Byla 2-577-944/2014
Dėl žalos atlyginimo ir dėl sutarties dalies pripažinimo negaliojančia

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Gerada“ direktoriui G. T., jos atstovui advokatui Valteriui Aleknai, atsakovės UAB „Ivetra ir Ko“ atstovui advokatui Albinui Čeplinskui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gerada“ ieškinį atsakovui UAB „Ivetra ir Ko“ dėl žalos atlyginimo ir dėl sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Gerada“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Ivetra ir Ko“ 3621,32 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, pripažinti 2011-05-23 automobilių techninės priežiūros, remonto ir detalių pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 11-029 4.1 p. negaliojančiu, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms. Nurodė, kad žalą ieškovas patyrė dėl atsakovo nekokybiškai atliktų darbų. Paaiškino, kad per vieną reisą iš Kauno į Europą nepataisomai sudilo priekinės vilkiko VOLVO FH12, valstybinis Nr. ( - ) padangos, todėl ieškovė kreipėsi į UAB „Deisas“. Šiame autoservise ieškovės vilkikui buvo pakeistos padangos, patikrinta pakaba, vairo traukės, kt., kadangi jokių gedimų nebuvo nustatyta, mano, kad padangos sudilo dėl blogo ratų suvedimo. Dėl papildomai atliktų darų patyrė 3621,32 Lt nuostolių. Ieškovės teigimu šalių santykiams taikytinos rangos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos. Atsakovė atsisakymą atlyginti nuostolius grindžia sutartiniu vieno mėnesio garantijos terminu. Automobilio gedimas įvyko 2013-03-05, t. y. po sutartinio garantinio termino, tačiau šis vilkikas kurį laiką į reisus nevyko, todėl atsakovės atliktų darbų trūkumai pasireiškė iš karto. Atliktų darbų kokybės trūkumai buvo užslėpti ir paaiškėjo tik eksploatuojant automobilį, tačiau prievolė atsakyti už darbų kokybę yra imperatyvi. Teigia, kad sutarties sąlygą dėl garantinio termino prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms LR CK 1.80 str., 1.136 str. 2 d.

3Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių sudarytos sutarties 4.1 p. nustatyti garantiniai terminai, kurie neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Teigia, kad sutartis sudaryta tarp dviejų verslo subjektų, todėl sutartis turi būti traktuojama kaip šalių valios išraiška. Paaiškina, kad atsakovė yra specializuotas servisas, darbai atliekami vadovaujantis IVECO gamintojų technine–normatyvine dokumentacija, nustatytomis darbo laiko normomis, paslaugos atliekamos ir šalių sutartiniai tarpusavio santykiai grindžiami vykdytojo paslaugų teikimo taisyklėmis. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atlikti darbai, t. y. ratų suvedimas, buvo atlikti neatitinkant darbų kokybės reikalavimų, kad ratų suvedimas įtakojo priekinių vilkiko padangų nusidėvėjimą. Teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad ieškovės pateiktos padangos negali būti tos pačios, kurios buvo pakeistos Belgijoje, nes padangos netinkamos eksploatacijai privalėjo būti utilizuotos.

4Ieškinys atmestinas.

5Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys 2011-05-23 sudarė automobilio techninės priežiūros, remonto ir detalių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 11-029 (b. l. 38–39). Šio sutarties 4.1 p. šalys susitarė dėl garantinių teminių detalėms ir atliktiems darbams. Užsakymo sutartimi Nr. 0065339 ieškovė užsakė ratų suvedimą (b. l. 40). Atsakovė 2013-01-18 užpildė sunkvežimio techniko stovio pirminio patikrinimo lapą (b. l. 41). Ieškovei priklausančiam vilkikui Volvo Fh12, valstybinis Nr. ( - ), išvykus į reisą, sudilo padangos. Ieškovė kreipėsi į UAB „Deisas“ servisą, esantį Zuiderdijk 31Wetteren (b. l. 14), kuriam už suteiktas paslaugas sumokėjo 1389,08 Lt (b. l. 15). Pagal išrašytą sąskaitą ieškovė BEST Trucks apmokėjo 451,50 EUR (b. l. 21), Eurogravis Nederland – 195 EUR (b. l. 27). Ieškovė prašo priteisti išmokėtas sumas, kaip nuostolius, kuriuos patyrė dėl atsakovės netinkamai atliktų darbų, pripažinti sudarytos sutarties 4.1 p. prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms, todėl negaliojančiu.

6Dėl sutartinių santykių kvalifikavimo.

7Teismas nurodo, kad, siekiant tinkamai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, pirmiausia turi būti tinkamai kvalifikuojami šalis sieję teisiniai santykiai. Vadovaujantis LR CPK 135 str. 1 d. 4 p. ieškovas turi nurodyti ieškinio faktinį pagrindą, teisinio pagrindo nurodytas nėra privalomas. Ieškovės nuomone, šalis siejo rangos teisiniai santykiai, todėl turi būti taikos šį sutartį reglamentuojančio teisės normos. Tinkamas teisinių santykių kvalifikavimas yra teismo prerogatyva, todėl teismo nesaisto šalių nurodytas teisinis juos siejusių santykių kvalifikavimas.

8Pažymėtina, kad rangos sutarties sąvoka įtvirtinta LR CK 6.644 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. LR CK 6.645 str. 1 d. apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką: tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.). Rangos sutarties dalykas yra esminė sutarties sąlyga. Tam, kad šalių santykiai būtų kvalifikuojami kaip rangos, būtina nustatyti šiuos požymius: rangos sutarties tikslas yra gauti tam tikrą darbo rezultatą (LR CK 6.644 str. 1 d., 6.645 str. 1 d.); darbo rezultatas gaunamas rangovui dirbant savo rizika (LR CK 6.645 str. 3 d., 6.649 str. 1 d. 2 p.); rangovas atlieka darbą, siekdamas tam tikro rezultato, savarankiškai (LR CK 6.644 str. 3 d., 6.645 str. 3 d.). Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose LR CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (LR CK 6.649 str.), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (LR CK 6.662 str.), darbų kokybės garantija (LR CK 6.663–6.666 str.).

9Iš šalių sudarytos automobilio techninės priežiūros, remonto ir detalių pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 11-029 1 p. matyti, kad šios sutarties objektas automobilio techninė priežiūra ar remontas, toliau šiame punkte nurodoma, kaip bus atliekami šie darbai. Šioje sutartyje nėra tariamasi dėl kokio nors materialaus objekto sukūrimo, dėl medžiagų šiam objektui ir kt. Teismo nuomone, šios sutarties tikslas yra ne materialaus rezultato sukūrimas, tačiau atsakovės paslaugų teikimas ieškovei.

10Atkreiptinas dėmesys, kad paslaugų sutarties samprata įtvirtinta LR CK 6.716 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Taigi paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą, tačiau galimybė susitarti ir dėl tam tikro rezultato nustatyta LR CK 6.718 str. 5 d.. Iš CK nuostatų, reglamentuojančių atlygintinų paslaugų teikimą, darytina išvada, kad vienas paslaugų sutarčių ypatumų yra tas, jog paslaugos teikėjo ir kliento santykiai grindžiami pasitikėjimu. Tokia išvada kyla iš to, kad paslaugos teikėjas paprastai yra profesionalas, veikiantis srityje, kurią gerai išmano ir kurios klientas negali visiškai kontroliuoti. Toks santykių pobūdis lemia paslaugos teikėjo pareigą veikti kliento interesais. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad įstatyme įtvirtintas kliento interesų prioriteto principas. Paslaugų teikėjas, kurio interesai dėl jo turimų žinių ir patirties yra apsaugoti geriau nei kliento, visada turi teikti pirmumą kliento interesams, veikti jo naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. P. A. B., bylos Nr. 3K-3-559/2010; 2012 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ Vilniaus dizaino kolegija v. V. K., bylos Nr. 3K-3-315/2012). Šalių sudarytoje sutartyje taip pat minimas ir detalių pirkimas–pardavimas. Teismo nuomone, būtent šios sutarties sąlygos, susijusios automobilio detalių pirkimu–pardavimu turi pirkimo–pardavimo sutarčių bruožų. Darytina išvada, kad šalie siejo atlygintinių paslaugų teikimo teisiniai santykiai turintys ir pirkimo–pardavimo sutarties bruožų.

11Ieškovė ginčija sudarytos sutarties 4.1 p., kuriame nustatyta, kad vykdytojas garantuoja, pakeistų vykdytojo autoservise atsarginių detalių kokybę 6 mėn. laikotarpiu, o atliktų darbų kokybę 1 mėnesio laikotarpiui nuo darbų atlikimo, su sąlyga, kad užsakovas eksploatuodama automobilį pagal gamyklos – gamintojo reikalavimus; automobilio remontui bei detalėms garantija neteikiama, kai remonto darbai atliekami naudojant užsakovo pateiktas detales. Ieškovės nuomone ši sąlyga prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms pagal LR CK 1.80 str., LR CK 6.666 str. 4 d., kuri numato dviejų metų garantinį terminą; teismo posėdžio metu patikslinimo ir nurodė, kad taip pat prieštarauja LR CK 1.136 str. 2 d. 1 p.

12Pažymėtina, kad pagal LR CK 1.80 str. 1 d. normą sandorio pripažinimas niekiniu ir negaliojančiu siejamas su jo prieštaravimu imperatyviosioms teisės normoms, t. y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką; įstatyme šių interesų apsaugai suteikiamas prioritetas civilinių teisinių santykių stabilumo ir privačių interesų atžvilgiu – imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja įstatymo pagrindu, jo negaliojimui neturi įtakos teismo sprendimas, šalys negali niekinio sandorio patvirtinti (LR CK 1.78 str. 1 d.) ir toks sandoris jokių teisinių padarinių, išskyrus jo negaliojimo padarinius, nesukelia ir negali sukelti. Įstatymų leidėjas nustatė galimybę sandorį LR CK 1.80 straipsnio pagrindu traktuoti niekiniu ir negaliojančiu tik tuo atveju, kai jis prieštarauja imperatyviosioms normoms, yra pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to buvo pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai, tačiau galiausiai pripažinti jį niekiniu ir negaliojančiu ex officio ar suinteresuoto asmens prašymu gali tik teismas – pagal LR Konstitucijos 109 straipsnį, LR teismų įstatymo 1 str., LR CPK 6 str. teisingumą vykdo teismai.

13Šalių teisinius santykius kvalifikavus kaip atlygintinių paslaugų teikimą, LR CK 6.666 str. 4 d. normos, susijusios su garantiniu terminu netaikytinos. Šioje byloje kilo ginčas dėl atsakovės atliktų ratų suvedimo, joks materialaus pobūdžio objektas nebuvo sukurtas, atsakovė 2013-01-18 atliko automobilio pirminio stovio patikrinimą ir paslaugas pagal ieškovės užsakymo sutartį Nr. 0065339, jokios detalės, remonto darbai nebuvo atliekami. Pastebėtina LR CK XXXV skyriuje įstatymo leidėjas nėra numatęs paslaugų atlikimui garantinių terminų. Dėl šios aplinkybės ginčijama sutarties sąlyga, kuri numato vieno mėnesio garantijos terminą darbų atlikimui suteikia ieškovei didesnę teisinę apsaugą, nei teisės aktai. Esant šioms aplinkybėms teigti, kad buvo pažeistos ieškovės teisės, nėra pagrindo. Be to, pastebėtina, kad sutartis sudaryta dviejų verslo subjektų, t. y. juridinių asmenų, kurių tikslas yra pelno siekimas. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad sutarties projektas paruoštas buvo atsakovės, tačiau įrodymų, kad atsakovė piktnaudžiavo savo padėtimi ir ieškovei primetė jai nepalankias sutarties sąlygas nėra pateikta (LR CPK 178 str.). Dėl ginčijamoje sutarties sąlygoje nustatyto 6 mėn. termino, pastebėtina, kad atsakovė teikė garantiją autoservise pakeistoms atsarginėms detalėms. Išaiškintina, kad ne atsakovė tas detales gamino, kūrė ar kt., o jas tik perparduodavo iš šių detalių gamintojų. Dėl šių aplinkybių rangos sutarties nuostatos negali būti taikytinos, nes detales parduodavo kaip su remonto paslauga susijusią prekę. Dėl šių aplinkybių atskiroms automobilio detalėms garantinis terminas gali būti taikomas pagal pirkimo–pardavimo sutarčių nuostatas. Teismo nuomone, nuo keičiamos detalės paskirties ir jos tarnavimo termino yra nustatyti skirtingi gamintojo garantiniai terminai. Šioje byloje nebuvo keičiamos jokios detalės, todėl spręsti, kad a priori šis terminas pažeidžia imperatyvius teisės aktų reikalavimus nėra pagrindo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, kad sutarties 4.1 p. prieštarauja imperatyvioms įstatymo normos, tokių aplinkybių nenustatė ir teismas ex officio, todėl šis ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 178 str.).

14Pažymėtina, kad sutartinis garantinis terminas atliktoms paslaugos, gali turėti įtakos tik paskirstant asmeniui įrodinėjimo pareigą procese, tačiau jokiu būdu neriboja asmens teisės reikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo. Suteiktas garantinis terminas nėra senaties terminas, todėl pačiam reikalavimui reikalauti atlyginti žalą neturi įtakos. Ieškovė reikšdama reikalavimą atlyginti žalą dėl netinkamai atliktų paslaugų turi įrodyti, kad egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos, išaiškintina, kad neįrodžius bent vienos sąlygos reikalavimas dėl žalos atlyginimo negali būti tenkinamas.

15Dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo ir įrodymų vertinimo

16Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.245 str. 1 d.). Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (to pateis straipsnio 3 dalis). Ieškovės reikalavimai byloje grindžiami būtent sutartine civiline atsakovo atsakomybe, t. y. netinkamu prisiimtų įsipareigojimų vykdymu. Civilinė atsakomybė kyla nustačius visų jos sąlygų (neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio, kaltės bei žalos) egzistavimą. Nesant bent vienos iš nurodytų sąlygų, turtinė prievolė atlyginti nuostolius neatsiranda.

17Remiantis LR CK 6.246 str. 1 d., neteisėtais veiksmais civilinės atsakomybės prasme laikomas įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neatlikimas (neteisėtas neveikimas) arba atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), o taip pat bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Vertinant, ar atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, analizuotinos sutartyje numatytos atsakovo pareigos bei įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia šių pareigų atlikimo faktą ir, jeigu jos buvo atliktos – atlikimo tinkamumą (kokybę). Atlygintinių paslaugų teikimo standartai numatyti LR CK 6.718 str.: teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus; atsižvelgiant į paslaugų rūšį, paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų (aptariamo straipsnio 1-2 dalys).

18Sudarytoje sutartyje atsakovės pareigos nėra detaliai reglamentuotos. Šioje sutartyje šalys buvo susitarusios, kad darbų apimtis, jų vykdymo terminus užsakovė (ieškovė) nurodys automobilio remonto užsakyme. Nagrinėjamu atveju užsakymo sutartimi 0065339 buvo sutarta tik dėl ratų suvedimo, jokios kitos paslaugos nebuvo suteiktos. Sprendžiant dėl atliktų darbų kokybės ieškovė turi įrodyti, kad šie darbai atlikti nekokybiškai, nesilaikant tokiems darbams keliamų reikalavimų , akivaizdžiai aplaidžiai ir pan. Ieškovė teigia, kad ratų suvedimas atliktas nekokybiškai, nes vilkikui nuvykus į Olandiją, padangos buvo visiškai sudilusios; atliekant ratų suvedimą, skersinės traukės nebuvo įmanoma pasukti, todėl reikėjo keisti ir skersinę traukę. Teismo pavedimu atliktoje teismo ekspertizė išvadoje nurodyta, kad ekspertiniais tyrimais vienareikšmiškai nustatyti, kas buvo automobilio Volvo, valstybinis Nr. ( - ) netinkamo ratų suvedimo priežastimi nėra galima. Ekspertas nustatė, kad atsakovei 2013-01-18 atliekant aptarnavimą reguliavimo įvorė, kuri įsukta įskersinę vairo traukę nebuvo, sukiojama, tačiau, jei ratų suvedimas atitiko nustatytus reikalavimus, tai reguliavimo įvorės/skersinės traukės nereikėjo sukioti, reikėjo tik patikrinti ratų suvedimą. Darytina išvada, kad pats faktas, kad atliekant ratų suvedimo darbus Olandijoje vairo traukės nebuvo įmanoma pasukti, neįrodo, atsakovės netinkamai atliktų darbų 2013-01-18. Minėtoje ekspertizėje taip pat nurodyta, kad ratų suvedimo parametrai gali ženkliai pasikeisti automobilio priekinę ašį veikiant ženkliam dinaminiam poveikiui (važiuojant didesniu greičiu – ratais pervažiavus gilią duobę, pervažiavus bordiūrą ir pan.), t. y. teisingas ratų suvedimas sąlygojamas ne tik tinkamai atliktais ratų suvedimo darbais, bet ir tinkama tolesne šio automobilio eksploatacija. Ieškovė nurodė, kad atlikus ratų suvedimą, šis vilkikas kurį laiką stovėjo ir išvyko į pirmą reisą tik kovo mėn., kelionės metu nuvažiavus iki Olandijos padangos nepataisomai sudilo. Iš byloje esančių duomenų – užsakymo sutarties Nr. 0065339, sunkvežimio techninio stovio pirminio stovio patikrinimo lapo, matyti, kad šio automobilio rida – 855228 km., tuo tarpu iš ieškovės darbuotojo V. Č. išpildytų taksografo duomenų matyti, kad automobilio rida 2013-03-05 nurodyta 865146 km, t. y. šis automobilio po atsakovės atliktų paslaugų nuvažiavo virš 9000 km. Ieškovė turėjo įrodyti, kad visą šį eksploatacijos laikotarpį minėto automobilio negalėjo paveikti jokie kiti veiksniai, galėję turėti įtakos pasikeitusiai ratų geometrijai, o padangos sudilo būtent dėl atsakovės nekokybiškai atliktų darbų, t. y. atsakovės atlikti darbai turėjo lemiamą ir esminę reikšmę dėl žalos ieškovei atsiradimo. Byloje esantys duomenys, kad ieškovei priklausantis automobilis yra techniškai tvarkingas, nepatvirtina automobilio tinkamos eksploatacijos nuo 2013-01-28 iki 2013-03-05. Ieškovė neįrodė, atsakovės veiksmų neteisėtumo, kaip vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, todėl dėl kitų atsakomybės sąlygų egzistavimo nėra pagrindo pasisakyti.

19Pažymėtina, kad pagal teisės aktų reikalavimus ir kasacinio teismo formuojamą praktiką, teismas turi atsakyti ne į visus šalių išdėstytus argumentus, tačiau į pagrindinius, t. y. tik į tuos, kurie iš esmės susiję su nagrinėjimu ginču ir turi įtakos tiek ieškovo reikalavimų pagrįstumui, tiek atsakovės atsikirtimams. Teismui nenustačius atsakovės veiksmų neteisėtumo, dėl kitų šalių motyvų nėra pagrindo pasisakyti.

20Atsižvelgiantį nurodytas aplinkybes, ieškovės reikalavimai dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir dėl žalos atlyginimo atmestini kaip neįrodyti (LR CPK 178 str.).

21Ieškinį atmetus atlygintinos kitos šalies turėto bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.). Pagal pateiktus duomenis matyti, kad atsakovė turėjo 847 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 68–70), todėl ši suma priteistina iš ieškovės (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

22Atsakovė už ekspertizės atlikimą pagal LR CPK 90 str. nuostatas į Kauno apylinkės depozitinę sąskaitą įnešė 2000 Lt avansą, tačiau apmokėti už atliktą ekspertizę pateikta apmokėti 1952,94 Lt sąskaita, todėl ieškovei grąžintinas skirtumas – 47,06 Lt. Išaiškintina, kad dėl šios sumos grąžinimo ieškovė Kauno apylinkės teismo buhalterijai turi pateikti prašymą ir nurodyti savo rekvizitus, sąskaitos numerį, į kurį turi būti pervesta ši suma.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovės UAB „Gerada“, įmonės kodas 300647492, atsakovei UAB „Ivetra ir KO“, 134971823, 847 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

26Grąžinti ieškovei UAB „Gerada“, įmonės kodas 300647492, 47,06 Lt sumos dalį įneštą į Kauno apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 2013-12-06.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai... 2. ieškovė UAB „Gerada“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti... 3. Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi... 4. Ieškinys atmestinas.... 5. Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys 2011-05-23 sudarė automobilio... 6. Dėl sutartinių santykių kvalifikavimo.... 7. Teismas nurodo, kad, siekiant tinkamai išspręsti tarp šalių kilusį... 8. Pažymėtina, kad rangos sutarties sąvoka įtvirtinta LR CK 6.644 str. 1 d.,... 9. Iš šalių sudarytos automobilio techninės priežiūros, remonto ir detalių... 10. Atkreiptinas dėmesys, kad paslaugų sutarties samprata įtvirtinta LR CK 6.716... 11. Ieškovė ginčija sudarytos sutarties 4.1 p., kuriame nustatyta, kad... 12. Pažymėtina, kad pagal LR CK 1.80 str. 1 d. normą sandorio pripažinimas... 13. Šalių teisinius santykius kvalifikavus kaip atlygintinių paslaugų teikimą,... 14. Pažymėtina, kad sutartinis garantinis terminas atliktoms paslaugos, gali... 15. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo ir įrodymų... 16. Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę... 17. Remiantis LR CK 6.246 str. 1 d., neteisėtais veiksmais civilinės atsakomybės... 18. Sudarytoje sutartyje atsakovės pareigos nėra detaliai reglamentuotos. Šioje... 19. Pažymėtina, kad pagal teisės aktų reikalavimus ir kasacinio teismo... 20. Atsižvelgiantį nurodytas aplinkybes, ieškovės reikalavimai dėl sutarties... 21. Ieškinį atmetus atlygintinos kitos šalies turėto bylinėjimosi išlaidos... 22. Atsakovė už ekspertizės atlikimą pagal LR CPK 90 str. nuostatas į Kauno... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 24. ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovės UAB „Gerada“, įmonės kodas 300647492, atsakovei... 26. Grąžinti ieškovei UAB „Gerada“, įmonės kodas 300647492, 47,06 Lt sumos... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...