Byla 2A-667-513/2019
Dėl paskolos sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis, paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei įpareigojimo vykdyti sutartis

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Giedrės Seselskytės ir Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. J. apeliacinį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-77-999/2018 pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovei Šilutės kredito unijai, tretiesiems asmenims V. J., antstolei A. T., dėl paskolos sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis, paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei įpareigojimo vykdyti sutartis.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas A. J. prašė pripažinti atsakovės Šilutės kredito unijos vienašališką 2010-04-14 paskolos sutarties Nr. 10-00143 ir 2010-07-08 kitos specialios paskirties paskolos sutarties Nr. 10-00265 nutraukimą neteisėtu ab initio bei įpareigoti atsakovę Šilutės kredito uniją vykdyti šias sutartis; pripažinti 2010-04-14 paskolos sutarties Nr. 10-00143 ir 2010-07-08 kitos specialios paskirties paskolos sutarties Nr. 10-0026543 5.8 ir 5.8.1 punktus neteisėtais ir negaliojančiais ab initio; pakeisti 2010-04-14 paskolos sutarties Nr. 10-00143 ir 2010-07-08 kitos specialios paskirties paskolos sutarties Nr. 10-00265 2.13 punktus ir sumažinti 0,20 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 proc. dydžio.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

82.

9Tauragės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinys atmestas.

103.

11Teismas nustatė, jog 2010-04-14 paskolos sutartimi Nr. 10-00143 ieškovui (kredito gavėjui) iki 2020-04-13 suteiktas 150 000 Eur kreditas gyvenamojo namo statybos užbaigimui, 2010-07-08 kitos specialios paskirties paskolos sutartimi Nr. 10-00265 ieškovui iki

122020-07-07 suteikta 50 000 Eur paskola namo užbaigimui. Kredito sutarčių vykdymo užtikrinimui įkeistas nekilnojamasis turtas. Ieškovui vėluojant mokėti kredito įmokas 2016-05-09 įspėjimais Nr. 2-85 ir Nr. 2-86 jis informuotas, kad pagal paskolos sutartį Nr. 10-00143 vėluoja sumokėti įmokas 301 dieną ir įsiskolinimas sudaro 10 314,10 Eur, pagal paskolos sutartį Nr. 10-00265 vėluoja sumokėti įmokas 397 dienas ir įsiskolinimas sudaro 6 060,73 Eur, bei įspėtas, kad iki 2016-05-25 nesumokėjus nurodytų sumų, be atskiro įspėjimo kredito sutartys bus vienašališkai nutrauktos ir kreiptasi į teismą dėl paskolos, palūkanų ir kitų priklausančių mokėti pagal paskolos sutartį sumų priteisimo. Kredito unija 2016-05-24 sprendimu tenkino ieškovo prašymą ir iki 2016-07-01 atidėjo skolos mokėjimą; 2016-08-09 sprendimu pakartotinai tenkino ieškovo prašymą ir atidėjo skolos mokėjimą iki 2016-11-30. Įsiskolinimas nebuvo sumokėtas, todėl Kredito unija 2016-12-21 pranešimais Nr. 2-192 ir Nr. 2-193 informavo ieškovą, jog neatsiskaičius su Šilutės kredito unija iki 2017-01-07 sutartys bus vienašališkai be atskiro pranešimo nutrauktos ir kreiptasi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo išieškant paskolą, palūkanas ir kitas priklausančias mokėti sumas pagal paskolos sutartis iš įkeisto turto. Šilutės kredito unijos valdybos 2017-01-10 posėdyje nutarta paskolos sutartis vienašališkai nutraukti nuo 2017-01-11, kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo dėl 24 998,00 Eur ir 151 097,63 Eur skolos bei kitų priklausančių mokėti sumų pagal paskolos sutartis išieškojimo iš įkeisto turto ir vadovaujantis 2010-07-08 paskolos sutarties Nr. 10-00265 5.1 punktu ne ginčo tvarka A. J. papildomą pajinį 2 910,14 Eur įnašą nurašyti dalies įsiskolinimo dengimui bei vadovaujantis 2010-04-14 paskolos sutarties Nr. 10-00143 5.1 punktu ne ginčo tvarka A. J. papildomą pajinį įnašą – 15 000,00 Eur – nurašyti dalies įsiskolinimo dengimui.

134.

14Teismas sudarytas paskolos sutartis kvalifikavo vartojimo sutartimis, o ieškovą vartotoju, tačiau pažymėjo, jog tai nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo.

155.

16Ieškovui argumentuojant, kad nebuvo informuotas apie sutarčių nutraukimą jose nustatyta tvarka, teismas nustatė, jog 2016-05-09 įspėjimai ieškovui išsiųsti registruota pašto siunta paskolos sutartyse nurodytu adresu, kurį kaip gyvenamąją vietą ieškovas nurodė ir teismo posėdžio metu, ieškovas ne kartą dalyvavo Kredito unijos valdybos posėdžiuose ir prašė atidėti įsiskolinimo mokėjimo terminus, 2016-12-21 pranešimai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir įspėjimais dėl vienašališko paskolos nutraukimo Nr. 2-192 ir Nr. 2-193 registruota pašto siunta išsiųsti ieškovui ir trečiajam asmeniui V. J. jų gyvenamosios vietos adresu. Teismas konstatavo, jog nesant kitų duomenų apie ieškovo gyvenamąją vietą, siųsdama įspėjimus paskutiniu jai žinomu skolininko adresu, kredito unija pareigos informuoti ieškovą apie vienašališką sutarties nutraukimą nepažeidė.

176.

18Teismas konstatavo, jog atsakovė visais įmanomais būdais bandė išsaugoti sutartinius šalių santykius, geranoriškai siūlė problemų sprendimo būdus ir vienašališką paskolų sutarčių nutraukimą panaudojo kaip ultima ratio priemonę, kai objektyviai nebebuvo galimybės išsaugoti sutartinių šalių santykių, todėl nusprendė, jog nėra pagrindo vienpusiškai ginti paskolos gavėjo kaip vartotojo interesus, nes tai prieštarautų pamatiniam sutarčių teisės principui – pacta sunt servanda (sutarčių reikia laikytis), o tai pažeistų atsakovės, kaip paskolos sutarties šalies, interesus. Teismas vertino, jog paskolos gavėjo sutartinių prievolių pagal paskolos sutartis pažeidimas buvo ne vienkartinis, bet nuolatinis, ir konstatavo tai esminiu paskolos sutarčių pažeidimu, kuris sudarė pagrindą atsakovei vienašališkai nutraukti sutartis (CK 6.217 straipsnio 1, 5 dalys). Vertindamas ieškovo, kaip vartojo, interesus teismas nenustatė, kad atsakovės elgesys galėtų būti laikomas nesąžiningu ar pažeidžiantis teisėtų lūkesčių principą. Atmetęs reikalavimą pripažinti kredito sutarties nutraukimą neteisėtu teismas atmetė ir išvestinį reikalavimą įpareigoti vykdyti nutrauktas paskolos sutartis.

197.

20Teismas pažymėjo, jog CK 6.2284 straipsnio nuostatos suteikia vartotojui teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis vartojimo sutarties nesąžiningas sąlygas, tačiau ši papildoma apsauga nedaro sutarčių privalomumo principo išimčių (CK 6.38, 6.59 straipsniai), todėl tai nereiškia, kad vartotojai gali tam tikra apimtimi nevykdyti hipoteka užtikrintų prievolių ar naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Teismas nurodė, jog paskolos sutarčių 5.8 punkte numatyta, kad paskolos davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs paskolos gavėją ne vėliau kaip prieš penkiolika kalendorinių dienų ir reikalauti, kad paskolos gavėjas grąžintų paskolą prieš terminą, sumokėtų palūkanas, delspinigius ir kitas mokėti priklausančias sumas, esant minėtame punkte išvardytoms aplinkybėms, iš kurių 5.8.1 punkte numatyta, kad jeigu paskolos gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per penkiolika kalendorinių dienų nuo Unijos rašytinio pareikalavimo dienos. Teismas pažymėjo, jog ieškovas įmokų nemokėjo ilgiau kaip metus, paskolos sutartys nutrauktos praėjus ilgam laikui po įmokų nemokėjimo, taip pat po sprendimų atidėti ieškovui įmokų sumokėjimą neįvykdymo ir konstatavo, jog atsakovė turėjo teisę nutraukti sutartį vienašališkai prieš terminą, ši teisė įgyvendinta nepažeidžiant sutarties nuostatų ir įstatymų reikalavimų. Be to, pažymėjo, jog ieškovas sutarties sąlygas pradėjo ginčyti tik po sutarties nutraukimo, kai buvo pradėtas priverstinis išieškojimas iš įkeisto turto. Teismas vertino, jog ieškovui 5.8 ir 5.8.1 punktai taikyti daug palankiau nei nustatyta sutartyse, todėl konstatavo, jog negalima daryti išvados, jog bankas, kaip stipresnioji sutarties šalis, pasinaudojo savo pranašumu prieš ieškovą ir tokiu būdu pažeidė silpnesniosios sutarties šalies interesus. Banko nustatyti terminai aiškūs, konkretūs, adekvatūs, protingi ir sąžiningi, todėl vienašalis paskolos sutarčių nutraukimas buvo teisėtas, nepažeidė vartotojų apsaugos teisinio režimo, neprieštaravo imperatyviosioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti 5.8 ir 5.8.1 punktus neteisėtais ir negaliojančiais ab initio.

218.

22Teismas nustatė, jog ieškovui pagal 2010-04-14 paskolos sutartį priskaičiuota delspinigių – 173,94 Eur, pagal 2010-07-08 paskolos sutartį – 122,62 Eur, t. y. buvo taikoma ne sutartyje numatyta 0,20 proc. norma, bet 0,05 proc. norma, ir delspinigiai apskaičiuoti už laikotarpį nuo 2016-11-01 iki paskolos sutarčių nutraukimo dienos, tai yra 2017-01-11. Delspinigiai paskolų sutarčių nutraukimo momentu buvo ne ginčo tvarka nurašyti iš ieškovo turėtų papildomų pajinių įnašų, todėl sumokėtos netesybos negali būti mažinamos. Teismas pažymėjo, jog netesybos yra šalių suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Ginčyti delspinigių normą ieškovas ėmėsi tik nutraukus kredito sutartį ir pradėjus priverstinį skolos išieškojimą, todėl teismas vertino, jog ieškovas sutiko su šia kreditavimo sutarties sąlyga, kol bankas nesiėmė priverstinio pobūdžio veiksmų, o reikšdama ieškinį dėl delspinigių dydžio po sutarties nutraukimo elgiasi nesąžiningai.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

249.

25Apeliaciniu skundu ieškovas (apeliantas) A. J. prašo Tauragės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

2610.

27Apeliantas nurodo, jog iš antstolės sužinojo apie įvykusias kredito sutarčių vykdymo užtikrinimui jam priklausančio įkeisto turto varžytynes. Argumentuoja, jog tam, kad būtų pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, atsakovė privalėjo nutraukti paskolos sutartis bei apie tai tinkamai jį informuoti, be to, nustatyti protingą terminą pašalinti paskolos sutarčių vykdymo pažeidimus. Pažymi, jog negavo iš atsakovės jokio įspėjimo apie paskolos sutarčių nutraukimą, o teismas, konstatavęs, kad pranešimai buvo siųsti, nevertino, jog nėra nė vieno įrodymo, kad pranešimai jam būtų buvę įteikti.

2811.

29Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, tik pakartojo atsakovės atsiliepimo argumentus, todėl mano, kad sprendimas naikintinas, nes yra nemotyvuotas. Teigia, jog sprendimas formalus, priimtas neįsigilinus į jo nurodytas aplinkybes. Argumentuoja, kad jo padarytas pažeidimas nėra ir negali būti laikomas esminiu sutarčių pažeidimu, nes 2016-05-09 įsiskolinimas pagal paskolos sutartis sudarė 10 314,10 Eur, t. y. vėluojama sumokėti paskolos dalis sudarė 6,88 proc. visos suteiktos paskolos sumos, ir 6 060,73 Eur, t. y. 12,12 proc. visos suteiktos paskolos sumos. Teigia, jog akivaizdu, kad vienašališkai nutraukti paskolos sutartis, vėluojant sumokėti nurodytas sumas, nėra proporcinga, o juo labiau sąžininga jo, kaip silpnesniosios paskolos sutarčių šalies, atžvilgiu. Pažymi, jog paskolą grąžinti įsipareigojo iki 2020-04-13 ir iki 2020-07-07, todėl atsakovė paskolos sutartis nutraukė nepagrįstai, sukeldamas jam, kaip vartotojui, itin sunkias pasekmes ir pradėdama išieškojimą iš jo turto. Ieškovo teigimu, teismas tik akcentavo paskolos davėjo teisę nutraukti sutartį, tačiau nevertino jo kaip silpnesniosios šalies interesų. Pažymi, jog buvo aktyvus, negalėdamas vykdyti įsipareigojimų nuolat kontaktavo su atsakove. Kredito unija, kurios pagrindinė veikla – kreditų teikimas, prieš paskolos suteikimą turėjo žinoti, jog paskolos sutarčių vykdymo laikotarpiu neretai atsiranda aplinkybių, dėl kurių paskolos gavėjams kyla sunkumų tinkamai vykdyti įsipareigojimus. Ieškovui susidūrus su sunkumais atsakovė sutartis nutraukė, o tai nėra laikytina tinkamu atsakovės, stipresniosios sutarčių šalies, elgesiu. Teigia, jog pateikė įrodymus, kad gali toliau vykdyti sutartis, tačiau teismas jų nevertino.

3012.

31Atsakovė Šilutės kredito unija atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Argumentuoja, jog priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias sutarties nutraukimą. Pažymi, jog pagal formuojamą teismų praktiką, CK 6.217 straipsnio 5 dalis suteikia teisę sutarties šalims nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, t. y. net ir tada, kai CK požiūriu pažeidimas nėra esminis arba šalys gali susitarti, kokius sutarties pažeidimus laikys esminiais, suteikiančiais teisėtą pagrindą ją nutraukti. Dėl to turi būti taikoma šalių sutartis tiek, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o jeigu šalys konkrečiu klausimu nesudarė susitarimo, taikomos įstatymo nuostatos.

3213.

33Pažymi, jog kreditavimo santykiams laiku ir tinkamas mokėjimų vykdymas turi esminę reikšmę. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalį, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Jei skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių bei pareigų įgyvendinimo požiūriu skolininkui netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto. Argumentuoja, jog pagal 2010-07-08 paskolos sutartį Nr. 10-00265 ieškovas vėlavo mokėti 397 dienas, o pagal 2010-04-14 sutartį – 301 dieną, be to, mokėjimai nutrūko nuo 2015 metų pradžios. Ieškovas šių faktinių aplinkybių neginčijo, neįrodė, jog turi realias galimybes sutartis vykdyti, atsakovė ne kartą siekė išsaugoti sutartis ir keletą kartų atidėjo jų vykdymą, tačiau ieškovas net ir po prievolių vykdymo termino atridėjimo prievolių tinkamai nevykdė. Dėl šių priežasčių paskolų sutartis nutraukė tuo pagrindu, kad ieškovas pažeidė Paskolos sutarties 6.5, 6.6, 6.7 ir 6.8 punktuose nustatytas pareigas ir sutartinių prievolių pažeidimas pagal paskolų sutartis nebuvo vienkartinis, o sistemingas prievoles pažeidžiantis kredito gavėjo elgesys nesuteikė pagrindo tikėtis, kad sutartis bus tinkamai vykdoma ateityje.

3414.

35Ieškovui argumentuojant, kad negavo jokių pranešimų, atsakovė nurodo, kad paskolos sutarčių 20 punkte numatyta, jog visi pranešimai, ataskaitos ir kito susirašinėjimo medžiaga pagal sutartį įteikiami sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu, jeigu sutartyje nėra nustatyta kitaip. Laikoma, kad paskutiniu unijai žinomu paskolos gavėjo adresu paštu išsiųstus dokumentus paskolos gavėjas gavo trečių darbo dieną, einančią po tos dienos, kai unija paskolos gavėjui siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai organizacijai. Nurodo, jog pranešimus ieškovei ir trečiajam asmeniui siuntė registruota pašto siunta jų gyvenamosios vietos adresu, o informavimas neturi būti suprantamas kaip pranešimo įteikimas asmeniškai. Teigia, jog negali būti pateisinamas sutarties šalies elgesys, kai šalis vengia priimti sutarta tvarka siunčiamą pranešimą ar nepranešusi pakeičia gyvenamąją vietą.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37Apeliacinis skundas netenkintinas.

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

3915.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio

411 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

4216.

43CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

4417.

45Apeliacijos objektas – Tauragės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliantas argumentuoja, jog sprendimas nemotyvuotas, formalus, priimtas neįsigilinus į jo nurodytas aplinkybes. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, su apelianto argumentais nesutinka.

4618.

47Nustatyta, jog 2010-04-14 paskolos sutartimi Nr. 10-00143 ieškovui (kredito gavėjui) iki 2020-04-13 suteiktas 150 000 Eur kreditas gyvenamojo namo statybos pabaigimui,

482010-07-08 kitos specialios paskirties paskolos sutartimi Nr. 10-00265 ieškovui iki

492020-07-07 suteikta 50 000 Eur paskola gyvenamojo namo pabaigimui. Kredito sutarčių vykdymo užtikrinimui įkeistas ieškovui priklausantis nekilnojamasis turtas. Ieškovui vėluojant mokėti kredito įmokas 2016-05-09 įspėjimais Nr. 2-85 ir Nr. 2-86 jis informuotas, kad pagal paskolos sutartį Nr. 10-00143 vėluoja sumokėti įmokas 301 dieną ir įsiskolinimas sudaro 10 314,10 Eur, pagal paskolos sutartį Nr. 10-00265 vėluoja sumokėti įmokas 397 dienas ir įsiskolinimas sudaro 6 060,73 Eur, bei įspėtas, kad iki 2016-05-25 nesumokėjus nurodytų sumų, be atskiro įspėjimo kredito sutartys bus vienašališkai nutrauktos ir kreiptasi į teismą dėl paskolos, palūkanų ir kitų priklausančių mokėti pagal paskolos sutartį sumų priteisimo (t. 1, b. l. 71–73). Kredito unija 2016-05-24 sprendimu tenkino ieškovo prašymą ir iki 2016-07-01 atidėjo skolos mokėjimą (t. 1, b. l. 91); 2016-08-09 sprendimu pakartotinai tenkino ieškovo prašymą ir atidėjo skolos mokėjimą iki 2016-11-30 (t. 1, b. l. 81). Ieškovui nustatytu terminu nesumokėjus įsiskolinimo Kredito unija 2016-12-21 pranešimais Nr. 2-192 ir Nr. 2-193 informavo ieškovą, jog neatsiskaičius su Šilutės kredito unija iki 2017-01-07 sutartys bus vienašališkai be atskiro pranešimo nutrauktos ir kreiptasi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo išieškant paskolą, palūkanas ir kitas priklausančias mokėti sumas pagal paskolos sutartis iš įkeisto turto (t. 1, b. l. 77–80). Šilutės kredito unijos valdybos 2017-01-10 posėdyje nutarta su ieškovu sudarytas paskolos sutartis vienašališkai nutraukti nuo

502017-01-11, kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo dėl 24 998,00 Eur ir 151 097,63 Eur skolos bei kitų priklausančių mokėti sumų pagal paskolos sutartis išieškojimo iš įkeisto turto ir vadovaujantis 2010-07-08 paskolos sutarties Nr. 10-00265 5.1 punktu ne ginčo tvarka A. J. papildomą pajinį 2 910,14 Eur įnašą nurašyti dalies įsiskolinimo dengimui bei vadovaujantis 2010-04-14 paskolos sutarties Nr. 10-00143 5.1 punktu ne ginčo tvarka A. J. papildomą pajinį įnašą 15 000,00 Eur nurašyti dalies įsiskolinimo dengimui (t. 1, b. l. 82–85).

5119.

52Apeliantas ginčija vienašalį paskolos sutarčių nutraukimo teisėtumą argumentuodamas tuo, kad jam apie tai nebuvo tinkamai pranešta ir atsakovės elgesys vienašališkai nutraukiant sutartis nelaikytinas sąžiningu. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su apelianto argumentais nesutinka.

5320.

54Atsakovė paskolos sutartis nutraukė vadovaudamasi CK 6.217 straipsniu ir paskolos sutartyse numatytais pagrindais, todėl paskolos sutarčių nutraukimas nelaikytinas nepagrįstu ir neteisėtu. Bendrosiose sutarčių pabaigą reglamentuojančiose teisės normose leidžiama tik įstatymuose ar sutartyje nustatytais atvejais sutartį nutraukti vienašališkai, tai yra nesikreipiant į teismą (CK 6.217–6.220 straipsniai). Taigi dispozityvumo principas privatiniuose santykiuose leidžia sutarties šaliai pasirinkti galimybę savo iniciatyva nesikreipiant į teismą vienašališkai nutraukti sutartį arba inicijuoti sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios įstatyme ar sutartyje numatytos aplinkybės. Teismų praktikoje nurodoma, kad bendros sutarčių teisės nuostatos, reglamentuojančios esminį sutarties pažeidimą ir sutarties nutraukimą, taikomos ir kreditavimo sutartims, atsižvelgiant į šių sutarčių specifiką. Vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus esminio sutarties pažeidimo nustatymo kriterijus reikia atsižvelgti į CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, bei CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos gavėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Bankas, kredito sutartyje nustatydamas paskolos ir palūkanų grąžinimo terminus, tikisi gauti šias sumas būtent sutartyje nustatytais terminais. Tai yra viena iš pagrindinių paskolos (kredito) sutarties sąlygų. Taigi pagal kredito sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų (terminų) laikymasis turi esminę reikšmę.

5521.

56Paskolos sutarčių 5.8 punkte numatyta, kad paskolos davėja turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį įspėjusi paskolos gavėją ne vėliau kaip prieš penkiolika kalendorinių dienų ir reikalauti, kad paskolos gavėjas grąžintų paskolą prieš terminą, sumokėtų palūkanas, delspinigius ir kitas mokėti priklausančias sumas, esant kelioms minėtame punkte išvardytoms aplinkybėms, iš kurių 5.8.1 punkte numatyta, kad jeigu paskolos gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per penkiolika kalendorinių dienų nuo Unijos rašytinio pareikalavimo dienos. Taigi apelianto vėlavimas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį ilgiau kaip vieną mėnesį laikytinas esminiu sutarties pažeidimu. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad ieškovas 2016-05-09 pagal

572010-07-08 paskolos sutartį Nr. 10-00265 vėlavo mokėti įmokas 397 dienas, o pagal

582010-04-14 sutartį – 301 dieną, mokėjimai nutrūko nuo 2015 metų pradžios.

5922.

60Kaip minėta, paskolos teisiniuose santykiuose nustatytų mokėjimo terminų laikymasis yra esminė sąlyga. Kreditą išdavusios kredito įstaigos verslas yra indėlių rinkimas ir paskolų teikimas, kredito įstaiga turi vykdyti veiklos rizikas ribojančius normatyvus, todėl paskolas gavusių asmenų mokėjimų atlikimas sutartyse nustatytais terminais yra labai svarbus. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vartotojo teisinis statusas negali būti prielaida jam piktnaudžiauti savo teisėmis ir nevykdyti prisiimtų prievolių kreditoriui, todėl kreditoriui suteikimas teisės vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti prieš terminą grąžinti visą likusią negrąžintą paskolą iš esmės yra teisėtas ir atitinka sąžiningumo ir teisingumo principus bei negali būti laikomas pažeidžiančiu šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Todėl nėra teisinio pagrindo sutikti su ieškovo teiginiais, kad paskolos sutarčių 5.8 ir 5.8.1 punktų sąlygos, leidžiančios Kredito unijai vienašališkai nutraukti sutartis, nesąžiningos. Taip pat nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad jo vėlavimas mokėti įmokas nelaikytinas esminiu sutarties pažeidimu, nes 2016-05-09 įsiskolinimas pagal paskolos sutartis sudarė 10 314,10 Eur, t. y. įsiskolinimas sudarė tik 6,88 proc. visos suteiktos paskolos sumos, ir 6 060,73 Eur, t. y. 12,12 proc. visos suteiktos paskolos sumos. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog skolininkas turėjo verslo pardavimo nuostolių ar panašių sunkumų ir negavo planuotų pajamų, nesudaro pagrindo jam nevykdyti savo laisvanoriškai prisiimtų prievolių.

6123.

62Apeliantas nurodo, kad atsakovė, vienašališkai nutraukdama paskolos sutartis, pažeidė imperatyvų reikalavimą iš anksto jį įspėti apie vienašališką paskolos sutarčių nutraukimą. Toks apelianto teiginys pripažintinas nepagrįstu. CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, detalizuotas CK 6.156 straipsnyje, ir suteikiantis teisę civilinių teisinių santykių subjektams laisvai spręsti, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, taip pat pasirinkti, su kuo tą sutartį sudaryti, be to, savarankiškai spręsti dėl sutarties turinio bei formos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios įstatymo normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, teisės principai, gera moralė. Taigi šalys laisvos nustatyti ir sutarties sąlygas, taip pat ir teisę vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis).

6324.

64Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, Kredito unija 2016-05-09 įspėjimais Nr. 2-85 ir Nr. 2-86 „Dėl paskolos sutarties nutraukimo“ informavo kredito gavėją, kad jis vėluoja mokėti įmokas pagal paskolos sutartis, ir įspėjo, kad iki 2016-05-25 nesumokėjus nurodytų sumų be atskiro įspėjimo kredito unija vienašališkai nutrauks sutartis ir kreipsis į teismą dėl paskolos, palūkanų ir kitų priklausančių mokėti pagal paskolos sutartį sumų priteisimo (t.1, b. l. 71–72). Įspėjimai išsiųsti A. J. registruota pašto siunta jo gyvenamosios vietos adresu ( - ) (t. 1, b. l. 73), kuriuo, kaip patvirtino pats ieškovas pirmosios instancijos teismo posėdyje ir nurodė ieškinyje, jis iš tikrųjų gyvena. Be to, šis adresas nurodytas ir paskolos sutartyse. Aplinkybę, kad įspėjimus ieškovas gavo, patvirtina jo paties rašytas 2016-05-20 prašymas Kredito unijai nenutraukti sutarčių (t. 1, b. l. 92). Be to, dar iki įspėjimų ieškovas kviestas dalyvauti Kredito unijos 2016-04-26 posėdyje dėl įsipareigojimų vykdymo, šį kvietimą ieškovas pats pasirašė gavęs (t. 1, b. l. 76). Ieškovui jo prašymu įmokų mokėjimo terminas pratęstas iki 2016-07-01, vėliau iki 2016-11-30, nors ieškovas prašė tik iki 2016-09-30 (t. 1, b. l. 74–75, 81, 91, 92). Vertinant šias aplinkybes nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai, netinkamai, kad jam susidūrus su sunkumais nesiekė išsaugoti sudarytų paskolos sutarčių. Ieškovui skolų nustatytais terminais nesumokėjus, 2016-12-21 pranešimais dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir įspėjimais dėl vienašališko paskolos sutarties nutraukimo Nr. 2-192 ir Nr. 2-193 ieškovas ir trečiasis asmuo jo sutuoktinė informuoti, kad nesumokėjus skolų iki 2017-01-07 vienašališkai be atskiro pranešimo bus nutrauktos sudarytos paskolos sutartys ir kreiptasi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo (t. 1, b. l. 77–80). Įspėjimai išsiųsti A. J. ir V. J. registruotu laišku jų gyvenamosios vietos adresu (t. 1, b. l. 80).

6525.

66Ieškovui teigiant, jog nėra nė vieno įrodymo apie įspėjimų jam įteikimą, pažymėtina, jog paskolos sutarčių 20 punkte numatyta, kad visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas pagal sutartį įteikiami sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu, jeigu sutartyje nėra nustatyta kitaip. Laikoma, kad paskutiniu unijai žinomu paskolos gavėjo adresu paštu išsiųstus dokumentus paskolos gavėjas gavo trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai unija paskolos gavėjui siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai organizacijai. Taigi atsakovei nenumatyta pareiga pasirūpinti ir užtikrinti siunčiamų dokumentų įteikimą ieškovui. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovė tinkamai informavo ieškovą apie sutarčių nutraukimą, išsiųsdama pranešimus dėl vienašališko sutarčių nutraukimo jo gyvenamosios vietos adresu.

6726.

68Pripažintini nepagrįstais atsakovo argumentai, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog jis pajėgus toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal paskolos sutartis. Šiems teiginiams pagrįsti ieškovas nepateikė jokių įrodymų, todėl vertinant jo elgesį, t. y. ilgalaikį ir sistemingą paskolos sutarčių nevykdymą, ir nesant įrodymų apie pasikeitusią apelianto finansinę situaciją, nėra teisinio pagrindo išvadai, kad jo elgesys ateityje pasikeis ir jis pradės tinkamai vykdyti savo prievoles. Taigi byloje surinktų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovė turėjo pakankamą ir pagrįstą pagrindą vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį, o ieškovas, net ir būdamas vartotojas, neturėjo ir negalėjo išvengti laisva valia prisiimtų įsipareigojimų.

6927.

70Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo faktines ir teisines bylos aplinkybes, ištyrė įrodymus ir juos įvertino nepažeisdamas CPK 185 straipsnyje įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių. Vien ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis).

7128.

72Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria kitiems ginčijamame pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytiems motyvams, taip pat ir išdėstytam teisiniam reglamentavimui, ir jų nekartoja bei plačiau neanalizuoja. Atsižvelgdama į apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinis procesas reiškia ne naują ar pakartotinį bylos nagrinėjimą kitos instancijos teisme, o priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą neperžengiant apeliacinio skundo ribų (CPK 301, 312-314, 320 straipsniai). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad teismo sprendimas būtų priimtas neįvertinus byloje surinktų įrodymų, kurie turi įtakos priimant sprendimą, visumos.

7329.

74Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė bylos aplinkybes, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliaciniame skunde nenurodyta jokių objektyvių argumentų, kurie būtų pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl, atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, plačiau jų nekartodamas mano, kad sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl konstatuoja, jog nėra pagrindo jį naikinti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7530.

76Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

77Dėl bylinėjimosi išlaidų

7831.

79Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsnio 1 dalimi šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, turi teisę į patirtų išlaidų, taip pat ir už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą, atlyginimą. Apeliacinis skundas atmestas, todėl apeliantui nepriteistinas bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimas.

8032.

81Atsakovė pateikė įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 300 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 37–39). Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.11 punkte įtvirtinto dydžio ir priteistinos atsakovei iš ieškovo.

82Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

83Tauragės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

84Priteisti iš ieškovo A. J. atsakovei Šilutės kredito unijai 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas A. J. prašė pripažinti atsakovės Šilutės kredito unijos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 2.... 9. Tauragės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinys... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, jog 2010-04-14 paskolos sutartimi Nr. 10-00143 ieškovui... 12. 2020-07-07 suteikta 50 000 Eur paskola namo užbaigimui. Kredito sutarčių... 13. 4.... 14. Teismas sudarytas paskolos sutartis kvalifikavo vartojimo sutartimis, o... 15. 5.... 16. Ieškovui argumentuojant, kad nebuvo informuotas apie sutarčių nutraukimą... 17. 6.... 18. Teismas konstatavo, jog atsakovė visais įmanomais būdais bandė išsaugoti... 19. 7.... 20. Teismas pažymėjo, jog CK 6.2284 straipsnio nuostatos suteikia vartotojui... 21. 8.... 22. Teismas nustatė, jog ieškovui pagal 2010-04-14 paskolos sutartį... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 9.... 25. Apeliaciniu skundu ieškovas (apeliantas) A. J. prašo Tauragės apylinkės... 26. 10.... 27. Apeliantas nurodo, jog iš antstolės sužinojo apie įvykusias kredito... 28. 11.... 29. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, tik... 30. 12.... 31. Atsakovė Šilutės kredito unija atsiliepimu prašo apeliacinį skundą... 32. 13.... 33. Pažymi, jog kreditavimo santykiams laiku ir tinkamas mokėjimų vykdymas turi... 34. 14.... 35. Ieškovui argumentuojant, kad negavo jokių pranešimų, atsakovė nurodo, kad... 36. Teisėjų kolegija... 37. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 39. 15.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 41. 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas... 42. 16.... 43. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 44. 17.... 45. Apeliacijos objektas – Tauragės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d.... 46. 18.... 47. Nustatyta, jog 2010-04-14 paskolos sutartimi Nr. 10-00143 ieškovui (kredito... 48. 2010-07-08 kitos specialios paskirties paskolos sutartimi Nr. 10-00265... 49. 2020-07-07 suteikta 50 000 Eur paskola gyvenamojo namo pabaigimui. Kredito... 50. 2017-01-11, kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo dėl 24 998,00 Eur ir... 51. 19.... 52. Apeliantas ginčija vienašalį paskolos sutarčių nutraukimo teisėtumą... 53. 20.... 54. Atsakovė paskolos sutartis nutraukė vadovaudamasi CK 6.217 straipsniu ir... 55. 21.... 56. Paskolos sutarčių 5.8 punkte numatyta, kad paskolos davėja turi teisę... 57. 2010-07-08 paskolos sutartį Nr. 10-00265 vėlavo mokėti įmokas 397 dienas, o... 58. 2010-04-14 sutartį – 301 dieną, mokėjimai nutrūko nuo 2015 metų... 59. 22.... 60. Kaip minėta, paskolos teisiniuose santykiuose nustatytų mokėjimo terminų... 61. 23.... 62. Apeliantas nurodo, kad atsakovė, vienašališkai nutraukdama paskolos... 63. 24.... 64. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, Kredito unija 2016-05-09 įspėjimais Nr.... 65. 25.... 66. Ieškovui teigiant, jog nėra nė vieno įrodymo apie įspėjimų jam... 67. 26.... 68. Pripažintini nepagrįstais atsakovo argumentai, kad teismas neatsižvelgė į... 69. 27.... 70. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos... 71. 28.... 72. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria kitiems... 73. 29.... 74. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog... 75. 30.... 76. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 78. 31.... 79. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsnio 1 dalimi šalis,... 80. 32.... 81. Atsakovė pateikė įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 300... 82. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 83. Tauragės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti... 84. Priteisti iš ieškovo A. J. atsakovei Šilutės kredito unijai 300 Eur (tris...