Byla 2-1599-413/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui M. M., atsakovui K. B. ir jo atstovui advokatui L. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Milista“ ieškinį atsakovui K. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas BUAB „Milista“ kreipėsi ieškiniu į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo K. B. 1 094 839,34 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

3Ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad atsakovas, eidamas bendrovės „Milista“ direktoriaus pareigas nuo 2008 m. kovo 14 d. iki 2012 m. balandžio 18 d. (bankroto bylos iškėlimo įmonei dienos), laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jo vadovaujamai įmonei, dėl ko jo (atsakovo) neveikimu įmonei buvo padaryta 1 094 839,34 Lt žala, kurią sudaro teismo patvirtintų dviejų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų suma. Ieškovo nuomone, įmonės nemokumo požymiai pasireiškė dar 2007-2008 metais, kai pagal bendrovės balanso duomenis 2007 metais įmonė turėjo ilgalaikio turto už 510 000 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 647 527 Lt; 2008 metais įmonė turėjo turto už 720 000 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams – 803 056 Lt.

4Atsakovas ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti remiantis tokiais argumentais:

51. Priešingai nei teigia ieškovas, 2007 ir 2008 metų įmonės balanso duomenimis UAB „Milista“ nebuvo nemoki, kadangi 2007 m. įmonė turėjo turto už 1 119 024 Lt, kai per vienerius metus įmonės mokėtinos sumos sudarė tik 232 321 Lt. Į 2008 m. įmonės balansą įrašyta turto vertė sudarė 1 690 189 Lt, o per vienerius mokėtinos sumos siekė tik 407 084 Lt.

62. Įmonės apskaityto turto balansinė vertė nuo 2008 m. pabaigos iki įmonei buvo iškelta bankroto byla (2012 m. balandžio 18 d.) liko nepakitusi ir sudarė 1 680 000 Lt, iš kurio ilgalaikio turto vertė 720 000 Lt, kas leidžia teigti, kad atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, dėl kurių būtų sumažėjęs bendrovės turtas ar apribota kreditorių teisė gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą iš įmonės turto.

73. Didžiausias įmonės kreditorius UAB „Medicinos bankas“, turėdamas tokius pat duomenis apie įmonės finansinę padėtį kaip ir bankroto administratorius, nematė būtinybės kreiptis į teismą ir prašyti iškelti ieškovui bankroto bylą.

84. Faktiniu įmonės vadovu buvo ne atsakovas, bet L. J., kuris vadovavo įmonės komercinei veiklai, tiesiogiai dalyvavo sudarant įmonės sandorius tiek su pagrindinių kreditoriumi UAB „Medicinos bankas“, tiek ir su kitais asmenimis.

9Ieškinys atmestinas.

10Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

11Byloje kilo ginčas dėl tokios pareigos pažeidimu padarytos žalos atlyginimo. ĮBĮ 8 straipsnis 2008 m. gegužės 22 d. įstatymu, įsigaliojusiu 2008 m. liepos 1 d., buvo papildytas 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų, įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Taigi įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011, Teismų praktika Nr. 35).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Milista“ bankroto byla iškelta 2012 m. balandžio 18 d. Nuo 2008 m. kovo 14 d. iki bankroto bylos iškėlimo vieninteliu įmonės akcininku ir jos vadovu buvo atsakovas K. B. (t. 1, b. l. 6-7). Bankroto bylą nagrinėjančio teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartimi patvirtinti dviejų įmonės kreditorių UAB „Medicinos bankas“ 891 711,34 Lt dydžio ir VMI prie Finansų ministerijos 203 662 Lt dydžio finansiniai (kreditoriniai) reikalavimai bankroto byloje (t. 1, b. l. 20). Paminėtose teismo nutartyse konstatuota, kad pagal 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. kovo 1 d. balanso duomenis įmonės turto vertė buvo 1 686 000 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 095373,34 Lt, iš kurių mokėtina 891 711,34 Lt suma kreditoriui UAB „Medicinos bankas“ ir 203 662 Lt mokėtina suma kreditoriui VMI prie Finansų ministerijos. Šios teismo nutartys įsiteisėjusios, todėl jose konstatuoti faktai turi prejudicinę reikšmę ir nagrinėjami bylai (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Iš bankroto administratoriaus pateikto UAB „Milista“ balanso už 2008 metus, t. y. finansinius metus, kada įmonei pradėjo vadovauti atsakovas, matyti, kad įmonė turėjo turto, kurio vertė 1 690 189 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai (pradelstos skolos) sudarė 407 086 Lt (t. 1, b. l. 11-12). Taigi ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme įmonės negalima buvo laikyti nemokia, dėl ko ieškovo argumentai, kad atsakovas dar 2008 metais turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo yra nepagrįsti.

13Bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad įmonės nekilnojamasis turtas (trys žemės sklypai, kurių unikalūs Nr. 4377-0002-0036; 4400-0417-8584; 4400-0417-8880) šiai dienai nėra realizuoti, be to, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu už akių tenkinus ieškovo ieškinį ir pripažinus 2009 m. sausio 15 d. akcijų pirkimo pardavimo sutartį negaliojančia, įmonei iš UAB „Imperus“ yra priteista 966 000 Lt (t. 1, b. l. 62). Taigi įmonei turint turto, kuris šiai dienai nėra realizuotas, nėra galimybės nustatyti, ar įmonės kreditoriai patyrė, o jeigu patyrė – tai kokio dydžio žalą, kurią, pasak ieškovo turėtų, atlyginti atsakovas.

14Remiantis tuo, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė būtinos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti sąlygos – žalos, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai