Byla 2S-462-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų D. Kutrienės, A. Maciejevskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovei Lilijai Černiauskienei dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 4 515,74 Lt žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą su delspinigiais už naudojimąsi valstybine žeme 2006-12-01 – 2009-12-01 laikotarpiu, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo. Siekiant užtikrinti sprendimo įvykdymą prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumą atitinkančius nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę. Nurodė, kad tarp atsakovės ir valstybės susiklostė faktiniai nuomos santykiai, todėl atsakovė privalo sumokėti valstybinės žemės nuomos mokestį. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą grindė tuo, kad priteistina suma atsakovei, kaip fiziniam asmeniui, didelė, ji nemokėjo žemės nuomos mokesčio nuo 2006 m.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-09-02 nutartimi ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, jog nors reikalavimas yra turtinio pobūdžio, šis faktas pats savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Sprendžiant šį klausimą gali būti nagrinėjama, ar reikalavimo suma yra didelė atsakovei. Ieškovas jokių duomenų apie atsakovo turtinę padėtį teismui nėra pateikęs. Be to, reikalavimo dydis, nesant atsakovės veiksmų, kuriais būtų siekiama slėpti turtą ar lėšas, nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui įrodymas. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų apie atsakovės veiksmus, liudijančius jo ketinimus turtą paslėpti ar perleisti, teismui nėra pateikta įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunks arba taps neįmanomas, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-09-02 nutartį; taikyti atsakovei laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumą (4 515,74 Lt) atitinkančius nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančius atsakovei ir esančius pas atsakovę; laikinąsias apsaugos priemones taikyti nepranešus atsakovei. Nurodo, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas negali visiškai atsiriboti nuo ieškinio reikalavimų turinio. Pažymi, kad atsakovės, kuri yra fizinis asmuo, įsiskolinimas susidaręs nuo 2006 m., todėl galima teigti, kad ji nepagrįstai vengia sumokėti ieškinyje nurodytą sumą. Iš byloje esančios mokesčio mokėtojo kortelės matyti, kad atsakovė valstybinės žemės nuomos mokestį mokėdavo nereguliariai, įsiskolinimas buvo susidaręs ir anksčiau, tai patvirtina, kad yra realus pavojus, jog įsiteisėjus galimai palankiam ieškovui teismo sprendimui, atsakovė ir toliau vengs pervesti reikiamą pinigų sumą ieškovui arba sąmoningai mažins sąskaitos įplaukas ir didins išlaidas, kad sąskaitoje neliktų pinigų sumos, prilygstančios priteistajai. Pažymi, kad 2009-06-10 atsakovei buvo išsiųstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento priminimas apie įsiskolinimus, tačiau atsakovė į jį nereagavo. Atsakovės elgesys rodo, kad ji vengia padengti įsiskolinimą ir atsisako bendradarbiauti, o tai sudaro pagrindą manyti, kad atsakovė savo elgesiu gali apsunkinti teismo sprendimo vykdymą, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodo, kad neprašo teismo taikyti vieną konkrečią laikinąją apsaugos priemonę, taigi teismas laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti atsižvelgdamas į ekonomiškumo, proporcingumo, interesų derinimo pricipus ir nepažeisti atsakovės interesų labiau, nei reikia galimai nepalankaus atsakovei atžvilgiu sprendimo įgyvendinimui. Nurodo, kad teismai, nagrinėdami analogiškas bylas pažymi, jog šios kategorijos bylos turi viešojo intereso elementų, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytinos siekiant apginti viešąjį interesą (Vilniaus apygardos teismo 2009-11-02 nutartis civ. b. Nr. 2S-1338-492/2009, 2009-12-09 nutartis civ. b. Nr. 2S-1375-492/2009).

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė su atskiruoju skundu nesutinka. Nurodo, jog teismas laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo klausimą išnagrinėjo tinkamai ir pagrįstai nusprendė jų netaikyti. Ieškovas nepateikė duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti ateityje būsiant sprendimo vykdymo sunkumų. Argumentas dėl nereguliaraus mokesčio mokėjimo 2003-2006 m. nesusietas su prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių būtinumu; nors ieškiniu reikalaujama suma negali būti laikomas nereikšminga, objektyviai vertinant ji nelaikytina didele dirbančiam asmeniui.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

12Pagal CPK 144 str. 1 d. nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 str. 1 d. Įstatyme tiesiogiai apibrėžta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi, laikinąsias apsaugos priemones teismas turi ir gali taikyti tik tuomet, kai yra pakankamas pagrindas manyti, jog teismo sprendimą įvykdyti bus sunku arba visiškai neįmanoma tuo atveju, jeigu pareikštas ieškinys būtų patenkintas. Kolegija taip pat pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra lokalus įrodinėjimo dalykas, t. y. klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įrodinėjamas ir sprendžiamas atskirai nuo pačios bylos įrodinėjimo dalyko, nors ir neatsiribojant nuo ieškinio reikalavimų. Todėl asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti: pirma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą ir, antra, nurodyti konkrečią laikinąją apsaugos priemonę, kad teismas galėtų įvertinti jos taikymo būtinumą. Siekdamas būsimo sprendimo užtikrinimo, ieškovas prašo taikyti CPK 145 str. 1 d. 1 p. bei 3 p. numatytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į išdėstytą, nepagrįstas ir atmestinas apelianto argumentas, jog ieškovas neprašo teismo taikyti vieną konkrečią laikinąją apsaugos priemonę, todėl teismas laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti atsižvelgdamas į ekonomiškumo, proporcingumo, interesų derinimo pricipus ir nepažeisti atsakovės interesų labiau, nei reikia galimai nepalankaus atsakovei atžvilgiu sprendimo įgyvendinimui.

13Apeliantas laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę grindžia didele reikalavimo suma atsakovei, kaip fiziniam asmeniui, bei tuo, kad atsakovės įsiskolinimas susidaręs nuo 2006 m., todėl galima teigti, kad ji nepagrįstai vengia sumokėti ieškinyje nurodytą sumą.

14Teismų praktikoje didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau didelė ieškinio suma savaime nėra pagrindas jas taikyti; teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Kolegijos vertinimu, atsakovės, fizinio asmens atžvilgiu, ieškinio suma – 4 515,74 Lt, nelaikytina labai didele, ir negali būti laikoma pakankamu pagrindu, pagrindžiančiu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

15Taip pat kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad aplinkybė, jog atsakovės įsiskolinimas susidaręs nuo 2006 m., atsakovė nereagavo į raginimą, todėl tikėtina, kad ir toliau vengs atsiskaityti, ir yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodyta aplinkybė, kad atsakovė nemoka žemės nuomos mokesčio ir yra susidaręs įsiskolinimas, yra pagrindas kreiptis į teismą, bet ne pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nepateikė įrodymų, todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovė slepia turtą ar lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, kitokiais veiksmais siekia apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą (CPK 178 str.), todėl ir šiuo pagrindu prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstai netenkintas.

16Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismai, nagrinėdami analogiškas bylas, pažymėjo, kad šios kategorijos bylos turi viešojo intereso elementų. Teisėjų kolegija sutinka, kad bylų dėl žemės nuomos mokesčio priteisimo nagrinėjimas susijęs su viešojo intereso apsauga, tačiau atkreipia dėmesį, kad individualios apelianto nurodytų bylų aplinkybės skiriasi. Ieškovo minimose bylose ieškinio sumos buvo gerokai didesnės. Civilinėje byloje Nr. 2S-1338-492/2009 ieškinio suma siekė 19 167,00 Lt, be to, atsakovo finansiniai dokumentai rodė, kad jis turi finansinių sunkumų, o tai rodė grėsmę dėl būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymo. Civilinėje byloje Nr. 2S-1375-492/2009 ieškinio suma buvo dar didesnė, t. y. 23 847,83 Lt, o duomenys apie atsakovo finansinę būklę taip pat nebuvo geri. Atsižvelgiant į tai, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kai prašoma priteisti skolą už valstybinės žemės nuomos mokestį, vien viešojo elemento buvimas byloje nėra lemianti aplinkybė. Turi būti įvertintos ir kitos svarbios aplinkybės – ieškinio suma, jos dydis atsakovui, atsakovo finansinės galimybės įvykdyti ieškinio reikalavimą, t. y. aplinkybės, rodančios, ar yra grėsmė būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui.

17Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2010-09-02 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

18Iš apelianto (ieškovo) Vilniaus miesto savivaldybės valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 5,70 Lt (b.l. 43) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės 5,70 Lt (penkis litus, 70 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų D. Kutrienės, A. Maciejevskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 4 515,74 Lt... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-09-02 nutartimi ieškovo Vilniaus miesto... 8. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė su atskiruoju skundu nesutinka.... 10. Atskirasis skundas atmetamas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Pagal CPK 144 str. 1 d. nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 13. Apeliantas laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę grindžia didele... 14. Teismų praktikoje didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti... 15. Taip pat kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad aplinkybė, jog... 16. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismai, nagrinėdami analogiškas... 17. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 18. Iš apelianto (ieškovo) Vilniaus miesto savivaldybės valstybės naudai... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti... 21. Priteisti iš ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės 5,70 Lt (penkis litus, 70...