Byla e2-1248-924/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės mažosios bendrovės „Pirkimų ABC“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Varutis“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė mažoji bendrovė (toliau – MB) „Pirkimų ABC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti pirkimo sąlygų 3.2.2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą neteisėtu, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodo, kad atsakovė CVP IS priemonėmis 2019 m. sausio 21 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą Nr. 418464 „VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės informacinės sistemos palaikymo, priežiūros ir tobulinimo paslaugų pirkimas“ (toliau - Pirkimas). Pirkimo sąlygų 3.2.2 punkte nustatytas toks kvalifikacijos reikalavimas (toliau - Kvalifikacijos reikalavimas): Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įgyvendinęs bent tris sutartis teikiant sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos, kuri skirta naudotis ne mažiau nei 100 registruotų naudotojų ir kuri naudojama 24 val. per parą ištisus metus, priežiūros ir palaikymo paslaugas. Ieškovė, susipažinusi su pirkimo sąlygomis 2019 m. sausio 26 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti reikalavimą būti įvykdžiusiam ne mažiau kaip 3 sutartis ir pakeisti minėtą reikalavimą, nes šis reikalavimas neproporcingai riboja tiekėjų konkurenciją. Atsakovė pateiktą pretenziją išnagrinėjo bei priėmė sprendimą pretenziją atmesti, sprendimą grįsdama pirkimo objekto apimtimi ir svarba. Ieškovė su šiuo atsakovės sprendimu nesutinka ir procesinius dokumentuos grindžia šiais argumentais:

92.1.

10Atsakovė pirkimo dokumentuose nustatė neteisėtą kvalifikacijos reikalavimą ir savo sprendimą grindė deklaratyviais teiginiais apie pirkimo objekto apimtį ir svarbą, tačiau nepateikė jokių argumentų, kuo ypatinga pirkimo objekto svarba ar kuo pirkimo apimtis išsiskiria iš kitų pirkimų, kad būtų būtina nustatyti kvalifikacijos reikalavimą, pagal kurį reikalaujama būti įvykdžius bent 3 kartus daugiau sutarčių nei nurodoma Metodikos 21.1 p.

112.2.

12Atsakovė ne tik nustatė Metodikos 21.1 p. neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimą, tačiau netgi nebandė aiškiai ir išsamiai pagrįsti kvalifikacijos reikalavimo teisėtumo. Dėl nurodytų atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovei buvo nepagrįstai užkirsta galimybė dalyvauti pirkime, taip pažeidžiant ieškovės teises bei neužtikrinant VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatytų principų laikymosi bei VPĮ 17 straipsnio 3 dalyje numatytos pareigos užtikrinti konkurenciją pirkimo metu.

132.3.

14Atsakovė atsiliepime nepaaiškina, kuo remiantis ieškovės pranešimo reikėtų nelaikyti pretenzija, nors minėtame pranešime aiškiai nurodoma kokia pirkimo sąlyga ginčijama bei neprašoma minėtą pirkimo sąlygą paaiškinti/patikslinti. Ieškovės pranešime aiškiai nurodoma, kad ieškovė reikalauja pirkimo sąlygų 3.2.2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą panaikinti ir pakeisti.

152.4.

16Ieškovės vertinimu vien tai, kad, atsakovės teigimu, Metodika yra rekomendacinė, nereiškia, kad perkančioji organizacija į ją neprivalo atsižvelgti nustatydama kvalifikacijos reikalavimus arba gali ja nesivadovauti. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Perkančiajai organizacijai kyla pareiga įrodyti kiekvieno kvalifikacijos reikalavimo proporcingumą, o kai nukrypstama nuo Metodikos, įrodinėjimo našta turėtų būti dar didesnė ir neapsiriboti vien deklaratyviais teiginiais apie siekį atrinkti kompetentingą ir pajėgų tiekėją.

172.5.

18Metodikoje yra numatyti labai svarbūs kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai, kurių nesilaikant, būtų paneigiama viešojo pirkimo procedūrų prasmė. Vadovaujantis atsakovės teiginiais apie Metodikos neprivalomumą mažos vertės pirkimų atveju, galima teigti, jog atsakovės požiūriu perkančiosios organizacijos vykdydamos mažos vertės pirkimus gali kelti kvalifikacijos reikalavimus, kurie nėra susiję su pirkimo objektu, kurie visiškai neproporcingi pirkimo objektui, netikslūs, neaiškūs, objektyviai nepatikrinami, nustatyti neatsižvelgiant į pirkimo sutarties vertę. Tačiau toks Metodikos nuostatų aiškinimas ir taikymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 3 dalyje nurodyto siekio dirbtinai neriboti konkurencijos.

192.6.

20Ieškovė atkreipia dėmesį, kad šiais metais analogiškus pirkimus vykdo ne viena sveikatos priežiūros įstaiga. Šie duomenys rodo, kad atsakovė taiko neįprastai aukštus kvalifikacijos reikalavimus, kai kitos sveikatos priežiūros įstaigos taiko reikšmingai žemesnius reikalavimus arba reikalavimų apskritai netaiko bei pirkimo tikslo pasiekimą užtikrina kitomis priemonėmis. Tai, jog tiekėjas bus įvykdęs ne mažiau kaip 3 panašias sutartis nereiškia, jog tiekėjas turės reikiamą patirtį. Tiekėjo darbuotojams nutraukus darbo sutartis, tiekėjas iš esmės praranda kompetenciją atitinkamoje srityje, todėl vertinimas, kad tik ne mažiau kaip 3 sutartis įvykdęs tiekėjas gali būti laikomas minimaliai pajėgiu įvykdyti sutartinius įsipareigojimus yra niekuo nepagrįstas.

212.7.

22Atsakovė nepateikia jokių įrodymų, kad ne mažiau kaip 1 sutartį įvykdęs tiekėjas nebūtų kompetentingas įvykdyti sutartį. Iš atsakovės argumentų akivaizdu, kad atsakovė siekė teisėto tikslo, t. y. išrinkti kompetentingą ir pajėgų tiekėją, tačiau atsakovė šio tikslo siekė neproporcingomis ir netgi galimai neveiksmingomis priemonėmis, todėl atsakovės pirkimo sąlygų 3.2.2 punkto kvalifikacijos reikalavimas turėtų būti pripažįstamas neteisėtu.

23II.

24Atsakovės procesinių dokumentų esmė

253.

26Atsakovė viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė atsiliepime į ieškinį, triplike prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė nurodo šiuos argumentus:

271.1.

28Viešųjų pirkimų tikslui pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, o tai pasiekiama skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatant minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Viešojo pirkimo komisijos nustatyti kvalifikacijos reikalavimai yra pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, kaip tai numato VPĮ 32 straipsnio 2 dalis.

291.2.

30Pirkimo dokumentų 8.1 p. nustato, kad teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į perkančiąją organizaciją galima ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymų pateikimo dieną Perkančioji organizacija gavo CVP IS pateiktą ieškovės prašymą - pakeisti pirkimo dokumentus, pašalinant kvalifikacijos reikalavimą. Viešojo pirkimo komisija, remdamasi pirkimų dokumentų 8.1 p. turėjo teisę nenagrinėti Tiekėjo pavėluotai gauto prašymo, tačiau nedelsiant jį išnagrinėjo ir pateikė atsakymą Tiekėjui CVP IS priemonėmis apie sprendimą nekeisti pirkimo dokumentų, motyvuojant pirkimo objekto svarba ir apimtimi.

311.3.

32Ieškovė, teikdama prašymą nurodė, kad teikia pretenziją, tačiau pagal kreipimosi turinį matyti, kad teikia prašymą pakeisti pirkimo sąlygas. Todėl ieškovė nesilaikė nustatyto ikiteisminės ginčo nagrinėjimo sąlygos.

331.4.

34Perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos sutarčiai įvykdyti. Ieškovė ginčija Perkančiosios organizacijos nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, tačiau nepateikia argumentų ir įrodymų, kodėl turi būti nustatomos kitokie reikalavimai.

351.5.

36Ieškovė įregistravusi juridinio asmens statusą 2019 m. sausio 22 d., ir ta aplinkybė, kad Tiekėjas neatitinka Perkančiosios organizacijos keliamo kvalifikacijos reikalavimo, savaime nereiškia, kad Perkančioji organizacija riboja konkurenciją ar diskriminuoja tiekėjus. Pirkimai organizuojami ne tiekėjų, o perkančiųjų organizacijų poreikiams tenkinti. Perkančioji organizacija ir šiuo metu neturi duomenų apie Ieškovės vykdomą veiklą, nes viešai skelbiamos informacijos nėra. Todėl net negalėtų įsitikinti, ar tiekėjas turi teisę versti veikla, reikalinga sutarčiai vykdyti (VPĮ 47 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė neprašė tikslinti kitų kvalifikacijos pirkimo dokumentuose kvalifikacijos reikalavimų, atsakovei kyla abejonių dėl Ieškovės pajėgumo vykdyti sutartį.

371.6.

38VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės informacinė sistema buvo pradėta kurti 2008 metais, siekiant registruoti pacientus įstaigoje ir apskaityti visas atliekamas medicinines paslaugas. Vėliau (2012 - 2015 m.) joje įkomponuota paciento elektroninė medicininė istorija iš paciento medicininių duomenų pagal keliamus reikalavimus. Tobulinimo etape buvo „priprogramuotos” visos naujos funkcijos, reikalingos SAM reikalavimams įgyvendinti. Šioje informacinėje sistemoje įdiegti SAM nustatyti elektroniniai dokumentai, kurie leidžia pereiti prie bepopierinės medicininės apskaitos. Taip pat yra galimybė kiekvienam asmeniui matyti savo medicininius duomenis, kai gydytojas pasirašo dokumentą elektroniniu parašu.

391.7.

40Šiuo metu informacinę sistemą naudoja 823 įstaigos darbuotojų. Sistemos strigimo metu sustoja darbas ligoninės Konsultacijų poliklinikoje, Priėmimo skubios pagalbos skyriuje sutrinka laboratorinių tyrimų informacijos gavimas paciento diagnostikai ir gydymui, stacionarinių padalinių gydytojai nemato instrumentinių tyrimų aprašymų ir t.t. Kaupiami medicininiai duomenys susisieja su kitomis respublikinėmis informacinėmis sistemomis: VLK sistemomis (APAP, SPAP, RSAP, METAS, DPSDR); Sodros nedarbingumo pažymėjimų sistema (EPTS); neįgalumo nustatymo sistema; Gyventojų registru; SAM e. Sveikatos sistema; Santaros klinikų sukurta išankstinės pacientų registracijos sistema sergu.lt; radiologinių vaizdų ir jų aprašymo perdavimo portalu (ESP).

411.8.

42Perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas, kurį ginčija ieškovė, yra visiškai adekvatus ir proporcingas įstaigos veiklai ir įstaigos naudojamai programinės įrangos priežiūrą vykdantiems asmenims. Atsakovės įstaigoje informacine sistema naudojasi 896 darbuotojų, o pagal ieškovės ginčijamą kvalifikacijos reikalavimą - Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įgyvendinęs bent tris sutartis teikiant sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos, kuri skirta naudotis ne mažiau nei 100 registruotų naudotojų.

431.9.

44Pagal VPĮ 47 straipsnio 7 dalį tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką. Atliekant mažos vertės viešuosius pirkimus ar mažos vertės pirkimus, pradėtus nuo 2017 m. liepos 1 d., Metodika yra rekomendacinė. Ši nuostata reiškia, kad Perkančioji organizacija sprendžia, kokia apimtimi taikyti Metodiką, siekiant išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. K. P. dokumentuose nustatė atsižvelgdama į realų perkančiosios organizacijos poreikį, patirtį, svarbą ir būtinumą. Viešojo pirkimo komisijos nustatyti kvalifikacijos reikalavimai yra pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui.

454.

46Trečiasis asmuo UAB „Varutis“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

47III.

48Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė

495.

50Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad Pirkimo sąlygų III skyriuje „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ 3.2.2 papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams, susijęs su patirtimi įgyta palaikant, prižiūrint ir tobulinant sveikatos priežiūros įstaigos informacinę sistemą, yra nepagrįstas, neproporcingas Pirkimo objektui ir ribojantis tiekėjų konkurenciją, nes nesuteikia galimybės pasiūlymo pateikti tiekėjui, įgijusiam patirtį teikiant ir kitų, ne tik sveikatos priežiūros įstaigų, informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo paslaugas. Tarnybos vertinimu, kyla abejonių, ar tiekėjas, sėkmingai teikęs kitų nei sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo paslaugas, nesugebėtų teikti sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugų.

516.

52Be to, kvalifikacijos reikalavimu ribojama galimybė pateikti pasiūlymus ir tiekėjams, kurie geba įvykdyti sutartį, tačiau jų įvykdytų sutarčių skaičius yra mažesnis nei 3, kaip nustatyta minėtu kvalifikacijos reikalavimu. Perkančioji organizacija nepagrindė, kodėl reikalauja, kad tiekėjai būtų įvykdę būtent 3 sutartis.

537.

54Kita nustatyto kvalifikacijos reikalavimo dalis dėl vartotojų skaičiaus - „kuri skirta naudotis ne mažiau nei 100 registruotų naudotojų“, Tarnybos nuomone, vertintina kaip perteklinė, kadangi pati informacinė sistema jau yra sukurta, t. y. tiekėjas teiks jau sukurtos sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugas, - vystys sprendimą toliau (tobulins), paveldės architektūrą, kurios pagrindu turės vykdyti darbus. Architektūra jau buvo parinkta kuriant sistemą ir vertinant vartotojų skaičių, todėl darbus tęsiantis tiekėjas neturės galimybės padaryti esminių klaidų, susijusių su vartotojų skaičiaus aptarnavimu. Pažymėtina, kad vartotojų skaičius neturi įtakos rezultato kokybei.

558.

56Tarnybos pastebėjimu, nors Ieškovas neginčija, kad Pirkimo sąlygų 3.2.1 papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, jog „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra modernizavęs bent vieną informacinę sistemą, turinčią integracijas su toliau išvardintomis informacinėmis sistemomis:

57

58Lietuvos Respublikos draudžiamiųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras (DPSDR);

59

60Privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“ (SPAP, PRAP ir RSAP

61posistemiui);

62

63Sodros elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo sistema;

64

65Nacionalinė išankstinės registracijos sistema sergu.lt“

66neproporcingas Pirkimo objektui, perteklinis ir nepagrįstas, nes nurodo sąsajas su viešojo sektoriaus sistemomis. Šis kvalifikacijos reikalavimas vertintinas kaip nepagrįstas, dirbtinai ribojantis konkurenciją ir neleidžiantis pasiūlymo pateikti tiekėjui, įgijusiam patirtį modernizuojant ar tobulinant informacines sistemas, turinčias sąsajas su kitomis, tačiau ne viešojo sektoriaus, sistemomis. Nesant priešingų įrodymų, galima daryto išvadą, kad, jei tiekėjas yra modernizavęs ar tobulinęs informacinę sistemą siejant ją bent su viena (nesvarbu vidine ar išorine) sistema, jis jau turi reikiamus įgūdžius susieti su bet kokiu kiekiu sistemų (nesvarbu, ar vidinių, ar išorinių, ar viešojo sektoriaus).

67Teismas

konstatuoja:

68Ieškinys tenkintinas

69IV. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

709.

71Atsakovė CVP IS priemonėmis 2019 m. sausio 21 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą Nr. 418464 „VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės informacinės sistemos palaikymo, priežiūros ir tobulinimo paslaugų pirkimas“.

7210.

73Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte atsakovė nustatė kvalifikacinį reikalavimą: „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įgyvendinęs bent tris sutartis teikiant sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos, kuri skirta naudotis ne mažiau nei 100 registruotų naudotojų ir kuri naudojama 24 val. per parą ištisus metus, priežiūros ir palaikymo paslaugas.“

7411.

75Ieškovė, susipažinusi su pirkimo sąlygomis, 2019 m. sausio 26 d. ieškovei pateikė pretenziją nurodydama, kad „Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas būti įvykdžiusiam ne mažiau kaip 3 sutartis neproporcingai riboja tiekėjų konkurenciją bei neatitinka Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 21.1 punkto“.

7612.

77Ieškovė prašė panaikinti reikalavimą būti įvykdžiusiam ne mažiau kaip 3 sutartis ir pakeisti minėtą reikalavimą, nes šis reikalavimas neproporcingai riboja tiekėjų konkurenciją. Atsakovė ieškovės pretenziją atmetė.

7813.

79Ginčas byloje kilo dėl Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacinio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovė teismo prašo pripažinti Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą neteisėtu bei panaikinti, nes jis neproporcingai riboja tiekėjų konkurenciją.

80Dėl išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi

8114.

82Atsakovė nurodo, kad ieškovė, teikdama prašymą nors ir nurodė, kad teikia pretenziją, tačiau pagal kreipimosi turinį matyti, kad teikia prašymą pakeisti pirkimo sąlygas, todėl, atsakovės vertinimu, ieškovė nesilaikė nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

8315.

84Teismas, patikrinęs pretenzijoje dėstomus argumentus dėl Pirkimo sąlygų 3.2.2. nustatyto kvalifikacinio reikalavimo teisėtumo, neturi jokio pagrindo spręsti, kad nagrinėjamu atveju ieškovei prašant ne tik panaikinti ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą kaip neproporcingą, bet taip pat ir jį pakeisti, nebuvo laikytasi išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Pažymėtina, kad ir pati atsakovė ieškovės 2019 m. sausio 26 d. pateiktą pretenziją vertino kaip pretenziją, o ne, kaip nurodo atsikirtimuose, su pretenzija nesusijusį prašymą.

85Dėl pirkimo sąlygų teisėtumo

8616.

87Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte numatyta, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įgyvendinęs bent tris sutartis teikiant sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos, kuri skirta naudotis ne mažiau nei 100 registruotų naudotojų ir kuri naudojama 24 val. per parą ištisus metus, priežiūros ir palaikymo paslaugas.

8817.

89Ieškovė nesutinka su perkančiosios organizacijos (atsakovės) Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte numatytu kvalifikaciniu reikalavimu, nurodydama, kad šis reikalavimas neproporcingai riboja tiekėjų konkurenciją. Atsakovės vertinimu, nustatyti kvalifikacijos reikalavimai yra pagrįsti ir proporcingi Pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, nustatyti atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį, patirtį, svarbą ir būtinumą.

9018.

91Reikalavimai tiekėjų kvalifikaciją nustatančioms pirkimo sąlygoms pateikti VPĮ 47 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtintos principinės nuostatos, kuriomis grindžiamas tiekėjų kvalifikacijos kriterijų teisinis reglamentavimas ir kurias turi atitikti konkretaus viešojo pirkimo sąlygos: perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.

9219.

93Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad, neatsižvelgiant į tai, jog aptariamoje įstatymo normoje perkančiajai organizacijai suteikiama tam tikra sprendimo laisvė ir teisė taikyti vieną ar kitą kriterijų, vis dėlto ši pasirinkimo laisvė yra ribojama VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principinių nuostatų. Kaip neatitinkantys jų gali būti vertinami tiek per žemi, nepakankami užtikrinti, kad tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimą, kvalifikacijos kriterijai, tiek per aukšti, nepagrįstai ribojantys konkurenciją reikalavimai tiekėjų pajėgumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-398-469/2018).

9420.

95Kasacinio teismo praktikoje aiškinant buvusios redakcijos VPĮ nuostatas, nurodyta, jog VPĮ konkrečiai neįtvirtinta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį; dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus dokumentus (pvz., rekomendacinio pobūdžio Viešųjų pirkimų tarnybos metodinę medžiagą ir pan.) bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

9621.

97Pagal VPĮ 47 straipsnio 7 dalį tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Metodiką. Metodikos 21.1. punkte nurodyta, kad tiekėjo patirtis – tai reikalavimas, apibūdinantis, ar tiekėjas jau yra vykdęs panašią pirkimo sutartį (per tam tikrą laikotarpį suteikė paslaugas, pateikė prekes) ar atliko reikalaujamos apimties darbus, bei ar sutartis buvo įvykdyta ar darbai atlikti tinkamai. Metodikos 21.1. punkto 1-7 papunkučiuose nurodyti tiekėjo patirtį apibūdinantys kriterijai, kurių sąrašas teismo vertinimu nėra baigtinis, todėl teismas sutinka su atsakove tuo aspektu, kad perkančioji organizacija, siekdama išsiaiškinti ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, turi teisę nuspręsti kokius tiekėjo patirti atitinkančius reikalavimus tiekėjas turi atitikti. Tačiau, kaip jau buvo minėta nutarties 16 pastraipoje, nors perkančiajai organizacijai suteikiama tam tikra sprendimo laisvė ir teisė taikyti vieną ar kitą kriterijų, vis dėlto ši pasirinkimo laisvė yra ribojama VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principinių nuostatų.

9822.

99Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte tiekėjams nustatytas kvalifikacinis reikalavimas būti įvykdžius bent tris sutartis, teikiant sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos, kuri skirta naudotis ne mažiau nei 100 registruotų naudotojų ir kuri naudojama 24 val. per parą ištisus metus, priežiūros ir palaikymo paslaugas, yra neproporcingas Pirkimo objektui ir riboja tiekėjų konkurenciją. Tokią poziciją savo išvadoje palaiko ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

10023.

101Perkančioji organizacija nepagrindė, kodėl reikalauja, kad tiekėjai būtų įvykdę būtent bent 3 sutartis. Teismas sutinka su išvadą teikiančia institucija, kad ginčijamu kvalifikacijos reikalavimu ribojama galimybė pateikti pasiūlymus ir tiekėjams, kurie geba įvykdyti sutartį, tačiau jų įvykdytų sutarčių skaičius yra mažesnis nei trys. Be to, nėra jokio pagrindo spręsti, kad tiekėjas, sėkmingai teikęs kitų, nei sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo paslaugas, nesugebėtų teikti sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugų.

10224.

103Pritartina ieškovės pozicijai, jog Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte nustačius mažesnį sutarčių skaičių, be to nereikalaujant, kad tiekėjas būtų teikęs būtent sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo paslaugas, viešajame pirkime būtų sudarytos galimybės dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui, toks reikalavimas leistų įsitikinti tiekėjo pajėgumu atlikti darbus ir jo patirtimi, kas leistų Perkančiajai organizacijai pasiekti VPĮ numatytų tikslų - įsigyti reikalingas paslaugas, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

10425.

105Kita nustatyto kvalifikacijos reikalavimo dalis dėl vartotojų skaičiaus - „kuri skirta naudotis ne mažiau nei 100 registruotų naudotojų“, taip pat teismo vertinimu, vertintina kaip perteklinė, kadangi pati informacinė sistema jau yra sukurta, t. y. tiekėjas teiks jau sukurtos sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugas, - vystys sprendimą toliau (tobulins), paveldės architektūrą, kurios pagrindu turės vykdyti darbus. Architektūra jau buvo parinkta kuriant sistemą ir vertinant vartotojų skaičių, todėl darbus tęsiantis tiekėjas neturės galimybės padaryti esminių klaidų, susijusių su vartotojų skaičiaus aptarnavimu. Pažymėtina, kad vartotojų skaičius neturi įtakos rezultato kokybei.

10626.

107Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija neįrodė, kad Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte tiekėjams nustatytas kvalifikacinis reikalavimas yra būtinas tiekėjų kvalifikacijos, patirties ir gebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį patikrinimui, todėl šis kvalifikacinis reikalavimas naikintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, 4238 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad nors ieškovė Pirkimo sąlygų 3.2.2. punktą prašė panaikinti tik tuo pagrindu, kad perkančioji organizacija nepagrįstai reikalauja būti įvykdžius bent tris sutartis, teismas bylos nagrinėjimo ribas peržengia siekdamas apginti viešąjį interesą, užtikrinant konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi.

10827.

109Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylos įstatymu priskirtos nedispozityviųjų bylų kategorijai, tai reiškia, jog jose teismas negali apsiriboti pasyvaus arbitro vaidmeniu, o yra įpareigotas ir įgalintas gindamas viešąjį interesą veikti aktyviai: savo iniciatyva rinkti įrodymus, atsižvelgdamas ne tik į ieškinio pagrindą sudarančias, bet ir bylos nagrinėjimo metu (teismo posėdyje) paaiškėjusias aplinkybes, viršyti pareikštus reikalavimus, taikyti alternatyvius asmens teisių gynimo būdus (CPK 4238 straipsnis). Teismo diskrecija viešojo intereso gynimo bylose reiškia ne tik teisę aktyviai veikti, tačiau ir atitinkamą pareigą šią teisę įgyvendinti, kai to reikia bylai teisingai išnagrinėti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-339-469/2018 27 punktą).

110Dėl bylos baigties, konkurso nutraukimo

11128.

112Kaip jau konstatuota aukščiau šiame sprendime, nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas ieškovės ieškinį patenkinti ir skundžiamą Pirkimo sąlygą dėl tiekėjų patirties vertinimo (Pirkimo sąlygų 3.2.2. punktą) pripažinti neteisėta bei negaliojančia.

11329.

114Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismui konstatavus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, neteisėtų pirkimo sąlygų nustatymą, būtina pasisakyti dėl tokių veiksmų padarinių. Kasacinio teismo atskirai pasisakyta, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011). Todėl, ieškinį patenkinus ir pripažinus, jog numatyta konkurso sąlyga - Pirkimo sąlygų 3.2.2. punktas, dėl tiekėjo patirties vertinimo yra neteisėta bei naikintina, pirkimo procedūros negali būti tęsiamos toliau, todėl nutrauktinos.

11530.

116Atsakovė triplike nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Varutis“ yra pakviestas sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto, t. y. atsakovė yra priėmusi sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo pripažinimo. Teismui nutraukus pirkimo procedūras, teismo sprendime aiškiai konstatavus, kad jos buvo vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas, panaikintini ir perkančiosios organizacijos sprendimai dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo pripažinimo, pakviečiant UAB „Varutis“ sudaryti pirkimo sutartį (CPK 4238 straipsnio 2 dalis).

11731.

118Taip pat atkreiptinas perkančiosios organizacijos dėmesys, kad išvadą teikiančios institucijos pastebėjimu, nors ieškovė ir neginčijo, kad Pirkimo sąlygų 3.2.1 papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, jog tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra modernizavęs bent vieną informacinę sistemą, turinčią integracijas su šiomis informacinėmis sistemomis: Lietuvos Respublikos draudžiamiųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras (DPSDR); Privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“ (SPAP, PRAP ir RSAP posistemiui); Sodros elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo sistema; Nacionalinė išankstinės registracijos sistema sergu.lt, tačiau šis reikalavimas, Tarnybos vertinimu, neproporcingas Pirkimo objektui, perteklinis ir nepagrįstas, nes nurodo sąsajas su viešojo sektoriaus sistemomis, o tai dirbtinai riboja konkurenciją ir neleidžia pasiūlymo pateikti tiekėjui, įgijusiam patirtį modernizuojant ar tobulinant informacines sistemas, turinčias sąsajas su kitomis, tačiau ne viešojo sektoriaus, sistemomis.

11932.

1202019 m. vasario 5 d. nutartimi teismas šioje byloje buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje uždraudė atsakovei VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei sudaryti viešojo pirkimo Nr. 418464 „VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės informacinės sistemos palaikymo, priežiūros ir tobulinimo paslaugų pirkimas“ sutartį. Tenkinus ieškinį ir viešojo pirkimo procedūras nutraukus išnyksta pagrindas ieškiniui užtikrinti, todėl sprendimui įsiteisėjus taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

121Dėl bylinėjimosi išlaidų

12233.

123Ieškovė sumokėjo 225 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir 37,50 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl patenkinus ieškinį jai iš atsakovės priteistinos šios jos patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12434.

125Sprendimo paskelbimo dieną (2019 m. balandžio 3 d.) teisme gautas ieškovės prašymas dėl 2849,55 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo.

12635.

127CPK 98 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

12836.

129Kadangi ieškovė prašymą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti pateikė po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (teismui išėjus priimti sprendimo), šios išlaidos patirtos taip pat po bylos išnagrinėjimo (sumokėta 2019-04-01), be to byloje nėra duomenų, kad ieškovė buvo atstovaujama advokato (atstovavimo sutarties byloje nėra, ji nepateikta ir su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo), taip pat atsižvelgiant į viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus reguliuojančias procesinės teisės normas (CPK 4238 straipsnio 4 dalis), teismas sprendžia, kad nėra pagrindo priteisti ieškovės prašomas išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir šį prašymą atmeta (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

13037.

131Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė elektroninio ryšio priemonėmis, todėl valstybė išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu nepatyrė.

132Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

133Ieškinį tenkinti.

134Atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vykdomo pirkimo Nr. 418464 Pirkimo sąlygų 3.2.2. punktą dėl tiekėjo patirties vertinimo pripažinti neteisėtu ir panaikinti.

135Panaikintini perkančiosios organizacijos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo pripažinimo, pakviečiant UAB „Varutis“ sudaryti pirkimo sutartį.

136Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vykdomo viešojo pirkimo konkurso „VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės informacinės sistemos palaikymo, priežiūros ir tobulinimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 418464, procedūras nutraukti.

137Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ieškovei mažajai bendrovei „Pirkimų ABC“ 262,50 Eur (du šimtus šešiasdešimt du eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

138Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2019 m. vasario 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

139Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė mažoji bendrovė (toliau – MB) „Pirkimų ABC“ kreipėsi į... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodo, kad atsakovė CVP IS priemonėmis 2019 m. sausio 21 d.... 9. 2.1.... 10. Atsakovė pirkimo dokumentuose nustatė neteisėtą kvalifikacijos reikalavimą... 11. 2.2.... 12. Atsakovė ne tik nustatė Metodikos 21.1 p. neatitinkantį kvalifikacijos... 13. 2.3.... 14. Atsakovė atsiliepime nepaaiškina, kuo remiantis ieškovės pranešimo... 15. 2.4.... 16. Ieškovės vertinimu vien tai, kad, atsakovės teigimu, Metodika yra... 17. 2.5.... 18. Metodikoje yra numatyti labai svarbūs kvalifikacijos reikalavimų nustatymo... 19. 2.6.... 20. Ieškovė atkreipia dėmesį, kad šiais metais analogiškus pirkimus vykdo ne... 21. 2.7.... 22. Atsakovė nepateikia jokių įrodymų, kad ne mažiau kaip 1 sutartį įvykdęs... 23. II.... 24. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 25. 3.... 26. Atsakovė viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė... 27. 1.1.... 28. Viešųjų pirkimų tikslui pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota... 29. 1.2.... 30. Pirkimo dokumentų 8.1 p. nustato, kad teikti pasiūlymus dėl pirkimo... 31. 1.3.... 32. Ieškovė, teikdama prašymą nurodė, kad teikia pretenziją, tačiau pagal... 33. 1.4.... 34. Perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų... 35. 1.5.... 36. Ieškovė įregistravusi juridinio asmens statusą 2019 m. sausio 22 d., ir ta... 37. 1.6.... 38. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės informacinė sistema buvo... 39. 1.7.... 40. Šiuo metu informacinę sistemą naudoja 823 įstaigos darbuotojų. Sistemos... 41. 1.8.... 42. Perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas, kurį ginčija ieškovė,... 43. 1.9.... 44. Pagal VPĮ 47 straipsnio 7 dalį tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi... 45. 4.... 46. Trečiasis asmuo UAB „Varutis“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 47. III.... 48. Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė... 49. 5.... 50. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad Pirkimo sąlygų III... 51. 6.... 52. Be to, kvalifikacijos reikalavimu ribojama galimybė pateikti pasiūlymus ir... 53. 7.... 54. Kita nustatyto kvalifikacijos reikalavimo dalis dėl vartotojų skaičiaus -... 55. 8.... 56. Tarnybos pastebėjimu, nors Ieškovas neginčija, kad Pirkimo sąlygų 3.2.1... 57. •... 58. Lietuvos Respublikos draudžiamiųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras... 59. •... 60. Privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“ (SPAP, PRAP ir... 61. posistemiui);... 62. •... 63. Sodros elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo sistema;... 64. •... 65. Nacionalinė išankstinės registracijos sistema sergu.lt“... 66. neproporcingas Pirkimo objektui, perteklinis ir nepagrįstas, nes nurodo... 67. Teismas... 68. Ieškinys tenkintinas... 69. IV. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 70. 9.... 71. Atsakovė CVP IS priemonėmis 2019 m. sausio 21 d. paskelbė mažos vertės... 72. 10.... 73. Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte atsakovė nustatė kvalifikacinį reikalavimą:... 74. 11.... 75. Ieškovė, susipažinusi su pirkimo sąlygomis, 2019 m. sausio 26 d. ieškovei... 76. 12.... 77. Ieškovė prašė panaikinti reikalavimą būti įvykdžiusiam ne mažiau kaip... 78. 13.... 79. Ginčas byloje kilo dėl Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte nustatyto tiekėjų... 80. Dėl išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi... 81. 14.... 82. Atsakovė nurodo, kad ieškovė, teikdama prašymą nors ir nurodė, kad teikia... 83. 15.... 84. Teismas, patikrinęs pretenzijoje dėstomus argumentus dėl Pirkimo sąlygų... 85. Dėl pirkimo sąlygų teisėtumo... 86. 16.... 87. Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte numatyta, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus... 88. 17.... 89. Ieškovė nesutinka su perkančiosios organizacijos (atsakovės) Pirkimo... 90. 18.... 91. Reikalavimai tiekėjų kvalifikaciją nustatančioms pirkimo sąlygoms pateikti... 92. 19.... 93. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad,... 94. 20.... 95. Kasacinio teismo praktikoje aiškinant buvusios redakcijos VPĮ nuostatas,... 96. 21.... 97. Pagal VPĮ 47 straipsnio 7 dalį tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi... 98. 22.... 99. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte... 100. 23.... 101. Perkančioji organizacija nepagrindė, kodėl reikalauja, kad tiekėjai būtų... 102. 24.... 103. Pritartina ieškovės pozicijai, jog Pirkimo sąlygų 3.2.2. punkte nustačius... 104. 25.... 105. Kita nustatyto kvalifikacijos reikalavimo dalis dėl vartotojų skaičiaus -... 106. 26.... 107. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad perkančioji... 108. 27.... 109. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylos įstatymu priskirtos... 110. Dėl bylos baigties, konkurso nutraukimo... 111. 28.... 112. Kaip jau konstatuota aukščiau šiame sprendime, nagrinėjamu atveju... 113. 29.... 114. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismui konstatavus perkančiosios... 115. 30.... 116. Atsakovė triplike nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Varutis“ yra... 117. 31.... 118. Taip pat atkreiptinas perkančiosios organizacijos dėmesys, kad išvadą... 119. 32.... 120. 2019 m. vasario 5 d. nutartimi teismas šioje byloje buvo pritaikęs... 121. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 122. 33.... 123. Ieškovė sumokėjo 225 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir 37,50 Eur už... 124. 34.... 125. Sprendimo paskelbimo dieną (2019 m. balandžio 3 d.) teisme gautas ieškovės... 126. 35.... 127. CPK 98 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 128. 36.... 129. Kadangi ieškovė prašymą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti pateikė... 130. 37.... 131. Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė... 132. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 133. Ieškinį tenkinti.... 134. Atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės... 135. Panaikintini perkančiosios organizacijos Alytaus apskrities S. Kudirkos... 136. Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vykdomo viešojo... 137. Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos... 138. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2019 m. vasario 5 d. nutartimi taikytas... 139. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...