Byla eI-3287-331/2017
Dėl įsakymo ir sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Miliuvienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „VAATC“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, dėl įsakymo ir sprendimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja UAB „VAATC“, vykdydama projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-010 (toliau – ir Projektas), nepasiekė Projekto stebėsenos rodiklio - 51 000 vienetų individualiose valdose pastatytų biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m. kovo 15 d. priėmė įsakymą Nr. D1-226 (el. b., b. l. 56), kurio 1.1 punktu nustatė lėšų pervedimo būdu grąžinti išmokėtą 65 512,78 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų sumą.

5Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija), išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2017 m. kovo 9 d. rašte Nr. ((24.16)-5K-1703236)-5K-1703870)-6K-1701915 (el. b., b. l. 48–51) paaiškino, kad pareiškėjos skundas nepagrįstas, kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – ir APVA) pažeidimą nustatė pagal jai suteiktus įgaliojimus ir taikydama teisės aktuose nurodytą įtariamų pažeidimų tyrimo ir nustatymo procedūrą.

6Pareiškėja skundu (el. b., b. l. 1–43)VAATC kreipėsi į teismą ir prašo:

71) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. Dl-226;

82) Panaikinti Finansų ministerijos 2017 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. ((24.16)-5K-1703236)-5K-1703870)-6K-1701915.

9Paaiškino, kad pažeidimo tyrimo išvadoje, kuria grindžiamas Aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymas, nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo nustatyti pažeidimą ir taikyti finansinę korekciją, priešingai, siūlant nustatyti pažeidimą ir taikyti finansinę korekciją bei nustatant jos dydį, nesivadovaujama galiojančiu teisiniu reguliavimu, siūlymas nėra pagrįstas ir pažeidžia Projekto esmę. Įgyvendinant Projektą sukurtos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo veiklos (perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo), įskaitant ir kompostavimą Projekto vykdytojo išdalintais tam skirtais konteineriais, turėjo lemiamą įtaką Sąvartyne tvarkomų atliekų kiekio, įskaitant ir bioskaidžių atliekų kiekio, sumažėjimui. Atsižvelgiant į tikslus, uždavinius bei rezultatus, kurių buvo siekiama įgyvendinant Projektą, Projekto stebėsenai kompostavimo konteinerių dalijimo apimtyje taikytinas rezultato rodiklis. Šis rodiklis yra pasiektas nepaisant to, kad gyventojams šiuo metu dar nėra išdalinta nežymi, 4 procentus sudaranti, visų numatytų išdalinti biologiškai skaidžių atliekų konteinerių, dalis. Todėl nėra jokio pagrindo nustatyti pažeidimą tuo labiau, kad minėti konteineriai ir toliau gali, turi bei bus dalinami gyventojams, t. y. bus panaudoti pagal Projekte nurodytą paskirtį, kas leis užtikrinti dar didesnį Projekto rezultatyvumą.

10Šiuo metu nėra išdalinta nežymi, 4 procentus sudaranti, visų numatytų išdalinti biologiškai skaidžių atliekų konteinerių, dalis, todėl, remiantis nustatytu reguliavimu, pažeidimas taip pat nenustatytinas.

11Pažeidimo tyrimo išvadoje rodiklių nepasiekimas vertinamas kaip pažeidimas, išsamiai nevertinant rodiklio nepasiekimą lėmusių veiksnių, neįrodant, kad rodiklio nepasiekimas yra sąlygotas veiksnių, priklausančių nuo projekto vykdytojo. Pažeidimo tyrimo išvadoje pateikta informacija ir duomenys neįrodo, kad pareiškėja galėjo nurodytus veiksnius pakeisti ar (ir) sumažinti.

12Teigia, kad kompostavimo konteinerių viešasis pirkimas paskelbtas 2011 m. trečiame ketvirtyje, tačiau pirkimo procedūros buvo sustabdytos dėl su pirkime dalyvavusiu tiekėju vykusio teisminio ginčo. Dėl šios priežasties sutartis su konkursą laimėjusiu tiekėju dėl individualaus kompostavimo dėžių pirkimo buvo sudaryta tik 2013 gruodžio 18 d. Pagal nurodytą sutartį, tiekėjas įsipareigojo kompostavimo konteinerius pateikti per 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2014 m. rugsėjo mėn. Šios priežastys lėmė, kad kompostavimo dėžių dalijimo veikla buvo pradėta tik nuo 2014 m. antrojo ketvirčio. Kompostavimo konteinerių dalijimas aktyviausiai vyksta šiltuoju metų laikotarpiu, taigi, faktiška konteinerių platinimo trukmė negali būti tapatinamas su kalendoriniais metais. ( - ) stebimas nuoseklus gyventojų skaičiaus mažėjimas, kurį atspindi ir Lietuvos statistikos departamento duomenys. Nors konteinerių išdalinimo galimybes didina naujų vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų, sodininkų bendrijose statomų naujų namų įtraukimas į Projekto veiklos apimtį, tačiau dėl užtrunkančių detaliojo planavimo procedūrų, statybos, teisinės registracijos ir kitų darbų pareiškėja neturėjo jokios galimybės šiems gyventojams pateikti individualaus kompostavimo konteinerių iki terminų pabaigos. Kompostavimo konteinerių dalijimas vyksta visame ( - ), taigi dalinimo vietos yra geografiškai nutolusios nuo Projekto vykdytojo buveinės. Dėl maksimaliai išplėsto dalinimo vietų tinklo, pasirašytų panaudos sutarčių, įrodančių išdalintų kompostavimo dėžių skaičių, surinkimo bei pristatymo pareiškėjai procesas yra ypatingai sudėtingas ir ilgai trunkantis. Realus, nors ir panaudos sutartimis nepatvirtintas išdalintų kompostavimo konteinerių skaičius yra ženkliai didesnis už Pažeidimo tyrimo išvadoje nurodytą. Konteinerių dalinimas neturi ir negali būti pripažįstamas savitiksliu, kas lemtų jog, išdalinus konteinerius juos naudoti nesiruošiantiems, tam nemotyvuotiems gyventojams, konteineriai nebūtų faktiškai panaudojami ir nebūtų pasiektas siekiamas rezultatas.

13Pareiškėja visą laiką geranoriškai ir intensyviai bendradarbiavo su APVA, nuolat teikė informaciją. Iki 2016 m. gruodžio 31d. neišdalintas kompostavimo konteinerių kiekis negali būti vertinamas kaip Projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimas - konteineriai yra įsigyti, yra dalinami ir toliau gali, turi bei bus dalinami gyventojams. APVA išsamiai neišnagrinėjo susidariusios situacijos bei ją lėmusių faktinių aplinkybių. Veiksniai, kurie lėmė, jog iki 2016 m. gruodžio 31d. gyventojams nebuvo išdalinti visi 51 tūkstantis kompostavimo konteinerių, yra objektyvūs ir nepriklausantys nuo Projekto vykdytojo valios. Dėl proporcingumo principo laikymosi lėšų grąžinimo sankcija turėtų būti skiriama, kai kitomis poveikio priemonėmis yra negalima pasiekti, jog būtų įgyvendinti konkretaus paramos projekto tikslai ir uždaviniai. Šiuo atveju, pritaikius finansines korekcijas, likusių neišdalintų kompostavimo konteinerių statusas nėra iki galo aiškus.

14Pagal Reglamento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 7 dalį, tam, kad veika atitiktų struktūrinės paramos pažeidimo turinį, ji turi turėti visus būtinus elementus. Nei Pažeidimo tyrimo išvadoje, nei Finansų ministerijos sprendime, nei Aplinkos ministro įsakyme nėra analizuojamos aplinkybės, kad kompostavimo dėžės toliau yra dalijamos ir artimiausiu metu bus išdalintos, neįrodoma, kad išlaidos patirtos nepagrįstai, neįvertinama tai, kad šiame skunde nurodytos aplinkybės nepriklauso nuo Projekto vykdytojo valios ir jis nurodytų aplinkybių negalėjo pakeisti, taip pat nesuprantama kokia gali būti žala ar grėsme Europos Sąjungos bendrajam biudžetui, kadangi kaip jau nurodoma, Projekto vykdytojas ir toliau dalija kompostavimo dėžių likutį. Atsakingų institucijų priimtuose dokumentuose neįrodyta, kad galimas pažeidimas atsirado dėl pareiškėjos kaltės.

15Atsakovė Aplinkos ministerija atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (el. b., b. l. 154–159) paaiškino, kad pareiškėja ir APVA sudarydami Sutartį nustatė fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius, priskirdami juos produkto rodiklių tipui. Pareiškėja, siekdama išvengti sumokėtų lėšų grąžinimo, pastarąjį subjektyviai laiko rezultato rodikliu. Nagrinėjamu atveju nėra faktinio ir teisinio pagrindo pakeisti Sutarties nuostatas, jas panaikinti ar juo labiau, kad ir pati pareiškėja to neprašo. Pareiškėjos argumentai dėl projekto vykdymo eigą lėmusių aplinkybių laikytini nepagrįstais, kadangi konteinerių dalinimo terminas ne kartą pareiškėjai buvo pratęstas. Sutarties vykdymo laikotarpiu nepanaudotos lėšos pagal paskirtį grąžintinos proporcingai įvykdytai Sutarties daliai, todėl pareiškėjos argumentai dėl proporcingumo principo pažeidimo yra nepagrįsti. Projekto vykdytojos padarytas pažeidimas atitinka Tarybos reglamente nustatytus pažeidimo požymius. Projekto vykdytoja pažeidė Sutarties sąlygas laiku neįgyvendinusi veiklos stebėsenos rodiklio, nors už 51 000 vnt. konteinerių jai buvo išmokėtos ES paramos lėšos, kurios pripažintinos žala Europos Sąjungos bendrajam biudžetui.

16Atsakovė Finansų ministerija atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo administracinę bylą Finansų ministerijos atžvilgiu nutraukti, nenustačius pagrindo administracinę bylą nutraukti, skundą atmesti. Atsiliepime (el. b., b. l. 174–178) paaiškino, kad Finansų ministerijos Sprendimas dėl APVA 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvados Nr. 2 VP3-3.2-AM-01-V- 02-010-IT05 (toliau - Pažeidimo tyrimo išvada) pareiškėjai materialinių teisinių pasekmių nesukelia, todėl negali būti savarankišku ginčo administraciniame teisme dalyku, mano, kad administracinė byla dėl Finansų ministerijos sprendimo turėtų būti nutraukta vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 1 punktu.

17Projekto finansavimo ir administravimo sutarties veiklų terminas buvo ne kartą nukeltas ir konteineriams išdalinti nustatytas terminas nuo 14 mėnesių buvo pratęstas net iki 38 mėnesių, todėl pareiškėjos skunde nurodyti argumentai, kad dėl eilės aplinkybių (viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymo, metų laikų įtakos, ( - ) gyventojų mažėjimo ir pan.) ji negalėjo pasiekti Projekto rodiklių, yra nepagrįstas. Europos Sąjungos paramos lėšų už neišdalintus konteinerius suma buvo išmokėta nepagrįstai ir todėl turi būti sugrąžinta, taip apsaugant Europos Sąjungos biudžeto finansinius interesus.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo APVA su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (el. b., b. l. 67–75) paaiškino, kad stebėsenos rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ priskirtinas prie produkto rodiklių. Tai patvirtina Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo VI skyriaus „Prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės“ II skirsnis „VP3-3.2-AM-01-V priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, Sutarties 1 priedo 7 lentelės, Sutarties 1 priedo 5 lentelės, Stebėsenos rodiklių skaičiavimo ir matavimo metodikos nuostatos.

19Pareiškėjos skunde teismui nurodytas aplinkybes, kurios neva pagrindžia rodiklių nepasiekimą APVA jau įvertino ir dėl jų pasisakė 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvadoje. Papildomai paaiškina, kad dėl pratęsto konteinerių dalijimo termino, nepagrįsti Projekto vykdytojos argumentai ir dėl užsitęsusio viešojo pirkimo konkurso, ir dėl konteinerių dalijimo sezoniškumo, ir dėl užtrunkančių detaliojo planavimo procedūrų. Dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo pažymi, kad remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyventojų skaičius ( - ) kito (mažėjo) itin nežymiai, toks gyventojų pokytis nedarė ir negalėjo daryti įtakos rodiklių pasiekimui, o pareiškėja tik bando suklaidinti teismą.

20Dėl pareiškėjos nurodomos rodiklių nepasiekimo priežasties, susijusios su tuo, jog konteinerių dalijimo vietos yra geografiškai nutolusios nuo Projekto vykdytojos buveinės pažymi, kad pareiškėja pati pasirinko tokį konteinerių dalijimo būdą ir jos atsakomybė ir pareiga yra užtikrinti tinkamą projekto administravimą.

21Dėl gyventojų įpročių, konteinerių vizualinės išvaizdos, dėl nesiruošiančių naudoti konteinerių gyventojų pažymi, kad tai taip pat nėra pagrįsta priežastis nepasiekti rodiklio. Projekto vykdytoja yra atsakinga už Projekto veiklų įgyvendinimą ir net gi daliai žmonių atsisakius konteinerių dėl šių priežasčių, juos turėjo išdalinti kitiems gyventojams. Konteinerių dalinimas nėra savitikslis. Tai, jog iniciavus pažeidimo tyrimą pareiškėja dėjo pastangas, kad būtų išdalinti konteineriai ir bendradarbiavo su Agentūra turėjo įtakos tam, kad rengiant galutinę pažeidimo tyrimo išvadą išdalintų konteinerių kiekis buvo padidėjęs virš 10000 vnt., t.y. nuo 37942 vnt. iki 48774 vnt., ir tai buvo įvertinta nustatant netinkamas finansuoti išlaidas. Tai, jog konteineriai yra įsigyti ir toliau bus dalinami nepaneigia pažeidimo fakto – stebėsenos rodiklio nepasiekimo per nustatytą (ir papildomai pratęstą) terminą. Dar ilgiau pratęsti konteinerių dalijimo termino nėra teisinio pagrindo. Taigi pareiškėja nepateikė pagrįstų paaiškinimų dėl rodiklių reikšmių nepasiekimo.

22Teismo posėdyje proceso šalys nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str.).

23S k u n d a s a t m e s t i n a s.

24Šioje byloje ginčas kilęs dėl administracinio akto, kuriuo nustatyta pareiškėjos pareiga grąžinti išmokėtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą, teisėtumo ir pagrįstumo.

25Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad APVA ir pareiškėja 2010 m. gruodžio 27 d. pasirašė Projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtra“, projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 (toliau – ir Sutartis), kurioje susitarta, kad: Projekto tikslas – išplėsti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ( - ) (Sutarties 1 priedo 5 punktas); viena iš Projekto veiklų įsigyti ir pateikti naudojimui pirminio atliekų rūšiavimo priemones biologiškai skaidžioms atliekoms; fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai – kompostavimo dėžės – 76 000 vnt. (Sutarties 1 priedo 5 punktas); produkto rodiklis – sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai 293 000 tonų per metus (Sutarties 1 priedo 7 punktas); Projekto vykdytojas įsipareigojo siekdamas Projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje (Bendrųjų sąlygų 2.1.1 punktas); Projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 29 427 857, 68 Eur (101 608 507 Lt) ES fondų lėšų (Specialiųjų sąlygų 2.2.1 punktas); projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. birželio 2 d. (Specialiųjų sąlygų 3.1 punktas); Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, yra 2013 m. gruodžio 23 d. (Specialiųjų sąlygų 3.2 punktas); esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių Projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei Sutarties sudarymo metu, Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams (Specialiųjų sąlygų 3.2 punktas); jei Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, nesilaiko Sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos sąjungos teisės aktus, įgyvendinančioji institucija (APVA) turi teisę inicijuoti, o Aplinkos ministerija ir (arba) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas ar jų dalį pagal Aplinkos ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimo nuostatas (Bendrųjų sąlygų 9.1 punktas) (el. b., b. l. 11–27, 76–81).

26Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2 punktu nustatytas Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminas buvo pratęstas: 2014 m. birželio 26 d. šalių susitarimu Nr. 3 iki 2014 m. gruodžio 27 d. (el. b., b. l. 139–142); 2014 m. gruodžio 22 d. šalių susitarimu Nr. 4 iki 2015 m. sausio 27 d. (el. b., b. l. 102–106); 2015 m. vasario 25 d. susitarimu Nr. 6 iki 2015 m. kovo 27 d. (el. b., b. l. 82–87); 2015 m. kovo 27 d. susitarimu Nr. 7 iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (el. b., b. l. 88–94); 2015 m. rugsėjo 24 d. šalių susitarimu Nr. 9 iki 2015 m. lapkričio 13 d. (el. b., b. l. 95–101); 2015 m. lapkričio 26 d. susitarimu Nr. 11 iki 2015 m. gruodžio 31 d. (el. b., b. l. 107–110).

272014 m. birželio 26 d. šalių susitarimu Nr. 3 (el. b., b. l. 139–142) buvo pakeistas Sutarties 1 priedo 7 punktas „Stebėsenos rodikliai“, nustatant šiuos produkto rodiklius: sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai 250 000 tonos per metus; individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai – 51 000 vienetų.

282016 m. kovo 21 d. APVA buvo užregistruotas pranešimas apie įtariamą pažeidimą, kuriame nurodyta, jog pareiškėja su mokėjimo prašymais APVA deklaravo, kad ( - ) gyventojams išdalino 38 607 vnt. kompostavimo dėžių; APVA iki patikros vietoje dienos iš pareiškėjos yra gavusi supaprastintą išdalintų kompostavimo dėžių sąrašą, kuriame pateikta informacija dėl 37 942 vnt. išdalintų konteinerių; 2016 m. kovo 15-17 d. patikros vietoje metu buvo nustatyta, kad trūksta 665 vnt. sudarytų sutarčių su fiziniais asmenimis dėl išdalintų konteinerių (el. b., b. l. 29–33).

29Finansų ministerija 2016 m. gruodžio 12 d. rašte Nr. ((24.3- 03)-5K-l613664-6K-1608363 (el. b., b. l. 52–54), atsakydama į APVA 2016 m. birželio 27 d. prašymą pateikti nuomonę dėl rodiklių skaičiavimo ir korekcijos taikymo, pateikė nuomonę, kad rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ atitinka produkto rodiklio apibrėžimą; šio rodiklio reikšmės nepasiekimas sietinas su projekto veiklos vykdymo apimties nepasiekimu, todėl nustačius pažeidimą turi būti taikomos finansinės korekcijos.

30APVA 2016 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1792 „Dėl atliekamo įtariamo pažeidimo tyrimo“ (el. b., b. l. 114) kreipėsi į UAB „VAATC“ su prašymu iki 2016 m. gruodžio 30 d. pateikti informaciją, kiek šiuo metu pareiškėja yra išdalinusi konteinerių (primenant, kad išdalinimo faktas turi būti pagrįstas pasirašytomis konteinerių perdavimo sutartimis su individualių namų savininkais).

312016 m. gruodžio 30 d. APVA buvo gautas pareiškėjos 2016 m. gruodžio 30 d. raštas Nr. 1.10-903 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodyta, kad „iki 2016 gruodžio 30 d. Projekto vykdytojui pristatyta 48 774 pasirašytos panaudos sutartys“ (el. b., b. l. 115).

32APVA 2017 m. sausio 9 d. parengė pažeidimo tyrimo išvados projektą ir 2017 m. sausio 11 d. raštu Nr. (29-2-7)-APVA-82 jį išsiuntė pareiškėjai (el. b., b. l. 116, 117–120).

332017 m. sausio 19 d. APVA buvo gautas pareiškėjos 2017 m. sausio 18 d. raštas Nr. 1.10-28 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2017-01-11 rašto Nr. (29-2-7)-APVA-82 „Dėl pažeidimo tyrimo išvados projekto“, kuriame pareiškėja teigė, kad pažeidimo tyrimo išvados projekte nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo nustatyti pažeidimą ir taikyti finansinę korekciją, nesivadovaujama galiojančiu teisiniu reguliavimu, siūlymas nepagrįstas ir pažeidžia Projekto esmę (el. b., b. l. 131–137).

34APVA 2017 m. sausio 19 d. parengė pažeidimo tyrimo išvadą (Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010/IT05) (el. b., b. l. 29–33), kurioje atlikus patikrą vietoje, išanalizavus pranešime apie įtariamą pažeidimą pateiktą informaciją, pareiškėjos pateiktus paaiškinimus bei kitus dokumentus, nustatyta, kad pareiškėja iki 2016 m. gruodžio 30 d. išdalinusi 48 774 vnt. konteinerių, vietoje numatytų 51 000 vnt., nepasiekė produkto rodiklio ir laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 31 iki 2016 m. gruodžio 31 d. pažeidė Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.1 punktą, Specialiųjų sąlygų 3.2 punktą.

35APVA pažeidimo tyrimo išvadą 2017 m. sausio 25 d. raštu Nr. (29-2-7)-( - ) išsiuntė pareiškėjai (el. b., b. l. 28).

36Atsižvelgdamas į APVA 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvadą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m. kovo 15 d. priėmė įsakymą Nr. D1-226 (2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-311 redakcija) (el. b., b. l. 56, 167), kurio 1.1 punktu nustatė pareiškėjai lėšų pervedimo būdu grąžinti išmokėtą 65 512,78 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų sumą.

37Pareiškėja 2017 m. vasario 17 d. padavė skundą Finansų ministerijai (el. b., b. l. 34–43), kuriame prašė paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl iki 2017 m. vasario 15 d. papildomai išdalintų 389 vnt. konteinerių, kurių APVA nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, prašyti APVA įvertinti šias aplinkybes ir atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo.

38Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2017 m. kovo 9 d. rašte Nr. ((24.16)-5K-1703236)-5K-1703870)-6K-1701915 (el. b., b. l. 48–51) paaiškino, kad pareiškėjos skundas nepagrįstas, kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – ir APVA) pažeidimą nustatė pagal jai suteiktus įgaliojimus ir taikydama teisės aktuose nurodytą įtariamų pažeidimų tyrimo ir nustatymo procedūrą.

39Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, šalių paaiškinimų procesiniuose dokumentuose matyti, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad iki Sutartimi nustatyto termino pabaigos pareiškėja neišdalino visų Sutartimi numatytų 51 000 vnt. konteinerių. Pareiškėja nesutinka su tuo, kad rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ yra laikomas produkto, o ne rezultato rodikliu ir jai pritaikytos sankcijos neatsižvelgus į rodiklio nepasiekimą lėmusius veiksnius bei nedidelę neišdalintų konteinerių dalį.

40Atsakovės bei trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ laikytinas produkto rodikliu, už kurio nepasiekimą taikytinos sankcijos, o pareiškėjos nurodytos aplinkybės buvo įvertintos arba nesudaro pagrindo kitaip vertinti padarytą Sutarties pažeidimą.

41Teismas su pareiškėjos teiginiais sutikti negali, nes 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (toliau – ir Reglamentas Nr. 1083/2006) 98 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės visų pirma atsako už pažeidimų nagrinėjimą ir turi imtis priemonių, jei esama įrodymų, kad yra pokyčių, kurie daro poveikį veiksmų ar veiksmų programų įgyvendinimo ar kontrolės pobūdžiui ar sąlygoms, ir jos atsako už reikiamą finansinį koregavimą (1 dalis); valstybė narė atlieka reikiamą finansinį koregavimą, susijusį su veiksmuose arba veiksmų programose nustatytais pavieniais ar sistemingais pažeidimais; koregavimą valstybė narė atlieka panaikindama visą valstybės finansinį įnašą ar jo dalį veiksmų programai. Valstybė narė atsižvelgia į pažeidimų pobūdį, svarbą ir fondų finansinius nuostolius (2 dalis); pagal šio straipsnio 2 dalį panaikintas įnašas negali būti dar kartą panaudotas veiksmui arba veiksmams, kurie buvo koreguojami, arba, jei įvykdytas sistemingo pažeidimo finansinis koregavimas – veiksmams, vykdomiems pagal visą prioritetinę kryptį, kurioje šis sistemingas pažeidimas buvo padarytas, ar jos dalį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 patvirtintų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių 10.3.5 punkte nustatyta, kad Įgyvendinančioji institucija atlieka pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie juos atitinkamoms institucijoms. Jeigu nustačiusi pažeidimą įgyvendinančioji institucija įtaria nusikalstamą veiką, apie tai ji nedelsdama praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai.

42Aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-248 patvirtinto VP3-3.2-AM-01-V priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūros sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – ir Aprašas) (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. kovo 11 d.) 6 punkte nustatyta, kad priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas yra sukurti ir plėsti šiuolaikišką ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą. Aprašo 19 punkte (2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-644, 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. D1-698 redakcija) nustatyta, kad Projekto veiklos gali būti įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data. Aprašo 23 punkte (2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-930 redakcija) nustatyta, kad Projektas turi siekti vieno arba abiejų priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, nustatytų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo II skirsnyje: „Sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai“ ir/ar „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“. Stebėsenos rodiklių skaičiavimo ir matavimo metodika pateikta Aprašo 4 priede. Aprašo 4 priede „Įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo ir matavimo metodika“ (2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-930 redakcija) (toliau – ir Metodika) nustatyta, kad: rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ laikomas pasiektu pasirašius konteinerių perdavimo sutartis su individualių namų valdų savininkais; skaičiavimo būdas - skaičiuojama visų projektų individualiose namų valdose pastatytų biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių suma; pirminiai informacijos šaltiniai: sutartys su individualių namų valdų savininkais; antriniai informacijos šaltiniai: darbų, prekių, paslaugų priėmimo perdavimo aktai, mokėjimo prašymai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 patvirtinto Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo (redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d.) VI skyriaus „Prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės“ II skirsnyje „VP3-3.2-AM-01-V priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ lentelėje „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ yra numatytas rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“, kurio paskirtis papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti; šio rodiklio tipas nenustatytas. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nutarimo redakcija reglamentavo rodiklio „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ tipą, priskirdama jį produkto rodikliui. Aprašo 98 punkte nustatyta, kad jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, APVA turi teisę inicijuoti, o APVA ministerija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintų Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų (toliau – ir Rekomendacijos) 261.1. punkte nustatyta, kad Įgyvendinus projekto veiklas, tačiau nepasiekus projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytų projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių (toliau – rodikliai) reikšmių (išskyrus atvejus, kai įgyvendinami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojami techninės paramos projektai), pažeidimas yra nustatomas jeigu projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimas yra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu ir projekto vykdytojas nepateikia pagrįstų paaiškinimų dėl rodiklių reikšmių nepasiekimo ir (arba) nepagrindžia projektui skirto finansavimo dydžio atsižvelgiant į nepasiektas rodiklių reikšmes. Šis atvejis taikomas produkto rodikliams (stebėsenos rodiklių tipas) ir (arba) fiziniams veiklos įgyvendinimo rodikliams. Rezultato rodikliams (stebėsenos rodiklių tipas) šiame punkte numatytas atvejis nustatomas tik tada, kai rezultato rodiklių nepasiekimas yra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu. Pagal Rekomendacijų 263.1. punktą, nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytų rodiklių reikšmių nepasiekimu įgyvendinus projekto veiklas 261.1 ir 261.2 punktuose nustatytais atvejais, taikomos finansinės korekcijos: Rekomendacijų 261.1 punkte numatytu atveju apskaičiuojamos proporcingai pagal sumažėjusias projekto veiklų apimtis.

43Šioje byloje teismui svarbu nustatyti, ar skundžiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymas bei Finansų ministerijos 2017 m. kovo 9 d. sprendimas yra teisėti ir pagrįsti, ar juos surašant ir apskaičiuojant pareiškėjai finansinę korekciją nebuvo pažeisti teisės aktai ir procedūros.

44Kaip minėta, APVA 2017 m. sausio 19 d. parengtoje pažeidimo tyrimo išvadoje buvo konstatuota, kad pareiškėja nepasiekė produkto rodiklio ir tuo pažeidė Sutarties sąlygas. Nors pati 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvada savaime teisių ar pareigų asmenims nesukelia, tačiau, jos pagrindu buvo priimtas skundžiamas įsakymas, todėl teismas, vertindamas skundžiamo įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą, vertins nurodytos tyrimo išvados turinį, nustatinės, ar pagrįstai ir teisėtai buvo konstatuota, kad pareiškėja padarė pažeidimą ir jai paskirta finansinė korekcija.

45Įvertinęs teisinį reglamentavimą, Sutarties nuostatas, proceso šalių paaiškinimus, APVA 2017 m. sausio 19 d. išvadą, teismas laiko, kad pareiškėjos argumentai yra nepagrįsti, nes rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ laikytinas rezultato, o ne produkto rodikliu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 patvirtinto Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d.) VI skyriaus „Prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės“ II skirsnyje „VP3-3.2-AM-01-V priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ aiškiai nustatytas rodiklio „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ tipas - produkto rodiklis. 2014 m. birželio 26 d. šalių susitarime Nr. 3 (el. b., b. l. 139-142) rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ taip pat buvo aiškiai įvardintas kaip produkto rodiklis.

46Tiek teisės aktais, tiek Sutarties sąlygomis aiškiai nustačius rodiklio tipą, teismas vertina, kad šiuo atveju rodiklis „Individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ yra laikytinas produkto rodikliu ir šio rodiklio reikšmės nepasiekimas yra sietinas su projekto veiklos vykdymo apimties nepasiekimu. Taigi atmestini pareiškėjos skundo argumentai, kad dėl nežymios dalies konteinerių neišdalijimo negalėjo būti nustatomas pažeidimas, kad neišdalintas kompostavimo konteinerių kiekis negali būti vertinamas kaip Projekto veiklos vykdymo apimties mažėjimas. Kaip jau minėta, vadovaujantis Rekomendacijų 261.1 punkto nuostatomis, nustačius, kad yra nepasiekta produkto rodiklio reikšmė, pažeidimas nustatomas jeigu pažeidimas susijęs su veiklos vykdymo apimties sumažėjimu ir projekto vykdytojas nepateikia pagrįstų paaiškinimų dėl rodiklių reikšmių nepasiekimo. Todėl teismas toliau vertins, ar pareiškėjos skunde nurodytos priežastys pagrįstai APVA buvo įvertintos kaip nepagrįstos.

47Pareiškėja rodiklio nepasiekimą grindžia užsitęsusiomis viešųjų pirkimų, statybos darbų procedūromis, konteinerių dalijimo sezoniškumu. Pareiškėja paaiškino, kad dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų kompostavimo dėžių dalijimo veiklą ji realiai pradėjo tik nuo 2014 m. antro ketvirčio. Kompostavimo konteinerių dalijimas aktyviausiai vyksta šiltuoju metų laiku. Statomų naujų namų įtraukimą į Projekto veiklos apimtį trukdo detaliojo planavimo, statybos, teisinės registracijos procedūros. Kaip matyti iš bylos faktinių aplinkybių, Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, pareiškėjai 6 papildomais susitarimais buvo pratęsta nuo 2013 m. gruodžio 23 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., t. y. 24 mėnesiams. Todėl teismas, įvertinęs Projekto veiklų termino pratęsimo trukmę (keletą kartų pratęstas terminas), šias pareiškėjos nurodytas priežastis laiko nepagrįstomis.

48Teismas taip pat sutinka su atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens pozicija, kad gyventojų skaičiaus ( - ) mažėjimas šiuo atveju negalėjo daryti reikšmingos įtakos rodiklių nepasiekimui, kadangi pagal APVA pateiktus Lietuvos statistikos departamento duomenis (el. b., b. l. 67–75), vertinant gyventojų pokytį nuo 2012 m., kai buvo pasirašytas susitarimas, papildantis Sutartį sąlyga dėl Projekto veiklos fizinio įgyvendinimo rodiklio, iki 2016 m., kai buvo vertinami duomenys apie išdalintus konteinerius, bendras visų savivaldybių, kuriose pareiškėja vykdė projektą, gyventojų skaičius sumažėjo 535 gyventojais, kas sudaro 0,07 proc., o vertinant gyventojų pokytį nuo 2014 m., kai buvo pasirašytas susitarimas, kuriame nustatytas stebėsenos rodiklis ir galutinis veiklos įgyvendinimo terminas, iki 2016 m., gyventojų skaičius ( - ) sumažėjo 726 gyventojais, kas sudaro 0,09 proc.

49Pareiškėjos argumentai dėl konteinerių dalijimo vietos geografinio išsidėstymo, gyventojų įpročių, prekybos gražesniais konteineriais, negali būti vertinamos kaip pagrįstos priežastys, sutrukdžiusios pasiekti rodiklį, kadangi jos turėjo būti įvertintos pareiškėjos jai imantis Projekto veiklos.

50Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad ji bendradarbiavo su APVA, dėjo pastangas, kad būtų išdalinti likę konteineriai buvo įvertintos 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvadoje (el. b., b. l. 161–165), nes APVA išdalintų konteinerių skaičių fiksavo iki 2016 m. gruodžio 30 d., t. y. prie ir taip pratęsto Projekto veiklų vykdymo termino pridėjusi dar laiką, kai pareiškėja, vykstant įtariamo pažeidimo tyrimui, dalijo konteinerius. Tokio palankaus pareiškėjai aplinkybių vertinimo apskaičiuojant finansines korekcijas teisės aktai nenumato.

51Visas pareiškėjos skunde teismui nurodytas rodiklio nepasiekimo priežastis APVA įvertino 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvadoje, kurios pagrindu buvo priimtas skundžiamas įsakymas.

52Pareiškėja 2017 m. vasario 17 d. skunde Finansų ministerijai (el. b., b. l. 34–43) teigė, jos nuomone, naujas aplinkybes, kad iki 2017 m. vasario 15 d. jai buvo papildomai pristatyta 389 vnt. pasirašytų konteinerių perdavimo panaudai sutarčių ir buvo pateikti bendrijų raštai, kuriais šios įsipareigojo išdalinti tam tikrą kiekį konteinerių. Pareiškėja, teikdama 2017 m. vasario 17 d. skundą Finansų ministerijai, siekė, kad išdalintų konteinerių skaičius būtų fiksuojamas 2017 m. vasario 15 d. ir atitinkamai perskaičiuotas jai taikytos finansinės korekcijos dydis. Kaip minėta, rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad APVA 2017 m. sausio 19 d. pareiškėjai išdalintų konteinerių skaičių fiksuodama iki 2016 m. gruodžio 30 d. jau kartą pritaikė jai palankesnį situacijos vertinimą, kurio net nenumato teisės aktai, todėl Finansų ministerija pagrįstai šių pareiškėjos prašymų netenkino, jos nurodytų aplinkybių nelaikė naujomis, pagrįstomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą atitinkamai pakeisti įsakymą dėl pažeidimo. Be to, pagal anksčiau minėtas Metodikos nuostatas, ginčo rodiklis laikomas pasiektu pasirašius konteinerių perdavimo sutartis su individualių namų valdų savininkais, todėl pareiškėjos pateikti bendrijų įsipareigojimai išdalinti konteinerius negali būti laikomi tinkamais rodiklio pasiekimo įrodymais. Todėl atmestini pareiškėjos argumentai dėl neatsižvelgimo į realų, panaudos sutartimis nepatvirtintą išdalintų konteinerių skaičių.

53Pareiškėja teismui kitų aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip pagrįsti paaiškinimai dėl rodiklių reikšmių nepasiekimo Rekomendacijų 261.1 punkto prasme, nepateikė. APVA išsamiai išnagrinėjo pareiškėjos nurodytas priežastis, argumentuotai į jas atsakė, išsamiai motyvavo savo atliktus veiksmus, tinkamai apskaičiavo taikomas finansines korekcijas, siekdama užtikrinti pareiškėjos interesus, pažeidimo tyrimo metu papildomai kreipėsi į Finansų ministeriją dėl rodiklių skaičiavimo ir korekcijos taikymo išaiškinimo, pratęsdama Projekto veiklų įgyvendinimo terminą, pareiškėjos naudai skaičiuodama išdalintus konteinerius, siekė interesų pusiausvyros, padėjo pareiškėjai įgyvendinti jos teises ir teisėtus interesus.

54Nepagrįsti pareiškėjos argumentai dėl pažeidimo sudėties nebuvimo, kadangi pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 2 straipsnio 7 dalį, pažeidimas - Bendrijos teisės nuostatų pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto veiksmais ar neveikimu, kai dėl nepagrįstų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto išlaidų padaroma arba gali būti padaryta žala bendrajam biudžetui. APVA 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvadoje aiškiai ir konkrečiai nurodė pažeistas Sutarties sąlygas, pažeidimo laikotarpį, išsamiai aprašė su įtariamu pažeidimu susijusią veiklą. Nors išvadoje kiekvienas pažeidimo sudėties elementas atskirai neišskirtas (kadangi to nereikalauja teisės aktai), tačiau iš išsamaus pažeidimo aprašymo matyti, kad pareiškėja, laiku neįgyvendindama Projekto veiklos ir nepasiekdama nagrinėjamo stebėsenos rodiklio, padarė žalą ES bendrajam biudžetui, kurios dydis lygus neišdalintų konteinerių vertei.

55Teismas vertina, kad skundžiamu įsakymu taikant pareiškėjai finansinę korekciją – lėšų grąžinimą, nebuvo pažeistas proporcingumo principas, kadangi ši konkreti sankcija teisės aktu (Rekomendacijų 263.1 punktu) yra numatyta taikyti už Projekto veiklos rodiklio nepasiekimą, ji neprieštarauja Rekomendacijų 4 punkte numatytam pažeidimų tyrimo ir nustatymo tikslui. Be to, pareiškėjai pritaikyta finansinė korekcija negali būti laikoma neproporcinga, kadangi ją apskaičiuojant, kaip jau minėta, pareiškėjos situacija (išdalintų konteinerių skaičius) buvo vertinta palankiau nei numato teisės aktai.

56Įvertinus nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad skundžiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymas, priimtas APVA 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvados pagrindu, yra teisėtas ir pagrįstas ir naikinti jį pareiškėjos skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Taip pat nėra pagrindo naikinti Finansų ministerijos 2017 m. kovo 9 d. sprendimo, priimto ikiteismine tvarka išnagrinėjus pareiškėjos skundą, kadangi Finansų ministerija tinkamai išnagrinėjo pareiškėjos skundą, vykdė teisės aktais jai priskirtas funkcijas, veikė taip, kaip turėjo veikti viešojo administravimo subjektas, laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, neviršijo savo kompetencijos.

57Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas V. d. H. v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas H. v. Finland; LVAT administracinėse bylose: Nr. A261-3555/2011, Nr. A-556-1995/2013).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

59Pareiškėjos UAB „VAATC“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

60Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja UAB „VAATC“, vykdydama projektą „Vilniaus regiono... 5. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija),... 6. Pareiškėja skundu (el. b., b. l. 1–43)VAATC kreipėsi į teismą ir prašo:... 7. 1) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d.... 8. 2) Panaikinti Finansų ministerijos 2017 m. kovo 9 d. sprendimą Nr.... 9. Paaiškino, kad pažeidimo tyrimo išvadoje, kuria grindžiamas Aplinkos... 10. Šiuo metu nėra išdalinta nežymi, 4 procentus sudaranti, visų numatytų... 11. Pažeidimo tyrimo išvadoje rodiklių nepasiekimas vertinamas kaip pažeidimas,... 12. Teigia, kad kompostavimo konteinerių viešasis pirkimas paskelbtas 2011 m.... 13. Pareiškėja visą laiką geranoriškai ir intensyviai bendradarbiavo su APVA,... 14. Pagal Reglamento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 7 dalį, tam, kad veika atitiktų... 15. Atsakovė Aplinkos ministerija atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutinka,... 16. Atsakovė Finansų ministerija atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutinka ir... 17. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties veiklų terminas buvo ne... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo APVA su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo... 19. Pareiškėjos skunde teismui nurodytas aplinkybes, kurios neva pagrindžia... 20. Dėl pareiškėjos nurodomos rodiklių nepasiekimo priežasties, susijusios su... 21. Dėl gyventojų įpročių, konteinerių vizualinės išvaizdos, dėl... 22. Teismo posėdyje proceso šalys nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir... 23. S k u n d a s a t m e s t i n a s.... 24. Šioje byloje ginčas kilęs dėl administracinio akto, kuriuo nustatyta... 25. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad APVA ir pareiškėja 2010 m.... 26. Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2 punktu nustatytas Projekto veiklų... 27. 2014 m. birželio 26 d. šalių susitarimu Nr. 3 (el. b., b. l. 139–142) buvo... 28. 2016 m. kovo 21 d. APVA buvo užregistruotas pranešimas apie įtariamą... 29. Finansų ministerija 2016 m. gruodžio 12 d. rašte Nr. ((24.3-... 30. APVA 2016 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1792 „Dėl atliekamo... 31. 2016 m. gruodžio 30 d. APVA buvo gautas pareiškėjos 2016 m. gruodžio 30 d.... 32. APVA 2017 m. sausio 9 d. parengė pažeidimo tyrimo išvados projektą ir 2017... 33. 2017 m. sausio 19 d. APVA buvo gautas pareiškėjos 2017 m. sausio 18 d.... 34. APVA 2017 m. sausio 19 d. parengė pažeidimo tyrimo išvadą (Nr.... 35. APVA pažeidimo tyrimo išvadą 2017 m. sausio 25 d. raštu Nr. (29-2-7)- 36. Atsižvelgdamas į APVA 2017 m. sausio 19 d. pažeidimo tyrimo išvadą,... 37. Pareiškėja 2017 m. vasario 17 d. padavė skundą Finansų ministerijai (el.... 38. Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2017 m. kovo 9 d.... 39. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, šalių paaiškinimų... 40. Atsakovės bei trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad rodiklis... 41. Teismas su pareiškėjos teiginiais sutikti negali, nes 2006 m. liepos 11 d.... 42. Aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-248 patvirtinto... 43. Šioje byloje teismui svarbu nustatyti, ar skundžiamas Lietuvos Respublikos... 44. Kaip minėta, APVA 2017 m. sausio 19 d. parengtoje pažeidimo tyrimo išvadoje... 45. Įvertinęs teisinį reglamentavimą, Sutarties nuostatas, proceso šalių... 46. Tiek teisės aktais, tiek Sutarties sąlygomis aiškiai nustačius rodiklio... 47. Pareiškėja rodiklio nepasiekimą grindžia užsitęsusiomis viešųjų... 48. Teismas taip pat sutinka su atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens... 49. Pareiškėjos argumentai dėl konteinerių dalijimo vietos geografinio... 50. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad ji bendradarbiavo su APVA, dėjo... 51. Visas pareiškėjos skunde teismui nurodytas rodiklio nepasiekimo priežastis... 52. Pareiškėja 2017 m. vasario 17 d. skunde Finansų ministerijai (el. b., b. l.... 53. Pareiškėja teismui kitų aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip... 54. Nepagrįsti pareiškėjos argumentai dėl pažeidimo sudėties nebuvimo,... 55. Teismas vertina, kad skundžiamu įsakymu taikant pareiškėjai finansinę... 56. Įvertinus nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas daro... 57. Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 59. Pareiškėjos UAB „VAATC“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 60. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...