Byla eA-1325-1062/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. P. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Nustatė

3I.

4

 1. Pareiškėjas D. P. su 2015 m. gruodžio 22 d. skundu, kurį vėliau patikslino (toliau skundas ir jo patikslinimas kartu įvardijami skundu), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 3R-509(AG-380/02-2015); 2) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės paramų departamento Tauragės paramos administravimo skyriaus 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. KTR-1516(10.6.1); 3) įpareigoti Agentūrą bei Žemės ūkio ministeriją atlikti D. P. paramos paraiškos Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Paraiška) bei kitų 2015 m. balandžio 1 d.–2015 m. balandžio 30 d. kvietimu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – ir Programa) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (toliau – Priemonė) veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ pateiktų paraiškų, surinkusių 80 atrankos kriterijų balų, tinkamumo finansuoti vertinimą ir spręsti dėl paramos pagal Paraišką skyrimo.
 2. Pareiškėjas paaiškino, kad Komisija, priimdama ginčijamą sprendimą, netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, neatskleidė ginčo esmės ir priėmė nepagrįstą sprendimą. Komisija nepagrįstai sprendė, kad Agentūra, taikydama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles (toliau – Administravimo taisyklės), įsigaliojusias po Paraiškos pateikimo, tinkamai taikė teisės aktų nuostatas ir pagrįstai jomis vadovavosi. Nurodė, kad tiek Paraiškos pateikimo metu galiojusių, tiek ir nuo 2015 m. birželio 9 d. galiojusių Administravimo taisyklių 44 punkte įtvirtinta, kad visos pateiktos paramos paraiškos turi būti vertinamos pagal Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus bei atrankos kriterijus paramai gauti ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami, išskyrus techninio pobūdžio pakeitimus. Pareiškėjo nuomone, šia nuostata įstatymų leidėjas įtvirtino teisinio aiškumo ir nekintamumo principą, kad suinteresuoti asmenys tiksliai žinotų savo pareigas, taisykles ir paramos teikimo sąlygas bei galėtų tinkamai įgyvendinti savo teises ir spręsti dėl paraiškų administravimo subjektų veiksmų teisėtumo. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad Agentūra, priimdama sprendimą nevykdyti Paraiškos tinkamumo vertinimo ir neskirti paramos, vadovavosi jau po Paraiškos pateikimo, t. y. nuo 2015 m. birželio 9 d. galiojusių Administravimo taisyklių 60.3 papunkčiu, o tokie atsakovo veiksmai turi būti pripažinti neteisėtais.
 3. D. P. nurodė, kad net ir pripažinus, jog Agentūra teisėtai vadovavosi bei taikė naujesnės redakcijos Administravimo taisykles, akivaizdu, kad ji jas taikė netinkamai ir pažeidė nustatytas procedūras. Administravimo taisyklių (redakcija galiojusi nuo 2015 m. birželio 9 d.) 60.3 papunktyje yra nurodyta sąlyga, kad jei papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas Programos priemonės, veiklos srities ar veiklos įgyvendinimo taisyklėse nenumatytas, parama proporcingai mažinama visiems vienodą atrankos kriterijų balą surinkusiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams, kurių finansavimui trūksta lėšų. Proporcingas paramos mažinimas atliekamas, jeigu tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma mažinama ne daugiau kaip 50 procentų. Tais atvejais kai tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma turėtų būti mažinama daugiau kaip 50 procentų, nepanaudota lėšų suma naudojama kitam paramos paraiškų kvietimui pagal Programos priemonę, veiklos sritį ar veiklą (jeigu tai numatyta). Taigi, atsakovas visų pirma privalo atlikti visų vienodą atrankos kriterijų balą surinkusių paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą ir tik tada spręsti, ar tinkamomis gauti paramą paraiškomis prašoma paramos suma turėtų būti mažinama daugiau kaip 50 procentų Agentūra, pažeisdama minėtą nuostatą ir nustatytą procedūrą, priėmė neteisėtą sprendimą apskritai nevykdyti Paraiškos tinkamumo gauti paramą vertinimo ir paramos neskirti.
 4. Pareiškėjo teigimu, Priemonei finansuoti skirtų lėšų likučio (3 243 360 Eur) pakako finansuoti beveik 40 procentų paramos paraiškų, surinkusių 80 atrankos kriterijų balų, prašymų (8 200 356 Eur). Agentūrai įvykdžius Administravimo taisyklių 60.3 papunktyje numatytą procedūrą, t. y. atlikus šių paraiškų tinkamumo paramai gauti vertinimą, galbūt dalis jų būtų pripažintos netinkamomis paramai gauti (Administravimo taisyklių 64 punktas), todėl pripažintų tinkamomis paraiškomis bendrai prašoma paramos suma galbūt neviršytų numatyto 50 procentų reikalavimo ir Agentūra turėtų imtis nustatytų paraiškų administravimo veiksmų (Administravimo taisyklių 60.4 –60.7 papunkčiai).
 5. Teismo posėdyje pareiškėjo D. P. atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.
 6. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašė pareiškėjo skundą atmesti, o Komisijos sprendimą palikti galioti.
 7. Atsakovas paaiškino, kad rengdamas 2015 m. birželio 8 d. raštą Nr. KTR-796 ir priimdamas 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. KTR1516(10.6.1), vadovavosi Administravimo taisyklėmis ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211 (toliau – Įgyvendinimo taisyklės).
 8. Agentūra pažymėjo, kad 2015 m. birželio 5 d. buvo pakeistas Administravimo taisyklių 60 punktas ir jo 60.3 papunktis numatė, kad atvejais, kai tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma turėtų būti mažinama daugiau kaip 50 procentų, nepanaudota lėšų suma naudojama kitam paramos paraiškų kvietimui pagal Programos priemonę, veiklos sritį ar veiklą (jeigu tai numatyta). Atsakovas ginčijamame 2015 m. lapkričio 5 d. sprendime Nr. KTR-1516(10.6.1) detaliai paaiškino, kad pagal 293 paramos paraiškas iš 305, kurios surinko 85–100 atrankos balų, paramos paraiškoms, surinkusioms vienodą 80 atrankos balų skaičių, liko 3 243 360 Eur lėšų. Paramos paraiškų, surinkusių 80 atrankos balų, prašoma kompensuoti paramos suma sudaro 8 200 356 Eur, todėl pagal kiekvieną paramos paraišką prašoma paramos suma turėtų būti mažinama daugiau kaip 50 procentų. Pagal Administravimo taisyklių 60.3 papunktį, tokiu atveju parama pagal Paraišką negali būti skiriama.
 9. Atsakovas nurodė, kad D. P. pateiktus Paraišką, tarp jo ir Agentūros susiklostė trunkamieji (tęstiniai) teisiniai santykiai, kurie galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, ir kurie gali būti keičiami teisės aktų normomis. Trunkamiesiems (tęstiniams) santykiams / įsipareigojimams taikomi reikalavimai, galiojantys per visą įsipareigojimų laikotarpį, t. y., nauji reikalavimai taikomi nuo jų įsigaliojimo dienos vienodai visiems pareiškėjams. Pasikeitus tam tikriems Administravimo taisyklių punktams, jie yra taikomi ir jau pateiktoms paraiškoms, nepaisant to, kad paraiškos pateiktos dar prieš teisės akto dalies pakeitimą. Trunkamieji (tęstiniai) santykiai yra ne vienkartiniai, o ilgalaikiai, todėl būtų nelogiška, jeigu keičiantis teisės aktams, jokie pakeitimai paramos gavėjams negaliotų. Be to, Žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakyme Nr. 3D-463 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nebuvo nustatyti nauji tinkamumo gauti paramą kriterijai, taip pat nebuvo nustatytos papildomos pareigos paraiškas jau pateikusiems paramos gavėjams. Minėtu teisės akto pakeitimu buvo detalizuota situacija, kai paramos lėšų neužtenka visiems pateikusiems paraiškas paramai gauti. Situacijos detalizavimas negali būti laikomas diskriminavimu, kuris galbūt sudarytų pagrindą panaikinti tokį teisės aktą.
 10. Agentūra teigė, kad rengdama 2015 m. birželio 8 d. raštą Nr. KTR-796, dar neturėjo galutinių skaičiavimų reikiamų lėšų poreikio Priemonei. Tik įvertinus visas paraiškas, surinkusias nuo 85 iki 100 pirmumo balų, tapo aišku, jog pinigų likutis yra 3 243 360 Eur, t. y. dalis pareiškėjų buvo pripažinti netinkamais paramai gauti, ar jų apsiskaičiuotas pirmumo balas buvo mažesnis, o tai lėmė, kad jie apskritai nebepretendavo į paramą pagal Priemonę.
 11. Atsakovas pažymėjo, kad remdamasis Administravimo taisyklių 60.3 papunkčiu, 3 243 360 Eur sumą bandė padalinti 80 atrankos pirmumo balų surinkusioms paraiškoms, kuriose prašoma paramos suma siekė 8 200 356 Eur, tačiau įvertinus tai, jog tinkamų finansuoti lėšų paramos suma būtų sumažinta 60,44 procento, nepanaudota 3 243 360 Eur lėšų suma bus naudojama kitam paramos paraiškų kvietimui pagal Programos Priemonę.
 12. Agentūros nuomone, pareiškėjai, teikdami paraiškas, negalėjo turėti pagrįstų lūkesčių gauti paramą, nes atsakovas nebuvo prisiėmęs įsipareigojimų dėl paramos sumos pagal paraiškas išmokėjimo, o tik pagal kompetenciją atliko jų vertinimą. Akcentavo, kad paraiškos pateikimas yra tik prielaida paramai gauti.
 13. Teismo posėdyje atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.
 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašė pareiškėjo D. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.
 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo sutiko su Komisijos sprendime nurodytais argumentais ir pažymėjo, kad Administravimo taisyklės yra horizontalus visoms Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėms vienodai taikomas teisės aktas.
 16. Žemės ūkio ministerija paaiškino, kad Administravimo taisyklių 57 punkte nustatyta, jog sugrupuotos paramos paraiškos, kurioms pakanka žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos planuojamos skirti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų Programos Priemonės paramos sumos, yra teikiamos tinkamumui skirti paramą vertinti. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 60.5 papunkčiu, papildomas paramos paraiškų atrankos ir (ar) proporcingas paramos mažinimas atliekamas pabaigus paramos paraiškų, kurioms pakanka lėšų, tinkamumo vertinimą.
 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad atlikus 85–100 atrankos balų gavusių paramos paraiškų tinkamumo vertinimą ir paaiškėjus, kiek lėšų liko, Agentūra, priimdama sprendimą dėl Paraiškos, vadovavosi sprendimo priėmimo metu galiojusia Administravimo taisyklių 60 punkto redakcija, todėl tinkamai taikė paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 18. Žemės ūkio ministerija nurodė, kad Administravimo taisyklių 60 punkto redakcija, galiojusi iki 2015 m. birželio 8 d., numatė galimybę, bet ne įpareigojimą, suderinus su Žemės ūkio ministerija, paramą proporcingai mažinti visiems vienodą atrankos kriterijų balą surinkusiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams, todėl nėra pagrindo teigti, kad galiojant tai Administravimo taisyklių 60 punkto redakcijai, taip pat atlikus Paraiškos tinkamumo vertinimą, D. P. būtų gavęs paramą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo, institucijos turi būti suteikusios asmenims konkrečias garantijas, dėl kurių neįvykdymo gali atsirasti tam tikrų teisinių pasekmių, bei šis klausimas visuomet turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į žinias ir informaciją, kuri yra ar turėtų būti prieinama apdairiam bei informuotam verslininkui. Pažymėjo, kad Agentūra pareiškėjui nesuteikė jokių garantijų, kad parama jam bus skirta.
 19. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

5II.

6

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 9 d. sprendimu pareiškėjo D. P. skundą patenkino iš dalies: panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 3R-509(AG-380/02-2015) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės paramų departamento Tauragės paramos administravimo skyriaus 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. KTR-1516(10.6.1), o kitą skundo dalį atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai aptaręs faktines bylos aplinkybes ir išanalizavęs Administravimo taisyklių 10,7, 39, 44, 45, 53, 54, 56, 57 bei 60 punktų ir Įgyvendinimo taisyklių 37, 38, 39 bei 40 punktų nuostatas, pažymėjo, kad Paraiška surinko 80 balų. Ginčijamame 2015 m. lapkričio 5 d. sprendime Nr. KTR-1516(10.6.1) Agentūra nurodė, kad dėl lėšų trūkumo nebus atliekamas Paraiškos tinkamumo vertinimas ir parama nebus skiriama. Šis sprendimas buvo grindžiamas pasikeitusiomis Administravimo taisyklių 60 punkto nuostatomis, t. y. taikant Administravimo taisyklių 60.3 papunktį, numatantį, kad parama proporcingai mažinama visiems vienodą atrankos kriterijų balą surinkusiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams, kurių finansavimui trūksta lėšų, taip pat šio punkto nuostatą, jog proporcingas paramos mažinimas atliekamas tik tuomet, jeigu tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma mažinama ne daugiau kaip 50 procentų, o kai mažinimas didesnis kaip 50 procentų, nepanaudota lėšų suma naudojama kitam paramos paraiškų kvietimui. Išsiskyrus pareiškėjo ir atsakovo pozicijoms dėl po Paraiškos pateikimo įsigaliojusio Administravimo taisyklių 60.3 papunkčio taikymo pagrįstumo ir tinkamumo, teismas sprendė klausimus kokia Administravimo taisyklių 60 punkto redakcija turėjo būti taikoma Agentūrai atliekant Paraiškos vertinimą ir ar minėtos taisyklių nuostatos buvo pritaikytos tinkamai.
 3. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Paraiškos pateikimo metu galiojusiuose teisės aktuose buvo nustatyta, kad projektų tinkamumas gauti paramą turi būti vertinamas pagal paramos paraiškų pateikimo dieną pareiškėjų pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis, o vertinant paraiškų tinkamumą, turi būti laikomasi nuoseklumo, todėl vertinimo kriterijai negali būti keičiami. Šios Administravimo taisyklių bei Įgyvendinimo taisyklių nuostatos nepakito tiek Paraiškos pateikimo, tiek ir sprendimo dėl jos vertinimo (nevertinimo) priėmimo metu. D. P. Paraišką Agentūrai pateikė 2015 m. balandžio 27 d., todėl jos tinkamumo gauti paramą vertinimas turėjo būti atliekamas pagal jos pateikimo dieną pateiktus duomenis ir Paraiškos pateikimo metu nustatytus vertinimo kriterijus, kurie negali būti keičiami. Teismas pažymėjo, kad Įgyvendinimo taisyklių 40 punkte numatyti projektų atrankos kriterijai Paraiškos vertinimo metu nebuvo pasikeitę ir pats pareiškėjas tokių aplinkybių nenurodė. Atsakovas ir Komisija pagrįstai teigė, kad tarp D. P. ir Agentūros susiklostė tęstiniai teisiniai santykiai, todėl galima situacija, jog pateiktus Paraišką ir atliekant jos vertinimą, šiuos santykius reglamentuojančios teisės aktų nuostatos gali keistis (išskyrus numatytas imperatyvias nuostatas, kurios šiuo atveju nepakito). Teismų praktikoje taip pat nurodoma, jog teisinio reguliavimo pokyčiai yra galimi ir jie neturėtų būti vertinami kaip asmenų teisėtų lūkesčių pažeidimas. Dėl teisės akto leidėjo veiksmų laisvės veiklos vykdytojai negali tikėtis, kad išliks susiklosčiusi situacija, kurią Bendrijos institucijos, naudodamosi savo diskrecija, gali pakeisti. Teismas pažymėjo, kad nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais, jog Paraiškos vertinimo metu taikydama galiojusios Administravimo taisyklių 60 punkto (60.3 papunkčio), o ne Paraiškos pateikimo metu galiojusias šio punkto nuostatas, Agentūra pažeidė teisinio aiškumo ir nekintamumo principą.
 4. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Administravimo taisyklių 60.3 punkto nuostatos aiškiai nurodo, jog tiek atliekant proporcingą paramos mažinimą (kai paramos suma mažinama ne daugiau kaip 50 procentų), tiek sprendžiant dėl nepanaudotos sumos panaudojimo kitoje priemonėje (kai paramos suma mažinama daugiau kaip 50 procentų), yra vertinamos tinkamos finansuoti paramos paraiškos. Šios nuostatos suponuoja išvadą, kad atsakovas pirmiausia turi atlikti visų vienodą atrankos kriterijų balą (nagrinėjamu atveju 80 atrankos kriterijų balų) surinkusių paraiškų tinkamumo vertinimą ir tik tada skaičiuoti, ar šių tinkamomis gauti paramą paraiškomis prašoma skirti paramos suma yra mažesnė nei 50 procentų. Agentūra nurodė, kad paraiškoms, surinkusioms 80 atrankos balų skaičių, liko 3 243 360 Eur lėšų likutis, o šių paraiškų prašoma paramos suma sudaro 8 200 356 Eur, t. y. pakanka finansuoti apie 39,6 procento šių paraiškų. Teismas pažymėjo, kad atlikus paraiškų tinkamumo paramai gauti vertinimą, šis skaičius gali koreguotis ir didėti, kadangi dalis paraiškų gali būti pripažintos netinkamomis paramai gauti. Teismo posėdyje atsakovo atstovė nurodė, kad neatlikus tinkamumo skirti paramą vertinimo, visos 80 atrankos balų surinkusios paraiškos buvo laikomos tinkamomis paramai gauti.
 5. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ginčijamo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės paramų departamento Tauragės paramos administravimo skyriaus 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo dalis, kurioje buvo pripažinta, kad paraiškoms, surinkusioms 80 atrankos balų skaičių, liko 3 243 360 Eur lėšų ir todėl pagal Administravimo taisyklių 60.3 papunktį parama negali būti skiriama, nėra pagrįsta teisės aktų normomis bei objektyviomis aplinkybėmis, todėl neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų ir turi būti panaikinta. Dėl tų pačių argumentų buvo panaikintas ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. 3R-509(AG-380/02-2015).
 6. Teismas pažymėjo, kad jam sprendžiant administracinius ginčus, nėra suteikta kompetencija priimti sprendimus už viešojo administravimo subjektus, todėl panaikinus ginčijamą sprendimą, atsakovas savo kompetencijose ribose turi iš naujo vertinti D. P. pateiktą paraišką ir atsižvelgdamas į sprendime nurodytas aplinkybes, dėl jos priimti sprendimą.

7III.

8

 1. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą ir palikti galioti Komisijos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 3R-509(AG-380/02-2015).
 2. Apeliantas, apžvelgęs Administravimo ir Įgyvendinimo taisyklėse įtvirtintą paraiškų vertinimo tvarką, savo poziciją iš esmės grindžia tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti pirmosios instancijos teismui. Papildomai paaiškina, kad teismas, sutikdamas, jog Agentūra tinkamai taikė galiojusių Administravimo taisyklių 60.3 papunktį, vis dėlto priėmė prieštaringą ir nepagrįstą sprendimą, motyvuodamas tik viena aplinkybe, kad atsakovas, neatlikęs tinkamumo skirti paramą vertinimo, visas 80 atrankos balų surinkusias paraiškas laikė tinkamomis gauti paramą. Akcentuoja, kad tiek atsiliepime, tiek teismo posėdyje buvo nurodyta, kad neatlikus tinkamumo skirti paramą vertinimo, buvo preziumuojama, jog 80 balų įvertintos paraiškos galėtų gauti paramą, tačiau kategoriškai teigti, kad šios paraiškos yra tinkamos paramai gauti, negalima, nes pagal susiklosčiusią situaciją, tinkamumo vertinimas 80 balų surinkusioms paraiškoms nebuvo atliktas. Įvertinus aplinkybę, kad tinkamų finansuoti lėšų paramos suma būtų sumažinta daugiau nei 50 procentų, nepanaudota 3 243 360 Eur lėšų suma bus naudojama kitam paramos paraiškų kvietimui pagal Programos Priemonę.
 3. Agentūra pažymi, kad prašomas panaikinti 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. KTR-1516(10.6.1) Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas atitinka: jame nurodyti pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateiktas teisinis pagrindas, kuriuo Agentūra rėmėsi, priimdama administracinį aktą. Šis sprendimas yra pagrįstas objektyviais faktais bei teisės aktų nuostatomis, motyvų išdėstymas minėtame sprendime yra aiškus ir pakankamas, sprendimas pasirašytas įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Kadangi sprendimo turinys buvo pagrįstas ir atitiko teisės aktų reikalavimus, teisėtumo principas nebuvo pažeistas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo jo bei ginčijamo Komisijos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. 3R-509(AG-380/02-2015) panaikinti.
 4. Pareiškėjas D. P. prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.
 5. Pareiškėjas paaiškina, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal Programos Priemonę pateiktomis paraiškomis buvo prašoma didesnė paramos suma, nei buvo numatyta, vadovaudamasi teisės aktais, Agentūra turėjo teisę vykdyti paraiškų atrankos vertinimą, tačiau atsakovui nustačius, kad prašoma paramos suma viršija skirtą paramos sumą, papildomas atrankos vertinimas nebuvo atliekamas. Teigė, kad tokiu atveju turėjo būti taikomas Administravimo taisyklių 60.3 punktas.
 6. D. P. pažymi, kad kai vienodą atrankos kriterijų balų surinkusioms paraiškoms finansuoti nepakanka lėšų, turi būti atliekamas ir užbaigtas paraiškų tinkamumo gauti paramą vertinimo etapas. Atlikus paraiškų tinkamumo gauti paramą vertinimą, paraiškomis prašoma paramos suma gali sumažėti, kadangi dalis paraiškų bus atmesta arba dalis išlaidų bus pripažintos nepagrįstomis ir kt. Tiek nagrinėjant bylą, tiek ir apeliaciniame skunde Agentūra nurodė, kad prieš priimant skundžiamą sprendimą, paraiškų, surinkusių 80 atrankos kriterijų balų, tinkamumas gauti paramą nebuvo atliktas, o buvo preziumuojama, jog visos 80 atrankos kriterijų balų surinkusios paraiškos yra tinkamos paramai gauti. Pareiškėjo nuomone, tokie atsakovo veiksmai turi būti kvalifikuojami kaip pažeidžiantys teisės aktais nustatytą paraiškų administravimo procedūrą, kuri yra aiškiai reglamentuota. Nėra pagrindo sutikti su Agentūros pozicija, kad Administravimo taisyklių 60.3 papunktyje nustatytos administravimo procedūros gali būti vykdomos atlikus tik paraiškų atrankos vertinimą.
 7. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė bylai reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas.
 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.
 9. Žemės ūkio ministerija savo poziciją iš esmės grindžia tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti pirmosios instancijos teismui. Papildomai paaiškina, kad tiek Komisijos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. 3R-509(AG-380/02-2015), tiek Agentūros 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. KTR-1516(10.6.1) yra pagrįsti objektyviais faktais ir teisės aktų nuostatomis, motyvų išdėstymas minėtuose sprendimuose yra aiškus ir pakankamas, todėl šie sprendimai visiškai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-46-502/2016 konstatavo, kad vien tai, jog paramos gavėjas nesutinka su ginčijamą sprendimą priėmusio atsakovo atliktu jos veiksmų vertinimu, teisės normų aiškinimu ir taikymu, nėra pagrindas tokį sprendimą laikyti neatitinkančiu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11

 1. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Administracinių bylų teisenos įstatymas (2016 m. birželio 2 d. Administracinių bylų teisenos įstatymas Nr. XII-2399). Vadovaudamasi minėto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato šio įstatymo įgyvendinimo tvarką, teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą apeliacine tvarka, atsižvelgdama į Administracinių bylų teisenos įstatymo, galiojusio iki 2016 m. liepos 1 d., nustatytas procesines taisykles.
 2. Ginčas šioje administracinėje byloje iš esmės kilo dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės paramų departamento Tauragės paramos administravimo skyriaus 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. KTR-1516(10.6.1), kuriame nurodyta, kad parama pagal Paraišką D. P. negali būti skiriama, ir Komisijos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. 3R-509(AG-380/02-2015), kuriuo minėtas Agentūros sprendimas buvo pripažintas pagrįstu, teisėtumo ir pagrįstumo bei Agentūros ir Žemės ūkio ministerijos įpareigojimo Paraišką bei kitas 2015 m. balandžio 1 d.–2015 m. balandžio 30 d. kvietimu pagal Programos Priemonės veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ pateiktas paraiškas, surinkusias 80 atrankos kriterijų balų, įvertinti dėl tinkamumo finansuoti ir spręsti dėl paramos pagal Paraišką skyrimo.
 3. Pirmosios instancijos teismas Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 3R-509(AG-380/02-2015) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės paramų departamento Tauragės paramos administravimo skyriaus 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. KTR-1516(10.6.1) panaikino, o kitą skundo dalį atmetė.
 4. Agentūra pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą ir palikti galioti Komisijos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 3R-509(AG-380/02-2015).
 5. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kokia Administravimo taisyklių 60 punkto redakcija turėjo būti taikoma Agentūrai atliekant Paraiškos vertinimą, aiškino Administravimo taisyklių 60.3 punkto nuostatas, galiojusias ginčijamo sprendimo priėmimo metu. Paraiškos pateikimo metu galiojo ši Administravimo taisyklių 60 punkto (patvirtinta 2014 m. lapkričio 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-899) redakcija: „60. Tuo atveju, kai tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma viršija žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą skirti Programos priemonės paramos sumą, parama, suderinus su VI, gali būti proporcingai mažinama visiems vienodą atrankos kriterijų balą surinkusiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams. Mokėjimo agentūra apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka visa apimtimi įgyvendinti projektą su mažesne paramos suma ir skirti didesnę nuosavų lėšų sumą projektui įgyvendinti. Pareiškėjui nesutikus (ar per nurodytą laiką nepateikus atsakymo) su paramos sumos sumažinimu, paramos paraiška atmetama“.

12Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas Administravimo taisyklių 60.3 papunktį (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. birželio 9 d.) pakeitusį minėtą 60 punktą, padarė išvadą, jog jos aiškiai nurodo, kad tiek atliekant proporcingą paramos mažinimą (kai paramos suma mažinama ne daugiau kaip 50 procentų), tiek sprendžiant dėl nepanaudotos sumos panaudojimo kitoje priemonėje (kai paramos suma mažinama daugiau kaip 50 procentų), yra vertinamos tinkamos finansuoti paramos paraiškos. Tokią išvadą teismas padarė lingvistiškai aiškindamas vieną Administravimo taisyklių 60.3 papunktį. Šios nuostatos, pasak teismo, suponuoja išvadą, kad atsakovas pirmiausia turi atlikti visų vienodą atrankos kriterijų balą (nagrinėjamu atveju 80 atrankos kriterijų balų) surinkusių paraiškų tinkamumo vertinimą ir tik tada skaičiuoti, ar šių tinkamomis gauti paramą paraiškomis prašoma skirti paramos suma yra mažesnė nei 50 procentų. Apelianto teigimu, teismas neteisingai spendime motyvavo, kad atsakovas, neatlikęs tinkamumo skirti paramą vertinimo, visas 80 atrankos balų surinkusias paraiškas laikė tinkamomis gauti paramą. Pasak apelianto, neatlikus tinkamumo skirti paramą vertinimo, buvo preziumuojama, kad 80 balų įvertintos paraiškos galėtų gauti paramą, tačiau tinkamumo vertinimas 80 balų surinkusioms paraiškoms nebuvo atliktas. Taigi, apeliantas ir teismas skirtingai aiškina žemės ūkio ministro patvirtintas Administravimo taisykles.

 1. Apelianto nuomone, žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakyme Nr. 3D-463 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nebuvo nustatyti nauji tinkamumo gauti paramą kriterijai, taip pat nebuvo nustatytos papildomos pareigos paraiškas jau pateikusiems paramos gavėjams. Minėtu teisės akto pakeitimu buvo detalizuota situacija, kai paramos lėšų neužtenka visiems pateikusiems paraiškas paramai gauti.

13Situacijos detalizavimas negali būti laikomas diskriminavimu, kuris galbūt sudarytų pagrindą panaikinti tokį teisės aktą.

 1. Apeliantas nurodo, kad 80 balų surinkusios paraiškos nebuvo (neturėjo būti) teikiamos tinkamumo vertinimui, o pirmosios instancijos teismas, naudodamas lingvistinį teisės aiškinimo metodą, padarė išvadą, kad 80 balų surinkusios paraiškos pagal Administravimo taisyklių 60.3 papunktį turėjo būti teikiamos tinkamumo vertinimui ir tik po to skaičiuojama, ar šių tinkamomis gauti paramą paraiškomis prašoma skirti paramos suma yra mažesnė nei 50 procentų.

14Pažymėtina kad pirmosios instancijos teismo pasirinktas lingvistinio teisės aiškinimo metodo taikymas yra svarbus, tačiau ne visada vien tik lingvistinis aiškinimas yra pakankamas ir pagrįstas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo aktuose (inter alia 2004 m. gegužės 25 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimuose) ne kartą yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos negalima aiškinti vien pažodžiui, vien taikant lingvistinį (verbalinį) metodą, kad aiškinant Konstituciją privalu taikyti įvairius teisės aiškinimo metodus: sisteminį, bendrųjų teisės principų, loginį, teleologinį, įstatymų leidėjo ketinimų, precedentų, istorinį, lyginamąjį ir kt. Konstatuota ir tai, kad tas pats pasakytina ir apie visų žemesnės galios teisės aktų aiškinimą (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas).

15Pirmiau nurodyta Konstitucinio Teismo suformuluota taisyklė taikoma aiškinant ir ministrų priimtų teisės aktų nuostatas, inter alia nagrinėjamoje byloje aptariamų aktų – Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių nuostatas. Taikant lingvistinį teisės aiškinimo metodą kartu su kitais metodais, be kita ko, yra pasiekiamas teisinio reguliavimo turinio vienodas supratimas.

 1. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo aiškintas Administravimo taisyklių 60.3 papunktis turi būti aiškinamas viso Administravimo taisyklių nustatyto teisinio reguliavimo kontekste. Šis 60.3 papunktis yra III skirsnyje „Paramos paraiškos vertinimas“, kuris yra suskirstytas į tokias dalis: „Paramos paraiškų vertinimo organizavimas“, kurią sudaro 38–45 punktai; „Paramos paraiškų administracinės atitikties vertinimas“, kurią sudaro 46–53 punktai; „Paramos paraiškų atrankos vertinimas“, kurią sudaro 54–61 punktai; „Tinkamumo skirti paramą vertinimas“, kurią sudaro 62–77 punktai.

1642.1. iš viso Administravimo taisyklių, galiojusių ginčijamo sprendimo priėmimo metu, teisinio reguliavimo matyti, jog šiose taisyklėse buvo numatyta, kad paramos paraiškų vertinimą sudaro trys dalys: 1) administracinės atitikties tikrinimas; 2) atrankos vertinimas (kai taikoma); 3) tinkamumo skirti paramą vertinimas (Administravimo taisyklių 39 punktas, 2014 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 3D-507 bylai aktuali redakcija).

1742.2. Aiškinamas Administravimo taisyklių 60.3 papunktis yra 60 punkto dalis, o iš 60 punkto pavadinimo matyti, kad jame turėtų būti reguliuojami santykiai, kurie sudaro antrą paramos paraiškų vertinimo dalį – paraiškų atrankos vertinimą. Minėtame Administravimo taisyklių 60 punkte nustatyta: “60. Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas taip:

18„<...>

1960.3. Jei papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas Programos priemonės, veiklos srities ar veiklos įgyvendinimo taisyklėse nenumatytas, parama, proporcingai mažinama visiems vienodą atrankos kriterijų balą surinkusiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams, kurių finansavimui trūksta lėšų. Proporcingas paramos mažinimas atliekamas, jeigu tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma mažinama ne daugiau kaip 50 proc. Tais atvejais kai tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma turėtų būti mažinama daugiau kaip 50 proc., nepanaudota lėšų suma naudojama kitam paramos paraiškų kvietimui pagal Programos priemonę, veiklos sritį ar veiklą (jeigu tai numatyta).

20<...>“.

2142.3. Iš šio Administravimo taisyklių 60.3 papunktyje nustatyto teisinio reguliavimo matyti, kad atliekant paraiškų atrankos vertinimą, parama proporcingai mažinama visiems vienodą atrankos kriterijų balą surinkusiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams, kurių finansavimui trūksta lėšų. Ši taisyklė netaikoma, kai tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma turėtų būti mažinama daugiau kaip 50 procentų.

 1. Minėtame Administravimo taisyklių 60 punkte, taip pat ir 60.3 papunktyje, nėra paaiškinta, ką reiškia formuluotės „tinkamiems gauti paramą pareiškėjams“, „tinkamų finansuoti paramos paraiškų“.

2243.1. Aiškinant Administravimo taisyklių 60.3 papunktį sistemiškai kartu su Administravimo taisyklių 39 punktu, 60 punkto pavadinimu „Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas taip“ ir šio punkto dalies pavadinimu „Paramos paraiškų atrankos vertinimas“, kuri yra įterpta tarp Administracinės patikros dalies „Paramos paraiškų administracinės atitikties vertinimas“ ir „Tinkamumo skirti paramą vertinimas“ dalies, galima daryti prielaidą, kad Administravimo taisyklių 60.3 papunkčio formuluotės „tinkamiems gauti paramą pareiškėjams“, „tinkamų finansuoti paramos paraiškų“ reiškia, kad yra tokie pareiškėjai, kurie sugrupuojami pagal balus, atlikus atrankos vertinimą, bet dar neatlikus tinkamumą skirti paramą vertinimo, t. y., tik preziumuojama, jog visos nagrinėjamu atveju 80 atrankos kriterijų balų surinkusios paraiškos yra tinkamos paramai gauti, kaip savo skunde teigia apeliantas.

2343.2. Aiškinant tik lingvistiškai aptariamą Administravimo taisyklių 60.3 papunktį, galima sutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad formuluotės „tinkamiems gauti paramą pareiškėjams“, „tinkamų finansuoti paramos paraiškų“ reiškia, kad turi būti buvęs atliktas ir tinkamumo skirti paramą vertinimas, nes panaši formuluotė „paramos paraiška yra tinkama finansuoti“ yra vartojama Administravimo taisyklių 63 punkte, kuri reiškia, ar paramos paraiška yra tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę – „63. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu yra nustatoma, ar paramos paraiška yra tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę, atsižvelgiant į bendrąsias Programos ir Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu gali būti atliekama patikra vietoje“.

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisinis reguliavimas, kuris buvo įtvirtintas Administravimo taisyklių 60.3 papunktyje, ginčijamo sprendimo priėmimo metu negali būti laikomas aiškiu, jis buvo dviprasmiškas, nebuvo aiškus ir stokojo konstitucinio pagrindo.

 1. Sprendžiant, kokia Administravimo taisyklių 60 punkto redakcija turėjo būti taikoma Agentūrai atliekant Paraiškos vertinimą ir, ar Agentūra privalėjo pagal Administravimo taisykles (ne tik pagal 60.3 papunktį, kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos teismas) atlikti nagrinėjamu atveju paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimą, teisėjų kolegija pažymi, kad:

2544.1. Administravimo taisyklėse įtvirtinti du svarbūs reikalavimai, susiję su sąlygų, kriterijų ir reikalavimų nustatymu, pagal kuriuos vertinamos paramos paraiškos: 1) visos pateiktos paramos paraiškos turi būti vertinamos pagal Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus bei atrankos kriterijus paramai gauti ir 2) šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami, išskyrus techninio pobūdžio pakeitimus (Administravimo taisyklių 44 punktas, redakcija galiojanti nuo 2014 m. lapkričio 29 d.)

2644.2. Nagrinėjamu atveju konkretus paramos paraiškų vertinimas vykdomas pagal tinkamumo sąlygas ir reikalavimus bei atrankos kriterijus paramai gauti, kurie nustatyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose 2015 m. kovo 24 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-211.

 1. Minėtų Įgyvendinimo taisyklių 37 punkte nustatyta, kad užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties tikrinimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, o 38 punkte įtvirtinta, kad Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma.

27Taigi, Įgyvendinimo taisyklėse įvardintos dvi privalomos paramos paraiškų vertinimo dalys: administracinės atitikties tikrinimas (37 punktas) ir paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimas (38 punktas). Šiose taisyklėse aiškiai įtvirtinta, momentas, kada nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą, t. y. – paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu.

 1. Aptartos Įgyvendinimo taisyklių nuostatos galiojo pareiškėjo paraiškos pateikimo metu ir ginčijamo sprendimo priėmimo metu. Šiose taisyklėse nėra numatyta, kad po gauto teigiamo įvertinimo paraiškos administracinės patikros metu gali būti neatliekamas paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimas ir paraiška atmetama, išskyrus atvejį, numatytą šių taisyklių 41 punkte (kai nesurenkamas nustatytas privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų) (redakcija galiojusi nuo 2015 m. spalio 17 d., t. y. ginčijamo sprendimo priėmimo metu).
 2. Atsižvelgiant į tai, kad Administravimo taisyklėse yra įvirtintas reikalavimas, jog visos pateiktos paramos paraiškos turi būti vertinamos pagal Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus bei atrankos kriterijus paramai gauti, o Įgyvendinimo taisyklės, kurios reglamentuoja paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, yra specialus teisės aktas ir jame yra įtvirtintas reikalavimas atlikti paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Agentūra privalėjo atlikti pareiškėjo pateiktos paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimą ir tik po to atlikti skaičiavimus, ar šių tinkamomis gauti paramą paraiškomis prašoma skirti paramos suma yra mažesnė nei 50 procentų.
 3. Apelianto teiginys, kad padarius Administravimo taisyklių pakeitimą, papildžius jas inter alia nauju 60.3 papunkčiu, nebuvo nustatyti nauji tinkamumo gauti paramą kriterijai, ypač atsižvelgiant į paties apelianto poziciją, kad atlikus Administravimo taisyklių pakeitimus, nebereikėjo atlikti tinkamumo gauti paramą vertinimo, vertintinas kritiškai. Šiame kontekste paminėtina, jog 2007 m liepos 13 d. nutarime Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybę pagal Konstituciją saisto ir jos pačios priimti nutarimai; kol Vyriausybės nutarimas nėra pakeistas ar panaikintas, Vyriausybė turi laikytis jame nustatytų reikalavimų (Konstitucinio Teismo 2001 m. birželio 28 d., 2001 m. spalio 30 d., 2005 m. liepos 8 d., 2007 m. gegužės 23 d. nutarimai). Leidžiant teisės aktus, turi būti paisoma ir teisėkūros procedūrinių reikalavimų, taip pat ir tų, kuriuos yra nusistatęs pats teisėkūros subjektas (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Pats teisėkūros subjektas, t. y. žemės ūkio ministras, Administravimo taisyklių 44 punkte (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) nustatė, kad visos pateiktos paramos paraiškos turi būti vertinamos pagal Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus bei atrankos kriterijus paramai gauti ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami, išskyrus techninio pobūdžio pakeitimus. Nagrinėjamu atveju Administravimo taisyklių 60.3 papunkčiu buvo padaryti esminiai pakeitimai, kurie negali būti laikomi techninio pobūdžio pakeitimais.
 4. Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, panaikindamas atsakovo sprendimą, iš esmės tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas, atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus motyvus paliekamas nepakeistas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I.... 4.
 1. Pareiškėjas D. P. su 2015 m. gruodžio 22 d. skundu, kurį... 5. II.... 6.
  1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m.... 7. III.... 8.
   1. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie... 9. Teisėjų kolegija... 10. IV.... 11.
    1. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos... 12. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas Administravimo taisyklių 60.3... 13. Situacijos detalizavimas negali būti laikomas diskriminavimu, kuris galbūt... 14. Pažymėtina kad pirmosios instancijos teismo pasirinktas lingvistinio teisės... 15. Pirmiau nurodyta Konstitucinio Teismo suformuluota taisyklė taikoma aiškinant... 16. 42.1. iš viso Administravimo taisyklių, galiojusių ginčijamo sprendimo... 17. 42.2. Aiškinamas Administravimo taisyklių 60.3 papunktis yra 60 punkto dalis,... 18. „<...>... 19. 60.3. Jei papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas Programos... 20. <...>“.... 21. 42.3. Iš šio Administravimo taisyklių 60.3 papunktyje nustatyto teisinio... 22. 43.1. Aiškinant Administravimo taisyklių 60.3 papunktį sistemiškai kartu su... 23. 43.2. Aiškinant tik lingvistiškai aptariamą Administravimo taisyklių 60.3... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisinis reguliavimas, kuris buvo... 25. 44.1. Administravimo taisyklėse įtvirtinti du svarbūs reikalavimai, susiję... 26. 44.2. Nagrinėjamu atveju konkretus paramos paraiškų vertinimas vykdomas... 27. Taigi, Įgyvendinimo taisyklėse įvardintos dvi privalomos paramos paraiškų... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą... 31. Nutartis neskundžiama....