Byla e2-4351-345/2018
Dėl atsakovės 2018 m. liepos 12 d. sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „LiMAP“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl atsakovės 2018 m. liepos 12 d. sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė UAB „LiMAP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės (Perkančiosios organizacijos) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pirkimo Kelio (statinio) ir kelio žemės sklypų kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos paslaugų pirkime (pirkimo Nr. 371492) (toliau – ir Pirkimas) I ir III dalyse 2018 m. liepos 12 d. priimtus sprendimus Nr. (11.7)2-2915 ir Nr. (11.7)2-2917, kuriais atmestos ieškovės pretenzijos dėl pateikimo ieškovei susipažinti su tiekėjų UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktais paaiškinimais ir įrodymais, kuriais šie tiekėjai įrodinėjo savo pasiūlytų neįprastai mažų kainų pagrįstumą Pirkime bei dėl įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovės prašoma informacija yra konfidenciali, pateikimo; nustačius, jog tiekėjai UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ nepagrindė neįprastai mažų kainų, panaikinti I Pirkimo 1, 2 ir 3 dalių ir III Pirkimo 2 ir 4 dalių rezultatus; ieškovės naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovė nurodo, kad atsakovė vykdo Kelio (statinio) ir kelio žemės sklypų kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos paslaugų pirkimą (pirkimo Nr. 371492) (toliau – ir Pirkimas), išskirstytą į tris atskiras dalis. Ieškovė, abejodama Pirkimo dalyvių pasiūlytų kainų pagrįstumu, atsakovei 2018 m. birželio 26 d. pateikė prašymus pareikalauti Pirkimo I ir III dalių laimėtojų pateikti neįprastai mažų kainų pagrindimus ir leisti susipažinti su dalyvių pateiktais neįprastai mažas kainas pagrindžiančiais paaiškinimais. Perkančioji organizacija 2018 m. liepos 2 d. pateiktame atsakyme ieškovei nurodė, jog dėl tiekėjų pateiktos informacijos konfidencialumo ieškovės prašymo tenkinti negali. Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kuria prašė: 1) pateikti ieškovei susipažinti tiekėjų UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktus paaiškinimus ir įrodymus, kuriais šie tiekėjai įrodinėjo savo pasiūlytų neįprastai mažų kainų pagrįstumą; 2) tuo atveju, jeigu Perkančioji organizacija atsisakys tenkinti ieškovės prašymą pateikti dalyvių paaiškinimus ir įrodymus dėl neįprastai mažų kainų dėl jų konfidencialumo, pateikti konkrečius UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktus įrodymus, patvirtinančius, jog prašoma informacija yra konfidenciali (komercinė paslaptis). Atsakovė ieškovės pretenzijos 2018 m. liepos 12 d. sprendimais netenkino. Kadangi tiek ieškovės pretenzijos, tiek atsakovės sprendimai priimti tame pačiame Pirkime ir identiški turiniu, ieškovė juos skundžia kartu.

73.

8Ieškovės teigimu, pasiūlymą aiškinantys duomenys (šiuo atveju – neįprastai mažos kainos pagrindimas, detalizuojantis kainą ir jos sudedamąsias dalis) taip pat laikytini pasiūlymo dalimi. Dėl to atsakovės motyvas ieškovei neleisti susipažinti su minėta informacija dėl to, jog ji nėra pasiūlymo dalis, vertintinas kaip nepagrįstas.

94.

10Remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 20 straipsnio 3 dalimi, nagrinėjamu atveju atsakovei nekilo abejonių dėl tiekėjų UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktų neįprastai mažų kainų pagrindimų konfidencialumo visa apimtimi, tačiau tai objektyviai nėra įmanoma. Net ir tuo atveju, jei minėtų tiekėjų nurodytos informacijos dalis atitinka komercinės paslapties sampratą, ieškovei turėjo būti leidžiama susipažinti su duomenimis apie tiekėjų pateiktų įrodymų pobūdį, kiekį ar kitus objektyvius duomenis, nedetalizuojant jų turinio ir tokiu būdu neatskleidžiant konfidencialios informacijos. Be to, tiekėjų paaiškinimai dėl neįprastai mažos kainos nelaikytini turinčiais komercinę vertę.

115.

12Ieškovė pažymėjo, kad atsižvelgiant į naujausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje keliami daug didesni reikalavimai neįprastai mažos kainos pagrindimui, nagrinėjamu atveju tiekėjai tikėtinai pateikė tik formalius ir deklaratyvius paaiškinimus be jokių įrodymų, todėl atitinkamai, perkančioji organizacija teiktinos susipažinimui informacijos neturėjo.

136.

14Atsakovės sprendimai neleisti ieškovei susipažinti su tiekėjų UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktų neįprastai mažų kainų pagrindimu yra neteisėti, pažeidžiantys VPĮ 20 straipsnio 4 dalį, todėl naikintini. Dėl nurodytos aplinkybės, atsakovei netenkinus ieškovės prašymo susipažinti su minėta informacija, ieškovei nėra žinoma, ar minėti tiekėjai pagrindė savo kainas. Dėl to ieškovė prašo teismo įpareigoti Perkančiąją organizaciją pateikti UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ neįprastai mažų kainų pagrindimus ir nustačius, kad objektyvių neįprastai mažas kainas patvirtinančių įrodymų jie nepateikė, panaikinti I Pirkimo 1, 2 ir 3 dalių ir III Pirkimo 2 ir 4 dalių rezultatus.

157.

16Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pateiktame atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

178.

18Atsakovė nurodo, kad vykdydama VPĮ 57 straipsnyje nustatytą pareigą ji kreipėsi į tiekėjus dėl neįprastai mažos kainos. Tiekėjams pateikus neįprastai mažų kainų pagrindimus, atsakovei juos įvertinus, tiekėjams UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ nurodžius, kad kainos pagrindimo informacija laikytina konfidencialia, atsakovei pripažinus, kad neįprastai mažų kainų pagrindimas atitinka konfidencialumo reikalavimus, ieškovei galimybė su minėtais dokumentais susipažinti nesudaryta pagrįstai.

199.

20Teismų praktika dėl duomenų konfidencialumo, pirkimų objektas ir tiekėjų paaiškinimai buvo pakankami atsakovės sprendimui dėl pateiktų duomenų konfidencialumo priimti. Pažymėjo, kad, be kita ko, įvertino ir aplinkybę, jog pati ieškovė kainos dalis nurodė kaip komercinę paslaptį.

2110.

22Atsakovė, remdamasi Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122, pažymėjo, kad tiekėjas turi teisę pasirinkti, kuriais įrodymais grįs savo kainos realumą. Atsakovė, įvertinusi tiekėjų pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus, sprendė, kad visų tiekėjų pateikti pagrindimai atitinka minėtų rekomendacijų nuostatas.

2311.

24Atsakovė pažymi, kad remiantis VPĮ 20 straipsniu, konfidencialia negalima laikyti informacijos apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis.

2512.

26Tiekėjai UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ nurodė, kad kainos pagrindimo informacija laikytina konfidencialia, todėl nėra viešai žinoma ir tretiesiems asmenims laisvai prieinama informacija. Minėta informacija skirta pasiūlymo įvertinimui konkurse, analogiškus duomenis konfidencialia informacija laiko tiek ieškovė, tiek tretieji asmenys, todėl leidimas ieškovei susipažinti su šiais duomenimis pažeistų sąžiningą konkurenciją, suteiktų vienam tiekėjui daugiau teisių. Be to, tiekėjai UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateikti ar leisti susipažinti su ieškovės pasiūlytos kainos sudėtinėmis dalimis neprašė.

2713.

28Ieškovė dublike pažymėjo, kad ieškovė neprašė atsakovės pateikti UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ konfidencialią informaciją sudarančių duomenų ir ne visi tiekėjo pateikti duomenys gali būti pripažįstami konfidencialiais. Atsižvelgiant į tai, atsakovė galėjo pateikti ieškovei jos prašomą informaciją. Nurodė, kad teisės aktai nenustato, kokiais dokumentais ir kaip turi būti pagrįsta neįprastai maža kaina. Vadovaujantis kasacinio teismo suformuota praktika, tiekėjams grindžiant neįprastai mažą kainą, kartu turi būti pateikti įrodymai, leidžiantys įsitikinti jos realumu.

2914.

30Atsakovė triplike nurodė, kad tiekėjų pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimus ji pripažino pagrįstais, objektyviais ir patikrinamais duomenimis. Ieškovės teiginiai dėl objektyvesnių ir skaidresnių kriterijų, vertinant pasiūlymus, yra deklaratyvūs, kadangi pati ieškovė nenurodo, kokie tai kriterijai. Ieškovė remiasi deklaratyvaus pobūdžio teiginiais ir citatomis iš teismų praktikos, kur buvo nagrinėtos bylos su kitokiomis faktinėmis aplinkybėmis. Atsakovė, priešingai, remiasi teismo sprendimu analogiškoje byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-656-180/2018), kur faktinės aplinkybės yra tapačios nagrinėjamoms.

3115.

32Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Vilniaus hidroprojektas“, su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pažymi, kad ieškovė, žinodama kito tiekėjo darbų kainos sudedamąsias dalis, ir kainodarą, nesąžiningai konkuruotų ir tai ribotų ūkio subjektų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo bei proporcingumo principų įgyvendinimą. Trečiasis asmuo patvirtina, kad jo prašymas kainos pagrindimą laikyti konfidencialia informacija yra grindžiamas informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, sąrašu, kuris buvo patvirtintas įmonės valdybos sprendimu, įformintu 2018 m. balandžio 10 d. protokolu Nr. 02. Trečiojo asmens atžvilgiu konfidencialios informacijos apsaugą atsakovė taikė pagrįstai.

3316.

34Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Žemės matavimų grupė“, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo pranešimą trečiojo asmens buveinės adresu išsiuntus pakartotinai 2018 m. spalio 9 d., procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. spalio 12 d. Ieškinys tenkintinas iš dalies

3517.

36Byloje nustatyta, kad atsakovė (toliau – perkančioji organizacija) 2018 m. kovo 22 - 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) paskelbė viešuosius pirkimus: „Kelio (statinio) ir kelio žemės sklypų kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos paslaugų I pirkimas“ (pirkimo Nr. 371492, toliau – Pirkimas 1); „Kelio (statinio) ir kelio žemės sklypų kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos paslaugų III pirkimas“ (pirkimo Nr. 372696, toliau – Pirkimas 2), abu bendrai - Pirkimai. Kiekvienas pirkimas išskaidytas į keturias dalis (Pirkimuose žymėjimas I, II, III ir IV).

3718.

38Perkančioji organizacija 2018 m. birželio 19 d. ir 2018 m. birželio 21 d. sprendimais dėl pirkimo procedūros rezultatų Nr. (11.7)2-2504 ir Nr. (11.7)2-2572 kiekvienoje Pirkimų dalyje nustatė pasiūlymų eiles. Pirkimų dalių laimėtojais buvo pripažinti tiekėjų pasiūlymai, kuriuose buvo nurodyta mažiausia kaina.

3919.

40Pirkimo 1 I ir III dalyse ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų laimėtoja pripažinta UAB „Žemės matavimų grupė“, II dalyje – UAB „Vilniaus hidroprojektas“, IV dalyje – ūkio subjektų grupės UAB „LiMAP“ ir VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto pasiūlymas. Pirkimo 2 I ir III dalyse ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų laimėtojais pripažinti ūkio subjektų grupės UAB „LiMAP“ ir VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto pasiūlymai, II ir IV dalyse – UAB „Žemės matavimų grupė“ pasiūlymai.

4120.

42Ieškovė 2018 m. birželio 26 d. kreipėsi į atsakovę su prašymu pareikalauti, kad UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktų neįprastai mažų kainų pagrindimus ir leisti susipažinti su šių tiekėjų pateiktais paaiškinimais ir įrodymais, kuriais jie įrodinėja neįprastai mažų kainų pagrįstumą. 2018 m. liepos 2 d. atsakovės pateiktuose atsakymuose nurodyta, kad perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir nustačiusi neįprastai mažas kainas, pareikalavo dalyvių (ieškovės ir trečiųjų asmenų) jas pagrįsti. Visi dalyviai pateikė tinkamus kainos pagrindimus, perkančioji organizacija nustatė ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus ir apie tai pranešė kitiems Pirkimų dalyviams. Nurodė, kad ieškovei trečiųjų asmenų pateiktų kainos pagrindimų neteiks, kadangi pateikta informacija nurodyta kaip konfidenciali (komercinė paslaptis).

4321.

442018 m. liepos 4 d. ieškovė pateikė pretenzijas, kuriose prašė pateikti ieškovei susipažinti su tiekėjų UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktais paaiškinimais ir įrodymais, kuriais šie tiekėjai įrodinėjo neįprastai mažų kainų pagrįstumą; pretenzijos netenkinimo atveju pateikti konkrečius tiekėjų pateiktus įrodymus, patvirtinančius prašomos pateikti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija 2018 m. liepos 12 d. sprendimais ieškovės pretenzijas atmetė.

4522.

46Tais atvejais, kai tiekėjui pripažintinas teisinis suinteresuotumas, tačiau dėl jo keliamų reikalavimų nėra pagrindo naikinti perkančiosios organizacijos sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo, o sudarytą viešojo pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia, peržiūros institucija (teismas) vis tiek privalo užtikrinti veiksmingą pažeistų teisių gynybą (nepaneigiant šalių galimybės kvestionuoti VPĮ konfidencialumo nuostatų taikymo dėl prašymo supažindinti su kitų tiekėjų pasiūlymais pateikimo momento (savalaikiškumo) ir atskleistinos informacijos apimties, o teismams tai vertinti), inter alia, įpareigojant perkančiąją organizaciją supažindinti su ieškovo prašyta informacija, reikalinga naujai peržiūros procedūrai inicijuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013; 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-415/2015). Jei tiekėjas dėl nesupažindinimo su kito dalyvio pasiūlymu gali teisėtai pateikti pretenziją, tuo pačiu pagrindu jis gali kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus ir teisme. Ieškinys pateikiamas teismui iš esmės dėl to, kad ieškovo reikalavimai nebuvo patenkinti ikiteisminėje ginčo stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018; 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-212-378/2018). Nagrinėjamu atveju ieškovė turi teisinį suinteresuotumą ginti savo subjektinę teisę į informaciją, todėl toliau sprendžiama dėl ieškovės prašymų susipažinti su kitų tiekėjų pateiktais paaiškinimais bei įrodymais dėl jų pasiūlytos neįprastai mažos kainos arba įrodymų apie tokios informacijos konfidencialumą pateikimą, o atsakovės sprendimų tokius prašymus atmesti pagrįstumo.

4723.

48VPĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. (VPĮ 20 straipsnio 2 dalis). To paties straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose įvardyta informacija, kurios negalima laikyti konfidencialia. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 straipsnio 3 dalis). Suinteresuoti dalyviai gali prašyti perkančiosios organizacijos supažindinti juos su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška <..>, tačiau negali būti atskleidžiama informacija, kurią kandidatai ar dalyviai nurodė kaip konfidencialią nepažeisdami šio straipsnio 2 dalies nuostatų (VPĮ 20 straipsnio 4 dalis).

4924.

50Visų pirma, teismas pažymi, kad šiuo atveju vertinimas, ar neįprastai mažos kainos pagrindimas yra pasiūlymo dalis, ar ne, nėra reikšmingas, kadangi VPĮ 20 straipsnis reglamentuoja konfidencialumą vykdant viešuosius pirkimus bendrąja prasme. Tai suprantama iš šio straipsnio pozicijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Penktasis skirsnis „Bendrosios taisyklės“), VPĮ 20 straipsnio 1 dalies formuluotės, pagal kurią informacija, kuriai taikomos šio straipsnio nuostatos, apima bet kurią informaciją, gautą iš tiekėjų ir jų nurodytą kaip konfidencialią, bei iš teismų praktikos, viešuosiuose pirkimuose konfidencialumą siejančios su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatomis dėl VPĮ konfidencialios informacijos sampratos nebuvimo. Atsižvelgiant į tai, be kita ko, nepritartina atsakovės pozicijai dėl ieškinio reikalavimų nepagrįsto grindimo aktualiausia kasacinio teismo praktika, susijusia su tiekėjų pateiktos informacijos konfidencialumu. Priešingai, tokia kasacinio teismo praktika privalu vadovautis tiek viešojo pirkimo dalyviams, tiek šiuo atveju ir teismui, sprendžiančiam reikalavimų pagrįstumo klausimą.

5125.

52Kadangi, kaip minėta, aukščiau, VPĮ konfidencialios informacijos - komercinės paslapties ir konfidencialiųjų pasiūlymų aspektų samprata VPĮ nėra įtvirtinta, sprendžiant dėl tokios informacijos apsaugos, taikytinos atitinkamos CK nuostatos ir jų taikymo bei aiškinimo praktika. Remiantis CK 1.116 straipsnio 1 dalimi, informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017; 2018 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).

5326.

54Tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. <..> Be to, vien tai, kad kitais atvejais (įprastai) tam tikra su tiekėju ir jo veikla susijusi informacija nėra laisvai prieinama kitiems ūkio subjektams, nereiškia, kad viešųjų pirkimų procedūrose ji yra saugotina, jei neatitinka komercinės paslapties sampratos. <..> Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks nurodymas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į CK 1.116 straipsnio nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).

5527.

56Nagrinėjamu atveju 2018 m. birželio 4 d. atsakovės viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu (Pirkimas 1) nustačius, kad UAB „Žemės matavimų grupė“ (Pirkimo 1 I ir III dalyse) ir UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (Pirkimo II dalyje) pasiūlymuose nurodytos kainos yra neįprastai mažos, nutarta šių dalyvių reikalauti pagrįsti pateiktuose pasiūlymuose nurodytas neįprastai mažas kainas. 2018 m. birželio 4 d. raštais perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalimi, atitinkamai kreipėsi į trečiuosius asmenis su reikalavimu iki 2018 m. birželio 8 d. 9.00 val. CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlytų kainų pagrindimus.

5728.

58UAB „Vilniaus hidroprojektas“ 2018 m. birželio 6 d. raštu atsakovės viešųjų pirkimų komisijai pateikė paaiškinimus dėl kainos pagrindimo bei pridėjo UAB „Vilniaus hidroprojektas“ kainos išskaidymo lentelę. 2018 m. birželio 28 d. atsakovė per CVP IS kreipėsi į UAB „Vilniaus hidroprojektas“, prašydama iki 2018 m. liepos 2 d. atsakyti, ar rašte dėl kainos pagrindimo pateikta informacija yra konfidenciali (komercinė paslaptis). UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktame atsakyme nurodyta, kad pateikta informacija yra konfidenciali. Trečiojo asmens UAB „Vilniaus hidroprojektas“ teigimu, perkančioji organizacija konfidencialios informacijos apsaugą šio trečiojo asmens atžvilgiu taikė motyvuotai, kadangi trečiojo asmens prašymas kainos pagrindimą laikyti konfidencialia informacija grindžiamas informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, sąrašu.

5929.

60UAB „Žemės matavimų grupė“ 2018 m. birželio 5 d. atsakovei pateikė kainos pagrindimo lenteles.

6130.

62Pasisakant dėl atsakovės veiksmų UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktos informacijos vertinimo kaip konfidencialios atveju, pažymėtina, kad atsakovė į trečiąjį asmenį su klausimu apie pateiktos informacijos konfidencialumą kreipėsi gavusi ieškovės 2018 m. birželio 26 d. prašymą. Nors UAB „Vilniaus hidroprojektas“, grįsdamas neįprastai mažą kainą, pateikė ne tik pasiūlytos kainos išskaidymą, bet ir rašytinius paaiškinimus, atsakovė, formuluodama klausimą dėl konfidencialios informacijos apimties, nepagrįstai perėmė šios tiekėjos teisę pačiai apibrėžti jos nurodomos konfidencialios informacijos apimtį. Perkančiosios organizacijos klausimo formuluotė, dar negavus atsakymo iš tiekėjos, suponuoja išvadą apie visos pateiktos informacijos dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo konfidencialumą, nors pareiga apibrėžti tokios informacijos apimtį bei ją pagrįsti kyla tiekėjui. Be to, tiekėja, teikdama atsakymą perkančiajai organizacijai ir patvirtinusi, jog visa 2018 m. birželio 6 d. rašte pateikta informacija yra konfidenciali, jokių argumentų, kad tokių duomenų atskleidimas pažeis jos teisėtus interesus, nepateikė. Aplinkybė, jog trečiasis asmuo teismui pateikė įmonės valdybos sprendimą, įformintą 2018 m. balandžio 10 d protokolu Nr. 02, kuriame patvirtintas informacijos, laikomos bendrovės komercine paslaptimi sąrašas, nei jos, nei atsakovės veiksmų vertinimui šiuo atveju reikšmės neturi – byloje nėra duomenų apie savalaikį tokios informacijos pateikimą (tiek pagal atsakovės pareikalavimą, tiek tiekėjos iniciatyva), atsakant į 2018 m. birželio 28 d. atsakovės pranešimą. Be to, trečiojo asmens pateiktas dokumentas nėra pasirašytas, nežinomi jį sudarę asmenys, todėl neatitinka įrodymų patikimumo reikalavimo.

6331.

64Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Šiuo atveju net ir tinkamai pagrindus teikiamos informacijos konfidencialumą, pats UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktos informacijos pobūdis (be kainos sudėtinių dalių išskaidymo pateikti rašytiniai paaiškinimai) suponuoja galimybes ieškovei pateikti tam tikrą dalį iš UAB „Vilniaus hidroprojektai“ gautos informacijos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovei per CVP IS tiekėjos UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateikta informacija pagrindo spręsti apie jos nurodytą konfidencialumą CK 1.116 straipsnio prasme nesudarė, perkančioji organizacija pareigos išsiaiškinti neviešintinos informacijos apimtį taip pat nesiėmė, teiginių, kad jai pateiktas neįprastai mažų kainų pagrindimas atitinka konfidencialumo reikalavimus, taipogi nepagrindė, ieškovei galimybė susipažinti su UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateikta informacija (jos dalimi) ar duomenimis dėl tokios informacijos konfidencialumo, atsižvelgiant į jos pobūdį, dėl informacijos netinkamo įvertinimo nesudaryta nepagrįstai.

6532.

66Vertinant atsakovės veiksmus UAB „Žemės matavimų grupė“ pateiktos informacijos vertinimo kaip konfidencialios atveju, pažymėtina, kad duomenų apie tiekėjos UAB „Žemės matavimų grupė“ nurodytą informacijos (2018 m. birželio 5 d. pateiktų kainų pagrindimo lentelių) konfidencialumą byloje nėra. T. y., tokių duomenų nenurodė nei tiekėja, nei pati atsakovė kreipėsi į tiekėją su prašymu nurodyti konfidencialios informacijos apimtį ar, ją gavusi, vertino. Aplinkybės, kurių pagrindu atsakovė ieškovei nurodė negalinti leisti susipažinti su UAB „Žemės matavimų grupė“ pateiktu neįprastai mažos kainos pagrindimu, pagal byloje esančius įrodymus, nenustatytos. Tiek perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės prašymą dėl susipažinimo su šio tiekėjo pateikta informacija (ar jos dalimi), tiek teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodyti atsakovės motyvai vertintini kaip deklaratyvūs. Pažymėtina, kad trečiojo asmens UAB „Žemės matavimų grupė“ atsakymas į atsakovės 2018 m. birželio 6 d. raštą dėl Pirkime 2 pasiūlytos kainos pagrindimo į bylą apskritai nepateiktas.

6733.

68Papildomai pažymėtina, jog atsakovės argumentas dėl to, jog analogiškus duomenis konfidencialia informacija laiko tiek ieškovė, tiek tretieji asmenys, ir dėl to leidimas ieškovei susipažinti su šiais duomenimis pažeistų sąžiningą konkurenciją, yra nepagrįstas – byloje sprendžiama ne dėl ieškovės, bet dėl trečiųjų asmenų pateiktos informacijos konfidencialumo. Atitinkamai, atsakovės argumentas apie tai, jog tretieji asmenys neteikė prašymo susipažinti su ieškovės pasiūlytos kainos sudėtinėmis dalimis, atsakovės veiksmų vertinimui taipogi neturi. Teismas taip pat pažymi, kad atsakovės nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2A-656-180/2018, dėl skirtingų bylų faktinių aplinkybių, duomenų jose, vertinti kaip analogiškos nagrinėjamam atvejui negali.

6934.

70Teismas, konstatavęs ieškovės subjektinės teisės į informaciją pažeidimą, pažymi, kad kai perkančioji organizacija sprendžia dėl jai pateiktos informacijos pripažinimo nevieša, tai ji privalo daryti ypač atidžiai, siekti, kad nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir suvaržytos tiekėjų teisės peržiūros procedūroje. Nagrinėjamu atveju tretieji asmenys neįrodė, kuo jų pateiktų duomenų grindžiant neįprastai mažą kainą atskleidimas pakenktų jų teisėtiems komerciniams interesams, o atsakovė, vertindama jai pateiktos informacijos pobūdį, nebuvo atidi ir rūpestinga. Ieškovės prašymas pateikti kitų tiekėjų paaiškinimus bei įrodymus dėl jų pasiūlytos neįprastai mažos kainos arba įrodymus apie tokios informacijos konfidencialumą buvo įvertintas formaliai.

7135.

72Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, perkančiosios organizacijos sprendimai netenkinti ieškovės prašymų dėl susipažinimo su trečiųjų asmenų pateiktais neįprastai mažų kainų pagrindimais arba įrodymais apie tiekėjų pateiktos informacijos konfidencialumą vertintini kaip nepagrįsti ir naikintini. Atsakovė įpareigotina ieškovei raštu pateikti trečiojo asmens UAB „Žemės matavimų grupė“ pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, trečiojo asmens UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą arba įrodymus, patvirtinančius ieškovės prašomos pateikti informacijos konfidencialumą.

7336.

74Teismui pripažinus, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neleido susipažinti su kitų tiekėjų pateikta informacija arba duomenimis, kuriais grindžiamas tiekėjų pateiktos informacijos konfidencialumas, spręstina, kad nagrinėjamu atveju šalys grąžintinos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, kur jos iš naujo apsibrėžtų savo ginčo ribas pagal naujai paaiškėjusią informaciją. T. y. tik tenkinus ieškovės prašymą susipažinti su trečiųjų asmenų pateikta informacija arba duomenimis, kuriais pagrįstas tokios informacijos konfidencialumas, ieškovė galėtų spręsti dėl teisės kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus nustatant Pirkimų laimėtojus realizavimo. Tik trečiųjų asmenų pateiktos informacijos ar jos pagrindimo konfidencialia įvertinimas leistų apibrėžti ginčo dėl pasiūlymų laimėtojų nustatymo ribas, ieškinio faktinį ir teisinį pagrindus. Nagrinėjamu atveju faktinis ieškinio pagrindas bei jo tinkamas teisinis įvertinimas negali būti siejamas tik su ieškovės spėjimu apie trečiųjų asmenų pateiktų duomenų, jiems grindžiant neįprastai mažas kainas, apimtį. Nesusipažinusi su trečiųjų asmenų pateiktu neįprastai mažų kainų pagrindimu (ar jo dalimi) arba neįvertinusi priežasčių, dėl kurių tokia informacija yra konfidenciali, ieškovė negali tinkamai parengti pretenzijos. Atsižvelgiant į tai, ieškinio reikalavimas dėl Pirkimų rezultatų panaikinimo atmestinas.

7537.

762018 m. spalio 3 d. atsakovė, teismui pateikdama duomenis, susijusius su jos priimtais skundžiamais sprendimais, pateikė prašymą ieškovės ir trečiųjų asmenų neįprastai mažų kainų pagrindimus ir su tuo susijusius duomenis pripažinti nevieša bylos medžiaga. Prašymą motyvavo tuo, kad ieškovė ir tretieji asmenys yra tarpusavyje konkuruojantys subjektai, išviešinus trečiųjų asmenų nurodytą kaip konfidencialią informaciją, ieškovė ateityje galėtų naudotis šia informacija, teikdama pasiūlymus kituose viešuosiuose pirkimuose, tuo pažeidžiant trečiojo asmens komercinius interesus ir teisę į sąžiningą konkurenciją.

7738.

78Teismui pripažinus, jog ieškinys dalyje dėl ieškovės reikalavimo susipažinti su trečiųjų asmenų pateiktais neįprastai mažos kainos pagrindimais (jų dalimi) ar informacija, kurios pagrindu minėti duomenys laikomi konfidencialiais, yra pagrįstas, įvertinus konstatuotas aplinkybes dėl trečiųjų asmenų nepagrindimo, kad tokios informacijos atskleidimas pakenktų jų teisėtiems interesams, bei atsakovės formalų ir nepagrįstą tokių duomenų įvertinimą, spręstina, kad 2018 m. spalio 3 d. atsakovės pateiktas prašymas dėl ieškovės ir trečiųjų asmenų neįprastai mažų kainų pagrindimų pripažinimo neviešais yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad atsakovei prašyme nedetalizavus prašomos pripažinti nevieša informacijos apimties ir nenurodžius, kurie konkrečiai duomenys turi būti laikomi susijusiais su ieškovės ir trečiųjų asmenų pateiktais neįprastai mažų kainų pagrindimais, prašymas dėl tokios informacijos pripažinimo nevieša taipogi vertintinas kaip nepagrįstas.

7939.

80Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „LiMAP“ laikoma ginčą iš dalies laimėjusia šalimi, todėl ji turi teisę į dalies bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai). Pagal byloje esančius duomenis, ieškovė sumokėjo 301 Eur žyminio mokesčio. Spręstina, kad ieškovei atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dalis, ieškinį tenkinus iš dalies, yra ½ (150,50 Eur). Minėtos išlaidos ieškovės naudai priteisiamos iš atsakovės.

8140.

82Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateikė duomenis apie patirtas 300,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio dalį atmetus, trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (150,00 Eur) trečiajam asmeniui priteisiamos iš ieškovės.

83Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270, 4231 - 42310 straipsniais,

Nutarė

84ieškovės UAB „LiMAP“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo tenkinti iš dalies.

85Pripažinti neteisėtais atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2018 m. liepos 12 d. sprendimus Nr. (11.7)2-2915 ir Nr. (11.7)2-2917.

86Įpareigoti atsakovę Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos ieškovei UAB „LiMAP“ raštu pateikti trečiojo asmens UAB „Žemės matavimų grupė“ pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, trečiojo asmens UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą arba įrodymus, patvirtinančius ieškovės prašomos pateikti informacijos konfidencialumą. Nustatyti, kad atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos teismo sprendimą dėl šių dokumentų pateikimo ieškovei turi įvykdyti per 14 (keturiolika) dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

87Likusioje dalyje ieškovės UAB „LiMAP“ ieškinį atmesti.

88Atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos prašymo dėl ieškovės ir trečiųjų asmenų neįprastai mažų kainų pagrindimų ir su tuo susijusių duomenų pripažinimo nevieša bylos medžiaga netenkinti.

89Priteisti iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, j. a. k. 188710638, ieškovei UAB „LiMAP“, j. a. k. 304225378, 150,50 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

90Priteisti iš ieškovės UAB „LiMAP“, j. a. k. 304225378, trečiajam asmeniui UAB „Vilniaus hidroprojektas“, j. a. k. 121896961, 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

91Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovė UAB „LiMAP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 5. 2.... 6. Ieškovė nurodo, kad atsakovė vykdo Kelio (statinio) ir kelio žemės sklypų... 7. 3.... 8. Ieškovės teigimu, pasiūlymą aiškinantys duomenys (šiuo atveju –... 9. 4.... 10. Remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir... 11. 5.... 12. Ieškovė pažymėjo, kad atsižvelgiant į naujausią Lietuvos Aukščiausiojo... 13. 6.... 14. Atsakovės sprendimai neleisti ieškovei susipažinti su tiekėjų UAB... 15. 7.... 16. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 17. 8.... 18. Atsakovė nurodo, kad vykdydama VPĮ 57 straipsnyje nustatytą pareigą ji... 19. 9.... 20. Teismų praktika dėl duomenų konfidencialumo, pirkimų objektas ir tiekėjų... 21. 10.... 22. Atsakovė, remdamasi Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų... 23. 11.... 24. Atsakovė pažymi, kad remiantis VPĮ 20 straipsniu, konfidencialia negalima... 25. 12.... 26. Tiekėjai UAB „Žemės matavimų grupė“ ir UAB „Vilniaus... 27. 13.... 28. Ieškovė dublike pažymėjo, kad ieškovė neprašė atsakovės pateikti UAB... 29. 14.... 30. Atsakovė triplike nurodė, kad tiekėjų pateiktus neįprastai mažos kainos... 31. 15.... 32. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Vilniaus... 33. 16.... 34. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Žemės... 35. 17.... 36. Byloje nustatyta, kad atsakovė (toliau – perkančioji organizacija) 2018 m.... 37. 18.... 38. Perkančioji organizacija 2018 m. birželio 19 d. ir 2018 m. birželio 21 d.... 39. 19.... 40. Pirkimo 1 I ir III dalyse ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų laimėtoja... 41. 20.... 42. Ieškovė 2018 m. birželio 26 d. kreipėsi į atsakovę su prašymu... 43. 21.... 44. 2018 m. liepos 4 d. ieškovė pateikė pretenzijas, kuriose prašė pateikti... 45. 22.... 46. Tais atvejais, kai tiekėjui pripažintinas teisinis suinteresuotumas, tačiau... 47. 23.... 48. VPĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija,... 49. 24.... 50. Visų pirma, teismas pažymi, kad šiuo atveju vertinimas, ar neįprastai... 51. 25.... 52. Kadangi, kaip minėta, aukščiau, VPĮ konfidencialios informacijos -... 53. 26.... 54. Tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną... 55. 27.... 56. Nagrinėjamu atveju 2018 m. birželio 4 d. atsakovės viešųjų pirkimų... 57. 28.... 58. UAB „Vilniaus hidroprojektas“ 2018 m. birželio 6 d. raštu atsakovės... 59. 29.... 60. UAB „Žemės matavimų grupė“ 2018 m. birželio 5 d. atsakovei pateikė... 61. 30.... 62. Pasisakant dėl atsakovės veiksmų UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateiktos... 63. 31.... 64. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų... 65. 32.... 66. Vertinant atsakovės veiksmus UAB „Žemės matavimų grupė“ pateiktos... 67. 33.... 68. Papildomai pažymėtina, jog atsakovės argumentas dėl to, jog analogiškus... 69. 34.... 70. Teismas, konstatavęs ieškovės subjektinės teisės į informaciją... 71. 35.... 72. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, perkančiosios organizacijos sprendimai... 73. 36.... 74. Teismui pripažinus, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neleido... 75. 37.... 76. 2018 m. spalio 3 d. atsakovė, teismui pateikdama duomenis, susijusius su jos... 77. 38.... 78. Teismui pripažinus, jog ieškinys dalyje dėl ieškovės reikalavimo... 79. 39.... 80. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „LiMAP“ laikoma ginčą iš dalies... 81. 40.... 82. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus hidroprojektas“ pateikė duomenis apie... 83. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270,... 84. ieškovės UAB „LiMAP“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių... 85. Pripažinti neteisėtais atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos... 86. Įpareigoti atsakovę Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo... 87. Likusioje dalyje ieškovės UAB „LiMAP“ ieškinį atmesti.... 88. Atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 89. Priteisti iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie... 90. Priteisti iš ieškovės UAB „LiMAP“, j. a. k. 304225378, trečiajam... 91. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti...