Byla 2-1907-233/2009

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 1022,60 Lt skolos, 991,28 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį atsakovui A. G. ir

Nustatė

2Atsakovui A. G. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008 m. liepos 26 d. UAB „G. F. ” su A. G. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 1104,39 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2009-07-26. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir 2009-09-23 atsakovo skola bendrovei sudarė 1000,60 Lt mokėtinų įmokų (b.l. 19-21). Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (LR CK 6.874 str. 2 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusi 1000,60 Lt skola priteistina ieškovo naudai.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 991,28 Lt delspinigių. Nurodo, kad LR CK 6.200 str. 1 d. įtvirtintas vienas iš esminių sutarčių vykdymo principų, kuris įpareigoja šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Iš sutarties kylančios prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Prievolių įvykdymas sutartyje įprastai yra užtikrinamas netesybomis. Preziumuojama, jog sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra prevencinio pobūdžio ir yra skirtas tik tam atvejui, jei bus netinkamai vykdomi įsipareigojimai pagal sutartį. Taip pat pažymi, kad analizuojant netesybų santykį su nuostoliais, pasakytina, kad vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, t. y. bendrovė reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių, tokių kaip nuostoliai dėl negautų pajamų ir turėtų išlaidų. Pažymi, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių

62

7dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tokia pozicija yra įtvirtinta 2007 m. spalio 12 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007. Be to, teigia, kad 2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje. Šiame išaiškinime LAT suformulavo (apibendrino) keletą svarbių principų. LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...> Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas". Be to, Sutarties II dalyje: finansavimo sąlygos yra nustatyta delspinigių norma, su kuria atsakovas pasirašydamas sutartį buvo susipažinęs ir jai neprieštaravo.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008 m. liepos 26 d. vartojimo kredito sutarties Nr. 8612070775 finansavimo sandorio Nr. 1 nuostatomis, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Šia sutartimi šalys taip pat sulygo dėl 14 proc. dydžio metinių palūkanų normos, dėl 0,281 % tvarkymo mokesčio, dėl 104,39 Lt sandorio sudarymo mokesčio. Šalys susitarė ir nustatė galutinius paskolos grąžinimo terminus (b.l. 4, 5). Atsakovas iš dalies prievolę įvykdė, t.y. yra sumokėjęs 204,52 Lt (b.l. 6).

9LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir LR CK 6.258 str. 3 d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos, netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Be to, netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

11Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems teisės principams. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas (fizinis asmuo) ir kreditorius – (juridinis asmuo), skolos dydį – 1000,60 Lt, šalių sutartyje sulygtą metinių palūkanų normą (14 proc.),

123

13tvarkymo mokesčio dydį (0,281 proc.), sandorio sudarymo mokestį (104,39 Lt), į tai, kad dalis skolos (204,52 Lt) yra grąžinta, laikytina, kad prašomi priteisti 0,5 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro 991,28 Lt arba net 182 proc. metinių palūkanų, pažeidžia minėtus teisės principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Tai, kad kaip nurodo ieškovas, atsakovas su sutartyje numatyta delspinigių norma buvo susipažinęs ir jai neprieštaravo, nepaneigia aukščiau nurodytų teisės principų pažeidimo . Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis LR CK 1.5 str., ieškovo prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini iki 0,02 procento dydžio (t.y. iki 7,3 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 991,28 Lt delspinigių sumą iki 39,65 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 951,63 Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas.

14Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

15Tenkinant ieškinį iš dalies (51,65 proc. visų reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t. y. 146Lt (LR CPK 93 str.2d.).

16Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo A. G. priteistina 1022,60 Lt skolos, 39,65 Lt delspinigių, 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. spalio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 146 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB “G. F. ” naudai ir 6,30 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

17Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas

Nutarė

18Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. G. (a.k. ( - ) , gyv. ( - )) 1022,60 Lt (vieną tūkstantį dvidešimt du litus šešiasdešimt centų) skolos, 39,65 Lt (trisdešimt devynis litus šešiasdešimt penkis centus) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009 m. spalio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vieną šimtą keturiasdešimt šešis Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „G. F. “ (į.k. ( - ), a.s. ( - ) , AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) naudai.

20Priteisti iš atsakovo A. G. šešis Lt 30 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Sweedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

21Likusioje dalyje pateikto ieškinio netenkinti.

22Atsakovas A. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi LR... 2. Atsakovui A. G. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo... 3. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys... 4. Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 991,28 Lt delspinigių. Nurodo, kad LR... 6. 2... 7. dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais... 8. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008 m. liepos 26 d. vartojimo... 9. LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75... 11. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet... 12. 3... 13. tvarkymo mokesčio dydį (0,281 proc.), sandorio sudarymo mokestį (104,39 Lt),... 14. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už... 15. Tenkinant ieškinį iš dalies (51,65 proc. visų reikalavimų), iš atsakovo... 16. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo A. G. priteistina 1022,60 Lt... 17. Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas... 18. Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. G. (a.k. ( - ) , gyv. ( - )) 1022,60 Lt (vieną... 20. Priteisti iš atsakovo A. G. šešis Lt 30 ct bylinėjimosi išlaidų... 21. Likusioje dalyje pateikto ieškinio netenkinti.... 22. Atsakovas A. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...