Byla eB2-986-883/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Metmega“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Universe Group pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Metmega“,

Nustatė

2Pareiškėjas Universe Group, UAB pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Metmega“. Nurodė esantis UAB „Metmega“ akcininkas, turintis teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Pareiškėjo nuomone, atsakovė yra nemoki, bendrovės turimi per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai 2014 finansinių metų pabaigoje buvo beveik pasiekę bendrovės turimą balansinį turtą, patvirtintas 2014 m. UAB „Metmega“ balansas pareiškėjui Universe Group, UAB sukėlė rimtų įtarimų dėl šios bendrovės mokumo bei galimybių tęsti veiklą. Pareiškėjo įsitikinimu, UAB „Metmega“ veiklos rezultatai blogėja, bendrovė dirba nuostolingai, yra faktiškai nemoki, įmonės galimybės padengti įsipareigojimus, viršijančius bendrovės turimą turtą, vertintinos kritiškai, todėl jai keltina bankroto byla. Į bendrovės balansą įtraukto turto vertė tarpinio 2015 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenimis yra 419.539 Eur. Iš šios sumos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 238.879 Eur. Taigi daugiau nei pusę į balansą įrašyto turto vertės sudaro finansinis turtas (reikalavimo teisė) 238.879 Eur sumai (iš jų 221.658 Lt/64.196,59 Eur), kurios išieškojimo galimybės pareiškėjui nėra žinomas. Tvirtinant 2014 finansinių metų balansą per vienerius metus gautinos sumos sudarė 223.091 Lt / 64.611,62 Eur sumą. Taigi lyginant su 2014 metų balansu šiai dienai bendrovės gautinos sumos yra išaugusios daugiau nei 3 kartus, kas leidžia manyti apie UAB „Metmega“ turimų kreditorinių reikalavimų nelikvidumą. Tarpiniame 2015 m. rugsėjo mėn. balanse nurodyta bendrovės pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė yra neigiama ir sudaro minus 27.755 Eur sumą. 2014 finansinių metų balanse bendrovės turimi pinigai ir jų ekvivalentai sudarė 4.146 Lt/1.200,76 Eur sumą. Tai reiškia, kad bendrovės banko sąskaitai taikytų apribojimų mastas 27.755 Eur suma viršija bendrovės turimas pinigines lėšas. 2015 m. rugsėjo mėn. balanso duomenimis UAB „Metmega“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso sudaro 422.197 Eur sumą. Lyginant su 2014 finansiniais metais bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos išaugo beveik 2 kartus (t.y. nuo 271.498 Eur iki 422.197 Eur sumos). Taigi remiantis 2015 m. rugsėjo mėn. balanso duomenimis UAB „Metmega“ per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai viršijo į bendrovės turimą balansinį turtą, bendrovės pinigai ir jų ekvivalentai yra neigiamos reikšmės. UAB „Metmega“ III-iajį 2015 metų ketvirtį baigė su 7.910 Eur grynuoju nuostoliu, o bendrovės nuosavas kapitalas tapo neigiamas (minus 2.659 Eur). Vadovaudamasis 2014 finansinių metų bei tarpiniu 2015 m. III-iojo ketvirčio UAB „Metmega“ balansu, teigia, kad įmonės veiklos finansiniai aspektai ir perspektyvos yra blogos.

3Atsakovė UAB „Metmega” prašė netenkinti pareiškėjo prašymo. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad atsakovės 2015 11 17 balanse apskaitomas turtas sudaro 401 080 Eur, o pradelsti įsipareigojimai yra 177 920,54 Eur, t.y. pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Atsakovė neturi įsiskolinimų darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV biudžetui, teismuose nėra iškelta jokių civilinių bylų dėl skolų priteisimo iš atsakovės, t.y. atsakovė, nors ir nežymiai vėluodama, tačiau atsiskaito su kreditoriais arba šalių susitarimu koreguoja atsiskaitymo terminus, todėl Atsakovės finansiniai sunkumai yra pripažintini laikinais, o atsakovė yra pripažintina mokia įmone.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.

5Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgimo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Teismų praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013).

6Faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą.

7Ištyręs pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus šalių argumentų kontekste, teismas sprendžia, kad atsakovė neatitinka nemokios įmonės, kaip tai apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, būsenos.

8Atsakovės 2015-11-18 balanso (ataskaitinis laikotarpis nuo 2015-01-01 iki 2015-11-17) duomenys patvirtina, kad įmonė turėjo turto už 401080 Eur (ilgalaikio turto už 62411 Eur ir trumpalaikio turto už 338669 Eur). Trumpalaikio turto vertę sudarė per vienerius metus gautinos sumos –130329 Eur ir atsargos, išankstiniai apmokėjimai – 206979 Eur (atsargos, žaliavos ir komplektavimo gaminiai 197275 Eur ir išankstiniai mokėjimai 9704 Eur.) Atsakovas minėto balanso duomenims pagrįsti yra pateikęs turimo ilgalaikio turto sąrašus ir turimų žaliavų registrus. Pagal verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodines rekomendacijas, į balanso eilutę „išankstiniai apmokėjimai“ įrašomos iš anksto sumokėtos sumos. Tai išankstiniai mokėjimai tiekėjams už atsargas ar paslaugas, kurias įmonė gaus vėliau. Kad tokių išankstinių mokėjimų atsakovas nebūtų atlikęs, pagrindo netikėti nėra. Šios nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad atsakovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą. Atsakovo pateiktoje pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad atsakovo pelnas 2015-11-18 sudarė 39152 Eur, kai praėjusių finansinių metų pelnas buvo 606 Eur. Teismas taip pat pažymi, kad už pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytus duomenis atsako dokumentus parengę asmenys, šioje proceso stadijoje nėra pagrindo abejoti atsakovo pateiktų finansinių duomenų išsamumu ir pagrįstumu.

9Kaip jau minėta, iš 401080 Eur atsakovo 2015-11-18 balanse nurodomo turto, 130329 Eur sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Pagal verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodines rekomendacijas, į balanso eilutę „per vienerius metus gautinos sumos“ įrašomos visos skolos įmonei, gautinos per 12 mėnesių nuo balanso datos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius. Balanse nurodoma visų gautinų sumų grynoji vertė, t. y. įsigijimo savikaina atėmus abejotinas skolas, tame tarpe yra nurodomos ir pirkėjų skolos, susijusios su įmonės prekybine veikla (prekių, paslaugų ir savos produkcijos pardavimu), išskyrus skolas asocijuotosioms ir dukterinėms įmonėms. Įprastas šių skolų grąžinimo laikas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. Į šią eilutę įrašoma pirkėjų skolų ir gautų vekselių už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas suma atėmus abejotinas skolas. Šiame kontekste svarbi yra atsakovo pateikto 2015-11-18 debitorinių skolininkų sąrašo analizė, iš kurio matyti, kad atsakovo debitorinės skolos, šiuo atveju per vienerius metus gautinos sumos, yra 109 991,45 Eur. Atsakovo pagrindiniai skolininkai yra UAB Universe Group Baltic (47720 Eur) ir AB Randex (59120 Eur). Byloje nėra duomenų, kad nurodyti debitoriai skolų nepripažįsta. Atsakovės teigimu, šios per vienerius metus gautinos debitorinių įsiskolinimų sumos yra visiškai realios, Randex AB ketina ir toliau bendradarbiauti su atsakove, didinti pirkimų apimtis, ir šia aplinkybę patvirtina šios bendrovės 2015 11 18 raštas apie šalių bendradarbiavimą.

10Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Šiame kontekste svarbi atsakovo pateikto 2015-11-18 kreditorinių įsipareigojimų sąrašo analizė. Atsakovas pateikia savo kreditorių sąrašą, nurodydamas, kad 2015-11-18 dienai jo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai yra 177921 Eur. Teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovo pateiktais įrodymais, todėl, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes sprendžia, kad atsakovo 2015-11-18 jo pradelstų kreditorinių įsipareigojimų suma (177921 Eur) neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (401080 Eur). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų skolingas valstybei ar Sodrai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje teismas negali ir neprivalo nustatyti tikslaus visų įmonės įsiskolinimų dydžio, tikslių kiekvieno kreditoriaus finansinių reikalavimų dydžių, išspręsti ginčijamų reikalavimų ar jų dalių pagrįstumo. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies bei 9 straipsnio 5 dalies nuostatas, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą dėl įmonės nemokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tuo tarpu kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant (IBĮ 26 straipsnis). Kitaip tariant, bankroto proceso pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Tai, jog atsakovas yra skolingas kitiems kreditoriams gali būti pagrindu konstatuoti atsakovo finansinius sunkumus, tačiau negali savaime reikšti įmonės nemokumo, nesant duomenų, kad pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašytos turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1766/2012).

11Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė UAB „Metmega“ nemokumo, kadangi įmonės pradelstos skolos nesudaro daugiau negu pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų, nėra duomenų, kad atsakovas vėluoja mokėti darbuotojams darbo užmokestį. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl kelti bankroto bylą UAB „Metmega“ atsisakytina (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str. – 291 str.,

Nutarė

13Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Metmega“.

14Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai