Byla I-1928-624/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ atstovui adv. Rokui Stabingiui,

4atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei K. B.,

5trečiojo suinteresuoto asmens A. K. atstovei adv. Ievai Balčiūnaitei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. bei trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjai – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), tretieji suinteresuoti asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir A. K., dėl sprendimų panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I

9Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė „Junesta“ (toliau – ir Bendrovė) ir A. S. (toliau – ir pareiškėjai, apeliantai) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami:

101)

11panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA, atsakovas) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – ir Departamentas) 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. (100)-11.55-1061 „Dėl teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto pripažinimo negaliojančiu“ (toliau – ir 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimas);

122)

13panaikinti VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. 20-535 „Dėl sutikimo pripažinimo negaliojančiu“ (toliau – ir 2008 m. liepos 14 d. sprendimas).

14Skunde pareiškėjai paaiškino, kad 2008 m. kovo 12 d. kreipėsi į VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių (toliau – ir Žemėtvarkos skyrius) su prašymu leisti projektuoti, planuoti inžinierinius tinklus, gatves, parkavimo vietas ir kt. valstybės žemėje, prie žemės sklypų, esančių Buivydiškių k. ir Pašilaičių k., Vilniuje (kadastriniai Nr.: ( - ), ( - ) ir ( - )) (toliau – ir Sklypai). Nurodė, kad kartu su minėtu prašymu pateikė ir dokumentus, patvirtinančius, kurioje konkrečioje valstybinės žemės vietoje yra planuojami inžinieriniai tinklai ir kt. Pažymėjo, jog VAVA 2008 m. gegužės 7 d. raštu Nr. (31)-1.2-1576-(3.31) „Dėl inžinierinių tinklų tiesimo, gatvės rekonstrukcijos, įvažiavimų bei automobilių parkavimo vietų įrengimo valstybės žemėje“ (toliau – ir 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas) išreiškė atitinkamą sutikimą, kuris pareiškėjams suteikė teisę ir galimybę toliau rengti detalųjį planą. Atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinė statybos komisija (toliau – ir Statybos komisija) 2008 m. liepos 16–17 d. suderino detalųjį planą, o VAVA Departamentas 2008 m. rugpjūčio 13 d. priėmė teigiamą išvadą dėl parengto detaliojo plano sprendinių (teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. (100)-11.81-323 (toliau – ir Patikrinimo aktas)). Nurodė, kad pareiškėjai, turėdami teigiamą VAVA Departamento išvadą, 2008 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija, trečiasis suinteresuotas asmuo) dėl detaliojo plano tvirtinimo ir tik jo tvirtinimo procedūros metu sužinojo, kad VAVA Departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimu buvo panaikintas Patikrinimo aktas. Teigė, kad tą aplinkybę, jog 2008 m. liepos 14 d. buvo priimtas atitinkamas VAVA sprendimas, pareiškėjai sužinojo tik 2008 m. lapkričio 12 d. Pažymėjo, kad VAVA Departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendime nėra nurodyta, kodėl yra naikinamas Patikrinimo aktas, jame neminimas ir VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimas.

15Atkreipė dėmesį į tai, kad vis dar tebegalioja Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 355V patvirtintas 1978 m. parengtas detalusis planas, kuriame yra numatyta buvusiame Justiniškių VI rajone, prie Sklypų, įrengti gatvę, o po ja – inžinierinius tinklus, taigi juo buvo patvirtinta infrastruktūros būdo naudojimo teritorija. Vertino, kad nuo 1978 m. ginčo teritorijai yra nustatytas naudojimo būdas ir režimas, kurie niekada nebuvo pakeisti. Teigė, kad atsižvelgus į tai, ginčo teritorijoje buvo pradėti kloti inžinieriniai tinklai, t. y. lietaus ir buitinių nuotekų kanalizacijos. Manė, jog visi žemės sklypų savininkai, kuriems priklausantys žemės sklypai ribojasi su minėta infrastruktūros naudojimo teritorija, rengdami savo žemės sklypų užstatymo planus, privalo vadovautis šiuo Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 355V patvirtintu detaliuoju planu. Teigė, kad būtent šiuo pagrindu pareiškėjams VAVA 2008 m. gegužės 7 d. davė sutikimą infrastruktūros teritorijoje įrengti gatvę su reikiamais inžinieriniais tinklais. Anot pareiškėjų, taip pat buvo atsižvelgta į toliau nurodomą Vilniaus miesto mero raštą.

16Nurodė, kad Žemėtvarkos skyrius 2003 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į Administraciją su prašymu nustatyti, ar A. K. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo, apeliantas) grąžintina žemė nėra priskirta valstybės išperkamai žemei ir ar ji jam gali būti grąžinta natūra. Vilniaus miesto meras 2004 m. vasario 17 d. raštu Nr. 51-212-(3.6) į tai atsakė, jog K. K. nuosavybės teisėmis valdyta žemė priskiriama valstybės išperkamai žemei, nes yra užstatyta Justiniškių mikrorajono daugiabučiais gyvenamaisiais namais bei kitais pastatais ir statiniais, ir jog nuosavybės teisės į ją turi būti atkuriamos kitais įstatymo numatytais būdais. Laikėsi pozicijos, kad dar 2004 m. vasario 17 d. buvo išspręstas klausimas, ar A. K. gali atkurti nuosavybės teises natūra į jo senelės K. K. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemę. Nurodė, kad dėl to joks Administracijos veikimas ar neveikimas nedaro įtakos A. K. atkuriamoms teisėms.

17Teigė, kad Žemėtvarkos skyrius analogišku prašymu 2007 m. liepos 27 d. pakartotinai kreipėsi į Administraciją, kartu pridėdamas 2007 m. liepos 3 d. sklypo ribų nustatymo akto Nr. R17-13 kopiją su ištrauka iš Vilniaus miesto suvestinių skaitmeninių grafinių duomenų brėžinio, kuriame užfiksuotas identiškas K. K. priklausiusių žemės sklypų ir dabar esančių statinių išdėstymas Justiniškių mikrorajone. Atkreipė dėmesį į tai, kad praėjus beveik 4 metams, jokių pasikeitimų toje vietoje, kurioje buvo K. K. žemė ir kur dabar yra pastatyti ir įrengti inžinieriniai įrenginiai, nėra. Akcentavo, jog minėtoje ištraukoje yra aiškiai taškine linija pažymėta, jog ginčo teritorijos vietoje yra suplanuota gatvė.

18Pažymėjo, kad VAVA, priimdama ginčijamus administracinius aktus, rėmėsi tuo, jog iš Administracijos nebuvo gautas atsakymas, kiek žemės ir kurioje vietoje galima grąžinti A. K. natūra. Teigė, kad dėl to 2008 m. liepos 14 d. buvo atšauktas ir 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas, idant pareiškėjai ginčo teritorijoje planuotų detaliojo plano sprendinius, o Patikrinimo aktas VAVA Departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimu buvo pripažintas negaliojančiu.

19Atkreipė dėmesį į tai, kad VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendime nurodoma, jog 2008 m. gegužės 7 d. sutikimo galiojimo klausimas bus sprendžiamas tada, kai bus nustatyta, ar valstybei priklausantis žemės sklypas bus priskirtas valstybes išperkamai žemei. Manė, jog jame nebuvo atsižvelgta į esminius procedūrų, kai rengiami skirtingų lygių planavimo dokumentai, skirtumus. Pabrėžė, jog 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas leidžia planuoti inžinierinių tinklų ir gatvės tiesimą ginčo teritorijoje, tačiau tolesnis jų įrengimas bus galimas tik po to, kai bus išduotas leidimas atskiriems statybos darbams vykdyti (techninis projektas). Nurodė, kad kitai inžinierinių tinklų ir gatvės įrengimo daliai toks leidimas buvo išduotas 2007 m., be to, galioja ir pirmiau minėto Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 355V patvirtinto 1978 m. parengto detaliojo plano, apimančio ir ginčo teritoriją, sprendiniai.

20Pažymėjo, kad atsižvelgiant į išduotas planavimo sąlygas, detaliuoju planu planuojama teritorija yra didesnė nei pačių Sklypų užimama teritorija, ir nurodė, jog taip siekiama įvertinti gretimybes ir jų poveikį bei suderinamumą su Sklypais, t. y. suplanuoti, kaip ateityje bus aprūpinami Sklypai reikiamomis vandentiekio, kanalizacijos ir kitomis paslaugomis, kaip prie jų galės privažiuoti transportas ir kt. Teigė, jog tai, kad šalia pareiškėjams priklausančių Sklypų jau yra suplanuota gatvė (ginčo teritorija), nulėmė, jog toje vietoje galima planuoti tik trūkstamus inžinierinius tinklus ir transporto judėjimą. Akcentavo, kad tokie sprendiniai yra detaliajame plane.

21Laikėsi pozicijos, kad nepriklausomai nuo to, ar dalis šiuo metu valstybės valdomo žemės sklypo, kuriame yra ginčo teritorija, bus perduota kitam asmeniui, kaip minėta, ginčo teritorijoje dar 1978 m. buvo suplanuota gatvė, kuri yra užstatyta. Pažymėjo, kad VAVA Departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendime nenurodoma, kokiu teisiniu pagrindu yra naikinamas 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas. Manė, kad galbūt atsakovas rėmėsi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, ir nurodė, kad nagrinėjamo atvejo negalima laikyti techninės klaidos ištaisymu. Pabrėžė, jog atsakovas pats negali atšaukti savo anksčiau priimto sprendimo, jeigu jis yra susijęs su atitinkamų teisių sukūrimu kitiems asmenims.

22Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo A. S. atstovas papildomai paaiškino, kad Sklypų savininkai negali toliau tęsti detaliojo planavimo procedūrų, nes galioja ginčijami administraciniai aktai. Laikėsi pozicijos, jog detaliojo planavimo procedūras galima tęsti, nes terminas buvo praleistas ne dėl detaliojo plano rengėjų kaltės. Teigė, kad šiuo metu gatvės, kuri buvo suprojektuota Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 355V patvirtintame 1978 m. parengtame detaliajame plane ir kuria būtų galima pravažiuoti, ginčo teritorijoje nėra.

23Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo Bendrovės atstovai papildomai paaiškino, kad tą aplinkybę, jog gatvės, suplanuotos minėtame 1978 m. detaliajame plane, ribose yra įrengti inžinieriniai tinklai, patvirtina topografinė nuotrauka, kuri yra privaloma rengiant detalųjį planą. Nurodė, kad gatvė, kurią Administracija įvardija aptarnaujančia, liko planuose. Pažymėjo, jog iš VAVA dokumentų matyti, kad yra privažiavimai prie vaikų darželio ir kt. Akcentavo, jog pareiškėjai planuoja prisijungti prie esamų inžinerinių tinklų, o ne projektuoti naujus. Teigė, kad Viešojo administravimo įstatyme nustatyta, jog bet kokia teisminė procedūra sustabdo administracinę procedūrą, ir laikėsi pozicijos, jog Patikrinimo akto galiojimas turėtų būti sustabdytas tol, kol vyksta teisminiai ginčai teisme, nes pats pareiškėjas negali atlikti jokių veiksmų, susijusių su detaliuoju planavimu. Pabrėžė, jog VAVA, prieš priimdama atitinkamus sprendimus, turėjo patikrinti, ar nėra pretendentų atkurti nuosavybės teises į tą žemę, kurioje buvo duotas sutikimas rengti detalųjį planą. Teigė, kad A. K. negali būti atkuriamos nuosavybės teisės natūra į žemę, kuri yra skirta visuomenės poreikiams tenkinti.

24Atsakovas VAVA atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįsą.

25Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad pareiškėjai 2008 m. liepos 23 d. pateikė VAVA tikrinti projektą „Žemės sklypų (kad. Nr. ( - ), ( - )) Buivydiškių k., (kad. Nr. ( - )) Pašilaičių k., Vilniuje detalusis planas“ (toliau – ir Projektas), kurį patikrinęs ir nenustatęs teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų esminių pažeidimų, Departamentas Patikrinimo aktu pateikė teigiamą išvadą ir siūlymą tvirtinančiai institucijai Projektą tvirtinti. Akcentavo, kad į VAVA 2008 m. birželio 16 d. kreipėsi A. K., kuris prašė panaikinti pareiškėjams neteisėtai išduotą leidimą tiesti inžinerinius tinklus ir atlikti kitus veiksmus valstybinėje žemėje, nes planuojama teritorija patenka į buvusios savininkės K. K. nuosavybės teisėmis iki nacionalizacijos 1940 m. valdytą žemę. Pažymėjo, kad Žemėtvarkos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtinta Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka, 2007 m. liepos 27 d. kreipėsi į Administracijos direktorių prašydamas nustatyti, ar ši žemė nėra priskirta valstybės išperkamai žemei ir yra grąžinama. Taip pat, esant galimybei suformuoti žemės sklypo ribas, parengti žemės sklypo planą ir t. t.

26Nurodė, kad VAVA Miesto plėtros departamentas išdavė sąlygas valstybinėje žemėje tiesti inžinerinius tinklus bei atlikti kitus veiksmus, o uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ekoprojektas“ parengė inžinerinių tinklų suvestinį planą. Pažymėjo, jog VAVA, atsižvelgdama į pateiktus dokumentus ir manydama, kad žemės sklypas, naudojamas ( - ) gatvės rekonstrukcijai, turi aiškiai išreikštą visuomeninį poreikį, 2008 m. gegužės 7 d. davė sutikimą, kad valstybinėje žemėje, greta pareiškėjams nuosavybės teisėmis priklausančių Sklypų, būtų tiesiami inžineriniai tinklai, rekonstruojama dalis ( - ) gatvės, įrengiamos gatvės ir įvažiavimai prie ( - ) kvartalo bei įrengiamos automobilių parkavimo vietos. Akcentavo, kad atsižvelgiant į tai, jog Administracijos direktorius Žemėtvarkos skyriui iki 2008 m. liepos 14 d. nepateikė jokios informacijos, kad žemė priskirta valstybės išperkamai ir kad ji gali būti grąžinama piliečiui natūra, VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimu informavo Administracijos direktorių, kad 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas laikytinas negaliojančiu.

27Teigė, kad klausimas dėl inžinerinės infrastruktūros bus sprendžiamas nustačius, ar ginčo žemė priskirta valstybės išperkamai žemei ir ar ji gali būti grąžinama piliečiui natūra. Pažymėjo, jog Statybos komisija, tikrindama Bendrovės pateiktus dokumentus, neatsižvelgė į VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimą ir 2008 m. liepos 16 d., 17-ajame posėdyje, kompleksinio derinimo protokolu Nr. 1-29-63 (toliau – ir Protokolas) pritarė pateiktų teritorijų planavimo dokumentų inžineriniams–techniniams sprendiniams. Manė, jog pareiškėjai, pateikdami tikrinti Projektą, pasielgė nesąžiningai, nes nepateikė informacijos apie tai, kad VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimu pripažino 2008 m. gegužės 7 d. sutikimą negaliojančiu, todėl VAVA Departamentas, tikrinimo metu nežinodamas apie šį faktą, Patikrinimo aktu pateikė teigiamą išvadą ir siūlymą Aministracijai Projektą tvirtinti.

28Nurodė, kad minėtos aplinkybės išaiškėjo tik tada, kai į VAVA 2008 m. rugsėjo 1 d. kreipėsi A. K. atstovas advokatas Juzefas Kozubovskis (Juzef Kozubovski) dėl Patikrinimo akto panaikinimo ir VAVA 2008 m. rugsėjo 8 d. gavus VAVA Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. A51-19202-(10.9-MPD-0), kuriame buvo prašoma pakomentuoti susidariusią situaciją. Teigė, jog VAVA Departamentas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimu nusprendė Patikrinimo aktą laikyti negaliojančiu ir apie sprendimą pranešė Administracijos direktoriui, A. K., jo atstovui advokatui Juzefui Kozubovskiui ir pareiškėjams. Laikėsi pozicijos, kad pareiškėjų argumentas, jog VAVA Departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimas sietinas su technine klaida, yra neteisingas.

29Pirmosios instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovė papildomai paaiškino, kad iki VAVA 2008 m. gegužės 7 d. sutikimo panaikinimo detaliojo planavimo dokumentai atitiko tuo metu detaliajam planavimui keliamus reikalavimus. Nurodė, jog pareiškėjams VAVA 2008 m. gegužės 7 d. davė sutikimą rengti detalųjį planą, nes buvo teigiama, kad yra visuomeninis poreikis formuoti gatvę ir tiesti inžinerinius tinklus. Pažymėjo, kad detalusis planas iki šiol nėra patvirtintas.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti.

31Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo laikėsi pozicijos, kad nėra jokių neginčytinų įrodymų, jog pareiškėjai remiasi Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 355V patvirtintu 1978 m. parengtu Justiniškių rajono detaliuoju planu. Nurodė, jog 1983 m. buvo atlikti tam tikri jo pakeitimai, t. y. patvirtinti teritorijų tarp Justiniškių 2A, 2B, 4 ir 6 mikrorajonų ir apvažiuojamųjų magistralių projektiniai pasiūlymai. Teigė, kad pareiškėjų parengto Projekto nuorašas akivaizdžiai prieštarauja galiojantiems nurodytos teritorijos planavimo dokumentams, be to, jų į bylą pateikiama medžiaga ir nurodoma faktinė situacija prieštarauja realiai egzistuojančiai padėčiai pagal teisės aktus.

32Nurodė, kad pareiškėjų argumentas, jog praėjus 4 metams po 2003 m. akto surašymo, jokių pasikeitimų toje vietoje, kurioje buvo K. K. žemė, ir ginčo teritorijoje, nėra, yra nepagrįstas. Pabrėžė, kad teismui buvo pateiktas Administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo komisijos 2008 m. rugsėjo 2 d. posėdžio protokolas, kuriame pritarta grąžintino natūra žemės sklypo formavimui Nekilnojamojo turto registre įregistruoto sklypo Nr. ( - ) ribose. Pažymėjo, jog Administracijos Miesto plėtros departamentas 2008 m. rugpjūčio 27 d. Žemėtvarkos skyriui pateikė Administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. įsakymą „Dėl sklypų Nr. 1 ir 2 ( - ) g. duomenų nustatymo ir planų tvirtinimo“. Nurodė, jog Vilniaus apskrities viršininkas 2008 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. K. žemės sklypuose Nr. 1 ir 2 prie ( - ) gatvės. Nesutiko su pareiškėjų teiginiu, kad joks Administracijos veikimas ar neveikimas nedaro įtakos A. K. atkuriamoms nuosavybės teisėms, nes būtent dėl kompetentingų institucijų neveikimo iki šiol nėra baigta nuosavybės teisių atkūrimo procedūra.

33Pažymėjo, kad pareiškėjai, teigdami, jog atsakovas neturi teisės pats atšaukti ar panaikinti savo priimto Patikrinimo akto, sąmoningai klaidina teismą, tačiau dėl savanaudiškų motyvų nutyli faktą, kad jiems buvo žinoma, jog Administracijos direktorius Žemėtvarkos skyriui iki 2008 m. liepos 14 d. nepateikė informacijos, kad žemė priskirta valstybės išperkamai ir kad ji negali būti grąžinama piliečiui natūra, dėl ko VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimu informavo Administracijos direktorių, kad VAVA 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas laikytinas negaliojančiu.

34Pirmosios instancijos teismo posėdyje trečiojo suinteresuotojo asmens atstovė papildomai paaiškino, kad Administracija teismo sprendimu buvo įpareigota atlikti jai priskirtus veiksmus ir suformuoti bei patvirtinti A. K. grąžintiną žemės sklypą, tačiau šis sprendimas dar neįsiteisėjęs. Teigė, jog pareiškėjams neužteko vietos jų žemės sklype, todėl jie užėmė dalį valstybinės žemės. Pažymėjo, kad, pagal Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 355V patvirtintą 1978 m. parengtą detalųjį planą, jokios gatvės ginčo teritorijoje nėra.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepimo į pareiškėjų skundą nepateikė.

36II.

37Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 9 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino iš dalies: VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimą panaikino, kitoje dalyje pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

38Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi, 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 11 punktu ir padarė išvadą, kad VAVA 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas atitinka individualiam administraciniam aktui keliamus pagrindinius reikalavimus. Nurodė, kad jis sukelia pareiškėjams teisines pasekmes, kadangi nesant VAVA pritarimo, tolimesnės detaliojo planavimo procedūros, remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, negalimos. Pažymėjo, jog VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimu pripažino pirmiau nurodytą sutikimą negaliojančiu, ir atkreipė dėmesį į tai, kad nei apskrities viršininko veiklą, nei detalųjį planavimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato tokio VAVA sutikimo atšaukimo procedūros. Laikėsi pozicijos, kad dėl šios priežasties turi būti taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos. Nukreipė į Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalį ir konstatavo, kad VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimas negali būti laikomas faktinių duomenų neatitikimo klaida, kurios ištaisymas reikštų kitiems asmenims suteiktos ir pagal nustatytą tvarką įsigaliojusios teisės atėmimą ar suvaržymą, todėl pats atsakovas tokio sprendimo pripažinti negaliojančiu negalėjo. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimas yra neteisėtas, dėl ko naikintinas.

39Rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-200 patvirtinto Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 12 ir 19 punktais, nukreipė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-1297/2008 ir nurodė, kad VAVA Departamentas Patikrinimo aktą patvirtino 2008 m. rugpjūčio 13 d., todėl, remiantis Aprašo nuostatomis, jis galiojo iki 2009 m. rugpjūčio 13 d. Nustatė, kad teritorijų planavimo dokumentai iki šiol nėra patvirtinti. Atsižvelgė į tai, kad Patikrinimo aktas šiuo metu nebegalioja ir nesukuria pareiškėjams kokių nors teisių ir pareigų, padarė išvadą, kad VAVA Departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimas pareiškėjams taip pat nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl negali pažeisti jų teisių ar teisėtų interesų, ir atmetė pareiškėjų skundą šioje dalyje kaip nepagrįstą.

40III.

41Pareiškėjai apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimą dalyje, kurioje pareiškėjų skundas buvo atmestas, pakeisti ir šioje dalyje pareiškėjų skundą patenkinti bei panaikinti VAVA Departamento 2009 m. kovo 3 d. sprendimą.

42Apeliaciniame skunde atkreipia dėmesį į tai, kad Patikrinimo akto išvada buvo teigiama, kas leido pareiškėjams, kaip detaliojo planavimo organizatoriui, remtis aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintomis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis (toliau – ir Rengimo taisyklės) ir kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą dėl detaliojo plano tvirtinimo. Mano, kad tai, jog Patikrinimo aktas buvo pripažintas netekusiu galios, pažeidė teisinio tikrumo principą ir pareiškėjų teises bei teisėtus lūkesčius. Teigia, kad teisės aktai nenumato VAVA Departamento teisės panaikinti jau priimto Patikrinimo akto, nes taip pažeidžiami Teritorijų planavimo įstatymas ir Rengimo taisyklės. Laikosi pozicijos, jog nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo remtis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, nes nebuvo padaryta jokia faktinė ar techninė klaida: visos aplinkybės, kurios buvo žinomos Patikrinimo akto panaikinimo metu, buvo žinomos ir jo priėmimo metu. Be to, Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnis neleidžia viešojo administravimo subjektui administracinį aktą pripažinti netekusiu galios. Vertina, kad šiuo aspektu VAVA Departamentas veikė ultra vires ir pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punkte įtvirtintą nepiktnaudžiavimo valdžia principą. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad Patikrinimo aktas nėra individualus administracinis aktas, nes jis savaime nesukelia pareiškėjams konkrečių teisių ir pareigų. Mano, kad nagrinėjamu atveju netinkamai interpretuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1297/2008. Nurodo, kad detalusis planas nebuvo patvirtintas tik todėl, kad Patikrinimo aktas buvo pripažintas netekusiu galios. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad Patikrinimo aktas galiojo tik vienerius metus ir kad skundžiamo sprendimo priėmimo metu jis nebegaliojo, todėl nesukėlė pareiškėjams jokių teisinių pasekmių, formaliai vertino situaciją. Akcentuoja, kad tai, jog pareiškėjai per vienerius metus negalėjo pasinaudoti Patikrinimo aktu, yra ne jų, o atsakovo kaltė. Laikosi pozicijos, kad panaikinus VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimą, yra visi teisiniai pagrindai panaikinti ir VAVA Departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimą, nes šis buvo priimtas dėl to, kad buvo priimtas pirmasis sprendimas. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nagrinėjamu atveju netaikė Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostatos.

43Kiti pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jų skundo pirmosios instancijos teismui argumentams.

44Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimą dalyje, kurioje pareiškėjų skundas buvo patenkintas iš dalies ir VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimas panaikintas, panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjų skundas šioje dalyje būtų atmestas.

45Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjams laiku nebuvo žinoma apie ginčijamų sprendimų priėmimą, ir teigia, jog pareiškėjai praleido skundo padavimo terminą. Vertina, kad pareiškėjai siekia apginti tariamai pažeistą jų teisę, kurios jie iš tikrųjų neturėjo, nes jau anksčiau buvo pritarta grąžintinų natūra žemės sklypų suformavimui laisvoje valstybinėje žemėje ties ( - ), greta Sklypų. Teigė, kad atsakovas, nagrinėjamu atveju remdamasis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi, iš tiesų vadovavosi turinio viršenybės prieš formą principu.

46Kiti trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo atsiliepimo į pareiškėjų skundą pirmosios instancijos teismui argumentams.

47Pareiškėjai atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti.

48Atsiliepime pareiškėjai pabrėžia, kad trečiasis suinteresuotas asmuo nepagrįstai teigia, jog skundžiamus sprendimus jie gavo anksčiau nei nurodo. Nesutinka su A. K. pozicija, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos. Teigia, jog A. K. teisės nagrinėjamu atveju negali būti pažeistos, nes žemė, į kurią atkurti nuosavybės teises jis pretenduoja, negali būti grąžinama jam natūra, kadangi ji suplanuota įvariems statiniams (Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 3 p.).

49Kiti pareiškėjų atsiliepimo į trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinį skundą argumentai yra analogiški jų apeliacinio skundo argumentams.

50Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimą dalyje, kurioje pareiškėjų skundas dalyje dėl VAVA Departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimo buvo atmestas kaip nepagrįstas, palikti galioti.

51Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A39-1297/2008 ir teigia, kad pareiškėjai nepagrįstai nurodo, kad Patikrinimo aktas yra individualus administracinis aktas. Pažymi, jog pareiškėjai nagrinėjami atveju negalėjo turėti teisėtų lūkesčių, nes jie žinojo, kad į valstybei priklausantį žemės sklypą turi būti atkuriamos nuosavybės teisės, jiems taip pat buvo žinoma, jog pretendentu yra A. K..

52Kiti trečiojo suinteresuoto asmens A. K. atsiliepimo į pareiškėjų apeliacinį skundą argumentai yra analogiški jo apeliacinio skundo argumentams.

53Atsakovas VAVA (jo teisių perėmėjai) ir trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepimų į pareiškėjų ir trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinius skundus nepateikė.

54Teisėjų kolegija

konstatuoja:

55IV.

56Pareiškėjų apeliacinis skundas tenkintinas. Trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas atmestinas.

57Administracinis ginčas kilo dėl 2008 m. liepos 14 d. ir 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.

582008 m. rugsėjo 3 d. sprendime (I t., b. l. 6) nurodoma, kad remiantis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu bei paaiškėjus, jog valstybinė žemė, esanti greta Sklypų, nepriskirtina valstybės išperkamai, buvo nuspręsta Patikrinimo aktą (I t., b. l. 5) laikyti negaliojančiu.

59Pirmosios instancijos teismas laikėsi pozicijos, kad 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimas pareiškėjams nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl negali pažeisti jų teisių ar teisėtų interesų, ir šiuo pagrindu pareiškėjų skundą dalyje dėl 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimo panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą. Tokia išvada buvo padaryta atsižvelgus į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo primėmimo metu Patikrinimo aktas nebegaliojo, o detaliojo teritorijos planavimo dokumentas, t. y. Projektas, nebuvo patvirtintas.

60Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tuo metu, kai pareiškėjai kreipėsi į teismą (2008 m. rugsėjo 23 d.; I t., b. l. 3-4), Patikrinimo aktas, priimtas 2008 m. rugpjūčio 13 d., pagal Aprašo 19 punktą, dar turėjo galioti, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi šiuo argumentu, kaip pagrindžiančiu pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo nebuvimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A248-220/2008). Be to, pagal sukeliamas teisines pasekmes, 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimas nagrinėjamoje byloje aktualiu aspektu laikytinas analogišku detaliojo teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktui su neigiama išvada.

61Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. lapkričio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A146-1846/2008 pabrėžė, kad, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje, Rengimo taisyklių 27.4 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą, teritorijų planavimo dokumento tikrinimas valstybinę planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje yra detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo privalomoji stadija. Taigi atitinkamai nesant detaliojo teritorijos planavimo dokumento patikrinimo akto (nei su teigiama, nei su neigiama išvad), t. y. šios stadijos rezultato, tolesnė teritorijų planavimo procedūra yra negalima, kaip kad atsitiktų tuo atveju, jeigu teritorijos planavimo dokumento patikrinimo akto išvada būtų neigiama: Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje inter alia numatyta, kad detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Kadangi teritorijos planavimo dokumento patikrinimo aktas yra vienas iš detaliojo planavimo procedūrų dokumentų (Rengimo taisyklių 38.3 ir 40.7 p.), jo nesant taip pat nėra galimybės teikti detalųjį planą tvirtinimui.

62Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad joks teisės aktas (nei Teritorijų planavimo įstatymas, nei Aprašas, nei Rengimo taisyklės) nenumato VAVA Departamento teisės detaliojo teritorijos planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama išvada laikyti negaliojančiu. Taigi 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimas, atsižvelgiant į tai, kad viešojoje teisėje taikomas imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas „leidžiama tik tai, kas numatyta“, laikytinas priimtu VAVA Departamentui veikiant ultra vires, dėl ko naikintinas ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

63Kaip matyti iš 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, VAVA Departamentas priėmė sprendimą Patikrinimo aktą laikyti negaliojančiu inter alia remdamasis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, kuriame reglamentuojama klaidų ištaisymo procedūra, t. y. situacija, kai paaiškėja skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitos techninės klaidos (1 d.), kurias yra būtina ištaisyti, tačiau tokia viešojo administravimo subjekto intervencija nepakeičia administracinės procedūros sprendimu nustatytų asmens (-ų) teisių ir pareigų. Nagrinėjamu atveju kaip pagrindas Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniui taikyti nurodoma ta aplinkybė, kad paaiškėjo, jog valstybinė žemė, esanti greta Sklypų, nepriskirtina valstybės išperkamai. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokia situacija negali būti laikoma techninio pobūdžio klaida, taisytina Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio pagrindu, kadangi akivaizdu, jog tai yra faktinio konteksto, kuriame buvo priimtas administracinės procedūros sprendimas, pasikeitimas, atitinkamai turintis įtakos ir šiuo sprendimu nustatytoms asmens (-ų) teisėms ir pareigoms. Vadinasi, 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimas, kaip priimtas laikantis netinkamos procedūros, naikintinas ir ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

642008 m. liepos 14 d. sprendime (I t., b. l. 30-31) nurodoma, kad atsižvelgus į tai, jog Administracijos direktorius iki šiol Žemėtvarkos skyriui nepateikė informacijos, kad žemė priskirta valstybės išperkamai ir kad ji negali būti grąžinama piliečiui natūra, 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas (I t., b. l. 29) laikytinas negaliojančiu.

65Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2008 m. liepos 14 d. sprendimas sukelia pareiškėjams teisines pasekmes, kadangi, panašiai kaip ir 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimo atveju, panaikinus tokio pobūdžio sutikimą, galimybė toliau vykdyti detaliojo teritorijų planavimo procedūrą išnyksta. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nurodė, kad nei apskrities viršininko veiklą, nei detalųjį planavimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato tokio VAVA sutikimo atšaukimo procedūros, taigi atitinkamai ir teisės. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ir šiuo atveju VAVA viršijo jai suteiktus įgaliojimus, dėl ko buvo pažeistas taikomas imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas „leidžiama tik tai, kas numatyta“, todėl 2008 m. liepos 14 d. sprendimas buvo pagrįstai pripažintas neteisėtu (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.) ir panaikintas.

66Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad skundas teismui dėl ginčijamų sprendimų buvo paduotas praleidus ABTĮ nustatytą skundo padavimo terminą. Teisėjų kolegija pažymi, jog šis apelianto teiginys yra nepagrįstas, nes dėl 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimo panaikinimo, kaip minėta, į teismą buvo kreiptasi 2008 m. rugsėjo 23 d. (ABTĮ 33 str. 1 d.), o termino skundui dėl 2008 m. liepos 14 d. sprendimo panaikinimo paduoti klausimas buvo išspręstas ir atitinkamai terminas buvo atnaujintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-1928-624/2009 (I t., b. l. 213-214), kuri yra įsiteisėjusi.

67Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjų apeliacinis skundas tenkintinas, trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas atitinkamai keistinas.

68Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

69Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. apeliacinį skundą tenkinti.

70Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinį skundą atmesti.

71Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimą pakeisti.

72Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. skundą dalyje dėl atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. (100)-11.55-1061 „Dėl teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto pripažinimo negaliojančiu“ panaikinimo tenkinti ir atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. (100)-11.55-1061 „Dėl teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto pripažinimo negaliojančiu“ panaikinti.

73Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

74Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ atstovui... 4. atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjo... 5. trečiojo suinteresuoto asmens A. K. atstovei adv. Ievai... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I... 9. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė „Junesta“ (toliau – ir... 10. 1)... 11. panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA,... 12. 2)... 13. panaikinti VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. 20-535 „Dėl sutikimo... 14. Skunde pareiškėjai paaiškino, kad 2008 m. kovo 12 d. kreipėsi į VAVA... 15. Atkreipė dėmesį į tai, kad vis dar tebegalioja Vilniaus miesto valdybos... 16. Nurodė, kad Žemėtvarkos skyrius 2003 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į... 17. Teigė, kad Žemėtvarkos skyrius analogišku prašymu 2007 m. liepos 27 d.... 18. Pažymėjo, kad VAVA, priimdama ginčijamus administracinius aktus, rėmėsi... 19. Atkreipė dėmesį į tai, kad VAVA 2008 m. liepos 14 d. sprendime nurodoma,... 20. Pažymėjo, kad atsižvelgiant į išduotas planavimo sąlygas, detaliuoju... 21. Laikėsi pozicijos, kad nepriklausomai nuo to, ar dalis šiuo metu valstybės... 22. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo A. S.... 23. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo Bendrovės atstovai... 24. Atsakovas VAVA atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodė, kad su skundu... 25. Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad pareiškėjai 2008 m. liepos 23 d.... 26. Nurodė, kad VAVA Miesto plėtros departamentas išdavė sąlygas valstybinėje... 27. Teigė, kad klausimas dėl inžinerinės infrastruktūros bus sprendžiamas... 28. Nurodė, kad minėtos aplinkybės išaiškėjo tik tada, kai į VAVA 2008 m.... 29. Pirmosios instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovė papildomai paaiškino,... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime į... 31. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo laikėsi pozicijos, kad nėra... 32. Nurodė, kad pareiškėjų argumentas, jog praėjus 4 metams po 2003 m. akto... 33. Pažymėjo, kad pareiškėjai, teigdami, jog atsakovas neturi teisės pats... 34. Pirmosios instancijos teismo posėdyje trečiojo suinteresuotojo asmens... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepimo į pareiškėjų... 36. II.... 37. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 9 d. sprendimu... 38. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos teritorijų... 39. Rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos... 40. III.... 41. Pareiškėjai apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio... 42. Apeliaciniame skunde atkreipia dėmesį į tai, kad Patikrinimo akto išvada... 43. Kiti pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jų skundo... 44. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. apeliaciniu skundu... 45. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 46. Kiti trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinio... 47. Pareiškėjai atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens A.... 48. Atsiliepime pareiškėjai pabrėžia, kad trečiasis suinteresuotas asmuo... 49. Kiti pareiškėjų atsiliepimo į trečiojo suinteresuoto asmens 50. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime į... 51. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo remiasi Lietuvos vyriausiojo... 52. Kiti trečiojo suinteresuoto asmens A. K. atsiliepimo į... 53. Atsakovas VAVA (jo teisių perėmėjai) ir trečiasis suinteresuotas asmuo... 54. Teisėjų kolegija... 55. IV.... 56. Pareiškėjų apeliacinis skundas tenkintinas. Trečiojo suinteresuoto asmens... 57. Administracinis ginčas kilo dėl 2008 m. liepos 14 d. ir 2008 m. rugsėjo 3 d.... 58. 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendime (I t., b. l. 6) nurodoma, kad remiantis... 59. Pirmosios instancijos teismas laikėsi pozicijos, kad 2008 m. rugsėjo 3 d.... 60. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tuo metu, kai pareiškėjai... 61. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. lapkričio 7 d. nutartyje... 62. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad joks teisės aktas (nei Teritorijų... 63. Kaip matyti iš 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, VAVA Departamentas priėmė... 64. 2008 m. liepos 14 d. sprendime (I t., b. l. 30-31) nurodoma, kad atsižvelgus... 65. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2008 m.... 66. Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad skundas... 67. Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 68. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 69. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir 70. Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinį skundą... 71. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimą... 72. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir 73. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 74. Nutartis neskundžiama....