Byla e2-2033-467/2018
Dėl skolos priteisimo ir kitų reikalavimų, tretieji asmenys – V. S. ir A. G.-M

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant R. S., dalyvaujant ieškovo BUAB „Makey Studio“ atstovui advokatui Arūnui Juodžiui, atsakovų UAB "Litsera", L. B., A. S., R. N. atstovui advokatui J. Borevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Makey Studio“ ieškinį atsakovams UAB „Litsera“, BUAB „Alson“, L. B., A. S. ir R. N. dėl skolos priteisimo ir kitų reikalavimų, tretieji asmenys – V. S. ir A. G.-M.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

 1. Ieškovas BUAB „Makey Studio“ 2016 m. spalio 28 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2016 m. balandžio 25 d. patikslino, ir prašo priteisti ieškovo BUAB „Makey Studio“ naudai solidariai iš atsakovų UAB „Litsera“, BUAB „Alson“ ir subsidiariai iš L. B., UAB "Litsera" akcininko A. S. ir BUAB „Alson“ akcininkės R. N. 1 101 533,29 EUR skolos, delspinigių ir palūkanų; pripažinti UAB „Litsera“ 2015-01-19 pranešimą apie 2014/08/29 rangos sutarties Nr. LT2014/08/29 nutraukimą niekiniu ir negaliojančiu; pripažinti BUAB „Alson“ 2015-01-19 pranešimą apie 2014-09-01 rangos sutarties Nr. LT2014/09 nutraukimą niekiniu ir negaliojančiu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad tarp BUAB „Alson“ ir atsakovo UAB „Litsera“ 2014-08-29 buvo sudaryta rangos sutartis Nr. LT2014/08/29 (toliau - rangos sutartis Nr. 1). Šios sutarties pagrindu BUAB „Alson“ įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ) senosios dalies rekonstrukcijos statybos darbus, o UAB „Litsera“ įsipareigojo už šiuos darbus atsiskaityti rangos sutarties Nr. 1 pagrindu nustatyta tvarka ir terminais.
 3. Tarp BUAB „Alson“ ir ieškovo BUAB „Makey Studio“ 2014-09-01 buvo sudaryta rangos sutartis Nr. LT2014/09 (toliau - rangos sutartis Nr. 2). Šios sutarties pagrindu UAB „Makey Studio“ įsipareigojo atlikti rangos sutartyje Nr. 2 nurodytus statybos rangos darbus, o BUAB „Alson“ - už juos atsiskaityti rangos sutartyje Nr. 2 nustatyta tvarka ir terminais. Pagal tarp šalių nusistovėjusią praktiką visos išrašytos PVM sąskaitos-faktūros BUAB „Alson“ buvo pateikiamos elektroninėmis priemonėmis.
 4. Tinkamai atlikęs dalį rangos darbų, ieškovas pagal rangos sutartį Nr. 2 BUAB „Alson“ 2015-06-09 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAK097 sumai 697 875,80 EUR ir 2015-06-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. Mak096 sumai 391 985,70 EUR, bendrai sumai 1 089 861,50 EUR. Nors darbus BUAB „Alson“ faktiškai priėmė, patikrino ir jokių pretenzijų nepareiškė, tačiau vilkino darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymą. Gavusi išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, BUAB „Alson“ su ieškovu BUAB „Makey Studio“ neatsiskaitė. PVM sąskaitų-faktūrų gavimo faktą patvirtina BUAB „Alson“ sąskaitos apyvartos išrašai, nes gautas PVM sąskaitas-faktūras BUAB „Alson“ įtraukė į apskaitą.
 5. Neatsiskaičius BUAB „Alson“ su ieškovu, šias prievoles už BUAB „Alson“ pasisiūlė įvykdyti UAB „Litsera“. Dėl to BUAB „Alson“, UAB „Litsera“ ir UAB „Makey Studio“ 2015-11-18 sudarė trišalį susitarimą dėl teisių ir pareigų perdavimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė, kad BUAB „Alson“ visas teises ir pareigas, kylančias iš rangos sutarties Nr. 1, ta apimtimi, kiek tai yra susiję su rangovo UAB „Makey Studio“ atliktais darbais pagal sudarytą rangos sutartį Nr. 2, perdavė UAB „Makey Studio“, įskaitant ir teisę gauti atlyginimą už atliktus darbus tiesiogiai iš užsakovo UAB „Litsera“. Šiuo susitarimu ieškovas BUAB „Makey Studio“ tapo generaliniu rangovu rangos sutarties Nr. 1 pagrindu.
 6. Susitarimu šalys susitarė, kad BUAB „Makey Studio“ per dvi darbo dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos išrašys kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAK096 bei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAK097 bendrai 1 089 861,50 EUR sumai, tačiau, atsižvelgus į tai, kad Vilniaus apskrities VMI 2015-10-14 yra pradėjusi vykdyti operatyvų patikrinimą ir iki šiol nebaigusi, todėl ieškovas neturi pagrindo išrašyti kreditinių sąskaitų.
 7. Šalys taip pat Susitarimo 8 punkte susitarė suderinti ir UAB „Litsera“ įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už papildomus darbus, atliktus po 2015-06-30 sąskaitos-faktūros išrašymo. Dėl šio įsipareigojimo įvykdymo ieškovas ne kartą kreipėsi į UAB „Litsera“, tačiau šis bet kokio bendravimo su ieškovu siekė išvengti ir nederino nei papildomai atliktų darbų, nei jų apimčių ar kainų.
 8. Ieškovas 2015-01-19 gavo pranešimą apie rangos sutarties Nr. 1 nutraukimą, kuris įrodo, kad UAB „Litsera“ siekia išvengti atsiskaitymo pagal prisiimtas prievoles. Ieškovas laiko, kad atsakovas UAB „Litsera“ neteisėtai ir nepagrįstai nuo 2015-01-20 vienašališkai nutraukė 2014-08-29 su UAB „Makey Studio“ sudarytą rangos sutartį Nr. 1. Šiame pranešime nurodyti teiginiai apie tariamą rangos sutarties Nr. 1 ir papildomų jos susitarimų pažeidimą neatitinka tikrovės ir faktinių aplinkybių.
 9. Atsakovas UAB „LITSERA“ minėtame pranešime nepagrįstai nurodė, kad 2014-08-29 rangos sutartį Nr. 1 nutraukia, remdamasis Susitarimo 8 punktu, ieškovui tariamai nesuderinus su atsakovu atliktų darbų kiekių, apimties ir kainų, nes, atsakovui pasirašius Susitarimą, buvo žinoma apie išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ir jose nurodytas sumas. Taip pat pagal Rangos sutarties Nr. 2 punktą 5.2. p. BUAB „Alson“ užtikrindavo, kad darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašydavo BUAB „Alson“ samdytas darbų techninis prižiūrėtojas.
 10. Ieškovo atlikti statybos darbai atitinka rangos sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygas bei projektinių dokumentų reikalavimus, ką įrodo pasirašyti ankstesni atliktų darbų aktai. Be to visi rangos darbai tarp ieškovo ir BUAB „Alson“, veikusio kaip generalinis rangovas, buvo suderinti pasirašytame UAB „Makey Studio“ ir BUAB „Alson“ rangos sutarties Nr. 2 priede (sąmatoje) Nr. 1, atlikti darbai buvo perduodami ir suderinami pasirašant atliktų darbų perdavimo aktus, juos patvirtinant BUAB „Alson“ paskirto techninio prižiūrėtojo parašu. Šių atliktų darbų perdavimo aktų pasirašymo metu BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“ ieškovui pretenzijų nereiškė.
 11. Vienašalį rangos sutarties nutraukimą atsakovas grindžia netinkamu CK 6.217 str. 1 d. esminio sutarties pažeidimo sąlygos aiškinimu. Atsakovas nepagrįstai ir nepateikdamas jokių objektyvių įrodymų abejoja atliktų darbų kokybe ir darbų priėmimo-perdavimo aktų teisingumu, nes visą rangos sutartinių santykių vykdymo laikotarpį ieškovas negavo jokių pretenzijų ar nusiskundimų dėl atliktų darbų bei jų kokybės, todėl atsakovo veiksmai, vienašališkai nutraukiant rangos sutartį, laikytini piktnaudžiavimu ir siekimu išvengti Susitarimo pagrindu kilusios pareigos atsiskaityti su ieškovu.
 12. Ieškovas BUAB „Makey Studio“ 2016-01-19 papildomai gavo ir atsakovo BUAB „Alson“ pranešimą apie 2014-09-01 rangos sutarties Nr. 2 nutraukimą, t. y. ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai buvo informuotas, kad BUAB „Alson“ nuo 2015-01-20 vienašališkai nutraukia su BUAB „Makey Studio“ sudarytą 2014-09-01 rangos sutartį Nr. 2. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad papildomu trišaliu susitarimu šalys susitarė, jog pagrindiniu rangovu tampa UAB „Makey Studio“ ir ji perima visas BUAB „Alson“ teises ir pareigas, kylančias rangos sutarties Nr. 1 pagrindu, BUAB „Alson“ neturėjo teisės nutraukti sutarties su ieškovu.
 13. Atsakovo BUAB „Alson“ vienašališkas rangos sutarties Nr. 2 nutraukimas prieštarauja CK 6.217 straipsniui, nes visos 2015-01-19 pranešime nurodytos vienašalio rangos sutarties Nr. 2 nutraukimo aplinkybės grindžiamos klaidinančiais faktais ir argumentais, nepagrįsta jokiais akivaizdžiais įrodymais. BUAB „Alson“, pasirašydama Susitarimą, savo teises ir pareigas pagal rangos sutartį Nr. 1 perdavė ieškovui, kuris egzistuojančiuose rangos sutartiniuose santykiuose tapo nebe subrangovu, bet generaliniu rangovu. Papildomai BUAB „Alson“ ieškovui UAB „Makey Studio“ perdavė ir visas teises bei pareigas, kylančias rangos sutarties Nr. 1 apimtimi, tiek kiek jos apima statybos rangos darbus, atliktus pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras Nr. MAK096 bei Nr. MAK097.
 14. Ieškovas BUAB „Makey Studio“ yra pateikusi rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą; tinkamai įgyvendinęs rangos sutarties Nr. 2 punkte 2.5.3 įtvirtintus sutartinius reikalavimus; paskyręs atestuotą statybos darbų vadovą; vykdant visus rangos darbus buvo pildomas atliekamų statybos darbų statybos žurnalas; statybos rangos terminas vis dar nėra pasibaigęs; ieškovo atlikti statybos darbai atitinka rangos sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygas bei projektinių dokumentų reikalavimus. Tą įrodo ir pasirašyti ankstesni atliktų darbų aktai bei BUAB „Alson“ ankstesnės apmokėtos PVM sąskaitos-faktūros, pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nepareikšta. Vykdydamas statybos rangos darbus ieškovas vadovavosi BUAB „Makey Studio“ ir BUAB „Alson“ rangos sutarties priede Nr. 1 suderinta darbų sąmata, projektine dokumentacija ir norminiais teisės aktais.
 15. Ieškovo teigimu, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis CK 6.217 straipsniu, BUAB „Alson“ veiksmai, vienašališkai nutraukiant sutartį, laikytini akivaizdžiu teisių ir pareigų piktnaudžiavimu. Todėl prašo pripažinti BUAB „Alson“ 2015-01-19 pranešimą apie 2014-09-01 rangos sutarties Nr. 2 nutraukimą niekiniu ir negaliojančiu.
 16. Ieškovas mano, kad jo pridedami įrodymai pagrindžia, kad iš viso UAB „Litsera“ skolą pagal BUAB „Makey Studio“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras iki ieškinio pateikimo teismui dienos sudaro 1 089 861,50 EUR. Taip pat pagal rangos sutarties Nr. 2 sąlygas BUAB „Alson“ privalo ieškovui sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties 2 7.2. p.). Ieškovas delspinigius skaičiuoja tokia tvarka: už 697 875,80 EUR skolą delspinigiai sudaro 7 762,67 EUR (nuo 2015-07-09 iki 2016-01-27), už 391 985,70 EUR skolą - 3 909,12 EUR (nuo 2015-07-30 iki 2016-01-27). Viso ieškovas prašo priteisti 11 671,79 EUR delspinigių.
 17. Ieškovas taip pat prašo priteisti 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas, vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi.
 18. Ieškovas, patikslinęs ieškinį, nurodo, kad nagrinėjamu atveju UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ vadovui L. B. kreditorių atžvilgiu kilo fiduciarinė pareiga, kadangi, sudarydamas ir vienašališkai, nepagrįstai nutraukdamas sudarytas rangos sutartis, atsakovas L. B. privalėjo elgtis sąžiningai, rūpestingai ir apdariai bei dėti maksimalias pareigas užtikrinant, kad įmonė įvykdytų visus savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus kreditorių atžvilgiu. Atsakovo negalėjimas įvykdyti prievolę ieškovui yra aiškus ir akivaizdus, nes BUAB „Alson“ yra iškelta bankroto byla, o UAB „Litsera“, nors nėra pateikusi finansinių ataskaitų už 2015 m., tačiau, remiantis VĮ Registrų centrui pateiktu balansu, nuo 2014 m. yra faktiškai nemoki. Be to dėl 2015-11-18 Susitarimo sudarymo UAB „Litsera“ turimi įsipareigojimai padidėjo papildoma 1 101 533, 29 EUR (3 803 374,14 Lt) suma.
 19. Atsižvelgiant į UAB „Litsera“ finansinių balansų duomenis ir įvertinus vadovo pareigas, L. B. turėjo nedelsiant imtis veiksmų įmonės mokumui atkurti, t. y. inicijuoti visuotinį akcininkų susirinkimą dėl įstatinio kapitalo didinimo arba kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau nei akcininkas, nei vadovas jokių veiksmų neatliko, priešingai, veikdami nesąžiningai, sudarė papildomą Susitarimą su UAB „Makey Studio“, tuo metu jau žinodami apie sudėtingą įmonių BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“ finansinę padėtį, papildomai didino UAB „Litsera turtinius įsipareigojimus, ko pasėkoje kilo reali grėsmė, kad ne tik BUAB „Alson“, bet ir atsakovas UAB ,,Litsera“ bus nepajėgūs atsiskaityti su ieškovu.
 20. Ieškovo teigimu, egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos dėl UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ vadovo L. B. subsidiarios civilinės atsakomybės, nes jis atliko neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškė tuo, kad L. B. žinojo, jog jo vadovaujama bendrovė BUAB ,,Alson“ nebegalės atsiskaityti su ieškovu, todėl atsakovo BUAB „Alson“ įsipareigojimus perkėlė faktiškai nemokiam atsakovui UAB „Litsera“, o, žinodamas apie UAB „Litsera“ sunkią finansinę padėtį, laiku neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, tuo pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimus. Savo veiksmais siekė išvengti atsiskaitymo už atliktus rangos darbus, ko pasėkoje ieškovui kyla reali grėsmė patirti žalą dėl skolos negrąžinimo.
 21. Vadovas sukėlė ieškovui žalą, kuria laikomi kreditorių? reikalavimai, kurių bankrutuojanti įmonė? negali patenkinti dėl to, kad įmonė neturi turto ir pajamų ir negali atsiskaityti su kreditoriais. Nagrinėjamu atveju ieškovas patyrė žalą lygią 1 101 533, 29 EUR sumai, pasireiškiančią nuostolių forma, atsiradusių dėl neatsiskaitymo pagal sudarytas rangos sutartis ir išrašytas PVM sąskaitas-faktūras.
 22. Ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja priežastinis ryšys dėl to, kad BUAB „Alson“ ir UAB ,,Litsera“ vadovas dar iki papildomo trišalio Susitarimo sudarymo žinojo apie prastą UAB ,,Litsera“ finansinę padėtį ir faktinį įmonės nemokumą. Perkeldamas atsakovo BUAB „Alson“ skolą atsakovui UAB „Litsera“ L. B. neabejotinai suprato arba negalėjo nesuprasti, kad ne tik bankrutuojanti UAB „Alson“, bet ir UAB „Litsera“ neturės jokių realių finansinių galimybių atsiskaityti su ieškovu.
 23. Ieškovas taip pat laiko, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos sąlygos dėl UAB ,,Litsera“ ir BUAB „Alson“ akcininkų subsidiarios civilinės deliktinės atsakomybės ir žalos atlyginimo ieškovo UAB „Makey Studio“ naudai. Šiuo atveju atsakovų A. S. ir R. N. atsakomybė kyla dėl to, kad jie laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir taip pat deliktines civilinės atsakomybės pagrindu (CK 2.50 str. 3 d.), nes tais atvejais, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai.
 24. Nagrinėjamu atveju atsakovų UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ akcininkai A. S. ir R. N. turėjo galimybę daryti įtaką įmonių veiklai, priimant svarbius sprendimus ar inicijuojant tokių sprendimų priėmimą. Šiuo atveju A. S. ir R. N. arba aplaidžiai nesidomėjo jiems priklausančių įmonių veikla ir turtine padėtimi, arba ignoravo bendrovių finansinius sunkumus. Atsižvelgiant į tai, A. S. neįgyvendino Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio l dalyje įtvirtintos savininko prievolės laiku inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimą.
 25. Kaip vienintelis įmonės akcininkas A. S. turėjo suprasti, kad toks neveikimas neigiamai veikia jo valdomos bendrovės veiklą. Akcininko, galinčio daryti įtaką įmonės veiklai, visiškas nesirūpinimas bendrovės finansine padėtimi bei gebėjimu vykdyti prievoles, yra pripažintini juridinio asmens dalyvį buvus nesąžiningą. Be to akcininkas turėjo teisę, bet kada pareikalavęs, iš UAB „Litsera“ vadovo L. B. gauti visą su įmonės veikla susijusią informaciją (Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1d.), įskaitant duomenis apie turtinę bendrovės padėtį, sudarytas rangos sutartis, o juos įvertinęs - imtis atitinkamų priemonių, todėl Įmonių bankroto įstatymo 8 str. l dalyje nustatytos pareigos neįvykdymas ir dėl to galima žala ieškovui tiesiogiai sietina su minėto asmens aplaidumu.
 26. Papildomai BUAB „Alson“ akcininkė R. N. turėjo galimybę kontroliuoti BUAB „Alson“ vadovo prisiimtas prievoles, užtikrinant, kad įmonė būtų pajėgi jas įvykdyti. Atsižvelgiant į visa tai, akcininkai privalo būti subsidiariai atsakingi ieškovo atžvilgiu kartu su atsakovais BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“.
 27. Atsakovas UAB „Litsera“ atsiliepimuose prašo ieškinį (patikslintą) atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovo pateiktos sąskaitos-faktūros yra išrašytos atsakovui UAB „Alson“, todėl jų pagrindu ieškinys negali būti reiškiamas atsakovui UAB „Litsera“. Be to ieškinyje minimos sąskaitos yra anuliuotos ir negaliojančios, o tarp ieškovo ir atsakovo BUAB „Alson“ ir/ar tarp atsakovų BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“, o taip pat tarp ieškovo ir UAB „Litsera“ nebuvo pasirašyti jokie darbų perdavimo-priėmimo aktai, atitinkantys rangos sutarčių sąlygas, kurių pagrindu ieškovas būtų galėjęs išrašyti PVM sąskaitas-faktūras Nr. MAK097 ir Nr. MAK096. Taip pat nėra jokių pasirašytų darbų perdavimo-priėmimo aktų, kurie būtų patvirtinti statybos darbų techninio prižiūrėtojo.
 28. Teismui nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas atliko rangos sutartyse nurodytus darbus ir juos siekė perduoti atsakovams BUAB „Alson“ ar UAB „Litsera“, kad atsakovai atsisakė priimti ieškovo atliktus darbus ir ieškovas įgijo teisę pasirašyti atliktų darbų aktus vienašališkai. Šios aplinkybės patvirtina atsakovo UAB „Litsera“ poziciją, kad jokie statybos rangos darbai, už kurių atlikimą ieškovas būtų galėjęs išrašyti ieškinyje nurodytas PVM sąskaitas-faktūras, nebuvo įvykdyti, todėl ieškovas negali reikalauti iš atsakovo UAB „Litsera“ atsiskaityti už tuos darbus, kurie nėra atlikti.
 29. Šalių pasirašytas Susitarimas reglamentavo ne atsakovo BUAB „Alson“ skolos (prievolės sumokėti atlygį už atliktus rangos darbus) perkėlimą atsakovui UAB „Litsera“, o tam tikrų teisių ir pareigų perdavimą atsakovui UAB „Litsera“ pagal rangos sutartį, kas matyti iš Susitarimo 8 punkto. Ieškovas atliktų darbų kiekių, kainos, apimčių ir t.t. nei su vienu iš atsakovų nesuderino, nes realiai jokie darbai nebuvo atlikti ir jokie darbų perdavimo-priėmimo aktai nebuvo pasirašyti bei patvirtinti statybos darbų techninio prižiūrėtojo.
 30. Kita vertus, net ir pripažinus (ko atsakovas UAB „Litsera“ kategoriškai nepripažįsta), kad Susitarimu buvo perkelta UAB „Litsera“ prievolė sumokėti PVM sąskaitose-faktūrose (Nr. MAK097 ir Nr. MAK096) nurodytas pinigų sumas, vadovaujantis CK 6.119 straipsnio 1 dalimi, atsakovas UAB „Litsera“ įgijo teisę reikšti ieškovui atsikirtimus, paremtus ieškovo ir atsakovo UAB „Alson“ prievolių santykiu. Dėl to, kad ieškovas jokių darbų neatliko, už kurių įvykdymą galėjo išrašyti PVM sąskaitas-faktūras (Nr. MAK097 ir Nr. MAK096), jokie darbų perdavimo-priėmimo aktai (pasirašyti abiejų šalių ar ieškovo vienašališkai) nebuvo pasirašyti, nė vienam iš atsakovų negali kilti prievolė atsiskaityti už realiai neatliktus darbus.
 31. Atsakovas laikosi pozicijos, kad ieškovas negali reikalauti ir delspinigių, ir palūkanų vienu metu. Be to teismui nepateikti jokie rašytiniai įrodymai, patvirtinantys, jog darbai, už kurių atlikimą prašoma atsiskaityti, yra įvykdyti. Nors dalis atliktų darbų aktų pagal rangos sutartis yra pasirašyti ieškovo ir atsakovo BUAB „Alson“ atstovų, tačiau pagal šiuos atliktų darbų aktus buvo išrašytos atskiros PVM sąskaitos-faktūros, kurios atsakovo UAB „Alson“ yra apmokėtos. Be to 2016 m. sausio mėn. paaiškėjo, kad minimuose atliktų darbų aktuose nurodyti atliktų darbų kiekiai neatitinka faktiškai (realiai) atliktų darbų kiekių, ką patvirtina 2016-01-27 atliktų darbų ekspertizė, kurios metu T. D. atliko objekto ( - ) atliktų tvarkybos darbų kiekių paskaičiavimą ir įvertinimą.
 32. Atliktų darbų aktuose nurodytų atliktų darbų kiekių neatitikimą faktiškai (realiai) atliktiems darbams patvirtina ir statybos techninės priežiūros vadovo A. Z. parengta 2016-01-26 statybos darbų aktų patikros ataskaita, o taip pat antstolio D. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Be to ieškovo atlikti darbai, nurodyti atliktų darbų aktuose, pagal kuriuos atsakovas BUAB „Alson“ yra atsiskaitęs, yra atlikti (įvykdyti) nekokybiškai (su trūkumais). Tai patvirtina defektinis aktas. Taip pat nesilaikyta rangos sutartyse nustatytų statybos darbų perdavimo užsakovui terminų (Sutarties 2.5.10 p.). Pagal Rangos sutarties 3.2 p. visi statybos darbai turėjo būti baigti per 8 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo, tačiau nustatytais terminais darbai nebuvo pabaigti ir nėra pabaigti iki šios dienos.
 33. Ieškovas niekada nepateikė atsakovams, o dabar ir teismui, atliktų darbų aktų, kurie būtų patvirtinti statybos darbų techninio prižiūrėtojo, ir atitiktų rangos sutarčių reikalavimus, nepaskyrė atestuoto statybos darbų vadovo, kurį ieškovas turėjo paskirti per 3 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo, nepateikė rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso ir statybos darbų žurnalo.
 34. Atsakovas UAB „Litsera“ laikosi nuomonės, kad atsakovo nurodytos aplinkybės bei pateikiami rašytiniai įrodymai patvirtina, jog nutraukti rangos sutartis buvo realus pagrindas, nes ieškovas iš esmės pažeidė rangos sutartis, teikė klaidingą ir melagingą informaciją apie faktiškai (realiai) atliktus darbus ir piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis, o ieškovo teiginiai apie sutarčių nutraukimo pagrindų nebuvimą yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais.
 35. Atsakovas nesutinka ir su ieškovo reikalavimais dėl BUAB „Alson“ solidarios atsakomybės, nes, pasirašius tarp šalių 2015-11-18 Susitarimą dėl teisių ir pareigų perdavimo, BUAB „Alson“ įsipareigojimas atsiskaityti su ieškovu pagal ieškinyje nurodytas sąskaitas pasibaigė. Be to nei 2015-11-18 Susitarimas, nei joks kitas sandoris, nenumato solidarios BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“ atsakomybės už prievolių ieškovui vykdymą. Ieškovas neįrodė, kad tokia atsakomybė taikytina ir kokio nors teisės akto pagrindu.
 36. Atsižvelgiant į tai, kad rangos sutarčių nutraukimas su ieškovu buvo adekvati ir būtina tiek UAB „Litsera“, tiek ir BUAB „Alson“ teisių gynimo priemonė, kuria buvo siekiama apginti šių bendrovių ir jų kreditorių teisėtus interesus, ieškovo teiginiai apie atsakovų vadovo fiduciarinių pareigų pažeidimą yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais objektyviais rašytiniais įrodymais. Pažymėjo, kad 2015-11-18 Susitarimą UAB „Litsera“ vardu pasirašė ne šios bendrovės vadovas L. B., o įgaliotas asmuo T. B., todėl L. B. neturi atsakyti už sandorį, kurio jis bendrovės vardu nesudarė.
 37. Iš UAB „Litsera“ pelno (nuostolių) ataskaitos 2015 m. gruodžio 31 d. matyti, kad bendrovė dirbo pelningai ir per 2015 m. uždirbo 16 197 EUR dydžio grynąjį pelną. Šis įrodymas paneigia ieškovo argumentus apie sunkią UAB „Litsera“ turtinę padėtį ar atsakovo nemokumą. Be to L. B. civilinei atsakomybei atsirasti nėra pagrindo ir dėl to, kad jis neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie pažeistų jo vadovaujamų bendrovių kreditorių interesus, nes UAB „Litsera“ finansinė padėtis yra stabili, bendrovė nėra nemoki, todėl nėra ir nebuvo jokio pagrindo spręsti bankroto bylos įmonei iniciavimo klausimą.
 38. 2015-11-18 Susitarimas dėl teisių ir pareigų perdavimo buvo sudarytas visų trijų jį pasirašiusių šalių, taigi ir ieškovo, laisva valia, todėl pats ieškovas išreiškė pageidavimą perimti BUAB „Alson“ teises ir pareigas į UAB „Litsera“ Susitarime numatytoje apimtyje. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad L. B. esamoje situacijoje elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai ar pažeidė kokius nors teisės aktų jam, kaip bendrovės vadovui nustatytus, įpareigojimus. Be to ieškovas apskritai neįrodinėja L. B., kaip bendrovių vadovo, kaltės.
 39. Atsakovas, pasisakydamas dėl akcininkų civilinės atsakomybės, akcentuoja, kad UAB „Litsera“ yra moki, taip pat tai, kad, pasirašius 2015-11-18 Susitarimą, BUAB „Alson“ pareiga atsiskaityti su ieškovu pagal Susitarime nurodytas sąskaitas pasibaigė, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti Susitarime nurodytų prievolių įvykdymo iš BUAB „Alson“. Tokiu būdu nėra jokio pagrindo ir R. N., kaip šios bendrovės akcininkės, civilinei atsakomybei ieškovo UAB „Makey Studio“ atžvilgiu kilti.
 40. Atsakovas akcentuoja, kad ieškovas ir jo vadovai elgėsi nesąžiningai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje dėl UAB „Makey Studio“ veiksmų šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal BK 183 str. 2 d. (didelės vertės svetimo turto pasisavinimas) ir 220 str. 1 d. (neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas). Nors faktinė UAB „Makey Studio“ vadovė yra J. V., tačiau visus su ieškovo įmonės veikla susijusius klausimus sprendžia jos sutuoktinis S. Š.. Atsakovo turimais duomenis šio asmens vardu yra vykdoma virš 60 vykdomųjų bylų, o bendra iš jo išieškotina suma sudaro apie 730 000 EUR.
 41. Atsakovas UAB „Alson“ atsiliepimuose su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo juos atmesti. Nurodo, kad pareikštas ieškinys su atsakovu BUAB „Alson“ yra susijęs tik tiek, kiek prašoma pripažinti BUAB „Alson“ 2015-01-19 pranešimą apie 2014-09-01 rangos sutarties Nr. 2 nutraukimą niekiniu ir negaliojančiu. Sutiko ir išdėstė motyvus, analogiškus atsakovo UAB „Litsera“ atsiliepimams, pažymėjo, kad ieškovas nenurodė teisinio pagrindo dėl solidarios atsakovų atsakomybės, nes nėra pagrindo tokiai atsakomybei kilti.
 42. Atsakovas L. B. atsiliepime su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, palaiko atsakovo UAB „Litsera“ atsiliepimuose dėstomus motyvus.
 43. Atsakovas A. S. atsiliepime su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Akcentuoja, kad UAB „Litsera“ yra moki, todėl nėra pagrindo subsidiariai atsakomybei kilti. Nurodė, kad domėjimasis įmonės veikla yra daugiau akcininko teisė, o ne pareiga, kadangi įmonė yra veikianti pelningai, laiko, kad nustatytų pareigų jis nepažeidė. Be to iš ieškinio apskritai nėra aišku, kokius nesąžiningus veiksmus jis, kaip akcininkas, atliko. Šiuo atveju nėra subsidiarios atsakomybės taikymo sąlygų. Laiko, kad jis nėra tinkamas atsakovas byloje, kadangi jis neatsako už UAB „Litsera“ sutartines prievoles.
 44. Atsakovė R. N. atsiliepime į patikslintą ieškinį su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, visiškai palaiko atsakovų BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“ pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas dėl ieškovo pareikštų reikalavimų nepagrįstumo. Atkreipia dėmesį, kad ieškovas nenurodo, kokiu teisiniu pagrindu yra grindžiamas ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“ 1 101 533,29 EUR skolos, delspinigių ir palūkanų. Pažymi, kad kalbėti apie BUAB „Alson“ solidariąją atsakomybę esamoje situacijoje nėra jokio pagrindo, nes, pasirašius 2015-11-18 trišalį Susitarimą, BUAB „Alson“ pareiga atsiskaityti su ieškovu pagal Susitarime nurodytas sąskaitas pasibaigė, todėl BUAB „Makey Studio“ neturi teisės reikalauti Susitarime nurodytų prievolių įvykdymo iš BUAB „Alson“. Taigi, nesant BUAB „Alson“ solidariajai atsakomybei ieškovo atžvilgiu, nėra pagrindo kalbėti ir apie subsidiarią atsakovės, kaip BUAB „Alson“ akcininkės, atsakomybę ieškovo atžvilgiu.
 45. R. N. pritaria atsakovų nuomonei, kad UAB „Makey Studio“ siekia išvengti žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo ir teisinėmis priemonėmis daryti papildomą spaudimą atsakovams, kas vertintina kaip akivaizdus piktnaudžiavimas turimomis procesinėmis teisėmis. Todėl šiuo atveju egzistuoja pagrindas spręsti klausimą dėl baudos ieškovui skyrimo už nepagrįsto ieškinio pareiškimą.
 46. Vilniaus apygardos teismo 2017-11-28 nutartimi sustabdžius, o 2018-02-12 nutartimi atnaujinus nagrinėjamos civilinės bylos nagrinėjimą, ieškovas 2018-04-11 pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo, kuriame pateikė ir prašė prijungti prie bylos ieškovo bankroto administratoriaus turimus ieškovo vienašališkai pasirašytus aktus, kurių pagrindu buvo išrašytos 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MAK096 sumai 697 875,80 EUR ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. MAK097 sumai 391 985,70 EUR.
 47. Ieškovas papildomai nurodė, kad aplinkybę, jog darbai, už kurių atlikimą buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK096 ir Nr. MAK097, buvo atlikti ir atsakovo BUAB „Alson“ faktiškai priimti bei atsakovams kyla prievolė juos apmokėti, patvirtina byloje esančių įrodymų visetas: ieškovo BUAB „Makey Studio“ apyvartos žiniaraštis iš atsakovo BUAB „Alson“ buhalterinės apskaitos, kuriame yra apskaitytos ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK096 ir Nr. MAK097. Tai, kad ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK096 ir Nr. MAK097 buvo tiek iš ieškovo pusės, tiek iš atsakovo pusės deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai, patvirtina Vilniaus apskrities VMI Priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma 2016 m. sausio 4 d. Nr. (4.65)-FR1041-5.
 48. Byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovas darbams, nurodytiems ieškovo išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK096 ir Nr. MAK097, atlikti samdė subrangovus, pirko medžiagas ir už jas atsiskaitė. 2016 m. sausio 25 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ir jo priedas – vaizdo įrašas taip pat įrodo, kad ieškovas atliko darbus, nurodytus ieškovo išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK096 ir Nr. MAK097. Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2016 m. lapkričio 17 d. nutarime sujungti ikiteisminius tyrimus taip pat yra konstatuota, kad iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų įžvelgiama, kad UAB „Makey Studio“ per subrangovą įmonę UAB „Limetas“ realiai atliko darbus ir juos pagal 2016-05-09 ir 2015-06-30 sąskaitas faktūras MAK096 ir MAK097 sumai 1 089 986,50 EUR perdavė įmonei UAB „Alson“.
 49. 2015 m. lapkričio 18 d. tarp UAB „Alson“, UAB „Makey Studio“ ir UAB „Litsera“ sudarytu Susitarimu šios bylos šalys yra pripažinusios, kad ieškovas už atliktus statybos rangos darbus pagal Rangos sutartį Nr.1 yra išrašęs ir pateikęs atsakovui UAB „Alson“ 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAK096 sumai 697 875,80 EUR ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAK097 sumai 391 985,70 EUR ir, kad bendra atsakovo BUAB „Alson“ mokėtina suma pagal šias PVM sąskaitas-faktūras sudaro 1 089 861,50 EUR.
 50. Susitarimu šalys taip pat susitarė, kad nuo šio trišalio susitarimo įsigaliojimo dienos laikoma, jog PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK096 ir MAK097 nurodytų darbų užsakovu yra atsakovas UAB „Litsera“. Ieškovas prisiėmė visus garantinius įsipareigojimus už atliktų darbų, nurodytų šiose sąskaitose-faktūrose kokybę, o atsakovas UAB „Litsera“ prisiėmė pareigą atsiskaityti su ieškovu už jo atliktus darbus, nurodytus PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK096 ir MAK097. Susitarimas įsigaliojo nuo jo pasirašymo momento. Trišalis susitarimas buvo pasirašytas 2015-11-18. Taigi nuo 2015-11-18 prievolė apmokėti PVM sąskaitas-faktūras Nr. MAK096 ir MAK097 kyla atsakovui UAB „Litsera“.
 51. Ieškovo teigimu, jo 2015 m. lapkričio 23 d. raštas apie PVM sąskaitų-faktūrų Nr. MAK096 ir MAK097 anuliavimą buvo parašytas vykdant 2015 m. lapkričio 18 d. Susitarimą, kuriuo ieškovas įsipareigojo per 2 darbo dienas nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos anuliuoti PVM sąskaitas-faktūras Nr. MAK096 ir MAK097 arba išrašyti kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą bendrai 1 089 861,50 EUR sumai, tačiau atsakovas UAB „Litsera“ savo įsipareigojimų, kylančių iš Susitarimo, o būtent - apmokėti už ieškovo atliktus darbus, nurodytus PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK096 ir MAK097 už bendrą 1 089 861,50 EUR sumą, neįvykdė iki šiol, todėl ieškovas ir yra priverstas savo pažeistas teises ginti teisme. Ieškovo 2015 m. lapkričio 23 d. rašte nurodytas sąskaitų panaikinimas yra tik buhalterinio ūkinės-komercinės operacijos įforminimo klausimas, nes nei šių sąskaitų panaikinimu, nei kitais veiksmais ieškovas niekada neatsisakė iš sutarties kylančio savo reikalavimo teisės dėl PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK096 ir MAK097 nurodytų darbų apmokėjimo.
 52. Teismo posėdžiuose ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti, palaikė visus argumentus ir motyvus, išdėstytus ieškovo procesiniuose dokumentuose, papildomai nurodė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovai buvo pripažinę skolą ieškovui, tačiau, kai prasidėjo trišalio susitarimo įgyvendinimas, ėmė viską neigti. Tarp šalių vyksta ne vienas teisminis ginčas, nes atsakovai nenori mokėti už ieškovo atliktus darbus. Atsakovų UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ vienasmeniu vadovu buvo atsakovas L. B., jis laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „Alson“, akcininkai taip pat nesikreipė. Abiejų įmonių veiksmai buvo bendri, todėl jos atsako solidariai.
 53. Teismo posėdžiuose atsakovų UAB "Litsera", L. B., A. S., R. N. atstovas, o taip pat atsakovas L. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė atsakovų procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir motyvus, papildomai nurodė, kad ieškovas pats anuliavo PVM sąskaitas-faktūras, kuriomis grindžia ieškinį, nes jos buvo išrašytos nepagrįstai, t. y. už realiai neatliktus darbus. Ieškovas tik sau naudingai aiškina Susitarimo sąlygas. Ieškovo vienašališkai pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktai byloje atsirado tik po dvejų bylinėjimosi metų, todėl kelia pagrįstų abejonių jų patikimumu. Pateikti aktai yra be numeracijos ir datų, todėl neaišku, už kokį laikotarpį surašyti ir kada surašyti. Jie surašyti vienasmeniškai, nesilaikant CK nustatytos tvarkos, nėra duomenų, kad buvo siųsti atsakovams. Mano, kad priteisti ieškinyje nurodytą sumą iš atsakovų apskritai nėra jokio pagrįsto pagrindo.
 54. Teismo posėdžiuose atsakovo BUAB “Alson” atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė atsakovų procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir motyvus, papildomai nurodė, kad ieškinys iš esmės yra grindžiamas dviem sąskaitomis-faktūromis, nors pats ieškovas jas anuliavo ir dabar neteisėtai mėgina pagrįsti ieškinį. Ieškovas nepateikė jokių patikimų įrodymų, kad darbai realiai buvo atlikti, jo pateikti vienašališkai surašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai vertintini kritiškai.
 55. Teismo posėdyje, vykusiame 2016-09-20, liudytoju apklaustas S. Š. (buvęs ieškovo vadovas) parodė, kad santykiai su atsakovų vadovu L. B. buvo normalūs, grindžiami pasitikėjimu. Nors pastoviai tarp šalių būdavo skolų, bet viskas išsispręsdavo. FNTT nustatė, kad ieškovas darbus atliko pilnai, o “Alson” turtą perkėlė į “Litserą” neteisėtai. Darbų atlikimo faktą užfiksavo anststoliai. Defektiniame akte buvo užfiksuota, kad darbai atlikti, bet ieškovui nebuvo leista ištaisyti defektus. Ieškovas pats fiziškai darbų neatlikinėjo, tam samdė kitus – subrangovus. Sąskaitas išrašydavo už atliktus darbus.
 56. Tretieji asmenys V. S. ir A. G.-M. teismo posėdžiuose nedalyvavo, jiems apie posėdžius pranešta tinkamai.

5Ieškinys atmestinas.

 1. Byloje nustatyta, kad tarp atsakovų BUAB „Alson“ ir atsakovo UAB „Litsera“ 2014-08-29 buvo sudaryta rangos sutartis Nr. LT2014/08/29 (tekste - rangos sutartis Nr. 1). Šios sutarties pagrindu BUAB „Alson“ įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ) senosios dalies rekonstrukcijos statybos darbus, o UAB „Litsera“ įsipareigojo už šiuos darbus atsiskaityti rangos sutarties Nr. 1 pagrindu nustatyta tvarka ir terminais.
 2. Tarp atsakovo BUAB „Alson“ ir ieškovo BUAB „Makey Studio“ 2014-09-01 buvo sudaryta rangos sutartis Nr. LT2014/09 (tekste - rangos sutartis Nr. 2). Šios sutarties pagrindu UAB „Makey Studio“ įsipareigojo atlikti rangos sutartyje Nr. 2 nurodytus statybos rangos darbus, o BUAB „Alson“ - už juos atsiskaityti rangos sutartyje Nr. 2 nustatyta tvarka ir terminais. Pagal tarp šalių nusistovėjusią praktiką visos išrašytos PVM sąskaitos-faktūros BUAB „Alson“ buvo pateikiamos elektroninėmis priemonėmis.
 3. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovai BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“ bei ieškovas UAB „Makey Studio“ 2015-11-18 sudarė trišalį susitarimą dėl teisių ir pareigų perdavimo (tekste – Susitarimas), kuriuo susitarė, kad BUAB „Alson“ perduoda visas teises ir pareigas, kylančias iš rangos sutarties Nr. 1, šiame Susitarime numatyta apimtimi (Susitarimo 2 punktas), UAB „Makey Studio“ perima visas teises ir pareigas, kylančias iš rangos sutarties Nr. 2 šiame Susitarime numatyta apimtimi (Susitarimo 2 punktas), o UAB „Litsera“ sutinka su tuo, jog UAB „Alson“ perduoda visas teises ir pareigas, kylančias iš rangos sutarties Nr. 1 šiame Susitarime numatyta apimtimi (Susitarimo 2 punktas) UAB „Makey Studio“. Pagal šį Susitarimą UAB „Litsera“ prisiėmė pareigą atsiskaityti su UAB „Makey Studio“ už jo atliktus darbus, nurodytus PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. MAK096 ir PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. MAK097 (Susitarimo 4 punktas), o UAB „Makey Studio“ įsipareigojo suderinti su UAB „Litsera“ atliktus darbus (kiekius, apimtis, kainą ir t.t.), pasirašyti atliktų darbų aktą bei išrašyti ir pateikti UAB „Litsera“ PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus (Susitarimo 8 punktas).
 4. Ieškovas BUAB „Makey Studio“ 2015-06-09 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAK097 sumai 697 875,80 EUR ir 2015-06-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. Mak096 sumai 391 985,70 EUR, bendrai sumai 1 089 861,50 EUR, bei pateikė jas apmokėjimui BUAB „Alson“ pagal rangos sutartį Nr. 2.
 5. UAB „Litsera“ 2015-01-19 pranešimu apie 2014/08/29 rangos sutarties Nr. LT2014/08/29 nutraukimą nutraukė tarp atsakovų BUAB „Alson“ ir atsakovo UAB „Litsera“ 2014-08-29 sudarytą rangos sutartį Nr. LT2014/08/29. BUAB „Alson“ 2015-01-19 pranešimu apie 2014-09-01 rangos sutarties Nr. LT2014/09 nutraukimą nutraukė atsakovo BUAB „Alson“ ir ieškovo BUAB „Makey Studio“ 2014-09-01 sudarytą rangos sutartį Nr. LT2014/09.
 6. Nagrinėjamoje byloje ieškovas reiškia keletą reikalavimų, t. y. ieškovas prašo: 1) priteisti ieškovo BUAB „Makey Studio“ naudai solidariai iš atsakovų UAB „Litsera“, BUAB „Alson“ ir subsidiariai iš L. B., UAB "Litsera" akcininko A. S. ir BUAB „Alson“ akcininkės R. N. 1 101 533,29 EUR skolos, delspinigių ir palūkanų; 2) pripažinti UAB „Litsera“ 2015-01-19 pranešimą apie 2014/08/29 rangos sutarties Nr. LT2014/08/29 nutraukimą niekiniu ir negaliojančiu; 3) pripažinti BUAB „Alson“ 2015-01-19 pranešimą apie 2014-09-01 rangos sutarties Nr. LT2014/09 nutraukimą niekiniu ir negaliojančiu.

6Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

 1. Ieškovo reikalavimas dėl 1 101 533,29 EUR skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo iš atsakovų UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ yra grindžiamas ieškovo 2015-06-09 išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. MAK097, 2015-06-30 išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. Mak096, vienašališkai ieškovo surašytais atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais (be numerių ir be datų), o taip pat 2015-11-18 BUAB „Alson“, UAB „Litsera“ ir UAB „Makey Studio“ Susitarimu dėl teisių ir pareigų perdavimo. Atsakovai gi tvirtina, kad nurodyti įrodymai nepatvirtina pareikšto ieškinio reikalavimo, kadangi PVM sąskaitos-faktūros išrašytos be realaus darbų atlikimo, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai vertintini kritiškai, ieškovas neteisingai aiškina Susitarimo sąlygas. Taigi ieškovo reikalavimas yra kilęs iš statybos rangos teisinių santykių, todėl nagrinėjamu atveju yra aktualu nustatyti, ar šalys savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai.
 2. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, nustatomi statybos rangos sutartimi. Pažymėtina tai, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.).
 3. Rangovas, atlikęs sutartyje numatytus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas-priėmimas įforminamas aktu, kurio pagrindu yra sukuriamos atitinkamos teisės ir pareigos – rangovo teisė reikalauti sumokėti už atliktus darbus, o užsakovo pareiga sumokėti už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009; kt.). Taigi esminis dokumentas, patvirtinantis užsakovui kylančią prievolę sumokėti rangovui atlygį už jo atliktus statybos rangos darbus yra darbų priėmimo-perdavimo aktas, o vien PVM sąskaitos-faktūros pagrindu civiliniai teisiniai santykiai tarp šalių neatsiranda, taigi negali kilti ir atsirasti prievolė sumokėti rangovui atliktų darbų kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1040/2003; kt.).
 4. Paduodamas ieškinį (2016-01-28) ir jį patikslindamas (2016-04-18) ieškovas jokių darbų priėmimo-perdavimo aktų, kurių pagrindu būtų išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK097 ir Nr. Mak096, nepateikė. Vienašališkai ieškovo surašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai (be numerių ir be datų) į bylą buvo pateikti tik 2018-04-11, t. y. po to, kai teismas atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės, įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2018-01-23 nutarčiai civilinėje byloje Nr. e2-1772-232/2018 (proceso numeris 2-55-3-00379-2016-3) pagal ieškovo UAB „SportIN Grupė“ ieškinį atsakovams UAB „Makey Studio“ ir J. V., reikalavimų dalyje dėl 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK096 ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK097 pripažinimo negaliojančiomis (panaikintomis). Todėl, teismo vertinimu, ieškovo vienašališkai surašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai (be numerių ir be datų), vertintini kritiškai ir jais nesivadovautina dėl jų nepatikimumo.
 5. Pažymėtina ir tai, kad įsiteisėj ir MAKusioje Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartyje nurodyta, jog ieškovas prašyme paaiškino, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ginčijamos 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MAK096 ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MAK097 atsakovo UAB „Makey Studio“ buvo išrašytos tam nesant jokio teisinio pagrindo (tarp pradinio ieškovo BUAB „Alson“ ir UAB „Makey Studio“ nebuvo pasirašyti atliktų darbų aktai, kurių pagrindu UAB „Makey Studio“ būtų galėjusi išrašyti PVM sąskaitas-faktūras), todėl ginčijamos PVM sąskaitos-faktūros negalėjo sukurti pradiniam ieškovui prievolės jas apmokėti. Taigi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartyje yra aiškiai konstatuota, kad atliktų darbų aktai nebuvo pasirašyti.
 6. Dar daugiau, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartyje teigiama, kad UAB „Makey Studio“ niekada net nebuvo deklaravusi savo apskaitoje ar mokesčių inspekcijoje šių PVM sąskaitų faktūrų. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras išrašęs atsakovas UAB „Makey Studio“ vėliau jas pats anuliavo ir pripažino negaliojančiomis. Pareikštas reikalavimas pripažinti negaliojančiomis (panaikintomis) 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAK096 ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAK097 yra perteklinis, netikslingas ir negali būti savarankišku reikalavimu, kadangi nėra teisinio pagrindo reikalauti pripažinti negaliojančiais dokumentus, kuriuos panaikino pats atsakovas, o taip pat, kurių pagrindu negalėjo kilti pradinio ieškovo prievolės atsakovui UAB „Makey Studio“. Todėl ieškovas pareiškė, jog atsisako nuo reikalavimų dalyje dėl 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK096 ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK097 pripažinimo negaliojančiomis (panaikintomis), o atsakovo atstovas atsisakymui neprieštaravo, teismas bylą šioje dalyje nutraukė.
 7. Taigi, nors Vilniaus apygardos teismo 2018-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1772-232/2018 (proceso numeris 2-55-3-00379-2016-3) ir neturi prejudicinės galios, tačiau, vertinant ją kaip rašytinį įrodymą ir joje konstatuotas faktines aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo pateikti įrodymai, kuriais yra grindžiamas nagrinėjamas ieškinys dėl skolos priteisimo – atliktų darbų aktai (be datų ir numerių) bei 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MAK096 ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. MAK097, įrodo ieškinio pagrįstumą (CPK 185 str., CK 1.5 str.). Juo labiau, kad ir nagrinėjamoje byloje yra duomenys, kad minimos PVM sąskaitos-faktūros buvo anuliuotos, o atliktų darbų aktai nepasirašyti.
 8. Į bylą pateiktame UAB „Makey Studio“ direktorės J. V. 2015-11-23 paaiškinime nurodyta, kad per klaidą (nesant suderintų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros MAK096 ir MAK097 buvo anuliuotos ir laikomos negaliojančiomis. UAB „Naleta“, su kuria ieškovas buvo sudaręs buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį, direktorės J. J. 2016-07-05 paaiškinimuose taip pat nurodoma, kad minimos sąskaitos-faktūros buvo anuliuotos kaip išrašytos per klaidą. Jos buvo išrašytos ieškovo darbuotojo S. Š. nurodymu, nenurodant už kokius darbus, o anuliuotos direktorės J. V. paaiškinimo pagrindu.
 9. Be to, kaip matyti iš Susitarimo sąlygų, jame minimos PVM sąskaitos-faktūros MAK096 ir MAK097 yra be datų, nors, sprendžiant pagal į bylą pateiktas sąskaitas, jos yra datuotos anksčiau (2015 m. birželio mėn.), negu buvo sudarytas Susitarimas (2015-11-18). Taigi tiek ieškovo pateikti atliktų darbų aktai, tiek minimos PVM sąskaitos-faktūros vertintini kritiškai. Taigi darytina vienareikšmė išvada, kad nei tarp ieškovo ir atsakovo BUAB „Alson“, nei tarp atsakovų BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“, nei tarp ieškovo ir UAB „Litsera“ nebuvo pasirašyti jokie darbų perdavimo-priėmimo aktai, atitinkantys rangos sutarčių sąlygas, kurių pagrindu ieškovas būtų galėjęs išrašyti PVM sąskaitas-faktūras Nr. MAK097 ir Nr. MAK096.
 10. Taip pat nėra jokių pasirašytų darbų perdavimo-priėmimo aktų, kurie būtų patvirtinti statybos darbų techninio prižiūrėtojo. Pažymėtina, kad ieškovo į bylą 2018-04-11 pateikti atliktų darbų aktai (be datų ir numerių) yra pasirašyti tik buvusios vadovės J. V., kuri pripažino, jog nebuvo suderintų atliktų darbų aktų, o ne statybos darbų techninio prižiūrėtojo, nors ieškovas procesiniuose dokumentuose tvirtino, kad pasirašyti atliktų darbų aktai buvo šalių derinami ir tvirtinami BUAB „Alson“ paskirto techninio prižiūrėtojo parašu. Tačiau būtent nagrinėjamoje byloje pateikti atliktų darbų aktai techninio prižiūrėtojo nėra pasirašyti, o pasirašyti direktorės, kuri yra buvusio vadovo S. Š. sutuoktinė (byloje apklausto iudytojo S. Š. parodymai). Į bylą taip pat nėra pateikti ir statybos darbų žurnalai, nors ieškovas vėl gi teigė, kad jie buvo pildomi (CPK 178 str.).
 11. Pažymėtina, kad teismui nepateikti jokie įrodymai, patvirtinantys, kad ieškovas realiai atliko rangos sutartyse nurodytus darbus ir juos siekė perduoti atsakovams BUAB „Alson“ ar UAB „Litsera“, o atsakovai atsisakė priimti ieškovo atliktus darbus ir ieškovas įgijo teisę pasirašyti atliktų darbų aktus vienašališkai. Šios aplinkybės patvirtina atsakovų poziciją, kad statybos rangos darbai, už kurių atlikimą ieškovas būtų galėjęs išrašyti PVM sąskaitas-faktūras (Nr. MAK097 ir Nr. MAK.096), nebuvo įvykdyti, todėl ieškovas negali reikalauti iš atsakovų atsiskaityti už tuos darbus, kurie nėra atlikti.
 12. Ieškovas teigia, kad byloje yra pateiktas ieškovo BUAB „Makey Studio“ apyvartos žiniaraštis iš atsakovo BUAB „Alson“ buhalterinės apskaitos, kuriame yra apskaitytos ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK096 ir Nr. MAK097, kas patvirtina, kad atsakovas BUAB „Alson“ faktiškai priėmė šiose sąskaitose-faktūrose nurodytus darbus ir sąskaitas-faktūras įtraukė į savo buhalterinę apskaitą. Tačiau, kaip jau minėta, PVM sąskaitos-faktūros pačios savaime nesukuria jokių civilinių teisinių santykių tarp šalių, jos yra vienašalis aktas, sukuriantis šį mokestinį dokumentą išrašiusiam asmeniui prievolę sumokėti nustatyto dydžio mokestį valstybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2000; 2003-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1040/2003; kt.). Taigi ginčo sąskaitų-faktūrų galimas įtraukimas į BUAB „Alson“ buhalterinę apskaitą vertintinas tik kaip techninis veiksmas. Tokį vertinimą pagrindžia ir Vilniaus apskrities VMI Priešpriešinės informacijos surinkimo 2016 m. sausio 4 d. pažyma Nr. (4.65)-FR1041-5 (2016-04-15, iš kurios matyti, kad 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK096 sumai 697 875,80 EUR ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK097 sumai 391 985,70 EUR originalai nebuvo pateikti, UAB „Alson“ 2015 m. birželio mėn. deklaracijos patikslintos. Be to, kaip jau buvo aptarta, paties ieškovo direktorė pripažino, jog minimos sąskaitos išrašytos per klaidą ir jas anuliavo.
 13. Ieškovas tvirtina, jog byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovas darbams, nurodytiems jo išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK096 ir Nr. MAK097 samdė subrangovus, pirko medžiagas ir už jas atsiskaitė, tačiau iš pateiktų įrodymų nėra galimybės nustatyti, kad darbai buvo atlikti ginčo objekte ir būtent ginčo sąskaitose nurodyti darbai, nes, kaip nurodė byloje liudytoju apklaustas buvęs ieškovo vadovas S. Š., ieškovas pats „fiziškai darbų neatlikinėjo, samdė tam mažesnes įmones“, o šalių bendradarbiavimas buvo ilgalaikis, grindžiamas pasitikėjimu.
 14. Byloje pateiktas 2016 m. sausio 25 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ir jo priedas – vaizdo įrašas taip pat neįrodo, kad ieškovas atliko darbus, nurodytus jo išrašytose 2015 m. birželio 9 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. MAK096 ir 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. MAK097 ir būtent tose sąskaitose nurodytoms sumoms, nes minimame rašytiniame įrodyme tiesiog konstatuotas faktas, kad tam tikri darbai konkrečiame objekte yra atlikti, bet jo pagrindu negalima konstatuoti kas konkrečiai tuos darbus atliko, kuriuo metu, už kokią kainą ir pan.
 15. Nustatant ieškovo atliktų darbų realumą, ieškovas prašo remtis Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2016 m. lapkričio 17 d. nutarimu sujungti ikiteisminius tyrimus, kuriame nurodyta, kad iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų įžvelgiama, kad UAB „Makey Studio“ per subrangovą įmonę UAB „Limetas“ realiai atliko darbus ir juos pagal 2016-05-09 ir 2015-06-30 sąskaitas-faktūras MAK096 ir MAK sumai 1 089 986,50 eurų sumai perdavė įmonei UAB „Alson“. Tačiau teismas tokį prašymą atmeta, nes minimas nutarimas, kaip jau buvo minėta, nėra įrodymu, patvirtinančiu rangos sutarties įvykdymą. Be to šio nutarimo paskirtis sujungti du ikiteisminius tyrimus į vieną ir tokiu būdu išnagrinėti baudžiamosios atsakomybės klausimą baudžiamojo proceso tvarka, o ne išspręsti tarp šalių kilusį ginčą civilinio proceso tvarka (CPK 177, 180 str.).
 16. Ieškovas laikosi pozicijos, kad Susitarimo pagrindu atsakovas UAB „Litsera“ perėmė atsakovo UAB „Alson“ prievolę sumokėti PVM sąskaitose-faktūrose (Nr. MAK097 ir Nr. MAK096) nurodytą pinigų sumą, tačiau su tokia ieškovo pozicija teismas nesutinka dėl aukščiau jau aptartų argumentų, be to pagal Susitarimo sąlygas šis Susitarimas reglamentavo ne atsakovo BUAB „Alson“ skolos (prievolės sumokėti atlygį už atliktus rangos darbus) perkėlimą atsakovui UAB „Litsera“, o tam tikrų teisių ir pareigų perdavimą atsakovui UAB „Litsera“ pagal rangos sutartį. Pažymėtina, kad pagal Susitarimo sąlygas UAB „Makey Studio“ įsipareigojo suderinti su UAB „Litsera“ atliktus darbus (kiekius, apimtis, kainą ir t.t.), pasirašyti atliktų darbų aktą bei išrašyti ir pateikti UAB „Litsera“ PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus (Susitarimo 8 punktas). Tuo tarpu ginčo PVM sąskaitos-faktūros (Nr. MAK097 ir Nr. MAK096) išrašytos ne UAB „Litsera“, o BUAB „Alson“, atliktų darbų aktų apskritai nėra.
 17. Taigi ieškovas atliktų darbų kiekių, kainos, apimčių ir t.t. nei su vienu iš atsakovų nesuderino, nes realiai jokie darbai nebuvo atlikti ir jokie darbų perdavimo-priėmimo aktai nebuvo pasirašyti ir patvirtinti statybos darbų techninio prižiūrėtojo. Taigi minimu Susitarimu nebuvo perkelta atsakovo UAB „Alson“ skola (realiai neegzistuojanti prievolė sumokėti ieškovui PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK097 ir Nr. MAK096 nurodytas pinigų sumas) atsakovui UAB „Litsera“, o buvo perduotos užsakovo teisės ir pareigos pagal Susitarime nurodytą rangos sutartį.
 18. Kita vertus, net ir pripažinus (su kuo tiek atsakovai, tiek teismas nesutinka), kad Susitarimu buvo perkelta UAB „Litsera“ prievolė sumokėti PVM sąskaitose-faktūrose (Nr. MAK097 ir Nr. MAK096) nurodytas pinigų sumas, ši prievolė neturėtų būti vykdoma, nes, kaip jau minėta, ieškovas jokių darbų neatliko, už kurių įvykdymą galėjo išrašyti PVM sąskaitas-faktūras (Nr. MAK097 ir Nr. MAK096), jokie įstatymo nustatyta tvarka darbų perdavimo-priėmimo aktai nebuvo pasirašyti, todėl nei vienam iš atsakovų negali kilti prievolė atsiskaityti už realiai neatliktus darbus.
 19. Pažymėtina, kad pagal į bylą pateiktus duomenis dalis atliktų darbų aktų pagal rangos sutartis yra pasirašyti ieškovo ir atsakovo BUAB „Alson“ atstovų (pagal šiuos atliktų darbų aktus buvo išrašytos atskiros PVM sąskaitos-faktūros, kurios atsakovo UAB „Alson“ yra apmokėtos), tačiau 2016 m. sausio mėn. paaiškėjo, jog šiuose atliktų darbų aktuose nurodyti atliktų darbų kiekiai neatitinka faktiškai (realiai) atliktų darbų kiekių. 2016-01-27 buvo atlikta atliktų darbų ekspertizė, kurios metu T. D. atliko objekto ( - ) atliktų tvarkybos darbų kiekų paskaičiavimą ir įvertinimą. Šios ekspertizės metu buvo nustatyta, jog bendra objekte atliktų darbų suma yra tik 234 855,17 EUR, o ne 565 590,54 EUR, kaip yra nurodyta atliktų darbų aktuose. Tačiau skirtumas tarp atliktų darbų vertės ir kiti klausimai, susiję su tinkamai įformintuose atliktų darbų aktuose atliktų darbų kiekiais, nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl teismas plačiau dėl to nepasisako.
 20. Į bylą pateiktų įrodymų - statybos techninės priežiūros vadovo A. Z. parengtos 2016-01-26 statybos darbų aktų patikros ataskaitos, antstolio D. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, defektinio akto – nagrinėjamoje byloje teismas taip pat nevertina ir neanalizuoja, nes juose užfiksuotos aplinkybės ir duomenys yra susiję su ieškovo atliktais darbais, kurių įvykdymas yra užfiksuotas tinkamai įformintuose atliktų darbų aktuose, pagal kuriuos atsakovas BUAB „Alson“ yra atsiskaitęs, ir tai nėra nagrinėjamos bylos dalyku.

7Dėl atsakovų solidariosios atsakomybės.

 1. Ieškovas pareikštu ieškiniu atsakovų UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ atžvilgiu prašo taikyti solidarią atsakomybę, nurodydamas, kad jo reikalavimas dėl skolos ir delspinigių priteisimo kildinamas iš 2015-11-18 UAB „Alson“, UAB „Makey Studio“ ir UAB „Litsera“ pasirašyto Susitarimo dėl teisių ir pareigų perdavimo, pagal kurį UAB „Makey Studio“ perėmė iš UAB „Alson“ teises ir pareigas, kylančias iš rangos sutarties Nr. 1, pasirašytos tarp UAB „Litsera“ ir UAB „Alson“, kiek tai yra susiję su ieškovo atliktais darbais pagal rangos sutartį Nr. 2, nurodytais PVM sąskaitose-faktūrose Nr. MAK096 ir Nr. MAK097. Tačiau, jeigu Susitarimą vertinti taip, kaip nurodo ieškovas, tai, pasirašius minėtą Susitarimą, UAB „Alson“ įsipareigojimas atsiskaityti su ieškovu pagal aukščiau nurodytas sąskaitas pasibaigė, todėl kalbėti apie BUAB „Alson“ pareigą atsiskaityti su ieškovu apskritai nėra jokio pagrindo.
 2. Be to pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį solidarioji prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju nei 2015-11-18 Susitarimas dėl teisių ir pareigų perdavimo, nei joks kitas sandoris nenumato solidarios BUAB „Alson“ ir UAB „Litsera“ atsakomybės už prievolių ieškovui vykdymą. Taigi ieškovas neįrodo, kad tokia atsakomybė taikytina (CPK 178 str.), todėl šiuo atveju nebūtų jokio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl atsakovų solidarios atsakomybės ieškovo atžvilgiu.
 3. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrįsto ir pakankamo pagrindo tenkinti ieškinį dėl skolos iš atsakovų UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ priteisimo, todėl jį atmeta.
 4. Atmestus ieškinį dėl skolos priteisimo, nėra pagrindo tenkinti ir ieškinio reikalavimus dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo, todėl ir šioje dalyje ieškinys atmetamas.

8Dėl atsakovų (fizinių asmenų) atsakomybės.

 1. Patikslintu ieškiniu ieškovas į bylos nagrinėjimą atsakovais įtraukė buvusį atsakovų UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ vadovą L. B., UAB "Litsera" akcininką A. S. ir BUAB „Alson“ akcininkę R. N., prašydamas subsidiariai priteisti iš jų 1 101 533,29 EUR skolos, delspinigių ir palūkanų. Ieškovas teigia, kad L. B. atliko neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškė tuo, kad jis žinojo, jog jo vadovaujama bendrovė BUAB ,,Alson“ nebegalės atsiskaityti su ieškovu, todėl atsakovo BUAB „Alson“ įsipareigojimus perkėlė faktiškai nemokiam atsakovui UAB „Litsera“, o, žinodamas apie UAB „Litsera“ sunkią finansinę padėtį, laiku neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, tuo pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimus. Savo veiksmais siekė išvengti atsiskaitymo už atliktus rangos darbus, ko pasėkoje ieškovui kyla reali grėsmė patirti žalą dėl skolos negrąžinimo. Ieškovo teigimu, egzistuoja ir visos sąlygos dėl UAB ,,Litsera“ ir BUAB „Alson“ akcininkų subsidiarios civilinės atsakomybės ir žalos atlyginimo ieškovo UAB „Makey Studio“ naudai. Ieškovo teigimu, šiuo atveju atsakovų A. S. ir R. N. atsakomybė kyla dėl to, kad jie laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir taip pat deliktines civilinės atsakomybės pagrindu (CK 2.50 str. 3 d.).
 2. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).
 3. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; kt.).
 4. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas vadovo ir įmonės akcininkų civilinės atsakomybės klausimas. Įmonės administracijos vadovo ir įmonės savininko civilinės atsakomybės pagrindai yra susiję, tačiau jie nėra tapatūs. Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad skirtingas juridinio asmens dalyvių ir valdymo organų narių statusas lemia ir jų civilinę atsakomybę skirtingais pagrindais (atitinkamai pagal CK 2.50 str. 3 d. ir 2.87 str. 7 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009). Taigi bet kuriuo atveju yra nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas.
 5. Neteisėti veiksmai yra atsakovo neteisėtas neveikimas ir pažeidimas pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Be to atsakovo L. B. atsakomybės teisinį pagrindą nustato Akcinių bendrovių ir Įmonių bankroto įstatymuose atsakovui, kaip administracijos vadovui, priskirtų pareigų nevykdymas laiku.
 6. Ieškovas tvirtina, kad sudarydamas ir vienašališkai, nepagrįstai nutraukdamas sudarytas rangos sutartis, atsakovas L. B. privalėjo elgtis sąžiningai, rūpestingai ir apdariai bei dėti maksimalias pareigas užtikrinant, kad įmonė įvykdytų visus savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus kreditorių atžvilgiu. Atsakovo negalėjimas įvykdyti prievolę ieškovui yra aiškus ir akivaizdus, nes BUAB „Alson“ yra iškelta bankroto byla, o UAB „Litsera“, nors nėra pateikusi finansinių ataskaitų už 2015 m., tačiau, remiantis VĮ Registrų centrui pateiktu balansu, nuo 2014 m. yra faktiškai nemoki. Be to dėl 2015-11-18 Susitarimo sudarymo UAB „Litsera“ turimi įsipareigojimai padidėjo papildoma 1 101 533, 29 EUR (3 803 374,14 Lt) suma. Teismas tokius ieškovo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.
 7. Jau minėta, kad nagrinėjamu atveju taikyti solidariąją BUAB „Alson“ atsakomybę esamoje situacijoje nėra pagrindo, kadangi ši bendrovė nėra ieškovo skolininku. Vadinasi, UAB „Makey Studio“, nesant BUAB „Alson“ kreditoriumi, nėra pagrindo konstatuoti ir L. B., kaip šios bendrovės vadovo, fiduciarinių pareigų ieškovo atžvilgiu pažeidimą. Be to, kaip tvirtina bylos duomenys, 2015-11-18 Susitarimą dėl teisių ir pareigų perdavimo UAB „Litsera“ vardu pasirašė ne šios bendrovės vadovas L. B., o įgaliotas asmuo T. B..
 8. Ieškovas, teigdamas apie sudėtingą UAB „Litsera“ finansinę padėtį, remiasi 2014 m. VĮ Registrų centrui pateikto įmonės balanso duomenimis ir teigia, kad UAB „Litsera“ nuo 2014 m. faktiškai yra nemoki. Ieškovas lygina šios bendrovės balanse įrašyto turto vertę su bendra jos trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų suma. Tačiau daryti išvadas apie įmonės nemokumą vien tik iš minėtų balanso duomenų palyginimo nėra pagrindo, kadangi iš jų nėra aišku, kurie iš 2014 m. UAB „Litsera“ balanse nurodytų trumpalaikių įsipareigojimų buvo pradelsti, o pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį nemokumui nustatyti reikšmės turi tik pradelsti įsipareigojimai kreditoriams.
 9. Taigi nurodytas dokumentas neatspindi UAB „Litsera“ nemokumo ar sudėtingos finansinės padėties. Iš į bylą pateiktos vėlesnės UAB „Litsera“ pelno (nuostolių) ataskaitos 2015 m. gruodžio 31 d. matyti, kad bendrovė dirbo pelningai ir per 2015 m. uždirbo 16 197 EUR dydžio grynąjį pelną. Priešingų įrodymų į bylą nėra pateikta. Taigi nurodytas rašytinis įrodymas paneigia patikslinto ieškinio argumentus apie sunkią UAB „Litsera“ turtinę padėtį ar šio atsakovo nemokumą.
 10. Pažymėtina, kad šiuo atveju nėra pagrindo į UAB „Litsera“ 2015 m. finansinę atskaitomybę įtraukti papildomus įsipareigojimus 1 101 533,29 EUR sumai, kurie kyla iš 2015-11-18 UAB „Alson“, UAB „Makey Studio“ ir UAB „Litsera“ pasirašyto Susitarimo dėl teisių ir pareigų perdavimo, nes, kaip jau buvo aptarta aukščiau, esamoje situacijoje nėra įrodyta, kad ieškovas atliko ir perdavė kokius nors statybos darbus, už kuriuos UAB „Litsera“ atsirastų pareiga atsiskaityti su ieškovu.
 11. Nagrinėjamu atveju apskritai nėra pagrįsto pagrindo UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ vadovo L. B. civilinei atsakomybei atsirasti, kadangi jis neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie pažeistų jo vadovaujamų bendrovių kreditorių interesus. Jokių duomenų, kad UAB „Litsera“ finansinė padėtis būtų nestabili, bendrovė būtų nemoki, nėra ir nebuvo jokio pagrindo spręsti bankroto bylos įmonei iniciavimo klausimą. Ieškovo teiginys, kad L. B. žinojo, kad jo vadovaujama BUAB „Alson“ negalės atsiskaityti su ieškovu, todėl šios bendrovės įsipareigojimus perkėlė UAB „Litsera“, nėra pagrįstas, kadangi 2015-11-18 Susitarimas dėl teisių ir pareigų perdavimo buvo sudarytas visų trijų jį pasirašiusių šalių, įskaitant ieškovą, laisva valia, bendru sutarimu. Susitarimas nėra nuginčytas ar ginčijamas, todėl teigti, kad L. B. šioje situacijoje elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai ar pažeidė kokius nors teisės aktų jam, kaip bendrovės vadovui nustatytus, įpareigojimus, nėra pakankamo ir pagrįsto pagrindo.
 12. Ieškovas kelia ir UAB „Litsera“ akcininko A. S. bei BUAB „Alson“ akcininkės R. N. subsidiarios civilinės atsakomybės klausimą, nurodydamas, kad akcininkai arba aplaidžiai nesidomėjo jiems priklausančių įmonių veikla ir turtine padėtimi, arba ignoravo bendrovių finansinius sunkumus, t.y. UAB „Litsera“ akcininkas A. S. neįgyvendino Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintos savininko prievolės laiku inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimą, o BUAB „Alson“ akcininkė R. N. turėjo kontroliuoti BUAB „Alson“ vadovo prisiimtas prievoles, užtikrinant, kad įmonė būtų pajėgi jas vykdyti. Teismas ir šiuos ieškovo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.
 13. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai) ir įmonės vadovas. Nagrinėjamu atveju ieškovas nesikreipimu kaltina tiek buvusį atsakovų UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ vadovą L. B., UAB "Litsera" akcininką A. S. ir BUAB „Alson“ akcininkę R. N.. Pagal teismų praktiką Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga sisteminio Įmonių bankroto įstatymo nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia Įmonių bankroto įstatymo prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).
 14. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Litsera“ yra moki, o, pasirašius 2015-11-18 Susitarimą, BUAB „Alson“ pareiga atsiskaityti su ieškovu pagal Susitarime nurodytas PVM sąskaitas-faktūras pasibaigė, be to nagrinėjamoje byloje nebuvo įrodyta, kad ieškovas turi teisę reikalauti Susitarime nurodytų prievolių įvykdymo iš BUAB „Alson“ arba solidariai iš atsakovų (juridinių asmenų), nėra pagrindo konstatuoti kokius nors neteisėtus atsakovės R. N., kaip BUAB „Alson“ akcininkės, veiksmus ir jai civilinę atsakomybę ieškovo UAB „Makey Studio“ atžvilgiu.
 15. Kaip jau minėta, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad UAB „Litsera“ yra nemoki ar jos finansinė padėtis yra bloga, kas sudarytų prielaidas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos šiai bendrovei iškėlimo. Priešingai, į bylą pateikta UAB „Litsera“ pelno (nuostolių) už 2015 metus ataskaitai patvirtina, kad įmonė dirba pelningai, todėl neegzistuoja Įmonių bankroto įstatyme numatyti pagrindai UAB „Litsera“ bankroto bylos inicijavimui, nes tik esant įmonės nemokumui atsiranda Įmonių bankroto įstatyme numatytų subjektų pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl šios priežasties nėra jokio pagrindo konstatuoti A. S., kaip UAB „Litsera“ akcininko, aplaidų rūpinimąsi bendrovės finansine padėtimi ar pareigos inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimą pažeidimą.
 16. Taigi ieškovo reikalavimai taikyti subsidiariąją UAB „Litsera“ akcininko A. S. ir BUAB „Alson“ akcininkės R. N. civilinę atsakomybę yra neįrodyti, todėl atmestini kaip nepagrįsti.
 17. Ieškovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju jis patyrė žalą lygią 1 101 533, 29 EUR sumai, pasireiškiančią nuostolių forma, atsiradusių dėl neatsiskaitymo pagal sudarytas rangos sutartis ir išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Tačiau, kaip jau buvo aptarta aukščiau ir padaryta išvada, kad ieškovas jokių darbų neatliko, už kurių įvykdymą galėjo išrašyti PVM sąskaitas-faktūras (Nr. MAK097 ir Nr. MAK096), jokie įstatymo nustatyta tvarka darbų perdavimo-priėmimo aktai nebuvo pasirašyti, todėl nei vienam iš atsakovų negali kilti prievolė atsiskaityti už realiai neatliktus darbus. Vadinasi, ieškovas nepatyrė ir 1 101 533, 29 EUR žalos, pasireiškiančios nuostolių forma, atsiradusių dėl neatsiskaitymo pagal sudarytas rangos sutartis ir išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, kadangi toks faktas nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytas.
 18. Bankrutuojančios įmonės (ieškovo) skolų kreditoriams apimties vertinimo, kaip žalos įmonei nustatymo kriterijaus, ar kito žalos atsiradimo pagrindo ir dydžio ieškovas nagrinėjamoje byloje neįrodinėja, todėl konstatuotina, kad šiuo atveju nėra įrodytas ir pats žalos atsiradimo faktas, kaip civilinės atsakomybės sąlyga.
 19. Neesant UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ vadovo L. B. neteisėtų veiksmų bei ieškovo dėl jų patirtos žalos įrodymų, esamoje situacijoje neegzistuoja ir kitos dvi civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos – priežastinis ryšys ir kaltė. Pažymėtina, kad ieškovas patikslintame ieškinyje apskritai neįrodinėjo L. B., kaip UAB „Litsera“ ir BUAB „Alson“ vadovo, kaltės, nepagrindė tyčios ar didelio neatsargumo buvimo jo veiksmuose, pagal teismų praktiką vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t.y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas.

9Dėl UAB „Litsera“ 2015-01-19 pranešimo apie 2014/08/29 rangos sutarties Nr. LT2014/08/29 nutraukimą ir BUAB „Alson“ 2015-01-19 pranešimo apie 2014-09-01 rangos sutarties Nr. LT2014/09 pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais.

 1. Ieškovas, ginčydamas nurodytus pranešimus, tvirtina, kad juose nurodyti teiginiai yra deklaratyvūs ir nesudaro pagrindo pripažinti juose nurodytas aplinkybes esminiais sutarties pažeidimais, t.y. ieškovas akcentuoja, kad esamoje situacijoje tiek UAB „Litsera“, tiek BUAB „Alson“ neturėjo realaus pagrindo nutraukti su ieškovu sudarytų rangos sutarčių. Atsakovai, atsikirsdami į ieškinį, tvirtina priešingai, t. y., kad toks pagrindas buvo realus, nes ieškovas iš esmės pažeidė rangos sutartyse numatytus įsipareigojimus, teikė klaidingą ir melagingą informaciją apie faktiškai (realiai) atliktus darbus ir piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis. Teismas, įvertinęs šalių argumentus ir jų pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad šiuo atveju rangos sutarčių nutraukimas su ieškovu buvo adekvati ir būtina atsakovų teisių gynimo priemonė, kuria buvo siekiama apginti šių bendrovių ir jų kreditorių teisėtus interesus, todėl ieškinį ir šioje dalyje atmeta.
 2. Nors ieškovas ir teigia, kad atsakovams buvo žinoma apie atliktus darbus, už kurių įvykdymą buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. MAK096 ir Nr. MAK097, tačiau nagrinėjamoje byloje buvo nustatyta ir įrodyta priešingai, t.y., kad darbai atlikti nebuvo, o minimos sąskaitos išrašytos be teisėto pagrindo. Dalis darbų buvo atlikta, surašyti ir šalių pasirašyti atliktų darbų aktai, išrašytos atskiros sąskaitos-faktūros ir jos apmokėtos, bet vėliau kilo ginčas (nenagrinėtinas šioje civilinėje byloje) dėl atliktų darbų kiekių ir kainos, atlikta ekspertizė, kuri nustatė, kad bendra objekte atliktų darbų suma yra 234 855,17 EUR (įskaitant PVM), o ne 565 590,54 EUR, kaip nurodyta atliktų darbų aktuose.
 3. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad atliktų darbų aktuose nurodytų atliktų darbų kiekių neatitikimą faktiškai atliktiems darbams patvirtina ir statybos techninės priežiūros vadovo A. Z. parengta 2016-01-26 statybos darbų aktų patikros ataskaita ir antstolio D. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Ieškovo atlikti darbai, nurodyti atliktų darbų aktuose, pagal kuriuos atsakovas BUAB „Alson“ yra atsiskaitęs, yra atlikti nekokybiškai (su trūkumais), ką patvirtina defektinis aktas. Byloje taip pat nebuvo paneigta, kad ieškovas nesilaikė rangos sutartyse nustatytų statybos darbų perdavimo užsakovui terminų, atliktų darbų aktai nėra patvirtinti statybos darbų techninio prižiūrėtojo, ieškovas nepaskyrė atestuoto statybos darbų vadovo, nepateikė rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso, statybos darbų žurnalo ir t.t.
 4. Taigi nurodytos aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad atsakovai turėjo realius pagrindus nutraukti rangos sutartis, nes ieškovas iš esmės pažeidė rangos sutartis (CK 6,217 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004-06-29 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004). Pažymėtina, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys tvirtina, kad tarp šalių vyksta ne vienas teisminis ginčas dėl sutarčių vykdymo, kas tik dar kartą patvirtina, kad ginčijamus pranešimus apie sutarčių nutraukimą pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nėra teisėto ir pagrįsto pagrindo.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų ir kiti procesiniai klausimai.

 1. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos valstybei iš ieškovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 2 d.).
 2. Atmetus ieškinį, ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau atlygintinos atsakovų patirtos išlaidos (CPK 93 str.). Pagal į bylą pateiktus duomenis atsakovas UAB „Litsera“ patyrė 500 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kuriuos pervedė UAB SPORTIN grupė, todėl šios išlaidos atsakovui priteistinos iš ieškovo (CPK 98 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

12Ieškovo BUAB „Makey Studio“ ieškinį atsakovams UAB „Litsera“, BUAB „Alson“, L. B., A. S. ir R. N. dėl skolos priteisimo ir kitų reikalavimų atmesti.

13Priteisti iš ieškovo BUAB „Makey Studio“ 500 EUR (penkis šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui UAB „Litsera“.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai