Byla B2-1434-601/2019
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Struktūra“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – A. B., uždaroji akcinė bendrovė „Eltecha“, uždaroji akcinė bendrovė „Launera“, uždaroji akcinė bendrovė „Neostata“, uždaroji akcinė bendrovė „Santermita“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilungė“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ generalinio direktoriaus Vlado Petrausko pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Struktūra“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – A. B., uždaroji akcinė bendrovė „Eltecha“, uždaroji akcinė bendrovė „Launera“, uždaroji akcinė bendrovė „Neostata“, uždaroji akcinė bendrovė „Santermita“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilungė“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2019 m. kovo 29 d. gautas ir teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutartimi priimtas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Struktūra“ generalinio direktoriaus Vlado Petrausko pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Struktūra“, kuriame prašoma: 1) iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Struktūra“; 2) restruktūrizavimo administratore paskirti UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“; 3) patvirtinti, kad laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos ar nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos numatomas mokėti restruktūrizavimo administratoriui atlyginimas – 1 500 Eur ir PVM per mėnesį; kitos administravimo išlaidos bus mokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus; 4) iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Struktūra“ nuosavybės teise priklausantį turtą, turtines teises ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant juo disponuoti bei leidžiant mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, apmokėti kitas einamąsias įmokas, sustabdyti UAB „Struktūra“ turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus; 5) leisti mokėti visus UAB „Struktūra“ ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) (visos valiutos), esančios AB SEB banke, didžiausiai sumai – 545 417 Eur per mėnesį.

3Pareiškime nurodoma, kad UAB „Struktūra“ yra šiuo metu viena iš penkių didžiausių statybos įmonių Kaune, vykdanti generalinio rangovo funkcijas įvairios paskirties statybos projektuose, atliekanti komercinės, pramoninės, visuomeninės, kultūrinės ir gyvenamosios paskirties pastatų statybos, remonto ir renovacijos darbus. Nors šiuo metu UAB „Struktūra“ susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau nėra nemoki, todėl iškėlus restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus pateikiamuose restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, bendrovė galės išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę-komercinę veiklą, vykdyti senas ir sudaryti naujas sutartis, įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas, išvengti bankroto. 2019 m. sausio 31 d. balanso duomenimis bendrovė turėjo turto 1 082 464 Eur sumai, iš kurios ilgalaikis turtas sudarė 89 854 Eur, o trumpalaikis turtas – 984 544 Eur. Per vienerius metus gautinos sumos 2019 m. sausio 31 d. balanso duomenimis – 863 529 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 934 281 Eur, iš kurių pradelstos skolos sudarė 460 384 Eur. Šie duomenys patvirtina, kad pradelsti bendrovės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, be to, didžioji dauguma įsipareigojimų nėra susidarę per ilgą laiką. Antstolių, kuriems būtų pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš UAB „Struktūra“ ar dėl jos turto arešto nėra. Taip pat vykdomųjų bylų bei teismų nagrinėjančių bylas, kuriose UAB „Struktūra“ būtų pareikšti turtiniai reikalavimai nėra. Kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui reikalingas pajamas bendrovė numato gauti iš pagrindinės veiklos bei debitorinių įsiskolinimo išieškojimo, tačiau įmonė nenumato mokėti palūkanų laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Pagrindinės priežastys, lėmusios finansinius sunkumus: 2017–2018 m. sumažėjusios veiklos pajamos, išaugusi darbų savikaina; ilgalaikės sutartys buvo pasirašytos vadovaujantis sąmatomis, kurios buvo sudarytos remiantis senomis darbų ir medžiagų kainomis; sutarčių vykdymo laikotarpiu išaugo darbams atlikti reikalingų medžiagų kainos, pasikeitė situacija darbo rinkoje, todėl vykdomi objektai tapo nuostolingi; iki 2019 m. sudarytos galimai nuostolingos sutartys; paslaugų pirkėjai tapo nemokūs – didžiausias bendrovės debitorius yra UAB „Niskama“, kuriai Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartimi iškelta bankroto byla; Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartimi UAB „Niskama“ bankrotas pripažintas tyčiniu.

4Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Eltecha“ prašo atmesti UAB „Struktūra“ vadovo prašymą bei atsisakyti iškelti UAB „Struktūra“ restruktūrizavimo bylą, nes įmonė yra nemoki, o pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta visuma konkrečių ir realių ekonominių priemonių, kurių įgyvendinimas leistų pasiekti įmonės restruktūrizavimo tikslus – atkurti atsakovės mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Vilungė“ tvirtina, kad pareikštas reikalavimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatoms ir šiuo atveju UAB „Struktūra“ būtina kelti bankroto bylą. Nurodo, kad vien tai, jog įmonė laiku neatsiskaito su darbuotojais, sudaro savarankišką pagrindą kelti įmonei ne restruktūrizavimo, bet bankroto bylą. Atkreipė dėmesį, kad restruktūrizavimo metmenyse yra pateikta neteisinga informacija apie bendrovės turtą, jo vertę bei kreditorinius įsipareigojimus. Pateikti duomenys leidžia teigti, kad įmonė yra nemoki ir bankrutuojanti.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Neostata“ taip pat tvirtina, kad pareikštas reikalavimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo prieštarauja ĮBĮ nuostatoms ir šiuo atveju UAB „Struktūra“ būtina kelti bankroto bylą. Nurodo analogiškus argumentus kaip ir UAB Vilungė“.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Launera“ prašo: 1) atidėti civilinės bylos nagrinėjimą iki 2019 m. gegužės 30 d. bei klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėti žodinio proceso tvarka; 2) šalims, tame tarpe – kreditoriams, pasiūlyti pasinaudoti teisminės mediacijos procedūromis, mediatoriumi skiriant Kauno apylinkės teismo teisėją – teismo mediatorę Kristiną Imbrasienę; 3) įpareigoti pareiškėją papildomai pateikti duomenis apie pajamų/finansavimo šaltinius 3–4 restruktūrizavimo metais, iš kurių būtų tenkinami kreditoriniai reikalavimai daugumai kreditorių ir tik tuomet spręsti apie restruktūrizavimo proceso realumą.

8Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkintinas.

9Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Tokie tikslai pasiekiami per laiku pradėtą restruktūrizavimo procesą, taip padedant išvengti įmonės bankroto bei su juo susijusių nepageidaujamų socialinių ir ekonominių padarinių (mokesčių mokėtojo, darbo vietų netekimo, įmonės vertės praradimo). Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetas taikytinas tai vertybei, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes gaivinant įmonę tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė toliau funkcionuos kaip verslo subjektas, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė iš mokamų mokesčių gaus pajamų, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą), nei pradėjus įmonės bankroto ar likvidavimo procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1878/2014).

10ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis).

11ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki.

12UAB „Struktūra“ pagrindinė veikla – statybos, remonto, rekonstrukcijos darbai. Bendrovė juridinių asmenų registre įregistruota 1992 m. rugsėjo 30 d. Teikdamas prašymą dėl įmonės restruktūrizavimo, įmonės direktorius pateikė 2016 m., 2017 m., 2018 m. finansinių metų balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas, metinių finansinių ataskaitų aiškinamuosius raštus, taip pat ataskaitinių laikotarpių nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d. ir nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas.

13Iš teismui pateikto UAB „Struktūra“ 2019 m. kovo 31 d. balanso duomenų matyti, kad UAB „Struktūra“ turi turto už 924 004 Eur (ilgalaikis turtas – 82 902 Eur, kurį sudaro: nematerialusis turtas – 10 Eur, materialusis turtas – 70 229 Eur, kitas ilgalaikis turtas – 12 663 Eur; trumpalaikis turtas – 832 418 Eur, kurį sudaro: atsargos – 93 789 Eur, per vienus metus gautinos sumos – 729 296 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 9 333 Eur), mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 1 887 581 Eur, iš jų mokėtini per vienerius metus – 1 873 103 Eur. Pagal 2019 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą 2018 m. UAB „Struktūra“ dirbo nuostolingai, nuostoliai sudarė 1 577 582 Eur. Pareiškėjas pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Struktūra“ nurodo, kad pradelsti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 460 384 Eur, o bendrovės turto vertė – 1 082 464 Eur, todėl bendrovės pradelstos sumos neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Teismas, vertindamas UAB „Struktūra“ kreditorių sąrašą ir pradelstų UAB „Struktūra“ įsipareigojimų kreditoriams dydį, sprendžia, kad UAB „Struktūra“ pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydis yra didesnis nei nurodo ieškovas, kadangi UAB „Struktūra“ mokumas vertinamas 2019 m. gegužės 2 d., atitinkamai šiai datai nustatytini UAB „Struktūra“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams. Dėl šių aplinkybių prie pradelstų UAB „Struktūra“ įsipareigojimų kreditoriams, be ieškovo nurodytų, turėtų būti priskirti pareiškėjo kaip nepradelsti nurodyti įsipareigojimai darbuotojams už 2019 m. sausio mėnesį (57 907,13 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. vasario 15 d.), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (17 368,86 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. vasario 15 d.), Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (16 004,42 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. vasario mėn.), UAB „AK Statyba“ (6 778,18 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. vasario 11 d.), UAB „Anvista“ (22 543,84 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. vasario 27 d.). Nurodytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad įmonės pradelstų įsipareigojimų dydis šios nutarties priėmimo dienai yra mažiausiai 580 tūkst. Eur (tiksliai nėra galimybės teismui suskaičiuoti, nes bendrovė kreditorių sąraše vietoje atsiskaitymo termino kai kuriose eilutėse nurodė paskutinės sąskaitos išrašymo datą, kuri neleidžia nustatyti atsiskaitymo termino).

14Kaip minėta, pagal UAB „Struktūra“ 2019 m. kovo 31 d. balansą bendrovė turi turto už 924 004 Eur sumą. Vertinant nurodyto UAB „Struktūra“ turto realumą, pažymėtina, kad Juridinių asmenų registro duomenimis bendrovės debitorė UAB „Niskama“ yra bankrutavusi, todėl atitinkamai 561 212,59 Eur skolos atgavimas iš šios kreditorės nėra realus. Nepaisant to, kad restruktūrizavimo metmenyse nurodoma, jog įmonė tikisi atgauti dalį minėtos skolos iš asmens, kuris atsakingas už tyčinį bankrotą (nutartis dėl bankroto pripažinimo tyčiniu neįsiteisėjusi), tačiau nenurodė kokios minėto asmens galimybės padengti įsiskolinimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad UAB „Niskama“ bankroto byloje yra patvirtinta daugiau nei 1 mln. Eur kreditorinių reikalavimų suma (teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 179 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, UAB „Struktūra“ turtas turėtų būti mažinamas nurodyta suma iki 362 791,41 Eur sumos.

15Teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia restruktūrizavimo, yra moki, vadovaujasi ĮBĮ nuostatomis, pagal kurias įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad bendrovės turtas sudaro 362 791,41 Eur sumą, o pradelsti įsipareigojimai viršija 580 tūkst. Eur sumą, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Net jeigu laikyti, kad pradelsti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 460 384 Eur (kaip nurodytas pareiškime iškelti restruktūrizavimo bylą), tai vis tiek, pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertę. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad UAB „Struktūra“ yra faktiškai nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas), todėl yra pagrindas atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą.

16Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės bendrovės veiklai stabilizuoti ir atkurti. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse. ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurias turi nurodyti įmonės dalyviai ir valdymo organai iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenyse bei vėliau – restruktūrizavimo plane, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 12 straipsnis). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės jau turi būti pateikiamos kartu su restruktūrizavimo plano metmenimis, jos nebūtinai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje turi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos taip pat negali būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš šių priemonių turinio jau restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-578/2013).

17Įvertinus pareiškėjo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, nustatyta, kad juose numatytos priemonės yra nerealios restruktūrizavimo tikslams pasiekti. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad restruktūrizacijos laikotarpiu bendrovė toliau vykdys įsipareigojimus pagal esamas sutartis ir ieškos naujų projektų, neplanuoja parduoti turto, gauti kredito iš kredito institucijų ar trečiųjų asmenų. Įmonė tikisi atgauti dalį debitorinių skolų. Taigi restruktūrizavimo proceso metu pelnas planuojamas gauti iš tos pačios veiklos, kurią vykdant bendrovės finansinė padėtis tapo itin sunki, metmenyse nenumatyta atsisakyti konkrečios nuostolingos veiklos, įvairinti veiklą, atlikti tam tikrus esminius struktūrinius pertvarkymus. Atkreiptinas dėmesys, kad pastaruosius trejus metus mažėjo įmonės darbuotojų skaičius (2016 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 109 darbuotojai, 2017 m. gruodžio 31 d. – 93 darbuotojai, 2018 m. gruodžio 31 d. – 83 darbuotojai, 2019 m. gegužės 2 d. – 42 darbuotojai), ilgalaikis turtas (2016 m. ilgalaikio turto vertė – 145 149 Eur, 2017 m. – 120 162 Eur, 2018 m. – 95 950 Eur), paradavimo pajamos (2016 m. – 5 638 357 Eur, 2017 m. – 4 959 359 Eur, 2018 m. – 4 134 377 Eur), tiek bendrasis, tiek veiklos pelningumas (2016 m. – atitinkamai 11 proc. ir 1 proc., 2017 m. – atitinkamai 3 proc. ir -9 proc., 2018 m. atitinkamai -24 proc. ir -38 proc.). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsiskolinimai nuolat didėjo (2016 m. – 855 787 Eur, 2017 m. – 1 422 7961 Eur, 2018 m. – 1 834 195 Eur). UAB „Struktūra 2016 m. gautas pelnas – 37 447 Eur, 2017 m. patirtas nuostolis sudarė 430 572 Eur, 2018 m. nuostolis sudarė 1 577 574 Eur. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio, o susidarę per ilgą laiką, pastaruosius kelerius metus įmonei veikiant nuostolingai.

18Nors restruktūrizavimo plano metmenys yra tik preliminarus verslo planas, tačiau jau iš paties joje pasiūlyto veiklos modelio matyti, jog jis nesudarys pakankamų sąlygų atsiskaityti su visais kreditoriais ir atkurti normalios veiklos. Vien veiklos tęsimas nėra pakankamas pagrindas iškelti restruktūrizavimo bylą. Aplinkybės apie nuostolingą įmonės veiklą, mažėjantį darbuotojų skaičių, įmonės turto pobūdį (didžiąją dalį turto sudaro per vienerius metus gautinos skolos ir kitos sumos, tačiau tokio pobūdžio turto vertė, nurodyta balanse, kvestionuotina), teismui leidžia pagrįstai abejoti įmonės restruktūrizacijos galimybe. Teismo vertinimu, tik prielaidomis ateityje uždirbti pelną iš veiklos, kurią vykdant bendrovės finansinė padėtis tapo itin sunki, paremtas bendrovės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas nėra realiai įgyvendinamas.

19Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovė UAB „Struktūra“ yra nemoki, o restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės nepagrindžia planuojamo įmonės mokumo atkūrimo, todėl restruktūrizavimo procesas negali būti pradėtas (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai).

20Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, UAB „Vilungė“ ir UAB „Neostata“ prašymai iškelti UAB „Struktūra“ bankroto bylą šioje civilinėje byloje nespręstini, nes nei UAB „Vilungė“, nei UAB „Neostata“ neturi teisės reikšti savarankiškų reikalavimų šioje konkrečioje civilinėje byloje, o pareiškėjas to neprašė.

21Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Launera“ procesinio pobūdžio prašymai atidėti civilinės bylos nagrinėjimą iki 2019 m. gegužės 30 d. bei klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėti žodinio proceso tvarka, pasiūlyti šalims pasinaudoti teisminės mediacijos procedūromis bei įpareigoti pareiškėją papildomai pateikti duomenis apie pajamų/finansavimo šaltinius 3–4 restruktūrizavimo metais, iš kurių būtų tenkinami kreditoriniai reikalavimai daugumai kreditorių, ir tik tuomet spręsti apie restruktūrizavimo proceso realumą netenkinami, nes šioje byloje aukščiau aptartos aplinkybės ir padarytos teisinės išvados sudaro pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Struktūra“.

22Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi,

Nutarė

23atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Struktūra“ (juridinio asmens kodas 133457694, buveinės adresas: Raudondvario pl. 168, Kaune).

24Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų atžvilgiu ir atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.

25Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Antstolių rūmams.

26Nutarčiai įsiteisėjus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbti informaciją apie atsisakymą iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Struktūra“ specialioje interneto svetainėje, taip pat nutarties kopiją išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigai.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Kauno apygardos teisme 2019 m. kovo 29 d. gautas ir teismo 2019 m. balandžio 1... 3. Pareiškime nurodoma, kad UAB „Struktūra“ yra šiuo metu viena iš penkių... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 8. Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkintinas. ... 9. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1... 10. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 11. ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 12. UAB „Struktūra“ pagrindinė veikla – statybos, remonto, rekonstrukcijos... 13. Iš teismui pateikto UAB „Struktūra“ 2019 m. kovo 31 d. balanso duomenų... 14. Kaip minėta, pagal UAB „Struktūra“ 2019 m. kovo 31 d. balansą bendrovė... 15. Teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia restruktūrizavimo, yra moki,... 16. Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra... 17. Įvertinus pareiškėjo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, nustatyta,... 18. Nors restruktūrizavimo plano metmenys yra tik preliminarus verslo planas,... 19. Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovė UAB... 20. Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, UAB... 21. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB... 22. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 24. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutartimi taikytas... 25. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Audito,... 26. Nutarčiai įsiteisėjus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbti... 27. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...