Byla 2-616/2014
Dėl atviro konkurso sąlygų dalies panaikinimo ir pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1488-658/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovui Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl atviro konkurso sąlygų dalies panaikinimo ir pakeitimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kauno švara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

51. Sustabdyti Kauno rajono savivaldybės vykdomą viešojo pirkimo konkursą „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas” iki bus pastatyti ir pradės veikti Kauno regiono mechaninio rūšiavimo įrenginiai (MBA); arba, netenkinus reikalavimo sustabdyti Konkursą, sutrumpinti Konkurso sąlygose numatytą paslaugų teikimo terminą iki pradės veikti Kauno regiono mechaninio rūšiavimo įrenginiai (MBA);

62. Panaikinti Kauno rajono savivaldybės vykdomo viešojo pirkimo konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas“ sąlygas:

72.1. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1.1.6. punktą, kuriame įvardinant paslaugos teikimo apimtis nurodytas komunalinių atliekų rūšiavimas;

82.2.2 priedo Techninė specifikacija 1.1.7. punktą, kuriame įvardinant paslaugos teikimo apimtis nurodytas po rūšiavimo likusių ir netinkamų perdirbti ar kitaip panaudoti, atliekų vežimas į atliekų šalinimo įrenginius;

92.3. Konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 9 punktą, kuriame nurodyta, jog Teikėjas turi turėti tinkamo našumo buitinių atliekų rūšiavimo liniją (kiekvienai pirkimo daliai, jei Tiekėjas dalyvauja atskirose dalyse). Atliekų rūšiavimo linijos pralaidumas, ne mažiau kaip 6 t/val. (kiekvienai pirkimo daliai);

102.4. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 8.1 punktą, kuris numato, jog visos surinktos komunalinės atliekos prieš šalinant jas sąvartyne privalo būti rūšiuojamos paslaugos teikėjo ar subtiekėjo rūšiavimo įrenginiuose. Komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginiai turi būti įrengti Kauno regione;

112.5. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 8.2 punktą, kuris numato, jog visos po rūšiavimo likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti, atliekos privalo būti vežamos į regioninį Lapių sąvartyną, o pastačius Kauno regioninius atliekų apdorojimo įrenginius arba Kauno deginimo įrenginius, šių įrenginių darbo valandomis;

122.6. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1.1.2 punktą, kuris numato, jog Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslauga apima Teritorijos 5 (penkių) metrų spinduliu apie bendro naudojimo konteinerius tvarkymą, surenkant išsibarsčiusias mišrias komunalines atliekas, bei mišrias komunalines atliekas, kurios paliekamos maišeliuose ar kitoje pakuotėje prie pilnų joms skirtų konteinerių;

132.7. Konkurso sąlygų 5 priedo - Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas 1.3.2 punktą, kuris numato, jog šioje Sutartyje numatytą mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą apima teritorijos 5 (penkių) metrų spinduliu apie bendro naudojimo konteinerius tvarkymą, surenkant išsibarsčiusias mišrias komunalines atliekas, bei mišrias komunalines atliekas, kurios paliekamos maišeliuose ar kitoje pakuotėje prie pilnų joms skirtų konteinerių;

142.8. Konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 punkto dalis, kuriose nurodyta:

152.8.1. - ne mažiau kaip 5 šiukšliavežius (ne mažesnės kaip 19 m3 talpos) su linijiniu atliekų presavimo įrenginiu (suspaudimo laipsnis 1:5) (kiekvienai pirkimo daliai);

162.8.2. - buitinių atliekų konteinerių plovimo automobilį (kiekvienai pirkimo daliai, jei Tiekėjas dalyvauja atskirose dalyse);

172.9. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 9.3. punktą, kuris numato, jog Paslaugos teikimui Paslaugos teikėjas naudoja ne mažesnius kaip 19 m3 talpos be suspaudimo šiukšliavežius;

182.10. Konkurso sąlygų 2priedo Techninė specifikacija 9.2. punktą, kuris numato,

19jog šiukšliavežiai turi būti ne senesni kaip 7 (septynerių metų) per visą paslaugos teikimo laikotarpį;

202.11. Konkurso sąlygų 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 7 punktą numatantį, jog Tiekėjas turi teisę vežti krovinius vidaus maršrutais;

212.12. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 10.14 punktą numatantį,

22jog pasibaigus sutarties galiojimo terminui, Paslaugos teikėjas privalo visus konteinerius inventorizuoti ir neatlygintinai perduoti Užsakovui pagal rašytinį konteinerių priėmimo- perdavimo aktą;

232.13. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 13.5 punktą numatantį, jog du kartus per metus Paslaugos teikėjas ne mažiau kaip dviejuose didžiausią tiražą turinčiuose vietiniuose laikraščiuose turi paskelbti informaciją apie vykdytą veiklą – surinktus mišrių komunalinių atliekų kiekius, gautus skundus (prašymus) ir jų pobūdį, atliekų turėtojų elgesį, būdus kaip gerinti paslaugos kokybę. Vieno straipsnio dydis ne mažiau kaip 200 cm2;

242.14. Konkurso sąlygų 5 priedo - Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekto 9.4 punktą, kuris numato, jog paslaugų teikėjas privalo sumokėti atitinkamo dydžio baudą už tokius pažeidimus:

259.4.1 iš individualių valdų už kiekvieną pagal nustatytą grafiką neištuštintą konteinerį - 300 Lt;

269.4.2 iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių, už kiekvieną pagal nustatytą grafiką neištuštintą konteinerį - 1 000 Lt;

279.4.3 Iš įmonių, įstaigų ir organizacijų už kiekvieną pagal nustatytą grafiką neištuštintą konteinerį - 2 000 Lt;

289.4.4 Už atliekų turėtojų neaprūpinimą komunalinių atliekų rinkimo priemonėmis (taip pat aprūpinimą standarto neatitinkančiomis priemonėmis) - 200 Lt už kiekvieną nustatytą atvejį;

299.4.5 už sugadintų konteinerių, nepriklausomai kas juos sugadino, nepakeitimą per 3 dienas - 500 Lt už kiekvieną nustatytą atvejį;

309.4.6 už paliktas netvarkingas komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo vietas trijų metrų spinduliu aplink konteinerius, po konteinerių ištuštinimo - 500 Lt už kiekvieną nesutvarkytą konteinerių stovėjimo vietą;

319.4.7 už konteinerių priežiūros sanitarinių - higieninių normų pažeidimus - 200 Lt už kiekvieną konteinerį;

329.4.8. už išrūšiuotų atliekų (antrinių žaliavų), biologiškai skaidžių atliekų, pavojingų atliekų, statybos ir griovimo atliekų pakrovimą į nerūšiuotas atliekas vežančią šiukšliavežį ir transportavimą į sąvartyną/atliekų apdorojimo įrenginius - 5000 Lt už kiekvieną nustatytą atvejį;

339.4.9 nustačius, kad į atliekų apdorojimo ir/ar šalinimo įrenginius, atvežamos mišrios komunalinės atliekos yra sumaišytos su kitų miestų ar rajonų mišriomis komunalinėmis atliekomis - 20 000 Lt už kiekvieną nustatytą atvejį.?

343. Pakeisti Kauno rajono savivaldybės vykdomo viešojo pirkimo konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas” sąlygas įtraukiant reikalavimą, jog Paslaugos teikėjas privalo turėti sutartį su Regioniniu Lapių sąvartynu atliekoms deponuoti.

354. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

36Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Kauno rajono savivaldybės vykdomo viešojo pirkimo konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas” pirkimo procedūras, uždrausti Kauno rajono savivaldybei vykdyti bet kokias tolesnes šio konkurso procedūras, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimą perkančiajai organizacijai sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, skelbti konkurso laimėtoją, su konkurso laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį, vykdyti su konkurso laimėtoju sudarytą pirkimo sutartį. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija galėtų baigti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti bei įvykdyti pirkimo sutartį, dėl ko būtų pažeistos teikėjų teisės, padaryta nuostolių šalims bei valstybei, nebūtų įgyvendinti viešiesiems pirkimams keliami lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, efektyvaus ir racionalaus lėšų panaudojimo reikalavimai, o ieškovo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba taptų nebeįmanoma.

37II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

38Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi sustabdė atsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos paskelbto atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 146345) procedūras ir uždraudė sudaryti pirkimo sutartį. Teismas nustatė, kad atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija atviro konkurso būdu vykdo Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimą. Ieškovo teigimu, dalis atsakovės vykdomo pirkimo sąlygų yra diskriminacinės, perteklinės ir pažeidžia lygiateisiškumo bei proporcingumo principus. Konkurso sąlygų Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumų reikalavimų lentelės 5 punkte bei techninių specifikacijų 9.2, 9.3 punktuose numatytomis sąlygomis, sudaromos išskirtinės sąlygos konkrečiam tiekėjui, kadangi techniniai reikalavimai šiukšliavežių talpai, skaičiui, suspaudimo laipsniui, senumui ir keltuvo galiai bei reikalavimas turėti buitinių atliekų konteinerių plovimo automobilį aiškiai nustatyti suteikiant pranašumą konkrečiam teikėjui UAB „Ekonovus“, kuri 2013 metais įsigijo būtent tokius, kaip numatyta reikalavimuose penkis, ne mažesnės kaip, 19 m3 talpos šiukšliavežius ir buitinių atliekų konteinerių plovimo automobilį. Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Priešingu atveju, tai yra nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Nagrinėjamoje byloje teismui išsprendus klausimą dėl pirkimo sąlygų teisėtumo ir galimai priėmus ieškovui palankų sprendimą, t. y. pripažinus, kad pirkimo sąlygos pažeidžia VPĮ įtvirtintas normas, tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas pagal sąlygas, kurios teismo pripažintos pažeidžiančiomis VPĮ normas negalėtų būti vykdomas, taip pat turėtų būti sprendžiama dėl visų tolimesnių perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo. Todėl teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir tolimesnis viešojo pirkimo vykdymas pagal teisme ginčijamas pirkimo sąlygas, neatitiktų ekonomiškumo principo. Nagrinėjamu atveju ieškovui ginčijant konkurso sąlygas, teismas sprendė, jog viešo konkurso procedūrų sustabdymas jokios neigiamos įtakos neturės, priešingai, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, t. y. jeigu viešojo pirkimo konkurso procedūros vyktų ir toliau ir būtų pasirašyta pirkimo sutartis, tai, patenkinus ieškovo reikalavimus, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, kadangi sudarius pirkimų sutartį ir ją pradėjus vykdyti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų. Be to, Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, jog, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos nustatytų konkurso sąlygų teisėtumas, viešasis interesas reikalautų stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d.) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Teismo nuomone, šio pirkimo skaidrus įgyvendinimas, laikantis ir kitų paminėtų principų, ypač svarbus dėl projekto, reikšmingumo bei didelės pirkimo kainos (atsakovo atsakyme į ieškovo pretenziją pateiktais duomenimis preliminari viešosios pirkimo sutarties vertės yra

3917 000 000 Lt). Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes bei į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus, nesant duomenų apie tai, jog viešojo pirkimo procedūroms užtrukus būtų pažeistas viešasis interesas, įvertinęs faktą, jog ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje viešojo pirkimo procedūrų eigoje, pripažino, jog konkurso procedūrų tęsimas esamomis sąlygomis turėtų esminės įtakos realiam ieškovo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, neatitiktų viešųjų pirkimų principų ir tikslų, ir sprendė, jog neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršija galimos jų teikiamos naudos, dėl to ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino.

40III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

41Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Netenkinus šio reikalavimo – pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant perkančiajai organizacijai Kauno rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Skundą grindžia šiais argumentais:

421. Teismas neįvertino viešojo intereso egzistavimo fakto, bei nesivadovavo ekonomiškumo, proporcingumo ir efektyvumo principais. Atsakovo paskelbtu viešuoju atviru konkursu ,,Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas“ siekiama įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plane įtvirtintus atliekų tvarkymo strateginius tikslus sąvartynuose šalinti tik apdorotas, t. y. išrūšiavus likusias, netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti atliekas, bei Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 18 punkte numatytas savivaldybės prievoles užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos jų teritorijose surinktos tik po rūšiavimo likusios netinkamos naudoti komunalinės atliekos. Savivaldybė viešąjį konkursą vykdo įstatymo pagrindu. Kadangi viešojo pirkimo procedūrą konkurse įgyvendina savivaldybė, darytina išvada, kad šio pirkimo objektas yra susijęs su viešuoju interesu. Šiuo metu Kauno rajone atliekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės atliekų rūšiavimo paslaugos netekia, sąvartynuose šalina nerūšiuotas atliekas. Be to, Regiono Lapių sąvartyno Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 5/72 draudžia priimti (mišrias) nerūšiuotas komunalines atliekas. Dėl ko yra reali grėsmė, kad atsakovui nenusipirkus rūšiavimo paslaugos bei nešalinant atliekų teisės aktų nustatyta tvarka bus pažeidžiama asmenų teisė į švarią ir sveiką aplinką. Dėl to yra pagrindas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba jas pakeisti į švelnesnes numatytas CPK 4237 straipsnio 2 dalies 2 punkte.

432. Aplinkos ministerija yra užregistravusi Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projektą, kuriame numatyta, kad savivaldybės privalės iki 2016 metų užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 55 procentų savivaldybės teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų per metus, o kitos susidariusios komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ir kitaip panaudotos. Patvirtinus šį įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seimui, bei užsitęsus pirkimo procedūroms dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, savivaldybei kiltų reali žala už įsipareigojimų nustatytų įstatymu nevykdymą.

443. Teismas nutartyje nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų naudojimo, tačiau neargumentavo, kokiu būdu pasireikštų neracionalus lėšų naudojimas. Teismas nesprendė klausimo, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra proporcingas siekiamiems tikslams, nesvarstė ar kitokios priemonės parinkimas bus efektyvesnis ir labiau atitinkantis pusiausvyrą, bei proporcingumo principą. Teismas gali taikyti įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, tokiu būdu nėra stabdomos viešojo pirkimo procedūros, o dėl tokio sustabdymo nėra taip stipriai pažeidžiami perkančiosios organizacijos interesai.

454. Ieškovas yra Regioninio Lapių sąvartyno operatorius ir nuomininkas, tuo pačiu ieškovas yra atliekų tvarkytojas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Atsakovas mano, kad ieškovo tikrasis siekis yra ne konkurso sąlygų ginčijimas, o siekis kiek įmanoma ilgiau vilkinti viešojo pirkimo procedūras, kad kaip įmanoma vėliau būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis su laimėjusiu tiekėju. Ieškovo siekis nuginčyti konkurso sąlygų nuostatas su rūšiavimo linijomis tiesiogiai siejasi su paties ieškovo vykdoma veikla, nes tiekėjams privalomai rūšiuojant atliekas rūšiavimo linijose, į Regioninį Lapių sąvartyną deponuojami atliekų kiekiai ženkliai sumažės, tokiu būdu sumažindami ir ieškovo pajamas gaunamas iš eksploatavimo mokesčio.

46Ieškovas UAB „Kauno švara“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, kad nesutinka su atskirojo skundo motyvais, teismas priėmė pagrįstą motyvuotą nutartį, kurios naikinti nėra jokio pagrindo.

47IV. Apeliacinio teismo argumentai

48Atskirasis skundas netenkintinas.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

50CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

51Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodęs, kad nėra duomenų apie tai, jog viešojo pirkimo procedūroms užtrukus būtų pažeistas viešasis interesas, bei pripažinęs, jog konkurso procedūrų tęsimas esamomis sąlygomis turėtų esminės įtakos realiam ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui, neatitiktų viešųjų pirkimų principų ir tikslų.

52Apeliantas prašo panaikinti skundžiama nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nurodydamas, kad viešuoju atviru konkursu ,,Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas“ siekiama įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plane įtvirtintus atliekų tvarkymo strateginius tikslus sąvartynuose šalinti tik apdorotas, t. y. išrūšiavus likusias, netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti atliekas, taigi, šio pirkimo objektas yra susijęs su viešuoju interesu – asmenų teise į švarią ir sveiką aplinką.

53Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad jo vykdomo konkurso objektas yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau apeliantas nepateikė įrodymų, kad šiuo konkursu siekiamų įsigyti paslaugų skubus įgyvendinimas nagrinėjamu atveju turi prioritetą prieš viešąjį interesą užtikrinti teisėtą ir racionalų lėšų panaudojimą bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą laikantis Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų principų.

54Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo galima daryti išvadą, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų esminiai principai, o pirkimo dalykas nėra susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimu kuo skubiau, prioritetas tokiu atveju teiktinas viešajam interesui užtikrinti teisėtą ir racionalų lėšų panaudojimą bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

55Kaip nurodo pats apeliantas atskirajame skunde, Kauno rajono teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos iki sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo nepertraukiamumą užtikrina dabartiniai atliekų tvarkytojai UAB ,,Ekonovus“ ir UAB ,,Kauno švara“. Taip pat nustatyta, kad 2005-01-06 Steigimo sutartimi Kauno miesto savivaldybės taryba, Kauno rajono savivaldybės taryba bei kitų savivaldybių tarybos ir UAB ,,Kauno švara“ įsteigė VšĮ ,,Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, kuriai pavedė Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą ir administravimą. VšĮ ,,Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamą projektą ,,Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008), kurio tikslas – užtikrinti, kad būtų perdirbama ir kitaip panaudojama ne mažiau kaip 50 proc. visų Kauno regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų. Įgyvendinama šį projektą, 2013-12-13 VšĮ ,,Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ pasirašė rangos sutartį ,,Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimas ir statyba“ su jungtinės veiklos pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe Konsorciumu RTS, sutarties įvykdymo terminas numatytas 2015 metų pabaiga. Įgyvendinus šį projektą, visos Kauno mieste, Jonavos mieste, Jobnavos, Kaišiadorių, Raseinių ir Kauno rajonuose surinktos mišrios komunalinės atliekos bus tvarkomos Kauno mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2013-10-08 rašte Nr. (17-2)-D8-8505 nurodė, kad pereinamuoju laikotarpiu, kol Kauno regiono atliekų tvarkymo ar kiti subjektai, turintys savivaldybių įgaliojimus, neįgyvendino mechaninio-biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statybos projekto, komunalines atliekas po pirminio rūšiavimo būtų galima vežti į Kauno regiono nepavojingų atliekų sąvartyną (b. l. 120). Šios aplinkybės patvirtina, kad Kauno regione yra įgyvendinamas bendras Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos planas, tame tarpe ir užduotis užtikrinti atliekų rūšiavimą, todėl darytina išvada, kad dėl laikino atsakovo vykdomo konkurso sustabdymo asmenų teisė į švarią ir sveiką aplinką nebus pažeista.

56Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šiuo atveju prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti teisėtą ir racionalų lėšų panaudojimą bei lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Šiems tikslams pasiekti ir užtikrinti būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo byloje įvykdymą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šioje byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

57Apelianto argumentai, kad pagal Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projektą savivaldybė nespės įgyvendinti jo užduočių ir dėl to patirs žalą, ir kad ieškovo šiuo atveju tikrasis siekis yra ne konkurso sąlygų ginčijimas, o tikslingas viešojo pirkimo procedūrų vilkinimas, yra paremti tik prielaidomis, todėl atmestini kaip nepagrįsti.

58Atmestinas ir apelianto prašymas pakeisti pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant perkančiajai organizacijai Kauno rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, išsprendus klausimą dėl pirkimo sąlygų teisėtumo ir galbūt priėmus ieškovui palankų sprendimą, t.y. pripažinus, kad pirkimo sąlygos pažeidžia VPĮ įtvirtintas normas, tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas negalėtų būti vykdomas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir tolimesnis viešojo pirkimo vykdymas pagal ieškovo ginčijamas pirkimo sąlygas, neatitiktų ekonomiškumo principo.

59Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, ar kad pažeidžia viešąjį interesą, teisingumo, sąžiningumo ar protingumo principus (CK 1.5 str., CPK 6-8, 12, 17 str.). Be to, nenustatyta, jog ginčijamo pirkimo procedūros sustabdymas ieškovui būtų suteikęs perdėto pranašumo ar neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų ir tikslų (CPK 4237 str. 1 d.). Įvertinus tai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta bei teisėta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista.

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

61Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Kauno švara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. 1. Sustabdyti Kauno rajono savivaldybės vykdomą viešojo pirkimo konkursą... 6. 2. Panaikinti Kauno rajono savivaldybės vykdomo viešojo pirkimo konkurso... 7. 2.1. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1.1.6. punktą, kuriame... 8. 2.2.2 priedo Techninė specifikacija 1.1.7. punktą, kuriame įvardinant... 9. 2.3. Konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės,... 10. 2.4. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 8.1 punktą, kuris... 11. 2.5. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 8.2 punktą, kuris... 12. 2.6. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 1.1.2 punktą, kuris... 13. 2.7. Konkurso sąlygų 5 priedo - Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties... 14. 2.8. Konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės,... 15. 2.8.1. - ne mažiau kaip 5 šiukšliavežius (ne mažesnės kaip 19 m3 talpos)... 16. 2.8.2. - buitinių atliekų konteinerių plovimo automobilį (kiekvienai... 17. 2.9. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 9.3. punktą, kuris... 18. 2.10. Konkurso sąlygų 2priedo Techninė specifikacija 9.2. punktą, kuris... 19. jog šiukšliavežiai turi būti ne senesni kaip 7 (septynerių metų) per... 20. 2.11. Konkurso sąlygų 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 7 punktą... 21. 2.12. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 10.14 punktą... 22. jog pasibaigus sutarties galiojimo terminui, Paslaugos teikėjas privalo visus... 23. 2.13. Konkurso sąlygų 2 priedo Techninė specifikacija 13.5 punktą... 24. 2.14. Konkurso sąlygų 5 priedo - Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties... 25. 9.4.1 iš individualių valdų už kiekvieną pagal nustatytą grafiką... 26. 9.4.2 iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių, už kiekvieną pagal... 27. 9.4.3 Iš įmonių, įstaigų ir organizacijų už kiekvieną pagal nustatytą... 28. 9.4.4 Už atliekų turėtojų neaprūpinimą komunalinių atliekų rinkimo... 29. 9.4.5 už sugadintų konteinerių, nepriklausomai kas juos sugadino,... 30. 9.4.6 už paliktas netvarkingas komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo... 31. 9.4.7 už konteinerių priežiūros sanitarinių - higieninių normų... 32. 9.4.8. už išrūšiuotų atliekų (antrinių žaliavų), biologiškai... 33. 9.4.9 nustačius, kad į atliekų apdorojimo ir/ar šalinimo įrenginius,... 34. 3. Pakeisti Kauno rajono savivaldybės vykdomo viešojo pirkimo konkurso... 35. 4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 36. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Kauno... 37. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 38. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi sustabdė atsakovo Kauno... 39. 17 000 000 Lt). Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes bei į... 40. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 41. Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 42. 1. Teismas neįvertino viešojo intereso egzistavimo fakto, bei nesivadovavo... 43. 2. Aplinkos ministerija yra užregistravusi Valstybinio strateginio atliekų... 44. 3. Teismas nutartyje nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos... 45. 4. Ieškovas yra Regioninio Lapių sąvartyno operatorius ir nuomininkas, tuo... 46. Ieškovas UAB „Kauno švara“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 47. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 48. Atskirasis skundas netenkintinas.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 50. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 51. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tenkino... 52. Apeliantas prašo panaikinti skundžiama nutartimi taikytas laikinąsias... 53. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad jo vykdomo... 54. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 55. Kaip nurodo pats apeliantas atskirajame skunde, Kauno rajono teritorijoje... 56. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šiuo atveju prioritetas teiktinas... 57. Apelianto argumentai, kad pagal Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano... 58. Atmestinas ir apelianto prašymas pakeisti pirmosios instancijos teismo... 59. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 61. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....