Byla 2-210-91/2013
Dėl neteisėto gamtinių dujų vartojimo žalos priteisimo ir kt. reikalavimų

1viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo ieškinį atsakovams L. B. ir J. B. dėl neteisėto gamtinių dujų vartojimo žalos priteisimo ir kt. reikalavimų,

Nustatė

2I. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų esmė : Teismo posėdyje ieškovo AB „Lietuvos dujos Kauno filialo atstovė prašo teismą priteisti priteisti iš atsakobų L. B. ir J. B. solidariai 13966,10 litų padarytą žalą, kurią sudaro:13174,00 litai turtinės žalos dėl neteisėto gamtinių dujų vartojimo 489,60 litai išlaidų, susijusių su naujo skaitiklio įrengimu 302,50 ekspertizės išlaidų, 548 litus sumokėto žyminio mokesčio valstybei paduodant ieškinį teismui, 5 % palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovai yra gyvenamojo namo Lazdynų g. 10 Marijampolėje savininkai, be to, su atsakovu L. B. pasirašyta Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią vartotojas privalo laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį, užtikrinti dujotiekių ir skaitiklių, esančių vartotojo valdoje arba prie jo valdos ribų, saugumą, priežiūrą, apsaugą nuo mechaniniu pažeidimų, skaitiklio plombų ir lipdukų neliečiamumą (Sutarties 4.2, 4.3 punktai). Analogiškos pareigos vartotojams numatytos ir Lietuvos Ūkio ministro 2002-05-05 įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių (toliau Taisyklės) 121.3 punkte. Būtent toks elgesys atitiktų apdairaus, rūpestingo ir protingo elgesio standartą. Sutartimi Atsakovai įsipareigojo saugoti jiems įrengtą dujų skaitiklį ir plombas nuo pažeidimų ir iš sutarties 10 p. žinojo apie šios pareigos nevykdymo pasekmes, tačiau atsakovai šios pareigos nevykdė. Gamtinių dujų skaitiklis pas vartotojus buvo įrengtas naujas 2008 m. balandžio 7 d., todėl akivaizdu, kad nustatyti skaitiklio ir skaitmeninės plombos pažeidimai galėjo atsirasti tik tyčiniais atsakovų veiksmais, siekiant koreguoti skaitiklio rodmenis, o dėl pažeidimų ir atsiradusios žalos šiuo atveju yra atsakingi būtent atsakovai, kadangi be savininkų žinios tokie pažeidimai atsirasti negalėjo. Kaip jau minėta 2008 m. balandžio 7 d. šiame gyvenamajame name priklausančiame atsakovams buvo įrengtas naujas dujų apskaitos prietaisas BK. G4T Nr. 23491576, bei užplombuotas AB „Lietuvos dujos" skaitmenine plomba Nr.6763848. 2009 m. balandžio 15 d. skaitiklio skaitmeninė plomba pakeista į plombą Nr.7982310. AB „Lietuvos dujos" Kauno filialo Marijampolės skyriaus inspektorės 2012 m. kovo 20 d., tikrindamos dujų apskaitos prietaisą pas vartotoją atsakovus, adresu Lazdynų g. 10 Marijampolėje, pastebėjo, kad skaitiklio gamyklinė plomba yra deformuota, taiyra mechaniškai pažeista. Dėl šios priežasties 2012 m. kovo 22 d., dalyvaujant namo savininkei atsakovei J. B., dujų apskaitos prietaisas Nr. 23491576 kartu su plombomis buvo demontuotas, įdėtas į dėžę Nr. 7, kuri užplombuota vienkartine plomba Nr. KA20606, bei surašytas Vartotojo gamtinių dujų apskaitos patikrinimo bei dujų kiekio matavimo priemonių pakeitimo aktas, kuriuo vartotojas pakviestas 2012 m. kovo 28 d. dalyvauti Marijampolės skyriaus matavimo priemonių, jų plombų techninės būklės tyrimo, pažeidimo bei žalos nustatymo komisijos posėdyje. Siame posėdyje dalyvavo namo bendrasavininkė atsakovė J. B.. Komisija išorinės skaitiklio ir plombų apžiūros metu nustatė skaitmeninės plombos Nr. 7982310 subraižymus, bei gamyklinės plombos mechaninius pažeidimus. Dėl šių priežasčių Komisija nutarė, kad vartotojas turi atlyginti skaitiklio, bei jo keitimo išlaidas, bei žalą už laikotarpį nuo paskutinio vartotojo patikrinimo 2011-11-30 iki skaitiklio nuėmimo 2012-03-21. Atsakovė J. B. buvo supažindinta su nustatytais pažeidimais, bei Komisijos išvada, tačiau ji su Komisijos nustatytais pažeidimais nesutiko, todėl skaitiklis su plombomis įdėtas į dėžę Nr. 7, užplombuotas plomba Nr. KA20664, bei vartotoja pakviesta 2012-04-05 į AB „Lietuvos dujos" Kauno filialo Komisiją pakartotiniam skaitiklio ir plombų tyrimui, buvo surašytas 2012-03-28 Dujų sistemos, dujų vartojimo tyrimo aktas Nr. 01-2012M. Nurodytu laiku atsakovams neatvykus ir nepranešus neatvykimo priežasčių, bei neprašant atidėti skaitiklio ir jo plombų tyrimo laiko, Komisija nedalyvaujant atsakovams, apžiūrėjo skaitiklį ir plombas. Apžiūros metu, Komisija nustatė skaitiklio ir jo plombų pažeidimus, kuriuos fiksavo 2012-04-05 Dujų sistemos, dujų vartojimo tyrimo akte Nr. 09-12M, bei nuotraukose, kurios yra pridėtos prie pateikto ieškinio byloje. Dėl išaiškinto pažeidimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2002-02-05 įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 176 p., bei Sutarties 10 p., buvo apskaičiuota žala dėl neteisėto gamtinių dujų vartojimo, pažeidus dujų apskaitos prietaiso plombas. Žala atsakovams apskaičiuota, įvertinant name įrengtų dujas vartojančių prietaisų galingumus, įvertinus per pažeidimo laikotarpį vartotojo apskaitytą dujų kiekį, bei įskaičius naujo dujų skaitiklio įrengimo išlaidas. Pagal šiuos skaičiavimus, žala ieškovui AB „Lietuvos dujos" Kauno filialui dėl neteisėto gamtinių dujų vartojimo atsakovų gyvenamąjame name laikotarpiu nuo 2011-11-30 paskutinio patikrinimo datos iki 2012-03-21 skaitiklio nuėmimo datos pagal 2012-04-16 Nebuitinio vartotojo padarytos žalos nustatymo aktą Nr. 09-12 M sudaro 13663,60 litai, 13174 litai už gamtines dujas ir 489,60 litai už dujų apskaitos prietaiso keitimą pagal 2012-03-22 Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą Nr 1203-01. Žalos nustatymo aktas su raginimu sumokėti žalą J. B. buvo išsiųstas 2012-04-17. Šis žalos aktas jame nurodyta tvarka 2012-04-26 buvo apskųstas AB „Lietuvos dujos". Po šio skundo išnagrinėjimo, vartotojai buvo pasiūlyta atlikti skaitiklio ir jo plombų tyrimą Lietuvos energetikos instituto laboratorijoje. Atsakovai raštu buvo pakviesti dalyvauti 2012-05-30 LEI atliekant skaitiklio ir plombų ekspertizę, tačiau atsakovai nurodytu laiku neatvyko, todėl LEI ekspertizė buvo atlikta nedalyvaujant atsakovams. LEI atlikus skaitiklio ir plombų ekspertizę buvo nustatyti jų pažeidimai, kurie užfiksuoti nuotraukose ir 2012-06-11 Ekspertizės akte Nr. 8/12. Nustačius skaitiklio ir jo plombų pažeidimus, vadovaujantis Taisyklių 169 p., atliktos skaitiklio ekspertizės LEI išlaidas 302,50 litų privalo atlyginti atsakovai. Prašo teismą taip pat priteisti sumokėtą žyminį mokestį valstybei paduodant ieškinį teismui ir visas kitas su bylos vedimu patirtas išlaidas. Atsakovė J. B. ir jos atstovas su ieškiniu nesutinka ir teismą prašo ieškovo AB “lietuvos dujos” Kauno filialo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Teismo posėdyje atsakovų atstovas paaiškino, kad atsakovai 2008-04-07. su ieškovu sudarė Gamtinių dujų tiekimo sutartį Nr. 24109356, kurios pagrindu ieškovas tiekė atsakovui gamtines dujas. Atsakovų ir jų atstovo nuomone ieškovo ieškinys negali būti tenkinamas dėl to, kad buvo pažeista procedūros, kurios yra privalomos siekiant nustatyti galimą neteisėtą dujų vartojimo faktą bei intervenciją į skaitiklį, kurio rodmenimis yra fiksuojama dujų vartojimas bei dėl to kilusios pasekmės, atsiradusi reikalaujama žala. Atsakovų atstovas remiasi Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2002-02-05 įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių XV skyriuje „Neteisėtas dujų vartojimas", yra numatyta dujas tiekiančios įmonės-ieškovo veiksmai esant įtarimui, jog vartotojas, šiuo atveju-atsakovas, neteisėtai vartojo dujas, klastojo dujų skaitiklio rodmenis ar kitais būdais bandė padaryti žalą dujų tiekėjui. Taisyklių 167 p. numato, kad „Jei patikrinimo metu nustatoma pažeidimų, sugadintas dujų skaitiklis, pažeistos ar nukabintos vartotojo teritorijoje esančios dujų skaitiklio plombos, iti dujų teikimo prietaisai, neteisėtas dujų vartojimas įforminamas aktu. Tų pačių Taisyklių 168 p. numato, kad „Jeigu būtina, matavimo priemonė patikrinimo metu išmontuojama tolesniam tyrimui: matavimo priemonė, kurios didžiausias išilginis matmuo neviršija 1 metro, įdedama į numeruotą dėžę, užrakinama kontroline spyna, ant kurios įdėklo pasirašo dujų įmonės darbuotojas bei vartotojas ir nurodo datą. Jei vartotojas ar jo įgaliotas atstovas pasirašyti atsisako, surašomas aktas. Jeigu matavimo priemonė per didelė, kad ją būtų galima patalpinti į dėžę, vartotojui pasiūloma ją lydėti į tyrimo vietą. Tyrimo vietoje matavimo priemonė kontroline spyna užrakinama specialiai tam skirtoje patalpoje ar spintoje. Su vartotoju suderinama matavimo priemonės tyrimo data. Už kontrolinės spynos įdėklo išsaugojimą atsako dujų įmonė, šiuo atveju ieškovas AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas. Atsakovų atstovo manymu šiuo atvėju ieškovas padarė visą eilę pažeidimų, nesilaikė taisyklių reikalavimų, bei neužtikrino tinkamų apskaitos prietaiso, kuris ieškovo AB „Lietuvos dujos“Kauno filialo atstovo nuomone, buvo paveiktas išoriškai, įpakavimo, saugojimo bei gabenimo reikalavimų. Kaip numato Taisyklės, dujų skaitiklis, turėjo būti įdėtas į numeruotą dėžę, užrakinamą kontroline spyna, ant kurios įdėklo pasirašo dujų įmonės darbuotojas bei vartotojas, atsakovi, arba vienas iš jų ir nurodoma data, šiuo atveju buvo padaryta tik dalinai, tai yra skaitiklis, įtariant jo rodmenų klastojimo faktą, buvo patalpintas į dėžę. Tačiau jokių parašų ant kontrolinės spynos įdėklo nebuvo ir nėra. Kadangi atsakovai nesutiko su įtarimu dėl galimo neteisėto dujų vartojimo fakto, todėl jis buvo iškviestas į komisijos, paskirtos AB „Lietuvos dujų" Kauno filialo direktoriaus 2011-12-30. Įsakymu- potvarkiu Nr. l,7-(k22)G3-241, pasėdį, vykusį 2012-03-28. Posėdžio metu buvo surašytas „Dujų sistemos, dujų vartojimo tyrimo aktas", kuriame nurodyta, kad „Dujų skaitiklis Elster BK G-4T (1-250) Nr. 2007 išimtas iš dėžės Nr. 7, plomba Nr. KA 20606 Padaryta nuotrauka". Tačiau kaip matosi, prie ieškinio pridėtuose dokumentuose-pridėtoje nuotraukoje, ant dėžės spynos nėra nei dujų įmonės darbuotojo, nei atsakovo parašų, tai reiškia, kad ieškovo atstovai nevykdė jiems Taisyklėse nurodytų pareigų, kas sudaro pagrindą abejoti visais tolimesniais ieškovo veiksmais bei jų pasekmėmis. Tai yra tokie veiksmai sudarė galimybę ieškovui piktnaudžiauti savo teisėmis, kol skaitiklis buvo saugomas ieškovo darbuotojų. Ieškovas pažeidė šį reikalavimą, 2012-03-22. „Vartotojo gamtinių dujų apskaitos patikrinimo bei dujų kiekio matavimo priemonių pakeitimo akte", kuris buvo surašytas pakeičiant dujų skaitiklį, galimai paveiktą išoriškai, pakeičiant kitu, yra nurodyta, jog „Dalyvaujant vartotojui, 2012m. kovo 22. dujų skaitiklis, kompiuteris-korektorius, jų montavimo plombos nuimti ir įdėti į dėžę Nr. 7, kuri užplombuota vienkartine plomba Nr. KA21895...". Tame pačiame dokumente šis vienkartinės plombos numeris yra nubrauktas bei įrašytas visiškai kitas numeris KA20606. Vėlesniuose dokumentuose matosi, jog jau būtent šis vienkartinės plombos numeris yra fiksuojamas. Tačiau nėra aišku dėl kokių priežasčių ir kokiu būdu plomba buvo pakeista, juo labiau, kad minėtame 2012-03-22. „Vartotojo gamtinių dujų apskaitos patikrinimo bei dujų kiekio matavimo priemonių pakeitimo akte" šis pakeitimas nėra visiškai fiksuojamas. Plombos pakeitimas pažymėtas bei įforminamas paprasčiausiai nubraukiant vienos plombos numerį bei vietoje jo apačioje užrašant kitos plombos numerį. Po šiuo pakeitimu nėra nurodyta, kad plombos pakeitimas buvo suderintas su atsakovais, taip pat nėra atsakovų parašo ant minėto akto, jog jam apskritai šis pakeitimas yra žinomas. Akivaizdu, kad keičiant plombą, kuria buvo plombuota dėžė su pažeistu matavimo prietaisu, tai turėjo būti daroma su atsakovų žinia. Tačiau, kaip matosi, tokia informacija atsakovams suteikta nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms kyla pagrįstos abejonės ir dėl visų tolimesnių ieškovo atliktų veiksmų pagrįstumo-2012-04-05 Dujų sistemos, dujų vartojimo tyrimo akto, kreipimosi į Lietuvos energetikos institutą dėl matavimo prietaiso tyrimo atlikimo, bei šios įstaigos pateikto ekspertizės akto. Be to Taisyklių 169. numatyta, kad jei atsakovas nesutinka su patikrinimo metu nustatytais dujų apskaitos skaitiklio pažeidimais, matavimo priemonių tyrimą (techninę ekspertizę) per 20 kalendorinių dienų nuo akto dėl neteisėto dujų vartojimo surašymo atlieka nuo dujų įmonės nepriklausoma Metrologijos tarnybos įgaliota arba akredituota laboratorija. Nagrinėjamu atveju tyrimas buvo atliktas 2012-06-11, o buitinio vartotojo dujų apskaitos perplombavimo aktas surašytas 2012-03-20. Tai rodo, jog tyrimas buvo atliktas praėjus keleto mėnesių laikotarpiui, o ne 20 dienų, kaip to reikalauja Taisyklės. Šie faktai vėlgi kelia atsakovų atstovui abejones dėl ieškovo veiksmų objektyvumo, patikimumo. Be to, šis Taisyklių punktas numato, kad vartotojui nesutikus su dujų apskaitos patikrinimo aktu atliekama techninė ekspertizė tai yra tiriamas matavimo prietaisas, tik po to yra kviečiama žalos nustatymo komisija. Šiuo atveju ieškovas visų pirma atidarė dėžę, kurioje buvo saugomas matavimo prietaisas 2012-03-28. Marijampolėje, vėliau tą pačią procedūrą atliko 2012-10-05 Kaune, ir tik po to persiuntė nepriklausomai laboratorijai tirti matavimo prietaisą. Kyla pagrįstas klausimas kam ieškovo atstovams reikėjo du kartus atidarinėti dėžę su matavimo prietaisu, tuo keliant abejones dėl šių veiksmų objektyvumo bei reikalingumo, kai plombuota dėžė per 20 dienų turėjo būti perduota laboratorijai tyrimui atlikti. Akivaizdu, kad po tiek nepagrįstų dėžės atidarinėjimų neliko jokio nei ieškovo atstovo, nei atsakovo parašo ant dėžės kontrolinio užrakto, o vietoje to atsirado dėžė Nr. 37 bei ant jos esanti plomba Nr. 5048773. Jokio pirminio plombavimo požymių, tai yra dėžės Nr. 7 ar plombos Nr. KA21895, neliko. Kyla pagrįstas klausimas, kokiu pagrindu ieškovo atstovai vykdė kažkokius tyrimus, kurie nėra numatyti Taisyklėse, savavališkai atidarinėjo dėžę, keitė plombas, kol galų gale skaitiklis atsidūrė visiškai kitoje dėžėje, užplombuotoje visiškai kita plomba, o ne su tiekėjo bei vartotojo parašais, kaip kad yra reikalaujama Taisyklėse. Tai vertintina kaip visiška ieškovo atstovų savivalė. Taisyklių pažeidimas, naikinantis bet kokias galimybes tenkinti ieškinį bei priteisti iš atsakovų, bet kokius tariamus nuostolius. Atsakovų atstovo manymu ieškovas AB “Lietuvos dujos” kauno filialas pateikė ieškinį, kuris negali būti tenkinamas. Pateikti duomenys tai yra pažeidimų, kuriuos padarė ieškovo darbuotojai, visuma, pobūdis, jų eiliškumas, leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog ieškovo atstovai atliko visą eilę veiksmų, kurie daro ieškinio tenkinimą negalimu. Visų pirma be atsakovų žinios, dalyvavimo buvo pakeista plomba ant dėžės Nr. 7, kurioje buvo patalpintas matavimo prietaisas. Tuo pačiu galimai buvo nuimtas įdėklas nuo kontrolinės spynos, ant kurio turėjo pasirašyti tiek ieškovo darbuotojas, tiek atsakovas. Vėliau pakeista tiek dėžė, tiek ant jos esanti plomba. Tokiu būdu esant šiems ieškovo pažeidimams atsiranda pagrindas manyti, jog ieškovas, savavališkai, be atsakovo žinios, keisdamas apsaugą užtikrinančias priemones, sudarė galimybę savarankiškai įtakoti matavimo priemonę, ko pasėkoje ir buvo nustatyti pažeidimai, konstatuoti ekspertizės akte Nr. 8/12. Iš esmės šie pažeidimai yra būtini tam, kad be atsakovų žinios, dalyvavimo būtų galima patekti į dėžės vidų bei turėti galimybę prieiti prie matavimo prietaiso, kurio rodmenų klastojimu yra įtariami atsakovai. Tokiu būdu konstatuoti matavimo prietaiso pažeidimai negali būti vertinami kaip atsakovų neteisėtų veiksmų pasekmė, o galimai paties ieškovo veiksmų įtakos rezultatas. Iš pateiktų duomenų yra akivaizdu, jog byloje nėra neginčytinai nustatyta, jog būtent atsakovo veiksmų pasėkoje ieškovui buvo sukelti nuostoliai, jeigu jie apskritai buvo. Jeigu matavimo prietaisas buvo paveiktas jau po to, kai jis buvo išgabentas iš atsakovo gyvenamosios vietos, tokiu atveju nėra sąlygų atsakomybės kilimui. Atsižvelgiant į tai, jog byloje nėra nustatyta, jog dėl atsakovų neteisėtų veiksmų ieškovui buvo padaryta žala, prašo ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys tenkintinas. II. Teismo posėdyje nustatytos reikšmingos ginčui spręsti bylos aplinkybės. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Šalių ir jų atstovų paiškinimu faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovas AB “Lietuvos dujos Kauno filialas kreipėsi į teismą dėl žalos, padarytos neteisėtai naudojant gamtines dujas, išlaidų susijusių su naujo dujų skaitiklio įrengimu, atliktos dujų skaitiklio ekspertizės, sumokėto žyminio mokesčio valstybei priteisimo paduiodnt ieškinį teismui, išlaidų priteisimo.

3Pagal 2009 m. kovo 18 dienos dvišalę gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį su buitiniu vartotoju Nr. 24109356, ieškovas AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas, atsakovų L. B. ir J. B. namų, esančių Lazdynų g. 10, Marijampolės mieste, valdoje pastatė ir užplombavo gamtinių dujų apskaitos prietaisą-skaitiklį bei tiekė atsakovų šeimai gamtines dujas, o šie jas vartojo, namo šildymui ir buičiai. Pagal 2009 m. kovo 18 dienos gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią pasirašė namo bendraturtis atsakovas L. B., pagal kurią atsakovai privalo laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį, užtikrinti dujotiekių ir skaitiklių, esančių atsakovų valdoje arba prie jo valdos ribų, saugumą, priežiūrą, apsauga nuo mechaniniu pažeidimu, skaitiklio plombų ir lipdukų neliečiamumą, Sutarties 4.2, 4.3 punktai. ( b.l. 11-14). Analogiškos pareigos vartotojams numatytos ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2002-05-05 įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 121.3 punkte. Būtent toks atsakovų L. B. ir J. B. elgesys atitiktų apdairaus, rūpestingo ir protingo elgesio standartą. Sutartimi atsakovai įsipareigojo saugoti skaitiklį ir plombas nuo pažeidimų ir iš sutarties 10 p. žinojo apie šios pareigos nevykdymo pasekmes, tačiau šios pareigos vis tiek neįvykdė. Gamtinių dujų skaitiklis pas vartotojus buvo įrengtas naujas 2008 m. balandžio 7 d. todėl akivaizdu, kad nustatyti dujų skaitiklio ir skaitmeninės plombos pažeidimai galėjo atsirasti tik tyčiniais atsakovų veiksmais, siekiant koreguoti skaitiklio rodmenis, ir neteisėtai naudoti gamtines dujas, dėl nustatytų pažeidimų ir atsiradusios žalos šiuo atveju yra atsakingi atsakovai, L. B. ir J. B. kadangi be savininkų, atsakovų žinios tokie pažeidimai atsirasti negalėjo. Tuo pasireiškė atsakovų L. B. ir J. B. neteisėti veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos CK 6.246 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse numatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti (netisėtas veikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpetingai. Dujų apskaitos skaitiklio patikrinimo metu 2012 m. kovo 20 d., minėti pažeidimai yra užfiksuoti ir 2012 m. kovo 22 d. Vartotojo gamtinių dujų apskaitos patikrinimo bei dujų matavimo priemonių pakeitimo akte. Atsakovė J. B. ant šio akto pasirašė, akto kopija buvo įteikta atsakovei. (b.l. 17). Šią aplinkybę patvirtina akte esantis įrašas apie tai, kad vienas akto egzempliorius paliktas, AB „Lietuvos dujos" Marijampolės skyriaus vadybininkės R. B. 2012-11-13 rašytinis paaiškinimas , bei atsakovės J. B. dalyvavimas 2012-03-28 komisijos posėdyje, kadangi būtent šiuo aktu atsakovė buvo kviečiama atvykti. (b.l. 20-23). Šios aplinkybės patvirtina ir tai, kad 2012-03-22 skaitiklio pakeitimo akte padarytas pataisymas (Nr. KA21895 į Nr. KA20606) atsakovams buvo žinomas, (b.l. 18-19). Teismas mano, kad atsakovė J. B. ir jos atstovas 2012-12-10 teismo posėdyje pateikė melagingus paaiškinimus apie tai, kad atsakovams nieko nebuvo žinoma apie šį numerio pataisymą, kadangi iš 2012-03-28 akto Nr. 01-2012M matyti, kad 2012-03-28 komisijos posėdyje minėtas aktas buvo pateiktas kartu su skaitikliu įdėtu į dėžę. (b.l. 20,21). Atsakovė J. B. ir jos atstovas jokių įrodymų, pagrindžiančių jų teiginį į bylą nepateikė. Ši atsakovės ir jos atstovo teiginį paneigia šios faktinės bylos aplinkybės: atsakovė J. B. teismo posėdžio metu patvirtino, kad plomba nuo dėžės buvo nuimta jos akivaizdoje, atsakovė J. B. jokių pastabų dėl šio taisymo, pasirašydama minėtame akte neišreiškė, apie pataisymus atsakovė nieko nemini ir 2012-04-26 skunde, rašytame AB Lietuvos dujos” dėl dujų 2012-04-05 dujų sistemos, dujų vartojimo tyrimo akto Nr. 09-12m (b.l. 34-35). Bylos nagrinėjimo metu atsakovė patvirtino, kad jai nėra žinoma aplinkybių, dėl kurių AB „Lietuvos dujos" darbuotojai atsakovams norėtų kenkti ir tyčia sugadinti jų valdose, esantį dujų apskaitos skaitiklį. Todėl šiuos atsakovės J. B. ir jos atstovo aiškinimus teismo posėdyje teismas vertina kritiškai, kai vengimo atsakomybės už padarytus pažeidimus ir neteisėtai naudotas gamtines dujas. Teismas negali sutikti ir su atsakovų atstovo argumentais dėl jo nurodytų Taisyklių 168 punkto pažeidimo, tai yra atsakovų ir dujų įmonės atstovų parašų ant kontrolinės spynos įdėklo nebuvimo. Kaip jau buvo paaiškinta teismo posėdžio metu, ant metalinės kontrolinės spynos nėra galimybės pasirašyti. Be to, tokio teisinio reglamentavimo pagrindinis tikslas, dedant skaitiklį ir plombas į dėžę, užtikrinti jų išsaugojimą. Įgyvendindama šį tikslą, ieškovas AB “Lietuvos dujos” Kauno filialas dėžę su skaitikliu užplombavo vienkartine plomba, kuri buvo nuimta dalyvaujant atsakovei J. B.. Nuimant skaitiklį užfiksuoti pažeidimai, ir 2012-03-28 fiksuoti plombų pažeidimai nepasikeitė, taigi akivaizdu, kad dujų ieškovo AB “Lietuvos dujos” Kauno filialo darbuotojai tinkamai išsaugojo skaitiklį ir jo plombas.(b.l. 20-23). Todėl atsakovams už gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis).

4Atsakovų L. B. ir J. B. kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl gamtinių dujų vartotojų, atsakovų kaltės, tenka vartotojams, atsakovams. Pagal civilinio proceso įstatymo nuostatas, tokiu atveju įrodinėjimo našta dėl kaltės nebuvimo yra perkeliama atsakovams tai yra gamtinių dujų abonentui (vartotojui), kuris turi įrodyti savo kaltės dėl sutartinių nuostatų pažeidimo nebuvimą, tai yra paneigti kaltės prezumpciją (CPK 178 straipsnis). Būtent tokią teisės taikymo ir aiškinimo praktiką dėl atsakovų kaltės prezumpcijos nuosekliai formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos energija" filialas Vilniaus elektros tinklai v. A. K.,bylos Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „VST" v. R. L, bylos Nr. 3K-3-348/2009; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB LESTO v. ). K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-356/2011). Teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartyje Civ. b. Nr. 3K-3-92/2012 konstatavo, kad energijos apskaitos prietaiso įrengimo vieta (ant namo tvoros iš gatvės pusės), neatleidžia energijos vartotojo nuo pareigos laikytis energijos pirkimo sutartimi prisiimtu 3 įsipareigojimu - užtikrinti apskaitos prietaisų saugumą, ju nepažeisti, pranešti apie galimus energijos prietaisų, plombų pažeidimus (laikytis kooperavimosi principo, bendradarbiauti su energijos tiekėju). Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 patvirtintų Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo 34 punktas numato, kad „buitinis vartotojas pagal skirstymo sistemos operatoriaus nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius už savavališką matavimo priemonės pakeitimą, sugadinimą, dujotiekio ar jo įrenginių sugadinimą, plombų pažeidimą, įrengtą matavimo priemonės aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą matavimo priemonės mechanizmą. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovo AB “Lietuvos dujos” Kauno filialo Gamtinių dujų skaitiklio tyrimas buvo atliekamas AB „Lietuvos dujos" Kauno filialo žalos nustatymo komisijoje 2012-03-28 ir 2012-04-05, vadovaujantis AB „Lietuvos dujos" generalinio direktoriaus patvirtinta AB „Lietuvos dujos" padarytos žalos dėl neteisėto gamtinių dujų vartojimo ar dujų sistemos pažeidimo nustatymo ir išieškojimo tvarka. (b.l. 31-32).Nustatyta, kad 2012-03-28 skaitiklio tyrime dalyvavo atsakovė J. B.. Jokių pastabų dėl skaitiklio tyrimo atsakovė neišreiškė, nurodydama tik kad nesutinka su pažeidimais. Tačiau nepaisant to, Komisijos posėdžio metu, dalyvaujant atsakovei, padarytos nuotraukos akivaizdžiai patvirtina gamyklinės plombos pažeidimą ir matomus pakartotinius gręžimo pėdsakus. Apie galimą pažeidimą atsakovai L. B. ir J. B. buvo informuoti ir nuimant skaitiklį 2012-03-22, ką patvirtina atsakovo parašas ant minėto akto. (b.l.18-20). Tarp ieškovo AB “Lietuvos dujos” Kauno filialas ir atsakovų vyko bendravimas telefonu, buvo derinamas galimas ekspertizės LEI laikas, be to atsakovė J. B. 2012-04-26 buvo pateikusi rašytinį skundą, todėl tai pat nepagrįstas atsakovų atstovo argumentas dėl ieškinio nepagrįstumo remiantis tuo, kad ekspertizė nebuvo atlikta Taisyklių nustatytu terminu. Teismo pažymėtina, kad ekspertizės atlikimo laikas jokiu būdu neįtakoja paties skaitiklio plombų pažeidimo. (b.l.25-30). Neginčijamai nustatyta, kad Lietuvo energetikos institute atliekant skaitiklio ir jo plombų ekspertizę buvo patvirtinama ieškovo AB “Lietuvos dujos” Kauno filialo žalos komisijos išvada dėl skaitiklio gamyklinės ir skaitmeninės plombų pažeidimų. Skaitiklio skaitmeninės plombos Nr. 7982310 nustatyti pažeidimai yra papildomi rašytinei įrodymai, patvirtinantys, kad skaitiklis buvo ardomas tikslu koreguoti skaitiklio rodmenis. Ant dujų skaitiklio gamyklinės plombos tvirtinimo plokštelės matomi keli gręžimai parodo, kad gamyklinė plomba buvo keičiama, keičiant ir skaitmeninės plombos tvirtinimo vietą. Skaitiklio padarytos nuotraukos Lietuvos Energetikos instituto (b.l.38-43) nuotraukose) akivaizdžiai įrodo šias byloje nustatytas faktines aplinkybes. Skaitmeninės plombos pažeidimai ir vidiniai subraižymai matomi iš byloje esančių nuotraukų ir LEI ekspertizės akto.(b.l. 38-39,25-30). Plombos yra įrenginiai, atliekantys kontrolinę, apsauginę funkcijas, jomis apribojama galimybė pašalinimas asmenims daryti šalutinį poveikį arba plombos pažeidimo (nuėmimo) atveju fiksuojamas pats tokio poveikio faktas. Nuėmus plombas sudaroma galimybė įtakoti skaitiklio skaičiavimo mechanizmo veikimą. Plombos yra vienkartiniai įrenginiai ir jos naudojamos tik vieną kartą. Plombas nuimant jos yra pažeidžiamos ir tolimesniam naudojimui netinkamos. Pakartotinis plombų panaudojimas rodo jų pažeidimo faktą ir nesankcionuotą panaudojimą. Tai neginčijamai nustatyta Lietuvos energetikos Instituto 2012-06-11 ekspertizės aktas Nr. 8/12. (b.l. 38-39,40-43). Nustatytos faktinės bylos aplinkybės preziumuoja atsakovų kaltę, nes neginčijamai nustatyta, kad yra sugadinti dujų apskaitos prietaisai, pažeistos dujų skaitiklio plombos ir nustatyti taisyklėse numatyti pažeidimai, kurie laikomi neteisėtu energijos naudojimu (167 p.). Tokiais atvejais paneigti preziumuojamą kaltę privalo atsakovai. Šią aplinkybę ne kartą yra nurodęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. ( LAT Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2000 metų gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000). Teismų praktikojelaikomasi nuostatos, kad vartotojo kaltės prezumpcija galioja, jeigu energijos matavimo priemonė buvo techniškai tvarkinga tiek jos įrengimo momentu, tiek per visą jos eksploatavimo laiką. Nustačius faktą, kad plombų pažeidimai atsirado jas nuimant ir dėl to turint galimybę koreguoti skaitiklio rodmenis, tai sudaro pagrindą konstatuoti atsakovų ieškovei padarytos žalos faktą (K AT 2011-12-20 sprendimas civ. byloje Nr. 2A-1944-153/2011). Kaip jau minėjome, įrodymus, paneigiančius atsakovų kaltę, byloje privalo pateikti atsakovai. Teismui nustačius, jog atsakovai L. B. ir J. B. yra kalti dėl padaryto pažeidimo, yra pagrindas tenkinti ieškovo AB “Lietuvos dujos” Kauno filialo ieškinį dėl žalos priteisimo iš atsakovų. Žala atsakovams apskaičiuota pagrįstai ir teisėtai vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo, laikymo, skirstymo ir tiekimo taisyklių 176 punktu, Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties 10 punktu. Į bendrą žalos dydį, įskaičiuoti nuostoliai dėl suvartotų ir neapskaitytų gamtinių dujų, pakeisto skaitiklio kaina, išlaidos dujų matavimo priemonės atjungimui-prijungimui, transporto išlaidos. Žala paskaičiuota už laikotarpį nuo paskutinio patikrinimo 2011-11-30, iki pažeidimo nustatymo 2012-03-21. (b.l. 15,16,18,19,31-32,33). Detalus žalos skaičiavimas atsispindi 2011-04-16 Žalos nustatymo akte Nr. 09-12M. (b.l. 31-32). Vadovaujantis taisyklių 169 punktu, vartotojai privalo atlyginti ir 302,50 litų ekspertizės Lietuvos Energetikos Instituto išlaidų. Pažymėtina, kad dėl dujų vartojimo taisyklių ir sutarties pažeidimo padarytą realų žalos dydį faktiškai nustatyti neįmanoma, o perskaičiuotas sunaudotos energijos kiekis faktiškai turi ir kompensacinę, ir baudinę paskirtį (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio mėn. 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-366-527/2011). Teismas vadovaujantis ieškinyje išdėstytais motyvais, bylos nagrinėjimo metu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais, ieškovo AB “Lietuvos dujos” Kauno filialo ieškinį tenkina visiškai.

5III. Ginčui spręsti taikytina teisė, jos aiškinimas ir teismo sprendimo argumentai Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 ir 2 d.d. nustatyta, jog kiekvienas asmuo pagal įstatymą turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu ar neveikimu) nepadarytų žalos kitam asmeniui, tame tarpe ir tokiam, su kuriuo jį sieja sutartiniai teisiniai santykiai, o visgi padaręs tokios žalos – privalo visiškai ją atlyginti. Byloje nenuginčytai nustatyta, jog 2011-11-30 iki 2012-03-21 laikotarpiu buvo kaltai (tyčia) pažeistos atsakovų vartotos gamtinių dujų apskaitos prietaiso- skaitiklio, apsauginės tiekėjo bei gamintojo plombos ir mechaniškai pažeistos, taip neteisėtai buvo naudojamos gamtinės dujos. Atsižvelgiant į Sutarties 4.3 punkto bei Taisyklių 45.2, 45.11.1 ir kt. p.p. turinį teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog dujų vartotojo kaltė dėl pas jį įrengto dujų apskaitos prietaiso sugadinimo ir to pasekoje sekusio neapskaitinio gamtinių dujų vartojimo teisės aktais yra preziumuojama. Kitaip tariant, turi būti traktuojama, jog būtent vartotojas yra kaltas dėl apskaitos prietaiso, jo apsaugos sugadinimo ir neapskaitinio gamtinių dujų vartojimo tol, kol šis to nenuginčija, tai yra neįrodo, jog tai atsitiko ne dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurios šalina jo civilinę atsakomybę prieš ieškovą AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialą gamtinių dujų tiekėją ir apskaitos prietaiso savininką. Teismas sprendžia, jog atsakovai byloje teisės aktais preziumuojamos savo kaltės nenuginčijo. Be to, teismas sprendžia, jog ir be aptartos prezumpcijos, gyvenimiškos logikos požiūriu byloje pakanka faktinių duomenų, jog atsakovai yra kalti dėl gamtinių dujų skaitiklio plombų pažeidimo ir jo rodmenų sugadinimo. Tai, kad atsakovų žemės sklype įrengtas gamtinių dujų skaitiklis nebuvo kaip tai kitaip sudaužytas ar sulaužytas, plombos nebuvo akivaizdžiai nuplėštos ir numestos, buvo minimaliai pažeistos apsaugos, teismo nuomone, esant priešingiems šalių aiškinimams, pakankamai įrodo, jog kur kas labiau tikėtina, jog skaitiklio plombos pažeistos būtent pačių atsakovų ar kt. asmenų, tačiau su jų prašymu ir žinia (atsakovų tyčinė kaltė), nei kad nesant jokios jų kaltės.

6Teismas pripažįsta ieškinį pareikštu teisėtai, pakankamai pagrįstu ir įrodytu leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, todėl jis turi būti patenkintas visiškai.

7IV. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

8Ieškinį patenkinant visiškai, ieškovui jo reikalavimu iš atsakovų solidariai priteistinos jo tinkamai pagrįstos bylinėjimosi išlaidos : 419 litų sumokėto valstybei žyminio mokesčio ir 302,50 litų išlaidų ekspertizės išlaidoms apmokėti (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Iš atsakovų solidariai taip pat turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos valstybei – teismo bylos nagrinėjimo išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu – 13,80 lt. (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 305 ir 307 str.str., teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovų J. B., asmens kodas ( - ) ir L. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), solidariai (LR CK 6.6 str. 3 d.) 13966,10 litų (trylika tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt šešis litus dešimt centų) žalą, kurią sudaro: 13174,00 litai žala dėl neteisėto gamtinių dujų vartojimo; 489,60 litai išlaidos, susijusios su naujo skaitiklio įrengimu; 302,50 litai ekspertizės išlaidos, bei 5% procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 419,00 litų žyminio mokesčio sumokėto valstybei už ieškinio padavimą teismui, ieškovui AB „Lietuvos dujos" Kauno filialiui, įmonės kodas 133863816, buveinės adresas: Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas, Atsiskaitomoji sąskaita NR. ( - ), AB SEB bankas.

12Priteisti solidariai iš atsakovų : J. B., asmens kodas ( - ) ir L. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), solidariai 31,20 litų (trisdešimt vieną litą 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

13( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos įstaigos kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), esančią AB bankas „Swedbank“ banko kodas 7300, įmokos kodas 5660).

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai