Byla 2YT-6866-907/2019
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą suinteresuotiems asmenims UAB „Dojus agro“, L. G. ir antstoliui Tomui Ubartui dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

21.

32019 m. gegužės 23 d. teisme buvo gautas pareiškėjos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) patikslintas skundas dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų, kuriuo pareiškėja prašo panaikinti 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymą Nr. S-19-136-20613 „Dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto“ ir su juo susijusį 2019 m. balandžio 23 d. patikslintą patvarkymą Nr. S-19-136-22266 „Dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto“. Nurodė, kad 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymas prieštarauja Sprendimų vykdymo instrukcijai, patvirtintai Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – SVI). Todėl pareiškėja grąžino 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymą ir prašė antstolio pateikti tokį patvarkymą, kuriame nurodyta kredito, mokėjimo ir/ar elektroninių pinigų įstaigoje atidaryta skolininko sąskaita, į kurią NMA turi pervesti skolininkui priklausančias išmokas. Pareiškėjos nuomone, toks patvarkymas prieštarauja Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 punktui, todėl mano, kad toks antstolio nurodymas negali būti laikomas teisėta priemone ginant išieškotojo interesus. 2019 m. balandžio 23 d. antstolis priėmė patikslintą patvarkymą Nr. S-19-136-22266 „Dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto“, kuriuo įpareigojo pareiškėją sustabdyti išmokas į skolininkės nurodytą kito asmens sąskaitą, iki kol skolininkė pareiškėjai pateiks savo vardu atidarytą sąskaitą išmokoms gauti arba areštuotas lėšas pervesti į antstolio Tomo Ubarto depozitinę banko sąskaitą. Pareiškėja laiko patikslintą patvarkymą ankstesnio patvarkymo kopija, kuriame pateikti nepagrįsti ir neteisėti reikalavimai. Teigia, kad nei vienas teisės aktas pareiškėjai nesuteikia teisės tikrinti pareiškėjų sąskaitų, be to už informacijos pateikimą yra atsakingas pareiškėjas teikiantis paraišką. Mano, kad antstolis neturi teisės įpareigoti pareiškėjus atlikti atitinkamus veiksmus, nes tokiais veiksmais yra viršijami antstoliams suteikti įgaliojimai.

2.

4Antstolis Tomas Ubartas 2019-05-02 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos NMA skundą. Nurodė, kad vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje, priverstiniai vykdymo veiksmai buvo taikyti skolininkės turtui, tame tarpe lėšoms, esančioms skolininkei priklausančiose kredito įstaigų sąskaitose. 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 punkto pakeitimui ir vadovaujantis aktualia redakcija, antstolis parengė naujus patvarkymus dėl skolininkės lėšų ir (ar) turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto bei perdavė juos turto arešto aktų registrui ir NMA. Skolininkė L. G. pateikė paraišką NMA administruojamai paramai gauti, tačiau skolininkė kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytų sąskaitų neturi. Paraiška NMA administruojamai paramai gauti nurodyta banko sąskaita nepriklauso skolininkei. Todėl patvarkyme buvo nurodyta, kad lėšos tenkančios skolininkei, turi būti pervedamos tiesiai į antstolio nurodytą depozitinę sąskaitą, siekiant užtikrinti išieškojimą iš skolininko lėšų ir turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, šiuo atveju NMA, kas neprieštarauja SVI.

53.

6Antstolis Tomas Ubartas atsiliepime į patikslintą skundą nurodė, kad jog papildomai pažymi, kad nesutiktina ir su patikslinto skundo argumentais. Pirmiausia, NMA patikslintame skunde nurodo, kad antstolis iš NMA sužinojo, kad skolininkė neturi asmeninės sąskaitos. Šis teiginys negali būti traktuojamas kaip teisingas, nes vykdant nurodytą vykdomąją bylą buvo nustatyta, jog skolininkė banko sąskaitų neturi, o patikrinus NMA portalą dėl gaunamų išmokų, nustatyta, jog išmokas skolininkė gauna į kito asmens sąskaitą, todėl būtent antstolis ir informavo NMA, jog skolininkė neturi asmeninių sąskaitų, ir išmokos atliekamos ne į jos sąskaitą. Pažymima, kad antstolis 2019 m. balandžio 23 d. patikslintu patvarkymu Nr. S-19-136-22266, patikslino įpareigojimą, kuriuo įpareigojo NMA sustabdyti išmokas skolininkei iki kol ji nepateiks savo vardu atidarytos banko sąskaitos. Skolininkei atsidarius banko sąskaitą, antstolis informuos NMA, jog išmokų išmokėjimas gali būti tęsiamas į asmeninę skolininkės banko sąskaitą, todėl NMA nereikia papildomai domėtis, ar skolininkė pateikia savo banko sąskaitą, nes tą informaciją patvirtina antstolis motyvuotu patvarkymu. Pareiškėja mato tik vieną susiklosčiusios situacijos sprendimo būdą, antstolis turi skolininkę įpareigoti atsidaryti sąskaitą. Priverstinių vykdymo priemonių esmė, kad jos gali ir turi būti vykdomos nepriklausomai nuo skolininko valios. Nurodo, jog patenkinus NMA skundą, vykdymo procesas taptų įmanomas tik skolininkei sutikus atsidaryti sąskaitą banke savo vardu, t. y. vykdymo priemonių taikymas taptų priklausomas nuo skolininkės valios. Išduotas vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo, įrodo, kad skolininkė geranoriškai skolos nemokėjo ir nemoka, todėl yra vykdomas priverstinis skolos išieškojimas, kuris gali tapti neįmanomas patenkinus pareiškėjos skundą. Atsižvelgiant į esamą situaciją, minėtais patvarkymais buvo pagrįstai nurodyta uždrausti išmokėti skolininkei išmokas bei jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriais greitai, ekonomiškai, realiai ir teisėtai gali būti įvykdytas teismo sprendimas.

74.

8Pareiškėja, antstolis ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais ir specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą viešo paskelbimo būdu (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis).

95.

10Daugiau prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.

11Skundas atmestinas.

126.

13Vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis (CPK 585 str.), jis sprendžia kokius konkrečiai veiksmus vykdomojoje byloje reikia atlikti.

147.

15Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

168.

17Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0136/18/00324 medžiagos matyti, kad antstolis Tomas Ubartas vykdo 2018 m. sausio 25 d. notaro vykdomąjį įrašą pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius Nr. 949/1884 (vykd. b. l. 4-5, 10-11). 2018 m. kovo 6 d. patvarkymu Nr. S-18-136-3820 areštavo visas L. G. atžvilgiu išmokėtas lėšas 25 084,03 sumoje (vykd. b. l. 26-27). Šiuo patvarkymu buvo areštuotos ir būsimos išmokėtinos sumos, patvarkymą išsiunčiant Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. NMA atsakė antstoliui, kad šiuo metu skolininkei išmokėtinų piniginių lėšų nėra. Papildomai NMA nurodė, kad vadovaujantis patvarkymu, areštavo galimus mokėjimus skolininkei, iš kurių išieškojimas teisės aktų nustatyta tvarka yra galimas (vykd. b. l. 80). 2018 m. kovo 7 d. antstolis surašė turto arešto aktą Nr. 0136/18/00324, kuriuo areštuotas skolininkei L. G. priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas (vykd. b. l. 69-73). 2018 m. kovo 29 d. turto arešto aktu Nr. 0136/18/00324 areštuoti skolininkei L. G. priklausantys galvijai (vykd. b. l. 89-91).

189.

19Iš 2019 m. balandžio 2 d. išrašo AIS matyti, kad skolininkė L. G. neturi sąskaitų (vykd. b. l. 95, 96). 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymu Nr. S-19-136-20613 „Dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto“ antstolis įpareigojo NMA, nustačius, kad skolininkė kredito, mokėjimo ir elektroninio mokėjimo įstaigose sąskaitų neturi, areštuotas lėšas nedelsiant pervesti į antstolio Tomo Ubarto depozitinę banko sąskaitą (b. l. 19-20). NMA atsakė antstoliui, kad atsižvelgdama į Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 8 punktą, kuriame nurodyta, kad „Patvarkyme areštuoti skolininko turtines teises antstolis prievolės skolininkui nurodo kredito, mokėjimo ir/ar elektroninių pinigų įstaigoje atidarytą skolininko sąskaitą, į kurią prievolės skolininkas turi pervesti skolininkui priklausančias išmokas“, grąžino antstolio patvarkymą. Prašė NMA pateikti patvarkymą, kuriame nurodyta kredito, mokėjimo ir/ar elektroninių pinigų įstaigoje atidaryta skolininkės sąskaita, į kurią NMA turi pervesti skolininkei priklausančias išmokas (vykd b. l. 101). 2019 m. balandžio 23 d. patikslintu patvarkymu Nr. S-19-136-22266 „Dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto“ antstolis įpareigojo NMA, nustačius, kad skolininkė kredito, mokėjimo ir elektroninio mokėjimo įstaigose sąskaitų neturi, sustabdyti išmokas į skolininkės nurodytą kito asmens sąskaitą iki kol skolininkė NMA pateiks savo vardu atidarytą sąskaitą išmokoms gauti, arba areštuotas lėšas pervesti į antstolio Tomo Ubarto depozitinę sąskaitą (b. l. 14-15).

2010.

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Jeigu išieškotojas nenurodė, iš kokio turto išieškoti, antstolis, laikydamasis CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti (CPK 662 str. 3 d.). Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu raštu to prašo skolininkas (CPK 662 str. 4 d.). Pirmiausia išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jei išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, jų nesant, išieškojimas nukreipiamas į skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą, išskyrus nurodytą CPK 664 straipsnio 4 ir 5 dalyse (CPK 664 str. 1, 2, 3 d.).

2211.

23Nagrinėjamu atveju iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, jog išieškotojas, pateikdamas 2018 m. sausio 30 d. prašymą dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo (vykd. b. l. 5), bei vėliau vykdymo procese nenurodė antstoliui, iš kokio skolininkės turto pirmiausia reikėtų vykdyti išieškojimą, todėl antstolis, vykdydamas išieškojimą, pagrįstai vadovavosi imperatyvia CPK 664 straipsnyje nustatyta išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eile. Kadangi išieškojimas vykdomas ne iš hipotekos ir įkeisto turto, todėl išieškojimas skolininkės atžvilgiu visų pirma vykdytinas iš pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto (CPK 664 str. 2 d.), jei tokio turto turi skolininkė. Nustačius, kad skolininkė gauna pinigines išmokas iš NMA, antstolis pagrįstai nukreipė išieškojimą į skolininkės pinigines lėšas, esančias bankuose ar kitose kredito įstaigose, priimdamas 2019 m. kovo 6 d. patvarkymą Nr. S-18-136-3820 priverstinai nurašyti pinigines lėšas bei priimdamas 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymą Nr. S-19-136-20613 bei 2019 m. balandžio 23 d. patikslintą patvarkymą Nr. S-19-136-22266, adresuotus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir skolininkei L. G..

2412.

25Tiesioginių išmokų gavėjui įvykdžius teisės aktuose nustatytas jų gavimo sąlygas, šios išmokos laikytinos paramos gavėjo turtu. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma, išvardytas CPK 668 straipsnyje. Jame inter alia nurodyta, kad, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas remiamo projekto vykdymo laikotarpiu ir projekto veiklos privalomojo tęstinumo laikotarpiu, nustatytu Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, negali būti nukreipiamas į lėšas, gautas kaip Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos ar bendrojo finansavimo lėšos remiamam projektui vykdyti. Šis draudimas išieškoti netaikomas, kai remiamo projekto vykdymą kontroliuojančių institucijų iniciatyva lėšos išieškomos, nes buvo panaudotos pažeidžiant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktus ar tarptautines sutartis arba sutartis dėl šių lėšų suteikimo (CPK 668 str. 3 d.). Šiame straipsnyje nenustatyta, kad išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininkei priklausančias NMA administruojamas tiesiogines išmokas.

2613.

27Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

2814.

29Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnio ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, todėl antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

3015.

31Pareiškėja skundą grindžia tuo, kad antstolis, priėmęs skundžiamus patvarkymus, viršijo savo įgaliojimus, nes įpareigojo pareiškėją atlikti atitinkamus veiksmus.

3216.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įstatyme įtvirtintos teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intravires), o bet koks ultra vires (už suteiktų teisių ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010; 2013 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).

3417.

35Pagal CPK 613 straipsnį vykdymo procese iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu, kurio rezoliucinėje dalyje formuluojamas procesinis sprendimas.

3618.

37Iš vykdomojoje byloje Nr.0136/18/00324 esančių įrodymų matyti, kad antstolio Tomo Ubarto kontoroje buvo priimtas vykdymui 2018 m. sausio 25 d. Notaro vykdomasis įrašas pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius Nr.949/2018 dėl išieškojimo iš skolininkės L. G. ieškotojo UAB „Dojus agro“ naudai. Skundžiamu 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymu antstolis Tomas Ubartas areštavo už 19415,69 Eur sumą pas trečiąjį asmenį – NMA, esančias ir priklausančias skolininkei L. G. išmokėti lėšas, įpareigodamas trečiąjį asmenį areštuotas lėšas nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (b. l. 19). Vėliau 2019 m. balandžio 23 patikslintu patvarkymu įpareigojo NMA sustabdyti išmokas į skolininkės nurodytą kito asmens sąskaitą, iki kol skolininkė NAM pateiks savo vardu atidarytą sąskaitą išmokoms gauti, arba lėšas pervesti į antstolio Tomo Ubarto depozitinę sąskaitą. Toks antstolio nurodytas įpareigojimas neįpareigoja NMA imtis veiksmų, kad ši įpareigotų skolininkę atsidaryti savo vardu banko sąskaitą, kaip tai pažodžiui supranta pareiškėja ir nurodo skunde. Sutiktina, su antstolio argumentais, jog nei NMA, nei antstolis negali priversti skolininkės savo vardu atidaryti banko sąskaitos, tačiau NMA gali atsisakyti skolininkei pervesti jai skirtas pinigines lėšas į jos nurodytą sąskaitą banke, jeigu minėta sąskaita yra ne skolininkės vardu, taip siekiant užtikrinti teisėtus išieškotojo interesus ir užkirsti kelią skolininkei išvengti skolos mokėjimo bei galimo sukčiavimo atvejų, kas yra teisėta, ko nedraudžia nei SVI, nei CPK nuostatos. Be to, ir antstolis savo atsiliepime pažymėjo, kad skolininkei atsidarius banko sąskaitą, antstolis informuos NMA, jog išmokų išmokėjimas gali būti tęsiamas į asmeninę skolininkės banko sąskaitą, priimdamas motyvuotą patvarkymą.

3819.

39Būtina atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011, kurioje NMA skundė antstolės veiksmų teisėtumą vykdant priverstinį išieškojimą iš skolininkui (ūkininkui) skirtų ES paramos lėšų (tiesioginių išmokų). Minėtoje civilinėje byloje, kaip ir nagrinėjamoje byloje, faktinės aplinkybės yra tapačios ta prasme, kad gavusi antstolio patvarkymą, kuriuo antstoliai nurodė NMA jų areštuotas ūkininkui (skolininkui) skirtas tiesioginės išmokas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, NMA nevykdė antstolio patvarkymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011 aiškindamas CPK normas (Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalis) dėl išieškojimo iš NMA administruojamų tiesioginių išmokų, pažymėjo, kad tiesioginių išmokų gavėjui įvykdžius teisės aktuose nustatytas jų gavimo sąlygas, šios išmokos laikytinos paramos gavėjo turtu. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma, išvardytas CPK 668 straipsnyje. Jame inter alia nurodyta, kad, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, kurių pagrindinis verslas – žemės ūkis, išieškojimas negali būti nukreipiamas į žiemos laikotarpiu reikalingą pašarą gyvuliams, į kuriuos nenukreipiamas išieškojimas, sėklą, reikalingą eilinei sėjai, vieną karvę, o jei jos nėra, – vieną telyčią (CPK 668 straipsnio 3 dalis). Šiame straipsnyje nenustatyta, kad išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininkui priklausančias NMA administruojamas tiesiogines išmokas.

4020.

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011, be kita ko, akcentuota, kad siekiant užtikrinti teismo sprendimų bei kitų CPK 584 straipsnyje išvardytų vykdytinų dokumentų įvykdymą vykdymo procesą reglamentuojančiomis CPK normomis sukurtas išieškojimo iš skolininko turto mechanizmas, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka antstoliui, kaip valstybės įgaliotam asmeniui (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1, 2 dalys). Aiškindamas CPK 689 straipsnio nuostatas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, kad išieškojimas, laikantis CPK vykdymo proceso normų, gali būti nukreipiamas tiek į turtą, kuris yra pas patį skolininką, tiek ir į pas kitus asmenis esantį skolininko turtą. Aiškindama CPK 689 straipsnyje reglamentuotą lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, arešto procesinę tvarką (CPK 689 straipsnio 1 ir 4 dalys), teisėjų kolegija taip pat išaiškino, kad asmuo, pas kurį yra skolininko lėšos, privalo bendradarbiauti su antstoliu ir informuoti jį apie turimas skolininko lėšas ir arešto akto netikslumus, tačiau tai nestabdo antstolio reikalavimų vykdymo dėl turimų lėšų.

4221.

43Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (toliau – ir Reglamentas Nr. 1290/2005), 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (toliau – ir Reglamentas Nr. 1698/2005), Reglamentu Nr. 885/2006, taip pat siekdama užtikrinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai nustatytų priemonių įgyvendinimą, paskyrė Žemės ūkio ministeriją Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – ir EŽŪFKP) valdymo institucija ir kompetentinga institucija (1 punktas) ir nustatė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos yra atsakinga už EŽŪFKP priemonių administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę (2 punktas). Nacionalinės mokėjimo agentūros nuostatų 1 punkte nurodyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. Agentūros nuostatų 2 punkte nurodyta, kad Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, ES teisės aktais, LR įstatymais, LR tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, LR Seimo ir Vyriausybės priimtais teisės aktais, žemės ūkio ministro įsakymais, ES institucijų rekomendacijomis bei šiais nuostatais.

4422.

45LR žemės ūkio ministras 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles (toliau – ir B. P. administravimo taisyklės), kurios nustato Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos bei pagal Programą finansuojamų projektų bendrą administravimo tvarką. Programos priemonių ir (arba) veiklos sričių bei pagal jas finansuojamų projektų administravimo ir finansavimo tvarka nustatoma Programos krypčių arba Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse. B. P. administravimo taisyklės parengtos vadovaujantis B. P. administravimo taisyklių 2 punkte išvardytais ES teisės aktais. Programos administravimo taisyklių II skirsnyje yra apibrėžtos Agentūros funkcijos, tarp jų: priimti ir registruoti pateiktus mokėjimo prašymus ir kasmetinius prašymus, tikrinti paramos gavėjų mokėjimo prašymuose, kasmetiniuose prašymuose arba paramos paraiškose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti, užtikrinti, kad visi patikrinimai, nustatyti EB ir Lietuvos teisės aktuose, būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti (11.89 punktas); paramos gavėjams išmokėti paramos lėšas (11.11 p.); priimti sprendimą dėl išmokėtų paramos lėšų ar jų dalies susigrąžinimo iš paramos gavėjo, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus įmanomus veiksmus susigrąžinti šias lėšas, tvarkyti grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą, kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis Europos Komisijai teikti informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas paramos lėšas, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnyje (11.13 p.). Minėtame norminiame teisės akte, be kita ko, yra įtvirtintos nuostatos, susijusios su paraiškų administravimo procedūromis, kurias atlikusi Agentūra priima sprendimą dėl paramos skyrimo ir/ar sankcijų taikymo.

4623.

47Tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką nacionalinėje teisėje nustato LR žemės ūkio ministro tvirtinamos tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės taisyklės. Nagrinėjamam ginčui aktualios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-278 patvirtintos Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklės (toliau – Taisyklės). Šių Taisyklių VI – VII skyriai skirti tiesioginių išmokų apskaičiavimui ir sankcijų taikymui, VIII skyrius reglamentuoja išmokų mokėjimą žemės ūkio valdos perdavimo atveju, o IX skyrius nustato Agentūros ir paramos gavėjo atsakomybę (už administracinę patikrą, patikrą vietoje, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra (73 punktas); pareiškėjai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtų išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka (75 punktas)).

4824.

49Pažymėtina, kad minėtais teisės aktais nacionalinėje teisėje nustatant ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo procedūras, yra detalizuotos minėtų Reglamentų nuostatos, siekiant užtikrinti, kad paramos skyrimas atitiktų specialiųjų teisės aktų nustatytas sąlygas, kad būtų užkirstas keliams galimiems paramos gavėjų pažeidimams ir jie veiksmingai sprendžiami, o ES paramos lėšos nebūtų skiriamos nepagrįstai. NMA, vykdydama jai pavestas funkcijas EŽŪFKP priemonių administravimo, lėšų mokėjimo, apskaitos ir kontrolės srityje, turėjo paisyti ne tik minėtų specialiųjų teisės aktų nuostatų, bet susiklosčius aplinkybėms, kad CPK nustatyta tvarka (CPK 689 straipsnis) nukreipiamas priverstinis skolos išieškojimas į skolininkui (ūkininkui) išmokėtinas ES paramos lėšas (tiesiogines išmokas), turėjo vykdyti ir CPK normų reikalavimus. CPK 585 straipsnyje įtvirtintas antstolio reikalavimų privalomumas. CPK 689 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad antstolio patvarkymo pagrindu kredito įstaiga ar kitas asmuo pervesti nurodytą pinigų sumą į antstolio depozitinę sąskaitą. Byloje nustatyta, kad NMA raštu atsisakė vykdyti antstolio 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymą, vėliau t. y. 2019 m. balandžio 23 d. patikslintą patvarkymą, juose išdėstytą reikalavimą pervesti antstolio areštuotas L. G. priklausančias išmokėti pagal jos pateiktą paraišką tiesiogines išmokas arba sustabdyti jų išmokėjimą ir apskundė antstolio veiksmus. Lietuvos Aukščiausiasis teismas jau aukščiau nurodytoje nutartyje išaiškino, jog tokie NMA veiksmai pažeidžia CPK 585 straipsnio 1 dalies, 689 straipsnio 6 dalies reikalavimus, o antstolio veiksmai neprieštarauja nei SVI, nei CPK nuostatoms, todėl yra teisėti ir turi būti vykdomi.

5025.

51Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, manytina, jog antstolis, priimdamas skundžiamą 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymą, vėliau t. y. 2019 m. balandžio 23 d. priimdamas patikslintą patvarkymą nepažeidė vykdymo proceso normų, todėl yra pagrindas atmesti pareiškėjos NMA skundą, kuris atmestinas, kaip nepagrįstas.

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

53Pareiškėjos skundą atmesti.

54Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui Tomui Ubartui vykdomąją bylą Nr. 0136/18/00324.

55Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė,... 2. 1.... 3. 2019 m. gegužės 23 d. teisme buvo gautas pareiškėjos Nacionalinės... 4. Antstolis Tomas Ubartas 2019-05-02 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos... 5. 3.... 6. Antstolis Tomas Ubartas atsiliepime į patikslintą skundą nurodė, kad jog... 7. 4.... 8. Pareiškėja, antstolis ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo... 9. 5.... 10. Daugiau prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.... 11. Skundas atmestinas.... 12. 6.... 13. Vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis (CPK 585 str.), jis... 14. 7.... 15. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 16. 8.... 17. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0136/18/00324 medžiagos matyti,... 18. 9.... 19. Iš 2019 m. balandžio 2 d. išrašo AIS matyti, kad skolininkė L. G. neturi... 20. 10.... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 3 dalyje... 22. 11.... 23. Nagrinėjamu atveju iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, jog... 24. 12.... 25. Tiesioginių išmokų gavėjui įvykdžius teisės aktuose nustatytas jų... 26. 13.... 27. Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 28. 14.... 29. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnio ir Lietuvos... 30. 15.... 31. Pareiškėja skundą grindžia tuo, kad antstolis, priėmęs skundžiamus... 32. 16.... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas... 34. 17.... 35. Pagal CPK 613 straipsnį vykdymo procese iškylančius klausimus antstolis... 36. 18.... 37. Iš vykdomojoje byloje Nr.0136/18/00324 esančių įrodymų matyti, kad... 38. 19.... 39. Būtina atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d.... 40. 20.... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartyje civilinėje... 42. 21.... 43. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės... 44. 22.... 45. LR žemės ūkio ministras 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507... 46. 23.... 47. Tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką... 48. 24.... 49. Pažymėtina, kad minėtais teisės aktais nacionalinėje teisėje nustatant ES... 50. 25.... 51. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, manytina, jog antstolis, priimdamas... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292... 53. Pareiškėjos skundą atmesti.... 54. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui Tomui Ubartui vykdomąją bylą... 55. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...