Byla e2-19081-294/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui V. K. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. K. 1 133,00 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2016 m. balandžio 24 d. iš buto, esančio ( - ), vandeniu buvo aplietas butas, esantis ( - ), kuris buvo apdraustas ieškovo. Kompensuodamas dėl užpylimo padarytus nuostolius, ieškovas išmokėjo nukentėjusiam asmeniui K. P. 1 133,00 Eur dydžio draudimo išmoką. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas, kuris, ieškovo manymu, yra atsakingas už padarytą žalą, nes vanduo liejosi iš atsakovo valdomo buto. Ieškovo teigimu, atsakovui buvo siųsta pretenzija dėl žalos atlyginimo, tačiau žala atlyginta nebuvo.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti 2018 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. asmeniškai. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su draudėju K. P. 2016 m. kovo 14 d. sudarė Verslo turto draudimo sutartį Nr. 105121205 ir priedą prie jos Nr. 368054860, kurių pagrindu buvo apdraustos administracinės paskirties patalpos, esančios ( - ). Draudimo sutarties pagrindu ieškovas kompensavo draudėjui nuostolius – 1 133,00 Eur, kuriuos jis patyrė dėl 2016 m. balandžio 24 d. įvykusio vandens užliejimo iš buto, esančio ( - ), kuomet vanduo prasiskverbė į draudėjui priklausančias patalpas ir sugadino apdraustą turtą. Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui. Byloje taip pat pateiktas ieškovo atsakovui adresuotas 2016 m. gegužės 16 d. pranešimas dėl išmokos išieškojimo, kuriuo ieškovas informavo atsakovą dėl jo bute įvykusio įvykio patirtus nuostolius ir tai, kad ieškovas juos kompensavo K. P., bei paprašė atsakovo pervesti į ieškovo sąskaitą 1 133,00 Eur sumą. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atlyginęs ieškovo patirtus nuostolius, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad asmens neteisėti veiksmai užliejimo atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014). Žalą padariusio įvykio priežastį privalo įrodyti patalpos savininkas (valdytojas), t. y. atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014).

10Šiuo atveju ginčas spręstinas taikant bendruosius deliktinės civilinės atsakomybės pagrindus. Teismo vertinimu, atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, byloje įrodytos visos įstatyme nustatytos civilinės atsakomybės būtinosios sąlygos buto savininkės (atsakovės) deliktinei atsakomybei taikyti: neteisėti veiksmai, kaltė, žala ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinis ryšys. Remiantis ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, taip pat byloje esančiu Statinio apžiūros aktu dėl užpylimo, nustatyta, kad nukentėjusio asmens patalpos buvo užlietos iš atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto. Įrodymų, paneigiančių šią aplinkybę, byloje nėra (CPK 178 straipsnis). Ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovui įteiktas asmeniškai, tačiau atsakovas atsiliepimo teismui nepateikė, ieškinyje nurodomų aplinkybių neginčijo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad yra visos būtinosios sąlygos atsakovės civilinei deliktinei atsakomybei kilti.

11Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją), jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Nagrinėjamu atveju už apdrausto turto sugadinimą atsakinga pripažintas atsakovas. Taigi konstatuotina, kad ieškovas, išmokėjęs nukentėjusiam asmeniui draudimo išmoką, įgijo teisę reikalauti iš atsakovo, kad jis grąžintų ieškovui jo išmokėtą draudimo išmokos sumą. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas ginčytų padarytą žalą ar jos dydį. Byloje taip pat nėra duomenų ir apie tai, kad atsakovas būtų atlyginęs ieškovui žalą (CPK 178 straipsnis). Tokiu atveju ieškinys laikytinas pagrįstu, ieškovui iš atsakovo priteistina 1 133,00 Eur žalos atlyginimo.

12Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 133,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina 25,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis.

14Valstybė patyrė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, todėl atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, valstybės patirtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, – 3,36 Eur, priteisiamos iš atsakovo (CPK 92, 93 straipsniai).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, naudai: 1 133,00 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto trisdešimt trijų eurų) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 133,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 25,00 Eur (dvidešimt penkių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) į valstybės biudžetą 3,36 Eur (tris eurus, 36 ct) teismo pašto išlaidų.

19Atsakovui išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas privaloma sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188728721) pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

20Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš... 4. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti 2018 m.... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su draudėju K. P. 2016... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalis... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 10. Šiuo atveju ginčas spręstinas taikant bendruosius deliktinės civilinės... 11. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, reglamentuojantį draudėjo teisių į... 12. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 14. Valstybė patyrė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ieškovo AB... 18. Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) į valstybės... 19. Atsakovui išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 20. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo...