Byla 2-88-231/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Ramunei Karsokienei, dalyvaujant pareiškėjai J. S., pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai Aušrai Rimšelienei, suinteresuoto asmens Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovui direktoriui Vaclovui Plegevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. S. pareiškimą ir patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Trakų rajono savivaldybės administracijai ir Aukštadvario regioninio parko direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja, patikslinusi savo pareiškimą (b.l. 67-69), prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame 0,4500 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo J. S. priklausiusi sodyba.

3Pareiškėja nurodė, kad jai nuosavybės teise priklausančiame 0,4500 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) (toliau – Žemės sklypas), buvo jos senelio J. S. XIX a. pabaigoje statyta sodyba, kurioje jis gyveno su šeima. Sodybą sudarė gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai. Mirus pareiškėjos seneliams Juozapui ir E. S., sodyboje gyveno ir ją prižiūrėjo pareiškėjos tėvai J. S. ir E. S. Pareiškėjos tėvas 1944-12-02 žuvo II Pasauliniame kare. Tais pačiais metais, traukiantis rusų kariuomenei, sodyba buvo sudeginta. Po gaisro ši sodyba nebuvo atstatyta, nes pareiškėjos senelė, iki gaisro gyvenusi sodyboje, dėl blogos sveikatos persikėlė gyventi pas savo marčią, pareiškėjos motiną E. S.. Pareiškėjos senelė mirė 1962-04-02, o motina – 1989-08-28. Pareiškėjai 2005-05-11 atkūrus nuosavybės teises į buvusios savininkės – senelės E. S., nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, pareiškėja taip pat

Nutarė

4atkurti ir anksčiau toje vietoje buvusią, jos senelio statytą ir jam priklausiusią sodybą, todėl kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl specialiųjų sąlygų sodybos – gyvenamojo namo ir jo priklausinių – atkūrimui išdavimo. Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius kreipėsi į Aukštadvario regioninio parko direkciją ir raštu atsisakė išduoti specialiąsias sąlygas minėtų pastatų statybai. Aukštadvario regioninio parko direkcija 2006-02-08 pranešime Nr. V3 1.6-27 nurodė, kad apžiūrėję Žemės sklypą ir išnagrinėję pateiktus dokumentus bei turimą medžiagą, negali nustatyti buvusios sodybos fakto Žemės sklype. Archyviniai dokumentai, kurie patvirtintų, kad pareiškėjos senelis turėjo sodybą ( - ), nėra išlikę. Nurodė, kad kitokia tvarka pareiškėja negali gauti dokumentų, patvirtinančių, kad Žemės sklype buvo jos seneliui nuosavybės teise priklausanti sodyba. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas sodybos atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

5Pareiškėjos atstovė prašo pareiškimą tenkinti.

6Suinteresuoto asmens Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovas teismo posėdyje nurodė, kad Aukštadvario regioninio parko direkcija sutinka su pareiškėjos patikslintu pareiškimu. Nurodė, jog tikėtina, kad pareiškėjai šiuo metu priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), galėjo stovėti sodyba.

7Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į patikslintą pareiškimą, kuriame nurodė, jog patikslinto pareiškimo pagrįstumo klausimą prašo išspręsti teismo nuožiūra pagal pateiktus įrodymus.

8Suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į patikslintą pareiškimą, kuriame nurodė, jog neprieštarauja ieškovės prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Byloje esantis VĮ Registrų centro 2005-06-30 pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre nuorašas (b.l. 17) patvirtina, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 0,4500 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Žemės sklypui taikomos specialios naudojimo sąlygos: nacionaliniai ir regioniniai parkai (9.4. punktas). Byloje esantys Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-07-03 rašto Nr. (79)-l2-1659-(3.31) nuorašas (b.l. 8-9) bei Aukštadvario regioninio parko direkcijos 2006-02-08 pranešimo Nr. V3 1.6-27 dėl specialiųjų sąlygų projektavimui kopija (b.l. 46) patvirtina, kad Žemės sklypas yra Aukštadvario regioninio parko Antakmenių hidrografinio draustinio teritorijoje.

11Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą).

12Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento 7 punkte numatyta, kad buvusi sodyba – tai sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas istoriniais-archyviniais dokumentais ar teismo sprendimu. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003, pakeisto ir papildyto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-03-26 įsakymu Nr. D1-120, 5.15. punktą sodyba – tai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vieno buto gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais (pagalbinio ūkio, kitos (išskyrus sodų) paskirties, kaimo turizmo, sporto paskirties inžineriniais statiniais ir kitais statiniais).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjos prašomas nustatyti faktas gali jai sukelti teisines pasekmes – suteikti galimybę atkurti buvusią sodybą.

14Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t.y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Teismai, vertindami pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-155/2010). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

15Pareiškėja paaiškino, kad Žemės sklype buvo jos senelio J. S. XIX a. pabaigoje statyta sodyba, kurią sudarė gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai. 1944 m., traukiantis rusų kariuomenei, sodyba buvo sudeginta. Po gaisro ši sodyba nebuvo atstatyta, nes pareiškėjos senelė, iki gaisro gyvenusi sodyboje, dėl blogos sveikatos persikėlė gyventi pas savo marčią, pareiškėjos motiną. Pareiškėjos paaiškinimus patvirtina teismo posėdyje apklaustų liudytojų J. K., Č. R. ir J. D. parodymai: J. K. parodė, kad prisimena, jog ( - ), netoli kapinių, kitoje kelio pusėje, buvo sodyba, kurią sudarė medinis gyvenamasis namas, tvartas, klojimas, pirtis. Gyvenamasis namas buvo pastatytas ant akmenų, jis stovėjo prie alyvos krūmo, netoli kelio. 1944 m. sudegė gyvenamasis namas bei kiti pastatai. Pareiškėjos senelė E. S. ten gyveno, o kai pastatai sudegė, tai išvyko gyventi pas savo vaikus; Č. R. parodė, kad ( - ) sodybų buvo nedaug. Jis atsimena J. S. statytą sodybą, ji buvo prie kapinių, kitoje kelio pusėje. Toje vietoje augo alyvos, didelė kriaušė, dabar tik kelmas liko. 1944 m., karo metu, sodyba sudegė. Sodybą sudarė gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, tvartas; J. D. parodė, kad E. S. gyveno prie pat kapinių. Kai eidavo į kapines, tai visada pas S. užeidavo. Žmonės kalbėjo, kad tą sodybą stribai sudegino. Ji buvo maža, kai teta jai pasakė, kad S. sodyba sudegė ir jie neturės, kur užeiti. Sodyba buvo apie 100 m. nuo kapinių. Sodybą sudarė gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, pirtelė. Prie namo augo alyvos, kriaušė, buvo akmenys.

16Byloje esantys Trakų apskrities žemės ūkio darbininko darbo knygelės nuorašas (b.l. 20-23) bei Atsargos liudymo Nr. 2319 nuorašas (b.l. 24-29) patvirtina, kad pareiškėjos tėvas J. S. gyveno ( - ).

17Byloje esančiuose specialisto dr. Jono Volungevičiaus 2011-03-14 paaiškinimuose (b.l. 70-77) nurodyta, jog iš tyrimui pateikto 1933-1934 m. topografinio žemėlapio 1707 Aukšdvaris – Trakai (M 1:100 000) matyti, jog Žemės sklypo šiaurės rytinėje dalyje 1933-1934 m. buvo statiniai; pagal Statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 pateikiamą statinių klasifikaciją bei jų topografinį žymėjimą jie priskiriami pastatų rūšiai; iš tyrimui pateikto 1931-1932 m. topografinio žemėlapio PAS30 SLUP39. Rudziszki (M 1:100 000) matyti, jog Žemės sklypo šiaurės rytinėje dalyje 1931-1932 m. buvo statiniai; pagal Statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 pateikiamą statinių klasifikaciją bei jų topografinį žymėjimą jie priskiriami pastatų rūšiai.

18Įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, teismas daro išvadą, kad Žemės sklype buvo sodyba. Pareiškėja negali kitokia tvarka gauti įrodymų, patvirtinančių nurodytą faktą, todėl šis juridinis faktas nustatytinas (CPK 445 str.).

19Iš pareiškėjos priteistinos 25,94 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 96, 176-178, 442-448 str. str., teismas

21n u s p r e n d ė :

22pareiškimą patenkinti.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. S. nuosavybės teise priklausančiame 0,4500 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo J. S. priklausiusi sodyba - gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, pirtis.

24Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas buvusios sodybos atkūrimo tikslu.

25Priteisti iš J. S. 25 Lt 94 ct bylinėjimosi išlaidas valstybei.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. pareiškėja, patikslinusi savo pareiškimą (b.l. 67-69), prašo nustatyti... 3. Pareiškėja nurodė, kad jai nuosavybės teise priklausančiame 0,4500 ha... 4. atkurti ir anksčiau toje vietoje buvusią, jos senelio statytą ir jam... 5. Pareiškėjos atstovė prašo pareiškimą tenkinti.... 6. Suinteresuoto asmens Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovas teismo... 7. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 8. Suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Byloje esantis VĮ Registrų centro 2005-06-30 pažymėjimo apie nekilnojamojo... 11. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatyta,... 12. Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento 7 punkte numatyta, kad... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjos prašomas... 14. Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo... 15. Pareiškėja paaiškino, kad Žemės sklype buvo jos senelio J. S. XIX a.... 16. Byloje esantys Trakų apskrities žemės ūkio darbininko darbo knygelės... 17. Byloje esančiuose specialisto dr. Jono Volungevičiaus 2011-03-14... 18. Įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, teismas daro išvadą, kad... 19. Iš pareiškėjos priteistinos 25,94 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 96, 176-178, 442-448... 21. n u s p r e n d ė :... 22. pareiškimą patenkinti.... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. S. nuosavybės teise... 24. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas buvusios sodybos atkūrimo... 25. Priteisti iš J. S. 25 Lt 94 ct bylinėjimosi išlaidas valstybei.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...