Byla eAS-1050-520/2015
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Dalios Višinskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SATV network“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SATV network“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „SATV network“ (toliau – ir pareiškėjas), atstovaujamas bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Iflas“, elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) 2015 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 1S-25/2015 (toliau – ir Konkurencijos tarybos nutarimas).

5Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 10 d. nutartimi nustatyta, jog pareiškėjo skundas atitinka ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau ? ir ABTĮ) skundui keliamus reikalavimus, todėl pareiškėjas buvo įpareigotas iki 2015 m. balandžio 20 d. pašalinti nutartyje nurodytus skundo trūkumus – sumokėti trūkstamą 7 eurų žyminio mokesčio dalį ir pateikti teismui tai patvirtinantį dokumentą. 2015 m. balandžio 13 d. nutartis buvo įteikta pareiškėjui, tačiau bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo ir bankroto administratoriaus direktorius nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. balandžio 21 d. atostogavo. 2015 m. balandžio 23 d. pareiškėjo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo grįžo iš atostogų ir nedelsdamas primokėjo likusią žyminio mokesčio dalį bei išsiuntė teismui tai patvirtinančius dokumentus. 2015 m. birželio 17 d. pareiškėjo bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui tapo žinoma, jog nors pareiškėjas 2015 m. balandžio 23 d. sumokėjo likusią žyminio mokesčio dalį, teismas grąžino paduotą skundą, nes laikė, kad pareiškėjas 3 dienomis praleido terminą skundui paduoti ir nepateikė prašymo terminui atnaujinti. 2015 m. birželio 17 d. pareiškėjo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat sužinojo, kad nutartis, kuria buvo grąžintas skundas, pareiškėją pasiekė 2015 m. birželio 1 d., tačiau pareiškėjo bankroto administratoriaus įgalioto asmens asistentė dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo ir didelio darbo krūvio laiku ir tinkamai neinformavo apie 2015 m. birželio 1 d. gautus teismo dokumentus.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi netenkino pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SATV network“ prašymo dėl praleisto termino skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo paduoti ir atsisakė priimti skundą.

8Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys nėra pateisinamos priežastys sprendžiant klausimą dėl praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo, todėl teismas konstatavo, jog pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido dėl subjektyvių priežasčių ir nėra pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti.

9III.

10Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „SATV network“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį ir atnaujinti terminą skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo paduoti.

11Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012; 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-3527/2011; 2013 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-412/2013; 2014 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-27/2014), nurodo, jog sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, o sprendimas atnaujinti ar neatnaujinti skundo padavimo terminą turi būti priimtas, atsižvelgiant į fundamentalią asmens teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, bei pažymi, kad turėtų būti taikomas protingo termino laikymosi principas, kuris pagal savo pobūdį yra lankstus.

12Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas identiškomis aktualiai bylai aplinkybėmis 2013 m. birželio 10 d. administracinėje byloje Nr. AS602-412/2013 yra suformavęs praktiką, jog 26 kalendorinių dienų laiko tarpas, per kurį pareiškėjas su skundu pakartotinai kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, yra pakankamas tokiam prašymui patenkinti.

13Anot pareiškėjo, praleistas terminas turi būti atnaujintas, nes pareiškėjas pagal teisės aktų nustatytus terminus, t. y. nepraleidęs 30 dienų termino, buvo padavęs skundą ir keliomis dienomis dėl objektyvių priežasčių pavėlavo sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį.

14Pareiškėjas taip pat teigia, kad pareiškėjo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo iškart po to, kai sužinojo apie tai, jog skundas buvo grąžintas, ėmėsi aktyvių veiksmų: pasamdė advokatą, kuris nedelsdamas teikė skundą ir prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo. Be to pareiškėjas yra bankrutuojanti įmonė, kurios kreditorių interesų gynimas priskirtinas viešajam interesui.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „SATV network“ atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį, kurioje teismas netenkino prašymo atnaujinti skundo padavimo termino ir atsisakė priimti skundą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą (praleistas skundo padavimo terminas ir teismas atmeta prašymą atnaujinti šį terminą).

18Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą, nustatė, kad Konkurencijos taryba 2013 m. kovo 10 d. priėmė nutarimą „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo“. Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo sprendimu, 2015 m. balandžio 3 d. pirmą kartą kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti šį Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 10 d. nutartimi nustatė, kad pareiškėjo skundas atitinka ne visus ABTĮ skundui keliamus reikalavimus, todėl pareiškėjas buvo įpareigotas iki 2015 m. balandžio 20 d. pašalinti nutartyje nurodytus skundo trūkumus – sumokėti trūkstamą 7 eurų žyminio mokesčio dalį ir pateikti teismui tai patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjas nustatytu terminu trūkumų nepašalino ir neprašė pratęsti termino, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus skundą grąžinti pareiškėjui. 2015 m. birželio 18 d. pareiškėjas pakartotinai kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo paduoti. Vilniaus apygardos administracinis teismas nustatė, kad terminą skundui paduoti pareiškėjas praleido dėl subjektyvių priežasčių, todėl termino neatnaujino.

19Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ nuostatos. Akcentuotina, jog savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymuose įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Apriboti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012; 2015 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-567-552/2015).

20Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, nes ji yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad praleistas skundo padavimo teismui terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys objektyviai buvo svarbios, esktraordinarios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008; 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012).

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti praleistą terminą grindžia tuo, jog pirmą kartą laiku kreipėsi į teismą su skundu, tačiau bankroto administratoriaus darbuotoja laiku neperdavė teismo procesinių dokumentų, pažymi, kad pareiškėjas yra bankrutuojanti įmonė, kurios kreditorių interesų gynimas priskirtinas viešajam interesui, o sužinojęs apie 2015 m. balandžio 30 d. nutarties priėmimą ėmėsi aktyvių veiksmų ir skundą pateikė teismui praėjus mažiau nei mėnesiui nuo nutarties gavimo. Taip pat pareiškėjas akcentuoja, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra atnaujinęs terminą skundui paduoti net ir praėjus daugiau laiko nuo termino pasibaigimo nei šiuo atveju bei turi būti remiamasi protingo termino principu.

22Vertinant pareiškėjo nurodytas termino skundui paduoti praleidimo priežastis, pirmiausia nurodytina, kad pareiškėjai visus teiginius dėl termino praleidimo privalo pagrįsti objektyviais duomenimis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-825-662/2015), tačiau spręsti, kokias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, paliekama teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-327/2013). Be to, vertinant priežastis, dėl kurių pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, nepakanka vien konstatuoti, kad pareiškėjas netinkamai gynė savo pažeistas teises, tačiau būtina įvertinti visas su skundo padavimu susijusias faktines aplinkybes. Kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl savo laisva valia pasirinkto elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo pažeistų teisių gynimo procese – modelio, kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės. Asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomi rūpestingumo, sąžiningumo, atidumo ir operatyvumo standartai. Operatyvumo imperatyvas reikalauja įvertinti, ar pareiškimas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo.

23Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad apie Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį jis sužinojo tik 2015 m. birželio 17 d., kai pareiškėjui buvo grąžintas skundas.

24Vadovaujantis ABTĮ 107 straipsniu administracinio teismo nutarties nuorašai išsiunčiami per 3 dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog 2015 m. balandžio 30 d. nutarties nuorašas išsiųstas 2015 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-128 patvirtintas „Universalios pašto paslaugos kokybės reikalavimų aprašas“ (toliau – ir Aprašas) (Žin. 2013, Nr. 23-1154); jame nustatyti reikalavimai universalios pašto paslaugos teikėjui; tarp jų – maksimalus Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinės korespondencijos siuntų siuntimo laikas, kuris skaičiuojamas nuo pašto siuntos priėmimo siųsti iki jos pristatymo gavėjui datos, – 5 darbo dienos.

25Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti praleistą terminą, nenurodė, jog negavo 2015 m. balandžio 30 d. nutarties nuorašo, kuris buvo išsiųstas nutarties priėmimo dieną, ir nenurodė jokių priežasčių, dėl kurių turėtų būti sprendžiama, kad jis apie nutarties priėmimą sužinojo tik jam grąžinus skundą, todėl laikytina, jog pareiškėjas apie nutartį sužinojo gavęs 2015 m. balandžio 30 d. išsiųstą nutarties nuorašą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas laikėsi ABTĮ normų ir nutarties nuorašą išsiuntė laiku, todėl atsižvelgiant į Apraše nustatytą maksimalus Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinės korespondencijos siuntų siuntimo laiką, laikytina, kad vėliausiai pareiškėjas nutarties nuorašą gavo 2015 m. gegužės 8 d.

26Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiškėjo užimtumas ar poilsio dienos savaime nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Pavyzdžiui, priežastimi atnaujinti terminą nepripažinta aplinkybė, kad pareiškėjas buvo išvykęs dėl tarnybinio būtinumo į kitą miestą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-74/2011). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad vien tik didelis darbo krūvis ar asmens užimtumas nėra ta aplinkybė, kuri pateisintų termino skundui paduoti praleidimą (žr., pvz., 2011 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA143-50/2011; 2010 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA143-84/2010). Dėl to negali būti pripažįstama svarbia termino praleidimo priežastimi ir nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog darbuotoja dėl didelio darbo krūvio laiku neperdavė dokumentų.

27Pareiškėjas taip pat nurodo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų gynimas priskirtinas viešajam interesui. Iš tiesų teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad bankroto instituto esmė, tikslai ir paskirtis lemia, jog bankroto procesas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, šio proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui, o viešojo intereso buvimas įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyviam (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011). Bankroto proceso paskirtis ir tikslas yra per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto teisiniai santykiai susiklosto ne tik dėl finansinių reikalavimų tenkinimo, bet paprastai daro įtaką ir kitų subjektų, kuriems įmonės bankroto procedūros sukelia ir gali sukelti atitinkamas teises ir pareigas, teisėtiems interesams, todėl bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis reguliavimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

28Šiuo atveju iš pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo nutrauktas tyrimas dėl pareiškėjo skundo, kuriame nurodyta, jog akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi nesuteikdama pareiškėjui prieigos prie akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro valdomos elektroninių ryšių infrastruktūros, todėl pareiškėjas negalėjo pradėti viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ televizijos programų siuntimo paslaugų. Taigi pareiškėjo skundo reikalavimas ir jo pagrindas nėra susiję su bankroto byla bei bankroto procesu.

29Be to, pažymėtina, jog tas faktas, kad subjektas kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, nepateisina termino praleidimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1790/2008; 2008 m. liepos 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-335/2008).

30Pareiškėjas taip pat remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS602-412/2013, kurioje terminas skundui paduoti buvo atnaujintas praleidus terminą 26 dienomis. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog minėtoje byloje terminas buvo atnaujintas vadovaujantis protingo termino koncepcija, kuri apima teisę į veiksmingą teisminę gynybą, reiškiančią, kad asmuo turi turėti pakankamai laiko įvertinti jo nenaudai priimto akto teisėtumą ir prireikus parengti skundą, ir, antra, teisinio saugumo reikalavimą, kuriuo siekiama, kad pasibaigus tam tikram terminui administracinis aktas, kurį siekta ginčyti, galutinai įsigaliotų, t. y. protingo termino paisymas yra teisės į veiksmingą teisminę gynybą derinimo su teisinio saugumo reikalavimu rezultatas, o tam tikro termino protingumo vertinimas priklauso nuo kiekvienos bylos aplinkybių, inter alia – besikreipiančiojo teisminės gynybos subjekto elgesio. Šioje byloje teisėjų kolegija atnaujino praleistą terminą skundui paduoti, atsižvelgdama į tai, jog nors pareiškėjas ir klaidingai kreipėsi į viešojo administravimo subjektą, o ne į teismą, tačiau iškart po to į teismą kreipėsi per 20 dienų terminą, kas atitinka ABTĮ 32 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Be to, teismui pirmą kartą atsisakius priimti jo pateiktą skundą remiantis tuo pagrindu, jog yra praleistas terminas skundui paduoti ir jo neprašoma atnaujinti, pareiškėjas pakartotinai į teismą su prašymu atnaujinti terminą kreipėsi nepažeisdamas ABTĮ 33 straipsnyje įtvirtinto bendrojo administracinio akto apskundimo teismui termino. Taip pat minėtoje byloje teisėjų kolegija pažymėjo, kad skundžiamame sprendime nebuvo nurodytos apskundimo tvarkos.

31Šiuo atveju nutarties, kuria nebuvo priimtas pareiškėjo skundas, nuorašai išsiųsti 2015 m. balandžio 30 d., tačiau pareiškėjas su prašymu atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti dėl Konkurencijos tarybos nutarimo kreipėsi tik 2015 m. birželio 18 d., t. y. pareiškėjas nuo nutarties nuorašo gavimo iki pat pakartotinio kreipimosi su skundu į teismą nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad išsiaiškintų, kokia yra susiklosčiusi teisinė situacija, susijusi su skundo priėmimu, ir įvertinęs šią situaciją operatyviai kreiptųsi į teismą su atskiruoju skundu ar su pakartotiniu skundu. Pareiškėjas nenurodė jokių objektyvių nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, dėl kurių praleido terminą, todėl nėra faktinio ir teisinio pagrindo atnaujinti pareiškėjui termino skundui paduoti dėl tų pačių priežasčių, kurios buvo nurodytos minėtoje nutartyje.

32Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido ne dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, daro išvadą, jog nėra faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti (ABTĮ 127 str. 2 d.). Dėl to pareiškėjo atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

332015 m. liepos 8 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro atsiliepimas į atskirąjį skundą, kuriame prašoma atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

34Pagal ABTĮ normas paaiškinimus administracinėje byloje gali teikti tik proceso šalys, kurios dalyvauja administracinės bylos nagrinėjime (ABTĮ 48 str., 53 str. 2 d., 133 str. ir 148 str.). Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui atsiliepimus į apeliacinį (atskirąjį skundą) turi teisę pateikti dalyvaujantys apeliaciniame procese asmenys (ABTĮ 135 str. 2 d., 148 str.). Administracinė byla pradedama, kai priimamas nagrinėti pareiškėjo skundas (ABTĮ 37 str. 1 d.). Šiuo atveju pareiškėjo skundas nebuvo priimtas ir administracinė byla nebuvo iškelta, nėra išspręstas klausimas dėl akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro dalyvavimo bylos nagrinėjime, t. y. šis asmuo nėra pripažintas dalyvaujančiu byloje bei apeliaciniame procese asmeniu, o skundo priėmimo stadijoje santykiai vyksta tarp skundą padavusio asmens ir teismo.

35Taigi pagal ABTĮ nuostatas akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras neturi teisės teikti atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą, todėl teisėjų kolegija atsisako priimti 2015 m. liepos 8 d. apeliacinės instancijos teismui pateiktą atsiliepimą į atskirąjį skundą. Atsižvelgiant į tai, akcinei bendrovei Lietuvos radijo ir televizijos centrui negali būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nes akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras nebuvo įpareigotas pateikti atsiliepimo į atskirąjį skundą, atsiliepimas į atskirąjį skundą nepriimtas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SATV network” atskirojo skundo netenkinti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Atsisakyti priimti akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro atsiliepimą į atskirąjį skundą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „SATV network“... 5. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys... 9. III.... 10. Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „SATV network“... 11. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika... 12. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis... 13. Anot pareiškėjo, praleistas terminas turi būti atnaujintas, nes... 14. Pareiškėjas taip pat teigia, kad pareiškėjo bankroto administratoriaus... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „SATV network“... 18. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą, nustatė, kad... 19. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą... 20. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti praleistą terminą... 22. Vertinant pareiškėjo nurodytas termino skundui paduoti praleidimo... 23. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad apie Vilniaus... 24. Vadovaujantis ABTĮ 107 straipsniu administracinio teismo nutarties nuorašai... 25. Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti praleistą terminą, nenurodė, jog... 26. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio... 27. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių... 28. Šiuo atveju iš pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į... 29. Be to, pažymėtina, jog tas faktas, kad subjektas kreipėsi į teismą dėl... 30. Pareiškėjas taip pat remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013... 31. Šiuo atveju nutarties, kuria nebuvo priimtas pareiškėjo skundas, nuorašai... 32. Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti... 33. 2015 m. liepos 8 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas... 34. Pagal ABTĮ normas paaiškinimus administracinėje byloje gali teikti tik... 35. Taigi pagal ABTĮ nuostatas akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SATV network”... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį... 39. Atsisakyti priimti akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro... 40. Nutartis neskundžiama....