Byla 2S-62-577/2012
Dėl procesinių dokumentų įteikimo ir vykdymo veiksmų sustabdymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvygos Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „( - )“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl procesinių dokumentų įteikimo ir vykdymo veiksmų sustabdymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas jam įteikti teismo procesinį dokumentą bei sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0032/11/00621 dėl 11,33 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ išieškotojui valstybei pagal Trakų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-189-231/2011. Trakų rajono apylinkės teismas 2011-09-21 prašymą atmetė.

4Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės arba perduoti klausimą Trakų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Taip pat prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-14 nutartį įteikti pareiškėjui registruotu laišku nurodytu adresu bei nusprendus, kad apskundimo terminai praleisti, atnaujinti pirmos instancijos teismo 2011-02-14 nutarties apskundimo terminus. Nurodo, kad pareiškėjas nėra gavęs jokio teismo dokumento. Pareiškėjo vadovas studijuoja Suomijos universitete, todėl jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu nėra galimybės įteikti dokumentų, o pareiškėjo projektų vadovas reguliariai tikrina pareiškėjo adresą korespondencijai, tačiau jokių procesinių dokumentų nebuvo gauta. Taip pat pažymi, kad į pareiškėjo elektroninį paštą info@( - ).lt iš teismo vyr. specialistės elektroninio pašto buvo išsiųstas 2011-02-14 teismo nutarties nuorašas, tačiau tai nėra oficialus teismo rekvizitas. Pareiškėjas nebuvo pateikęs jokio sutikimo teikti procesinius dokumentus per telekomunikacijų galinius įrenginius. Todėl išsiųsti elektroniniai laiškai nėra tinkamai įteikti procesiniai dokumentai. Be to, pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad pastarasis patenkino ieškovo reikalavimus, pareiškus ieškinį.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme, bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

7Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

8Bylos medžiaga nustatyta, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-14 nutartimi priimtas ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinio atsakovui UAB „( - )“ dėl 1560,63 Lt skolos ir delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo atsisakymas ir civilinė byla nutraukta. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pareikšto ieškinio atsisakė dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, iš atsakovo UAB „( - )“ valstybei priteista 11,33 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Trakų rajono apylinkės teismas minėtą nutartį atsakovui išsiuntė elektroniniu paštu, kadangi registruotu paštu siųstų teismo dokumentų atsakovas nė vienu adresu neatsiėmė.

9Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašė jam įteikti teismo procesinį dokumentą bei sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0032/11/00621 dėl 11,33 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ išieškotojui valstybei pagal Trakų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-189-231/2011. Nurodė, kad 2011-08-25 gavo antstolio Dariaus Stakeliūno 2011-07-04 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2011-08-08 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, 2011-08-08 raginimą įvykdyti sprendimą ir 2011-08-08 raštą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriais pareiškėjas buvo informuotas, kad antstolis priėmė vykdyti Trakų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-189-231/2011 dėl 11,33 Lt skolos išieškojimo valstybei. Trakų rajono apylinkės teismas 2011-09-21 nutartimi prašymą atmetė.

10Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas ir patvirtintas procesinis veiksmas, kuriuo teismas siūlo adresatui susipažinti su pateikiamo procesinio dokumento turiniu. Kad procesinis įteikimas būtų teisėtas ir sukeltų atitinkamus teisinius padarinius, būtina atlikti teisėtą įteikimo procedūrą ir nustatyta tvarka patvirtinti įteikimą. Už procesinių dokumentų įteikimą yra atsakingas teismas, kuris sprendžia, kokia apimtimi ir kokiu būdu bus įteikti procesiniai dokumentai, įgyvendina įteikimo procedūrą, rūpinasi, kad procesinį įteikimą atliktų kompetentingi organai, saugo procesinių dokumentų įteikimą patvirtinančius įrodymus. Teismas įteikimo funkciją vykdo per tarpininkus. CPK117 str. numato, kad teismas procesinius dokumentus įteikia registruotu paštu, per antstolius, kurjerius, kitais CPK nurodytais būdais, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-669-516/2011). Procesinių dokumentų įteikimo svarbą lemia tai, kad tik tada, kai dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymo nustatyta tvarka įteikti procesiniai dokumentai, šie asmenys turi galimybę ginti pažeistas teises, įgyvendinti teisminės gynybos prieinamumo, lygiateisiškumo, rungimosi, teisės būti išklausytam ir kitus principus. Teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę, įvertinęs konkrečią situaciją, spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007).

11Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog jis nebuvo davęs sutikimo siųsti dokumentus elektroniniu paštu, kaip to reikalavo tuo metu galiojusi CPK 117 str. norma, tačiau, kaip aukščiau nurodyta, teismas, turėdamas diskrecijos teisę ir įvertinęs konkrečią situaciją, sprendžia, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus. Be to, pažymėtina, kad civilinio proceso įstatymuose nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai tam, kad bylinėjimosi procesas truktų apibrėžtą laiką. Šia priemone siekiama įgyvendinti CPK 7 str. įtvirtintą proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, reiškiantį siekį, kad bylos būtų išnagrinėtos ir jose priimti teismo sprendimai įvykdyti per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Teismas, įvertinęs tai, jog visais atsakovo bei jo vadovo registruotais adresais įteikti dokumentų nepavyko, be to, byloje esant atsakovo procesiniam dokumentui, adresuotam Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriame yra prašoma visus procesinius dokumentus papildomai siųsti pareiškėjo nurodytu elektroniniu paštu, daro išvadą, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai 2011-02-14 nutartį išsiuntė elektroniniu paštu ir toks nutarties įteikimas šiuo nagrinėjamu atveju, vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, laikytinas tinkamu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju vertinti įteikimo tinkamumą būtina ir tuo aspektu, ar apeliantui apie teismo nutartį buvo žinoma ir ar jis nutartį gavo. Apeliantas neginčija, jog minėtą nutartį gavo ir žinojo apie privalomą sumokėti bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sumą bei jų mokėjimo tvarką. Apeliantas, nesutikdamas su 2011-02-14 teismo nutartimi, turėjo teisę ją skųsti, tačiau to nepadarė. Apelianto nurodyti argumentai, kad elektroninis laiškas buvo siųstas iš teismo raštinės vyr. specialistės asmeninio elektroninio pašto, nepaneigia tos aplinkybes, kad apeliantui buvo žinoma apie teismo priimtą procesinį dokumentą. Taigi, esant nustatytoms aplinkybėms, naikinti pirmos instancijos teismo nutartį nėra pagrindo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas, gavęs teismo nutartį, joje nurodytų bylinėjimosi išlaidų nesumokėjo, ko pasėkoje ir buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-189-231/2011 dėl nurodytų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš pareiškėjo ir įstatymo nustatyta tvarka pateiktas vykdyti antstoliui Dariui Stakeliūnui. Pastarasis 2011-07-04 patvarkymu priėmė nurodytą vykdomąjį dokumentą vykdyti, pranešė apie tai pareiškėjui (skolininkui), nusiųsdamas jam nurodytą patvarkymą, 2011-08-08 raginimą įvykdyti sprendimą ir 2011-08-08 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas.

12Kiti ieškovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo.

13Esant išvardintoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad Trakų rajono apylinkės teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą dėl procesinių dokumentų įteikimo ir vykdymo veiksmų sustabdymo, atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teisėtą ir pagrįstą pirmos instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Trakų rajono apylinkės teismo 2011-09-21 nutartį nepakeistą.

14Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 336 str., 337 str. 1 punktu,

Nutarė

15Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai