Byla 2-190-381/2016
Dėl 2015 m. rugpjūčio 26 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prentas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. 2-5892-450/2015 pagal nurodytų pareiškėjų skundą dėl 2015 m. rugpjūčio 26 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prentas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami pripažinti negaliojančiais 2015 m. rugpjūčio 26 d. įvykusio BUAB „Prentas“ kreditorių pirmojo pakartotinio susirinkimo priimtus nutarimus.

4Skundo reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki byloje bus priimtas bei įsiteisės galutinis teismo sprendimas, sustabdyti 2015 m. rugpjūčio 26 d. BUAB „Prentas“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų vykdymą. Prašymą grindė būtinybe užkirsti kelią naujų teisinių ginčų tarp jų (pareiškėjų), kitų bendrovės kreditorių ir bankroto administratoriaus kilimui. Nurodė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės eliminuos grėsmę, kad ginčijami nutarimai bus realiai įvykdyti dar iki jų pagrįstumo įvertinimo nagrinėjamoje byloje. Teigė, kad prašomos taikyti priemonės yra ir ekonomiškos, proporcingos bei susijusios su pareikšto skundo reikalavimais.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė.

7Įvertinęs skundo faktinį bei teisinį pagrindą, kartu su skundu pateiktus dokumentus, teismas sprendė, kad pareiškėjų reikalavimai preliminariai nėra pagrįsti. Nurodė, kad ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti kreditorių balsų dauguma, o pareiškėjų nesutikimas su ginčo nutarimais iš esmės grindžiamas tuo, kad nutarimų priėmimą nulėmė balsų daugumą turintis bendrovės kreditorius – BAB bankas Snoras. Ginčydami nutarimus, pareiškėjai iš esmės neįrodinėjo savo teisių (interesų) pažeidimo kreditorių susirinkime priimtais nutarimais, apsiribodami bendro pobūdžio teiginiais dėl savo ir kitų kreditorių teisių pažeidimo. Teismas taip pat sprendė, kad šiuo atveju nėra ir kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės pareiškėjams palankaus sprendimo įvykdymui, nes byloje priimtinas teismo procesinis sprendimas priverstinio vykdymo nereikalauja. Teismas, pažymėdamas bankroto proceso viešojo intereso pobūdį, siekį užtikrinti šio proceso efektyvumą bei įvertinęs, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra susiję su būtinais sprendimais tolimesnėms UAB „Prentas“ bankroto procedūroms vykdyti, nurodė, kad ginčo nutarimų vykdymo sustabdymas, nebūtų proporcingas ir neatitiktų bendrųjų teisės principų. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi BUAB „Prentas“ buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, todėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto dėl administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama, vykdymo sustabdymas yra objektyviai neįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Pareiškėjai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas neturėjo pagrindo išvadai dėl skundo reikalavimų preliminaraus nepagrįstumo. Nesutikimas su skundžiamais kreditorių susirinkimo nutarimais buvo grindžiamas aiškiu bendrovės kreditorių interesų pažeidimu. Ginčo nutarimais buvo patvirtina bendrovės administratoriaus ataskaita apie bankroto procesą, kuria buvo pažeisti bendrovės kreditorių interesai iš debitoriaus atgauti 15 346,44 Eur skolą; BAB banko Snoras balsais buvo priimta žymiai didesnė administravimo išlaidų sąmata, negu ta, kuri buvo pasiūlyta pareiškėjo UAB „Intelekto logistika“; bendrovės kreditorių susirinkimo pirmininku buvo paskirta bankrutavusi ir likviduojama įmonė – BAB bankas Snoras, dėl ko yra tikimybė, kad nebus užtikrintas kreditorių susirinkimų veiklos stabilumas, priimtų sprendimų tęstinumas.

112. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – prevencinės, jomis siekiama užkirsti kelią tolimesniam jų (pareiškėjų) teisių pažeidimui bei žalos atsiradimui ar padidėjimui, taip pat naujo teisinio ginčo šalių kilimui. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, administratorius atliks reikšmingiausius veiksmus UAB „Prentas“ bankroto byloje, todėl patenkinus skundą, teismo procesinis sprendimas neužtikrins jų (pareiškėjų) interesų. Ginčo nutarimų įvykdymas neleis pasiekti, kad jais (nutarimais) sukurtos teisinės pasekmės būtų pašalintos be papildomų teisinių veiksmų.

123. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeis proporcingumo bei bendruosius teisės principus. Ginčijamų nutarimų vykdymo sustabdymas neužvilkins bendrovės bankroto procedūrų tokiu mastu, kuris būtų neproporcingas bendrovės kreditorių interesų apsaugai. Skundo patenkinimas leistų nustatyti protingo dydžio administravimo išlaidų sąmatą, įmonės turto pardavimo klausimai nebūtų sprendžiami skubos tvarka, bus operatyviai realizuojamos galimybės atgauti debitoriaus bendrovei nesumokėtą skolą.

13BUAB „Prentas“ atsiliepime prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjų skundo reikalavimai akivaizdžiai nepagrįsti. Nors ginčijamų nutarimų priėmimą iš esmės lėmė bendrovės kreditoriaus BAB banko Snoras balsas (52,445 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos), tačiau vien ši aplinkybė, nesuponuoja teisės aktuose nustatyto kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo. Pareiškėjų teiginiai apie bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodytų veiksmų daromą žala kreditoriams nėra pagrįsta jokiais aiškiais argumentais ir įrodymais. Pareiškėjai nepagrindžia, kokiu būdu ir kokią žalą bendrovės kreditorių teisėms ir interesams galėtų padaryti kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, galiojimas, ir kodėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo, jei jis būtų palankus pareiškėjams, vykdymas šio nutarimo atžvilgiu taptų neįmanomas ar apsunkintas. Pareiškėjai taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jų ginčijamos administravimo išlaidos greitu laiku bus išmokėtos bankroto administratoriui, kad pastarasis jam išmokėtų lėšų negalėtų grąžinti, jei kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo teismo būtų pripažintas negaliojančiu. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių pareiškėjų teiginius, kad dėl kreditoriaus BAB banko Snoras išrinkimo kreditorių susirinkimo pirmininku nebus užtikrintas kreditorių susirinkimų veiklos stabilumas, priimtų sprendimų tęstinumas.

152. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ginčo nutarimais yra pažeidžiamos jų teisės ir teisėti interesai.

163. Ginčo nutarimų vykdymo sustabdymas užvilkintų bendrovės bankroto procedūras ir neproporcingai pažeistų visų jos kreditorių teises ir teisėtus interesus.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

20Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas ir, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

22Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas BUAB „Prentas“ kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais išspręsti klausimai dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo, kreditorių susirinkimo darbo reglamento, administravimo išlaidų sąmatos projekto patvirtinimo, BUAB „Prentas“ įkeisto nekilnojamojo turto vertės nustatymo, bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, teisėtumas. Nenustatęs nei vienos iš minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų (CPK 144 str. 1 d.), skundžiama nutartimi teismas atsisakė užtikrini pareiškėjų skundo reikalavimus.

23Kvestionuodami skundžiamą procesinį sprendimą, pareiškėjai (apeliantai) teigia, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl preliminaraus skundo reikalavimų nepagrįstumo. Nurodo, kad nesutikimas su ginčo nutarimais pagrįstas aiškiu jų ir kitų bendrovės „Prentas“ kreditorių interesų pažeidimu.

24Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka (CPK 144 str. 1 d.) reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).

25Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje preliminarų skundo nepagrįstumą argumentavo tuo, kad ginčo nutarimai priimti kreditorių balsų dauguma, kad apeliantai, siekdami nutarimų panaikinimo, apsiriboja bendro pobūdžio teiginiais dėl savo ir kitų bendrovės kreditorių teisių pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti tokiai apygardos teismo pozicijai. Skunde apeliantai pateikia savo nuomonę dėl ginčo nutarimų, abstrakčiai nurodydami, kad administratoriaus neinicijuotas debitorinės skolos iš UAB „Citadelė faktoringas ir lizingas“ išieškojimas, bankrutavusios ir likviduojamos bendrovės – BAB banko Snoras paskyrimas kreditorių susirinkimo pirmininku, pritarimas pastarojo pasiūlytam administravimo išlaidų sąmatos projektui, kreipimasis dėl UAB „Prentas“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama pažeidžia jų ir kitų bendrovės kreditorių turtinius interesus dėl stabilaus bankroto procedūrų vykdymo ir užbaigimo, tačiau jokių objektyvių duomenų, išskyrus savo subjektyvią nuomonę, šiems teiginiams pagrįsti nepateikė (CPK 178 str.). Kartu su skundu pareiškėjai pateikė 2015 m. rugpjūčio 17 d. ir 25 d. BUAB „Prentas“ kreditorių susirinkimų protokolus, kurie savaime jų prielaidų dėl ginčo nutarimų neteisėtumo nepagrindžia (CPK 185 str.). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad aptariama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – tikėtinas skundo pagrįstumas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje nenustatyta.

26Spręsdamas dėl antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės pareiškėjams palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad, pareiškėjams palankus teismo sprendimas nesuponuoja priverstinio vykdymo, taip pat pažymėjo svarbą užtikrinti bankroto procedūrų eigą. Kvestionuodami šią teismo išvadą, apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės. Nurodo, kad prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktu, kuriame nustatytas draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose ar imtis tam tikrų veiksmų. Sutiktina, kad tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės – prevencinės, jų paskirtis užkirsti kelią žalai atsirasti ar padidėti. Apeliantai, prašydami šiuo pagrindu taikyti laikinąją apsaugos priemonę – draudimą vykdyti ginčo kreditorių susirinkimo nutarimus, turi pagrįsti teiginį, kad tokios priemonės taikymas padės išvengti naujos ar papildomos žalos atsiradimo, kitaip tariant, kad, neuždraudus vykdyti ginčo nutarimų, jie (apeliantai) patirs žalos arba padidės jau padarytos žalos mastas (CPK 12 str., 178 str.). Apeliantai teigia, kad neteisėtas bankrutuojančios įmonės turto kainos ir pardavimo tvarkos nustatymas gali lemti bendrovės turto pardavimą už nepagrįstą kainą, neteisėtai išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas gali priimti sprendimus, kurių atšaukimas po bylos išnagrinėjimo gali būti pavėluotas, tačiau apeliantų nurodomos ginčo nutarimų įgyvendinimo perspektyvos objektyviais duomenimis taip pat nepagrindžiamos (CPK 178 str.). Nesant tokių duomenų, nėra pagrindo spręsti, kad ginčo nutarimo, kuriuo nuspręsta pavesti administratoriui kreiptis į tris turto vertinimo paslaugas teikiančias bendroves dėl BUAB „Prentas“ įkeisto nekilnojamo turto vertės nustatymo, įvykdymas gali lemti turto pardavimą už nepagrįstą kainą. Subjektyvūs apeliantų vertinimai minėto nutarimo įvykdymo tokios pasekmės nepagrindžia. Apeliantų prielaidą, kad BUAB „Prentas“ kreditorių susirinkimo pirmininkas gali priimti sprendimus, kurių atšaukimas po bylos išnagrinėjimo gali būti pavėluotas, paneigia įstatymo nuostatos, kurios reglamentuoja, kad atitinkamus sprendimus įmonės bankroto procese priima kreditorių susirinkimas, o ne susirinkimo pirmininkas (Įmonių bankroto įstatymo 23 str.). Be to, apeliantai nenurodo ir nepagrindžia, kokiu būdu ir kokią žalą bendrovės kreditorių teisėms ir interesams galėtų padaryti kiti jų skundžiami nutarimai dėl bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo, kreipimosi į teismą dėl UAB „Prentas“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Prentas“ pagrįstai nurodo, kad apeliantai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad dėl nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, šios išlaidos greitu laiku bus išmokėtos bankroto administratoriui, kad pastarasis jam išmokėtų lėšų negalėtų grąžinti, jei kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo teismo būtų pripažintas negaliojančiu. Įvertinus šias aplinkybes, apeliantų nurodoma grėsmė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus vykdyti ginčo nutarimus, bus pažeistos jų teisės, laikytina nepagrįsta ir nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

27Be to, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teisingai atsižvelgė į bankroto proceso paskirtį ir esmę, t. y. kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos jų tikslui, nevilkinti bankroto proceso bei nepagrįstai nepažeisti kitų bankroto proceso dalyvių interesų. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, kaip šiuo atveju –apeliantų siekiui apginti galimai pažeistus interesus ir operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Prentas“ bankroto byla iškelta 2014 m. gegužės mėnesį, ginčo nutarimai buvo priimti ne tik dėl procedūrinių klausimų, bet ir būtinų sprendimų tęsiant bankroto procedūras – dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama, dėl įkeisto nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi UAB „Prentas“ įgijo likviduojamos bendrovės statusą, todėl, įkainojus ir pardavus bendrovės turtą, bus pradėtas kreditorių reikalavimų tenkinimas. Viešojo intereso apsauga nagrinėjamu atveju reikalauja, kad bankroto procedūros nebūtų stabdomos, kad kuo greičiau būtų patenkinta bent dalis kreditorių finansinių reikalavimų, todėl nagrinėjamu atveju operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas ir užbaigimas laikytinas prioritetiniu.

28Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, jog atskirajame skunde nurodomos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

29Netenkinus pareiškėjų atskirojo skundo, BUAB „Prentas“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.), tačiau įrodymų, pagrindžiančių bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas (CPK 177, 178 str.), nepateikė. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. kreipėsi į... 4. Skundo reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartimi pareiškėjų... 7. Įvertinęs skundo faktinį bei teisinį pagrindą, kartu su skundu pateiktus... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Pareiškėjai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. atskirajame skunde... 10. 1. Teismas neturėjo pagrindo išvadai dėl skundo reikalavimų preliminaraus... 11. 2. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – prevencinės, jomis... 12. 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios... 13. BUAB „Prentas“ atsiliepime prašo pareiškėjų atskirąjį skundą... 14. 1. Teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjų skundo reikalavimai... 15. 2. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ginčo nutarimais... 16. 3. Ginčo nutarimų vykdymo sustabdymas užvilkintų bendrovės bankroto... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 20. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 21. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 22. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas BUAB „Prentas“ kreditorių... 23. Kvestionuodami skundžiamą procesinį sprendimą, pareiškėjai (apeliantai)... 24. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tikėtino ieškinio pagrindimo... 25. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje preliminarų skundo... 26. Spręsdamas dėl antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 27. Be to, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos... 28. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus... 29. Netenkinus pareiškėjų atskirojo skundo, BUAB „Prentas“ įgijo teisę į... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 31. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą....