Byla I-439-386/2010
Dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į pareigas, kompensacijos už priverstinę pravaikštą ir neturtinės žalos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant Ingai Navickienei, dalyvaujant pareiškėjui V. P. , jo atstovui advokatui Zenonui Jonui Januškai, 2010 m. rugsėjo 27 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. P. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į pareigas, kompensacijos už priverstinę pravaikštą ir neturtinės žalos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu ir jo patikslinimu (b.l. 6-9; 62-66) teismo prašo:

41)

5panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2010-03-02 įsakymą Nr. LP1-22 „Dėl V. P. atleidimo iš Pagėgių savivaldybės agentūros vyresniojo specialisto pareigų“;

62)

7grąžinti pareiškėją į pareigas Pagėgių savivaldybės agentūroje;

83)

9priteisti piniginę kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką už laikotarpį nuo 2010-03-09 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, po 83 Lt už kiekvieną pravaikštos dieną;

104)

11priteisti 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti;

125)

13priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Nurodo, jog 2007 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus A. Kairio įsakymu buvo paskirtas vyresniuoju specialistu į Pagėgių savivaldybės agentūrą.

152010-01-06 atsakovas jį supažindino su įspėjimu apie numatomą atleidimą iš einamų vyresniojo specialisto pareigų. Jam pateiktame susipažinti įspėjime buvo nurodyta, kad jo pareigybė panaikinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-12-29 įsakymu Nr. D1-832, patvirtinus Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrą ir struktūros schemą, bei atsakovo 2010-01-06 įsakymu Nr. LP1-3 patvirtinus Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigybių nuo 2010-03-09 sąrašą. Pažymi, jog 2010-03-02 atsakovo įsakymu Nr. LP1-22 jis yra atleistas iš valstybės tarnautojo - Pagėgių savivaldybės agentūros vyresniojo specialisto pareigų. Su įsakymu buvo supažindintas 2010-03-24. Akcentuoja, jog 2010-01-06 įteiktame įspėjime apie galimą atleidimą iš valstybės tarnybos jam buvo pranešta apie galimybę būti paskirtam į to paties lygio ar žemesnės kategorijos pareigas, tačiau iki atleidimo jokių pareigų nepasiūlyta. Mano, jog atsakovas nesivadovavo teisingumo ir protingumo principais mažinant įstaigoje darbuotojų skaičių, neatsižvelgė į darbuotojų patirtį, kvalifikaciją. Nurodo, jog jis kėlė kvalifikaciją departamento organizuojamuose mokymuose, kasmet buvo atestuojamas. 2009-12-11 jo tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo išvadoje Nr. ( - ) teigiamai atsiliepta apie jo veiklos produktyvumą, kompetenciją ir veiklos kokybę, tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai. Pabrėžia, jog tik iš atsakovo 2010-04-14 rašto sužinojo, jog jam 2009-02-18 įsakymu Nr. LP1-24 buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas už netinkamą tarnybinių pareigų, vykdant valstybinės aplinkos apsaugos kontrolę UAB „Vilkyškių pieninė“, atlikimą. Nurodo, jog jį atleidus iš valstybės tarnybos, dirbti paliktas karjeros valstybės tarnautoju A. M. , kuris Pagėgių agentūroje pradėjo dirbti tik 2009-07-01. Mano, jog atsakovas turėjo panaikinti M. V. pareigybę, kuris buvo atsakingas už privačių miškų Pagėgių savivaldybėje priežiūrą, nes jo funkcijos buvo perduotos Tauragės savivaldybės agentūrai. Pažymi, jog jo darbo funkcijos buvo paskirstytos likusiems dirbti M. V. ir A.M., neturintiems tokio darbo patiries.

16Teigia, jog atsakovas neteisėtai jį atleido iš užimamų pareigų ir pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes iš valstybės tarnybos jis buvo atleistas laikino nedarbingumo metu. Mano, jog atleidimą iš tarnybos įtakojo Pagėgių savivaldybės agentūros vedėjo D. C. nepasitekinimas tuo, jog jis reikalaudavo mokėti už dalyvavimą reiduose po darbo valandų ir naktimis.

17Prašo priteisti kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010-03-09 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kaip išvestinį reikalavimą dėl neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos kildina neturtinės žalos atsiradimą. Neturtinę žalą įvertina 5000 litų suma, nes dėl neteisėto atleidimo jis pasijuto pažemintas, apėmė emocinė depresija. Nors gavo laikiną darbą Pagėgių savivaldybėje, tačiau nesijaučia užtikrintas dėl ateities.

18Pareiškėjas ir jo atstovas prašo tenkinti patikslintą skundą jame išdėstytų motyvų pagrindu.

19Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimais į skundą ir jo patikslinimą (b.l. 30-31; 85-86) nesutinka su pareiškėjo reikalavimais ir prašo skundą kaip nepagrįstą atmesti. Nurodo, jog atsakovas 2010-01-06 parengė įspėjimą V. P. ir pareiškėjas tą pačią dieną buvo supažindintas su įspėjimo turiniu. Pareiškėjui nustatyta tvarka ir terminais, laikantis Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatų, buvo pranešta apie pareigybės panaikinimą. Įspėjimo laikotarpiu nuo 2010-01-06 iki 2010-03-08 jam buvo mokamas vidutinis darbo užmokestis, atleidimo dieną išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas ir dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Mano, jog pareiškėjo teisės nebuvo pažeistos, nes jis buvo atleistas iš valstybės tarnybos laikantis Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nuostatų.

20Pažymi, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009-11-18 įsakymu Nr. LV1-269 sudaryta Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūros ir veiklos optimizavimo darbo grupė, atlikusi Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuojamo 2010 metams darbo užmokesčio pagal esamas kategorijas ir nustatytus BMA dydžius bei Valstybės biudžeto skirtų asignavimų 2010 m. darbo užmokesčiui analizę, nustatė, jog departamento darbuotojams trūksta 592,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui. Pažymi, jog tuo pagrindu ir nuspręsta naikinti departamento pareigybes, o Pagėgių savivaldybės agentūros vedėjas pateikė pasiūlymą miškų kontrolės funkcijas perduoti Tauragės savivaldybės agentūrai, nekuriant naujos pareigybės. Mano, jog atleidžiant pareiškėją buvo laikytas Valstybės tarnybos įstatymo reikalavimų; jam nesiūlytos tos pačios kategorijos ar žemesnės kategorijos pareigos, nes įspėjimo laikotarpiu tokių pareigų nebuvo.

21Atsakovo atstovė 2010 m. rugsėjo 13 d. teisme nurodė, jog pareiškėjo ir pareigūno M. V. dalis funkcijų atitiko. M. V. išdirbo ilgesnį laikotarpį, neturėjo drausminių nuobaudų, jis labiau tiko pagal išsilavinimą, todėl nuspręsta panaikinti pareiškėjo pareigybę. A. M. užimamai pareigybei reikalingas specifinis išsilavinimas (b.l. 123-124).

22Į teismo posėdį 2010 m. rugsėjo 27 d. atsakovo atstovė neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovas informuotas tinkamai (b.l. 127).

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant.

24Teismas konstatuoja:

25Skundas netenkintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

26Byloje kilęs ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-03-02 įsakymo Nr. LP1-22, kuriuo pareiškėjas atleistas iš Pagėgių savivaldybės agentūros vyresniojo specialisto pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą (valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama) (b.l. 17). Šiuo atveju nagrinėjamos administracinės bylos ginčo dalykas yra atsakovo įsakymo teisėtumas ir pagrįstumas, o nagrinėjamos bylos ginčo objektas – valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų, kai panaikinama valstybės tarnautojo pareigybė, sąlygos ir tvarka.

27Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas), Darbo kodeksas (toliau – ir DK) ir kiti teisės aktai, susiję su jų įgyvendinimu. Pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos įstatymas.

28Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai panaikinama valstybės tarnautojo pareigybė. Karjeros valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama, taikytinos garantijos reglamentuojamos Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Valstybės tarnautojui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pareigybės panaikinimo. Neįgaliajam, nėščiai moteriai (kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama), moteriai ir (ar) vyrui, auginantiems vaikus (vaiką) iki 14 metų, asmeniui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu prieš 4 mėnesius.

29Pareiškėjas ginčija jo atleidimą iš užimamų pareigų šiais pagrindais: 1) nebuvo teisinio pagrindo panaikinti jo pareigybę Pagėgių savivaldybės agentūroje, 2) nepagrįstai pasirinkta panaikinti jo pareigybė, nes likę valstybės tarnautojai neturėjo tokios patirties, stažo ir kvalifikacijos, 3) iš valstybės tarnybos jis buvo atleistas laikino nedarbingumo metu.

30Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. LV1-269 sudaryta Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūros ir veiklos optimizavimo darbo grupė, kuri 2009 m. gruodžio 31 d. pateikė išvadą Nr.(2.15)-LV8-190, teikdama pasiūlymus dėl departamento veiklos optimizavimo (b.l. 33-36). Vertinant Pagėgių savivaldybės agentūros veiklą, pasiūlyta vyriausiajam specialistui, vykdančiam privačių miškų kontrolę, pavesti ir funkcijas, susijusias su aplinkos kokybės bei gyvūnijos apsaugos kontrole. Nuspręsta naikinti vyresniojo specialisto A lygio 9 kategorijos pareigybę (V. P. ), taip sutaupoma 20 tūkst. Lt. Atsakovas savo atsiliepime taip pat akcentuoja, kad sprendimą dėl konkrečių pareigybių naikinimo, įvertinant valstybės biudžeto asignavimus 2010 metams, priėmė atsižvelgdamas į departamento skyrių, agentūrų vedėjų, inspekcijų viršininkų pasiūlymus ir pastabas bei Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. LV1-269 sudarytos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento struktūros ir veiklos optimizavimo darbo grupės išvadas.

31Kiekvienas atitinkamas viešojo administravimo subjektas yra atsakingas už jam pavestų uždavinių bei funkcijų sėkmingą įgyvendinimą. Sprendžiant įstatymų leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi teisę veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efektyvumo, objektyvumo bei kitų viešojo administravimo principų, o tam pasiekti suteiktina teisė nustatyti administracijos struktūrą. Tai įgalina padaryti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalis, pagal kurią viešojo administravimo subjekto administracijos struktūra gali būti nustatyta tiek viešojo administravimo subjekto steigėjo, tiek viešojo administravimo subjekto vadovo, atsižvelgiant į nustatytus subjekto tikslus ir uždavinius, strateginius veiklos planus ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-662-684/2010).

32Teismas, nagrinėjantis ginčą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, neįgalintas vertinti darbovietės struktūrinių pertvarkymų tikslingumo ir pagrįstumo, o yra įgalintas tirti ir nustatyti, ar darbovietės struktūriniai pertvarkymai atlikti kompetentingo organo sprendimu, ar jie yra realūs, ar keičiant administracijos struktūrą buvo laikytasi nustatyto teisinio reglamentavimo, inter alia ir valstybės tarnybos bei Darbo kodekso nuostatų. Konkrečių struktūrinių pertvarkymų, kaip darbo sutarties nutraukimo svarbios priežasties, realumas nustatomas pagal tai, ar išliko funkcijos arba jų dalis darbovietėje, kurias atliko atleidžiamas darbuotojas. Jeigu dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų darbuotojas nebegali atlikti darbo funkcijų, nes joms atlikti užtenka mažesnio darbuotojų skaičiaus, tai taip pat gali būti teismo pripažįstama svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį su konkrečiu darbuotoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. balandžio mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2007).

33Bylos medžiaga nustatyta, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. LP1-3 patvirtinus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių sąrašą, kuris įsigaliojo nuo 2010 m. kovo 9 d., Pagėgių savivaldybės agentūroje buvo panaikinti viena A lygio, 9 kategorijos valstybės tarnautojo pareigybė (b.l. 114-119). Bylos medžiaga ir pareiškėjo paaiškinimu nustatyta, jog 2010 m. sausio 6 d. pareiškėjui įteiktas įspėjimas Nr. (2.15)-LV4-39 (b.l. 18), kuriame nurodyta, jog nuo 2010 m. kovo 9 d. bus panaikinta Pagėgių savivaldybės agentūros vyresniojo specialisto (A lygis, 9 kategorija). Įspėjimo laikotarpiu pareiškėjui nebuvo pasiūlytos kitos to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos ar žemesnės kategorijos pareigos ir pareiškėjas 2010 m. kovo 2 d. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr. LP1-22 (b.l. 17) nuo 2010 m. kovo 8 d. atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų, panaikinus Pagėgių savivaldybės agentūros vyresniojo specialisto pareigybę. Pagėgių savivaldybės agentūroje liko dirbti du specialistai: A lygio 8 kategorijos vyresnysis specialistas (pareigas užima A. M. ) bei A lygio 10 kategorijos vyriausiasis specialistas (pareigas užima M. V. ).

34Pareiškėjas ir jo atstovas patikslintame prašyme ir teisminio nagrinėjimo metu akcentuoja, kad ginčijamu įsakymu atleidus pareiškėją iš valstybės tarnybos nebuvo atsižvelgta į darbuotojų patirtį, kvalifikaciją, todėl netinkamai pasirinktas atleisti darbuotojas. Pareiškėjas mano, jog turėjo būti panaikinta M. V. pareigybė. Byloje būtina nustatyti, ar atsakovas tinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias valstybės tarnautojo pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai dėl struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius.

35Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas pareigybių skaičius, Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuota, todėl taikytinas DK. Pagrindinis kriterijus sprendžiant, kas iš darbuotojų turi būti atleistas, kai mažinamas darbuotojų skaičius – jų kvalifikacija (išskyrus darbuotojus, toje darbovietėje susirgusius profesine liga ar sužalotus bei išrinktus į darbuotojų atstovaujamuosius organus). Tokia nuostata įtvirtinta DK 135 straipsnyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-12 sprendimas administracinėje byloje Nr. A2-539-05, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-07-03 pasitarime aprobuotas Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimas).

36Sąrašą asmenų, turinčių pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius, nustato DK 135 straipsnis. Minėto straipsnio 1 dalyje yra išvardintos šešios kategorijos darbuotojų, kurie turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti sumažinus darbuotojų skaičių: 1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; 2) kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius; 4) kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai; 5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje; 6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (Kodekso 19 straipsnis).

37Sisteminiu būdu aiškindamas DK 135 straipsnį, teismas pažymi, kad jis taikomas tada, kai keli darbuotojai, atitinkantys pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, pretenduoja užimti tą pačią pareigybę. Kaip matyti pagal bylos medžiagą, Pagėgių savivaldybės agentūroje iki 2010 m. kovo 9 d. dirbo Agentūros vedėjas, vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija), vyresnysis specialistas (A lygis 9 kategorija), vyresnysis specialistas (A lygis 8 kategorija) ir vyresnysis referentas (b.l. 111-112). Nustatyta, jog Pagėgių savivaldybės agentūroje nuo 2006 m. kovo 17 d. dirba M. V. , pareiškėjas dirbo nuo 2007 m. kovo 23 d., o A. M. pradėjo dirbti nuo 2009 m. liepos 1 d (b.l. 92 – 97; 142, 149). Pažymėtina, jog pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius, nagrinėjamu atveju netaikoma, kadangi nėra sąlygų, kurioms esant būtina vadovautis DK 135 straipsnio nuostatomis. Byloje nenustatyta, jog Pagėgių savivaldybės agentūroje dirbantys valstybės tarnautojai patenka į aukščiau išvardintas kategorijas dėl pirmumo teisės likti darbovietėje, todėl akivaizdu, jog atsakovas spręsdamas dėl pirmenybės likti valstybės tarnyboje nustatė fakultatyvinius kriterijus (tokius, kurie lemia darbuotojų pirmenybės teisę likti tarnyboje tokiu atveju, kai DK 135 straipsnio požiūriu jų padėtis yra vienoda).

38Esminis kiekvienos pareigybės elementas yra tai pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai. Priklausomai nuo keliamų kvalifikacinių reikalavimų atskirose pareigybėse labai skiriasi priskirtų funkcijų reikšmė, darbo pobūdis bei atsakomybė. Tai lemia, kad, kai valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, pretenduoja užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme yra nustatyti specialūs reikalavimai, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama, ar tokio valstybės tarnautojo dalykinės savybės atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus. Pažymėtina, jog Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija - būti paskirtam į kitas to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas, nėra absoliuti. Ši garantija be išlygų gali būti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme nėra nustatyti specialūs reikalavimai. Tačiau, jeigu tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme yra nustatyti specialūs reikalavimai, ši garantija gali būti ribojama tokio tarnautojo dalykinių savybių atitikimu specialiųjų reikalavimų kriterijams, t. y. ši garantija galės būti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojo dalykinės savybės atitiks pareigybės, kurią tarnautojas pretenduoja užimti, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, nes priešingu atveju gali būti neatlikti arba netinkamai įgyvendinti tie ypatingi valstybės tarnybos tikslai ir uždaviniai, kurių įgyvendinimas yra priskirtas šioms pareigybėms. Tai lemia, kad tais atvejais, kai karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, pretenduoja užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme yra nustatyti specialūs reikalavimai, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama, ar tokio tarnautojo dalykinės savybės atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus, ar šie specialieji reikalavimai, kurių tarnautojas neatitinka yra esminiai, t. y. ar jų nustatymas gali būti pateisinamas objektyvia būtinybe atlikti tik šiai pareigybei priskirtas specifines funkcijas ir uždavinius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės mėn. 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-1743-09).

39Pagal byloje pateiktus pareigybių aprašymus matyti, jog pareiškėjas dirbo Pagėgių savivaldybės vyresniuoju specialistu, kurio pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Pagėgių savivaldybės teritorijoje (b.l. 96-97). Pareiškėjas 2007 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą ir jam suteiktas miškininkystės bakalauro kvalifikacinis laipsnis (b.l. 140). A. M. dirba vyresniuoju specialistu, kurio pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gyvosios gamtos ir kitų gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos kontrolę Pagėgių savivaldybės teritorijoje (b.l. 93-94). A. M. 2008 m. baigė Klaipėdos universitetą ir jam suteiktas biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (b.l. 138). M. V. iki 2010 m. balandžio 7 d. dirbo vyriausiuoju specialistu, kurio pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo, privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir aplinkos apsaugos kontrolę paskirtoje teritorijoje (b.l. 102-103). M. V. suteiktas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis (b.l. 131). Taigi matyti, jog visi specialistai turi aukštąjį išsilavinimą, didžiausią stažą ir profesinę patirtį turi M. V. , vėliausiai į valstybės tarnybą priimtas A. M. , M. V. ir A. M. tarnybinių nuobaudų neturi.

402010 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, jog Pagėgių savivaldybės agentūros siūlymu buvo nuspręsta miškų kontrolės funkcijas perduoti Tauragei. Liudytoju apklaustas D. C. (Pagėgių savivaldybės agentūros vedėjas) parodė, jog miškų funkcijos Tauragei perduotos šių metų kovo mėnesį, prieš atleidžiant pareiškėją iš valstybės tarnybos. Pagal pareigybės aprašymą atsakingas už privačių miškų būklės, naudojimo ir atkūrimo kontrolę buvo M. V. , tačiau Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ir veiklos optimizavimo darbo grupės išvada nuspręsta pavesti atlikti funkcijas, susijusias su aplinkos kokybės bei gyvūnijos apsaugos kontrole. M. V. ir V. P. abu liko atsakingi už tą pačią sritį - valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę. Iš to, kas išdėstyta, daromos išvados, kad darbuotojų skaičiaus sumažėjimas buvo realus Pagėgių savivaldybės agentūroje, kadangi du specialistai atliko tas pačias funkcijas. Perdavus miškų kontrolės funkcijas, laikytina, jog pagrįstai nuspręsta panaikinti vieną pareigybę. Pareiškėjo pareigybė panaikinta, pareigose paliekant aukštesnės kvalifikacijos darbuotoją M. V. (didesnis stažas, išsilavinimas).

41Valstybės tarnybos įstatymas galimybę užimti atitinkamas valstybės tarnybos pareigybes sieja su asmens gebėjimu atlikti atitinkamos pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, kurių atlikimui užtikrinti iš asmens gali būti reikalaujama specialių gebėjimų, pvz., atitinkamos specialybės ir kvalifikacijos, darbo įgūdžių turėjimo ir pan. Vertinant pareiškėjo ir A. M. pareigybės aprašymus, akivaizdu, kad iki pareiškėjo atleidimo eitų pareigų pareigybės aprašyme nurodyti specialieji reikalavimai yra analogiški vyresniojo specialisto pareigybės aprašymui (A lygis, 8 kategorija). Tačiau A. M. atsakingas už specifinę sritįvalstybinę gyvosios gamtos ir kitų gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos kontrolę, jo išsilavinimas specifinis – biologija. Teismo vertinimu pareiškėjo dalykinės savybės neatitiko vyresniojo specialisto (A lygis 8 kategorija) specialiųjų reikalavimų, nes pareigybės paskirtis – vykdyti valstybinę gyvosios gamtos ir kitų gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos kontrolę, pati savaime reikalauja specialių gyvosios gamtos žinių, todėl pagrįstai vyresniuoju specialistu paliktas dirbti valstybės tarnautojas, turintis biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

42Šiame kontekste teismas pažymi, jog pareiškėjui 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. LP1-24 buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas (b.l. 165). Nėra duomenų, jog minėtas įsakymas ginčytas teismui. Vertinimo dėl pareigybės panaikinimo ir fakultatyvinių atleidimo iš tarnybos kriterijų mažinant pareigybių skaičių metu jis buvo galiojantis. Pareiškėjas teikė paaiškinimą dėl galimo tarnybinio nusižengimo (b.l. 156-157). Minėtas įsakymas nėra šios bylos ginčo nagrinėjimo dalykas, todėl teismas nepasisako dėl tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo. Šios aplinkybės rodo, jog atsakovas turėjo objektyvius pagrindus panaikinti pareiškėjo pareigybę. Įrodymais nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, jog iš tarnybos jis buvo atleistas dėl reikalavimų apmokėti už viršvalandžius ir nesutarimų su Pagėgių savivaldybės agentūros vedėju. Atmestinas pareiškėjo argumentas, jog jis iš tarnybos atleistas pažeidžiant Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 4 dalies nuostatas. Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje numatyta išimtis, jog laikinojo nedarbingumo metu gali būti atleidžiama ir šio įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto atveju (kai naikinama valstybės tarnautojo pareigybė).

43Pripažinus pareiškėjo atleidimą iš tarnybos pagrįstu, konstatuojama, jog nėra pagrindo naikinti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-03-02 įsakymą Nr. LP1-22 ir pareiškėją grąžinti į vyresniojo specialisto Pagėgių savivaldybės agentūroje pareigas. Netenkinus ankstesniųjų prašymų, atmestinas reikalavimas priteisti piniginę kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką. Pareiškėjas prašo priteisti 5 000 Lt neturtinę žalą. Byloje nenustatyti neteisėti institucijos veiksmai, neįrodyta patirta neturtinė žala, todėl prašymas priteisti neturtinę žalą, netenkintinas.

44V. P. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmestinas, nes ši byla išsprendžiama ne pareiškėjo naudai

45Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsniu, 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 punktu, teisėja

Nutarė

47atmesti pareiškėjo V. P. skundą (patikslintą skundą) kaip nepagrįstą.

48Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. pareiškėjas skundu ir jo patikslinimu (b.l. 6-9; 62-66) teismo prašo:... 4. 1)... 5. panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono... 6. 2)... 7. grąžinti pareiškėją į pareigas Pagėgių savivaldybės agentūroje;... 8. 3)... 9. priteisti piniginę kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką už... 10. 4)... 11. priteisti 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti;... 12. 5)... 13. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 14. Nurodo, jog 2007 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 15. 2010-01-06 atsakovas jį supažindino su įspėjimu apie numatomą atleidimą... 16. Teigia, jog atsakovas neteisėtai jį atleido iš užimamų pareigų ir... 17. Prašo priteisti kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką nuo... 18. Pareiškėjas ir jo atstovas prašo tenkinti patikslintą skundą jame... 19. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono... 20. Pažymi, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono... 21. Atsakovo atstovė 2010 m. rugsėjo 13 d. teisme nurodė, jog pareiškėjo ir... 22. Į teismo posėdį 2010 m. rugsėjo 27 d. atsakovo atstovė neatvyko, apie... 23. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3... 24. Teismas konstatuoja:... 25. Skundas netenkintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. Byloje kilęs ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 27. Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 28. Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad... 29. Pareiškėjas ginčija jo atleidimą iš užimamų pareigų šiais pagrindais:... 30. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos... 31. Kiekvienas atitinkamas viešojo administravimo subjektas yra atsakingas už jam... 32. Teismas, nagrinėjantis ginčą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo,... 33. Bylos medžiaga nustatyta, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos... 34. Pareiškėjas ir jo atstovas patikslintame prašyme ir teisminio nagrinėjimo... 35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad... 36. Sąrašą asmenų, turinčių pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai... 37. Sisteminiu būdu aiškindamas DK 135 straipsnį, teismas pažymi, kad jis... 38. Esminis kiekvienos pareigybės elementas yra tai pareigybei keliami... 39. Pagal byloje pateiktus pareigybių aprašymus matyti, jog pareiškėjas dirbo... 40. 2010 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, jog... 41. Valstybės tarnybos įstatymas galimybę užimti atitinkamas valstybės... 42. Šiame kontekste teismas pažymi, jog pareiškėjui 2009 m. vasario 18 d.... 43. Pripažinus pareiškėjo atleidimą iš tarnybos pagrįstu, konstatuojama, jog... 44. V. P. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmestinas, nes ši... 45. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 47. atmesti pareiškėjo V. P. skundą (patikslintą skundą) kaip nepagrįstą.... 48. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...