Byla e2-218-750/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei, dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės (toliau tekste – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei Laurai Norvilaitei, atsakovui A. S., atsakovų A. S. ir R. S. atstovui advokatui Tomui Leščinskui,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės (toliau tekste – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovams A. S. ir R. S. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškiniu prašo solidariai priteisti iš atsakovų A. S. ir R. S. 151,75 Eur skolą už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė ir ieškovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008 m. gegužės 13 d. atsakovas A. S. su akcine bendrove „VST“, visas teises ir pareigas nuo 2011 m. sausio 1 d. perdavusia AB LESTO, kurios visas teises ir pareigas 2016 m. sausio 1 d. perėmė AB „Energijos skirstymo operatorius“, t.y. ieškovas, sudarė Elektros energijos tiekimo-naudojimo sutartį su buitiniu naudotoju Nr. 2803878 (toliau - Sutartis) dėl elektros energijos į objektą, adresu: ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovams, tiekimo. Sutartimi ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją į Objektą, o atsakovai įsipareigojo už patiektą elektros energiją atsiskaityti. 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal atsakovo iškvietimą Bendrovės darbuotojui atvykus į atsakovams priklausantį Objektą ir patikrinus Objekte elektros energiją apskaitantį elektros apskaitos prietaisą G1A.152*.220.C210.V1, Nr. 985289 (toliau - EAP), nustatyta, kad EAP neveikia, todėl surašytas Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, sutrikus apskaitos prietaiso darbui, 2015-08-20 aktas Nr. G1398296 (toliau - Aktas), nurašyti mechaniniame EAP registre paskutiniai užfiksuoti rodmenys - 1 kWh. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1 - 38 (toliau - Taisyklės), 104.4 p. nurodoma, kad patiekta elektros energija laikoma apskaičiuota pagal apskaitos prietaiso rodmenis, jeigu operatorius apskaičiuoja elektros apskaitos prietaisų rodmenis atlikdamas elektros energijos kiekio perskaičiavimą, sutrikus elektros apskaitos prietaisams. Taisyklių 109 p. nurodoma, kad elektros energijos kiekio perskaičiavimus pagal Taisyklių nuostatas atlieka Bendrovė. Taisyklių 56.13.1 p., nustatyta, kad vartotojai privalo nedelsiant pranešti tiekėjui ir (ar) operatoriui apie: „visus Skaitiklio ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, Skaitiklio, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal Skaitiklio rodmenis elektros energijos suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą“. Taisyklių 132.5 p, nustato, kad operatorius (Bendrovė), patikrinęs mokėjimo dokumentus ir Skaitiklio veikimą bei nustatęs, kad už elektros energiją ar jos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas buvo mokama netiksliai, perskaičiuoja buitiniam vartotojui persiųstos (patiektos) elektros energijos kiekį už laikotarpį, kai buvo netiksliai atsiskaitoma, ir apie tai informuoja buitinį vartotoją. Už perskaičiuotą elektros energiją ar jos persiuntimo bei kitas su tuo susijusias paslaugas mokama pagal išrašytą kreditinį dokumentą arba kito ataskaitinio laikotarpio mokėjimo dokumentą, kuriuose turi būti įvertinti nustatyti netikslumai (konkrečiu atveju šis mokėjimo dokumentas yra priskaičiuotos elektros energijos perskaičiavimo žiniaraštis prie (Akto). Vadovaudamasi Taisyklių 132.5 ir 132.10 punktais, Bendrovė perskaičiavo į atsakovų Objektą patiektos elektros energijos kiekį už laikotarpį, per kurį EAP nefiksavo suvartojamo elektros energijos kiekio. Atsižvelgiant į tai, kad paskutinis EAP rodmenų (1 kWh) nurašymas buvo vykdytas 2014 m. sausio 8 d., perskaičiavimas atliktas už laikotarpį nuo paskutinio rodmenų nurašymo dienos, t. y. 2014 m. sausio 8 d., iki Akto surašymo dienos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d., pagal naujai įrengto EAP mėnesinį suvartojimą (perskaičiavus nustatyta, kad neapmokėta 1197,70 kWh).

4Ieškovas pažymi, kad vadovaujantis Taisyklių 132.6 punktu, elektros apskaitos prietaisui arba elektros apskaitos schemos elementui sugedus ne dėl vartotojo kaltės, be kita ko ir sugedus skaičiavimo mechanizmui, už patiektą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas per tą laikotarpį, kai elektros apskaita neveikė ar veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio suvartojimą iki gedimo (dingimo) arba pašalinus gedimą (naujojo įrengimo), arba pagal dokumentais pagrįstus kitus operatoriaus turimus duomenis. Ieškovas pažymi, kad ieškinio pateikimo dieną atsakovų įsiskolininimas Bendrovei už suvartotą elektros energiją iš viso yra 151,75 Eur.

5Teismo posėdžio metu ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovė Laura Norvilaitė palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti visiškai.

6Atsakovai A. S. ir R. S. atsiliepime nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsiliepime nurodė, kad 2015-08-20 sužinojo, kad jiems priklausančiame bute ( - ), nėra elektros. Išsikvietė Lesto meistrą, kuris aptiko, kad neveikia skaitiklis, taip ir pažymėjo Akte, kurį davė pasirašyti, kai pakeitė elektros skaitiklį į veikiantį. Po kažkurio laiko gavo paštu šio Akto kopiją, su jau kito darbuotojo papildomai surašytais duomenimis, kad "Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis", suvartota elektros energija apskaičiuojama už 590 dienų į praeitį, pagal dabartinį vidutinį paros suvartojimą. Suma - 154,50 Eur. Nesutikdami su tokiu situacijos įvertinimu, ESO 2016-02-23 pateikė skundą su savo esamos situacijos vertinimu. Prieš tai nekart buvo aiškinamasi telefonu, taip pat el. paštu. ESO savo poziciją dėl suvartotos elektros energijos perskaičiavimo atsiuntė 2016-03-09 el. paštu.

7Sprendžiant ginčą yra reikšmingos tokios aplinkybės, kurios matyti iš sistemoje „Mano gilė“ esančių duomenų. Dėl buto, esančio ( - ) (objekto Nr. 56005981), nurodomi tokie duomenys:

82012-02-27 ( - ) (objekto Nr. 56005981) laikinai nevartoja elektros energijos nuo 2012-02-27 iki 2012-08-26.

92012-06-21 ( - ) (objekto Nr. 56005981) įrengtas elektros apskaitos prietaisas (Nr. 985289). Pradinis vienkainės skalės rodmuo — 1 kWh.

102012-09-04 ( - ) (objekto Nr. 56005981) laikinai nevartoja elektros energijos nuo 2012-09-04 iki 2013-03-03.

112013-03-06 ( - ) (objekto Nr. 56005981) nurašyti elektros apskaitos prietaiso (Nr. 985289), rodmenys. Vienkainės skalės rodmuo 1 kWh.

122013-03-14 ( - ) (objekto Nr. 56005981) laikinai nevartoja elektros energijos nuo 2013-03-14 iki 2013-09-13.

132013-10-08 ( - ) (objekto Nr. 56005981) nurašyti elektros apskaitos prietaiso (Nr. 985289), rodmenys. Vienkainės skalės rodmuo 1 kWh.

142014-01-08 ( - ) (objekto Nr. 56005981) nurašyti elektros apskaitos prietaiso (Nr. 985289), rodmenys. Vienkainės skalės rodmuo 1 kWh.

152015-08-21 ( - ) (objekto Nr. 56005981) nuimtas elektros apskaitos prietaisas (Nr. 985289). Vienkainės skalės rodmuo 1 kWh.

16Ieškovas apie 2012-06-21 d. įvykusį elektros apskaitos prietaiso (Nr. 985289) įrengimą atsakovų nebuvo informavęs, atsakovai įrengimo momentu nedalyvavo, jiems nebuvo reikalinga pasirašyti jokių dokumentų, kuriais būtų buvę patikinta ir sudaryta galimybė įsitikinti, jog įrengtas elektros apskaitos prietaisas yra veikiantis.

17Bute adresu ( - ) niekas negyveno nuo 2012 m. iki 2015-08-20. Faktą, kad nebuvo gyvenama, patvirtina Kintų seniūnijos 2016-01-13 pažyma Nr. V3-8. Atsakovai pažymėjo, kad 2012-06-21 įrengus elektros apskaitos prietaisą (Nr. 985289) (tuo metu atsakovai buvo deklaravę, jog laikinai nevartos elektros energijos nuo 2012-02-27 iki 2012-08-26), pradinis vienkainės skalės rodmuo — 1 kWh.; patikrinimų metu 2013-03-06, 2013-10-08, 2014-01-08 vienkainės skalės rodmuo buvo 1 kWh; taip pat ir 2015-08-21(iš tikrųjų tai įvyko 2015-08-20 d,) nuimto elektros apskaitos prietaiso (Nr. 985289) vienkainės skalės rodmuo taip pat yra 1 kWh.

18Atsakovams akivaizdu, kad elektros apskaitos prietaisas (Nr. 985289) nėra veikęs nuo 2012-06-21 d., kai atsakovams nedalyvaujant buvo įrengtas, iki pat 2015-08-20, kai neveikimo faktas buvo užfiksuotas po jų pranešimo.

19Atsakovai ne vieną kartą buvo deklaravę, kad laikinai nebus vartojama elektros energija, tačiau tai padaryti galima tik ne daugiau kaip 6 mėn. į priekį, todėl po to vėl buvo reikalinga iš naujo informuoti apie laikiną elektros nevartojimą dar 6 mėn. ir t.t. Nors nebuvo bute gyvenama nuo 2012 m. iki 2015-08-20 d. tačiau ne visais laikotarpiais buvo pranešinėjama, jog nebus gyvenama dar 6 mėn., po to dar 6 mėn. Tačiau nepranešimas apie tai, kad nebus laikinai naudojama elektros energija, negali būti traktuojamas kaip faktas, jog elektros energija buvo vartojama.

20Ieškovas nurodė, kad vadovaudamasis Taisyklių 132.5 punktu, perskaičiavo į atsakovų Objektą patiektos elektros energijos kiekį už laikotarpį, per kurį elektros apskaitos prietaisas nefiksavo suvartojamos elektros energijos kiekio. Tačiau ieškovas neturi pagrindo remtis Taisyklių 132.5 punktu, kuris skirtas visai kitiems atvejams. Taisyklių 132.5 punktas „operatorius, patikrinęs mokėjimo dokumentus ir elektros apskaitos prietaisų veikimą ir nustatęs, kad už elektros energiją ar jos persiuntimo bei kitas su tuo susijusias paslaugas buvo apmokama netiksliai, <...>“, turi būti taikomas tiems atvejams, kai skiriasi rodmenys, kuriuos rodo veikiantis elektros apskaitos prietaisas, ir rodmenys, už kuriuos yra apmokėjęs klientas.

21Be to, elektros apskaitos prietaisas (Nr. 985289), pagal atsakovų pateiktus objektyvius duomenis, neveikė nuo pat jo įrengimo 2012-06-21, o ne nuo paskutinio rodmenų nurašymo 2014-01-08 iki 2015-08-21 d., kaip nurodo ieškovas. Pasekmės dėl elektros apskaitos prietaiso neveikimo, įvertinant visas atsakovų nurodomas faktines aplinkybes, neturi būti perkeltos atsakovams.

22Ieškovas yra paminėjęs ieškinyje Taisyklių 132.6 punktą, kuris nustato , kad „elektros apskaitos prietaisui arba elektros apskaitos schemos elementui sugedus ne dėl buitinio vartotojo kaltės (ne dėl buitinio vartotojo kaltės įstrigo elektros skaitiklio diskas, sugedo skaičiavimo mechanizmas, elektroninio elektros skaitiklio modulis, indikatorius, sudegė matavimo transformatorius, atsileido laidininko prijungimo gnybtas ir nutrūko schema ar pan.), elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų dingimo atvejais už patiektą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas per tą laikotarpį, kai elektros apskaita neveikė ar veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio suvartojimą iki gedimo (dingimo) arba pašalinus gedimą (naujojo įrengimo), arba pagal dokumentais pagrįstus kitus operatoriaus turimus duomenis“. Operatorius neturi jokių duomenų, kad nuo 2012-06-21 būtų tiekęs elektros energiją, neturi duomenų apie kokį tai atitinkamo laikotarpio suvartojimą iki gedimo, taip pat neturi jokių kitų dokumentais pagrįstų duomenų, susijusių su elektros energijos tiekimu ar suvartojimu.

23Atsakovų nuomone, jog tas faktas, kad Taisyklių 132.11 punktas, kuomet neteisėto elektros energijos vartojimo atveju reikalaujama žalos už 1 metus akivaizdžiai prieštarauja protingumo, teisingumo, proporcingumo principams kai nustačius tik faktą dėl neveikiančio elektros apskaitos prietaiso, nesant vartotojo kaltės, atmetant visus pateikiamus argumentus, deklaratyviai traktuojama, jog elektra buvo vartojama 590 parų (ilgesnis laikotarpis nei 1 metai neteisėto elektros energijos vartojimo atveju) bei reikalaujama už tokį tariamą elektros vartojimą susimokėti.

24Nurodo, kad ieškovas nesiėmė jokių priemonių nustatyti elektros apskaitos prietaiso (Nr. 985289) neveikimo priežasties, galimai tai gamyklinis brokas ar pan., bei nuėjo lengviausiu keliu - reikalauti iš atsakovų mokėti už tariamai tiektą elektros energiją. Atsakovai nurodo, kad taip pažeidžiamas nekaltumo prezumpcijos principas.

25Atsakovas A. S. teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir papildomai paaiškino, kad Objekte 2012 m. gyveno jauna pora, po jų išvykimo buvo apmokėta už visą naudotą elektrą pagal EAP rodmenis. Po to iki 2015 m. rugpjūčio 20 d. niekas negyveno. 2015 m. rugpjūčio 20 d. nusprendė įleisti neatlygintinai gyventi jauną porą į jiems priklausantį butą, esant ( - ). Tą pačią dieną paaiškėjo, kad elektros bute nėra, todėl pranešė apie tai ieškovui. Atvykęs ieškovo darbuotojas Z. J. nustatė, kad neveikia EAP, jį pakeitė ir atsakovas buvo iškviestas pasirašyti. Atsakovas nėra įsitikinęs, kad tuo metu kai pasirašė Aktą, ar šis dokumentas buvo užpildytas. Ar elektros perskaičiavimo būdas su juo buvo derintas neprisimena, bet informacija apie tai, kad pasirinkus šį būdą jam bus paskaičiuotas elektros energijos vartojimas už 590 dienų tikrai nebuvo pateikta. Aktas jam buvo pateiktas pasirašyti, bet jį gavo tik paštu. Gavus aktą buvo pateiktas skundas ieškovui.

26Atsakovė R. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuota tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

27Liudytojas Z. J. teismo posėdyje paaiškino, kad jis dirba vyr. inžinieriumi AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vykdant darbines funkcijas buvo gautas pranešimas apie tai, kad neveikia elektros skaitiklis adresu: ( - ), kuris buvo pritvirtintas prie išorinės pastato sienos. Nustatytas gedimas – skaitiklis nefiksavo jokių duomenų. Skaitiklis buvo pakeistas. Keičiant skaitiklį tą pačią dieną buvo surašomas atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, sutrikus apskaitos prietaiso darbui 2015-08-20 aktas Nr. G1398296. Savininkas pasirinko elektros perskaičiavimo būdą – pagal naujai įrengto EAP suvartojimą. Savininkas su aktu sutiko ir jį pasirašė. Jam nuvykus į objektą buvo buto savininkas A. S. ir to buto nuomininkai, kurie buvo buto viduje ir į lauką nebuvo išėję. Taip pat nurodė, kad gavus užduotį patikrinti elektros skaitiklių rodmenis, jie tai ir atlieka: nurašo elektros skaitiklių rodmenis, patikrina ar nepažeistos skaitiklių plombos, tačiau ar veikia skaitiklis ar ne, jie netikrina. Nurodė, kad skaitiklis paskutinį kartą Objekte buvo keistas 2012-06-21 ir patikrinimo metu buvo patikrintas ir įsitikinta, kad veikia. Nurodė, kad nauji elektroniniai tokio tipo skaitiklių gedimų pasitaiko. Apie pasirinktus būdus paaiškina klientams ir juos pasirinkus, apie tai pažymi akte.

28Atsakovė R. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuota tinkamai, jos neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant.

29Ieškinys atmestinas.

30Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008 m. gegužės 13 d. tarp ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir atsakovu A. S. buvo sudaryta elektros energijos tiekimo-naudojimo sutartis su buitiniu naudotoju Nr. 2803878, dėl paslaugų teikimo adresu: ( - ) (toliau- ir Objektas). Sutartimi ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją į Objektą, o atsakovas įsipareigojo už patiektą elektros energiją atsiskaityti (Sutarties 2.1 p.). Sudarydamas elektros energijos tiekimo sutartį, elektros energijos tiekėjas turi užtikrinti vartotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančių elektros energijos prietaisų įrengimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VST Šiaulių elektros tinklai v. Daugiabučio namo Tilžės g. 28-oji savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-3-269/2005), o vartotojas (abonentas) turi tinkamai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

312015 m. rugpjūčio 20 d. dalyvaujant atsakovui A. S. buvo surašytas Elektros gedimų ir pažeidimų Pranešimo Nr. 2442545 atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, sutrikus apskaitos prietaiso darbui, aktas Nr. G1398296. Juo buvo konstatuota, kad neveikia elektros skaitiklis adresu: ( - ), bei tai, kad atsakovo pasirinktas perskaičiavimo būdas – pagal naujai įrengto EAP suvartojimą. Ieškovas atliko skaičiavimus ir mano, kad atsakovai neapmokėjo už 1197,70 kWh ir liko skolingi 151,75 Eur už suvartotą elektros energiją. Ieškovo atliktas perskaičiavimas už laikotarpį nuo paskutinio rodmenų nurašymo dienos t.y. 2014 m. sausio 8d. iki Akto surašymo dienos, t.y. 2015 m. rugpjūčio 21 d. pagal naujai įrengto EAP mėnesinį suvartojimą.

32Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl elektros energijos sunaudojimo.

33CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame kodekse numatytas išimtis. Pagal CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tai yra pagrindinės teisės normos, reglamentuojančios įrodinėjimo pareigą ir įrodymų vertinimą.

34Vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų normomis, sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka tam tikrus esminius požymius. Pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo. Antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais). Toks teisinis reguliavimas suponuoja bylą nagrinėjančio teismo pareigą teisiškai kvalifikuojant sutartį nustatyti, koks asmuo, t. y. fizinis ar juridinis, yra galutinis prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat prekių ar paslaugų įsigijimo tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB „Vilniaus vandenys“, bylos Nr. 3K-3-579/2003; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. AB „Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008). Nagrinėjamu atveju sudaryta Sutartis pagal savo esmę pripažintina ir vartojimo sutartimi, nes abonentai (atsakovai) yra fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti (CK 6.383 straipsnio 4 dalis).

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas, išskyrus atvejus, kai šios nustatytos imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Tele2“ v. IĮ ,,Rogrinta“, bylos Nr. 3K-3-579/2008). Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta padidinta vartotojo teisių apsauga ir nustatyta, kad vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. A. A. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. UAB „Abuva“, bylos Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. AB „Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. UAB ,,Ribenos prekyba“, bylos Nr. 3K-3-536/2008). Taigi tuo atveju, kai elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalis – abonentas yra fizinis asmuo, kuris elektros energiją perka asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams, jis yra vartotojas vartotojų apsaugos teisės prasme ir turi gauti įstatyminę vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių apsaugą.

36CK 6.387 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta abonento pareiga užtikrinti tinkamą jam priklausančių energijos tiekimo tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, nedelsiant pranešti energijos tiekimo įmonei apie avariją, gaisrą, tiekiamos energijos apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant energiją. Šis reikalavimas taip pat įtvirtintas ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1 -38 (toliau - Taisyklės), 56.13.1 p., kuriame nustatyta, kad vartotojai privalo nedelsiant pranešti tiekėjui ir (ar) operatoriui apie: „visus Skaitiklio ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, Skaitiklio, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal Skaitiklio rodmenis elektros energijos suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą“. Šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju atsakovai savo įstatyme bei Taisyklėse numatytą pareigą įvykdė , t.y. atsakovas A. S. 2015 m. rugpjūčio 20 d. pastebėjęs, kad neveikia EAP, apie tai pranešė ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir atvykus Bendrovės darbuotojui į atsakovams priklausantį Objektą, t.y. butą, esantį ( - ) buvo nustatyta EAP neveikia ir surašytas Aktas.

37Nagrinėjamu atveju atsakovai elgėsi rūpestingai ir sąžiningai, pastebėję tai, kad neveikia EAP – pranešė apie tai ieškovui. Byloje ieškovė nepateikė įrodymų, kad Objekte buvo galima vartoti ar buvo vartojama elektros energija per ne dėl vartotojo kaltės sutrikusį elektros apskaitos prietaisą, įrengtą 2012 m. birželio 21 d., todėl ieškovės atliktas suvartotos energijos perskaičiavimas atliktas už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 8 d. iki 2015 m. rugpjūčio 21 d., kurio metu priskaičiuota ieškovei už suvartotą elektros energiją iš atsakovų 151,75 Eur laikytinas nepagrįstu. Atsakovų nurodytas aplinkybes, kad adresu: ( - ), nebuvo naudojama elektros energija patvirtina ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kintų seniūnijos 2016-01-13 Pažymoje V3-8 nurodytos aplinkybės, kad nuo 2013 m. minėtame objekte niekas negyveno ir nevykdė jokios kitos ūkinės veiklos. Vien tai, kad atsakovai nepranešė ieškovui apie tai, kad elektros energija nebus naudojamasi laikotarpiu už kurį atliktas perskaičiavimas minėtu adresu, neįrodo, kad iš tiesų elektros energija buvo naudojamasi.

38Pažymėtina, kad ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2017-03-02 rašte Nr. 2R-764 išreiškė poziciją ir pripažino, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktas galimai suvartotos elektros energijos paskaičiavimas vadovaujantis Taisyklių 132.6 papunkčiu yra neteisėtas ir nepagrįstas.

39Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 151,75 Eur skolą už suvartotą elektros energiją bei priteisti procesines palūkanas yra nepagrįstas ir atmestinas.

40Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą, t.y. 6,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93, 96 str.).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str. - 268 str., 270 str.,

Nutarė

42Ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 6,72 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

44Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškiniu prašo solidariai... 4. Ieškovas pažymi, kad vadovaujantis Taisyklių 132.6 punktu, elektros... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“... 6. Atsakovai A. S. ir R. S. atsiliepime... 7. Sprendžiant ginčą yra reikšmingos tokios aplinkybės, kurios matyti iš... 8. 2012-02-27 ( - ) (objekto Nr. 56005981) laikinai nevartoja elektros energijos... 9. 2012-06-21 ( - ) (objekto Nr. 56005981) įrengtas elektros apskaitos prietaisas... 10. 2012-09-04 ( - ) (objekto Nr. 56005981) laikinai nevartoja elektros energijos... 11. 2013-03-06 ( - ) (objekto Nr. 56005981) nurašyti... 12. 2013-03-14 ( - ) (objekto Nr. 56005981) laikinai nevartoja elektros energijos... 13. 2013-10-08 ( - ) (objekto Nr. 56005981) nurašyti elektros apskaitos prietaiso... 14. 2014-01-08 ( - ) (objekto Nr. 56005981) nurašyti elektros apskaitos prietaiso... 15. 2015-08-21 ( - ) (objekto Nr. 56005981) nuimtas elektros apskaitos prietaisas... 16. Ieškovas apie 2012-06-21 d. įvykusį elektros apskaitos prietaiso (Nr.... 17. Bute adresu ( - ) niekas negyveno nuo 2012 m. iki 2015-08-20. Faktą, kad... 18. Atsakovams akivaizdu, kad elektros apskaitos prietaisas (Nr. 985289) nėra... 19. Atsakovai ne vieną kartą buvo deklaravę, kad laikinai nebus vartojama... 20. Ieškovas nurodė, kad vadovaudamasis Taisyklių 132.5 punktu, perskaičiavo į... 21. Be to, elektros apskaitos prietaisas (Nr. 985289), pagal atsakovų pateiktus... 22. Ieškovas yra paminėjęs ieškinyje Taisyklių 132.6 punktą, kuris nustato ,... 23. Atsakovų nuomone, jog tas faktas, kad Taisyklių 132.11 punktas, kuomet... 24. Nurodo, kad ieškovas nesiėmė jokių priemonių nustatyti elektros apskaitos... 25. Atsakovas A. S. teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu... 26. Atsakovė R. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 27. Liudytojas Z. J. teismo posėdyje paaiškino, kad jis... 28. Atsakovė R. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 29. Ieškinys atmestinas.... 30. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008 m. gegužės 13 d. tarp ieškovės AB... 31. 2015 m. rugpjūčio 20 d. dalyvaujant atsakovui A. S. buvo... 32. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl elektros energijos sunaudojimo.... 33. CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal... 34. Vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės... 36. CK 6.387 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta abonento pareiga užtikrinti tinkamą... 37. Nagrinėjamu atveju atsakovai elgėsi rūpestingai ir sąžiningai, pastebėję... 38. Pažymėtina, kad ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos... 39. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti... 40. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos į... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str. - 268 str.,... 42. Ieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 6,72 Eur... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...