Byla P-31-756/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos T. P. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-415/2014 pagal pareiškėjos T. P. skundą atsakovui Alytaus teritorinei darbo biržai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ADEX LT“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja T. P. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 5–7, 36–38), prašydama panaikinti Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus vedėjos 2012 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. B16-174 „Dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo, nenutraukus registracijos, netekimo“ (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti atsakovą nuo 2012 m. rugpjūčio 27 d. atkurti jai bedarbio statusą.

5Skunde pareiškėja paaiškino, kad Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius (toliau – ir Darbo birža) 2012 m. rugpjūčio 24 d. išdavė jai rekomendaciją įsidarbinti grybų rūšiuotoja UAB ,,ADEX LT“ Varėnoje. 2012 m. rugpjūčio 27 d. nuvykusi į bendrovę, pareiškėja sužinojo, kad darbo diena prasideda 8.00 val. Pareiškėja paprašė nustatyti jai darbo pradžią 9.00 val., nes turi šešerių metų dukterį. Dukra tuo metu lankė Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelį-darželį priešmokyklinio ugdymo grupę, o nuo rugsėjo 1 dienos turėjo pradėti mokytis Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje. Priešmokyklinio ugdymo įstaigoje ir pradinės mokyklos 1-oje klasėje pamokos prasideda 8.00 val., todėl tuo pačiu metu pareiškėja negali pristatyti vaiko į mokslo įstaigą ir pradėti darbą. Nuo namų iki darbovietės yra beveik du kilometrai, transporto priemonės ji neturi, todėl 8.00 val. pradėti dirbti negalėjo. Bendrovėje darbo grafiko su pareiškėja niekas nederino, administracijos darbuotoja rekomendacijoje pažymėjo, kad pareiškėja siūlomo darbo atsisakė. Darbdaviui nepasiūlius tinkamo darbo, sugrįžusi į Darbo biržą, pareiškėja prašė suteikti jai kitą darbą, atitinkantį padėtį šeimoje. Atsakovas nesvarstė galimybės suteikti kitą darbo vietą ir kito darbo nepasiūlė. Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus vedėja 2012 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. B16-174 panaikino pareiškėjai bedarbio statusą ir nuo 2012 m. rugpjūčio 27 d. išregistravo ją iš bedarbių sąrašo. T. P. teigimu, atsakovo siūlomo darbo ji negalėjo dirbti, nes nebūtų užtikrintas vaiko saugumas ir interesai. Pareiškėja negali susirasti darbo, nors dirbti nevengia, pragyvenimo šaltinio neturi.

6Atsakovas Alytaus teritorinė darbo birža su pareiškėjos skundu nesutiko ir atsiliepime (b. l. 49–52) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškino, kad T. P., kaip ieškantis darbo asmuo, 2008 m. lapkričio 12 d. kreipėsi į Darbo biržą. Pareiškėjai buvo suteiktas bedarbės statusas, ji pasirašytinai supažindinta su bedarbio pareigomis ir atsakomybe. Pareiškėjai lankantis Darbo biržoje apsilankymo tikslai, priemonių įgyvendinimo turinys ir išvados, priemonių neįvykdymo priežastys buvo fiksuojami nustatytos formos darbo ieškančio asmens rinkos paslaugų stebėsenos lapuose. 2012 m. rugpjūčio 24 d. pareiškėjai buvo išduota rekomendacija įsidarbinti UAB „ADEX LT“ grybų rūšiuotoja. Šis darbo pasiūlymas buvo pateiktas vadovaujantis Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476 (toliau – ir Paslaugų aprašas), 26.2 punktu ir Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – ir Užimtumo rėmimo įstatymas, Įstatymas) 2 straipsnio 14 punktu, nustatančiu, kad tinkamas darbas – toks darbas, kuris atitinka ieškančio asmens profesinį pasirengimą ir (ar) gebėjimus atlikti siūlomą darbą (eiti pareigas), taip pat jeigu vykimo į darbovietę ir grįžimo iš jos miesto ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bei tolimojo reguliaraus susisiekimo traukiniais ir autobusais bendra trukmė neviršija 3 valandų, o neįgaliesiems ir turintiems įsipareigojimų šeimai asmenims – 2 valandų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų nustatyta tvarka. Kadangi siūlomas darbas atitiko pareiškėjos profesinį pasirengimą ir kitas apibrėžime išvardytas sąlygas, jai buvo pateikta minėta rekomendacija, tačiau pareiškėja, gavusi šią rekomendaciją, ją aptarnaujančiai darbuotojai iš karto papriekaištavo, kad neturės kur palikti vaiko, ir kad jai netinka darbo valandos, ir dirbti ji galės nebent nuo rugsėjo 1 d., kai išleis vaiką į mokyklą. Darbuotoja geranoriškai pasiūlė paprašyti darbdavį, kad jis suteiktų galimybę dirbti kitu laiku, tačiau 2012 m. rugpjūčio 28 d. grįžusi iš darbdavio ir grąžinusi jai išduotą rekomendaciją, pareiškėja iš karto apkaltino darbdavį, kad nurodė ją atsisakius dirbti. Atsakovas pažymėjo, kad negali daryti įtakos darbdavio nuomonei ir veiksmams dėl konkretaus darbo ieškančio asmens pasirinkimo. Kito darbo pasiūlymo pareiškėjai nebuvo pateikta, kadangi daugiau tinkamų darbo pasiūlymų tuo metu nebuvo. Vadovaujantis Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 (toliau – ir Stebėsenos aprašas), 25.2 punktu pareiškėjos registracija darbo biržoje buvo nutraukta be teisės registruotis 6 mėnesius. Darbo birža atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėja 2013 m. vasario 28 d. iš naujo užsiregistravo Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriuje ir atsakovo 2013 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. B16-46 nuo 2013 m. vasario 28 d. jai suteiktas bedarbio statusas.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 1 d. sprendimu pareiškėjos T. P. skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 117–120).

10Teismas nurodė, kad Stebėsenos aprašo 25 punkte numatyti atvejai, kuriais netenkama bedarbio statuso. Vienas iš tų atvejų reglamentuotas Stebėsenos aprašo 25.2 punkte, t. y. bedarbiui atsisakius siūlomo tinkamo darbo. Aplinkybę, jog pareiškėja atsisakė Darbo biržos siūlomo darbo, patvirtina darbdavio įgalioto asmens įrašas Darbo biržos išduotoje rekomendacijoje. Tai, kad ji atsisakė įsidarbinti UAB „ADEX LT“ grybų rūšiuotoja, įrodo šios bendrovės direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugsėjo 27 d. raštas Nr. G16-422(16.4.), pareiškėjos skundų ir pareiškimų argumentai, kliento apsilankymo suvestinės duomenys. Pareiškėja Sprendimą ginčija tuo aspektu, kad Darbo birža nepasiūlė jai tinkamo darbo. Tinkamo darbo sąvoka yra apibrėžta Užimtumo rėmimo įstatyme. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 2 punktą prie asmenų, turinčių įsipareigojimų šeimai, yra priskiriami asmenys, kurių užimtumo galimybes varžo šeiminės aplinkybės (vaikų iki 3 metų, sergančių ar neįgalių šeimos narių, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra). Konkrečiu atveju tokių aplinkybių nenustatyta. Pareiškėjos dukrai tuo metu buvo šešeri metai, duomenų apie sergančius ar neįgalius šeimos narius byloje nėra. Pareiškėja neneigia, kad siūlomas darbas atitiko jos profesinį pasirengimą. Darbo netinkamumą ji sieja su ta aplinkybe, jog Darbo birža, siūlydama darbą, neatsižvelgė į šeimyninę padėtį, nes pareiškėja dėl būtinumo prižiūrėti nepilnametį vaiką negali pradėti darbo 8.00 val. ryto. Teismas sutiko su atsakovo pozicija, jog atsakovas įvykdė įstatymo reikalavimus siūlydamas pareiškėjai tinkamą darbą, o dėl konkrečių darbo sąlygų, iš jų ir dėl darbo laiko trukmės bei pradžios, pareiškėja turėjo teisę tartis su darbdaviu, sudarydama darbo sutartį, todėl tai, jog pareiškėja ir darbdavys nesusitarė dėl darbo sąlygų, nesudaro pagrindo naikinti Sprendimą. Be to, pareiškėja, skunde nurodydama, jog su ja nebuvo derintas darbo laikas, objektyvių įrodymų šioms aplinkybėms pagrįsti teismui nepateikė. UAB „ADEX LT“ direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugsėjo 27 d. rašte Nr. G16-422(16.4.), adresuotame Alytaus teritorinei darbo biržai, nurodyta, jog T. P. buvo galimas įdarbinimas jai tinkamu darbo laiku, įvertinus šeimynines aplinkybes. Atsakovas nurodė, jog tinkamų darbo pasiūlymų tuo metu nebuvo, todėl pasiūlyti kitą darbą pareiškėjai nebuvo objektyvių galimybių. Paneigiančių šias aplinkybes įrodymų byloje nesurinkta.

11Pareiškėja, skunde keldama klausimą dėl Sprendimo neaiškumo, tvirtina, kad Darbo biržos darbuotoja žodžiu pranešė, kad ji yra išbraukiama iš bedarbių sąrašų. Iš stebėsenos lape užpildytų kliento apsilankymo kortelės Nr. 39 duomenų matyti, kad 2012 m. rugpjūčio 27 d. pareiškėjai grąžinus rekomendaciją, buvo raštu išaiškinta, jog atsisakius siūlomo darbo, vadovaujantis Stebėsenos aprašo 25.2 ir 28 punktais nuo 2012 m. rugpjūčio 27 d. darbo paieška nutraukiama be teisės registruotis 6 mėnesius. Kortelėje esami duomenys iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas. Stebėsenos lapas patvirtina, jog pareiškėjai buvo raštu išaiškintas sprendimo turinys, išdėstant faktines aplinkybes ir jas atitinkančias teisės normas. Šias aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino pareiškėją aptarnavusi Darbo biržos darbuotoja. Pareiškėja po rašytiniu paaiškinimu pasirašė. Minėti įrodymai, teismo įsitikinimu, paneigia pareiškėjos teiginius dėl sprendimo esmės tinkamo neišaiškinimo. Pirmosios instancijos teismas taip pat pritarė atsakovui, jog Sprendimo panaikinimas nesukeltų pareiškėjai teisinių pasekmių, nes nuo 2013 m. vasario 28 d. jai iš naujo suteiktas bedarbio statusas.

12III.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), išnagrinėjęs pareiškėjos apeliacinį skundą, 2014 m. sausio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-415/2015 (b. l. 145–149) pareiškėjos T. P. apeliacinį skundą atmetė, o Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą paliko nepakeistą.

14Apeliacinės instancijos teismas sprendime nurodė, byloje sprendžiama dėl Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus 2012 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. B16-174 nuo 2012 m. rugpjūčio 27 d. T. P. panaikinti bedarbio statusą, teisėtumo ir pagrįstumo. Kliento apsilankymo kortelės duomenimis nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 24 d. apsilankymo teritorinėje darbo biržoje metu pareiškėjai buvo išduota rekomendacija įsidarbinti UAB ,,ADEX LT“ grybų rūšiuotoja. 2012 m. rugpjūčio 27 d. pareiškėja grąžino atsakovui minėtą rekomendaciją su UAB ,,ADEX LT“ sprendimu neįdarbinti vadovaujantis 32 kodu – „atsisakė siūlomo darbo“.

15Pagal Stebėsenos aprašo 25.2 punktą, bedarbio statuso netenkama bedarbiui atsisakius siūlomo tinkamo darbo. Tinkamas darbas Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalies prasme yra darbas, atitinkantis darbo ieškančio asmens profesinį pasirengimą, ir (ar) gebėjimus atlikti siūlomą darbą (eiti pareigas), taip pat jeigu vykimo į darbovietę ir grįžimo iš jos miesto ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bei tolimojo reguliaraus susisiekimo traukiniais ir autobusais bendra trukmė neviršija 3 valandų, o neįgaliesiems ir turintiems įsipareigojimų šeimai asmenims – 2 valandų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų nustatyta tvarka.

16T. P. teigia, kad nepasinaudojo atsakovo pasiūlyta įsidarbinimo galimybe, nes potencialus darbdavys nesudarė jai palankių sąlygų dirbti, t. y. nesutiko nustatyti darbo laiko pradžią pagal jos pageidavimą. Teisėjų kolegija, ištyrusi ir įvertinusi pareiškėjos įvardijamas priežastis, lėmusias nesutikimą dirbti UAB ,,ADEX LT“, daro išvadą, kad atsisakymas dirbti tikrinamu atveju negali būti pateisintas nei pareiškėjos sveikatos būkle, nei šeimos aplinkybėmis ar kelionės į darbą trukme. Darbo biržos pateikti faktiniai duomenys patvirtina, kad per lankymosi Darbo biržoje laikotarpį nuo 2008 m. T. P. buvo tinkamai supažindina su bedarbio teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. Ši privaloma žinoti informacija yra nurodyta ir kiekvienam asmeniui individualiai įteikiamoje Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos darbo ieškančio asmens atmintinėje, todėl naikinti Sprendimą pareiškėjos dėstomais argumentais nėra pagrindo.

17Apibendrindama nurodytus motyvus teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno apygardos administracinis teismas tinkamai aiškino teisės normas, reglamentuojančias ginčo teisinius santykius, jų kontekste teisingai vertino faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio ir 86 straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkantį procesinį sprendimą, kuris paliekamas nepakeistas.

18IV.

19Pareiškėja T. P. 2014 m. lapkričio 24 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-415/2015 (b. l. 164). Pareiškėjos nuomone, procesas turi būti atnaujintas, nes paaiškėjo naujos aplinkybės: teismo metu Darbo biržos Varėnos skyrius nepateikė medikų išrašų, kurie buvo adresuoti Darbo biržai, kad siūlomo darbo pareiškėjai dirbti negalima. Darbo birža apie tai žinojo, turėjo pažymas. Apie šią aplinkybę pareiškėja sužinojo tik 2014 m. rugsėjo 2 d. (pridedamas garso įrašas). Pareiškėjos teigimu, ji buvo informavusi advokatą apie tai, kad jai pasiūlytas darbas, kurio ji negali dirbti, tačiau nei ji, nei advokatas iki 2014 m. rugsėjo 2 d. neturėjo tai patvirtinančių įrodymų. Į teismą dėl proceso atnaujinimo pareiškėja nesikreipė, jos teigimu, dėl to, kad rinko įrodymus, reikalingus kitoje byloje.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21V.

22Iš pareiškėjos pateikto prašymo atnaujinti procesą matyti, jog T. P. prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-415/2015, užbaigtoje LVAT 2014 m. sausio 30 d. nutartimi, ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto, numatančio, kad procesas administracinėje byloje gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, pagrindu.

23ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus šio įstatymo 156 straipsnyje nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Pagal ABTĮ 156 straipsnio 1 dalį, prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Kolegija, vertindama, ar nėra praleistas terminas pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, pažymi, kad šiuo atveju terminas prašymui paduoti skaičiuojamas nuo sužinojimo apie esmines, pareiškėjos teigimu, naujai paaiškėjusias bylos aplinkybes (LVAT 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis adm. byloje Nr. P858-79/2014).

24Anot pareiškėjos, naujos aplinkybės, t. y. tai, kad atsakovas teismui nepateikė medicininio dokumento, kuriame nurodyta, jog pareiškėja pagal savo sveikatos būklę jai pasiūlyto darbo dirbti negali, jai paaiškėjo 2014 m. rugsėjo 2 d.

25Kartu su prašymu atnaujinti procesą (pirmą kartą šis prašymas pateiktas Kauno apygardos administraciniam teismui 2014 m. lapkričio 11 d., b. l. 155) pareiškėja į bylą pateikė du dokumentus – Varėnos rajono Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. gegužės 6 d. medicininį pažymėjimą Nr. 207 (b. l. 157) bei Varėnos rajono Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2009 m. birželio 26 d. medicininį pažymėjimą Nr. 361 (b. l. 158), kuriuose nurodoma, jog T. P. negali dirbti sunkaus fizinio darbo. Iš prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-415/2015 (b. l. 164) turinio galima daryti išvadą, jog būtent šių dokumentų, pareiškėjos manymu, atsakovas nepateikė į bylą ir jie teismo proceso metu nenagrinėti. Apie jai atliktus medikų patikrinimus ir išduotus medicininius pažymėjimus (net jei jie, kaip teigia pareiškėja, buvo išduoti tam, kad būtų pateikti darbo biržai) pareiškėja žinojo (turėjo žinoti) nuo pat jų surašymo (išdavimo) dienos. Prašyme atnaujinti procesą pareiškėja nurodo, kad minėtų medicininių pažymėjimų kopijas iš Darbo biržos gavo 2013 m. rugpjūčio 7 d.

26Pagal ABTĮ 51 straipsnio 1 dalį, proceso dalyviai turi teisę teisme susipažinti su byloje esančiais dokumentais, kita medžiaga (įskaitant elektroninę bylą) ir teismo (teisėjo) leidimu gauti mokamas jų kopijas (skaitmenines kopijas) bei išrašus. Proceso dalyviai savo teisėmis turi naudotis protingai (žr., pvz., 2011 m. birželio 3 d. nutartį adm. byloje Nr. TA858-44/2011), todėl pareiškėja, turėdama teisę susipažinti su bylos medžiaga, ir pastebėjusi, kad byloje nėra duomenų, kurie, jos manymu, svarbūs bylos teisingam išnagrinėjimui, galėjo šiuos dokumentus pateikti pati arba, jeigu jų gauti neturėjo galimybės, prašyti teismo juos išreikalauti (ABTĮ 57 str. 4 d.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pareiškėja teismo proceso metu naudojosi kvalifikuoto teisininko pagalba (Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013 m. sausio 2 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-13-T-4243-7 pareiškėjai suteikta valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba; paskirtas advokatas A. S., b. l. 32). Prašyme atnaujinti procesą pati pareiškėja nurodė, jog buvo informavusi advokatą apie tai, kad jai pasiūlytas darbas, kurio ji negali dirbti dėl sveikatos būklės.

27Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė – tai, kad atsakovas į bylą nepateikė minėtų medicininių pažymėjimų, negali būti laikoma naujai paaiškėjusia.

28Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-415/2015, užbaigtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi, T. P. kreipėsi tik 2014 m. lapkričio 24 d., t. y. praleidusi ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo sužinojimo apie esmines naujai paaiškėjusias bylos aplinkybes.

29ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Pareiškėjos nurodyta priežastis – laiko neturėjimas dėl įrodymų, reikalingų kitoje byloje, rinkimo – negali būti laikoma svarbia, termino praleidimą pateisinančia aplinkybe.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, 155 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjos T. P. prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti, atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-415/2014.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja T. P. kreipėsi į Kauno apygardos... 5. Skunde pareiškėja paaiškino, kad Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos... 6. Atsakovas Alytaus teritorinė darbo birža su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 7. Paaiškino, kad T. P., kaip ieškantis darbo asmuo, 2008 m.... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 1 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad Stebėsenos aprašo 25 punkte numatyti atvejai, kuriais... 11. Pareiškėja, skunde keldama klausimą dėl Sprendimo neaiškumo, tvirtina, kad... 12. III.... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT),... 14. Apeliacinės instancijos teismas sprendime nurodė, byloje sprendžiama dėl... 15. Pagal Stebėsenos aprašo 25.2 punktą, bedarbio statuso netenkama bedarbiui... 16. T. P. teigia, kad nepasinaudojo atsakovo pasiūlyta... 17. Apibendrindama nurodytus motyvus teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno... 18. IV.... 19. Pareiškėja T. P. 2014 m. lapkričio 24 d. kreipėsi į... 20. Teisėjų kolegija... 21. V.... 22. Iš pareiškėjos pateikto prašymo atnaujinti procesą matyti, jog 23. ABTĮ 24. Anot pareiškėjos, naujos aplinkybės, t. y. tai, kad atsakovas teismui... 25. Kartu su prašymu atnaujinti procesą (pirmą kartą šis prašymas pateiktas... 26. Pagal ABTĮ 51 straipsnio 1 dalį, proceso dalyviai turi teisę teisme... 27. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinio teismo teisėjų kolegija... 28. Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu atnaujinti... 29. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 31. Pareiškėjos T. P. prašymo 32. Nutartis neskundžiama....