Byla e2-794-838/2017
Dėl nuostolių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Giedrė, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Viliui Karoliui, atsakovo atstovams Šarūnui Nedzeckui, advokatei Rūtai Šimkienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JPS Ships Supply Service“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deglas“ dėl nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 18 083,46 Eur padarytai žalai atlyginti, priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki reikalavimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015 m. birželio15 d. UAB „JPS Ships Supply Service“ ir UAB „Deglas“ sudarė rangos sutartį Nr. 15/06/17, pagal kurią inter alia UAB „Deglas“ įsipareigojo iki 2015 m. gruodžio 15 d. užbaigti sandėliavimo pastato, esančio ( - ), statybos darbus, o UAB „JPS Ships Supply Service“ už tai sumokėti. Sutartimi šalys taip pat susitarė, kad už laiku neatliktus darbus, UAB „Deglas“ mokės 0,08 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną nuo visos Sutarties sumos, kuri sudarė 239 936,28 Eur. Vykdydamas sutartį, UAB „Deglas“ atliko statybos darbų pakeitimus, dėl ko statybos darbų užbaigimas įvyko tik 2016 m. kovo 29 d., tai yra 89 dienoms vėliau nei kad Sutartimi susitarė šalys. 2016 m. balandžio 25 d. UAB „JPS Ships Supply Service“ pateikė UAB „Deglas“ pretenziją ragindama atlyginti padarytą žalą. UAB „Deglas“ atsisakė geranoriškai atlyginti žalą, todėl UAB „JPS Ships Supply Service“ reiškia ieškinį dėl nuotolių atlyginimo. Pažymėjo, kad tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, todėl minėtai sutarčiai taikytinos specialiosios statybos rangos sutarties normos. Teigia, kad UAB „Deglas“ neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, tai yra perdavė statinio užbaigimui reikalingus dokumentus, statybos užbaigimo komisijai gerokai po termino pabaigos. Pagal sutarties ir vėlesnės sutarties patikslinimą (darbų atlikimo grafiką) UAB „Deglas“ 25 punktą įsipareigojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. „priduoti objektą ir dokumentaciją“. Dokumentacija „priduota“ 2016 m. kovo 29 d. pavėluotai, tai įrodo UAB „Deglas“ išsiųstas raštas „Dėl dokumentų pateikimo“. Dėl UAB „Deglas“ neveikimo statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-160329-00019 buvo pasirašytas ir statybos užbaigtos tik 2016 m. kovo 29 d. Skaičiuojant laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki 2016 m. kovo 29 d. UAB „Deglas“ 89 dienas uždelsė „priduoti“ statybų užbaigimo komisijai dokumentaciją. Dokumentacijos „nepridavus“ ieškovas negalėjo naudotis pastatu. Dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ieškovas patyrė nuostolių, buvo priverstas nuomotis kitas patalpas vykdyti savo ūkinę-komercinę veiklą. Pažymėjo, kad sutartinė civilinė atsakomybė galima tik nustačius jos sąlygas: neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų, kaltę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246-6.249 straipsniai). Įstatymo ar sutarties nurodytais atvejais civilinė atsakomybė gali atsirasti ir be kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalis, 2010 m. kovo 16 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Teigia, kad dėl atsakovo UAB „Deglas“ neteisėtų veiksmų, t. y. neperdavimo laiku statybos užbaigimui dokumentų (atsakovo neveikimo) buvo padaryta žala, jeigu atsakovas būtų pristatęs dokumentus laiku, ieškovas tos žalos nebūtų patyręs. Atsakovas, elgdamasis kaip protingas ir apdairus asmuo, turėjo numatyti, jog jo neveikimas padarys nuostolių ieškovui (atsakovas yra verslo subjektas ir jam taikomi aukštesnio lygio apdairumo bei atidumo standartai), nes ieškovas iki rekonstrukcijos pradžios naudojo šias patalpas savo ūkinei-komercinei veiklai vykdyti. Pažymėjo, jog priežastinis ryšys yra akivaizdus ir nėra pernelyg nutolęs nuo neteisėtų veiksmų. Teigia, kad nuostoliai atsirado dėl UAB „Deglas“ neveikimo, pradelsto termino perduoti dokumentaciją statybos užbaigimo komisijai net 89 dienas. Pagal sutarties 6.3 punktą: „Rangovas dėl savo kaltės pavėluotai baigęs darbus, moka Užsakovui 0,08 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties sumos“. Sutartinių netesybų suma neatlygina nuostolių visiškai, nes dėl UAB „Deglas“ neteisėtų veiksmų ieškovas buvo priverstas nuomotis kitas patalpas norėdamas vykdyti savo ūkinę-komercinę veiklą. Darbai buvo perduoti pavėluotai 89 dienas, kas yra apytiksliai 3 mėnesio. Pažymėjo, kad remiantis CK 6.248 straipsnio 1 dalimi, skolininko kaltė yra preziumuojama, ją turi paneigti pats atsakovas.

5Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, ieškinio teiginiai prieštarauja faktinėms aplinkybėms, nes UAB „Deglas“ sutartinius įsipareigojimus įvykdė laiku ir tinkamai. Teigia, kad įstatyme numatytą pareigą sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas (CK 6.681 straipsnio 1 dalis) netinkamai vykdė pats užsakovas, dėl ko atsakovas UAB „Deglas“ negali būti atsakingas. Pažymėjo, kad 2015 m. birželio 15 d. šalys sudarė rangos sutartį Nr. 15/06/17-1, pagal kurią UAB „Deglas“ įsipareigojo atlikti sandėliavimo paskirties pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbus. Prie rangos sutarties šalys suderino statybos darbų vykdymo grafiką, pagal kurį atsakovas darbus įsipareigojo pradėti 2015 m. liepos 1 d., užbaigti 2015 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnis, reglamentuojantis statytojo (užsakovo) pareigas ir teises, nustato, kad Statytojas (užsakovas) privalo: 3) turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; 4) šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą; 8) šio Įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka organizuoti statybos užbaigimo procedūras. Šalių sudaryta rangos sutartis nustatė pareigą užsakovui pateikti rangovui statinio projektą bei statybos leidimą (Rangos sutarties 5.2.5 papunktis). Sudarius rangos sutartį, atsakovui buvo pateiktas 2015 m. parengtas statinio projektas ir 2015 m. birželio 9 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Leidimas Nr. LNS-31-150609-00145 Sandėliavimo paskirties pastato, unikalus Nr. 2195-7003-7105, Minijos g. 169P, Klaipėdoje, rekonstrukcijai pagal 2015 m. parengtą projektą. Rangos sutartimi suderintų statybos darbų terminai šalių buvo nustatyti įvertinus ieškovo pateiktus statybos dokumentus bei atsižvelgiant į tai, kad nebus nukrypimų nuo užsakovo pateikto statinio rekonstrukcijos projekto bei statybos leidimo, nes nuo projektinių sprendimų tiesiogiai priklauso šalių suderinto darbu grafiko vykdymas. Tačiau statinio ( - ), rekonstrukcijos vykdymo metu, užsakovo sprendimu, buvo padaryti esminiai statinio projekto pakeitimai, t. y. buvo pakeistos laikančių konstrukcijų medžiagos ir tipai. Įvykus šiems esminiams pakeitimams, užsakovas privalėjo laiku ir tinkamai pakeisti statinio projektą, jį suderinti įstatymo nustatyta tvarka, gauti naują statybos leidimą ir šiuos dokumentus laiku pateikti rangovui UAB „Deglas“. UAB „Deglas“ savo įsipareigojimus pagal rangos sutartį ir suderintą darbų grafiką atliko tinkamai, tame tarpe užsakovo valia atliko statinio konstrukcijų pakeitimus, jų grafinį vaizdavimą ir derinimą su projektuotoju pagal rangos sutarties 5.1.10 papunktį ir visa tai vykdė bendradarbiaudamas su užsakovu. Rangovo tinkamą statybos darbų atlikimo faktą neginčijamai įrodo šalių 2015 m. lapkričio 25 d. pasirašytas „Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas“ bei 2015 m. lapkričio 12 d. sudaryta Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje nurodytas statinio baigtumas 100 procentų. Darbų perdavimas statytojui įvyko net anksčiau, nei buvo numatyta sutartyje, t. y. 2015 m. lapkričio 25 d. ir ieškovas nenurodė jokių statybos darbų trūkumų ar išlygų, jų pašalinimo terminų, tame tarpe ir susijusių su statybos dokumentacija. Statybos darbų perdavimo užsakovui dieną (2015 m. lapkričio 25 d.) rangovas buvo paruošęs perdavimui ir visą statybos dokumentaciją, tačiau, užsakovui pakeitus statinio projektą ir gavus naują statybos leidimą, statybos dokumentus atsakovas turėjo koreguoti. Teigia, kad 2016 m. vasario 12 d. ieškovui išduotas statybos leidimas Nr. LNS-31-160212-00036 neginčijamai įrodo, kad užsakovas laiku ir tinkamai nepakeitė statinio projekto ir iki rangos sutarties priede suderinto termino 2015 m. gruodžio 15 d. pabaigos nebuvo gavęs pakeisto statybos leidimo. Pakeistas statinio projektas užsakovo buvo paruostas ir suderintas tik 2015 m. lapkričio 23 d., o statybos leidimas projekto pakeitimui Nr. LNS-31-160212-00036 gautas tik 2016 m. vasario 12 d., atitinkamai tik po to pateikti atsakovui, kad jis šių statybą leidžiančių dokumentų pagrindu paruoštų statybos dokumentaciją. Teigia, kad savo pareigą pateikti projektinę dokumentaciją bei statybos leidimą rangovui užsakovas įvykdė jau po šalių suderintų terminų pasibaigimo. Pažymėjo, kad UAB „Deglas“, vykdydamas rangos sutartį, vykdė statybos metu gautus užsakovo nurodymus ir atliko tik tuos statybos darbus, kuriuos užsakė ir kurių atlikimui pritarė užsakovas, neatliko jokių savavališkų pakeitimų ar statybos darbų, kuriems nebūtų pritaręs užsakovas ir techninę priežiūrą vykdęs vadovas. Visi pakeitimai, kurie buvo atlikti statybų metu, buvo atliekami tik užsakovo iniciatyva, su užsakovo bei statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens Ž. P. sutikimu ir pritarimu, ką liudija techninio prižiūrėtojo bei užsakovo parašai darbų perdavimo-priėmimo aktuose bei statybos darbų apmokėjimas. Užsakovas niekada nereiškė atsakovui jokių pretenzijų dėl jo paties nurodymu padarytų pakeitimų, priėmė visus statybos darbus ir už juos atsiskaitė. Teigia, kad atsakovas, vykdydamas statinio rekonstrukcijos darbus, neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie būtų galėję sukelti ieškovui neigiamas pasekmes. Jokių konkrečių neteisėtų veiksmų ieškovas nenurodė ir 2016 m. gegužės 23 d. pretenzijoje, į kurią UAB „Deglas“ pateikė motyvuotą atsakymą. Ieškovas nenurodo, kokius konkrečiai darbus atsakovas atliko savavališkai, be užsakovo žinios, nepateikia įrodymų, kad šie darbai būtų buvę neteisėti, sukėlė ieškovui neigiamas pasekmes ir dėl to yra pagrindas nustatyti priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir pasekmių - vėlavimo priduoti statybos darbus. UAB „Deglas“ savo pareigą priduoti statinį užsakovui įvykdė tinkamai ir tai įrodo 2015 m. lapkričio 25 d. pasirašytas „Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas“. Objekto pridavimas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai yra išimtinai užsakovo pareiga, nes pagal Šalių 2015 m. birželio 15 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 15/06/17-1, UAB „Deglas“ įsipareigojo atlikti tik statybos darbus. Statinio pripažinimo naudoti tinkamu procedūra neįeina į statybos darbus, kuriuos įsipareigojo atlikti UAB „Deglas“.

6Teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti nurodytas motyvais ir argumentais.

7Teismo posėdyje atsakovės atstovai su ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti kaip nepagrįstus atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais ir argumentais.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys atmestinas.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

11Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2015 m. birželio 15 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 15/06/17-1, pagal kurią UAB „Deglas“ įsipareigojo atlikti sandėliavimo paskirties pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbus. Prie rangos sutarties šalys suderino statybos darbų vykdymo grafiką, pagal kurį atsakovas darbus įsipareigojo pradėti per dvi savaites nuo sutarties pasirašymo (darbų pradžia 2015 m. liepos 1 d.), užbaigti 2015 m. gruodžio 15 d. 2016 m. gegužės 23 d. pretenzijoje dėl nuostolių atlyginimo ir skolos sumokėjimo nurodyta, kad dėl UAB „Deglas“ kaltės užsitęsusių statybos darbų užsakovas negalėjo naudotis pastatu, turėjo nuomotis kitas patalpas, negalėjo efektyviai ir operatyviai organizuoti savo veiklos, todėl buvo pasiūlyta iki 2016 m. birželio 3 d. atlyginti nuostolius, kuriuos ieškovė įvertino 17 083,046 Eur sumai. Pretenzija išsiųsta atsakovui el. paštu ir registruotu laišku. Atsakovė 2016 m. birželio 2 d. pateikė ieškovei atsakymą į pretenziją dėl priskaičiuotų delspinigių sumokėjimo Nr. 1/16-450, kuriame nurodė, kad 2015 m. birželio 15 d. rangos sutartimi UAB „Deglas“ įsipareigojo atlikti tik statybos darbus, statinio pripažinimo naudoti tinkamu procedūra neįeina į statybos darbus, kuriuos įsipareigojo atlikti UAB „Deglas“, UAB „Deglas“ neturėjo sutartinio įsipareigojimo priduoti pastatą, vykdydamas rangos sutartį, neatliko jokių savavališkų pakeitimų, kuriems nebūtų pritaręs užsakovas. Rangovo tinkamą statybos darbų atlikimo faktą įrodo šalių 2015 m. lapkričio 25 d. pasirašytas „Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas“. 2015 m. lapkričio 25 d. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akte pagal rangos sutartį Nr. 15/06/17-1 nurodyta, kad: 1) šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną rangovas yra atlikęs visus aukščiau nurodytus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje 2015 m. gruodžio 15 d. sutartyje Nr. 15/06/17-1; 2) šalys patvirtina, kad darbai atlikti kokybiškai pagal statybos taisykles ir dėl atliktų darbų kokybės pretenzijų neturi. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad ieškovui UAB „JPS Ships Supply Service“ 2015 m. birželio 9 d. išduotas leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)/rekonstruoti statinį (-ius)/atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-31-150609-00145 – Sandėliavimo paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) ( - ), rekonstravimo projektas, projekto pakeitimas (A laida), Nr. 1348, parengtas 2015 m., ir 2016 m. vasario 12 d. leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)/rekonstruoti statinį (-ius)/atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-31-160212-00036 – Sandėliavimo paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) ( - ), rekonstravimo projektas, projekto pakeitimas (B laida), Nr. 1348, parengtas 2015 m.

12Rangos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.664 straipsnio 1 dalis). Darbų perdavimas vykdomas laikantis CK 6.662 straipsnyje įtvirtintos atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarkos. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuris laikomas dviejų šalių suderintos valios išraiška (dvišalis sandoris), sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Byloje šalys sudarė rangos sutartį dėl sandėliavimo paskirties pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbų atlikimo. Ieškovė teigia, kad atsakovė laiku neatliko sutartimi įsipareigotų darbų, vykdydama sutartį atliko statybos darbų pakeitimus, dėl ko statybos darbų užbaigimas įvyko tik 2016 m. kovo 29 d., t. y. 89 dienomis vėliau nei susitarė sutartimi, todėl pagal sudarytos sutarties nuostatas turi sumokėti 0,08 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną nuo visos sutarties sumos, kuri sudarė 239 936,28 Eur. Kadangi dėl atsakovės kaltės užsitęsusių statybos darbų, ieškovė negalėjo naudotis pastatu, turėjo nuomotis kitas patalpas, negalėjo efektyviai ir operatyviai organizuoti savo veiklos, atsakovė turi atlyginti ieškovės patirtus nuostolius, kurių dydis yra 17 083,046 Eur. Atsakovė, atsakydama į ieškovės 2016 m. gegužės 23 d. pretenziją, teigia, kad 2015 m. birželio 15 d. rangos sutartimi UAB „Deglas“ įsipareigojo atlikti tik statybos darbus, statinio pripažinimo naudoti tinkamu procedūra neįeina į statybos darbus, kuriuos įsipareigojo atlikti UAB „Deglas“, UAB „Deglas“ neturėjo sutartinio įsipareigojimo priduoti pastatą, vykdydama rangos sutartį, neatliko jokių savavališkų pakeitimų, kuriems nebūtų pritaręs užsakovas. Rangovo tinkamą statybos darbų atlikimo faktą įrodo šalių 2015 m. lapkričio 25 d. pasirašytas „Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas“.

13Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Civilinė atsakomybė kaip prievolė atlyginti padarytą žalą atsiranda iš neteisėtų veiksmų. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 25 d. tarp šalių pasirašytas „Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas“. Jame nurodyta, kad šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną rangovas yra atlikęs visus aukščiau nurodytus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje 2015 m. gruodžio 15 d. sutartyje Nr. 15/06/17-1, bei šalys patvirtina, kad darbai atlikti kokybiškai pagal statybos taisykles ir dėl atliktų darbų kokybės pretenzijų neturi. Ieškovė nenurodė jokių statybos darbų trūkumų, jų pašalinimo terminų, tame tarpe ir susijusių su statybos dokumentacija, todėl ieškovės argumentas, kad atsakovė ne laiku atliko sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atmestinas kaip nepagrįstas. Atmestinas kaip nepagrįstas ir ieškovės argumentas, kad atsakovė atliko statybos darbų pakeitimus, dėl ko statybos darbų užbaigimas įvyko tik 2016 m. kovo 29 d., t. y. 89 dienomis vėliau nei buvo sutarta šalių. Bylos duomenimis nustatyta, kad sutartinius įsipareigojimus netinkamai ir ne laiku vykdė pati ieškovė. Šalių sudaryta rangos sutartis nustatė pareigą užsakovui pateikti rangovui statinio projektą bei statybos leidimą (Rangos sutarties 5.2.5 papunktis). Sudarius rangos sutartį, atsakovei buvo pateiktas 2015 m. parengtas statinio projektas ir 2015 m. birželio 9 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Leidimas Nr. LNS-31-150609-00145 Sandėliavimo paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) ( - ), rekonstrukcijai pagal 2015 m. parengtą projektą. Statinio ( - ), rekonstrukcijos vykdymo metu, užsakovo sprendimu, buvo padaryti esminiai statinio projekto pakeitimai, t. y. buvo pakeistos laikančių konstrukcijų medžiagos ir tipai. Pakeistas statinio projektas užsakovo buvo paruoštas ir suderintas tik 2015 m. lapkričio 23 d., o statybos leidimas projekto pakeitimui Nr. LNS-31-160212-00036 gautas tik 2016 m. vasario 12 d., atitinkamai tik po to pateikti atsakovei, kad ji šių statybą leidžiančių dokumentų pagrindu, paruoštų statybos dokumentaciją, t. y. užsakovas statybos leidimą rangovui pateikė po šalių suderintų terminų pasibaigimo. Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo sąlygomis tapo statybų vykdymo eigoje padaryti esminiai statinio pakeitimai ir dėl šios priežasties tinkamai neįvykdyta pačios ieškovės pareiga laiku padaryti statinio projekto pakeitimus bei gauti naują statybos leidimą. Kadangi ieškovė sutartyje nustatyta tvarka laiku negavo naujo statybos leidimo, atitinkamai ir rangovas neturėjo galimybės užbaigti statybos dokumentacijos ruošimo. Darytina išvada, kad tik savo pačios neveikimo (netinkamo veikimo) ieškovė negalėjo priduoti statinio statybos užbaigimo komisijai. Kadangi statybos įstatyme bei rangos sutartyje imperatyviai nustatyta užsakovo pareiga pateikti statinio projektą bei statybos leidimą, tame tarpe ir pakeistą statinio projektą bei naują statybos leidimą rangovui, todėl akivaizdu, kad jei statytojas (užsakovas) tinkamai ir laiku neįvykdė savo pareigos pateikti statinio projektą bei statybos leidimą, tai rangovas (atsakovas) negali būti už tai atsakingas ir užsakovas pats privalo prisiimti su tuo susijusias neigiamas pasekmes, kaip tai reglamentuoja CK 6.259 straipsnis (kreditoriaus kaltė) bei CK 6.260 straipsnio 4 dalis, nustatantys, kad skolininkas nelaikomas praleidusiu įvykdymo terminą, kol prievolės negalima vykdyti dėl to, kad kreditorius praleido įvykdymo terminą. CK 6.262 straipsnio (kreditoriaus praleisto termino pasekmės) 3 dalis nustato, kad pagal piniginę prievolę skolininkas neprivalo mokėti palūkanų už kreditoriaus praleisto termino laiką. Jei statybos vykdymo metu yra nukrypstama nuo projektinės dokumentacijos, tai būtent užsakovo, o ne rangovo pareiga yra laiku ir tinkamai inicijuoti statinio projekto keitimą, gauti naują statybos leidimą ir pateikti šiuos statybos dokumentus rangovui, kas ir buvo padaryta – 2016 m. vasario 12 d. gautas leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)/rekonstruoti statinį (-ius)/atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-31-160212-00036 – Sandėliavimo paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) ( - ), rekonstravimo projektas, projekto pakeitimas (B laida), Nr. 1348, parengtas 2015 m. CK 6.247 straipsnis numato, kad būtina nustatyti priežastinį ryšį, t. y. faktą, kad žalingi padariniai ieškovui kilo iš neteisėtų atsakovo veiksmų, ieškovas privalo įrodyti, kokius konkrečiai neteisėtus veiksmus atliko atsakovė, kurie sukėlė ieškovei neigiamas pasekmes. Ieškovė ieškinyje nenurodė jokių konkrečių aplinkybių ir nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, o tik abstrakčiai teigia, kad atsakovė neva atliko statybos darbų pakeitimus, dėl kurių vėlavo statybos darbų užbaigimas. Ieškovė nenurodė, kokius konkrečiai darbus atsakovė atliko savavališkai, be užsakovo žinios, nepateikia įrodymų, kad šie darbai būtų buvę neteisėti, sukėlę ieškovui neigiamas pasekmes ir dėl to yra pagrindas nustatyti priežastinę ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir pasekmių, t. y. vėlavimo priduoti statybos darbus. Priešingai, ieškovė pasirašė rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, jokių pretenzijų dėl atliktų darbų nereiškė. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas Ž. P. nepatvirtino aplinkybės, kad atsakovė savavališkai atliko statybos darbų pakeitimus. Paaiškino, kad objektas statėsi tvarkingai. Nors nepamena, ar statybos eigoje buvo keičiami statybos sprendiniai, tačiau pažymėjo, kad, jei būtų netinkamai atlikti statybos darbai, statyba nebūtų įregistruota. Taip pat paaiškino, kad už statybos leidimus atsakingi yra statinio architektas ir užsakovas. Įvertinus šalių paaiškinimus, liudytojo duotus parodymus, byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismas konstatuoja, kad pati ieškovė netinkamai vykdė savo pareigas statybos vykdymo metu ir tik pačios ieškovės veiksmai įtakojo statybos pridavimo terminą, todėl ieškovės ieškinys dėl nuostolių atlyginimo atmestinas kaip nepagrįstas.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė duomenis, jog patyrė 384,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų, 2 543,00 Eur atstovavimo išlaidų. Atsakovė pateikė duomenis, jog patyrė 1 925,92 Eur atstovavimo išlaidų. Ieškinį atmetus, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės (93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JPS Ships Supply Service“ 1 925,92 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deglas“ naudai.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai