Byla A-822-1552-13
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra), dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės vandenys“ (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas, UAB „Šilalės vandenys“) skundu ir patikslintu skundu (t. I, b. l. 1-3, 51-54) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – ir pirmosios instancijos teismas, VAAT) prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – ir ministras) 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. D1-734 „Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-0620, finansuojamam pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-908 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas).

6Skunde nurodė, kad Įsakymu 5 procentais buvo sumažintas pareiškėjo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“ (toliau – ir Projektas) skirtas finansavimas. Ginčijamą 2012 m. rugsėjo 11 d. Įsakymą ministras priėmė remdamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, trečiasis suinteresuotas asmuo) 2012 m. liepos 19 d. rašte Nr. APVA-2677 pateikta informacija apie pareiškėjo padarytą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas, VPĮ) 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą vykdant Projekto rangos darbų viešąjį pirkimą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje“ (toliau – ir Viešasis pirkimas). Su nustatytu pažeidimu pareiškėjas nesutinka ir nurodo, kad Agentūra nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 197 straipsnyje nurodytų reikalavimų. Pažymėjo, kad Agentūra pažeidimo tyrimo išvadą pagrindė ne atlikto tyrimo, pažeidimo ir su tuo susijusių faktinių aplinkybių nustatymo medžiaga, bet Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. 2A-1618/2012 nutarties viena dalimi, kurioje teismas, nenustatęs jokio įstatymo ar norminio teisės akto pažeidimo, išreiškė nieko neįpareigojančią nuomonę.

7Paaiškino, kad UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ (toliau – ir Tiekėjas) Klaipėdos apygardos teisme pareiškė ieškinį UAB „Šilalės vandenys“ dėl jos, kaip perkančios organizacijos, neteisėtų sprendimų vykdant viešo konkurso procedūras. Tačiau teismai (tiek Klaipėdos apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas) Tiekėjo reikalavimus atmetė, tuo pačiu buvo atmestas ieškinys ir dėl ginčijamos konkurso sąlygos, jog jungtinės veiklos sutartis turi būti patvirtinta notarine tvarka, panaikinimo. Todėl mano, kad ministro Įsakymas priimtas nepagrįstai vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, o taip pat ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio nuostatomis. Pažymėjo, kad Bendrovė, kaip konkurso organizatorė, pilnai užtikrino, jog atliekant Viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai mano, kad pareiškėjui finansavimas buvo sumažintas nepagrįstai.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Ministerija, atsakovas) atsiliepimu į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 130-134) nesutiko su skundo argumentais ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime nurodė, kad Agentūra, laikydamasi Taisyklių 193 punkto nuostatos, 2012 m. liepos 19 d. raštu Nr. APVA-2677 informavo Ministeriją apie atlikto pažeidimo tyrimą ir nustatė Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo pažeidimą, t. y. projekto vykdytojas UAB „Šilalės vandenys“, vykdydamas Projekto rangos darbų Viešąjį pirkimą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje“, nepagrįstai atmetė konkurso dalyvio UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pasiūlymą ir pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio nuostatas. Minėtu raštu, vadovaudamasi Taisyklių 197.2 punktu, Agentūra pasiūlė Ministerijai Projekto finansavimą sumažinti 5 procentais lėšų sumos, skirtos finansuoti pasirašytos rangos darbų sutarties, vertei.

10Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas nepasinaudojo Taisyklių 1971 punkte įtvirtinta nuostata, nesutikdamas su įgyvendinančiosios institucijos (Agentūros) veiksmais ar neveikimu, susijusiais su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ar sprendimu dėl pažeidimo, projekto vykdytojas galėjo skųstis Taisyklių 211 ir 212 punktuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į Taisyklių nuostatas ir Agentūros pasiūlymą ministras skundžiamu 2012 m. rugsėjo 11 d. Įsakymu pritaikė finansinę pataisą iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamam pareiškėjo Projektui, t. y. sumažino vykdomam Projektui skirtą finansavimą 399 459,06 Lt, iš jų 357 410,74 Lt – Europos Sąjungos lėšos ir 42 048,32 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

11Pažymėjo, jog tiek Agentūra atlikdama tyrimą dėl įtariamo pažeidimo, tiek ministras priimdamas skundžiamą Įsakymą, pagrįstai atsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1618/2012 nustatytus faktus. Skundžiamas Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas vadovaujantis aktualiomis teisės aktų nuostatomis, įvertinus visus minėtus tiek Lietuvos apeliacinio teismo, tiek Agentūros tyrimo metu nustatytus faktus, remiantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos teisėto ir teisingo valdymo principais.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 108-114) nesutiko su skundo argumentais ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime nurodė, kad gavus informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1618/2012, Agentūros projektų vadovė 2012 m. birželio 14 d. parengė tarnybinį pranešimą Agentūros pažeidimų kontrolieriui apie įtariamą pažeidimą dėl Projekto apimtyje vykdyto rangos darbų viešojo pirkimo. 2012 m. liepos 17 d. buvo parengta galutinė pažeidimo tyrimo išvada Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060/IT01 (toliau – ir Išvada), kurioje konstatuota, kad buvo pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio nuostatai. Vadovaujantis Europos Komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. Rekomendacijomis dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (COCOF 07/0037/03-LT) (toliau - COCOF rekomendacijos) 23 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. spalio 14 d. posėdžio dėl Aplinkos projektų įgyvendinimo spręstinų klausimų protokolo Nr. 18 3 punkto c dalimi (finansinės korekcijos suma būtų neproporcingai didelė), už VPĮ 39 straipsnio ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą, nuspręsta Ministerijai siūlyti taikyti 5 procentų Viešojo pirkimo sutarties „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje“ sumos dydžio finansinę pataisą pareiškėjo Projektui. Atitinkamai Agentūra 2012 m. liepos 19 d. raštu Nr. APVA-2677 „Informacija apie nustatytą pažeidimą ir siūlymai dėl tolesnių veiksmų“ pateikė Aplinkos ministerijai informaciją apie nustatytą pažeidimą bei vadovaudamasi Taisyklių 197.2 punktu pasiūlė pareiškėjo Projekto finansavimą sumažinti 5 procentais lėšų sumos, skirtos finansuoti pasirašytos rangos darbų sutarties, vertei.

14Nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1618/2012 išreiškė nieko neįpareigojančią nuomonę. Paaiškino, kad nors Lietuvos apeliacinis ir paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, tačiau motyvuojamoje nutarties dalyje konstatavo, kad ūkio subjektų grupės vardu pateiktas pirkimo konkurso pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, t. y. pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad nutartyje pažymėta, jog „ši apeliacinės instancijos teismo nutartis yra vientisas procesinis dokumentas, todėl privalu laikytis ne tik rezoliucinėje jos dalyje nurodyto sprendimo, bet ir vadovautis motyvuojamoje dalyje išdėstytais išaiškinimais ir konstatuotomis aplinkybėmis“. Teigė, kad Agentūra pagrįstai vadovavosi teismo konstatuotomis aplinkybėmis ir pažeidimais.

15Agentūra nesutiko ir su pareiškėjo argumentu, kad ji neva nesilaikė Taisyklių 197 punkto reikalavimų, t. y. atliko tyrimą nenustačiusi pažeidimo ir su juo susijusių aplinkybių, yra visiškai nepagrįstas. Paaiškino, kad pažeidimo tyrimą Agentūra pradėjo gavusi informacijos iš teismo. Dokumentų analizės būdu Agentūra atliko pažeidimo tyrimą, kurio rezultatus įtvirtino pažeidimo tyrimo išvadoje. Išvados 7.1 punkte nurodė pažeistus teisės aktus - VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio pažeidimus, Išvados 8.5.3 ir 8.5.5 punktuose nurodė netinkamų finansuoti išlaidų sumą, kurią Ministerijai siūloma sumažinti Projekto finansavimą, o Išvados 11 punkte nurodė, kuo remiantis ir kokio dydžio suma siūlytina Ministerijai sumažinti Projekto finansavimą.

16II.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 5 d. sprendimu (t. I, b. l. 165-171) pareiškėjo skundą atmetė.

18Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-734, kuriuo buvo sumažintas pareiškėjui skirtas finansavimas 399459,06 Lt, iš jų 357410,74 Lt Europos Sąjungos lėšų ir 42048,32 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (t. I, b. l. 4-5), pagrįstumo ir teisėtumo.

19Atkreipė dėmesį, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132, 2012, Nr. 56-2785), 198 punkte nustatyta, kad Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš šių sprendimų: nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti visas sumokėtas lėšas (198.1. p.); pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų (198.2 punktas); pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi, ir (ar) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos (198.3 punktas). Ginčijamą įsakymą atsakovas pagrindė Taisyklių 198.2 punktu.

20VPĮ 3 straipsnio, reglamentuojančio pagrindinius pirkimų principus ir jų laikymąsi, 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. O to paties įstatymo 39 straipsnyje reglamentuotas pasiūlymų vertinimas ir palyginimas.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas pabrėžė, kad iš pažeidimo tyrimo Išvados turinio akivaizdu, kad Agentūra atliko tyrimą dėl įtariamo pažeidimo ir atliko šiuos tyrimo veiksmus: išanalizavo pranešime apie įtariamą pažeidimą pateiktą informaciją, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį bei kitus su pažeidimu susijusius dokumentus. Be to, pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuota, kad tiriant pažeidimą nustatyti pareiškėjo padaryti pažeidimai, t. y. VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio pažeidimai. Pažymėjo, kad šiuos pažeidimus yra nustatęs ir Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutartyje. Priešingai nei teigia pareiškėjas, remdamasis iš nutarties konteksto paimta citata, Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje konstatavo, kad perkančiosios organizacijos (pareiškėjo nagrinėjamoje administracinėje byloje) sprendimo pripažinti UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ pateiktą jungtinės veiklos dalyvių pasiūlymą atmestinu (nepriimtinu), motyvai yra nepagrįsti, pažeidžiantys VPĮ tikslus ir principus. Minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis neabejotinai leido formuluoti išvadą, kad pareiškėjas, vykdydamas konkursą „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje“ (pirkimo Nr. 108190), padarė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio nuostatų pažeidimus. Būtent šiais teismo nustatytais ir patvirtintais VPĮ įstatymo normų pažeidimais ir yra pagrįsta Pažeidimo tyrimo išvada (t. I, b. l. 34-37). Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas su pažeidimo tyrimo Išvada buvo supažindintas prieš priimant ginčijamą Įsakymą. Agentūra 2012 m. liepos 19 d. raštu Nr. APVA-8677 siųsdama pareiškėjui pažeidimo tyrimo Išvadą, išaiškino ir šios Išvados apskundimo tvarką. Pareiškėjas pažeidimo tyrimo Išvados neskundė, todėl ji laikytina teisėta ir pagrįsta.

22Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, t. y. Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimą (t. I, b. l. 14-31), pažeidimo tyrimo Išvadą (t. I, b. l. 34-37), faktą, kad pareiškėjas šios išvados neskundė Taisyklėse nustatyta tvarka, remdamasi sprendime išdėstytais motyvais ir vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų atitinkamomis nuostatomis, pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D1-734 laikytinas tinkamai pagrįstu tiek teisės aktų nuostatomis, tiek ir faktiniais duomenimis (VAĮ 8 straipsnio 1 dalis), todėl naikinti jį nėra teisinio pagrindo (ABTĮ 89 straipsnis).

23III.

24Pareiškėjas apeliaciniu skundu (t. I, b. l. 177-180) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

25Apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodo, kad iš Išvados akivaizdu, jog Agentūra jokių tyrimo veiksmų neatliko, pranešimo apie įtariamą pažeidimą ir jokių išvadų iš Lietuvos apeliacinio teismo negavo, taip pat nenustatė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnių pažeidimų. Vertina, kad Išvadoje nurodyti teiginiai neatitinka tikrovės. Pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, reikalavimas pateikti tik notaro patvirtintą jungtinės veiklos sutartį nepažeidžia Viešųjų pirkimo įstatymo ar viešųjų pirkimų principų. Šios aplinkybės pirmosios instancijos teismas neįvertino ir ja nesivadovavo. Taigi ministro Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis nepagrįsta Agentūros Išvada.

26Atkreipia dėmesį, kad ministras ir Agentūra netinkamai suprato, kas yra „pažeidimas“ pagal COCOF rekomendacijas, nes pažeidimui konstatuoti yra būtina sąlyga – viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad notarinės formos jungtinės veiklos sutarties reikalavimo iškėlimas tokioms taisyklėms neprieštarauja, taigi nebuvo padarytas pažeidimas toks, kaip jis suprantamas pagal COCOF rekomendacijas ir Metodines pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijas, kurių 26 ir 28 punktais grindžiamas Įsakymas.

27Teigia, kad pažeidimo tyrimo Išvadą apskundė net du kartus: 2012 m. liepos 17 d. raštu Nr. 6N/L-48, adresuotu Agentūrai, ir 2012 m. liepos 20 d. raštu Nr. 6N/L-49, adresuotu Ministerijai, Agentūrai ir Viešųjų pirkimų tarnybai; tačiau jokio atsakymo negavo. Neteisinga manyti, kad Išvada laikytina teisėta ir pagrįsta, net jeigu pareiškėjas jos neskundė.

28Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 2-5) su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

29Atsiliepime atsakovas pažymi, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodė jokių faktinių ir teisinių aplinkybių, paneigiančių apeliuojamo skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei teismo išvadą, jog ginčijamas aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D1-734 laikytinas tinkamai pagrįstu tiek teisės aktų nuostatomis, tiek faktiniais duomenimis (VAĮ 8 straipsnio 1 dalis), todėl jį naikinti nėra teisinio pagrindo (ABTĮ 89 straipsnis).

30Apeliantas skunde nenurodo, kokie konkrečiai byloje esantys įrodymai leidžia daryti priešingas pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytoms išvadas, nepaaiškina, kokius įrodymus teismas netinkamai vertino ir kaip tai lėmė neteisėto ir naikintino sprendimo priėmimą. Sprendimo neteisėtumą grindžia iš esmės subjektyviais vertinimais ir iš Lietuvos apeliacinio teismo nutarties konteksto išimta ištrauka, tačiau nesiremia tos pačios nutarties motyvuojamoje dalyje konstatuotomis aplinkybėmis, kad perkančioji organizacija (apeliantas) padarė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio pažeidimus.

31Teiginiai, kad Agentūra jokių teisės pažeidimų nenustatė, jog jokie Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1618/2012, VPĮ ir kitų teisės aktų pažeidimai nenurodyti, yra teisiškai nepagrįsti ir neparemti į bylą pateiktais įrodymais.

32Pažymėjo, jog pažeidimo tyrimo Išvados teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pareiškėjas neskundė ir teisės ją ginčyti neįgyvendino, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą sprendimą, kad Išvada laikytina teisėta ir pagrįsta.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 8-14) su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo iš pareiškėjo trečiojo suinteresuoto asmens naudai priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

34Apeliaciniame skunde nurodo, kad Agentūra veikė laikantis visų teisės aktų reikalavimų ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Pažymi, kad buvo nuosekliai laikytasi Taisyklių 197 punkto reikalavimų ir detaliai išdėstytos su sankcija susijusios aplinkybės – nurodyta netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuria Atsakovui siūloma sumažinti Projekto finansavimą bei kuo remiantis ir kokio dydžio suma siūlytina Atsakovui sumažinti Projekto finansavimą. Agentūra, dokumentų analizės būdu, atliko pažeidimo tyrimą ir Išvadoje buvo išanalizuota pranešime apie įtarimą pateikta informacija, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis ir kiti su pažeidimu susiję dokumentai.

35Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo konstatuoti VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio pažeidimai, kas pagal kasacinio teismo jurisprudenciją yra prilyginama imperatyvių teisės normų pažeidimui, todėl mano, kad šiuo atveju teismas privalo spręsti dėl ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo šalių grąžinimo į iki pažeidimo padarymo buvusią pirminę padėtį. Pažymi, jog vien ta aplinkybė, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nėra priimamas nurodytas sprendimas iš naujo vertinti konkurso dalyvių pasiūlymus, nepanaikina fakto, jog buvo konstatuotas Pareiškėjo veiksmais padarytas VPĮ pažeidimas.

36Atsakydama į apelianto argumentus dėl Išvados apskundimo, Agentūra nurodo, jog pareiškėjo Raštai, kaip matyti tiek iš jų pavadinimų, tiek iš turinio, yra informacinio pobūdžio atsakymai į Agentūros pateiktą išvadą, siekis paaiškinti savo veiksmus ir daryti įtaką Agentūros sprendimui siūlyti taikyti sankciją. Taigi apelianto argumentas, kad Agentūros Išvada buvo apskųsta, tačiau pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė, neatitinka tikrovės. Pareiškėjo Raštai taip pat buvo adresuoti netinkamiems adresatams, jei jais buvo siekiama apskųsti Išvadą. Apibendrina, kad Agentūros Išvados apskundimo ar neapskundimo faktas neturi teisinės reikšmės ministro Įsakymo galiojimui ar juo pritaikytoms sankcijoms. Net ir apskundus Išvadą, tai nepanaikintų Lietuvos apeliacinio teismo įsiteisėjusia nutartimi konstatuoto fakto, jog pareiškėjas atliko pažeidimą ir Projektą vykdė tokiu būdu, kuris neatitiko VPĮ įtvirtintų nuostatų bei principų.

37Pastebi, kad pirmosios instancijos teismas, skirtingai nei apeliaciniame skunde nurodo apeliantas, nenurodė, kad neapskundus Išvados, pareiškėjas būtų praradęs teisę skųsti ministro Įsakymą. Mano, kad pareiškėjui nepasinaudojus teise Išvadą apskųsti, teisine prasme laikytina, kad pareiškėjas su Išvados motyvais bei išdėstytais duomenimis sutiko bei nelaiko jos nepagrįsta ar neteisėta.

38Atkreipia apeliacinės instancijos teismo dėmesį, kad pareiškėjo argumentai dėl Išvados skundimo prieštarauja ABTĮ 130 straipsnio 6 dalies nuostatoms, kadangi apeliaciniame skunde keliami reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinis skundas atmestinas.

42Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1–734 „Dėl finansavimo sumažinimo projektui“, kuriuo 5 procentais buvo sumažintas pareiškėjo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060 skirtas finansavimas.

43Ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl atsakovo UAB „Šilalės vandenys“ organizuoto netinkamo viešojo pirkimo vykdymo. Ieškovas ieškiniu prašė: panaikinti atsakovo 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimą „Dėl kvalifikacijos ir pasiūlymo atmetimo“; 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimą „Dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo“; įpareigoti atsakovą nugalėtoju pripažinti ieškovą ir su juo pasirašyti pirkimo sutartį. Civilinėje byloje Nr. 2-796-370/2012 nustatyta, kad atsakovas 2011 m. liepos 13 d. paskelbė ir vykdė supaprastintą atvirąjį konkursą projektavimo ir statybos darbams „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje“. Ieškovas 2011 m. liepos 28 d. konkursui pateikė pasiūlymą, o atsakovas 2011 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. 6N-115 kreipėsi į ieškovą su prašymu pateigti papildymą ar paaiškinimą dėl ieškovo subrangovų kvalifikacijos. Ieškovas 2011 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. 149 atsakė į visus atsakovo klausimus ir pateikė atsakovo prašomus dokumentus. Civilinėje byloje Nr. 2-796-370/2012 ginčas kilo dėl viešojo pirkimo dokumentuose įtvirtintų papildomų reikalavimų tuo atveju, kai pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime teikia jungtinės veiklos dalyvis, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir patvirtinta notaro. Ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ buvo sudarę jungtinės veiklos sutartį tarp partnerių UAB „Steiner“, UAB „Debitas“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektai“, tačiau ji nebuvo patvirtinta notaro. Klaipėdos apygardos teismas atmetė ieškovo ieškinį.

44UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo byloje Nr. 2-796-370/2012 panaikinimo, taip pat prašė: panaikinti atsakovo 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimą „Dėl kvalifikacijos ir pasiūlymo atmetimo“; 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimą „Dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo“; įpareigoti atsakovą nugalėtoju pripažinti ieškovą ir su juo pasirašyti pirkimo sutartį. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi byloje Nr. 2A-1618/2012 nusprendė, jog notarinis jungtinės veiklos sutarties patvirtinimas per se nekeičia UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ir kitų šios jungtinės grupės partnerių pasiūlymo, nesudaro objektyvaus pagrindo abejoti tokių tiekėjų kvalifikacija, patikimumu ir valia dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose. Sprendimas atmesti ūkio subjektų grupės pasiūlymą tuo pagrindu, kad dalies jų sudaryta 2011 m. liepos 26 d. jungtinės veiklos sutartis nebuvo patvirtinta notaro, paneigia pirkimo sąlygose įtvirtintus tikslus ir viešojo pirkimo procedūrų esmę, yra formalus ir neproporcingas. Šioje byloje teisėjų kolegija konstatavo, jog „UAB „Šilalės vandenys“ sprendimo, pripažinti UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pateiktą jungtinės veiklos dalyvių pasiūlymą nepriimtinu, motyvai yra nepagrįsti, pažeidžiantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo tikslus ir principus. Pripažįsta ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus neužtikrinusiais VPĮ 39 straipsnyje jai nustatytų pareigų įgyvendinimo ir kartu pažeidusiais VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus, kurių pažeidimas pagal nusistovėjusią Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką prilyginamas imperatyvių teisės normų pažeidimui.

452012 m. birželio 14 d. aplinkos projektų valdymo agentūra gavo Aplinkos projekto vadovės pranešimą Nr. G-3965 apie įtariamą vykdyto rangos darbų viešojo pirkimo pažeidimą. Agentūra atliko pažeidimo tyrimą ir nustatė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio pažeidimą, vykdant projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Laukuvoje“ rangos darbų viešąjį pirkimą.

46Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šių principų perkančioji organizacija privalo laikytis visų pirkimo procedūrų metu. Minėtame straipsnyje nurodytų principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu VPĮ nustatytu pagrindu. Šio įstatymo 39 straipsniu reglamentuojama viena iš pagrindinių viešųjų pirkimų procedūrų dalių – tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą.

47Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintose Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nurodyta, kad pažeidimus įtarti gali kiekvienas Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančios institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų administravimo ir finansavimo sutarčių priežiūros, kontrolės ar audito veiklas. Vadovaujantis Taisyklių 198.1–198.3 punktų nuostatomis, ministerija gavusi įgyvendinančios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, išnagrinėja jį ir nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atižvelgdama į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančios institucijos pateigtą pasiūlymą priima sprendimą.

48Vadovaujantis 2007 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos COCOF 07/0037/03-LT Rekomendacijomis dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustačius viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimą, parenkamas taikomų finansinių pataisų dydis. Ginčijamą Įsakymą ministras priėmė remdamasis Agentūros 2012 m. liepos 19 d. rašte pateikta informacija apie pareiškėjo padarytą Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir to paties įstatymo 39 straipsnio pažeidimą. Taigi Agentūra nustatė, jog ieškovas UAB „Šilalės vandenys“ pažeidė viešojo pirkimo organizavimo ir vykdymo principus. Remiantis Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-796-370/2012 ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi Nr. 2A-1618/2012 galima daryti išvadą, jog buvo pažeistas proporcingumo principas vykdant projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Laukuvoje“ rangos darbų viešąjį pirkimą.

49Remiantis Europos Sąjungos teisingumo teismo praktika galima daryti išvadą, jog proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų priemonių derinimas – šių priemonių adekvatumo tikslams vertinimas. Paprastai proporcingumo principas, kaip kriterijus vertinti priemonių atitiktį tikslams, pasireiškia pareigų nustatymo kontekste, kai vieni subjektai turi teisę kitiems subjektams nustatyti tam tikras pareigas, suvaržymus, įpareigojimus ar net draudimus. Šiam vertinimui atlikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nustatęs sąlygas: priemonės (įpareigojimai, suvaržymai, draudimai ir kt.) privalo būti nediskriminuojančios; pagrįstos privalomais bendrojo intereso reikalavimais; tinkamos užtikrinti, kad jomis siekiamas tikslas bus pasiektas; neviršyti to, kas būtina tikslui pasiekti (Teisingumo Teismo 1995 m. lapkričio 30 d. Sprendimas Gebhard Nr. C-55/94). Iš šių sąlygų matyti, kad proporcingumo principas viešuosiuose pirkimuose skirtas viešųjų pirkimų tikslui pasiekti ir garantuoti nediskriminavimo principo laikymąsi. Taigi proporcingumo principas yra veiksnys, kuriuo remiantis nustatoma, ar tam tikra tiekėjų teises ribojanti priemonė yra diskriminacinė ar tiekėjus daranti nelygiaverčius. Priemonių ir tikslų proporcingumo vertinimas privalo būti grindžiamas tinkamumo ir reikalingumo kriterijais.

50Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Šilalės vandenys“ skunde nurodytas aplinkybes, jog Agentūra neatliko jokių galimo pažeidimo tyrimo veiksmų, taip pat, kad pažeidimo tyrimo Išvada surašyta tik remiantis Lietuvos apeliacinio teismo pozicija civilinėje byloje Nr. 2A-1618/2012, įvertinęs atsakovo, trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentus ir Pažeidimo tyrimo išvadą konstatavo, kad ginčijamas Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-734 laikytinas tinkamai pagrįstu tiek teisės aktų nuostatomis (VPĮ 3 str. 1 d., COCOF Rekomendacijos), tiek ir faktiniais duomenimis, todėl naikinti jo nėra teisinio pagrindo (ABTĮ 89 str.). Dėl šios priežasties pareiškėjo reikalavimas atmestas kaip nepagrįstas.

51Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1296-643/2013 panaikinimo.

52Apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodė, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino ir nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aiškinimu byloje Nr. 3K-3-583/2008, jog reikalavimas pateikti tik notaro patvirtintą jungtinės veiklos sutartį nepažeidžia Viešųjų pirkimo įstatymo ar viešųjų pirkimų principų.

53ABTĮ 86 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad priimtas teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, o priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas. Taigi teismas privalo motyvuoti savo išvadas, nurodyti teisinius argumentus (įstatymus), kurių pagrindu jis daro atitinkamas išvadas (ABTĮ 87 str. 4 d.).

54Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atsakydama į apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino ir nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aiškinimu minėtoje byloje nurodo, jog faktai, konstatuoti byloje nesusijusioje su ieškovu ir atsakovu neįpareigoja jais remtis pirmosios instancijos teismo priimant nutarimą. Nagrinėjamu atveju reikia remtis tuo, jog VPĮ 3 straipsnio 1 dalies pažeidimas buvo nustatytas civilinėje byloje Nr. 2A-1618/2012. Šioje byloje Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad UAB „Šilalės vandenys“ vykdytos viešojo pirkimo procedūros pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 39 straipsnio nuostatas. Į pirmosios instancijos teismą pareiškėjas kreipėsi dėl Įsakymo panaikinimo, kuriuo jam buvo 5 procentais sumažintas finansavimas. Taigi ginčas kilo dėl Projekto finansavimo sumažinimo, o ne dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalies pažeidimo fakto nustatymo. Dėl šios priežasties Vilniaus apygardos administracinis teismas neturėjo iš naujo tikrinti faktinių aplinkybių, kurios jau buvo konstatuotos kitoje byloje.

55Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas paremtas šiomis nustatytomis aplinkybėmis: Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, pažeidimo tyrimo išvada, faktu, kad pareiškėjas šios išvados neskundė nors tokią teisę jam suteikė Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211-212 punktai; vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas taisyklėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje išsamiai išdėstė bylos faktines aplinkybes, pasisakė dėl pareiškėjo skunde išdėstytų esminių argumentų ir įrodymų, juos apibendrino ir padarė atitinkamas išvadas dėl byloje nustatytų teisiškai reikšmingų faktų.

56Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir surinktų įrodymų visumą, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Atsižvelgus į tai, tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą, remiantis jame išdėstytais motyvais, nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas yra atmetamas.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ apeliacinį skundą atmesti.

59Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės vandenys“ (toliau –... 6. Skunde nurodė, kad Įsakymu 5 procentais buvo sumažintas pareiškėjo... 7. Paaiškino, kad UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ (toliau – ir... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Ministerija,... 9. Atsiliepime nurodė, kad Agentūra, laikydamasi Taisyklių 193 punkto... 10. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas nepasinaudojo Taisyklių 1971... 11. Pažymėjo, jog tiek Agentūra atlikdama tyrimą dėl įtariamo pažeidimo,... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į... 13. Atsiliepime nurodė, kad gavus informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo... 14. Nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m.... 15. Agentūra nesutiko ir su pareiškėjo argumentu, kad ji neva nesilaikė... 16. II.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 5 d. sprendimu (t. I,... 18. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje ginčas kilo dėl Lietuvos... 19. Atkreipė dėmesį, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,... 20. VPĮ 3 straipsnio, reglamentuojančio pagrindinius pirkimų principus ir jų... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas pabrėžė, kad iš pažeidimo... 22. Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, t. y. Lietuvos apeliacinio... 23. III.... 24. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (t. I, b. l. 177-180) prašo panaikinti... 25. Apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodo, kad iš Išvados akivaizdu, jog... 26. Atkreipia dėmesį, kad ministras ir Agentūra netinkamai suprato, kas yra... 27. Teigia, kad pažeidimo tyrimo Išvadą apskundė net du kartus: 2012 m. liepos... 28. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 2-5) su... 29. Atsiliepime atsakovas pažymi, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodė... 30. Apeliantas skunde nenurodo, kokie konkrečiai byloje esantys įrodymai leidžia... 31. Teiginiai, kad Agentūra jokių teisės pažeidimų nenustatė, jog jokie... 32. Pažymėjo, jog pažeidimo tyrimo Išvados teisės aktų nustatyta tvarka ir... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą... 34. Apeliaciniame skunde nurodo, kad Agentūra veikė laikantis visų teisės aktų... 35. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo konstatuoti... 36. Atsakydama į apelianto argumentus dėl Išvados apskundimo, Agentūra nurodo,... 37. Pastebi, kad pirmosios instancijos teismas, skirtingai nei apeliaciniame skunde... 38. Atkreipia apeliacinės instancijos teismo dėmesį, kad pareiškėjo argumentai... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Apeliacinis skundas atmestinas.... 42. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.... 43. Ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreipėsi į Klaipėdos... 44. UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį... 45. 2012 m. birželio 14 d. aplinkos projektų valdymo agentūra gavo Aplinkos... 46. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje... 47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443... 48. Vadovaujantis 2007 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos COCOF 07/0037/03-LT... 49. Remiantis Europos Sąjungos teisingumo teismo praktika galima daryti išvadą,... 50. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Šilalės... 51. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl... 52. Apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodė, jog pirmosios instancijos teismas... 53. ABTĮ 86 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad priimtas teismo sprendimas... 54. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atsakydama į... 55. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi... 56. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 58. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“... 59. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimą palikti... 60. Nutartis neskundžiama....