Byla 2A-914-516/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Vaidai Čistiakovienei, dalyvaujant ieškovei L. Š. , ieškovės atstovei advokatei Daliai Skerstonaitei, vertėjai Olgai Vostrenkovai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. Š. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. rugojūčio 23d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės L. Š. ieškinį atsakovui UAB “Visagino komunalininkas” dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovė L. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Visagino komunalininkas“ 6400 Lt negautų pajamų ir 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovė nurodė, kad 2003 m. balandžio 22 d. UAB „Visagino komunalininkas“ su ja sudarė darbo sutartį Nr. 105, pagal kurią ji buvo priimta dirbti direktore (įmonės vadovu). 2008 m. sausio 2 d. darbo sutarties pakeitimu jai buvo nustatytas 1600 Lt darbo užmokestis. 2010 m. kovo 30 d. bendrovės valdybos pirmininkei D. K. pasiūlius, valdybos sprendimu ji buvo atšaukta iš bendrovės vadovo pareigų nuo 2010-03-31. Tuo pačiu pavesta įmonės vyriausiajam finansininkui išmokėti priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką, o ją įpareigojo iki 2010-03-31 perduoti reikalus ir pasirašyti perdavimo -priėmimo aktą. Savo pasiūlymą valdybos pirmininkė grindė Lietuvos Respublikos akcinių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi. Valdyba balsų dauguma tokiam siūlymui pritarė.

7Ieškovė paaiškino, kad atsakovas, nutraukdamas darbo sutartį, pažeidė galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus: Darbo sutartis su ja turėjo būti nutraukta laikantis Lietuvos Respublikos DK 130 str. numatytų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų, kadangi darbo sutarties 11 punkte šalys numatė, jog įspėjimo terminai, kai darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal DK 130 straipsnio nuostatas. Ieškovės manymu, jos atžvilgiu turėjo būti taikomas keturių mėnesių įspėjimo terminas, kadangi jai iki teisės gauti senatvės pensiją liko mažiau nei 5 metai (liko 1,5 metų). Jeigu darbo sutartis su ja būtų nutraukta laikantis darbo sutarties 11 punkte nustatytų įspėjimo terminų, ji būtų gavusi darbo užmokestį nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d., t.y. už 4 mėnesius, kas sudarytų 6400 Lt sumą (po 1600 Lt kiekvieną mėnesį). Tokiu būdu ji patyrusi piniginį nuostolį, kurį ir prašo priteisti iš atsakovo.

8II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Visagino miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.

10Teismas nustatė, ieškovę su atsakovu siejo ne tik 2003 m. sudaryta darbo sutartis, bet ir jai priskirtos bendrovės vadovo (direktoriaus) pareigos, kurias nustato UAB „Visagino komunalininkas“ įstatai (toliau - Įstatai), įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009-02-10.

11Teismo teigimu, bendrovės ir jos vadovo santykiai yra specifiniai, juose yra pavedimo santykių bruožų, todėl DK yra nustatytos išimtys su bendrovės vadovu sudaromoms darbo sutartims. Viena iš nurodytų išimčių yra ta, kad su bendrovės vadovu sudaryta darbo sutartis nutraukiama vadovaujantis ne DK, bet CK ir Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais pagrindais (DK 124 straipsnio 1 punktas, Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, 37 straipsnio 3, 4 dalis). Bendrovės vadovą renkančio ir atšaukiančio organo teisė atšaukti jo išrinktą bendrovės vadovą nėra sąlygota jokių aplinkybių ir yra absoliuti. Teismas taip pat nurodė, kad bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu. Nuo bendrovės vadovo kompetencijos, veiklos ir jos rezultatų priklauso viso juridinio asmens veiklos efektyvumas. Be to, bendrovės vadovui suteikiami platūs įgaliojimai veikti bendrovės vardu, sukurti bendrovei teises ir pareigas, tam tikra apimti disponuoti bendrovės turtu. Šio vienasmenio bendrovės valdymo organo reikšmė ir svarba lemia absoliučią ir jokių sąlygų neapribotą jį išrinkusio kito bendrovės organo teisę atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų. Todėl teismas konstatavo, kad DK 130 straipsnio 1 dalyje nustatytas darbuotojo įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo prieš 4 mėnesius apribotų jį į pareigas paskyrusio bendrovės organo teisę atšaukti vadovą iš pareigų laiko atžvilgiu, nes objektyviai taptų neįmanoma užtikrinti bendrovės ir jo akcininkų interesų. Tai paneigtų bendrovės ir jos vadovo atstovavimo teisinių santykių prigimtį ir tikslus. Dėl šios priežasties teismas pripažino, kad DK 130 str. 1 d. nuostata, nėra ta socialinė garantija, kuria gali pasinaudoti ieškovė kaip bendrovės vadovė. Taigi, su bendrovės vadovu sudaryta darbo sutartis, kuri gali būti prielaida jam įgyti teisę į DK nustatytas socialines garantijas, šiuo atveju teismo teigimu negali būti laikoma sąlyga taikyti tą DK nuostatą, kuri paneigtų pavedimo santykių esmę. Todėl 2003-04-22 su ieškove sudarytos darbo sutarties 11 p. esanti nuostata, jog įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal Lietuvos Respublikos DK 130 str., negali būti laikoma kliūtimi atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų, nes reikalavimo laikytis DK nuostatų, kuriose reglamentuoti darbuotojų įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą ir darbo sutarties nutraukimo ribojimai, taikymas neatitiktų teisės atšaukti bendrovės vadovą absoliutumo. Dėl to, teismo nuomone, atleidžiant bendrovės vadovą iš pareigų, DK 130 straipsnis netaikytinas.

12Teismas taip pat pažymėjo, kad sprendžiant kilusį ginčą dėl bendrovės vadovo atšaukimo iš pareigų, teisme turi būti patikrinta, ar nepažeistos Akcinių bendrovių įstatyme reglamentuotos atleidimo procedūros.

13Bendrovės vadovo rinkimo arba skyrimo, taip pat atšaukimo bei atleidimo iš šios pareigybės tvarka reglamentuojama Akcinių bendrovių įstatyme. Atsižvelgiant į bendrovės vadovo teisinės padėties prigimtį ir specifiką, nuo bendrovės vadovą išrinkusio organo sprendimo atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų darbdavys neturi nutraukti darbo sutarties laikydamasis DK nustatytos tvarkos ir sąlygų, bet privalo įforminti jos pabaigą ir atsiskaityti su atleidžiamu bendrovės vadovu pagal DK. Ieškovę iš bendrovės direktoriaus pareigų atšaukė šią teisę turintis valdymo organas - bendrovės valdyba, laikydamasis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje, 37 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalyje bei Įstatų 73 punkte nustatytų reikalavimų, taip realizuodamas savo absoliučią teisę atšaukti bendrovės vadovą. Teismas byloje nenustatė, kad procedūros būtų pažeistos, o atšaukus vadovą su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia, nes pasibaigia bendrovės vadovą renkančio ir atšaukiančio organo pavedimas bendrovės vadovui. Tokiu būdu, ieškovė iš bendrovės direktoriaus pareigų galėjo būti atšaukta bet kuriuo momentu, nepriklausomai nuo jos kaltų veiksmų buvimo ar nebuvimo. Pati ieškovė, nors ir deklaruoja, jog nesutinka su bendrovės valdybos sprendimu, įstatymo nustatyta tvarka jo neginčija.

14Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad pripažinus, jog ieškovė, kaip bendrovės vadovė, buvo atleista pagrįstai netaikant DK 130 str. 1 d. ir darbo sutartyje numatytos garantijos - įspėjimo prieš 4 mėnesius, ir pripažinus, kad su ja yra atsiskaityta, tenkinti jos reikalavimą ir priteisti negautas pajamas - darbo užmokestį už 4 mėnesius (6400 Lt), nėra pagrindo.

15III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovė L. Š. prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2010-08-23 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti.

17Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovo įstatų 87 ir 92 str., darbas įmonės vadovo pareigose tiesiogiai siejamas su darbo sutarties sudarymu, t.y. darbo pradžia prasideda nuo nustatytos darbo sutartyje dienos ir pasibaigia nutraukus darbo sutartį. Apeliantės nuomone, ginčas yra kilęs iš vidinių bendrovės ir vadovo santykių, kuriuose vadovas vertinamas kaip darbo santykių subjektas. Teigia, kad tiek teisinėje literatūroje, tiek LAT praktikoje konstatuojama, kad bendrovės ir vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, tame tarpe darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš darbo įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu. Darbo sutarties 11 p. numatyta sąlyga savo esme yra sutartinai teisiniai santykiai, kurių atsiradimą lėmė darbdavio ir darbuotojo suderinta valia, išreikšta darbo sutartyje. Apeliantės nuomone, atleidimo iš darbo metu jai turėjo būti taikomas socialinė garantija – įspėjimo terminas. Atleidus iš darbo valdybos sprendimo priėmimo metu, ieškovei turėjo būti išmokėtas 4 mėnesių pareigybinis atlyginimas;
  2. pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo, kad bendrovės ir vadovo santykiuose yra pavedimo santykių bruožų, kadangi pavedimo santykių bruožų šiuo atveju negali būti, nes darbdavio ir darbuotojo sudaroma darbo sutartis, paremta DK normomis;
  3. pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad darbo sutarties 11 punkte numatyta sąlyga negali būti ignoruojama, kadangi tai yra šalių išreikšta valia sudarant darbo sutartį ir yra šalims privaloma.
  4. pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendime aiškino UAB „Visagino komunalininkas“ įstatų 92 str., kuriame numatyta, kad priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Teismo išvada, kad darbo sutartis pasibaigia priėmus sprendimą atšaukti vadovą iš pareigų, yra teisinga teisės požiūriu ir prieštarauja įstatams. Teigia, kad sprendimo atšaukti vadovą iš pareigų priėmimas ir darbo sutarties nutraukimas laiko atžvilgiu neprivalo sutapti, tai gali būti suderinama ir šalių susitarimu.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Visagino komunalininkas“ prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2010-08-23 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Teigia, kad apeliantės nurodyti įstatų punktai, kalbantys apie darbo sutarties sudarymą su įmonės direktoriumi, bei minima LAT nutartis Nr. 3K-3-157/2010 nėra susiję su šios bylos dalyku – nuostolių atlyginimu. Apeliantės teiginys apie 4 mėnesių pareigybinio atlyginimo išmokėjimą valdybos sprendimo priėmimo metu yra klaidingas.

20Apeliantės teiginys dėl galimai nesilaikytų bendrųjų teisės principų, nenurodant, kokių iš tų principų teismas nesilaikė yra visiškai deklaratyvus ir nesvarstytinas.

21Atsakovo nuomone, apeliantė savo skundą bando grįsti tariamu neteisingu materialinės teisės normų išaiškinimu, tačiau nenurodo, kokias materialines teisės normas teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė.

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

25Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

26Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl uždarosios akcinės bendrovės ir bendrovės vadovo sudarytos darbo sutarties 11 punkte nurodytos sąlygos, pagal kurią, nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, įspėjimo terminai nustatomi pagal DK 130 straipsnį, galiojimo ir taikymo, atšaukiant bendrovės vadovą iš pareigų.

27Apeliantė teigia, kad Darbo sutarties 11 p. numatyta sąlyga savo esme yra sutartinai teisiniai santykiai, kurių atsiradimą lėmė darbdavio ir darbuotojo suderinta valia, išreikšta darbo sutartyje. Apeliantės nuomone, atleidimo iš darbo metu jai turėjo būti taikomas socialinė garantija – įspėjimo terminas. Atleidus iš darbo valdybos sprendimo priėmimo metu, ieškovei turėjo būti išmokėtas 4 mėnesių pareigybinis atlyginimas. Teisėjų kolegija su šiuo argumentu sutinka.

28Teismų praktikoje pripažįstama, kad bendrovės vadovo ir bendrovės sutartiniams santykiams būdingas dualizmas. „Vidiniuose“ santykiuose vadovas vertinamas kaip darbo teisinių santykių subjektas, su kuriuo sudaroma darbo sutartis (ABĮ 37 str. 4 d.), o „išoriniuose“ bendrovės santykiuose su kitais asmenimis – kaip bendrovės vardu vienvaldiškai veikiantis bendrovės, t.y. juridinio asmens, valdymo organas ir atstovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, bylos Nr. 3K-7-444/2009). Šioje byloje kilusiam ginčui išspręsti aktualus bendrovės vadovo, kaip darbo teisinių santykių subjekto, teisinis statusas, kadangi sprendžiama, ar nagrinėjamu atveju nutraukus darbo sutartį su ieškove ABĮ 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu pagrindu, t. y. atšaukus bendrovės vadovą, buvo laikytasi ginčo šalių 2003 m. balandžio 22 d. sudarytos darbo sutarties 11 punkto reikalavimų dėl įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų. Ieškovė savo ieškinio reikalavimą grindžia šios darbo sutartyje nustatytos atsakovo kaip darbdavio pareigos nevykdymu, kas sąlygojo jai nuostolių atsiradimą negavus pajamų, kurias ji būtų gavusi, jeigu darbo sutartis su ja būtų nutraukta pasibaigus DK 130 straipsnio 1 dalyje numatytam 4 mėnesių įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminui.

29Darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja DK ketvirtasis skirsnis „Darbo sutarties pasibaigimas“, kurio 124 straipsnyje, reglamentuojančiame darbo sutarties pasibaigimo pagrindus, nustatyta, kad darbo sutartis pasibaigia: 1) ją nutraukus DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo; 3) darbuotojui mirus.

30Teisėjų kolegija pažymi, jog šios bylos kontekste aktualus DK 124 straipsnio 1 punktas, kuris yra blanketinė teisės norma, nukreipianti į kitus DK straipsnius, nustatančius bendruosius darbo sutarties nutraukimo pagrindus (pavyzdžiui, DK 125-129, 136 straipsniai), taip pat į kitus specialiuosius įstatymus, nustatančius darbo sutarties nutraukimo pagrindus. ABĮ 37 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintas bendrovės vadovo atšaukimo institutas darbo teisėje vertinamas kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindas, sąlygojantis darbo sutarties pasibaigimą pagal DK 124 straipsnio 1 punktą, kadangi darbo sutartis su bendrovės vadovu baigiasi specialiajame, t.y. Akcinių bendrovių, įstatyme nustatytu pagrindu. Tokiu atveju įforminant darbo sutarties pabaigą taikytinos DK normos – darbo sutartis baigiasi remiantis DK 124 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir ABĮ 37 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais.

31Teismų praktikoje pabrėžiamas bendrovės vadovą išrinkusio organo teisės jį atšaukti absoliutus pobūdis, kadangi bendrovės vadovas gali būti atšaukiamas, nepriklausomai nuo jo kaltės ar kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-457/2005, 2007 m. spalio 12 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-397/2007 ir kt.). Bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-397/2007). Kadangi nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu taikomi ne DK įtvirtinti pagrindai, o specialus ABĮ numatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas (bendrovės vadovo atšaukimas), tokiu atveju netaikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais, tame tarpe ir 130 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios darbuotojo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą tuo atveju, kai darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Tačiau tai neužkerta kelio darbdaviui ir bendrovės vadovui darbo sutartyje susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų. Tokiu atveju šios sąlygos darbo sutarties šalims tampa privalomos ir turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

32Ginčo šalys 2003 m. balandžio 22 d. darbo sutarties Nr. 105 11 punkte susitarė dėl DK 130 straipsnyje nustatytų įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo terminų taikymo. Šiame punkte ginčo šalys numatė, kad įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal DK 130 straipsnio nuostatas. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog šios darbo sutarties 11 punkte ginčo šalys susitarė dėl papildomos darbo sutarties sąlygos, kadangi nei įstatymai, nei kiti norminiai teisės aktai nedraudžia darbo sutarties šalims susitarti dėl DK 130 straipsnyje nustatytų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų taikymo tuo atveju, kai darbo sutartis su bendrovės vadovu nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant jo kaltės. Byloje taip pat nėra duomenų, kad draudimas susitarti dėl tokios sąlygos būtų įtvirtintas atsakovo sudarytose kolektyvinėse sutartyse (DK 95 str. 4 d.).

33Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, jog sprendžiant dėl tikrosios ginčo šalių valios, bei nustatant, kokiu darbo sutarties pasibaigimo atveju ir kokiomis sąlygomis taikytinas darbo sutarties 11 punktas, reikia vadovautis CK 6.193-6.195 straipsniuose įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (DK 9 str. 2 d.) bei CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Teisėjų kolegija pažymi, kad sutarčių ar atskirų jos sąlygų aiškinimo institutui paprastai priskiriami šie klausimai: sutarčių ir atskirų jos sąlygų reikšmės nustatymas, vadovaujantis konkrečiu sutarčių aiškinimo metodu; kvalifikavimas, ar sutartis apskritai yra sudaryta; sutarties kalbų neatitikties aspektai; sutarties spragų užpildymas. Neabejotinai reikšmingas yra favor contractus, t. y. prioriteto sutarčiai teikimo, principas, kurio esmė yra ta, kad negali būti ignoruojama nė viena sudarytos sutarties sąlyga, aiškinant sutarties sąlygas, prioritetas turi būti teikiamas kiekvienos sąlygos galiojimui ir vykdymui, apribojant kiek įmanoma galimybę neigti sudarytos sutarties galiojimą, kai vienai sutarties šaliai tai tampa naudinga.

34CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisyklė prioritetą teikia ne vien pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, bet tikrųjų sutarties šalių ketinimų nustatymui. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2003 m. balandžio 22 d. darbo sutartis Nr. 105 buvo sudaryta pagal pavyzdinę formą, patvirtintą LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115. Ginčo šalių sudarytos darbo sutarties 11 punkte įtvirtinta nuostata visiškai atitinka tą, kuri numatyta pavyzdinėje darbo sutartyje. Darbo sutarties teksto rengėjas ir darbo sutarties sąlygas pasiūliusi šalis buvo atsakovas. Nagrinėjamu atveju ginčo šalių paaiškinimai dėl darbo sutarties 11 punkto turinio yra skirtingi. Atsakovas nurodo, jog darbo sutarties 11 punktas buvo įtrauktas į darbo sutartį tik todėl, kad jis yra numatytas pavyzdinėje darbo sutartyje. Tuo tarpu ieškovė nurodė, kad jos valia sudarant darbo sutartį buvo tokia, kad DK 130 str. numatyti įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai būtų taikomi kiekvienu atveju, kai darbdavys inicijuotų darbo sutarties nutraukimą, nesant darbuotojo kaltės.

35Vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 1 dalimi, jeigu negalima nustatyti šalių tikrų ketinimų, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Pažymėtina, jog darbuotojas, būdamas silpnesnioji teisinių santykių šalimi, turėjo pagrindo manyti, kad DK 130 straipsnyje numatyti įspėjimo terminai taikytini kiekvienu atveju, kai darbo sutartis nutraukimą inicijuoja darbdavys, nesant darbuotojo kaltės. Teisėjų kolegijos teigimu, darbdavys, kaip Lietuvoje įregistruotas ir veikiantis juridinis asmuo, turėjo žinoti, kad pavyzdinės darbo sutarties 11 punkte įtvirtintos darbo sutarties sąlygos perkėlimas, sudarant darbo sutartį su bendrovės vadovu, jei ši darbo sutarties sąlyga būtų aiškinama taip, kaip ją aiškina atsakovas, nesukeltų jokių teisinių pasekmių, kadangi, nesant galimybės bendrovės vadovo atžvilgiu taikyti DK 129 straipsnyje nustatyto darbo sutarties nutraukimo pagrindo, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, darbo sutarties nuostata, numatanti darbuotojo įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo terminų taikymą, būtų niekada netaikoma. Todėl, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisykle, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju darbo sutarties 11 punkte nustatyta sąlyga turi būti aiškinama darbdavio kaip darbo sutartį rengusios ir tas sąlygas pasiūliusios darbo sutarties šalies nenaudai ir bendrovės vadovo kaip tas sąlygas priėmusios darbo sutarties šalies naudai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog, vadovaujantis ginčo šalių sudarytos darbo sutarties 11 punktu, DK 130 straipsnyje numatyti darbuotojo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai turėjo būti taikomi kiekvienu atveju, kai darbo sutarties su bendrovės vadovu nutraukimą inicijuoja darbdavys, nesant bendrovės vadovo kaip darbuotojo kaltės. Tokiu atveju pareiga įrodyti atleidžiamo darbuotojo kaltę tektų darbdaviui. Kadangi nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, jog ieškovės atšaukimą iš UAB „Visagino komunalininkas“ vadovės pareigų inicijavo darbdavys valdybos sprendimu, priimtu 2010 m. kovo 30 d., nesant darbuotojo kaltės ( b.l. 13-14), teisėjų kolegija pripažįsta, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškovė priskirtina darbuotojų, kuriems iki teisės gauti senatvės pensiją liko mažiau nei 5 metai, kategorijai, darbo sutartis su ja turėjo būti nutraukta pasibaigus keturių mėnesių įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminui (DK 129 str. 4 d., 130 str. 1 d.).

36Iš bylos medžiagos matyti, jog UAB „Visagino komunalininkas“ valdybos 2010 m. kovo 30 d. sprendimu atšaukus L. Š. iš įmonės direktorės pareigų, darbo sutartis su ja buvo nutraukta nuo 2010 m. kovo 31 d. ( b.l.13-14). Tačiau, nustačius, jog darbo sutartis su ieškove galėjo būti nutraukta tik pasibaigus keturių mėnesių įspėjimo terminui, skaičiuojamam nuo ieškovės atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų, ir kad atsakovas pažeidė šias darbo sutarties 11 punkte nustatytas sąlygas, teisėjų kolegija pripažįsta, kad apeliantė turi teisę į nuostolių negautų pajamų forma atlyginimą, kurias ji būtų gavusi, jeigu darbdavys nebūtų pažeidęs darbo sutarties reikalavimų (CK 6.245 str. 3 d., 6.246-6.249 str.). Iš 2010 m. kovo 31 d. atsiskaitymo lapelio už 2010 m. kovo mėn. (b.l. 15) matyti ir byloje nėra ginčo dėl to, jog darbo sutarties nutraukimo dieną ieškovei buvo sumokėtas darbo užmokestis, mokėtinas iki 2010 m. kovo 31 d. Todėl ieškovei išliko teisė reikalauti laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 liepos 31 d. negautų pajamų atlyginimo. Kadangi ginčo šalys nuo 2008-01-02 buvo susitarusios dėl 1600 Lt dydžio mėnesinio darbo užmokesčio (b.l. 7), teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovė minėtu laikotarpiu negavo 6400 Lt pajamų. Šiuos nuostolius ieškovei privalo atlyginti atsakovas.

37Remiantis aukščiau išdėstytu, Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas sprendimas – ieškinys tenkintinas, t.y. ieškovei iš atsakovo priteistina 6400 Lt negautų pajamų ir 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos – 2010-04-30 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Patenkinus ieškinio reikalavimus, iš atsakovo ieškovei L. Š. priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurias ieškovė patyrė nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Ieškovė prašo priteisti 2300Lt išlaidų, kurių dydį patvirtina byloje esantys 2010-04-30 paslaugų pirkimo – pardavimo kvitas Nr. 9125537 (b.l. 55) ir 2011-05-11 pinigų priėmimo kvitas Nr. 512062. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, ieškovės advokatės atliktų procesinių veiksmų pobūdį, paruoštų procesinių dokumentų ir teismo posėdžių skaičių, remdamasi Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, o taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovei iš atsakovo UAB “Visagino komunalininkas” priteisia 2300 išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio buvo atleista pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą, visiškai patenkinus ieškinio reikalavimus, už ieškinį mokėtina 192 Lt dydžio žyminio mokesčio suma priteistina iš atsakovo valstybei (CPK 96 str. 1 d.). Patenkinus ieškovės apeliacinio skundo reikalavimus, už šį skundą mokėtinas 192 Lt dydžio žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

40Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Patenkinus apeliacinį dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2010-08-23 sprendimo, iš atsakovo UAB „Visagino komunalininkas“ priteistina 5,70 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p. teisėjų kolegija

Nutarė

42Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti.

43Priteisti iš atsakovo UAB “Visagino komunalininkas” (į.k. ( - ) ieškovei L. Š. (a.k. ( - ) 6400 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus litus) negautų pajamų, 5 (penkių) procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos, t.y. 6400 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2010 m. balandžio 30 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 2300 Lt (du tūkstančius tris šimtus litus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

44Priteisti iš atsakovo UAB “Visagino komunalininkas” (į.k. ( - ) valstybei 192 Lt (vieno šimto devyniasdešimt dviejų litų) dydžio už ieškinį mokėtiną žyminį mokestį, 192 Lt (vieno šimto devyniasdešimt dviejų litų) dydžio už apeliacinį skundą mokėtiną žyminį mokestį ir 5,70 Lt (penkis litus septyniasdešimt ct) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovė L. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 6. Ieškovė nurodė, kad 2003 m. balandžio 22 d. UAB „Visagino... 7. Ieškovė paaiškino, kad atsakovas, nutraukdamas darbo sutartį, pažeidė... 8. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Visagino miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, ieškovę su atsakovu siejo ne tik 2003 m. sudaryta darbo... 11. Teismo teigimu, bendrovės ir jos vadovo santykiai yra specifiniai, juose yra... 12. Teismas taip pat pažymėjo, kad sprendžiant kilusį ginčą dėl bendrovės... 13. Bendrovės vadovo rinkimo arba skyrimo, taip pat atšaukimo bei atleidimo iš... 14. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad pripažinus, jog ieškovė,... 15. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovė L. Š. prašo Visagino miesto apylinkės teismo... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Visagino komunalininkas“... 19. Teigia, kad apeliantės nurodyti įstatų punktai, kalbantys apie darbo... 20. Apeliantės teiginys dėl galimai nesilaikytų bendrųjų teisės principų,... 21. Atsakovo nuomone, apeliantė savo skundą bando grįsti tariamu neteisingu... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas. ... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 26. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl uždarosios akcinės bendrovės ir... 27. Apeliantė teigia, kad Darbo sutarties 11 p. numatyta sąlyga savo esme yra... 28. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bendrovės vadovo ir bendrovės... 29. Darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja DK ketvirtasis skirsnis „Darbo... 30. Teisėjų kolegija pažymi, jog šios bylos kontekste aktualus DK 124... 31. Teismų praktikoje pabrėžiamas bendrovės vadovą išrinkusio organo teisės... 32. Ginčo šalys 2003 m. balandžio 22 d. darbo sutarties Nr. 105 11 punkte... 33. Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, jog sprendžiant dėl tikrosios ginčo... 34. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisyklė... 35. Vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 1 dalimi, jeigu negalima nustatyti šalių... 36. Iš bylos medžiagos matyti, jog UAB „Visagino komunalininkas“ valdybos... 37. Remiantis aukščiau išdėstytu, Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m.... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Patenkinus ieškinio reikalavimus, iš atsakovo ieškovei L. Š. priteistinos... 40. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.... 42. Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą... 43. Priteisti iš atsakovo UAB “Visagino komunalininkas” (į.k. ( - ) ieškovei... 44. Priteisti iš atsakovo UAB “Visagino komunalininkas” (į.k. ( - ) valstybei...