Byla e2S-1113-967/2020
Dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuotas asmuo – ,,Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto teismo 2020 m. gegužės 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. C. skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuotas asmuo – ,,Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas A. C. (toliau – pareiškėjas) pateiktu 2020 m. gegužės 6 d. skundu prašė: 1) sustabdyti bylą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 659 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už skundo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes tai apsunkina jo pažeistų teisių gynybą; 3) sustabdyti vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini) vykdymą iki šio skundo ir šiame skunde nurodytų ginčo bylų Nr. e2-1223-864/2020, Nr. e2-2892794/2020, Nr. eA2-6953-819/2020 išnagrinėjimo pabaigos, nes tuose teisiniuose procesuose priimti procesiniai sprendimai gali turėti esminę prejudicinę galią vykdomojoje byloje ir iki nepaprastosios padėties, pandemijos ir karantino atšaukimo; 4) panaikinti 2020 m. kovo 9 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984, 2020 m. kovo 9 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-20-8-8955, 2020 m. kovo 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-20-8-8987 ir jų vykdymą bei užbaigti vykdomąją bylą; 5) panaikinti 2020 m. kovo 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-20-8-8987.

62.

7Skunde pareiškėjas nurodė, kad antstolis I. G. nesilaikė teismo sprendimų vykdymo tvarkos, pažeisdamas pareiškėjo bei trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-3460-864/2018, kurioje sprendžiama dėl pardavimo iš varžytynių akto panaikinimo ir restitucijos taikymo, priimti procesiniai sprendimai turės esminę reikšmę nustatant ar išieškotojas galėjo kreiptis dėl ginčijamos skolos išieškojimo. Antstolio I. G. raginimas įvykdyti sprendimą per 10 dienų nuo procesinių dokumentų gavimo dienos – neproporcingas ir nesąžiningas, nes nustato daugiau nei 2 kartus mažesnį terminą negu numatytąjį CPK 510, 512 straipsnių nuostatose. Apskaičiuotos 35,84 Eur vykdymo išlaidos yra nepagrįstos ir neatitinkančios 2018 metų pakeitimų dėl antstolių įkainių reguliavimo. Be kita ko, antstolis I. G. galėjo pareiškėjui procesinius dokumentus persiųsti elektroninio pašto adresu, gautu iš viešai prieinamų duomenų, Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (toliau – EPP), arba per Antstolių informacinę sistemą (AIS), todėl jo patvarkymai ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas turi būti panaikinti.

83.

9Antstolis I. G. 2020 m. kovo 30 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20-8-11592, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, surašytas raginimas įvykdyti sprendimą, kuriuo pareiškėjui nustatytas 10 dienų terminas nuo procesinių dokumentų gavimo dienos įvykdyti teismo sprendimą (CPK 659 straipsnio 1 dalis). Antstolio I. G. surašytas raginimas ir nustatytas terminas įvykdyti sprendimą atitinka teisės aktų reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas. Surašyti procesiniai dokumentai išsiųsti pareiškėjui registruota pašto siunta. Vykdomajame dokumente nebuvo nurodytas pareiškėjo elektroninio pašto adresas, todėl antstolis I. G. neturėjo pareigos jo informuoti išimtinai elektroniniu paštu. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija) 4 punktas numato, kad skolininkui siunčiami patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą kartu su vykdymo išlaidų apskaičiavimu, todėl antstolio I. G. veiksmai atitiko teisės aktų reikalavimus, o paruošti procesiniai dokumentai – privalomas naudoti Sprendimų vykdymo instrukcijos formas. Vykdymo išlaidos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytus įkainius, atsižvelgiant į taikytiną vartotojų kainų indeksą ir faktiškai patiriamas išlaidas. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad antstolio I. G. surašyti procesiniai dokumentai – neteisėti ir prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams. Tuo tarpu kiti pareiškėjo skundo dėl antstolio I. G. argumentai nesusiję su jo procesiniu veikimu, todėl nenagrinėtini. Vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini) sustabdymo pagrindai nenustatyti.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-14402-937/2020 pareiškėjo skundą atmetė.

135.

14Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai dėl netinkamo termino nustatymo įvykdyti 2020 m. kovo 9 d. raginimą Nr. S-20-8-8984 nepagrįsti, CPK 659 straipsnio 1 dalyje esant įtvirtintai antstolio teisei paskirti dešimt dienų, skaičiuojant nuo raginimo įteikimo, sprendimui įvykdyti.

156.

16Teismas pažymėjo, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 ir 50 punktai – imperatyvūs, o juose nurodytos sumos – fiksuotos ir nepriklausančios nuo antstolio I. G. valios, todėl nėra pagrindo teigti, kad būtinosios vykdymo išlaidos lupikiškos.

177.

18Teismas teigė, jog vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų teikęs antstoliui I. G. prašymą dokumentus siųsti elektroniniu paštu ar kad antstolis I. G. būtų žinojęs pareiškėjo elektroninio pašto adresą, todėl procesiniai dokumentai pareiškėjui pagrįstai buvo išsiųsti registruota pašto siunta su įteikimo pranešimu (CPK 657 straipsnis).

198.

20Teismas darė išvadą, jog išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl antstolio I. G. veiksmų bei įvertinus vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) esančius duomenis, nenustatytas teisinis pagrindas vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) nutraukti, užbaigti ar sustabdyti.

21III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

229.

23Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-14402-937/2020 ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti skundą dėl antstolio I. G. veiksmų. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

249.1.

25Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustate? ginc?o bylos aplinkybes. Kadangi vykdomasis dokumentas is?duotas neteise?tai, antstolis I. G. negale?jo jo priimti vykdyti. Ginčai tarp pareis?ke?jo ir suinteresuoto asmens ,,Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo dar ne?ra pasibaigę, juos nagrinėjant civilinėse bylose Nr. e2-1223-864/2020, Nr. e2-2892-794/2020, Nr. eA2-6953-819/2020 ir Nr. e2-2228-803/2019, todėl gali paaiškėti, kad suinteresuotas asmuo ,,Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas yra skolingas pareiškėjui, išieškojęs per didelę skolos sumą. Be to, pareis?ke?jas dar gali pasinaudoti teise teikti kasacinį skundą arba prašymą atnaujinti bylą.

269.2.

27Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi ginčijamoje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2YT-13721-734/2020 nurodytais argumentais.

289.3.

29Už pareiškėjo ginčijamos 605,00 Eur skolos is?ies?kojima? priskaičiuotos vykdymo išlaidos prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, antstoliui I. G. iš viešai prieinamų duomenų, EPP gale?jus gauti pareis?ke?jo elektroninio pas?to adresa? ir juo arba per Antstolių informacinę sistemą (AIS) siu?sti procesinius dokumentus.

309.4.

31Antstolio I. G. procesiniai dokumentai yra neteise?ti. Pareis?ke?jas yra pateikęs prašymą atnaujinti civilinę bylą Nr. eA2-6953-819/2020, o tai sudaro teisinį pagrindą vykdoma?ja? byla? Nr. (duomenys neskelbtini) nutraukti, uz?baigti ar sustabdyti, galint paais?ke?ti, kad suinteresuotas asmuo ,,Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas yra skolingas pareis?ke?jui, iš jo is?ies?kojus per didelę sumą.

329.5.

33Kadangi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo paskelbtas karantinas, antstolis I. G. dar 2020 m. kovo 16 d. ture?jo sustabdyti vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini) vykdyma?, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos siu?lymui laikinai stabdyti is?ies?kojima? i? valstybe?s biudz?eta? is? skolininku? darbo uz?mokesc?io ir jam prilygintu? pajamu? – pensiju?, stipendiju? ir kt., pavedant Valstybinei mokesc?iu? inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansu? ministerijos per tris darbo dienas kreiptis i? antstolius, kad laikinai atide?tu? vykdymo veiksmus.

349.6.

35Antstolio I. G. vykdymo dokumentai nepagri?sti, nes Lietuvos Respublikos Seimui ne karta? konstatavo, kad antstoliai daug metu? veike? neteise?tai ir nesa?z?iningai, lupikavo ir piktnaudz?iavo savo teise?mis.

369.7.

37Pirmosios instancijos teismas ture?jo atsiz?velgti i? tai, kad antstolio I. G. raginimas i?vykdyti sprendima? per 10 dienu? nuo procesinių dokumentu? gavimo – neproporcingas, nesa?z?iningas ir nelygiateisis?kas, pareiškėjui nustačius daugiau nei dvigubai mažesnį termina? negu CPK 510, 512 straipsniuose įtvirtintasis.

389.8.

39Antstolio I. G. priskaičiuotos vykdymo is?laidos – nepagri?stos, lupikis?kos ir neatitinkančios 2018 metų pakeitimu? dėl antstoliu? i?kainiu? reguliavimo.

409.9.

412020 m. kovo 9 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984 – neteise?tas, nes CPK 659 straipsnio 1 dalies norma pries?tarauja Europos Sąjungos teisei, Europos Komisijos direktyvoms bei Lietuvos Resplikos i?statymams. Pareis?ke?jas pras?e? pirmosios instancijos teismo sustabdyti byla? ir kreiptis i? Lietuvos Respublikos Konstitucini? Teisma? de?l CPK 659 straipsnio 1 dalies normos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui, konstituciniam teisine?s valstybe?s principui nustatymui, kaip nepagri?stai apribojančios pareis?ke?jo teisiu? gynima?, tac?iau pirmosios instancijos teismas šį jo prašymą ignoravo ir neišnagrine?jo.

4210.

43Antstolis I. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindė šiuo pagrindiniu argumentu:

4410.1.

45Pirmosios instancijos teismas tinkamai taike? procesinės teisės normas, atmesdamas pareiškėjo skunda? de?l antstolio I. G. veiksmu?, todėl skundz?iama nutartis yra teise?ta ir is?samiai motyvuota, tuo tarpu pareiškėjo atskirasis skundas – nepagri?stas.

46IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

4811.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1, 2 dalys, 338 straipsnis).

5012.

51Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas (CPK 329 straipsnis 2, 3 dalys, 338 straipsnis). Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

5213.

53Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjo 2020 m. kovo 23 d. skundas dėl antstolio I. G. veiksmų atmestas. Taigi, bylos apeliacinėje instancijoje nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, spręsdamas dėl pagrindo atmesti pareiškėjo 2020 m. kovo 23 d. skundą dėl antstolio I. G. veiksmų buvimo, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėmis.

5414.

55Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio I. G. 2020 m. kovo 9 d. patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-20-8-8955, išieškotojo „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 3 d. vykdomasis raštas Nr. e2-2228-803/2019 išieškoti iš pareiškėjo 605,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, priimtas vykdyti (v. b. l. 2-5).

5615.

572020 m. kovo 9 d. priimtas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984, kuriuo pareiškėjas buvo raginamas per dešimt dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 605,00 skolos ir 37,08 Eur vykdymo išlaidų, iš viso – 642,08 Eur, i? antstolio I. G. depozitine? sa?skaita? Nr. ( - ), esanc?ia? Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, nurodant skolininko varda?, pavarde? ir vykdomosios bylos numeri? (v. b. l. 6-7). Remiantis 2020 m. kovo 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. S-20-8-8987, prašomas sumokėti 37,08 Eur vykdymo išlaidas, atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), sudarė 35,84 Eur būtinos vykdymo išlaidos ir 1,24 Eur už pašto ir kurjerio paslaugas (v. b. l. 8-9).

5816.

59Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė bylos aplinkybes – antstolis I. G. negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti, nes ginčai tarp pareis?ke?jo ir suinteresuoto asmens ,,Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo dar ne?ra pasibaigę, juos nagrinėjant civilinėse bylose Nr. e2-1223-864/2020, Nr. e2-2892-794/2020, Nr. eA2-6953-819/2020 ir Nr. e2-2228-803/2019; pareis?ke?jas yra pateikęs prašymą atnaujinti civilinę bylą Nr. eA2-6953-819/2020, o tai sudaro teisinį pagrindą vykdoma?ja? byla? Nr. (duomenys neskelbtini) nutraukti, uz?baigti ar sustabdyti; Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną, antstolis I. G. dar 2020 m. kovo 16 d. ture?jo sustabdyti vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini) vykdyma?.

6017.

61CPK 651 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir jam vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis patikrina: ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo; ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio; ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino; jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 punkte nurodyta, kad nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimą įvykdyti sprendimą išsiųsdamas skolininkui.

6218.

63Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2228-803/2019 pareiškėjo ieškinys atmestas, priteisiant išieškotojo „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo naudai 605,00 Eur bylinėjimosi išlaidų; Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-157-241/2020 Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2228-803/2019 paliktas nepakeistas. Išieškotojo „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo prašymu Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 4 d. išdavęs vykdomąjį raštą Nr. e2-2228-803/2019 dėl 605,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į ieškinį parengimą išieškojimo.

6419.

65Pažymėtina, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi res iudicata (teismo galutinai išspręstas klausimas) galią ir yra vykdytinas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog sprendimui įgijus res iudicata galią bylinėjimasis laikomas baigtu, o ginčas – išspręstu galutinai ir negrįžtamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2009). Įsiteisėjusio sprendimo res iudicata galia gali būti panaikinta tik naudojantis bylos proceso atnaujinimo institutu, kada nustatomi bylos proceso atnaujinimo pagrindai.

6620.

67Atskirajame skunde minima teise teikti kasacinį skundą ar prašymą atnaujinti civilinę bylą Nr. e2-2228-803/2019 pareiškėjas nepasinaudojo. Taigi, nagrinėjamu atveju išieškotojui „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui kreipusis į antstolį I. G. dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, šis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių priimti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 4 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-2228-803/2019 vykdyti, pagrįstai jį 2020 m. kovo 9 d. patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-20-8-8955 priėmė vykdyti. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad pateikiant vykdymui vykdomąjį dokumentą būtų buvę nustatytos akivaizdžios kliūtys priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, todėl jo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

6821.

69Tuo tarpu dėl pareiškėjo minimų ginčų, vyktančių tarp jo ir suinteresuoto asmens „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo, kurie sudaro pagrindą vykdoma?ja? byla? Nr. (duomenys neskelbtini) nutraukti, uz?baigti ar sustabdyti, pasisakytina, jog šie pareiškėjo atskirojo skundo argumentai susiję su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-13721-734/2020, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini) vykdymą iki šio skundo ir šiame skunde nurodytų ginčo bylų Nr. e2-1223-864/2020, Nr. e2-2892794/2020, Nr. eA2-6953-819/2020 išnagrinėjimo pabaigos, nes tuose teisiniuose procesuose priimti procesiniai sprendimai gali turėti esminę prejudicinę galią vykdomojoje byloje ir iki nepaprastosios padėties, pandemijos ir karantino atšaukimo, teisėtumo vertinimu. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ matyti, jog pareiškėjo atskirasis skundas, paduotas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-13721-734/2020, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-844-567/2020 atmestas, pažymint, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra laikinai sureguliuoti santykius nagrinėjamos bylos dėl antstolio veiksmų laikotarpiu, todėl apelianto argumentai dėl kitų civilinių bylų nagrinėjimo rezultatų svarbos šiai bylai yra nepagrįsti, nes aplinkybės, nustatytos kitose bylose gali lemti poreikį iš naujo spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių būtinumo, bet ne nagrinėjamoje byloje taikomų laikinųjų apsaugos priemonių trukmę, t. y. iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo; antstoliui I. G. 2020 m. kovo 9 d. patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-20-8-8955, 2020 m. kovo 9 d. raginimu įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984, 2020 m. kovo 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. S-20-8-8987 neatlikus jokių priverstinio vykdymo veiksmų, susijusių su skolininko turto išieškojimu, jo argumentai dėl antstolio I. G. pradėtų turto realizavimo veiksmų karantino metu atmesti kaip nepagrįsti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pakartotinai minėtų pareiškėjo atskirojo skundo argumentų nevertina, jiems nesudarant nagrinėjamos bylos dalyko.

7022.

71Pareiškėjas, be kita ko, nurodęs, kad jo prašymas sustabdyti byla? ir kreiptis i? Lietuvos Respublikos Konstitucini? Teisma? de?l CPK 659 straipsnio 1 dalies normos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui, konstituciniam teisine?s valstybe?s principui nustatymui, kaip nepagri?stai apribojančios pareis?ke?jo teisiu? gynima?, nebuvo išnagrinėtas, o tai sudaro absoliutų pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindą.

7223.

73Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors pirmosios instancijos teismas atskirai dėl pareiškėjo prašymo sustabdyti byla? ir kreiptis i? Lietuvos Respublikos Konstitucini? Teisma? de?l CPK 659 straipsnio 1 dalies normos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui, konstituciniam teisine?s valstybe?s principui nustatymui, kaip nepagri?stai apribojančios pareis?ke?jo teisiu? gynima?, nepasisakė, apibendrindamas pareiškėjo skundo dėl antstolio I. G. veiksmų analizuotus motyvus, jis darė išvadą, kad, be kita ko, nenustatytas teisinis pagrindas vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) sustabdyti.

7424.

75Atkreiptinas dėmesys, jog tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tokia pat nuostata įtvirtinta ir CPK 3 straipsnio 3 dalyje bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje. Taigi pagal esamą teisinį reglamentavimą pagrindas inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme yra konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui (teisėjui) kilusios abejonės dėl nagrinėjamoje byloje taikytino akto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Tai reiškia, kad bylą nagrinėjantis teismas savarankiškai sprendžia, ar yra pagrindas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Kita vertus, tai nepaneigia teisme nagrinėjamos bylos dalyvaujančio byloje asmens teisės prašyti bylą nagrinėjantį teismą, kad šis sustabdytų bylos nagrinėjimą ir kreiptųsi su atitinkamu prašymu į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, tačiau toks prašymas bylą nagrinėjančio teismo nesaisto ir neįpareigoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2014). Kadangi šiuo atveju pirmosios instancijos teismui abejonių dėl nagrinėjamoje byloje taikytinos CPK 659 straipsnio 1 dalies normos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai nekilo, pagrindo inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, tenkinant pareiškėjo prašymą dėl bylos sustabdymo ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, nebuvo.

7625.

77Iš atskirojo skundo matyti, jog pareiškėjas taip pat nesutinka su 2020 m. kovo 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. S-20-8-8987, motyvuodamas tuo, kad vykdymo išlaidos prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, yra lupikiškos ir nepagrįstos, antstoliui I. G. iš viešai prieinamų duomenų, EPP gale?jus gauti pareis?ke?jo elektroninio pas?to adresa? ir juo arba per Antstolių informacinę sistemą (AIS) siu?sti procesinius dokumentus.

7826.

79CPK 583 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdymo proceso normų taikymo tvarką numato Sprendimų vykdymo instrukcija. Tai reiškia, kad priverstinio vykdymo procesui be CPK taikomos ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos. Skolininkas turi galimybę įvykdyti teismo sprendimą gera valia; to nepadarius, priverstinis teismo sprendimo vykdymas skolininkui sukelia papildomų neigiamų turtinių padarinių, kurių viena – vykdymo išlaidų atlyginimas antstoliui (CPK 610 straipsnis). Priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimas paprastai siunčiamas kartu su raginimu įvykdyti sprendimą (CPK 656 straipsnio 5 punktas, Sprendimų vykdymo instrukcijos 4, 41 punktai). Vykdymo išlaidų apskaičiavimo dokumentą (patvarkymą) galima apibrėžti kaip dokumentą (patvarkymą), kuriame antstolis nurodo konkrečiai atliktus vykdymo veiksmus bei jų apimtis, konkrečių vykdymo veiksmų įkainius ir sumą, kuri turi būti atlyginta antstoliui už atliktus priverstinio vykdymo veiksmus (Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-951-933/2019, 2020 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-257-933/2020).

8027.

81Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 ir 50 punktai – imperatyvūs, o juose nurodytos sumos – fiksuotos ir nepriklausančios nuo antstolio I. G. valios, todėl nėra pagrindo teigti, kad būtinosios vykdymo išlaidos lupikiškos. Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumento, kad antstolis I. G. galėjo siųsti jam procesinius dokumentus elektroninio pašto adresu, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų teikęs antstoliui I. G. tokį prašymą ar kad antstolis I. G. būtų žinojęs pareiškėjo elektroninio pašto adresą, todėl procesiniai dokumentai jam pagrįstai buvo išsiųsti registruota pašto siunta su įteikimo pranešimu.

8228.

83Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismu, pažymi, jog pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punktą būtinosios vykdymo išlaidos už išieškotiną sumą nuo 600,00 Eur iki 850,00 Eur sudaro 32,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog būtinųjų vykdymo išlaidų suma nustatoma įstatymų leidėjo, o ne antstolio I. G. prerogatyva, 2020 m. kovo 9 d. raginime įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984 ir 2020 m. kovo 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-20-8-8987 nurodytai 35,84 Eur būtinųjų vykdymo išlaidų sumai viršijant Sprendimų vykdymo instrukcijoje 50 punkte fiksuotąją 32,00 Eur būtinųjų vykdymo išlaidų sumą, 2020 m. kovo 9 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984 ir 2020 m. kovo 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S-20-8-8987 naikintini, pažeidus imperatyvias Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 ir 50 punktų nuostatas.

8429.

85Dėl antstolio I. G. apskaičiuotų 1,24 Eur vykdymo išlaidų už pašto ir kurjerio paslaugas nurodytina, kad pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 65 punktą pašto išlaidos antstoliui atlyginamos pagal faktą. Kadangi vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) priimti procesiniai dokumentai pareiškėjui buvo siunčiami naudojant pašto ir kurjerių paslaugomis, antstolis I. G. pagrįstai reikalavęs sumokėti 1,24 Eur už jas patirtas faktines išlaidas. Pareiškėjo teigimu, kaip minėta, procesinius dokumentus antstolis I. G. galėjęs siųsti elektroniniu paštu, o ne registruota pašto siunta. CPK 6241 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyta galimybė antstoliui procesinius dokumentus, siunčiamus vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais, siųsti elektroninių ryšių priemonėmis pagal CPK 1751 straipsnio 9 dalį. CPK 1751 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad procesinius dokumentus taip pat galima įteikti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu asmenys CPK nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis. Procesinių dokumentų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato Lietuvos Respubliko teisingumo ministras. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 431 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais antstolis praneša vykdymo proceso dalyviams apie vykdymo veiksmus ar procesinius sprendimus, teisingumo ministro nustatyta tvarka naudodamas elektroninių ryšių priemones. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1R-205 patvirtinto Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 7 punkte (toliau – Aprašas) numatyta, kad asmenys pageidaujantys procesinius ir kitus dokumentus iš antstolio gauti elektroninio ryšio priemonėmis, turi pateikti antstoliui rašytinį prašymą ir nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidautų gauti dokumentus. Taigi, procesinių dokumentų skolininkui įteikimas elektroniniu paštu galimas tik tuomet, kai jis yra raštu pareiškęs pageidavimą dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodęs tam reikalingus kontaktinius duomenis (Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1200-773/2017). Apeliacinės instancijos teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) nėra duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų, kad pareiškėjas raštu ar kitokiu būdu būtų išreiškęs valią dokumentus iš antstolio I. G. gauti konkrečiu elektroniniu paštu, taip pat, kad jis yra (buvo) prisijungęs prie Antstolių informacinės sistemos (AIS) ir raštu išreiškęs valią procesinius dokumentus gauti elektroniniu paštu (CPK 178 straipsnis), todėl vien galimas elektroninio pašto nurodymas Antstolių informacinėje sistemoje (AIS) nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog asmuo pageidauja gauti iš antstolio dokumentus elektroniniu būdu (Aprašo 7 punktas).

8630.

87Kiti pareiškėjo atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nenagrinėja, Lietuvos teismų praktikoje laikantis nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

8831.

89Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atmesdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, šiam, kaip byloje nustatyta, pažeidus imperatyvias Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 ir 50 punktų nuostatas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-14402-937/2020 naikintina iš dalies, klausimą išsprendžiant iš esmės ir pareiškėjo skundą dėl antstolio I. G. veiksmų tenkinant iš dalies (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

90Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

91tenkinti atskirąjį skundą iš dalies.

92Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-14402-937/2020 iš dalies ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo A. C. skundą dėl anstolio I. G. veiksmų tenkinti iš dal ies; panaikinti 2020 m. kovo 9 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984 ir 2020 m. kovo 9 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-20-8-8987; kitoje dalyje skundą dėl antstolio I. G. veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas A. C. (toliau – pareiškėjas) pateiktu 2020 m. gegužės 6 d.... 6. 2.... 7. Skunde pareiškėjas nurodė, kad antstolis I. G. nesilaikė teismo sprendimų... 8. 3.... 9. Antstolis I. G. 2020 m. kovo 30 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20-8-11592,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 6 d. nutartimi civilinėje... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai dėl netinkamo termino nustatymo... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 ir 50 punktai –... 17. 7.... 18. Teismas teigė, jog vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) nėra... 19. 8.... 20. Teismas darė išvadą, jog išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl antstolio... 21. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 22. 9.... 23. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 24. 9.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustate? ginc?o bylos aplinkybes.... 26. 9.2.... 27. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi ginčijamoje Vilniaus... 28. 9.3.... 29. Už pareiškėjo ginčijamos 605,00 Eur skolos is?ies?kojima? priskaičiuotos... 30. 9.4.... 31. Antstolio I. G. procesiniai dokumentai yra neteise?ti. Pareis?ke?jas yra... 32. 9.5.... 33. Kadangi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo... 34. 9.6.... 35. Antstolio I. G. vykdymo dokumentai nepagri?sti, nes Lietuvos Respublikos Seimui... 36. 9.7.... 37. Pirmosios instancijos teismas ture?jo atsiz?velgti i? tai, kad antstolio I. G.... 38. 9.8.... 39. Antstolio I. G. priskaičiuotos vykdymo is?laidos – nepagri?stos, lupikis?kos... 40. 9.9.... 41. 2020 m. kovo 9 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984 –... 42. 10.... 43. Antstolis I. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti.... 44. 10.1.... 45. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taike? procesinės teisės normas,... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 48. 11.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir... 50. 12.... 51. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 52. 13.... 53. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 54. 14.... 55. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio I. G. 2020 m. kovo 9 d. patvarkymu... 56. 15.... 57. 2020 m. kovo 9 d. priimtas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-20-8-8984,... 58. 16.... 59. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė bylos... 60. 17.... 61. CPK 651 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį... 62. 18.... 63. Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog... 64. 19.... 65. Pažymėtina, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi res iudicata (teismo... 66. 20.... 67. Atskirajame skunde minima teise teikti kasacinį skundą ar prašymą... 68. 21.... 69. Tuo tarpu dėl pareiškėjo minimų ginčų, vyktančių tarp jo ir... 70. 22.... 71. Pareiškėjas, be kita ko, nurodęs, kad jo prašymas sustabdyti byla? ir... 72. 23.... 73. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors pirmosios instancijos... 74. 24.... 75. Atkreiptinas dėmesys, jog tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad... 76. 25.... 77. Iš atskirojo skundo matyti, jog pareiškėjas taip pat nesutinka su 2020 m.... 78. 26.... 79. CPK 583 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdymo proceso normų taikymo... 80. 27.... 81. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 47... 82. 28.... 83. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismu,... 84. 29.... 85. Dėl antstolio I. G. apskaičiuotų 1,24 Eur vykdymo išlaidų už pašto ir... 86. 30.... 87. Kiti pareiškėjo atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai nėra... 88. 31.... 89. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde ir... 90. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 91. tenkinti atskirąjį skundą iš dalies.... 92. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 6 d. nutartį...