Byla Ik-2025-562/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos teiseju Aruno Kaminsko, Rositos Patackienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja) ir Nijoles Šidagienes, sekretoriaujant Astai Statkevicienei, dalyvaujant pareiškejos atstovei prokurorei A.Rackauskienei, atsakovo VAVA atstovui V.Vanagui, treciojo suinteresuoto asmens atstovei L.M.,

2viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginancio viešaji interesa, pareiškima atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai del sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – LR Aplinkos ministerija, F. P. (F. P.)).

3Teismas, išnagrinejes byla,

4n u s t a t e :

5Pareiškejas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešaji interesa, (toliau – ir Pareiškejas, Prokuroras) kreipesi i teisma su pareiškimu (b.l. 1-4), prašydamas panaikinti 2008-12-04 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.5-41-29066 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui F. P. (F. P.)”, dali del perdavimo neatlygintinai pastarojo nuosavyben 0,96 ha ploto žemes sklypo, esancio Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime, unikalus Nr.( - ) , kadastrinis Nr.( - ).

6Pareiškime nurodant, kad 2008-12-04 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr.2.5-41-29066 atkuriant F. P. nuosavybes teises i 0,96 ha ploto žemes sklypa Vilniaus rajone (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), kurio visa plota užima valstybines reikšmes miškas, buvo pažeistos sprendimo priemimo metu galiojusios imperatyvios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str., Lietuvos Respublikos mišku istatymo 4 str. 4 d., Lietuvos Respublikos žemes istatymo 6 str., Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 6 str., 13 str. nuostatos. Šio Vilniaus apskrities viršininko sprendimo pagrindu 2009-05-26 Nekilnojamojo turto registre buvo iregistruota F. P. nuosavybes teise i Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime suprojektuota 0,9600 ha ploto žemes sklypa mišku ukio paskirciai (unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - )). Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybines mišku tarnybos pateikta 2010-03-10 pažyma apie tekstinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis Nr.19826 ir valstybines reikšmes mišku plotu schemos 2010-03-10 fragmenta Nr. P1003-19798, minetame 0,96 ha žemes sklype, kadastrinis Nr. ( - ), yra 0,96 ha valstybines reikšmes mišku plotas (miško parkai), kuris valstybines reikšmes mišku plotams buvo priskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006-09-19 nutarimu Nr. 916 „Del valstybines reikšmes mišku plotu patvirtinimo”. Atsakove Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir Atsakove, VAVA) atsiliepimu i Prokuroro pareiškima (b.l. 42-44), praše ji atmesti kaip nepagrista.

7Atsiliepime nurodant, kad pretendentas F. P. pagal Lietuvos Respublikos žemes reformos (Žin., 1997, Nr. 69-1735) (toliau - Reformos) istatyme nustatyta asmenu, isigyjanciu žeme, miška ir vandens telkinius, eile, priskirtas 8 eiliškumo grupei. Žemes sklypas, esantis Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime (unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - )) buvo suprojektuotas kaip tai nustatyta Reformos istatymo 19 straipsnio 5 dalyje ir 20 straipsnyje, patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008-05-09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) „Del Nemežio seniunijos Nemežio kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Vilniaus rajone”. Pagal ši patvirtinta žemetvarkos projekta, Vilniaus apskrities viršininkas 2008-12-04 prieme sprendima Nr. 2.5-41-29066. Atkreiptinas demesys, kad gincijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Žemes reformos žemetvarkos projektu rengimo ir igyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 „Del žemes reformos vykdymo kaimo vietoveje” (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2004, Nr. 66-2359), t.y. Žemes reformos žemetvarkos projektas buvo derintas su atsakingomis institucijomis, tarp ju ir su Valstybes imone Vilniaus mišku uredija. Šios istaigos projektu derinimo inžinierius pasiraše žemetvarkos projekto plane. Pareiškejas negincija žemes sklypo suformavimo dokumentu, todel, neirodžius, kad gincijamas sprendimas priimtas neteisetu administraciniu aktu pagrindu, nera teisinio pagrindo ji naikinti.

8Atsiliepime taip pat nurodoma, kad iš VI Registru centro centrinio duomenu banko išrašo matyti, kad žemes sklypas kadastro Nr. ( - ) suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Kadangi Pareiškejas gincydamas privaciam asmeniui priklausancio žemes sklypo nuosavybes teise, konkreciai nesuformulavo reikalavimu ir nenurode tiksliu ginco objekto ribu bei konkrecios šio sklypo buvimo vietos, t.y. nepateike VI Registru centras iregistruoto gincijamo žemes sklypo geodeziniu matavimu bylos, pareiškimo tenkinimo atveju sprendimo ivykdyti nebus galimybes.

9Treciasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija, Ministerija) atsiliepimu i Prokuroro pareiškima (b.l. 37-38), praše ji tenkinti.

10Atsiliepime nurodant, kad 2008-12-04 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr.2.5-41-29066 atkuriant F. P. nuosavybes teises i 0,96 ha ploto žemes sklypa Vilniaus rajone (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), kurio visa plota užima valstybines reikšmes miškas, buvo pažeistos sprendimo priemimo metu galiojusios imperatyvios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str., Lietuvos Respublikos mišku istatymo 4 str. 4 d., Lietuvos Respublikos žemes istatymo 6 str., Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 6 str., 13 str. nuostatos. Pagal Valstybines mišku tarnybos (2010-02-20 raštu Nr. 319) pateiktus duomenis Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastre yra iregistruota Vilniaus mišku uredijos, ( - ) girininkijos ( - ) kvartalo taksaciniai sklypai Nr. 1 ir Nr. 2, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. rugsejo 19 d. nutarimu Nr. 916 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Del valstybines reikšmes mišku plotu patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2006, Nr. 100-3881) (toliau – ir Nutarimas) priskirti valstybines reikšmes miškams ir dalis ju patenka i ginco sklypa, (kadastrinis Nr. ( - )). Tai, kad šis žemes sklypas patenka i valstybines reikšmes mišku plota patvirtina Valstybines mišku tarnybos 2010-03-10 pažyma Nr. 19826 bei Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro valstybines reikšmes mišku plotu schemos fragmentas 2010-03-09 Nr. P1003-19798. Ministerijos teigimu, šie byloje esantys irodymai yra nenugincijami, kadangi kaip yra konstataves Lietuvos apeliacinis teismas (2009-02-17 nutartyje Nr. 2A-138/2009) abejoti Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro tvarkymo istaigos oficialiais rašytiniais irodymais del ginco sklype esancio valstybines reikšmes miško ploto nera pagrindo.

11Skundas tenkintinas.

12Pareiškejas, gindamas viešaji interesa (ABTI 56 straipsnio 2 dalis, Prokuraturos istatymo 19 straipsnis), kreipesi i teisma su Pareiškimu, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimo Nr.2.5-41-29066 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui F. P. (F. P.)” dali, kuria neatlygintinai F. P. nuosavyben buvo perduotas 0,96 ha ploto žemes sklypas, esantis Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime (unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - )) kaip neteiseta (b.l. 1-4).

13Nagrinejamoje byloje gincas yra kiles del Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimo Nr.2.5-41-29066 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui F. P. (F. P.)” dalies, kuria neatlygintinai F. P. nuosavyben buvo perduotas 0,96 ha ploto žemes sklypas, esantis Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime (unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - )) teisetumo.

14Pareiškima del viešojo intereso gynimo pareiškejas grinde Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsniu, Mišku istatymo 4 straipsnio 4 dalies, Atkurimo istatymo 6 ir 13 straipsnio, Žemes istatymo 6 straipsnio nuostatomis, pagal kurias valstybines reikšmes miškai priklauso Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybes teise ir jie iš pilieciu atkuriant nuosavybes teises yra išperkami valstybes ir už juos valstybei atlyginant istatymu nustatyta tvarka, taip pat Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje ne karta pažymeta, kad miškai yra ypatingi nuosavybes teises objektai, nes mišku tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenes išlikimo bei raidos salyga, tautos geroves pagrindas (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužes 13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai).

15Pagal Lietuvos Respublikos prokuraturos istatymo 19 straipsnio 1 dalies nustatyta reglamentavima prokurorai gina viešaji interesa, nustate asmens, visuomenes, valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidima, taip pat ir tais atvejais kai kitu instituciju pareigunai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti ši interesa, nesieme priemoniu pažeidimams pašalinti. Istatymu leidejas, suteikdamas prokurorui teise inicijuoti administracines bylas, kai to reikalauja viešasis interesas, tai pat suteikia teise prokurorui ir teismui kiekvienu konkreciu atveju spresti ar yra pažeistas viešasis interesas ir ar yra pagrindas inicijuoti teisme byla ar ne. Lietuvos Konstitucinis teismas yra pažymejes, kad viešojo intereso kaip valstybes pripažinto ir teises ginamo visuomeninio intereso igyvendinimas yra viena iš svarbiausiu pacios visuomenes egzistavimo ir raidos salygu (Konstitucinio teismo 1997 m. gegužes 6 d. nutarimas). Viešuoju interesu Konstitucinio teismo jurisprudencijoje pripažistama tai, kas yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnyje itvirtinta, kad valstybe rupinasi naturalios gamtos aplinkos, gyvunijos ir augalijos, atskiru gamtos objektu ir ypac vertingu vietoviu apsauga, prižiuri, kad su saiku butu naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnis

Nustatė

16, kad valstybines reikšmes miškai priklauso Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybes teise. Miškai yra vienas iš gamtoje funkcionuojanciu tarpusavyje susijusiu aplinkos elementu, vienas iš gamtos ištekliu, kuriuo savo reikmems (turizmui, sportui, poilsiui, kt.) naudojasi visa visuomene, o ne tik pavieniai asmenys ar bendruomenes, taigi del mišku išsaugojimo egzistuoja viešasis interesas, kuri nagrinejamoje byloje emesi ginti pareiškejas pagal istatymu jam suteikta kompetencija (ABTI 56 straipsnis, Prokuraturos istatymo 19 straipsnis). Atsižvelgiant i tai, kad Valstybes pareiga yra užtikrinti, kad denacionalizacijos procesas vyktu griežtai laikantis istatymu, todel jos interesas del teises aktu pažeidimu, padarytu atkuriant nuosavybes teises i valstybines reikšmes mišku plotus, kurie yra išimtine Lietuvos Respublikos nuosavybe, pašalinimo, pripažintina viršuoju interesu, kuris gali buti prokuroro ginamas. Todel nagrinejamoje byloje yra pagrindas teigti, jog pareiškejas, kuriam istatymu pavesta ginti viešaji interesa, kreipesi i teisma siekdamas apginti konstitucine vertybe, nes valstybines reikšmes mišku apsauga ir disponavimo jais teisetumas yra visos visuomenes interesas.

17Nagrinejamos bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos prokuratura informacija apie galimai pažeista viešaji interesa iš LR aplinkos ministerijos gavo 2010-03-24 m. (b.l.5-10). Pagal pateikta šia informacija rinkdama duomenis, Vilniaus apygardos prokuratura kreipesi i Lietuvos VI Registru centra bei Vilniaus apskrities viršininko administracija; Vilniaus apskrities viršininko administracija F. P. nuosavybes teisiu atkurimo byla prokuraturai pateike 2010-04-08 (b.l.14-29), o VI Registru centras reikalaujamus duomenis pateike 2010-04-12 (b.l.11-13), pareiškeja, remdamasi šia informacija del viešojo intereso gynimo i teisma kreipesi 2010 m. balandžio 29 d., t.y. per ABTI 33 straipsnyje nustatyta termina. Atsižvelgiant i tai, pripažintina, kad pareiškejas, kreipdamasis i teisma del viešojo intereso gynimo, nepraleido LR ABTI 33 str. 1 d. nustatyto termino bei tinkamai pagrinde viešojo intereso gynimo pozicija.

18Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2001-06-14 F. P. kreipesi i Vilniaus rajono žemetvarkos skyriu su prašymu suprojektuoti žemes sklypa Nemežio kadastrineje vietoveje, pagal Vilniaus rajono žemetvarkos skyriaus 2001-05-22 išvada Nr. 4525 (b.l. 17). Išvadoje nurodoma, kad pagal F. P. pateiktus dokumentus nustatyta, kad buves savininkas F. P. nuosavybes teisemis valde 10,92 ha žemes Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajone, ( - ) kaime, todel pagal susitarima F. P. turi teise atkurti nuosavybes teise i 1,05 ha žemes (b.l. 19). 2008-12-04 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr.2.5-41-29066 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui F. P. (F. P.)” pagal pateikta prašyma F. P. buvo atkurta nuosavybes teise i tenkanti buvusio savininko F. P. nuosavybes teisemis valdyta nekilnojamaji turta – 1,05 ha, esanti ( - ) kaime, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje; F. P. vietoj turetos 1,05 ha miško, perduodant neatlygintinai nuosavyben lygiaverti 0,52 ha žemes sklypa (Nr. ( - ) -0,24 ha, Nr.( - ) – 0,16 ha, Nr. ( - )-0,12 ha) žemes ukio paskirciai, bendra 0,96 ha žemes sklypa (Nr. (Duomenys neskelbtini )– 0,96 ha) mišku ukio paskirciai, esancius ( - ), ( - ), ( - ) kaimuose, Nemežio seniunijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje (b.l. 16).

192009-01-05 remiantis Apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimu Nr.2.5-41-29066 Nekilnojamojo turto registre buvo iregistruotas F. P. nuosavybes teise priklausantis 0,96 ha mišku ukio paskirties žemes sklypas (unikalus Nr.(duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr.( - )), esantis Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime (unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - ) (b.l. 12-13).

20Kaip numatyta Žemes reformos istatymo (toliau – ir ŽRI) 4 str. žemes reforma vykdoma pagal žemes reformos žemetvarkos projektus, kitus teritoriju planavimo dokumentus, vadovaujantis šiuo ir kitais žemes santykius reglamentuojanciais istatymais ir atsižvelgiant i suformuotas privacias ir valstybines žemenaudas. Nuosavybes teisiu i žeme atkurimo ja gražinant, perduodant ar suteikiant nuosavyben neatlygintinai bei išperkant kaimo vietovese ir miestuose tvarka bei salygas Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymas (toliau – ir Atkurimo istatymas). Atkurimo istatymo 6 str. 5 d. numatyta, kad pilieciu nuosavybes teises i miška ir vandens telkinius atkuriamos pagal Vyriausybes nustatyta tvarka sudarytus žemes reformos žemetvarkos projektus. Miškas arba vandens telkinys gražinamas natura turetoje vietoje pilieciui arba pilieciams bendrosios nuosavybes teise, išskyrus miška ir vandens telkinius, pagal šio istatymo 13 straipsni priskirtus valstybes išperkamiems, <...> (6 str.2 d). Pagal 13 str. 1 d. 1 ir 3 p. miškai, priskirti valstybines reikšmes miškams bei miestu miškams, išperkami valstybes ir už juos valstybe atlygina istatymo nustatyta tvarka. Šiu mišku sarašus ir plotus tvirtina Vyriausybe. Kaip nurodoma LR mišku istatymo 4 str. 4 d. miestu miškai yra valstybines reikšmes miškai, o valstybines reikšmes miškai išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Atitinkamai LR žemes istatymo 6 str. numatyta, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybes teise priklauso žeme, istatymu ir Vyriausybes nustatyta tvarka priskirta valstybines reikšmes miškams ir, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybes teise priklausancios žemes isigyti savivaldybiu ar privacion nuosavyben negalima. Šiomis istatymu nuostatomis detalizuojamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. 1 d., kurioje itvirtinta, jog Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybes teise priklauso: žemes gelmes, taip pat valstybines reikšmes vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kulturos objektai.

21Ivertinus byloje surinktus duomenis, t.y. LR Aplinkos ministerijos Valstybines mišku tarnybos 2010-02-20 rašta Nr. 319 (b.l. 7),Valstybines mišku tarnybos 2010-03-10 pažyma Nr. P1003-19798 apie grafinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis - valstybines reikšmes mišku plotu schemos fragmenta (b.l. 9) bei 2010-03-10 pažyma Nr. 19826 apie tekstinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis – taksacinius rodiklius (b.l. 10), ir atsižvelgiant Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006-09-19 nutarimu Nr. 916 „Del valstybines reikšmes mišku plotu patvirtinimo” patvirtintus valstybines reikšmes mišku plotus, konstatuotina, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimo Nr.2.5-41-29066 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui F. P. (F. P.)” priemimo metu i žemes sklypa (kadastrinis Nr.(duomenys neskelbtini)) patenkantys miškai jau buvo priskirti Valstybines reikšmes mišku plotams. Kadangi Vilniaus apskrities viršininko administracija skundžiamu sprendimu atkurdama treciajam suinteresuotajam asmeniui F. P. nuosavybes teises, neatlygintinai perdave 0.96 ha ploto žemes sklypo, esancio Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime (kadastrinis Nr. ( - )), kuriame yra valstybines reikšmes miškas, pažeide imperatyvias LR Konstitucijos 47 str., LR mišku istatymo 4 str. 4 d., LR žemes istatymo 6 str., LR pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 6 str., 13 str. nuostatas. Atsižvelgiant i šias teismo nustatytas aplinkybes, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimo Nr.2.5-41-29066 dalis del nuosavybes teisiu atkurimo F. P. (F. P.), perduodant neatlygintinai nuosavyben 0,96 ha ploto žemes sklypo, esancio Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime, unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - ), kurioje yra valstybines reikšmes miškas, naikintina kaip neteiseta ir prieštaraujanti aukštesnes galios teises aktams (LR ABTI 88 str. 1 d. 2 p.).

22Atsakovas nurodo, kad žemes sklypas buvo suprojektuotas kaip tai nustatyta Reformos istatymo 19 straipsnio 5 dalyje ir 20 straipsnyje, patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008-05-09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) „Del Nemežio seniunijos Nemežio kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Vilniaus rajone”, gincijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Žemes reformos žemetvarkos projektu rengimo ir igyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 „Del žemes reformos vykdymo kaimo vietoveje” (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2004, Nr. 66-2359), t.y. Žemes reformos žemetvarkos projektas buvo derintas su atsakingomis institucijomis, tarp ju ir su Valstybes imone Vilniaus mišku uredija.

23Nagrinejamos bylos duomenys patvirtina, kad ginco sklypas suprojektuotas ir patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008-05-09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) „Del Nemežio seniunijos Nemežio kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Vilniaus rajone”(b.l.46-54), t.y. ginco žemes sklypas suformuotas treciajam suinteresuotam asmeniui jau esant Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006-09-19 nutarimui Nr. 916 „Del valstybines reikšmes mišku plotu patvirtinimo”, todel atsakovo argumentai, kad žemes reformos projektas buvo derinamas su atsakingomis institucijomis, tarp ju ir su VI Vilniaus mišku uredija, nera reikšmingi sprendžiant sprendimo teisetumo klausima, nes atsakovas neturejo istatyminio pagrindo priimti sprendimo del nuosavybes teisiu atkurimo treciajam suinteresuotajam asmeniui, kuris prieštarauja aukštesnes galios teises aktams. Atsakovas, nesutikdamas su skundu, taip pat nurodo, kad pareiškejas negincija žemes sklypo suformavimo dokumentu, o neirodžius, kad gincijamas sprendimas priimtas neteisetu administraciniu aktu pagrindu, nera teisinio pagrindo ji naikinti. Taciau šie atsakovo argumentai yra nepagristi, nes nustacius, kad gincijamas individualus administracinis aktas prieštarauja imperatyvioms aukšciausios teisines galios aktu (istatymu) nuostatoms, toks aktas laikytinas neteisetu ir turi buti panaikintas. Atsakovo nurodyti proceduriniai nuosavybes teisiu atkurimo proceso dokumentai pagal teises aktu hierarchija yra žemiausio lygio, todel sprendžiant ginca del 2008-12-04 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.5-41-29066 pagristumo bei teisetumo jie negali konkuruoti su aukšciausios galios teises aktais – istatymais. Nagrinejamu atveju reikšminga yra tai, kad iš proceduriniu dokumentu nuosavybes teises pilieciams neatsiranda. Piliecio, pateikusio prašyma del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme, nuosavybes teises i žeme atsiranda ne nuo žemes reformos žemetvarkos projektu ir kitu privalomuju proceduriniu dokumentu parengimo, bet nuo institucijos, nagrinejancios pilieciu prašymus del nuosavybes teisiu atkurimo, sprendimo atkurti nuosavybes teises priemimo (Atkurimo istatymo 18 straipsnio 1 ir 3 dalys). Taip pat ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ( Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplestines teiseju kolegijos 2010 m. sausio 25 d. nutarti administracineje byloje Nr.A525-18/2010) ir Lietuvos Aukšciausiasis Teismas (žr. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarti civilineje byloje Nr. 3K-3-559/2006 ir 2010 m. vasario 5 d. nutarti civilineje byloje Nr. 3K-3-47/2010) laikosi pozicijos, kad sprendimo del nuosavybes teises atkurimo teisetumas gali buti kvestionuojamas net ir negincijant apskrities viršininko administracijos atliktu nuosavybes teisiu atkurimo administraciniu – proceduriniu veiksmu, nes institucijos, kurioms istatymu leidejas suteike igaliojimus priimti sprendimus del nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo (Atkurimo istatymo 17 straipsnis), priimdamos šiuos sprendimus privalo isitikinti, ar perduodamas nuosavyben nekilnojamasis turtas pagal Atkurimo istatyma nera priskirtas valstybes išperkamam (Atkurimo istatymo 12-15 straipsniai). Pažymetina, kad kiekvienas Viešojo administravimo subjektas privalo užtikrinti, kad jo priimami administraciniai aktai butu pagristi ir teiseti. Administraciniai aktai, susije su asmenu teisiu ir pareigu atsiradimu atkuriant nuosavybes teises i žeme, visais atvejais turi buti pagristi Konstitucija ir kitais istatymais. Taigi atsakovas pagal savo kompetencija (Atkurimo istatymo 17 straipsnis, Žemes reformos istatymo 17 straipsnis) priimdamas gincijama sprendima, privalejo isitikinti, ar perdavimas neatlygintinai nuosavyben 0.96 ha žemes sklypo ( - ) kaime galimas pagal istatymus, ar atitinkama jo dalis pagal galiojanti teisini reguliavima nepriskirtina valstybes išperkamam nekilnojamajam turtui, taciau to nepadare.

24Kaip matyti iš Valstybines mišku tarnybos pažymos 2010-03-10 Nr.19826, pagal Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis F. P. perduotas neatlygintinai nuosavyben bendro 0.96 ha ploto žemes sklypa mišku ukio paskirciai ieina i valstybines reikšmes miško plota esantis Vilniaus mišku uredijos ( - ) girininkijos administruojamoje teritorijoje (b.l.7-10). Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2009 m. gruodžio 11 d. nutartyje civilineje byloje Nr.3K-3-559/2009 yra pažymejes, kad miškui apibrežti butini kriterijai yra jo dislokacija tam tikroje teritorijoje bei dydis ir šiu kriteriju nurodymas teismo sprendime yra pakankami miško konkretizavimo kriterijai. Nagrinejamos bylos duomenimis nustatyta, kad valstybines reikšmes miško (0,96ha), kuris pareiškejui buvo perduotas neatlygintinai nuosavyben, ribos yra aiškios iš Valstybines miškotvarkos tarnybos schemu (b.l.9).

25Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo sprendimuose ne karta yra konstataves, jog Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje nurodyti objektai, tarp ju - valstybines reikšmes miškai, nuosavybes teise gali priklausyti tik valstybei, išskyrus iš pacios Konstitucijos kylancias išimtis. Viešojo administravimo subjektai negali priimti jokiu sprendimu, kuriais remiantis mineti objektai iš valstybes nuosavybes pereitu kitu subjektu nuosavyben, išskyrus tuos atvejus, kai pati Konstitucija tai leidžia. Istatymuose gali buti nustatyta, kad nuosavybes objektai asmenims, turintiems teise atkurti nuosavybes teises, natura nera gražinami, o yra valstybes išperkami. Ne Lietuvos valstybe neteisetai nacionalizavo ar kitais neteisetais budais nusavino savininku turta. Priešingai, Lietuvos valstybe siekia bent iš dalies atkurti teisinguma – atkurti pažeistas nuosavybes teises, ir tam pasirinko ribota restitucija. Nuosavybes teisiu atkurimo procese turi buti siekiama pusiausvyros tarp asmenu, kuriems atkuriamos nuosavybes teises, ir visos visuomenes interesu (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsejo 6 d. nutarimas). Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimo Nr.2.5-41-29066 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui F. P. (F. P.)” dalis, kuria treciajam suinteresuotam asmeniui F. P. atkuriant nuosavybes teises i žeme ir vietoj turetos valstybes išperkamos vietoj žemes perduotas neatlygintinai nuosavyben 0,96 ha valstybines reikšmes miško, t.y. kitas valstybes išperkamas nekilnojamasis turtas, pažeidžia imperatyvias istatymu nuostatas, pagal kurias valstybines reikšmes miškai yra išimtine valstybes nuosavybe (Konstitucijos 47 straipsnis, Mišku istatymo 4 straipsnio 4 dalis, Žemes istatymo 6 straipsnis) ir atkuriant nuosavybes tesies i išlikusi nekilnojamaji turta jie turi buti valstybes išperkami (Atkurimo istatymo 13 straipsnis). Todel nustacius, kad nuosavybes teise buvo igyta neteisetai, asmens teises i ginco nuosavybes objekta negali buti ginamos kaip ir teisetai igyta nuosavybe. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstataves, kad neteisetai igytas turtas netampa ji isigijusio asmens nuosavybe; taigi toks asmuo neigyja nuosavybes teisiu, saugomu pagal Konstitucija (Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d. nutarimas). Todel teiseju kolegija pažymi, kad teismo sprendimu panaikinus atsakovo 2008 m. gruodžio 04 d. sprendimo Nr. .2.5-41-29066 dali del nuosavybes teises atkurimo perduodant neatlygintinai nuosavyben 0,96 ha valstybines reikšmes miško, tretysis suinteresuotas asmuo F. P. nepraranda teises nustatyta tvarka gauti neatlygintinai nuosavyben kita lygiaverti žemes sklypa. Priešingai, nuosavybes teisiu i žeme atkurimo procedura panaikinto sprendimo dalyje privalo buti tesiama teises aktu nustatyta tvarka ir per protinga termina privalo buti priimtas sprendimas del nuosavybes teisiu atkurimo treciajam suinteresuotam asmeniui.

26Teismo nustatytu aplinkybiu bei išdestytu motyvu pagrindu Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimas tenkintinas, panaikinant Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimo Nr.2.5-41-29066 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui F. P. (F. P.)”, dali del perdavimo neatlygintinai F. P. (F. P.)” nuosavyben 0,96 ha ploto žemes sklypo mišku ukio veiklai, esancio Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime (unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.( - )), kurioje yra valstybines reikšmes miškas (LR ABTI 88 str. 1 d. 2 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85-89 str.

28

Nutarė

30Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškima tenkinti.

31Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimo Nr.2.5-41-29066 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui F. P. (F. P.)”, dali del perdavimo neatlygintinai F. P. (F. P.)” nuosavyben 0,96 ha ploto žemes sklypo mišku ukio veiklai, esancio Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajono savivaldybeje, ( - ) kaime (unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr.(duomenys neskelbtini ), kurioje yra valstybines reikšmes miškas.

32Sprendimas per 14 dienu nuo sprendimo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

33

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo... 3. Teismas, išnagrinejes byla,... 4. n u s t a t e :... 5. Pareiškejas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešaji... 6. Pareiškime nurodant, kad 2008-12-04 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu... 7. Atsiliepime nurodant, kad pretendentas F. P. pagal Lietuvos Respublikos žemes... 8. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad iš VI Registru centro centrinio duomenu... 9. Treciasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 10. Atsiliepime nurodant, kad 2008-12-04 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu... 11. Skundas tenkintinas.... 12. Pareiškejas, gindamas viešaji interesa (ABTI 56 straipsnio 2 dalis,... 13. Nagrinejamoje byloje gincas yra kiles del Vilniaus apskrities viršininko... 14. Pareiškima del viešojo intereso gynimo pareiškejas grinde Lietuvos... 15. Pagal Lietuvos Respublikos prokuraturos istatymo 19 straipsnio 1 dalies... 16. , kad valstybines reikšmes miškai priklauso Lietuvos Respublikai išimtine... 17. Nagrinejamos bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos prokuratura... 18. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2001-06-14 F. P. kreipesi i Vilniaus... 19. 2009-01-05 remiantis Apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimu... 20. Kaip numatyta Žemes reformos istatymo (toliau – ir ŽRI) 4 str. žemes... 21. Ivertinus byloje surinktus duomenis, t.y. LR Aplinkos ministerijos Valstybines... 22. Atsakovas nurodo, kad žemes sklypas buvo suprojektuotas kaip tai nustatyta... 23. Nagrinejamos bylos duomenys patvirtina, kad ginco sklypas suprojektuotas ir... 24. Kaip matyti iš Valstybines mišku tarnybos pažymos 2010-03-10 Nr.19826, pagal... 25. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo sprendimuose ne karta yra... 26. Teismo nustatytu aplinkybiu bei išdestytu motyvu pagrindu Vilniaus apygardos... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos... 28. ... 30. Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškima tenkinti.... 31. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-12-04 sprendimo Nr.2.5-41-29066... 32. Sprendimas per 14 dienu nuo sprendimo paskelbimo gali buti skundžiamas... 33.