Byla e2A-1047-967/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės, Liudos Uckienės ir Sigitos Zubavičiūtės-Montvilienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos ir bendraatsakių A. D., A. D., A. G., G. G., L. D., R. D. (R. D.) apeliacinius skundus dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos patikslintą ieškinį bendraatsakiams A. D., A. D., A. G., G. G., L. D., R. D. (R. D.) ir Trakų rajono savivaldybei dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš patalpų, kurioje pareikštas bendraatsakių A. D., A. G., A. D., G. G., L. D., R. D. (R. D.) patikslintas priešieškinis dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ieškovė arba TINPD) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama: 1) nutraukti 1995 m. spalio 3 d. nuomos sutartį, pagal kurią bendraatsakei A. G. ir jos šeimos nariams buvo neterminuotai išnuomotas 91,59 m2 ploto pastatas, esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav.; 2) iškeldinti bendraatsakius A. G., G. G., L. D., R. D., A. D., A. D. (toliau – bendraatsakiai) iš paslaugų paskirties pastato – keltininko namo, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav., su visu jiems priklausančiu turtu; 3) įpareigoti bendraatsakę Trakų rajono savivaldybės administraciją per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti bendraatsakiams kitas gyvenamąsias patalpas, kurių plotas ne mažesnis kaip 91,59 m2, o kambarių skaičius – ne mažesnis, kaip 4 arba priteisti bendraatsakiams iš bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos 91 590,00 Eur piniginę kompensaciją lygiomis dalimis, t. y. po 15 265,00 Eur kiekvienam; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad tiek bendraatsakei A. G. sudarant ginc?o nuomos sutarti, tiek ir kitiems bendraatsakiams buvo z?inoma, jog Uz?utrakio dvaro sodybos kompleksas ir pastatas, i? kuri? patenka ginc?o pastatas, bus pritaikomas vies?iesiems poreikiams (visuomenės kultu?rinio ir paz?intinio turizmo) tenkinti. Lietuvos Auks?c?iausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išaiškinęs, jog s?ioje byloje i?vertinus susidariusia? situacija? nacionalinės teisės ir tarptautiniu? standartu? aspektu yra pagrindas nutraukti nuomos sutarti?. Nuomos sutarties 7 punktu s?alys susitarė, kad ies?kovės reikalavimu nuomos sutartis gali bu?ti nutraukta tik teismine tvarka. I?vertinus tai, kad nutraukus nuomos sutarti?, nelieka teisinio pagrindo bendraatsakei A. G. ir jos s?eimos nariams (kitiems giminystės rys?iu susijusiems asmenims) gyventi ginčo pastate ir juo naudotis, nuomos sutartis nutrauktina ir bendraatsakiai iškeldintini teismo sprendimu.

93.

10Kadangi bendraatsakė Traku? rajono savivaldybės administracija dar 2007 metais iš valstybės gavo pinigus, kuriuos turėjo panaudoti gyventojams iškeldinti iš Užutrakio dvaro sodybos, pagal Koncepcijos 10.2 punkta? bu?tent ji turi pareiga? nutraukus nuomos sutartį ir iškeldinus bendraatsakius iš ginčo pastato suteikti jiems kitas gyvenamąsias patalpas.

114.

12Bendraatsakiai pateikė priešieškinį, prašydami: 1) priteisti kompensacija? uz? paimama? visuomene?s poreikiams gyvenama?ji? bu?sta? (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Traku? m.; 194 175,00 Eur pinigine? kompensacija? is? ies?kove?s, bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos arba Lietuvos Respublikos arba alternatyviai 2) nuosavybe?s teise butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose bei susidaranti? 108 575,00 Eur skirtuma? tarp prarandamo ir i?gyjamo turto is? ies?kove?s, bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos arba Lietuvos Respublikos arba alternatyviai 3) nuosavybe?s teise butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, bendraatsakiams sumokant pinigine? i?moka? uz? s?io bu?sto lengvatini? i?gijima? vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybe?s paramos bu?stui i?sigyti arba is?sinuomoti i?statymo 24 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei susidaranti? 108 575,00 Eur skirtuma? tarp prarandamo ir i?gyjamo turto is? ies?kove?s, bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos arba Lietuvos Respublikos; 4) nustatyti 6 me?nesi7 is?keldinimo is? gyvenamu?ju? patalpu? termina? po priteistos kompensacijos is?moke?jimo dienos arba bu?sto nuosavybe?s teise priteisimo teismo sprendimo i?siteise?jimo dienos; 5) priteisti byline?jimosi is?laidas.

135.

14Bendraatsakiai faktiškai visa? gyvenima? gyvenamojoje patalpoje metu naudojosi prie gyvenamojo bu?sto esanc?iu ne mažesniu kaip 23 aru? žeme?s sklypu. Nors šis žeme?s sklypas niekada nebuvo suformuotas ar nuomojamas bendraatsakiams, valstybe?s institucijoms nuolat pabre?žiant, kad jie ture?s galimybe? privatizuoti gyvenama?ja? patalpa? ar jai bus suteikta analogiška gyvenamoji patalpa, o bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai pasiu?lius gyvenama?ja? patalpa? be žeme?s sklypo, bendraatsakiai faktiškai praranda ši? žeme?s sklypa? su jame esanc?iais vaismedžiais, gėlynais, mediniu garažu, šuliniu. Bendraatsakiai nesutinka, kad ju? ilgą laiką naudojamas 23 arų žeme?s sklypas bu?tu? paimtas be jokios kompensacijos. Vadovaujantis Konvencijos 1 protokolo 1 straipsniu yra susiformave? ju? teise?ti lu?kesc?iai i? ši? žeme?s sklypa?, kuri? paimant visuomene?s poreikiams bendraatsakiams už ši? praradima? turi bu?ti teisingai kompensuojama. Kadangi Lietuvos Respublika neke?le? jokiu? pretenziju? de?l šio žeme?s sklypo ilgamec?io naudojimo, bendraatsakiai ture?jo teise?ta? lu?kesti? ir toliau, tokiomis pac?iomis sa?lygomis, t. y. nemokamai, naudotis šiuo arba kitu žeme?s sklypu, kuri? gale?s i?sigyti lengvatine?mis sa?lygomis. Nekilnojamo turto, esanc?io (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, Trakų r. sav., vertinime nurodyta, kad šioje vietove?je žeme?s sklypo 1 aro verte? siekia nuo 4 500,00 Eur iki 4 750,00 Eur, vidutine? 1 aro verte? – 4 625,00 Eur, todėl bendraatsakių faktiškai valdomo 23 aru? žeme?s sklypo minimalia? verte? sudaro 23 a x 4 625,00 Eur = 106 375,00 Eur.

156.

16Bendraatsakių praradimai, susije? su jų gyvenamojo bu?sto pae?mimu visuomene?s poreikiams, sudaro 194 175,00 Eur (gyvenamoji patalpa – 85 600,00 Eur, žeme?s sklypas su priklausiniais – 106 375,00 Eur, persikraustymo išlaidos – 2 200,00 Eur).

177.

18Bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos siu?lomas gyvenamasis bu?stas yra antrame aukšte. Kadangi bendraatsakis R. D. de?l apsunkinto jude?jimo sunkiai lipa laiptais (sunyke? kaire?s kojos raumenys, ypac? blauzdos, einant kliu?va kaire? pe?da), siu?lomas bu?stas neatitinka techniniu? reikalavimu?, keliamu? asmenu? su negalia bu?stui, t. y. ne?ra pritaikytas bendraatsakio R. D. poreikiams, juos negalint naudotis.

198.

20Bendraatsakiams privalo bu?ti suteikiamas protingas terminas susirasti nauja? gyvenama?ja? patalpa?, pritaikyti ja? savo poreikiams ir į ją i?sikraustyti. Tik i?sigijus nauja? bu?sta? ar bu?stus už gauta? pinigine? kompensacija?, bendraatsakiai tike?tinai per 6 me?nesius paje?gtu? išsikelti iš esamos gyvenamosios patalpos.

219.

22Bendraieškiai atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad iš patikslinto ieškinio reikalavimo ne?ra aišku, kur bus iškeldinami bendraatsakiai iš ginc?o patalpu?, tol, kol bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija jiems suteiks kita? gyvenama?ja? patalpa? arba išmoke?s pinigine? kompensacija?. Patenkinus patikslinta? ieškini?, būtų neaiški benraatsakių iškeldinimo procedu?ra iš ginc?o patalpu?, jeigu bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija ve?luotu? i?gyvendinti savo i?sipareigojimus bendraatsakių atžvilgiu. Taigi, gali susiklostyti situacija, kai bendraatsakiams dar nesuteikus kitos gyvenamosios patalpos ar neišmokėjus piniginės kompensacijos, su jais būtų nutraukta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, o jie pradedami iškeldinti iš gyvenamojo bu?sto, tokiu atveju pažeidžiant bendraatsakių teisę i? gyvenama?ji? bu?sta?, teisingumo, protingumo ir sa?žiningumo principu. Tik po šiu? reikalavimu? i?gyvendinimo prae?jus protingam terminui ginčo nuomos sutartis galėtų būti nutraukta, o bendraatsakiai – iškeldinti.

2310.

24Bendraatsakiams netenkant nuosavybe?s teise?s i? gyvenama?ji? bu?sta? pagal Konvencijos 1 protokolo 1 straipsni?, šis praradimas jiems turi bu?ti kompensuojamas. Kitos gyvenamosios patalpos suteikimas teismo sprendimu, šioje civiline?je byloje nenustac?ius ir nežinant, kokia tai konkreti gyvenamoji patalpa, ar ji atitinka i?statymu? nustatytus reikalavimus, koks bus šios naujos gyvenamosios patalpos suteikimo bu?das, t. y. ar bus sudaryta tokia pati lengvatine? nuomos sutartis, pagal kurią bendraatsakiai daugiau nei 20 metu? naudojo dabartine? iš ju? nusavinama? gyvenama?ja? patalpa?, ar sutartis bus terminuota, ar neterminuota, ar šia? patalpa? bendraatsakiai gale?s privatizuoti lengvatine?mis sa?lygomis ir tai bus teisinga kompensacija už ju? turto nusavinima?, negali bu?ti laikomas tinkama kompensacija už bendraatsakių prarandama? gyvenama?ji? bu?sta?.

2511.

26Ieškovė atsiliepimu į bendraatsakių patikslintą priešieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad bendraatsakiai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad nutraukus nuomos sutartį ir juos iškeldinant iš ginčo pastato, kitų tinkamai įrengtų gyvenamųjų patalpų jiems suteikimas pažeidžia jų teises bei teisėtus interesus, o vienintelis būdas apginti jų galimai pažeidžiamas teises yra piniginės kompensacijos ir kartu jiems skirtino būsto priteisimas nuosavybės teise arba įgijimas nuosavybėn lengvatinėmis sąlygomis.

2712.

28Tik nustačius, kad nėra galimybės suteikti (skirti) bendraatsakiams tokiomis pačiomis nuomos sutarties sąlygomis tinkamai įrengtų kitų gyvenamųjų patalpų (kito būsto), galima spręsti piniginės kompensacijos priteisimo bendraatsakiams klausimą (Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

2913.

30Priteistinos piniginės kompensacijos išmokėjimo terminas yra pasibaigęs, o bendraatsakiai atnaujinti tokio termino neprašo ir priežasčių, dėl kurių jis yra praleistas, nenurodo.

3114.

32Nekilnojamojo turto įvertinimas atliktas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, ką patvirtina Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie FM 2019 m. balandžio 15 d. išvada Nr. (9.17.)D2-1065. Taigi, bendraatsakiams skirtino buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, vertė viršija ginčo patalpų vertę. Be to, pagal pačių bendraatsakių užsakytą ir UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ atliktą nekilnojamojo turto įvertinimą buto adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai rinkos kaina 2019 m. balandžio 3 d. – 85 600,00 Eur, o ginčo pastato – 85 600,00 Eur.

3315.

34Kadangi bendraatsakiams skirtino buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose vertė viršija ginčo pastato vertę, įvertinus bendraatsakiams G. G. ir L. D. skirtų žemės sklypų vertes ir tai, kad bendraatsakiai ilgą laiką (daugiau, nei 20 metų) jiems naudingomis finansinėmis sąlygomis gyveno ginčo pastate, t. y. tą turtinę naudą, kurią bendraatsakiai realiai gavo ir gauna šiuo metu, jų iškeldinimas iš ginčo pastato ir buto suteikimas, t. y. galimybė nuomotis butą tokiomis pačiomis, kaip nuomos sutartyje numatytomis, sąlygomis arba buto vertės įskaitymas į nuompinigius, bei kartu žemės sklypų skyrimas gyvenamojo namo statybai yra tinkama, pakankama ir teisinga kompensacija Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kompensacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų prasme.

3516.

366 mėnesių termino bendraatsakių išsikėlimui iš ginčo pastato nustatymas susijęs su teismo sprendimo dalyje dėl iškeldinimo vykdymo atidėjimu. Bendraatsakiai nenurodo, kuriam dalyvaujančiam asmeniui toks terminas nustatytinas, todėl toks reikalavimas negali būti nagrinėjamas teisme ir dėl to paliktinas nenagrinėtu.

3717.

38Bendraatsakių tariama teisė į žemę, kuri yra šalia ginčo pastato, nepagrįsta jokiais teisiniais argumentais. Nors bendraatsakiai nurodo, kad jie naudojosi žemės plotu, esančiu prie ginčo pastato, tačiau jų į teisę į dar vieną žemės sklypą paneigia aplinkybė, kad bendraatsakiams G. G. ir L. D. buvo skirti žemės sklypai, kuriuos jie privatizavo lengvatinėmis sąlygomis, todėl reikalaudami piniginės kompensacijos ir už prarastą žemės sklypą, bendraatsakiai siekia nepagrįstai praturtėti valstybės sąskaita.

3918.

40Tam, kad bendraatsakiai galėtų lengvatinėmis sąlygomis nuosavybės teise įsigyti (privatizuoti ir pan.) butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, jie turi (privalo) atitikti įstatymų numatytas sąlygas tokiems pagrindams atsirasti ir tapti nuomininkais. Atitikus (įvykdžius) teisės aktų nustatytus reikalavimus bei sąlygas ir atlikus tam reikalingas (būtinas) procedūras, tik tada bendraatsakiai įgis reikalavimo teisę, t. y. galės ginti savo galimai pažeistas teises dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose privatizavimo ir / ar jo įsigijimo lengvatinėmis sąlygomis ir kt., todėl tokie bendraatsakių reikalavimai nėra šios bylos dalykas.

4119.

42Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija su patikslintu priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą priešieškinį nurodė, kad bendraatsakiai nepateikė įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių vieną iš galimų jų pažeistų teisių gynimo būdų pagal CK 6.616 straipsnio, Koncepcijos 10.2 punktą ir Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio nuostatas. Tik nustačius, kad bendraatsakiams nėra galimybės tokiomis pačiomis nuomos sutarties sąlygomis suteikti tinkamai įrengtas kitas gyvenamąsias patalpas, būtų galima spręsti piniginės kompensacijos priteisimo bendraatsakiams klausimą. Pagal UAB ,,Marleksa“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. NT-18-12-12 bendraatsakiams skirtino buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose vertė, buvusi 2018 m. gruodžio 12 d., – 124 000,00 Eur. Bendraatsakių užsakymu UAB ,,Centro klubas-Nekilnojamasis turtas“ atliktos nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. A-19-04-03-1144 duomenimis, buto rinkos kaina 2019 m. balandžio 3 d. – 85 600,00 Eur. Laikotarpio, kuriuo atliktas buto vertinimas, skirtumas – mažiau nei 4 mėnesiai, butas naujas, po gyvenamojo namo statybos užbaigimo 2018 metų pradžioje, jame niekas negyveno ir negyvena, o kainų vertės skirtumas – 38 400,00 Eur. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įvertinusi UAB ,,Marleksa“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. NT-18-12-12 atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimams, nustatė, kad ji juos atitinka, o tai leidžia kritiškai vertinti UAB ,,Centro klubas-Nekilnojamasis turtas“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. A-19-04-03-1144. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija neturi jokio teisinio pagrindo vykdyti bendraatsakių prašymą parengti siūlomo buto išpirkimo lengvatinėmis sąlygomis sutartis, nurodant jose esminę sutarties sąlygą – konkrečią siūlomo būsto pirkimo lengvatinėmis sąlygomis kainą. Remiantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, esminė sąlyga buto privatizavimui yra subjektas, galintis jį privatizuoti, t. y. nuomininkas. Nagrinėjamu atveju bendraatsakiai, atsisakę nuomotis bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos siūlomą būstą, nėra įgiję jokių teisių į jį, įskaitant ir teisę jį nuomotis ar pirkti. Siūlomo nuomotis buto privatizavimo klausimas nėra šios bylos dalykas. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išdėstytus išaiškinimus, kitų gyvenamųjų patalpų suteikimas laikytinas pakankama ir teisinga kompensacija.

4320.

44Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į patikslintą priešieškinį prašė teismo dėl jo tenkinimo spręsti savo nuožiūra.

45II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4621.

47Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 ieškovės ieškinį tenkino iš dalies ir iškeldino bendraatsakius iš administracinės paskirties pastato – keltininko namo, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav., su visu jiems priklausančiu turtu, priteisdamas jiems lygiomis dalimis nuosavybės teise butą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav.; priešieškinį tenkino iš dalies ir nustatė 6 mėnesių iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; priteisė ieškovei iš bendraatsakių ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos po 2 150,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, bendraatsakiams iš ieškovės – 1 728,19 Eur bylinėjimosi išlaidų ir iš bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos – 3 443,94 Eur bylinėjimosi išlaidų, o valstybei iš ieškovės – 2,87 Eur, iš bedraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos – 2,87 Eur ir iš bendraatsakių – po 2,87 Eur iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų; įpareigojo ieškovę grąžinti bendraatsakiams sumokėtas 2 567,98 Eur bylinėjimosi išlaidas.

4822.

49Teismas nurodė, jog nors bendraatsakiai ir pasinaudojo galimybe 1997 metais ir 2000 metais lengvatinėmis sąlygomis įsigyti žemės sklypus individualių gyvenamųjų namų statybai, tačiau jų suteikimas nebuvo pakankamas valstybės pareigos kompensuoti bendraatsakių turtinius praradimus tinkamam įvykdymui konstatuoti.

5023.

51Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal šalių pateiktas nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, vertės skirtumas sudaro 38 400,00 Eur, o keltininko namo, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose – 60 600 Eur, išvedė vidurkį, darydamas išvadą, jog buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose vertė – 104 800,00 Eur, o keltininko namo, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose vertė – 55 300,00 Eur.

5224.

53Teismas sprendė, jog buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, Trakų r. sav. priteisimas bendraatsakiams lygiomis dalimis yra tinkamas kompensavimas už prarastą galimybę naudotis gyvenamuoju būstu, nuomojantis jį finansiškai naudingomis sąlygomis.

5425.

55Teismas konstatavo, jog bendraatsakių reikalavimas priteisti piniginę kompensaciją už susidariusį 108 575,00 Eur skirtumą tarp prarandamo ir įgyjamo turto – nepagrįstas, jiems nuosavybės teise įgyjant butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, kurio vertė – 104 800,00 Eur.

5626.

57Teismas pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, kad kartu su ginčo patalpa bendraatsakiams būtų buvęs išnuomotas ir nesuformuotas žemės sklypas. Teismo vertinimu, iš bylos medžiagos negalima nustatyti, kad būtent 23 arų žemės sklypo plotu bendraatsakiai naudojosi, kita vertus, laikydamas tikėtina aplinkybę, jog jie galėjo naudotis tam tikra jo dalimi, tokiu atveju nepagrįsdami, kodėl kompensaciją priteisti prašoma už 23 arus. Teismo teigimu, lengvatinėmis sąlygomis įgyti žemės sklypai iš dalies kompensuoja bendraatsakių turtinius praradimus, be to, jiems nuosavybės teise priteistas didesnės vertės turtas laikytinas tinkamu ir pakankamu kompensavimu už finansiškai palankiomis sąlygomis nuomotą būstą bei galimybę naudotis šalia esančiu žemės sklypu ir jo priklausiniais.

5827.

59Teismas pažymėjo, jog bendraatsakiai ginčo patalpose teisėtai ir pagrįstai gyveno visą savo gyvenimą, nuomos sutartį nutraukiant dėl viešojo intereso nulemtų priežasčių, todėl atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą, dalies bendraatsakių amžių, laikotarpį, kurį jie gyveno ginčo patalpose, laikė, kad šešių mėnesių terminas bendraatsakių iškeldinimui iš ginčo patalpų yra pakankamas.

60III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

6128.

62Apeliaciniu skundu bendraatsakiai prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinke?s teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 ir papildomai priteisti bendraatsakiams lygiomis dalimis prarandamo ir gaunamo turto 108 575,00 Eur pinigine?s kompensacijos skirtuma? arba priimti nauja? sprendima? ir alternatyviai tenkinti kitus bendraatsakių pries?ies?kinio alternatyvius reikalavimus; perskirstyti byline?jimosi is?laidas, priteisiant visas bendraatsakių patirtas byline?jimosi is?laidas is? ies?kove?s ir bendraatsakės Traku? rajono savivaldybe?s administracijos; priteisti byline?jimosi is?laidas, bendraatsakių patirtas apeliacine?je instancijoje. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6328.1.

64Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi ieškovės ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos pateiktomis nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis kaip patikimais įrodymais sprendžiant dėl teisingos kompensacijos priteisimo, bendraatsakių prarandamo būsto nevertinus kaip gyvenamojo, lyginus jį su butais, esančiais Trakų miesto centre, netinkamai taikius turto vertinimo metodus. Tuo tarpu nei ieškovė, nei bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija nagrinėjant bylą neįvardijo nė vieno bendraatsakių pateiktų nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitu? tru?kumu?. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansu? ministerijos (toliau – tarnyba) ies?kove?s ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos pateiktu? nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitu? turinio nenagrinėjo, formaliai patikrindama, ar jose nurodyti visi rekvizitai, todėl nėra pagrindo jų laikyti teisingomis ir is?samiomis.

6528.2.

66Bendraatsakiai, gyvendami ginčo patalpoje, naudojosi prie jos esanc?iu ne maz?esniu kaip 23 aru? z?eme?s sklypu. Ies?kovei pateikus skundą Nacionalinei z?eme?s tarnybai prie Z?eme?s u?kio ministerijos (toliau – NZ?T) de?l neteise?to valstybine?s z?eme?s Uz?utrakio dvaro teritorijoje naudojimo, šis atmestas, nenustačius neteise?tu? Uz?utrakio dvaro teritorijoje gyvenanc?iu? asmenu? veiksmų. Ieškovei buvo žinoma, kad bendraatsakiai z?eme?s sklypu naudojasi nuo pat savo gyvenimo pradz?ios ginčo patalpoje, tačiau dėl to niekada nereiškė pretenzijų ir juos naudotis nedraudė. Vadovaujantis Konvencijos 1 protokolo 1 straipsniu, bendraatsakiams naudojant žemės sklypą savo interesams, jie turėjo teisėtą lūkęstę ir toliau tomis pačiomis sąlygomis naudotis juos arba kitus žemės sklypu, kurį galės įsigyti lengvatinėmis sąlygomis nuosavybės teise. Bendraatsakiams turi būti kompensuojami visi ju? turtiniai praradimai, susije? su gyvenamojo bu?sto, žeme?s sklypo ir jame esanc?iu? priklausiniu? pae?mimu visuomene?s poreikiams.

6728.3.

68Kadangi kitų asmenų iškeldinimas iš Užutrakio dvaro teritorijoje esančių pastatu? vyko jiems suteikiant kitas gyvenama?sias patalpas su žeme?s sklypais, kuriuos leista privatizuoti lengvatine?mis sa?lygomis, tokią galimybę iš bendraatsakių atimant, būtų pažeista jų teisė į nuosavybę pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį, Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnį ir visų asmenų lygybės prieš įstatymą reikalavimas, numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje bei Konvencijos 14 straipsnyje.

6928.4.

70Ieškove? ir bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija neatliko jokiu? procedu?ru?, susijusiu? su žeme?s sklypo pae?mimu visuomene?s poreikiams, nurodydamos tik, kad jokia kompensacija bendraatsakiams už ju? visuomene?s poreikiams paimama? žeme?s sklypa? nepriklauso. Bendraatsakių įsitikinimu, aplinkybe?, kad ieškove? ir bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, paimant bendraatsakių naudojama? žeme?s sklypa? visuomene?s poreikiams, neatliko jokiu? administraciniu? procedu?ru?, susijusiu? su paimamo žeme?s sklypo verte?s nustatymu, negali bu?ti panaudota prieš bendraatsakių, taip sumažinant moke?tinos kompensacijos už ju? turtinius praradimus dydį. Bendraatsakių žeme?s sklypas buvo nesuformuotas ne de?l jų kalte?s. Nors ieškovei ir bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai visada buvo žinoma, kad bendraatsakiai naudojasi ne tik gyvenamuoju bu?stu, bet ir žeme?s sklypu, ant kurio stovi bendraatsakiams priklausantys gyvenamojo bu?sto priklausiniai, tačiau jos nebuvo atlikusios jokiu? administraciniu? procedu?ru? teisiniam pagrindui, kuriuo bendraatsakiai naudotu?si konkrec?iu suformuotu žeme?s sklypu, nustatyti. Konkretaus žemės sklypo nesuformavimas dėl ieškovės ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos aplaidumo, negali lemti kompensacijos sumažinėjimo, nepriteisiant jos dalies tarp prarandamo ir gaunamo turto.

7128.5.

72Pirmosios instancijos teisme, remiantis liudytoju? parodymais, nustatyta, kad bendraatsakiai naudojosi žeme?s sklypu tiek pat laiko, kiek ir gyvenamuoju bu?stu. Kadangi nei ieškove?, nei bendraatsakė Trakų rajono savivaldybe?s administracija nekvestionavo bendraatsakių naudojamo žeme?s sklypo ploto dydžio ir jo naudojimo fakto, pirmosios instancijos teismas turėjo laikyti įrodyta aplinkybe?, jog bendraatsakiai naudojo būtent 23 aru? dydžio žeme?s sklypo plota?, nenaudojant prieš juos ieškove?s ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybe?s administracijos pasirinktų netinkamų interesu? gynimo bu?dų.?

7328.6.

74Liudytojai G. D., G. C?., K. V., P. A. C?. patvirtino, jog bendraatsakiams skirti žeme?s sklypai nesusije? su iškeldinimo iš gyvenamojo bu?sto procedu?romis, juos suteikus visiems Lietuvos Respublikos piliec?iams, pateikusiems atitinkamo pobūdžio prašymus. Tokie žeme?s sklypai skirti nepriklausomai nuo to ar buvo pasinaudota teise pagal Lietuvos Respublikos butu? privatizavimo i?statyma? privatizuoti viena? gyvenama?ji? bu?sta?; tuo tarpu suteikiant teise? privatizuoti bu?sta? pagal nustatytą kaina?, nebuvo atsižvelgiama i? tai ar asmenims suteiktas žeme?s sklypas. Nurodytos priežastys ginc?o atveju nesudaro teisinio pagrindo vertinti bendraatsakiams suteiktu? žeme?s sklypu? verte?.

7528.7.

76Bendraatsakiams kitoje vietovėje suteikti žeme?s sklypai buvo menkaverc?iai, sudarydami nedidelę jų naudojamos gyvenamosios patalpos vertės dalį, ir neatitiko Lietuvos Respublikos butu? privatizavimo i?statymo 3 straipsnio 4 punkte numatytu? sa?lygu?. t. y., gyvenamojo bu?sto statybai žeme?s sklypuose nebuvo suteiktas lengvatinis kreditas ir neprijungtos inžinerine?s komunikacijos. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad 1989-1991 metais žemės sklypai bendraatsakiams skirti dėl jų iškeldinimo iš ginčo patalpos.

7728.8.

78Kadangi tiek bendraatsakė Trakų rajono savivaldybe?s administracija, tiek ieškove? sieke?, kad bendraatsakiai sudarytų kito būsto nuomos sutartį, o šie reikalavo, kad ju? turtiniai praradimai bu?tu? kompensuoti priteisiant jį nuosavybe?s teise ir pinigine?s kompensacijos skirtumą tarp prarandamo ir gaunamo turto, nebuvo pagrindo iš jų ieškovės naudai priteisti byline?jimosi išlaidu?, jokių jos reikalavimų, de?l kuriu? kilęs ginc?as, nepatenkinus. Be to, pirmosios instancijos teismas, neišnagrinėjęs bendraatsakių patirtu? byline?jimosi išlaidu? priteisimo klausimą byla? nagrine?jant pirma? karta?.

7929.

80Atsiliepimu į bendraatsakių apeliacinį skundą ieškovė prašo jį atmesti, Vilniaus regiono apylinke?s teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 dalyje dėl bendraatsakiams priteistinos piniginės kompensacijos už prarastą žemės sklypą paliekant nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8129.1.

82Bendraatsakiai nepagrindė apeliacinio skundo dalyko.

8329.2.

84Kadangi ieškovės reikalavimas dėl nuomos sutarties nutraukimo yra pagrindinis, tik ją nutraukus gali būti tenkinami kiti išvestiniai reikalavimai, t. y. dėl bendraatsakių iškeldinimo iš ginčo pastato su visu jiems priklausančiu turtu ir kitų gyvenamųjų patalpų suteikimo.

8529.3.

86Byloje konstatuotinas pagrindas pirmosios instancijos teismui išeiti už ieškovės pareikštų reikalavimų ribų ir ex officio kompleksiškai spręsti klausimus dėl bendraatsakiams kitų tinkamai įrengtų gyvenamųjų patalpų suteikimo (skyrimo) pagal CK 6.616 straipsnio ir koncepcijos 10.2 punkto nuostatas ir / ar kartu tik dėl vieno iš kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatyto kompensacijos būdų (visiško ar iš dalies) taikymo. Bendraatsakiai, neatsižvelgdami į Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio nuostatas, be jiems skirtinų kitų gyvenamųjų patalpų nepagrįstai reikalauja piniginės kompensacijos už prarastą žemės sklypą, kuriuo jie be jokio teisinio pagrindo, t. y. savavališkai, naudojosi gyvendami ginčo pastate.

8729.4.

88Padarius prielaidą, kad Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies prasme yra pagrindas bendraatsakiams bendrosios dalinės nuosavybės teise priteisti butą, ir nustačius, kad buto vertė – 104 800,00 Eur, ginčo pastato – 55 300,00 Eur, darytina išvada, kad bendraatsakiai yra nepagrįstai praturtėję bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos sąskaita 49 500,00 Eur apimtimi. Bendraatsakiams, nepaisant šios aplinkybės reikalaujant 108 575,00 Eur piniginės kompensacijos arba iš ieškovės, arba iš bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos, konstatuotina, kad bendraatsakiai piktnaudžiauja nuomininko, gyvenančio valstybės išperkamuose arba savininkams grąžintinuose butuose, statusu, tokiu būdu siekdami piniginės kompensacijos už neva prarastą žemės sklypą, kuri Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame baigtiniame kompensacijų sąraše nenumatyta.

8930.

90Apeliaciniu skundu ieškovė prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinke?s teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 ir ieškinį patenkinti visiškai; nutraukti ieškovės ir bendraatsakės A. G. sudarytą 1995 m. spalio 3 d. nuomos sutartį, pagal kurią bendraatsakiams neterminuotai išnuomotas 91,59 m2 bendrojo ploto pastatas, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakų m., Trakų r. sav.; iškeldinti bendraatsakius iš paslaugų paskirties pastato-keltininko namo, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakų m., Trakų r. sav., kurio vertė 55 300,00 Eur, su visu jiems priklausančiu turtu; suteikti (skirti) bendraatsakiams kitas gyvenamąsias patalpas – butą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav., kurio vertė 104 800,00 Eur, ir iki šio teismo sprendimo priėmimo priklausantį bendraatsakei Trakų rajono savivaldybei; priešieškinį tenkinti iš dalies ir įskaityti bendraatsakiams buto, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav., vertę į jo nuompinigius arba alternatyviai priteisti nuosavybės teise bendraatsakiams lygiomis dalimis (kiekvienam po 1/6 dalį) butą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav., kurio vertė 104 800,00 Eur, jiems bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai lygiomis dalimis atlyginant 49 500,00 Eur piniginę kompensaciją; likusioje dalyje priešieškinį atmesti; priteisti iš bendraatsakių lygiomis dalimis 4 900,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant bylą pirmosios, apeliacinės instancijų ir kasaciniame teismuose, ieškovei ir įskaityti faktiškai sumokėtą 2 332,52 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą; priteisti ieškovei iš bendraatsakių lygiomis dalimis 752,98 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje ir 1 815,00 Eur bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme ieškovei, iš viso 2 567,98 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisti iš bendraatsakių ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos lygiomis dalimis 4 301,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme; priteisti bendraatsakiams lygiomis dalimis iš bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos 3 443,94 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisti valstybei iš bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos 5,74 Eur bylinėjimosi išlaidų; likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš bendraatsakių lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

9130.1.

92Ieškovės reikalavimas nutraukti nuomos sutartį yra pagrindinis – tik nutraukus nuomos sutartį, gali būti tenkintini išvestiniai reikalavimai dėl bendraatsakių iškeldinimo iš ginčo pastato su visu jiems priklausančiu turtu ir kitų gyvenamųjų patalpų suteikimo. Nors bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nepaneigė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išdėstytų išaiškinimų dėl nuomos sutarties nutraukimo, skundžiamo sprendimo rezoliucinėje dalyje nenurodė, kad toks ieškovės reikalavimas atmestinas. Dėl to pirmosios instancijos teismui neišsprendus visų byloje ieškovės pareikštų reikalavimų, konstatuotinas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkte, skundžiamą sprendimą panaikinant ir bylą grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba, nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, jį pakeičiant ir nurodant, kad ginčijama nuomos sutartis nutrauktina.

9330.2.

94Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išdėstytus išaiškinimus, kad nuomos sutartį nutraukiant, bendraatsakiai turi būti iškeldinti iš ginčo pastato išsprendus kitų gyvenamųjų patalpų suteikimo klausimą. Tik tokiu atveju gali būti sprendžiama dėl kitų bendraatsakiams suteiktinų gyvenamųjų patalpų įgijimo teisinių pagrindų.

9530.3.

96Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad bendraatsakiams suteiktino (skirtino) ir priteisto buto vertė – 104 800,00 Eur, o ginčo pastato – 55 300,00 Eur. Kadangi bendraatsakiams suteiktino (skirtino) buto vertė ženkliai viršija ginčo pastato vertę, atsižvelgiant į bendraatsakiams G. G. ir L. D. skirtų žemės sklypų vertes, bendraatsakių gyvenimo ginčo pastate laikotarpį, t. y. daugiau, nei 20 m., jiems naudingomis finansinėmis sąlygomis, kitaip tariant, tą turtinę naudą, kurią bendraatsakiai realiai gavo ir iki šiol gauna, bendraatsakių iškeldinimas iš ginčo pastato ir buto jiems suteikimas (skyrimas), t. y. galimybė nuomotis butą tokiomis pačiomis, kaip nuomos sutartyje numatytomis, sąlygomis arba buto vertės įskaitymas į nuompinigius bei žemės sklypų skyrimas gyvenamųjų namų statybai yra tinkama, pakankama ir teisinga kompensacija Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Kompensacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų dėl nuomininkų, gyvenančių savininkams grąžintinose ar valstybės išperkamose gyvenamosiose patalpose, teisių užtikrinimo prasme.

9730.4.

98Pirmosios instancijos teismas, neišsprendęs ieškovės reikalavimo dėl kitų gyvenamųjų patalpų suteikimo klausimo nutraukiant nuomos sutartį, nepagrįstai nusprendė bendraatsakiams lygiomis dalimis priteisti butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, padarydamas prielaidą, kad Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies prasme tam yra pagrindas, nustačius, jog buto vertė – 104 800,00 Eur, ginčo pastato – 55 300,00 Eur, t. y. 49 500,00 Eur mažesnė. Priteisus bendraatsakiams butą bendrąja daline nuosavybės teise, pažeisti teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai bei esminis prievolių teisės principas, nustatantis, jog nesant pagrindo, niekas negali praturtėti kitų asmenų sąskaita. Byloje nenustatyti teisiniai pagrindai, kuriems esant bendraatsakiams turėtų būti priteistas didesnės vertės turtas (butas), negu šiuo metu jų nuomos pagrindais valdomas ginčo pastatas. Pirmosios instancijos teismui priteisus bendraatsakiams 49 500,00 Eur vertingesnį turtą, turėjo būti sprendžiamas piniginės kompensacijos išmokėjimo bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai klausimas.

9930.5.

100Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė byloje šalių pareikštų reikalavimų patenkinimo apimčių klausimą ir pažeidė CPK 93 straipsnį, 98 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai paskirstydamas šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju ieškinys patenkintas visiškai, aplinkybei, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo rezoliucinėje dalyje nenurodė, jog nuomos sutartis nutraukiama ir neišsprendė ieškovės reikalavimo dėl kitų gyvenamųjų patalpų bendraatsakiams (ne)suteikimo, nesudarant pagrindo konstatuoti, kad ieškinys tenkintas iš dalies. Bendraatsakiai, prašydami nustatyti 6 mėnesių terminą išsikraustyti iš ginčo pastato, netiesiogiai pripažino visų ieškovės reikalavimų pagrįstumą. Tuo tarpu prievolę suteikti bendraatsakiams kitas gyvenamąsias patalpas turėjo bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, todėl už priešieškiniu pareikštus bendraatsakių reikalavimus dėl kompensavimo už netenkamas turtines teises į ginčo pastatą priteisimo ieškovė neatsako. 6 mėnesių termino nustatymas bendraatsakių išsikėlimui iš ginčo pastato, skaičiuotino nuo piniginės kompensacijos jiems išmokėjimo dienos, savo prasme nėra materialinis teisinis reikalavimas, todėl gali būti nurodomas teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje kaip argumentas ir / ar motyvas atidedant iškeldinimo iš patalpų vykdymą, tačiau neįtraukiamas į rezoliucinę dalį. Nei vienas bendraatsakių reikalavimas, pareikštas priešieškiniu, ieškovės atžvilgiu nėra patenkintas, todėl ieškinį patenkinus visiškai, o priešieškinį – iš dalies (bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos atžvilgiu), visos bylinėjimosi išlaidos, ieškovės patirtos nagrinėjant bylą, lygiomis dalimis priteistinos iš bendraatsakių.

10131.

102Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą bendraatsakiai prašo jį atmesti arba palikti nenagrinėtu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

10331.1.

104Ies?kove? apeliaciniame skunde pareis?kusi naujus reikalavimus, nenagrinėtus pirmosios instancijos teisme, t. y. i?skaityti ginčo pastato vertę į buto, esanc?io (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, Traku? r. sav. nuompinigius; priteisti lygiomis dalimis (kiekvienam po 1/6 dali?) bendraatsakiams nuosavybės teise buta?, esanti? (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, Traku? r. sav., kurio verte? 104 800,00 Eur, bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai išmokant 49 500,00 Eur piniginę kompensaciją. Nagrinėjamu atveju ne?ra ais?ku, kokiu teisiniu pagrindu ies?kove? atstovauja bendraatsakę Trakų rajono savivaldybės administraciją, reikalaudama priteisti iš bendraatsakių jos naudai pinigine? kompensaciją.

10531.2.

106Ies?kove? neturi teise?s reiks?ti reikalavimu?, susijusiu? su bendraatsakių is?keldinimu i? bendraatsakės Trakų rajono savivaldybe?s administracijos bu?stą, sąlygomis t. y. priteisiant ji? nuosavybe?s teise ar sudarant nuomos sutarti?. Pirmosios instancijos teismo skundžiamas sprendimas šioje dalyje ies?kovei nesukelia jokiu? teisinių padarinių, todėl ji neturi materialinio teisinio suinteresuotumo dėl pareikštų reikalavimų.

10731.3.

108CK 6.616 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai yra sudaryta i?prasta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis ir jokie nuomininko teise?ti lu?kesc?iai i? nuosavybe? nesusiformave?. Tuo tarpu bendraatsakiai niekada nepageidavo sudaryti nuomos sutarties, ginc?o patalpa naudojusis kelioms bendraatsakių s?eimos nariu? kartoms. S?iuo atveju nuomos sutartimi teisis?kai i?formintas bendraatsakių ir ju? te?vu? bei seneliu? faktinis, ilgalaikis gyvenimas ginc?o patalpose, tode?l ies?kove? nepagri?stai sutapatina bendraatsakių teisine? pade?ti? su asmenų, sudariusių i?prasta? gyvenamu?ju? patalpu? nuomos sutarti?. Ies?kove? apeliaciniame skunde netinkamai kvalifikuoja bendraatsakių teisinį santykį su jų gyvenamąją patalpa, neatsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išdėstytus išaiškinimus. Bendraatsakių santykis su ju? visuomene?s poreikiams paimamu gyvenamuoju bu?stu? yra susiformave?s Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pagrindu kaip nuosavybe?s teise?, tode?l nuosavybe?s teise?s i? bu?sta? praradimas negali bu?ti kompensuotas suteikiant kita? gyvenama?ja? patalpa? nuomos teise?mis.

10931.4.

110Ies?kove?s teiginiai, kad klausimai, susije? su bendraatsakės Trakų rajono savivaldybe?s administracijos bu?sto privatizavimu, ture?tu? bu?ti sprendz?iami kitoje byloje, prieštarauja proceso operatyvumo bei koncentruotumo principams ir yra nepagrįsti, juos turėjus nagrinėti s?ioje byloje. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 konstatavus, jog bendraatsakiai taip pat yra ir bu?sto savininkai Konvencijos I protokolo 1 straipsnio prasme, paimant is? jų ginčo pastatą visuomene?s poreikiams, pirmosios instancijos teismas negale?jo palikti nenagrine?tą kompensacijos priteisimo bendraatsakiams klausimą.

11131.5.

112Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi ies?kove?s pateikta nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita nustatant bendraatsakių prarandamo gyvenamojo būsto vertę, jį i?vertinus kaip negyvenamąsias patalpas. Ies?kove?, nurodydama, kad pirmosios instancijos teismas nepagri?stai priteise? didesne?s verte?s turta? uz? prarandama? bendraatsakių nuosavybe?s teisę, neatsižvelgė į tai, jog buvo i?vertinta aplinkybė, kad bendraatsakiai kartu praranda ir visa? ju? gyvenima? naudojama? z?eme?s sklypa? su jame esanc?iais priklausiniais. Tuo atveju, jeigu bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos manymu, jos turtiniai interesai būtų pažeidžiami, ji bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu būtų bendraatsakiams siūliusi kita? bu?sta?. Kompensacijos už prarandamą būstą priteisimo klausimas būtų išspręstas netinkamai, jeigu bendraatsakiams netekus gyvenamojo būsto ir juos iškeldinus, jie būtų įpareigoti už tai dar ir sumokėti.

11331.6.

114Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo paskirtis – nustatyti kompensaciju?, numatytu? Lietuvos Respublikos piliec?iams pagal Piliec?iu? nuosavybe?s teisiu? i? is?likusi? nekilnojama? turta? atku?rimo i?statymą uz? valstybe?s is?perkama? nekilnojama? turta?, dydi?, s?altinius, moke?jimo terminus ir tvarka? (1 straipsnis). Taigi, ieškovė pras?ydama ginc?o santykiams taikyti minėtą i?statyma?, pripaz?i?sta, kad is? bendraatsakių paimamas ju? turtas. Kompensacijų įstatymo 2 straipsnyje i?tvirtintas atlyginimo už išlikusį nekilnojamąjį turtą principas, pagal kurį kurį atlyginant piliec?iams uz? is?likusi? nekilnojama? turta? pagal Piliec?iu? nuosavybe?s teisiu? i? is?likusi? nekilnojama? turta? atku?rimo i?statyma?, laikomasi negra?z?inamo turto ir vietoj jo perduodamo kito turto, kuriuo atlyginama uz? valstybe?s is?perkama? turta?, lygiavertis?kumo principo. Taigi, ieškovė, viena vertus, skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą priteisti kita? bu?sta? nuosavybe?s teise, neigdama bendraatsakių teise? i? nuosavybe? (prarandama? gyvenama?ji? bu?sta?) ir pras?ydama suteikti (nuomos sa?lygomis) kita? gyvenama?ji? bu?sta?, kita vertus, nurodo, kad ginc?o santykiams taikytinas Kompensacijų įstatymas, pripaz?indama, kad is? bendraatsakių paimamas ju? turtas.

11531.7.

116Jokie ies?kove?s reikalavimai, de?l kuriu? yra kilęs ginc?as s?ioje byloje, nebuvo patenkinti, jai bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme metu įrodinėjus, jog bendraatsakiams turtiniai praradimai kompensuojami išnuomojant bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos būstą. Nagrine?damas ies?kove?s pradini? ies?kini?, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 konstatavęs, jog s?ioje byloje ginc?as kilęs ne de?l nuomos sutarties nutraukimo, o de?l to, ar is?keldinus bendraatsakius jiems turi bu?ti suteikiamos kitos patalpos ar nesuteikiamos, tode?l ies?kove?s patirtos byline?jimosi is?laidos neture?tu? bu?ti atlyginamos.

11732.

118Apeliaciniu skundu bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinke?s teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 ir priimti naują sprendimą – priteisti bendraatsakiams gyvenamojo būsto nuomos teisėmis butą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, Trakų r. sav. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

11932.1.

120Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija 2018 m. spalio 11 d. raštu Nr. AP3-2879 pasiūliusi bendraatsakiams gyvenamuosiuose namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), Trakuose nuomotis keturių kambarių, 106,07 kv. m2 ploto (su patogumais) savivaldybės būstą – butą adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai. Pagal buto nuomos sutarties projekto 24 punktą pateikusiam prašymą nuomininkui leidžiama pirkti iš savivaldybės nuomojamą butą lengvatinėmis sąlygomis, laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją (pagrindas – Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Pasiūlymas atitinka CK 6.617 straipsnio 1, 2 dalyse numatytus reikalavimus.

12132.2.

122Bendraatsakiams skirtino buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose vertė – 124 000,00 Eur (2018 m. gruodžio 12 d.); pagal bendraatsakių užsakytą ir UAB ,,Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ atliktą nekilnojamojo turto įvertinimą buto rinkos kaina 2019 m. balandžio 3 d. – 85 600,00 Eur. Nors laikotarpio skirtumas tarp atlikto to paties buto įvertinimo – minimalus, t. y. mažiau nei 4 mėnesiai, butas – naujas, po gyvenamojo namo statybos užbaigimo 2018 metų pradžioje jame niekas negyvenęs, kainų vertės skirtumas sudaro 38 400,00 Eur. Remiantis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išvada, UAB ,,Marleksa“ parengta nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. NT-18-12-12 atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimus, todėl bendraatsakių pateikta UAB ,,Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ 2019 m. balandžio 3 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita vertintina kritiškai.

12332.3.

124Kompensavimo būdas, suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas nuomos pagrindu, laikytinas pakankama ir teisinga kompensacija, bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai tinkamai įvykdžius koncepcijos 10.2 punktą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 pateiktus išaiškinimus.

12532.4.

126Ginčui taikytinas CK 6.616 straipsnis nenumato jokių kitų kompensacijų formų, išskyrus tinkamai įrengtų gyvenamųjų patalpų suteikimą, todėl Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatytos garantijos į kompensacijas netaikytinos, o priešieškinio reikalavimai dėl piniginės kompensacijos ar nuosavybės teisės į gyvenamąjį būstą priteisimo – nepagrįsti.

12733.

128Atsiliepimu į bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą ieškovė prašo jį tenkinti iš dalies, pakeisti Vilniaus regiono apylinke?s teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 dalyje dėl nuomos sutarties nutraukimo ir kitų gyvenamųjų patalpų suteikimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

12933.1.

130Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija apeliaciniame skunde nepasisakė dėl bylą išnagrinėjusio pirmosios instancijos teismo neišspręsto ieškovės reikalavimo nutraukti nuomos sutartį.

13133.2.

132Tik bendraatsakiams suteikus (skyrus) kitas gyvenamąsias patalpas ir jiems tapus jų valdytojais, gali būti sprendžiamas klausimas dėl pagrindų, kuriais jos bus valdomos – panaudos, nuomos ar nuosavybės teise, todėl ieškovė iš dalies sutinka su bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos pozicija, kad vietoje kitų gyvenamųjų patalpų skyrimo tokias patalpas bendraatsakiams priteisus nuosavybės teise, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.616 straipsnį, Koncepcijos 10.2 punktą, neatsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 pateiktus išaiškinimus.

13334.

134Atsiliepimu į bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą bendraatsakiai prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

13534.1.

136Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu, sprendžiant iš jo turinio, prašo tik pakeisti Vilniaus regiono apylinke?s teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 dalyje dėl priteisto gyvenamojo būsto nuosavybės teise, nei iškeldinimo termino, nei bylinėjimosi išlaidų paskirstymo neginčydama.

13734.2.

138Bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliaciniame skunde prašoma priteisti bendraatsakiams nuomos teisėmis gyvenamąjį būstą, esanti? (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai (tikėtina, kad dėl įvykusios techninės klaidos), tuo tarpu byla? nagrine?jant pirmosiosios instancijos teisme, jiems siūlius is?sikelti i? gyvenamąjį bu?sta?, esanti? (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai. Bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos bu?stas adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai yra kitame pastate ir jo tinkamumas bendraatsakių iškeldinimui – nevertintas.

13934.3.

140Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodžiusi, jog ginčas yra kilęs dėl bendraatsakių ir ieškovės sudarytos nuomos sutarties nutraukimo ir jų iškeldinimo iš ginčo patalpų, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 bylą grąžinus nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tam, kad būtų išspręstas teisingos kompensacijos priteisimo bendraatsakiams klausimas, iškeldinus juos iš gyvenamojo būsto.

14134.4.

142Bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad bendraatsakiai nepriėmė siūlymo įsikelti į jos siūlomą gyvenamąjį būstą, neatitinka tikrovės, jiems atsisakymo nepareiškus. Teikdama pasiūlymą išsikelti į kitą gyvenamąjį būstą, bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija nenurodžiusi konkrečių nuomos sutarties sa?lygu?, t. y. gyvenamojo būsto kainos, išsiperkant jį lengvatine?mis sa?lygomis. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, nors ir buvo įpareigota pirmosios instancijos teismo, tokios informacijos neteikė viso proceso metu. Bendraatsakiai, nesudarius jiems sąlygų įvertinti pasiūlymą, i? kitą gyvenamąjį bu?sta? is?sikelti negale?jo, neišsprendus teisingos kompensacijos uz? ju? gyvenamojo bu?sto ir z?eme?s sklypo pae?mimo visuomene?s poreikiams klausimo.

14334.5.

144Nėra aišku, kuo remdamasi bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija sprendė, jog Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išvada leidžia kritiškai vertinti nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, parengtą bendraatsakių užsakymu, jai nepateikus jokių duomenų, pagrindžiančių jos trūkumus. Šiuo atveju Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos turinio nenagrine?jo, o tik patikrino ar nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita atitinka formalius jai keliamus reikalavimus nekilnojamo turto vertinimo metodikos prasme.

14534.6.

146Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad CK 6.616 straipsnio nuostatos taikytinos is?keldinant nuomininka? ir jokia kompensacija nesuteikiama ir jokie turtiniai praradimai pagal s?i? straipsni? nekompensuojami, todėl bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija nepagri?stai sugretina bendraatsakių teisine? pade?ti? su kitų asmenų, sudariusių i?prasta? gyvenamu?ju? patalpu? nuomos sutarti?, juos is?keldinant i? kitas gyvenama?sias patalpas. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, neatsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išdėstytus išaiškinimus, netinkamai kvalifikuoja bendraatsakių santyki? su ju? gyvenama?ja patalpa, susiformavusį Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio prasme kaip nuosavybe?s teisę. Nagrinėjamu atveju nuosavybe?s teise?s i? gyvenamąjį bu?sta? praradimas negali bu?ti kompensuotas suteikiant kita? gyvenama?ja? patalpa? nuomos teise?mis, todėl laikytina, kad bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, nepagrįstai taikiusi CK 6.616 straipsnio nuostatas, kompensacijos už bendraatsakių turtinius praradimus nepasiu?liusi.

14734.7.

148Nei bendraatsakiai, nei jų tėvai, ginčo patalpose apsigyvenę po II-ojo pasaulinio karo, niekada nepras?e? jų is?nuomoti, nustatant nuomos kainą. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis sudaryta įteisinant ilgameti? bendraatsakių faktini? gyvenima? ginčo patalpose finansiškai palankiomis sąlygomis, lėmusį nuosavybės teisės įgijimą į jas Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio prasme. Iš bendraatsakių paimamas gyvenamasis bu?stas jiems nei Lietuvos Respublikos, nei bendraatsakės Traku? rajono savivaldybe?s administracijos niekada nebuvo suteiktas – jie jį gavę kaip kolūkio darbuotojai.

14934.8.

150Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija neteisingai interpretavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išdėstytus išaiškinimus, spręsdama, kad bendraatsakiai praranda ne nekilnojamąjį turtą, kurio niekada nebuvo įgiję, o nuomininkų turtinę teisę, kurios netekimas turi būti teisingai kompensuotas i?statymuose numatytais bu?dais, t. y. suteikiant kita? gyvenama?ji? bu?sta?. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 nepasakė, kad bendraatsakiai nepraranda nekilnojamojo turto, o tik nuomininkų turtinę teisę į jį, priešingai, jis nurodė, kad bendraatsakiai praranda gyvenamąjį būstą, jį paimant visuomenės poreikiams, už kurį jiems dėl nuosavybės teisės netekimo turi būti teisingai kompensuojama. Tuo tarpu nuomininkų iškeldinimas, suteikiant jiems kitas gyvenamąsias patalpas nuomos teise, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 nepaminėtas.

15134.9.

152Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, siūlydama nuomotis kitas gyvenamąsias patalpas, nustačiusi apie des?imt kartu? didesne? nuomos kaina? už tą, kurią bendraatsakiai mokėję nuomodamiesi ginčo patalpomis. Tokiu būdu neatsižvelgta į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išdėstytus išaiškinimus, kad bendraatsakiai ir toliau gale?s naudotis gyvenamuoju būstu tokiomis pac?iomis lengvatine?mis sa?lygomis.

15334.10.

154Bendraatsakiai, gyvendami ginčo patalpose, faktis?kai naudojosi prie jų esanc?iu ne maz?esniu kaip 23 aru? z?eme?s sklypu, nesuformuotu de?l Lietuvos Respublikos kaip Uz?utrakio dvaro teritorijos savininkės ir bendraatsakės Traku? rajono savivaldybe?s administracijos aplaidumo. Aplinkybė, kad Lietuvos Respublika nereikalavo nutraukti bendraatsakių naudojimosi z?eme?s sklypu, rodo, jog tokiu būdu buvo pripažįstama jų nuosavybės teisė į žemės sklypą Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pagrindu, bendraatsakiams ture?jus teise?ta? lu?kesti?, kad ir toliau tokiomis pac?iomis sa?lygomis, t. y. nemokamai, jie gale?s naudotis s?iuo arba kitu z?eme?s sklypu, įsigytu nuosavybės teise lengvatine?mis sa?lygomis.

15534.11.

156Bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracija pasiu?lius bendraatsakiams gyvenama?jį būstą be z?eme?s sklypo, jie praranda z?eme?s sklypa? su jame esanc?iais priklausiniais, todėl pagal Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnį susiformavus jų teise?tiems lu?kesc?iams i? s?i? z?eme?s sklypa?, jį paimant visuomene?s poreikiams, bendraatsakiams uz? s?i? praradima? privalo bu?ti teisingai kompensuojama.

15734.12.

158Kiti asmenys, kuriu? teisine? pade?tis tokia pati kaip ir bedraatsakių, iškeldinti iš Užutrakio dvaro teritorijos jiems suteikiant kitas gyvenama?sias patalpas su z?eme?s sklypais, leidz?iant suteikta? gyvenama?ji? bu?sta? privatizuoti lengvatine?mis sa?lygomis, todėl analogišką teise? i? nuosavybe? iš bendraatsakių atimant, bu?tu? paz?eisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniai, Konvencijos 14 straipsnis ir Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnis.

15934.13.

160Iš bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliacinio skundo dalyko galima spręsti, jog ji nesutinka su Vilniaus regiono apylinke?s teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 dalimi, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino bendraatsakių reikalavimą suteikti jiems 6 me?nesiu? termina? is?sikelti is? ginčo patalpų.

16134.14.

162Kadangi i?statymu? leide?jas nedetalizuoja termino, per kurį privalo bu?ti is?keldinami nuomininkai, suteikiant jiems kitas gyvenama?sias patalpas ar is?mokant pinigine? kompensacija?, tam, kad būtų išvengta asmens teise?s i? privatu? gyvenima? paz?eidimo, bu?tina nustatyti protinga? termina?, per kuri? suteikus kitas gyvenamąsias patalpas ir / arba išmokėjus piniginę kompensaciją, bendraatsakiai privale?tu? is?sikelti is? ginc?o patalpu?. Turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad bendraatsakiai, gyvendami ginc?o patalpose daugiau nei 20 metų, yra sukaupę ten laikomų daiktų, kurių perke?limas i? kitas gyvenama?sias patalpas užtruktų. Dalis bendraatsakių yra pensinio amžiaus, tode?l kraustymasis i? kitas gyvenama?sias patalpas jiems gali sukelti itin dideli? stresa? ir sveikatos sutrikimus. Bendraatsakiams turi būti nustatytas protingas terminas susirasti nauja? gyvenama?ja? patalpa?, pritaikyti ja? savo poreikiams ir i?sikraustyti i? bu?sima? gyvenama?ja? patalpa?. Tik i?sigijus nauja? bu?sta? ar bu?stus uz? gauta? pinigine? kompensacija?, bendraatsakiai tike?tinai per 6 me?nesius galėtų is?sikelti is? esamos gyvenamosios patalpos. Pagal įstatymo analogiją taikant CK 6.414 straipsnio 1 dalį, bendraatsakių iškeldinimui iš ginčo patalpų pakankamas 6 me?nesiu? terminas.

16334.15.

164Šiuo atveju ne?ra ais?ku, ar ies?kove? ir bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija turi pakankamai piniginių lėšų kompensacijai išmokėti, todėl tuo atveju, jeigu jų neturėtų, nėra aišku, kada jas gautų. Dėl nurodytos priez?asties bendraatsakių iškeldinimo terminas privalo bu?ti skaic?iuojamas nuo tada, kada jiems bus išmokėta kompensacija uz? is?keldinima? is? ginc?o patalpu?, o priteisus kitą gyvenamąjį būstą nuosavybe?s teise – nuo tada, kada kitas gyvenamasis bu?stas pereis bendraatsakių nuosavybe?n. Bendraatsakiai neturi galimybiu? i?sigyti kitos gyvenamosios patalpos savo le?s?omis, tode?l nenustatyta termino skaičiavimo pradžia nuo kompensacijos is?moke?jimo dienos sukeltu? bendraatsakiams didele? turtine? ir neturtine? z?ala?.

16535.

166Atsiliepimais į ieškovės ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliacinius skundus trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašo dėl jų tenkinimo apeliacinės instancijos teismą spręsti savo nuožiūra. Atsiliepimai grindžiami šiuo pagrindiniu argumentu:

16735.1.

168Nuomos sutarčių Kultūros vertybių registre registruotais objektais ir patalpomis, esančiomis tokiuose objektuose, sudarymas ir nutraukimas, taip pat asmenų iškeldinimas bei kompensacijų dėl nuomos sutarčių nutraukimo klausimas nėra susijęs su trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kompetencija nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje.

169IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17036.

171Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

17237.

173Remiantis bylos medžiaga, 1992 m. Užutrakio dvaro sodyba buvo traktuojama kaip istorijos ir kultūros paminklas, kuris negali būti privatizuotas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl buvusių dvaro sodybų – istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą“ 3.2 punktas). Trakų rajono savivaldybės valdyba jau po šio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo priėmimo 1995 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 50 įpareigojo Trakų valstybinės turizmo įmonės administraciją sudaryti su šio sprendimo priedėlyje minimomis šeimomis gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis per savaitę nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos. 1995 m. spalio 3 d. tarp šalių sudaryta gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartis (toliau – nuomos sutartis), pagal kurią ieškovė neterminuotai išnuomojo bendraatsakei A. G. ir jos šeimos nariams 91,59 kv. m2 bendro naudingojo ploto gyvenamąsias patalpas adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 11 d. nutarime Nr. 69 „Dėl Užutrakio buvusio dvaro ansamblio paskirties“ nurodyta pritaikyti valstybės reprezentacinėms reikmėms ginčo pastatą ir buvo pavesta Trakų rajono savivaldybei pateikti skaičiavimus, kiek reikės lėšų Užutrakio buvusio dvaro ansamblio ir Trakų istorinio parko teritorijoje esančiuose kituose pastatuose įsikūrusiems gyventojams iškeldinti. Ginčo pastatas nuo 1999 m. sausio 15 d. įrašytas į Kultūros vertybių apsaugos registrą. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2002 m. liepos 1 d. rašte Nr. 006-03-1565 „Dėl aprūpinimo gyvenamuoju plotu“ nurodė, kad ieškovė parengė projektą, kuriuo iš esmės bus išspręsta Užutrakio dvaro sodybos – kultūros paminklo gyventojų aprūpinimo tinkamu gyvenamuoju plotu problema. Šiame rašte nurodyta, kad bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai bus skiriamos lėšos gyvenamiesiems namams pastatyti ir suteikti šiems gyventojams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1109 patvirtintos Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepcijos 10.2 punkte nurodyta, kad bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gavusi reikiamų lėšų, iškeldins gyventojus iš Užutrakio dvaro sodybos, aprūpins juos kitu gyvenamuoju plotu CK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kultūros ministerijos 2007 m. spalio 10 d. rašte Nr. S1-472 „Dėl Trakų rajono savivaldybės vykdomų gyventojų, gyvenančių Užutrakio dvaro teritorijoje, iškeldinimo darbų“ nurodyta, kad bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija 2007 metais gavo pinigus, kuriuos turi panaudoti gyventojams iškeldinti iš Užutrakio dvaro sodybos, ir dabar yra derinami pastatų, skirtų iškeldintiems gyventojams, projektai, bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija turės teisę leisti gyventojams, iškeldintiems iš Užutrakio dvaro sodybos, lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti jiems suteiktas naujas gyvenamąsias patalpas. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 2014 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. S-5(6.2.-187) „Dėl Trakų rajono kultūros paveldo apsaugos“ rekomendavo bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai užbaigti Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje laikinai gyvenančių gyventojų iškeldinimą, aprūpinant juos kitu gyvenamuoju plotu, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose (1.5 punktas).

17438.

175Ieškovė 2015 m. spalio 28 d. pranešimu informavo bendraatsakę A. G., kad ketina nutraukti nuomos sutartį, ir pasiūlė jai ir jos šeimos nariams išsikelti iš patalpų gera valia, tačiau bendraatsakiai to nepadarė.

17639.

177Taigi, įvertinus išdėstytas aplinkybes, galima daryti išvadą, jog šiuo atveju byloje ginčas yra kilęs dėl bendraatsakių iškeldinimo, nutraukus nuomos sutartį, ir tinkamos kompensacijos už būsto praradimą skyrimo. Dėl naujų įrodymų priėmimo

17840.

179Bendraatsakiai pateikė 2020 m. birželio 15 d. prašymą prijungti prie bylos medžiagos naujus rašytinius įrodymus – visuomenės informavimo priemonėje (duomenys neskelbtini) publikuotą straipsnį „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB ,,Kraustymo komanda“ 2020 m. birželio 1 d. komercinį pasiūlymą, atitinkamai patvirtinančius aplinkybes, kad, pirma, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė butą adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav., esant abejonių dėl realios galimybės įgyvendinti teisę jį privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis; antra, bendraatsakių prašomos priteisti išsikraustymo išlaidos yra mažesnės už tas, kurias jie patirs kraustydamiesi į kitas gyvenamąsias patalpas.

18041.

181Siekiant, kad bylos procesas vyktų operatyviai, šalys jo nevilkintų ir nepiktnaudžiautų savo procesinėmis teisėmis, visi įrodymai turi būti pateikiami pirmosios instancijos teisme. Byloje dalyvaujantys asmenys turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu, būti aktyvūs tiek rinkdami įrodymus, tiek teikdami teismui prašymus, tiek ir reaguodami į byloje esančius reikalavimus. Taip yra skatinamas šalių sąžiningas bylinėjimasis ir kiekvieno proceso dalyvio pareiga rūpestingai, laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, teikti teismui įrodymus ir / ar argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai arba atsikirtimai į juos.

18242.

183Bylos proceso eigai optimizuoti yra nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, jeigu jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus dvi išimtis: 1) jeigu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) jeigu tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau (CPK 314 straipsnis). Toks įstatymo leidėjo įtvirtintas naujų įrodymų priėmimo aukštesnės instancijos teisme reglamentavimas yra nustatytas atsižvelgiant į CPK įtvirtintą ribotą apeliaciją, kuriai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas apeliacine tvarka tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus bei įvertintus duomenis, patikrinant, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir pan.

18443.

185Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog visuomenės informavimo priemonėje (duomenys neskelbtini) publikuotas straipsnis „(duomenys neskelbtini)“ nėra nei tiesiogiai susijęs su ginčo dalyku, nei pagrįstas objektyviais duomenimis, galinčiais turėti įtakos teisingos kompensacijos klausimo išnagrinėjimui, o bendraatsakiai visus dokumentus, susijusius su išsikraustymo išlaidų protingo dydžio nustatymu, įskaitant ir UAB ,,Kraustymo komanda“ 2020 m. birželio 1 d. komercinį pasiūlymą, jeigu į ją būtų kreipęsi anksčiau, būtų turėję galimybę teikti bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu lyginamajai analizei atlikti, atsižvelgiant į naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teisme ribojimo tikslus, jie yra nevertintini. Dėl sąlygų bendraatsakių iškeldinimui ir teisingos kompensacijos

18644.

187Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 panaikino Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį ir Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir perdavė bylą Trakų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo, nurodydamas, kad siekiant išspręsti galimos kompensacijos skyrimo klausimą, turi būti nustatyta: 1) kas konkrečiai iš bendraatsakių gyvena ginčo patalpoje ir faktiškai ja naudojasi kaip būstu Konvencijos prasme, t. y. įvertinti, ar (ir) kurie bendraatsakiai ginčo patalpas naudoja savo poreikiams, ar naudojasi ginčo patalpomis nuolat, ar tik laikinai, pavyzdžiui, vasaros sezono laikotarpiu naudojasi kaip poilsio patalpa, ar leidžia naudotis kitiems asmenims; 2) ar bendraatsakiai naudojasi gyvenamosiomis patalpomis ir (ar) jose yra jų turtas, ar jie nėra išvykę CK 6.609 straipsnio 3 dalies prasme, nes, tai nustačius, apskritai neliktų pagrindo spręsti dėl asmenų iškeldinimo iš patalpų, šiam tikslui ištiriant ir įvertinant duomenimis, galinčius patvirtinti faktinį naudojimąsi patalpomis, pavyzdžiui, elektros energijos suvartojimą, suvartojimo periodiškumą ir kt.; 3) ar gyvenamoji patalpa yra bendraatsakių būstas Konvencijos prasme, ar juos iškeldinus turtiniai praradimai turi būti kompensuojami ir kokia apimtimi

18845.

189Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė nustatęs, kad ginčo patalpose (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose gyvena visi bendraatsakiai, remdamasis 2018 m. rugsėjo 17 d. vietos apžiūros protokolu ir deklaruotos gyvenamosios vietos duomenimis, byloje įrodymu, paneigiančių bendraatsakių faktinį gyvenimą ginčo patalpose nesant.

19046.

191Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 210 straipsnyje nustatyta vietos apžiūra tėra vienas iš galimų būdų nustatant faktinį naudojimąsi patalpomis kaip būstu, tačiau teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, turi būti pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Iš bylos medžiagos matyti, jog bendraatsakiai kartu su 2018 m. rugpjūčio 20 d. prašymu dėl naujų įrodymų prijungimo civilinėje byloje Nr. e2-7512-804/2018 pateikę papildomus įrodymus, jų manymu, patvirtinančius aplinkybę, jog jie jau ilgą laiką gyvena ginčo patalpose. Dalis jų susiję su pačių bendraatsakių viešais pareiškimais apie savo gyvenamąją vietą, nurodant ją, pavyzdžiui, sutarčių sudarymo, paslaugų pirkimo ar lankymosi atitinkamose įstaigose metu, tokiu atveju juos galint vertinti kaip vieną iš kriterijų pagal CK 2.17 straipsnį asmens gyvenamajai vietai nustatyti.

19247.

193Tačiau negalima būtų neatkreipti dėmesio į pateiktas PVM sąskaitas-faktūras ir banko sąskaitų išrašus, susijusius su tiesioginiais mokėjimais ieškovei už komunalines paslaugas ir ginčo patalpų nuomą, kaip faktinio naudojimosi ginčo patalpomis pagrindą. Konkrečiu atveju bendraatsakiai pridėję: 1) ieškovės išrašytas 2015 m. rugpjūčio 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 430 už priskaičiuotus nuompinigius liepos mėnesį, suma – 9,29 Eur; 2015 m. rugpjūčio 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 447 už priskaičiuotus nuompinigius rugpjūčio mėnesį, suma – 9,29 Eur; 2016 m. liepos 8 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 607 už nuompinigių priskaičiavimą birželio mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2017 m. lapkričio 10 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 881 už priskaičiuotus nuompinigius spalio mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2017 m. gruodžio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 895 už priskaičiuotus nuompinigius lapkričio mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2018 m. sausio 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 912 už priskaičiuotus nuompinigius gruodžio mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2018 m. vasario 5 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 927 už priskaičiuotus nuompinigius sausio mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2018 m. kovo 12 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 943 už priskaičiuotus nuompinigius vasario mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2018 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 956 už priskaičiuotus nuompinigius kovo mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2018 m. gegužės 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 972 už priskaičiuotus nuompinigius balandžio mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2018 m. birželio 7 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija NAC Nr. 995 už priskaičiuotus nuompinigius gegužės mėnesį, suma – 84,25 Eur; 2) iš bendraatsakės L. D. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, darytus mokėjimus ieškovei patvirtinančius dokumentus: 2015 metais – 2015 m. sausio 5 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 131 41,27 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 31,99 Eur, buto nuoma – 9,28 Eur“; 2015 m. vasario 9 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 133 48,25 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 29,67 Eur, buto nuoma skola – 18,58 Eur“; 2015 m. kovo 3 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 135 111,20 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 71,20 Eur, sausio, vasario buto nuoma – 40,00 Eur“; 2015 m. balandžio 8 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 137 20,00 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), buto nuoma – 20,00 Eur“; 2015 m. gegužės 11 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 144 38,22 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 23,22 Eur, buto nuoma – 15,00 Eur“; 2015 m. birželio 4 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 146 25,72 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 10,72 Eur, buto nuoma – 15,00 Eur“; 2015 m. liepos 9 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 147 41,32 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 26,32 Eur, buto nuoma – 15,00 Eur“; 2015 m. rugpjūčio 7 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 152 26,70 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 26,70 Eur nuo 3571 iki 3364, buto nuoma“; 2015 m. rugsėjo 7 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 155 23,09 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 23,09 Eur nuo 3571 iki 3750, buto nuoma“; 2015 m. spalio 6 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 157 33,16 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 23,87 Eur nuo 3780 iki 3935, buto nuoma – 9,29 Eur“; 2015 m. lapkričio 3 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 164 23,35 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 23,35 Eur nuo 3935 iki 4116, buto nuoma“; 2015 m. gruodžio 3 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 166 35,61 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 26,32 Eur nuo 4116 iki 4320, buto nuoma – 9,29 Eur“; 2016 metais – 2016 m. sausio 3 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 175 25,80 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 25,80 Eur nuo 4320 iki 4520“; 2016 m. vasario 8 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 180 31,37 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 31,37 Eur nuo 4520 iki 4767, buto nuoma“; 2016 m. kovo 3 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 184 28,67 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 18,67 Eur nuo 4767 iki 4914, buto nuoma – 10,00 Eur“; 2016 m. balandžio 7 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 189 149,21 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 29,21 Eur nuo 4914 iki 5144, buto nuoma – 120,00 Eur“; 2016 m. balandžio 15 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 191 102,37 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai už buto nuomą“; 2016 m. gegužės 11 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 193 115,37 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 31,12 Eur nuo 5144 iki 5389, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2016 m. birželio 9 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 199 109,78 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 25,53 Eur nuo 5389 iki 5590, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2016 m. liepos 4 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 201 101,27 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 17,02 Eur nuo 5590 iki 5724, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2016 m. rugpjūčio 1 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 204 106,81 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 22,56 Eur nuo 5724 iki 5912, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2016 m. rugsėjo 1 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 209 110,65 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,(duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 26,40 Eur nuo 5912 iki 6132, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2016 m. spalio 4 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 213 101,05 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,A. G., (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 16,80 Eur nuo 6132 iki 6272, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2016 m. spalio 31 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 217 104,05 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,A. G., elektra – 19,80 Eur nuo 6272 iki 6437, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2016 m. gruodžio 1 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 220 111,01 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,G., elektra – 26,76 Eur nuo 6437 iki 6660, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2016 m. gruodžio 30 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 222 110,05 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,G., elektra – 25,80 Eur nuo 6660 iki 6875, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 metais – 2017 m. vasario 1 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 225 111,04 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „A. G., elektra – 26,79 Eur nuo 6875 iki 7110, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. vasario 28 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 228 105,91 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), elektra – 21,66 Eur nuo 7110 iki 7300, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. balandžio 3 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 231 105,11 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „A. G., elektra nuo 7300 iki 7483 – 20,86 Eur, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. gegužės 2 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 232 112,98 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „A. G., elektra – 28,73 Eur nuo 7483 iki 7735, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. birželio 5 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 235 109,90 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 25,65 Eur nuo 7735 iki 7960, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. birželio 30 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 240 105,11 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 20,86 Eur nuo 7960 iki 8143, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. rugpjūčio 4 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 245 104,09 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, elektra – 19,84 Eur nuo 8143 iki 8317, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. rugsėjo 1 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 250 101,35 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini). Elektra – 17,10 Eur nuo 8317 iki 8467, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. spalio 4 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 253 106,82 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 22,57 Eur nuo 8467 iki 8665, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. lapkričio 6 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 258 106,02 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 21,77 Eur nuo 8665 iki 8856, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2017 m. gruodžio 11 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 264 105,23 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 20,98 Eur nuo 8856 iki 9040, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2018 metais – 2018 m. sausio 4 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 269 99,64 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,G., elektra – 15,39 Eur nuo 9040 iki 9175, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2018 m. vasario 2 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 273 105,00 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: ,,G. A., elektra – 20,75 Eur nuo 9175 iki 9357, buto nuoma – 84,25 Eur “; 2018 m. kovo 1 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 276 103,57 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 19,32 Eur nuo 9357 iki 9528, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2018 m. balandžio 2 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 281 107,64 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 23,39 Eur nuo 9528 iki 9735, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2018 m. gegužės 7 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 287 107,64 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 23,39 Eur nuo 9735 iki 9942, buto nuoma – 84,25 Eur“; 2018 m. birželio 6 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 291 103,01 Eur sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant: „G., elektra – 18,76 Eur nuo 9942 iki 0108, buto nuoma – 84,25 Eur“. Taigi, byloje esantys duomenys patvirtina faktą, jog bendraatsakių ginčo patalpos buvo naudojamos, bendraatsakei L. D. kas mėnesį apmokant sunaudotą elektros energiją ir (ar) ginčo patalpų nuomą, tačiau savaime neįrodo, kad jose gyvena visi bendraatsakiai.

19448.

195Teisėjų kolegija pažymi, jog bylą pirmą kartą išnagrinėjęs Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 12 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-726-213/2016 nurodęs, kad bendraatsakė L. D. 2016 m. rugpjūčio 18 d. teismo posėdyje davusi paaiškinimus, jog gimė, užaugo ir gyvena kartu su vyru R. D., vaikais A. ir A. D., taip pat tėvais A. G. ir G. G. ginčo patalpose adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai; nors jose nėra vandens, vandentiekio ir kitų patogumų, tai ne problema, namas gerai tvarkomas; vasaros metu gyvena (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav.; tėvai A. G. ir G. G. gyvena tai adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, tai būna name, esančiame (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav. Ieškovė 2018 m. liepos 27 d. rašte Nr. S-(3.23)-284 „De?l Užutrakio dvaro sodybos gyventoju? is?keldinimo ir apru?pinimo kitu gyvenamuoju plotu“ nurodžiusi, kad bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija nepatikslina Uz?utrakio dvaro sodybos pastatuose vieta? deklaravusiu? asmenu? duomenu?, atsiz?velgiant i? pakitusias aplinkybes; tikslingai vykdo neteisingu? duomenu? valstybe?s registre palaikyma?; ieškovė nuolat teikia faktais ir dokumentais pagri?stus pras?ymus neregistruoti Uz?utrakio dvaro sodybos pastatu? patalpose faktis?kai negyvenusiu? ar nebegyvenanc?iu? asmenu? bei is?registruoti is?vykusiuosius, tačiau bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija šiuo prašymus ignoruoja ir neteisingų šių gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pagrindu prašo išaiškinimų, kaip aprūpinti būstu asmenims, kurie faktiškai nebegyvena Užutrakio dvaro sodybos pastatų patalpose; ieškovės iniciatyva bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija buvo priversta patikslinti duomenis valstybiniame registre ir panaikinti šešių asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą, tarp kurių yra ir asmenys deklaravę gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakų m., Trakų r. sav.; ieškovės žiniomis, pilnamečiai nuomininkų šeimos nariai sukūrė savo šeimas ir faktiškai išsikėlė gyventi kitur, tačiau savo išvykimo nedeklaravo, duomenų apie kitą gyvenamąją vietą nepateikė; pagal ieškovės šiai dienai turimą informacija?, Uz?utrakio dvaro sodybos teritorijoje vis dar gyvenanc?ios bendraatsakės A. G. šeimos narių skaičius skiriant ginčo patalpas 1995 metais buvęs 6, 2018 metais faktiškai gyvenančiųjų – 2, prie pastabų nurodant, kad bendraatsakė A. G., jos sutuoktinis bendraatsakis G. G., pilnamete? dukra ir jos su?nus faktis?kai gyvena (duomenys neskelbtini) k. Traku? sen., Traku? r. sav. Remiantis ieškovės 2018 m. liepos 27 d. rašte Nr. S-(3.23)-284 „De?l Užutrakio dvaro sodybos gyventoju? is?keldinimo ir apru?pinimo kitu gyvenamuoju plotu“ pateikta informacija, kad bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija patikslino duomenis VĮ ,,Registrų centro“ Gyventojų registre ir panaikino konkrečiai neįvardytų asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakų m., Trakų r. sav., teisėjų kolegija, patikrinusi VĮ ,,Registrų centro“ Gyventojų registrą, nustatė, kad pakeistas į Trakų r. sav. bendraatsakių A. G. ir G. G. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas.

19649.

197Tuo tarpu iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ matyti, jog Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT-1911-231/2019 tenkinus bendraatsakio R. D. pareiškimą, nustatytas juridinę reikšmę turintį faktas, kad jis po motinos M. D. mirties (duomenys neskelbtini) per tris mėnesius faktiniu valdymu priėmė žemės sklypą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav., jį prižiūrėdamas, naudodamas, šienaudamas žolę. Kartu su 2019 m. sausio 18 d. pareiškimu pateiktuose 2017 m. sausio 17 d. pergyvenusio sutuoktinio nuosavybės teisės liudijime ir 2017 m. birželio 13 d. medicininiame mirties liudijime Nr. 17-1842411 įrašyta mirusioji M. D. gyvenusi adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav.

19850.

199Apibendrindama tai, kad išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vykdė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 nustatytus įpareigojimus, konkrečiai nesiaiškindamas, kurie bendraatsakiai gyvena ginčo patalpose ir naudoja jas savo poreikiams, ar naudoja jas nuolat, ar tik laikinai ir (ar) jose yra jų turtas, apsiribodamas 2018 m. rugsėjo 17 d. vietos apžiūra, kurios metu bendraatsakis A. D. paaiškinęs, kad ginčo patalpose gyvena 6 asmenys, yra trys kambariai, kuriuose gyvena tėvai, seneliai ir jis su broliu; name yra virtuvė, katilinė, koridoriuje įrengtas elektros skaitliukas. Nepaisant 2018 m. rugsėjo 17 d. atliktos vietos apžiūros, pirmosios instancijos teismas nevertinęs byloje esančių įrodymų, susijusių su ginčo patalpų nuomos mokesčio mokėjimu, elektros energijos suvartojimu ir jo periodiškumu, ieškovės pateikta informacija apie ginčo patalpose adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai gyvenančius asmenis. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas akivaizdžiai neatsižvelgė į 2018 m. liepos 27 d. rašte Nr. S-(3.23)-284 „De?l Užutrakio dvaro sodybos gyventoju? is?keldinimo ir apru?pinimo kitu gyvenamuoju plotu“ išdėstytas aplinkybes ir nepatikrino VĮ „Registrų centro“ Gyventojų registro, darydamas klaidingą išvadą, jog visi bendraatsakiai savo gyvenamąją vietą yra deklaravę adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, nepaisant jau 2018 metais buvusios informacijos apie jos pakeitimą bendraatsakių A. G. ir G. G. atžvilgiu. Taip pat, galima teigti, jog visiškai nebuvo vertinamas bendraatsakės L. D. pareiškimas 2016 m. rugpjūčio 18 d. teismo posėdyje, bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, jog ji vasaros metu gyvena (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav., o tėvai A. G. ir G. G. gyvena tai adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, tai būna name, esančiame (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav., tokiu atveju neturint duomenų, kas gyvena nuolat ginčo patalpose, juo labiau, kad, anot ieškovės, bendraatsakė A. G., jos sutuoktinis bendraatsakis G. G., pilnamete? dukra ir jos su?nus faktis?kai gyvena (duomenys neskelbtini) k. Traku? sen., Traku? r. sav. Nors bendraatsakė L. D. 2015-2018 metais apmokėjusi faktines naudojimosi ginčo patalpomis išlaidas, nėra jokių duomenų, kad ji visą laiką jose būtų, jai pačiai nurodant, kad vasarą ji gyvena (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav., nepaisant to mokėdama ir už vasaros sezono mėnesius, ką patvirtina 2015 m. liepos 9 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 147, 2015 m. rugpjūčio 7 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 152, 2015 m. rugsėjo 7 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 155, 2016 m. liepos 4 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 201, 2016 m. rugpjūčio 1 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 204, 2016 m. rugsėjo 1 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 209, 2017 m. birželio 30 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 240, 2017 m. rugpjūčio 4 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 245, 2017 m. rugsėjo 1 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 250, o bendraatsakiai A. G. ir G. G. – tai adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, tai adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav. Byloje nėra jokių duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų ėmęsis atitinkamų veiksmų nustatyti, kokį laikotarpį, atsižvelgiant į šalių pareiškimus, bendraatsakiai faktiškai praleidžia ginčo patalpose, faktiškai jomis naudodamiesi kaip būstu Konvencijos prasme, šiuo aspektu įvertindamas ieškovės argumento dėl bendraatsakės A. G., jos sutuoktinio bendraatsakio G. G., pilnamete?s dukros ir jos su?naus faktinio gyvenimo Braz?uole?s k. Traku? sen., Traku? r. sav. pagrįstumą. Be to, teisminio bylos nagrinėjimo, vykusio 2015-2016 metais, metu bendraatsakė L. D. tvirtinusi, kad nei jos vyras, nei vaikai nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi, tačiau 2017 m. birželio 13 d. mirus bendraatsakio R. D. motinai M. D., Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT-1911-231/2019 buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad jis po jos mirties faktiniu valdymu priėmė žemės sklypą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav. Kadangi bendraatsakio R. D. motina M. D. nuolat gyveno adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav., pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bendraatsakis R. D. faktiniu valdymu priėmė žemės sklypą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav., turėjo tirti, kam priklausė nekilnojamojo turto objektas (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav., ar bendraatsakis R. D. proporcingai jam priklausančia dalimi galėjo jį paveldėti, jeigu taip, ar jis jame gyveno, remiantis, be kita ko, jo paties 2019 m. sausio 18 d. pareiškime nurodytomis aplinkybėmis, kad jis prižiūrėjo, naudojo ir šienavo toje pačioje vietovėje, kaip ir nekilnojamojo turto objektas (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav., esantį minėtą žemės sklypą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 pabrėžta konkrečių subjektų naudojimosi ginčo patalpomis nustatymo svarba, nurodant, jog tik teismui nustačius, kad asmenys naudojasi gyvenamosiomis patalpomis ir (ar) jose yra asmenų turtas, galimas iškeldinimas iš jų, priešingu atveju, konstatavus, kad asmenys nesinaudoja gyvenamosiomis patalpomis, yra išvykę gyventi kitur ir (ar) jose nėra jų turto, pagrindo spręsti dėl asmenų iškeldinimo iš patalpų nesant, tokiu atveju gyvenamąją patalpos nuomos sutartį laikant nutraukta nuo išvykimo dienos (CK 6.609 straipsnio 3 dalis). Be to, tik nustačius asmenis, kurie naudojasi patalpomis kaip būstu Konvencijos prasme, gali būti sprendžiamas kompensacijos klausimas, nes tik tokių asmenų iškeldinimas iš patalpų reiškia jų teisės į būstą praradimą, o šios teisės turtiniai aspektai gintini Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio nuostatomis. Kitaip tariant, prieš sprendžiant kompensacijos klausimą, turi būti nustatomi asmenys, kuriems ši kompensacija priklauso, t. y. asmenys, įgiję teisę į būstą, kurių teisės turtiniai aspektai gintini Konvencijos nuostatomis, ir kuriuos reikia iškeldinti iš ginčo patalpų, t. y. kurie ten faktiškai gyvena ir naudojasi ja kaip būstu Konvencijos prasme. Taigi, asmenų, kurie naudojasi gyvenamosiomis patalpomis kaip būstu Konvencijos prasme, nustatymas reikšmingas ne tik sprendžiant dėl reikalavimų nutraukti gyvenamąją patalpos nuomos sutartį ir iškeldinti bendraatsakius iš ginčo patalpų tenkinimo, bet taip pat ir dėl kompensacijos skyrimo, ginant Konvencijos nuostatomis teisės į būstą turtinius aspektus tik tų asmenų, kurie ten faktiškai gyvena. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad bendraatsakiai faktiškai naudojasi ginčo patalpomis, neištyrė bylos duomenų visumos šiuo aspektu ir jais nepagrindė tokiai išvadai padaryti teisiškai reikšmingų aplinkybių įrodytumo.

20051.

201Ieškovė apeliaciniame skunde nurodžiusi, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 išdėstytus išaiškinimus ir neišsprendė reikalavimo nutraukti nuomos sutartį, kurį tenkindamas būtų galėjęs spręsti dėl kitų bendraatsakiams suteiktinų gyvenamųjų patalpų įgijimo teisinių pagrindų.

20252.

203Teisėjų kolegija, sutikdama su ieškove, pažymi, jog nors nagrinėjamu atveju Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 ir nurodė, kad yra pagrindas nutraukti nuomos sutartį, atsižvelgiant į valstybės galimybę Užutrakio dvaro sodybos kompleksą, kurio vientisumas sudaro sodybos kultūrinę vertę, padaryti prieinamą visuomenei, užtikrinti tinkamą jo išsaugojimą, priežiūrą, tačiau paties nutraukimo klausimo nesprendė, išaiškindamas, jog dėl ginčo patalpų nuomos sutarties nutraukimo mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) turi būti taikomas teisinis reglamentavimas, nustatantis fizinių asmenų iškeldinimą iš valstybės, savivaldybių savo darbuotojams išnuomotų gyvenamųjų patalpų nutraukus gyvenamosios patalpos nuomos sutartį. Taigi, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, turėjęs spręsti nuomos sutarties nutraukimo klausimą, atsižvelgdamas į tai, jog pagal CK 6.616 straipsnio 1 dalies 1-3 punktus, fiziniai asmenys iškeldinami iš valstybės, savivaldybių, juridinių asmenų savo darbuotojams išnuomotų gyvenamųjų patalpų ir jiems suteikiama kita tinkamai įrengta gyvenamoji patalpa, jeigu: namas, kuriame yra gyvenamoji patalpa, turi būti nugriautas (1 punktas); gyvenamoji patalpa neišlieka po kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar perplanavimo (2 punktas); gyvenamosios patalpos pertvarkomos į kitos paskirties patalpas (3 punktas). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime kelis kartus pakartojęs, jog kasacinis teismas pripažino pagrindo nutraukti nuomos sutartį buvimą, tačiau bylą grąžino nagrinėti iš naujo. Akivaizdu, jog konstatuodamas bylos grąžinimo faktą, kasaciniam teismui panaikinus tiek Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimą, kuriuo buvo nutraukta nuomos sutartis, tiek ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį, kuria Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimas paliktas nepakeistas, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, turėjęs iš naujo vertinti visus ginčui išspręsti aktualius aspektus, įskaitant ir pakartotinį nuomos sutarties nutraukimo klausimą CK 6.616 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose įtvirtinto teisinio reglamentavimo pagrindu, iškeldinant bendraatsakius, tuo atveju, jeigu pagal CK 6.609 straipsnio 3 dalį nebūtų nustatytas jų valinis aktas išvykti gyventi kitur ir (arba) nebesinaudoti gyvenamosiomis patalpomis. Kaip pagrįstai nurodžiusi ieškovė, pirmosios instancijos teismui, nepaisant indikuoto nuomos sutarties nutraukimo pagrindo, faktiškai jos nenutraukus, negalėjo būtų sprendžiama nei dėl bendraatsakių iškeldinimo, nei dėl kompensacijos jiems skyrimo, dėl nuomos sutarties galiojimo formaliai neprarandant ginčo patalpų, pripažintinų būstu Konvencijos 8 straipsnio prasme. Nors ginčas, kaip pabrėžė kasacinis teismas, byloje iš esmės yra kilęs dėl tinkamo kompensavimo už bendraatsakių turtinius praradimus, jiems nekvestionuojant nei nuomos sutarties nutraukimo, nei iškeldinimo iš ginčo patalpų, tam, kad jis galėtų būti išnagrinėtas, visų pirma turėjo būti tenkinamas ieškovės reikalavimas nutraukti nuomos sutartį. Tokiu atveju negalima sutikti su bendraatsakių atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą argumentu, kad jokie jos reikalavimai byloje nebuvo patenkinti, viena vertus, pirmosios instancijos teismui konstatavus nuomos sutarties nutraukimo pagrindą, kita vertus, jo galutinai neišsprendus tik dėl pirmosios instancijos teismo aplaidumo.

20453.

205Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl prarandamo būsto kompensacijos, nurodęs, kad suteikimas bendraatsakiams G. G. ir L. D. žemės sklypų individualių gyvenamųjų namų statybai negali būti laikomas pakankama kompensacija, ginčo patalpas bendraatsakiams nuomojant finansiškai naudingomis sąlygomis už 10,53 Eur dydžio per mėnesį nuomos mokestį, todėl bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai siūlant suteikti butą adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai nuomai už 127,74 Eur per mėnesį, t. y., už daugiau nei 12 kartų didesnę kainą, nei bendratsakiai mokėję nuo nuomos sutarties sudarymo, tinkamas kompensavimas už prarastą galimybę itin palankiomis sąlygomis naudotis būstu yra buto adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai priteisimas bendraatsakiams nuosavybės teise.

20654.

207Teisėjų kolegija pažymi, jog ginčo byloje nėra dėl to, kad bendraatsakių G. G. ir L. D. prašymu skirti ir įsigyti žemės sklypai nelaikytini tinkama kompensacija už būsto praradimą, valstybės institucijoms nepagrįstai delsus iškeldinti bendraatsakius iš ginčo patalpų bei žadėjus suteikti kitą būstą, kas sukūrė bendraatsakiams teisėtą lūkestį, jog galimybės naudotis nuomojama patalpa praradimas dar bus kompensuotas, tačiau iš esmės išsiskiria siūlytinas tinkamo kompensavimo būdas. Nagrinėjamu atveju, bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde nurodžiusi, jog ginčui taikytinas CK 6.616 straipsnis nenumato jokių kitų kompensacijų formų, išskyrus tinkamai įrengtų gyvenamųjų patalpų suteikimą, todėl pakankama ir teisinga kompensacija laikytinas kitų gyvenamųjų patalpų suteikimas nuomos teise. Ieškovė atsiliepime į bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą iš dalies sutiko su jos pozicija, pažymėdama, kad tik bendraatsakiams suteikus (skyrus) kitas gyvenamąsias patalpas ir jiems tapus jų valdytojais, gali būti sprendžiamas klausimas dėl pagrindų, kuriais jos bus valdomos – panaudos, nuomos ar nuosavybės teise. Bendraatsakių teigimu, bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija nepagrįstai taikiusi CK 6.616 straipsnio nuostatas, nepasiūlydamas kompensacijos už bendraatsakių turtinius praradimus.

20855.

209Teisėjų kolegija pažymi, jog kasacinis teismas paminėjęs teisinį reglamentavimą, nustatantį fizinių asmenų iškeldinimą iš valstybės, savivaldybių savo darbuotojams išnuomotų gyvenamųjų patalpų nutraukus gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, tame tarpe ir CK 6.616 straipsnį, ginčo patalpų nuomos sutarties nutraukimo kontekste, tuo tarpu dėl kompensacijų formų pasisakydamas, kad Lietuvos nacionalinėje teisėje yra žinomas ne tik kitos gyvenamosios patalpos suteikimas kaip kompensacija už teisės naudotis būstu praradimą. Nepaisant to, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 akcentavo CK 6.616 straipsnio taikymą nutraukiant ginčo patalpų nuomos sutartį, jis iš esmės neneigė jame numatytos kompensacijos formos, t. y. alternatyvaus būsto suteikimo, leidžiant jį pagal bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos parengtą nuomos sutarties projektą privatizuoti. Šiuo atveju nepagrįstas bendraatsakių argumentas, kad kitos gyvenamosios patalpos jiems negali būti suteikiamos nuomos pagrindais su teise jas įsigyti lengvatinėmis sąlygomis, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-188-403/2018 nepasakęs, kad bendraatsakiai praranda ne nekilnojamąjį turtą, o nuomininkų turtinę teisę į jį, minėtoje nutartyje jam aiškiai nurodžius, kad kaip nuosavybė Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio nuostatomis ginami nuomininkų teisės ir teisėti lūkesčiai, kylantys iš būsto nuomos santykių, nustačius jų teisę į materialinį (realiai egzistuojantį) interesą.

21056.

211Ieškovė pažymėjusi, kad kasacinis teismas, aptardamas kitas Lietuvos nacionalinėje teisėje žinomas kompensacijos už teisės naudotis būstu praradimą formas, nurodęs, jog bendraatsakių atžvilgiu gali būti taikomas ir Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas baigtinis kompensacijų formų sąrašas, numatantis, kad valstybės garantija įsipareigojama, jog nuomininkams per šiame dokumente nurodytą laiką: 1) bus Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidos, neviršijančios valstybės garantijoje nurodytos nuomojamų patalpų rinkos vertės; 2) bus suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, nurodytą valstybės garantijoje, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį, kuri negali viršyti valstybės remiamų būsto kreditų nustatytų dydžių, jie privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais; 3) bus neatlygintinai perduotos nuosavybėn kitos mažesnės vertės gyvenamosios patalpos, o valstybės garantijoje nurodytos nuomotų ir perduotų nuosavybėn gyvenamųjų patalpų vertės skirtumas kompensuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais; 4) bus perduotas nuosavybėn žemės sklypas gyvenamajam namui statyti. Jeigu perduodamo žemės sklypo gyvenamajam namui statyti vertė didesnė už valstybės garantijoje nurodytą nuomojamų patalpų vertę, žemės sklypo dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį valstybės garantijos turėtojai privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. Perduodant nuosavybėn mažesnės vertės už garantijoje nurodytą nuomojamų patalpų vertę žemės sklypą gyvenamajam namui statyti, vertės skirtumas garantijos turėtojams bus kompensuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais; 5) bus Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę; 6) bus kompensuojama nuomotų gyvenamųjų patalpų rinkos vertė pinigais, kurie bus pervesti į valstybės garantijos turėtojo nurodytą sąskaitą banke.

21257.

213Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl alternatyvaus bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės siūlymo bendraatsakiams sudaryti savivaldybės būsto nuomos sutartį, kurios 24 punkte būtų nurodyta, kad nuomininkui suteiktas savivaldybės būstas gali būti jam parduodamas, pateikus prašymą, laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją (pagrindas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 3 punktas), jį vertinęs finansinio naudingumo aspektu, pažymint, jog bendraatsakiai mokėtų daugiau nei 12 kartų didesnį nuomos mokestį negu nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu. Teisėjų kolegija pažymi, jog iš bylos medžiagos matyti, kad bendraatsakiai atskirais laikotarpiais mokėję 9,29 Eur, 15,00 Eur, 20,00 Eur, o paskutiniu metu – 84,25 Eur dydžio nuomos mokestį. Nagrinėdamas bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog bendraatsakiai ginčo patalpose ilgą laiką gyveno nuomos mokesčio nemokėdami, neturint tai pagrindžiančių objektyvių įrodymų, nesiaiškino, kokiu pagrindu buvo nustatomas skirtingo dydžio nuomos mokestis, kitęs priklausomai nuo laikotarpio, ir neteisingai išvedė mokėtino nuomos mokesčio dydžio vidurkį, selektyviai pasirinkdamas 2016 metų gegužės-gruodžio mėnesius, nors duomenis turėjo apie mokamą nuomos mokestį nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2018 metų birželio mėnesio, bendraatsakiams nepagrįstai su tokiu pirmosios instancijos teismo paskaičiavimu sutinkant, jų patiems pateiktiems įrodymams į bylą paneigiant išvadą dėl 10,53 Eur dydžio nuomos mokesčio vidurkio. Akivaizdu, jog netinkamai nustatytas nuomos mokesčio dydis lėmęs klaidingą pirmosios instancijos teismo išvadą, kad butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija siūlo nuomotis už daugiau nei 12 kartų didesnę kainą, bendraatsakiams prarandant galimybę naudotis kitu gyvenamuoju būstu tokiomis pačiomis palankiomis sąlygomis. Kadangi pirmosios instancijos teismas nenustatė progresyvaus nuomos mokesčio dydžio pokyčio priežasties, jis, be pakankamo teisinio pagrindo, neįvertinęs aplinkybės, kad bendraatsakiai paskutiniu metu mokėję 84,25 Eur dydžio nuomos mokestį, atmetė bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos siūlomą kompensacijos formą.

21458.

215Kita vertus, nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad nuomos mokesčio dydis, įvertinus sudaromos savivaldybės būsto nuomos sutarties specifiką nagrinėjamos bylos kontekste, nėra esminė jos sąlyga, bendraatsakiams suteikiant kitas gyvenamasias patalpas su teise jas privatizuoti. Tokiu atveju daryta klaidinga išvada, jog buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose priteisimas bendraatsakiams nuosavybės teise yra tinkamas kompensavimas už prarastą galimybę naudotis būstu nuomojant jį finansiškai naudingomis sąlygomis, neįvertinus visų tokiai kompensavimo formai nustatyti reikšmingų sąlygų. Be kita ko, reikėtų atkreipti dėmesį į bendraatsakių 2019 m. birželio 17 d. patikslintą priešieškinį, kuriame jie nurodę, kad bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos siūlomas nuomotis būstas neatitinka bendraatsakio R. D. poreikių; galimybių įsigyti kitą gyvenamąją patalpą savo lėšomis jie neturi; tik priteisus siūlomą gyvenamąją patalpą nuosavybės teise, jie ją išsikeistų į kitą, jiems tinkamą gyventi; įsigijus naują būstą ar būstus už gautą piniginę kompensaciją bendraatsakiai tikėtinai per 6 mėnesius pajėgtų išsikelti iš esamos gyvenamosios patalpos. Atsižvelgiant į tikruosius bendraatsakių ketinimus, galima spręsti, jog nepaisant to, kad jie teigia, jog tinkama kompensacija jiems būtų buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose nuosavybės teise priteisimas, iš tiesų įgydami minėtą būstą jie neketina jame gyventi, motyvuodami bendraatsakio R. D. poreikiais, bet siekia jį perleisti, kad už gautą sumą galėtų įsigyti kitą gyvenamąją patalpą. Be to, teikdami alternatyvius reikalavimus priteisti butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose nuosavybės teise arba sumokant įmoką už jo lengvatinį įsigijimą, kartu tiek vienu, tiek kitu atveju padengiant 108 575,00 Eur skirtuma? tarp prarandamo ir i?gyjamo turto, bedraatsakiai paaiškina, kad gauta piniginė kompensacija būtų panaudota naujam būstui arba būstams įsigyti.

21659.

217Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad nukentėjusiajai šaliai negali būti leidžiama piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nagrinėjamos bylos atveju tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, turėjo įvertinti bendraieškių patikslinto priešieškinio reikalavimus, remdamasis jų paaiškinimais dėl tikslinio buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose ir, kaip galima spręsti iš priešieškinio turinio, ne tik 194 175,00 Eur piniginės kompensacijos, tačiau ir 108 575,00 Eur kompensuojamojo pobūdžio skirtumo, panaudojimo ir nustatyti, kokie yra bendraatsakio R. D. sveikatos būklės nulemti poreikiai, ar bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija turėjo objektyvią galimybę pagal juos pritaikyti tiek butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, tiek ir gyvenamąjį namą, kuriame jis yra, o tuo atveju, jeigu to padaryti negalėjo, ar sąžiningumo aspektu vertinant pagrįstas buvo bendraatsakių tikslas panaudoti gautas pinigines lėšas iš buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose pirkimo-pardavimo sandorio, jų įvardyto kaip keitimosi, ir kompensuojamojo pobūdžio skirtumą, neatmestina tikimybė, net keliems naujiems būstams įsigyti. Taigi, nagrinėjamu atveju, byloje turėjo būti sprendžiama ar, visų pirma, atitinkamos kompensacijos formos yra leistinos pagal įstatymą, ar jos nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, yra sąžiningos ir racionalios konkrečioje situacijoje; antra, remiantis lyginamuoju metodu turėjo būti nustatoma, kokia kompensacija bendraatsakių turtiniams praradimams yra teisinga ir proporcinga, atsižvelgiant į ginčo patalpų, iš kurių iškeldinami bendraatsakiai, ir buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, kurį jiems siūloma nuomotis su teise lengvatinėmis sąlygomis įsigyti, vertę.

21860.

219Būtent dėl minėtų patalpų vertės nustatymo bendraatsakiai apeliaciniame skunde nurodę, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi ieškovės ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos pateiktomis nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis kaip patikimais įrodymais sprendžiant dėl teisingos kompensacijos priteisimo. Remiantis bylos medžiaga, į bylą šalys pateikusios keturias su ginčo nekilnojamojo turto vertinimu susijusias ataskaitas, t. y. bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija – UAB „MARLEKSA“ 2018 m. gruodžio 12 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. NT-18-12-12 (vertinimo objektas – butas, esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose), ieškovė – UAB „MARLEKSA“ 2018 m. gruodžio 18 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. NT-18-12-33 (vertinimo objektas – pastatas – keltininko namas, esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose), bendraatsakiai – UAB ,,Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2019 m. balandžio 3 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas Nr. A-19-04-03-I144 (vertinimo objektas – butas, esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose) ir Nr. A-19-04-03-I142 (vertinimo objektas – pastatas – keltininko namas, esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose). Bendraatsakiai su pakartotiniu 2019 m. kovo 8 d. prašymu kreipėsi į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, prašydami įvertinti UAB „MARLEKSA“ 2018 m. gruodžio 18 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. NT-18-12-33 atitikimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. balandžio 15 d. raštu Nr. (9.17.)D2-1068 „Dėl išvados pateikimo“ pateikusi 2019 m. balandžio 11 d. patikrinimo aktą Nr. GT7-33, kuriame nustatyta, jog UAB „MARLEKSA“ 2018 m. gruodžio 18 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. NT-18-12-33 atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, jog pačių bendraatsakių užsakymu parengtose UAB ,,Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2019 m. balandžio 3 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitose Nr. A-19-04-03-I144 (vertinimo objektas – butas, esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose) ir Nr. A-19-04-03-I142 (vertinimo objektas – pastatas – keltininko namas, esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose) nurodoma, kad turto arba verslo ataskaita laikoma teisinga, kol priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme, teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti nei UAB „MARLEKSA“ 2018 m. gruodžio 18 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje Nr. NT-18-12-33, atskirai vertintoje Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nei UAB „MARLEKSA“ 2018 m. gruodžio 12 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. NT-18-12-12, atskiru reikalavimu jos neginčijus pirmosios instancijos teisme, teikiant bendro pobūdžio pastabas, nurodytų duomenų teisingumu, minėtus bendraatsakių argumentus atmetant kaip nepagrįstus.

22061.

221Atkreiptinas dėmesys, jog bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bendraatsakiai pareiškė patikslintą priešieškinį, kuriuo, be kita ko, prašė priteisti ir kompensaciją už naudojimąsi 23 arų dydžio žemės sklypu ir jame esančiais priklausiniais (106 375,00 Eur) bei persikraustymo išlaidas (2 200,00 Eur). Pirmosios instancijos teismas tokį bendraatsakių reikalavimą priteisti piniginę kompensaciją už susidarantį 108 575,00 Eur skirtumą tarp prarandamo ir įgyjamo turto laikė nepagrįstu, motyvuodamas tuo, kad žemės sklypas niekada nebuvo suformuotas, bendraatsakiai neįrodė faktinio naudojimosi būtent 23 arų žemės sklypu, šis jiems kartu su priklausiniais išnuomotas nebuvo, be to, iš dalies turtinius praradimus kompensuoja bendraatsakių G. G. ir L. D. įgyti lengvatinėmis sąlygomis įgyti žemės sklypai ir nuosavybės teise priteistas turtas – butas, esantis (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose. Bendraatsakiai apeliaciniame skunde nurodė, jog tiek ieškovei, tiek bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracijai visada buvo žinoma, kad bendraatsakiai naudojasi ne tik ginčo patalpomis, bet ir žeme?s sklypu, ant kurio stovi jiems priklausantys gyvenamojo bu?sto priklausiniai, tačiau jos neatliko jokiu? administraciniu? procedu?ru? teisiniam pagrindui, kuriuo bendraatsakiai naudotu?si konkrec?iu suformuotu žeme?s sklypu, nustatyti, todėl konkretaus žemės sklypo nesuformavimas dėl ieškovės ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos aplaidumo, negali lemti kompensacijos sumažėjimo, nepriteisiant jos dalies tarp prarandamo ir gaunamo turto. Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismu, pažymi, jog bendraatsakiams iki nuomos sutarties sudarymo ilgą laiką valdžius ginčo patalpas ir naudojusis jomis, jų savininkams tokios jų teisės naudotis patalpomis kaip būstu neginčijant, Trakų rajono savivaldybės valdyba įpareigojusi ieškovę įteisinti susiklosčiusius santykius ir atitinkamai sudaryti nuomos sutartį. Iš nuomos sutarties 1 punkto matyti, jog bendraatsakei A. G. ir jos šeimos nariams neterminuotam naudojimui suteiktos 91,59 kv. m2 bendrojo (naudingojo) ploto gyvenamosios patalpos (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, teisės naudotis žemės sklypu nenumatant. Nors šiuo atveju bendraatsakiai tikėtinai de facto galėję naudotis tam tikra žemės sklypo dalimi, nėra pagrindo spręsti, jog jie, teisiškai neįteisinus tokio naudojimosi, priešingai negu ginčo patalpų atveju, būtų galėję turėti nuomininkų teises į žemės sklypą, nesant jokio papildomo šalių susitarimo dėl jo suteikimo, ir teisėtus lūkesčius, kylančius iš būsto nuomos santykių, kurie būtų ginami kaip nuosavybė Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio nuostatomis. Be to, prašydami priteisti kompensaciją už naudojimąsi 23 arų žemės sklypu, bendraatsakiai nepateikę jokių įrodymų, patvirtinančių viso žemės sklypo ploto naudojimo faktą. Kadangi, kaip minėta, dar iki nuomos sutarties sudarymo bendraatsakiai ir jų artimieji giminaičiai ilgą laiką gyveno ginčo patalpose, jų pačių teigimu, nuo 1945 metų, nėra duomenų, paneigiančių tikėtiną išvadą, kad bendraatsakiams G. G. ir L. D. atitinkamai 0,25 ha ploto žemės sklypas (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav. ir 0,15 ha ploto žemės sklypas (duomenys neskelbtini) kvartale, Trakuose lengvatinėmis sąlygomis galėjo būti suteikti su tikslu sudaryti galimybę pasistatyti individualius gyvenamuosius būstus ir naudotis jiems priklausančiais žemės sklypais. Nors bendraatsakė L. D. jai skirtą 15 ha ploto žemės sklypą (duomenys neskelbtini) kvartale, Trakuose pardavė 2004 m. rugsėjo 14 d., bendraatsakiai G. G. ir A. G. 0,25 ha ploto žemės sklypą (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav. su statiniais 2010 m. rugsėjo 20 d. žemės sklypo ir gyvenamojo namo dovanojimo sutarties, gyvenamojo namo naudojimosi tvarkos nustatymo su uzufrukto teisės nustatymo pagrindu perleido V. P., bendraatsakei L. D. ir S. L. P., susitardami, kad bendraatsakiai G. G. ir A. G. gyvens gyvenamajame name adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų r. sav. Dėl nurodytos priežasties tiek bendraatsakė L. D., tiek bendraatsakiai G. G. ir A. G., kaip paaiškėjo ir bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, turėjo ir tebeturi galimybę naudotis tiek kitu žemės sklypu, tiek ir jame esančiais statiniais, duomenų, kad kitiems bendraatsakiams tokios galimybės būtų apribotos, nesant. Dėl bylos procesinės baigties

22262.

223Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (V. de H. v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinių skundų argumentais, įpareigojančiais teismą motyvuotai atsakyti, gali būti pripažįstami ne bet kokie teiginiai, o tik tie argumentai, kurie yra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam ginčui išspręsti. Vertinant, ar apeliacinių skundų motyvai yra pakankami jų išsamumo aspektu, reikšminga yra tai, ar išdėstytais motyvais teismas atsakė į teisiškai reikšmingus klausimus, neperžengdamas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų (CPK 320 straipsnis).

22463.

225Kadangi kiti apeliaciniuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi esminės reikšmės, vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

22664.

227CPK 327 straipsnis reglamentuoja bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo atvejus. Be kitų šiame proceso įstatymo straipsnyje įtvirtintų atvejų, pagrindas perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo egzistuoja, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pastaroji proceso įstatymo nuostata patvirtina, kad byla gali būti perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tik tada, jeigu pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl aptariamo bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo pagrindo turinio, yra konstatavęs, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016).

22865.

229Teisėjų kolegija padarytos situacijos analizės kontekste sprendžia, jog yra pagrindas skundžiamą teismo sprendimą panaikinti dalyje dėl ieškinio tenkinimo iš dalies ir iškeldinimo bendraatsakių iš administracinės paskirties pastato – keltininko namo, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav., su visu jiems priklausančiu turtu, priteisiant jiems lygiomis dalimis nuosavybės teise butą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav. bei priešieškinio tenkinimo iš dalies, nustatant 6 mėnesių iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jam padarius išvadas, nepagrįstas visapusišku ir objektyviu aplinkybių, įrodinėtų proceso metu, išnagrinėjimu ir įrodymų, reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti, pakankamumu (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pirmosios instancijos teismui išaiškintina, jog byloje turi būti nustatyta ar bendraatsakiai gyvena ginčo patalpose, ar naudoja jas savo poreikiams, ar naudoja jas nuolat, ar tik laikinai ir (ar) jose yra jų turtas, kokį laikotarpį, atsižvelgiant į šalių pareiškimus, bendraatsakiai faktiškai praleidžia ginčo patalpose, jomis naudodamiesi kaip būstu Konvencijos prasme, ar bendraatsakis R. D. proporcingai jam priklausančia dalimi galėjo paveldėti nekilnojamojo turto objektą adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav., jeigu taip, ar jis jame gyveno, remiantis, be kita ko, jo paties 2019 m. sausio 18 d. pareiškime nurodytomis aplinkybėmis, kad jis prižiūrėjo, naudojo ir šienavo toje pačioje vietovėje, kaip ir nekilnojamojo turto objektas adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Trakų sen., Trakų r. sav., esantį minėtą žemės sklypą; taip pat išspręstas nuomos sutarties nutraukimo klausimas CK 6.616 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose įtvirtinto teisinio reglamentavimo pagrindu, iškeldinant bendraatsakius, tuo atveju, jeigu pagal CK 6.609 straipsnio 3 dalį nebūtų nustatytas jų valinis aktas išvykti gyventi kitur ir (arba) nebesinaudoti gyvenamosiomis patalpomis; išsiaiškinta, kokiu pagrindu buvo nustatomas skirtingo dydžio nuomos mokestis, kitęs priklausomai nuo laikotarpio, ir ar jis, toks, koks yra siūlomas bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos, gali būti laikomas finansiškai naudingu užtikrinant bendraatsakių galimybę naudotis kitu gyvenamuoju būstu tokiomis pačiomis palankiomis sąlygomis; nustatyta, kokie yra bendraatsakio R. D. sveikatos būklės nulemti poreikiai, ar bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija turėjo objektyvią galimybę pagal juos pritaikyti tiek butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, tiek ir gyvenamąjį namą, kuriame jis yra, o tuo atveju, jeigu to padaryti negalėjo, ar sąžiningumo aspektu vertinant pagrįstas buvo bendraatsakių tikslas panaudoti gautas pinigines lėšas iš buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose pirkimo-pardavimo sandorio, jų įvardyto kaip keitimosi, ir kompensuojamojo pobūdžio skirtumą, neatmestina tikimybė, net keliems naujiems būstams įsigyti; spręstina ar atitinkamos kompensacijos formos yra leistinos pagal įstatymą, ar jos nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, yra sąžiningos ir racionalios konkrečioje situacijoje; nustatyta, remiantis lyginamuoju metodu, kokia kompensacija bendraatsakių turtiniams praradimams yra teisinga ir proporcinga, atsižvelgiant į ginčo patalpų, iš kurių iškeldinami bendraatsakiai, ir buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakuose, kurį jiems siūloma nuomotis su teise lengvatinėmis sąlygomis įsigyti, vertę. Dėl bylinėjimosi išlaidų

23066.

231Bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims klausimas paliekamas spręsti bylą nagrinėsiančiam pirmosios instancijos teismui (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

232Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

233Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-72-804/2019 panaikinti dalyje, kuria ieškinys tenkintas iš dalies, priešieškinis tenkintas iš dalies; iškeldinti bendraatsakiai A. G., G. G., L. D., R. D. (R. D.), A. D., A. D. iš administracinės paskirties pastato – keltininko namo, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav., su visu jiems priklausančiu turtu, priteisiant lygiomis dalimis nuosavybės teise butą, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Trakai, Trakų r. sav.; nustatytas 6 (šešių) mėnesių terminas bendraatsakių A. G., G. G., L. D., R. D. (R. D.), A. D., A. D. iškeldinimui iš gyvenamųjų patalpų po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; priteistos bylinėjimosi išlaidos, o ieškovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija įpareigota grąžinti bendraatsakiams A. G., G. G., L. D., R. D., A. D., A. D. sumokėtas 2 567,98 Eur bylinėjimosi išlaidas, – perduodant bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ieškovė... 7. 2.... 8. Nurodė, kad tiek bendraatsakei A. G. sudarant ginc?o nuomos sutarti, tiek ir... 9. 3.... 10. Kadangi bendraatsakė Traku? rajono savivaldybės administracija dar 2007... 11. 4.... 12. Bendraatsakiai pateikė priešieškinį, prašydami: 1) priteisti kompensacija?... 13. 5.... 14. Bendraatsakiai faktiškai visa? gyvenima? gyvenamojoje patalpoje metu naudojosi... 15. 6.... 16. Bendraatsakių praradimai, susije? su jų gyvenamojo bu?sto pae?mimu... 17. 7.... 18. Bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos siu?lomas... 19. 8.... 20. Bendraatsakiams privalo bu?ti suteikiamas protingas terminas susirasti nauja?... 21. 9.... 22. Bendraieškiai atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti ir... 23. 10.... 24. Bendraatsakiams netenkant nuosavybe?s teise?s i? gyvenama?ji? bu?sta? pagal... 25. 11.... 26. Ieškovė atsiliepimu į bendraatsakių patikslintą priešieškinį prašė... 27. 12.... 28. Tik nustačius, kad nėra galimybės suteikti (skirti) bendraatsakiams tokiomis... 29. 13.... 30. Priteistinos piniginės kompensacijos išmokėjimo terminas yra pasibaigęs, o... 31. 14.... 32. Nekilnojamojo turto įvertinimas atliktas nepažeidžiant teisės aktų... 33. 15.... 34. Kadangi bendraatsakiams skirtino buto, esančio (duomenys neskelbtini) g.... 35. 16.... 36. 6 mėnesių termino bendraatsakių išsikėlimui iš ginčo pastato nustatymas... 37. 17.... 38. Bendraatsakių tariama teisė į žemę, kuri yra šalia ginčo pastato,... 39. 18.... 40. Tam, kad bendraatsakiai galėtų lengvatinėmis sąlygomis nuosavybės teise... 41. 19.... 42. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija su patikslintu... 43. 20.... 44. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Kultūros... 45. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 46. 21.... 47. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimu... 48. 22.... 49. Teismas nurodė, jog nors bendraatsakiai ir pasinaudojo galimybe 1997 metais ir... 50. 23.... 51. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal šalių pateiktas nekilnojamojo... 52. 24.... 53. Teismas sprendė, jog buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys... 54. 25.... 55. Teismas konstatavo, jog bendraatsakių reikalavimas priteisti piniginę... 56. 26.... 57. Teismas pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, kad kartu su ginčo patalpa... 58. 27.... 59. Teismas pažymėjo, jog bendraatsakiai ginčo patalpose teisėtai ir pagrįstai... 60. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 61. 28.... 62. Apeliaciniu skundu bendraatsakiai prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinke?s... 63. 28.1.... 64. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi ieškovės ir... 65. 28.2.... 66. Bendraatsakiai, gyvendami ginčo patalpoje, naudojosi prie jos esanc?iu ne... 67. 28.3.... 68. Kadangi kitų asmenų iškeldinimas iš Užutrakio dvaro teritorijoje esančių... 69. 28.4.... 70. Ieškove? ir bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija neatliko... 71. 28.5.... 72. Pirmosios instancijos teisme, remiantis liudytoju? parodymais, nustatyta, kad... 73. 28.6.... 74. Liudytojai G. D., G. C?., K. V., P. A. C?. patvirtino, jog bendraatsakiams... 75. 28.7.... 76. Bendraatsakiams kitoje vietovėje suteikti žeme?s sklypai buvo menkaverc?iai,... 77. 28.8.... 78. Kadangi tiek bendraatsakė Trakų rajono savivaldybe?s administracija, tiek... 79. 29.... 80. Atsiliepimu į bendraatsakių apeliacinį skundą ieškovė prašo jį atmesti,... 81. 29.1.... 82. Bendraatsakiai nepagrindė apeliacinio skundo dalyko.... 83. 29.2.... 84. Kadangi ieškovės reikalavimas dėl nuomos sutarties nutraukimo yra... 85. 29.3.... 86. Byloje konstatuotinas pagrindas pirmosios instancijos teismui išeiti už... 87. 29.4.... 88. Padarius prielaidą, kad Kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies prasme... 89. 30.... 90. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinke?s teismo... 91. 30.1.... 92. Ieškovės reikalavimas nutraukti nuomos sutartį yra pagrindinis – tik... 93. 30.2.... 94. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 95. 30.3.... 96. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad bendraatsakiams... 97. 30.4.... 98. Pirmosios instancijos teismas, neišsprendęs ieškovės reikalavimo dėl kitų... 99. 30.5.... 100. Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė byloje šalių... 101. 31.... 102. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą bendraatsakiai prašo jį atmesti... 103. 31.1.... 104. Ies?kove? apeliaciniame skunde pareis?kusi naujus reikalavimus, nenagrinėtus... 105. 31.2.... 106. Ies?kove? neturi teise?s reiks?ti reikalavimu?, susijusiu? su bendraatsakių... 107. 31.3.... 108. CK 6.616 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai yra sudaryta i?prasta... 109. 31.4.... 110. Ies?kove?s teiginiai, kad klausimai, susije? su bendraatsakės Trakų rajono... 111. 31.5.... 112. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi ies?kove?s pateikta... 113. 31.6.... 114. Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį... 115. 31.7.... 116. Jokie ies?kove?s reikalavimai, de?l kuriu? yra kilęs ginc?as s?ioje byloje,... 117. 32.... 118. Apeliaciniu skundu bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija... 119. 32.1.... 120. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija 2018 m. spalio 11 d.... 121. 32.2.... 122. Bendraatsakiams skirtino buto, esančio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys... 123. 32.3.... 124. Kompensavimo būdas, suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas nuomos pagrindu,... 125. 32.4.... 126. Ginčui taikytinas CK 6.616 straipsnis nenumato jokių kitų kompensacijų... 127. 33.... 128. Atsiliepimu į bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos... 129. 33.1.... 130. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija apeliaciniame skunde... 131. 33.2.... 132. Tik bendraatsakiams suteikus (skyrus) kitas gyvenamąsias patalpas ir jiems... 133. 34.... 134. Atsiliepimu į bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos... 135. 34.1.... 136. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu,... 137. 34.2.... 138. Bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliaciniame skunde... 139. 34.3.... 140. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija apeliaciniame skunde... 141. 34.4.... 142. Bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliaciniame skunde... 143. 34.5.... 144. Nėra aišku, kuo remdamasi bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės... 145. 34.6.... 146. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad CK 6.616 straipsnio... 147. 34.7.... 148. Nei bendraatsakiai, nei jų tėvai, ginčo patalpose apsigyvenę po II-ojo... 149. 34.8.... 150. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija neteisingai... 151. 34.9.... 152. Bendraatsakė Trakų rajono savivaldybės administracija, siūlydama nuomotis... 153. 34.10.... 154. Bendraatsakiai, gyvendami ginčo patalpose, faktis?kai naudojosi prie jų... 155. 34.11.... 156. Bendraatsakei Trakų rajono savivaldybės administracija pasiu?lius... 157. 34.12.... 158. Kiti asmenys, kuriu? teisine? pade?tis tokia pati kaip ir bedraatsakių,... 159. 34.13.... 160. Iš bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės administracijos apeliacinio... 161. 34.14.... 162. Kadangi i?statymu? leide?jas nedetalizuoja termino, per kurį privalo bu?ti... 163. 34.15.... 164. Šiuo atveju ne?ra ais?ku, ar ies?kove? ir bendraatsakė Trakų rajono... 165. 35.... 166. Atsiliepimais į ieškovės ir bendraatsakės Trakų rajono savivaldybės... 167. 35.1.... 168. Nuomos sutarčių Kultūros vertybių registre registruotais objektais ir... 169. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 170. 36.... 171. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 172. 37.... 173. Remiantis bylos medžiaga, 1992 m. Užutrakio dvaro sodyba buvo traktuojama... 174. 38.... 175. Ieškovė 2015 m. spalio 28 d. pranešimu informavo bendraatsakę A. G., kad... 176. 39.... 177. Taigi, įvertinus išdėstytas aplinkybes, galima daryti išvadą, jog šiuo... 178. 40.... 179. Bendraatsakiai pateikė 2020 m. birželio 15 d. prašymą prijungti prie bylos... 180. 41.... 181. Siekiant, kad bylos procesas vyktų operatyviai, šalys jo nevilkintų ir... 182. 42.... 183. Bylos proceso eigai optimizuoti yra nustatyta, kad apeliacinės instancijos... 184. 43.... 185. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog visuomenės informavimo... 186. 44.... 187. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje... 188. 45.... 189. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė nustatęs, kad... 190. 46.... 191. Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 210 straipsnyje nustatyta vietos apžiūra... 192. 47.... 193. Tačiau negalima būtų neatkreipti dėmesio į pateiktas PVM... 194. 48.... 195. Teisėjų kolegija pažymi, jog bylą pirmą kartą išnagrinėjęs Trakų... 196. 49.... 197. Tuo tarpu iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ matyti, jog... 198. 50.... 199. Apibendrindama tai, kad išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 200. 51.... 201. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodžiusi, kad pirmosios instancijos teismas... 202. 52.... 203. Teisėjų kolegija, sutikdama su ieškove, pažymi, jog nors nagrinėjamu... 204. 53.... 205. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl prarandamo būsto... 206. 54.... 207. Teisėjų kolegija pažymi, jog ginčo byloje nėra dėl to, kad bendraatsakių... 208. 55.... 209. Teisėjų kolegija pažymi, jog kasacinis teismas paminėjęs teisinį... 210. 56.... 211. Ieškovė pažymėjusi, kad kasacinis teismas, aptardamas kitas Lietuvos... 212. 57.... 213. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl alternatyvaus... 214. 58.... 215. Kita vertus, nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad nuomos mokesčio dydis,... 216. 59.... 217. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos teismų praktikoje laikomasi... 218. 60.... 219. Būtent dėl minėtų patalpų vertės nustatymo bendraatsakiai apeliaciniame... 220. 61.... 221. Atkreiptinas dėmesys, jog bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui... 222. 62.... 223. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga... 224. 63.... 225. Kadangi kiti apeliaciniuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti... 226. 64.... 227. CPK 327 straipsnis reglamentuoja bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui... 228. 65.... 229. Teisėjų kolegija padarytos situacijos analizės kontekste sprendžia, jog yra... 230. 66.... 231. Bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 232. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 233. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą...