Byla B2-1015-124/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vėjelis“, dalyvaujant trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankas

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vėjelis“, dalyvaujant trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankas,

Nustatė

2ieškovas UAB „Noble Group“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vėjelis“. Ieškovas teigia, kad yra atsakovo kreditorius pagal 2014-07-02 reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią jis perėmė reikalavimo teises iš UAB „Auksesija“ į 43 000,00 Lt skolą ir šiuo metu skola su palūkanomis bei išieškojimo išlaidomis sudaro 46 180,83 Lt. Atsakovas su ieškovu neatsiskaito numatytais terminais. Atsakovui 2014 m. liepos 4 d. ieškovas išsiuntė pranešimą, nurodydamas, kad atsakovui nesumokėjus skolos per 30 dienų laikotarpį, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Vėjelis“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

3Atsakovas UAB „Vėjelis“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog su pareiškimu nesutinka, nes atsakovas yra moki ir pelningai dirbanti įmonė, joje dirba 34 darbuotojai, atlyginimai mokami laiku, tinkamai vykdo prievoles valstybei bei laiku, nustatytais terminais atsiskaito su valstybinio socialinio fondo biudžetais, taip pat savalaikiai vykdo įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį su AB Šiaulių bankas, o pagal finansinės atskaitomybės dokumentus yra moki įmonė, pagal turimo turto ir įsipareigojimų santykį nėra pagrindo kelti bankroto bylą. Taip pat nurodė, kad jų nuomone perleistas reikalavimas nėra galiojantis, nes atsakovas įvykdė prievolę pagal pirmojo kreditoriaus UAB „Auksesija“ nurodymus, pervesdamas pinigus į jo nurodytą sąskaitą užsienio banke, kur pravesti pinigai dingo, o vilkikai nebuvo įgyti. Dėl UAB „Auksesija“ ir UAB „Noble Group“ veiksmų kreipėsi į Palangos prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo. Nurodo, jog ieškovas neturi įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo atsakovas būtų įpareigotas sumokėti skolą, o atsakovas šios skolos nepripažįsta, todėl nepripažįsta šio įsiskolinimo.

4Mano, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai, nes neišnaudojęs visų savo teisių gynimo priemonių, betarpiškai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, galinčiomis sukelti itin sunkias pasekmes veikiančiai įmonei. Remiantis CPK 95 straipsniu prašo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų AB Šiaulių bankas prašo ieškovo UAB „Noble Group“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti, atsisakant iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Vėjelis“. Nurodo, kad AB Šiaulių bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius. Atsakovas naudojasi AB Šiaulių bankas suteiktomis paskolomis, įsipareigojimus pagal kredito sutartis vykdo tinkamai, kredito dalis grąžina nustatytais terminais. Įsipareigojimai bankui yra pilnai užtikrinti įkeistu turtu, o taip pat UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantijomis. AB Šiaulių bankas pažymėjo, kad UAB „Vėjelis“ nesusiduria su apyvartinių lėšų trūkumu. 2014-05-22 AB Šiaulių bankas su atsakovu UAB „Vėjelis“ sudarė kredito sutartį, sudarydamas kredito sutartis ir suteikdamas kreditus, bankas vertina įmonių finansinę būklę, analizuoja finansinius duomenis ir įvertina perspektyvas dėl skolinių įsipareigojimų įvykdymo/ neįvykdymo galimybės. 2014-05-22 dienai bankas neturėjo ir šiuo metu neturi duomenų apie atsakovo nemokumą. UAB „Vėjelis“ yra mokus, turi turto, kuris pilnai dengia skolinius įsipareigojimus, todėl nėra pagrindo kelti bankroto bylos. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant LR ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Šiuo atveju bankroto bylos iškėlimas sužlugdytų mokų ūkio subjektą ir nebūtų įmonei naudingas.

6Bankroto bylą atsisakytina kelti.

7Bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.). Taigi, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki.

8Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus ir kitus į bylą išreikalautus dokumentus ir duomenis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi ir kt.

9Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vėjelis“ grindžiamas atsakovo nemokumo būsenos susidarymu. Tokiu atveju pareiškimas gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama, tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstos skolos turi viršyti pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pastaroji sąlyga gali būti nustatyta, tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės ekonominę finansinę būseną. Tik nustačius įmonės turto vertę, galima daryti išvadas apie faktinę ir juridinę įmonės mokumo arba nemokumo būseną. Tik tinkamas įstatyme nustatytų reikalavimų laikymasis ir atlikimas užtikrina galimybę tiksliai nustatyti realią įmonės finansinę būseną ir priimti pagrįstą bei teisėtą sprendimą iškelti arba atsisakyti iškelti įmonei bankroto bylą.

10Iš atsakovo į bylą pateikto balanso, sudaryto 2014 m. rugpjūčio 18 d. duomenimis, matyti, kad UAB „Vėjelis“ turtas sudaro 2 450 110 Lt, iš kurio ilgalaikis turtas – 1 524 185 Lt, trumpalaikis turtas 925 925 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 564 842 Lt (68–69 b. l.). Atsakovas turi didelės vertės materialųjį turtą. Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 57 682,63 Lt (74 b. l. ), kas sudaro tik apie 2,35 proc. į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, kad į pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sąrašą atsakovas nėra įtraukęs ieškovo nurodytos sumos 46 697,75 Lt sumos. Tačiau net ir padarius prielaidą, kad atsakovas yra skolingas ieškovui anksčiau minėtą sumą, atsakovo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudarytų apie 4,26 proc. į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas per šių metų pirmus septynis mėnesius dirbo pelningai, pelnas – 260 717 Lt (70 b. l.), o atsakovo debitorinės skolos 2014 m. rugpjūčio 18 d. sudaro 352 453,94 Lt (75 b. l.).

11Nors ieškovas nurodė, kad atsakovas yra skolingas VSDF 11 402,62 Lt, tačiau UAB „Vėjelis“ pateikė duomenis, kad ši socialinio draudimo įmoka buvo už 2014 m. liepos mėnesį, kurią atsakovas sumokėjo iki nutarties priėmimo(105-106 b. l.).VMI patvirtino, kad atsakovas yra pilnai atsiskaitęs su valstybės, savivaldybės biudžetais ir valstybės pinigų fondais bei turi 3 596,53 Lt gyventojų pajamų mokesčio permoką (59 b. l.)

12Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė UAB „Vėjelis“ nemokumo, kadangi įmonės pradelstos skolos nesudaro daugiau negu pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų, nėra duomenų, kad atsakovas vėluoja mokėti darbuotojams darbo užmokestį. Įmonė vykdo ūkinę veiklą, dirba pelningai. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl kelti bankroto bylą UAB „Vėjelis“ atsisakytina (LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.).

13Pasisakydamas dėl atsakovo reikalavimo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, teismas pažymi, kad ĮBĮ neįtvirtinta taisyklė, jog tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui. Asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2012, 2014 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-875/2014). Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Noble Group“ yra pateikęs įrodymus, kurių pagrindu tikėtinai atsiranda ieškovo reikalavimas atsakovui (8–10 b. l.). Todėl pagrindo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nėra.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str. - 291str.,

Nutarė

15Atsisakyti kelti bankroto bylą UAB „Vėjelis“ (įmonės kodas 167932468, buveinė – Valakų g. 5, Linkuva, Pakruojo raj.).

16Netenkinti atsakovo UAB „Vėjelis“ prašymo dėl baudos skyrimo ieškovui UAB „Noble Group“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

17Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai