Byla e2S-463-324/2017
Dėl antstolių veiksmų, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RNV“ atstovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, antstoliams G. S., A. K

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-5744-652/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ skundą dėl antstolių veiksmų, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RNV“ atstovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, antstoliams G. S., A. K..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

 1. Pareiškėja 2016 m. lapkričio 25 d. pateikė skundą, kuriame prašė:
  1. taikyti laikinąsias apsaugos priemones antstoliams G. S. ir A. K. iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolių G. S. ir A. K. procesinių veiksmų;
  2. antstoliams G. S. ir A. K. skirti baudą ir uždėti areštą antstolių piniginėms lėšoms: antstolio G. S. – 2979,75 Eur, antstolės A. K. – 21569,42 Eur.
 1. Nurodė, kad pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91 antstoliai G. S. ir A. K. vykdo procesinius veiksmus keliose vykdomosiose bylose, pasipinigaudami iš vykdymo išlaidų. Pareiškėja antstoliui G. S. pateikė skundą dėl jo procesinių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 018/14/02224, tačiau patvarkymu dėl atsisakymo priimti ir tenkinti skolininkės skundą antstolis šį skundą grąžino.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 29 d. atsisakė priimti pareiškėjos skundą ir jį su priedais grąžino jį pateikusiam asmeniui.
 2. Sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėja būtų kreipusis į antstolius su skundu, kurio jie būtų neišnagrinėję arba, visiškai ar iš dalies atsisakę jį tenkinti, nebūtų perdavę teismui. Pareiškėja padavė bendrą skundą tiesiogiai teismui, prie skundo pridėjo 2016 m. spalio 12 d. skundą, teiktą antstoliui G. S., ir antstolio patvarkymą dėl atsisakymo priimti ir tenkinti skolininkės skundą. 2016 m. spalio 12 d. skunde skundė tik antstolio G. S. veiksmus. Jame reikšti reikalavimai nėra analogiški teismui pateiktam skundui. Padarė išvadą, kad pareiškėja pateikė teismui naują skundą. Sprendė, kad pareiškėja nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

5III. Atskirojo skundo argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti nutartį, klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja nepateikė duomenų apie kreipimąsi į antstolę A. K. dėl ginčijamų antstolio veiksmų. Skundą teikė tuo pagrindu, kad antstoliai G. S. ir A. K. vykdė išieškojimą pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91/2014. Gavusi pareiškėjos skundą antstolė A. K. atsakė, kad antstolės vykdoma byla nutraukta, nes antstolis G. S. 2015 m. rugsėjo 18 d. grąžino vykdomąjį dokumentą išieškotojui pagal CPK 765 straipsnio 3 dalį. Antstolis G. S. pateiktą skundą ignoruoja ir nenagrinėja, patvarkymu „Dėl atsisakymo priimti ir tenkinti skolininkės skundą“ skundą grąžino. Pareiškėja turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti Alytaus r. apylinkės teismui.
Teismas

konstatuoja:

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą dėl antstolių veiksmų, nesilaikius šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

8Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Prie atskirojo skundo apeliantė pateikė naujus įrodymus – Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-1343-555/2014; antstolės A. K. 2016 m. spalio 6 d. patvarkymus Nr.S-16-133-9080 ir Nr. S-16-133-9079 vykdomojoje byloje Nr. 0133/16/02093. Taip pat apeliantė pateikė Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-1658-658/2017, UAB „RVN“ 2016 m. birželio 23 d. prašymą dėl vykdymo veiksmų pradėjimo; antstolio S. V. 2016 m. birželio 28 d. patvarkymą dėl atsisakymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui ir jo grąžinimo; Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91/2014; UAB „RVN“ 2017 m. vasario 20 d. prašymą dėl pavedimo atlikti vykdymo veiksmus; Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-1844-658/2017. Šių įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme klausimas spręstinas vadovaujantis CPK 314 straipsniu, pagal kurį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. vykdomasis raštas Nr. 2-140-91/2014, antstolės A. K. 2016 m. spalio 6 d. patvarkymai Nr.S-16-133-9080 ir Nr. S-16-133-9079 vykdomojoje byloje Nr. 0133/16/02093 byloje yra, todėl jų priėmimo klausimas nespręstinas.
 3. Apeliantė pateikė keletą Kauno apygardos teismo procesinių sprendimų (2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-1343-555/2014, 2017 m. sausio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-1658-658/2017, 2017 m. kovo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-1844-658/2017), UAB „RVN“ 2016 m. birželio 23 d. prašymą dėl vykdymo veiksmų pradėjimo; antstolio S. V. 2016 m. birželio 28 d. patvarkymą dėl atsisakymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui ir jo grąžinimo; UAB „RVN“ 2017 m. vasario 20 d. prašymą dėl pavedimo atlikti vykdymo veiksmus. Apeliantė nenurodė šių procesinių dokumentų sąsajų su ginčo klausimo sprendimu, todėl jie nepriimtini.

9Dėl išankstinio ginčų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme tvarkos

 1. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, CPK 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis). Visgi teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, nagrinėjamu atveju – laikantis CPK nustatytos tvarkos.
 2. Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalį, skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 straipsnio 3 dalis). Jeigu antstolis patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio neveikimo, toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti (CPK 510 straipsnio 4 dalis).
 3. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš dalies nepagrįstai sprendė dėl apeliantės nesilaikytos šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.
 4. Iš vykdomosios bylos Nr. 0182/14/02224 matyti, kad antstolis G. S. vykdo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-140-91/2014 dėl 7477,95 Lt (2165,76 Eur) skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Pietų terminalas“ (apeliantės) išieškotojos UAB „RVN“ naudai. Antstolis 2016 m. spalio 19 d. gavo skolininkės UAB „Pietų terminalas“ (apeliantės) 2016 m. spalio 12 d. skundą dėl antstolio G. S. procesinių veiksmų, kuriame skolininkė prašė ištaisyti vykdomojoje byloje padarytus pažeidimus ir šią bylą nutraukti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Antstolis 2016 m. spalio 26 d. patvarkymu skolininkės skundą atsisakė priimti ir patenkinti, jį grąžino. Nurodė, kad skundo argumentai iš esmės yra tie patys kaip ir 2015 m. lapkričio 16 d. skunde, dėl kurio antstolis pasisakė 2015 m. lapkričio 23 d. patvarkyme.
 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutarė, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, jog iki kreipimosi į teismą 2016 m. lapkričio 25 d. skundas įstatymo nustatyta tvarka buvo pateiktas antstoliui G. S..
 6. Pareiškėja kartu su skundu padavė 2016 m. spalio 12 d. G. S. teiktą skundą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir 2016 m. spalio 26 d. patvarkymą, kuriuo antstolis skundą atsisakė priimti ir patenkinti, motyvuodamas skundo adekvatumu 2015 m. lapkričio 16 d. skundui, išspręstam antstolio 2015 m. lapkričio 23 d. patvarkymu. 2016 m. lapkričio 25 d. teismui pateiktame procesiniame dokumente (skunde) pareiškėja nurodė teikianti skundą dėl antstolio G. S. neveikimo, kurio esmė – neteisėtas vykdomosios bylos neužbaigimas, 2016 m. spalio 12 d. skundo grąžinimas. Nurodytos aplinkybės bei faktas, kad antstolis nepersiuntė teismui 2016 m. spalio 12 d. pareiškėjos skundo, yra CPK 510 straipsnio 4 dalyje numatyta vada skundą dėl antstolio veiksmų pateikti tiesiogiai apylinkės teismui. Tokį skundą dėl antstolio G. S. veiksmų (neveikimo) pareiškėja padavė 2016 m. lapkričio 25 d., prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 7. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad apeliantė nepateikė duomenų apie kreipimąsi į antstolę A. K. su skundu dėl antstolės veiksmų ar atsisakymo juos atlikti.
 8. Iš vykdomosios bylos Nr. 0133/16/02093 ir bylos medžiagos matyti, kad antstolė A. K. vykdė Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 2-140-91 dėl 21 296,44 Eur išieškojimo iš skolininkės (apeliantės) išieškotojos UAB „RVN“ naudai. Vykdomąjį dokumentą neteisėtai priėmus vykdyti, 2016 m. spalio 6 d. patvarkymu Nr. S-16-133-9079 antstolė nutraukė vykdomąją bylą. Tos pačios dienos patvarkymu Nr. S-16-133-9080 užbaigė vykdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą Nr. 2-140-91 grąžino išieškotojai. Antstolė 2016 m. lapkričio 25 d. gavo apeliantės 2016 m. lapkričio 22 d. surašytą skundą dėl antstolių G. S. ir A. K. procesinių veiksmų, kuriame ji prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones antstoliams G. S. ir A. K. iki kol bus išnagrinėtas šis skundas, antstoliams skirti baudą ir uždėti areštą antstolių piniginėms lėšoms: antstolio G. S. – 2979,75 Eur sumai, antstolės A. K. – 21569,42 Eur sumai. 2016 m. lapkričio 25 d. elektroniniu laišku antstolės A. K. padėjėja apeliantę informavo, kad jokių vykdymo veiksmų pareiškėjos atžvilgiu nevykdo. Elektroniniu laišku apeliantė patvirtino patvarkymų gavimus, nurodė, kas tikisi tolesnio sėkmingo bendravimo (v. b. Nr. 0133/16/02093, b. l. 33). Tą patį skundą 2016 m. lapkričio 25 d. pareiškėja pateikė pirmosios instancijos teismui.
 9. Tokiu būdu antstolė A. K. yra gavusi skundą, kurio priėmimo klausimas yra vertinamas apeliacine tvarka. Iš šio skundo turinio matyti, kad pareiškėja nėra suformulavusi jokio reikalavimo dėl antstolės A. K. veiksmų (neveikimo), nesikreipė į antstolę skųsdama konkrečius jos veiksmus ar atsisakymą juos atlikti (CPK 510 straipsnio 2 dalis). Tai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolei A. K., motyvuodamas skundo dėl antstolės veiksmų nebuvimu. Pažymėtina, kad atsakydama į skundą antstolė pareiškėjai nurodė nevykdanti jokių vykdymo veiksmų jos atžvilgiu, pareiškėja antstolei dėl to pretenzijų nereiškė.

10Apeliacinės instancijos teismo išvados

 1. Pateikusi skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolei A. K., apeliantė nesilaikė CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, todėl pirmosios instancijos teismas šią skundo dalį pagrįstai atsisakė priimti. Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė antstolio veiksmų apskundimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, CPK 137 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu atsisakydamas priimti pareiškėjos skundo dalį dėl antstolio G. S. veiksmų (neveikimo). Skundo priėmimas apeliacinės instancijos teisme nėra galimas, todėl ši nutarties dalis panaikintina ir klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Skundo priėmimo klausimą sprendžiant iš naujo atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsisakymo jį priimti pagrįstumas buvo išnagrinėtas nutarties 6-me punkte nurodytose ribose.

11Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais,

Nutarė

12panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ skundo dalį dėl antstolio G. S. veiksmų ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

13Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai