Byla eI-1091-764/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Mariaus Bajoro ir Jūratės Gaidytės-Lavrinovič, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai Vilmai Šulskytei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Tatajanai Kuzavienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Žvyro karjerai skundą atsakovei Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,GJ Magma“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB Žvyro karjerai (toliau – Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1) panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija) 2016-08-12 sprendimą Nr. S-(3.6)-286; 2) įpareigoti atsakovę, pagal pareiškėjos įgalioto asmens

5UAB ,,GJ Magma“ 2016-06-17 prašymą Nr. TPP-08 ir 2016-07-27 raštu pateiktą papildomą informaciją, išduoti pareiškėjai teritorijų planavimo sąlygas numatomam rengti teritorijų planavimo dokumentui – Trakų rajono Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo išteklių naudojimo planui.

6Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad Direkcija nepagrįstai atsisakė išduoti planavimo sąlygas numatomam rengti teritorijų planavimo dokumentui – Trakų rajono Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio (toliau – Telkinys) II sklypo išteklių naudojimo planui. Direkcija nepagrįstai Telkinį pripažįsta kaip naują naudingųjų iškasenų karjero įrengimą, kas pagal teisinį reguliavimą saugomose teritorijose ir istoriniuose nacionaliniuose parkuose yra draudžiama. Telkinio ištekliai yra naudojami daugiau nei 30 metų, o Bendrovė Telkinį eksploatuoja nuo

71999 metų. Dalis į Telkinio II sklypą patenkančių žemės sklypų, pagal žemės paskirtį priskirti naudingųjų iškasenų teritorijai, todėl Bendrovė šiuos sklypus gali naudoti tik naudingųjų iškasenų eksploatavimui. Žvyro išteklių gavyba Tekinio II sklype nustatyta Vyriausybės 2008-12-03 nutarimu Nr. 1310 patvirtinto Vilniaus apskrities teritorijos bendrojo plano sprendiniuose ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. S1-183 patvirtinto Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose. Tai, kad Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje nebuvo grafiškai pavaizduotos iki jos patvirtinimo pradėto eksploatuoti Telkinio II sklypo ribos, nereiškia, kad anksčiau nurodytų planavimo dokumentų sprendiniai prieštarauja šiai schemai. Vilniaus apskrities teritorijos bendrasis planas ir Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema yra patvirtinti Vyriausybės nutarimais, todėl pagal Teritorijų planavimo įstatymo 4 str. 4 d. yra vienodo lygmens teritorijų planavimo dokumentai. Direkcijos atsisakymas išduoti planavimo sąlygas motyvuojant tuo, kad nėra atlikti Telkinio II sklypo archeologiniai tyrimai, yra visiškai nemotyvuotas ir nepagrįstas. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai planuojamoje teritorijoje buvo atlikti 1992 metais ir Paminklų restauravimo projektavimo instituto 1992-09-15 rašte Nr. 01-337 nurodyta, kad Telkinio II sklypo teritorijoje archeologinių radinių bei archeologinių paminklų pėdsakai nerasti.

8Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

9Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėjos planuojamos Telkinio II sklypo teritorijos dalis patenka į Senųjų Trakų archeologinį draustinį, o kita – Senųjų Trakų istorinę apsauginę zoną. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 8 str., 9 str., 12–13 str., 27 ir 32 str. nuostatas, Vyriausybės 2000-04-04 nutarimu Nr. 388 patvirtintų Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų (toliau – Nuostatai), Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, pareiškėjos planuojama veikla nurodytoje teritorijoje nėra galima. Ūkinės veiklos apribojimai Trakų istoriniame nacionaline parke yra nustatyti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 4 str. ir 22 str. nuostatas, planavimo schema turi aukštesnę galią nei savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai, kiti teritorijų planavimo dokumentai turi būti rengiami remiantis schemos sprendiniais. Pagal pareiškėjos nurodomo Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano nuostatas, klausimai, susiję su Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos apsauga, naudojimu ir tvarkymu, sprendžiami vadovaujantis Planavimo schemos sprendiniais. Sprendinių dėl ginčo Telkinio II sklypo Planavimo schemoje nėra, todėl planuojamą teritoriją Direkcija vertina kaip naujo naudingųjų išteklių karjero įrengimą saugomoje teritorijoje. Iš siekiamo parengti Telkinio II sklypo naudojimo plano uždavinių matyti, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, naudingųjų išteklių kasyba Telkinio II sklype nėra galima.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,GJ Magma“ atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo sutiko ir prašė tenkinti.

12Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė pareiškėjos skundą ir prašė jį tenkinti.

13Teismas konstatuoja:

14Byloje ginčas yra kilęs dėl Direkcijos 2016-08-12 sprendimo Nr. S-(3.6)-286, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą išduoti planavimo sąlygas Telkinio II sklypo išteklių naudojimo planui, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Bylos duomenys patvirtina, kad Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2015-02-11 sprendimu Nr. S2-15 buvo nuspręsta pradėti Telkinio II sklypo išteklių naudojimo plano, kurio tikslas suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

16Atstovaudama pareiškėjos interesus, UAB ,,Magma“ su 2016-06-17 prašymu Nr. TPP-08 kreipėsi į Direkciją, prašydama išduoti teritorijų planavimo sąlygas numatomam rengiamam Telkinio II sklypo išteklių naudojimo planui.

17Išnagrinėjusi šį pareiškėjos prašymą, Direkcija 2016-07-11 sprendimu Nr. S-(10.6)-255 atsisakė išduoti planavimo sąlygas, kadangi Telkinio II sklypo išteklių naudojimo plano uždaviniai prieštarauja Trakų istorinio nacionalinio parko uždaviniams.

18UAB ,,GJ Magma“ 2016-07-27 raštu Direkcijai pateikė papildomus paaiškinimus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento, prašydama iš naujo išnagrinėti 2016-06-17 prašymą.

19Direkcija 2016-08-12 sprendimu Nr. S-(3.6)-286 atsisakė išduoti planavimo sąlygas, kadangi Planavimo schemos sprendiniuose Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje nėra numatytas joks eksploatuojamas ar įrengtas naudingųjų iškasenų karjeras, o naujų naudingųjų iškasenų karjerų įrengimas prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. ir Planavimo schemos 3 skyriaus 2 d. 2.1 p. reikalavimams.

20Su tokiu Direkcijos sprendimu pareiškėja nesutinka ir prašo teismą jį panaikinti. Esminis pareiškėjos skundo argumentas yra tas, kad ginčo Telkinio II sklypas kasybai skirtas ir pradėtas eksploatuoti dar iki Direkcijos įsteigimo bei Planavimo schemos patvirtinimo, todėl nėra naujas naudingųjų iškasenų karjeras ir jo eksploatavimas teisės aktais nėra draudžiamas. Vien ta aplinkybė, kad Planavimo schemos sprendiniuose šis Telkinys nėra pažymėtas, savaime nesudaro pagrindo jį vertinti kaip naują naudingųjų iškasenų telkinį.

21Žemės gelmių įstatymo 12 str. 1 d. nustatyta, kad žemės gelmių išteklius ir ertmes, išskyrus žemės gelmių šiluminę energiją, tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilius, gali naudoti juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, gavę Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą ir sudarę su ja išteklių ar ertmių naudojimo sutartį. Nuo 2014-01-01 įsigaliojusioje Žemės gelmių įstatymo 14 str. 1 d. nustatyta, kad naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, išskyrus požeminį geriamąjį gėlą ir gamybinį vandenį, šiluminę energiją ir šio įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje numatytus atvejus, galima tik pagal žemės gelmių naudojimo planą. Žemės gelmių ištekliai ir ertmės pagal naudojimo planą pradedami naudoti tik įgijus teisę naudoti ar valdyti žemės sklypą, reikalingą žemės gelmių ištekliams ar ertmėms naudoti. Pagal to paties straipsnio 2 d., naudojimo planų organizavimo, rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir registravimo tvarką nustato Aplinkos ministerijos patvirtintos Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės. Žemės gelmių įstatymo 14 str. 3 ir 4 d. nustatyta, kad naudojimo planas yra vietovės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame turi būti numatyta: 1) žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo būdas ir priemonės; 2) žemės rekultivavimo ir būtinos kitų aplinkos elementų atkūrimo priemonės; 3) išteklių naudojimo metu pažeistos žemės rekultivavimo ir žemės gelmių išteklių, likusių telkinyje, apsaugos nuo išsekimo ir kokybės blogėjimo priemonės, kai laikinai ar visiškai nutraukiamas jų naudojimas; išteklių naudojimo plote esančių požeminio vandens telkinių apsaugos nuo galimų neigiamų naudojimo padarinių priemonės; išteklių naudojimo metu susidarančių kasybos pramonės atliekų ir kitų atliekų, taip pat gamtinės kilmės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo būdai ir priemonės; žemės sklypo ribos, plotas, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, galimas žemės naudojimo būdas, eksploatuojant žemės gelmių išteklius ir po žemės rekultivavimo.

22Aplinkos ministro 2014-02-17 įsakymu Nr. D1-145 patvirtintose Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta, kad prieš pradėdamas rengti Naudojimo planą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu

23Nr. D1-262 patvirtinto Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka raštu kreipiasi dėl planavimo sąlygų pateikimo į: savivaldybės administraciją; Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos; Aplinkos apsaugos agentūrą; saugomos teritorijos direkciją, kai į planuojamą teritoriją patenka jos administruojamos saugomos teritorijos ir joms nustatytos apsaugos zonos; Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamosios kultūros vertybės ir (ar) jų apsaugos zonos; planuojamoje teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojus; Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos; Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija yra pasienio ruože (15 p.)

24Bylos duomenys patvirtina, kad pagal Lietuvos geologijos tarnybos 1999-12-03 išduotą leidimą Nr. 52-99, kuris papildytas 2000-04-12 ir patikslintas Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2005-08-25 įsakymu Nr. 1-104, pareiškėjai yra leista nuo 2000-04-17 naudoti Telkinio II sklypo žvyro išteklius pagal pridedamos naudojimo sutarties sąlygas. Telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutartyje nustatyta, kad Telkinio II sklypo ištekliai 424,81 ha plote sudaro

2523 082 m3 ir yra patvirtinti Teritorijų naudingųjų iškasenų išteklių komisijos 1971-03-26 protokolu Nr. 1(173). Telkinio II sklypo išteklių naudotojui kasybos sklypas skiriamas 312,78 ha plote pagal prie sutarties pridedamą planą. Naudojimo projektas sudarytas 1979 metais ir papildytas bei nustatyta tvarka patvirtintas 1984 metais.

26Įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-12-01 sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. I-3492-764/2008, nustatyta, kad pagal Lietuvos geologijos tarnybos 1999-12-03 išduotą leidimą Nr. 52-99 pareiškėjai yra suteikta teisė vykdyti naudingųjų išteklių gavybą visame Telkinio II sklypo kasybos sklypo plote, t. y. 312,78 ha teritorijoje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-12-05 sprendime, priimtame administracinėje byloje

27Nr. A-2808-520/2016, konstatuota, kad Bendrovė žvyro gavybos darbus Telkinio II sklype vykdo pagal Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2011-03-03 patvirtintą Telkinio II sklypo dalies išteklių naudojimo ir rekultivavimo projektą, t. y. 75,52 ha plote, kurį Bendrovė valdo valstybinės žemės nuomos sutarčių pagrindu.

28Kaip teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškino pareiškėjos ir jos interesus, rengiant naudojimo planą, atstovaujančio trečiojo suinteresuoto asmens atstovės, iki 2014-01-01 naudingųjų iškasenų gavyba ginčo Telkinyje buvo vykdoma pagal parengtą ir patvirtintą projektą, tačiau atsiradus būtinybei praplėsti faktinį plotą, kuriame vykdomi kasybos darbai, pagal nuo 2014-01-01 turėjo būti parengtas žemės gelmių naudojimo planas. Kadangi dalis iš 312,78 ha ploto Telkinio II sklypo teritorijos patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją, iš Direkcijos turėjo būti gautos planavimo sąlygos.

29Ginčo byloje dėl to, kad dalis pareiškėjos planuojamos teritorijos patenka į Senųjų Trakų archeologinio draustinio teritoriją, o likusi dalis – į Senųjų Trakų istorinę apsauginę zoną, t. y. į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją.

30Parko paskirtį, apsaugos, naudojimo bei valdymo principus, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje reglamentuoja Nuostatai. Pagal Nuostatus, Trakų istorinio nacionalinio parko teritorija saugoma, tvarkoma ir naudojama pagal patvirtintą Planavimo schemą. Nuostatų 6.1 p. nustatyta, kad Direkcija turi užtikrinti Trakų istorinio nacionalinio parko tvarkymą, apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį, nustatytą Saugomų teritorijų įstatyme, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatuose.

31Ginčui aktualiu metu galiojusio Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 3 d. buvo nustatyta, kad kultūriniuose draustiniuose, kuriems priskirtinas Senųjų Trakų archeologinis draustinis (Saugomų teritorijų įstatymo 8 str. 4 d.), draudžiama: naikinti ar žaloti kultūros paveldo kompleksus ir objektus (vertybes), naikinti jų autentiškumą; iš esmės pakeisti kultūros paveldo objektų aplinką, mažinant kultūros paveldo objektų vertę.

32Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2 d. 1 p., valstybiniuose parkuose draudžiama, inter alia, įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus.

33Planavimo schemos III skyriaus II dalies 2.1 p. nustatyta, kad Senųjų Trakų archeologinis draustinis iš pietų pusės juosia Senųjų Trakų piliavietę, apima griovą. Jo tikslas – išsaugoti archeologinių radinių teritorijas. Naudojimas – ribotas ūkinis naudojimas, pažintinė rekreacija. Apsaugos ir naudojimo režimą nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XIX skyrius). Tvarkymas – Senųjų Trakų gamybinis centras rekonstruojamas pagal rekonstrukcijos projektą. Draustinio teritorijoje draudžiama statyti bet kokius pastatus, atlikti žemės darbus ne mokslinių tyrimų tikslais.

34Pagal Planavimo schemos III skyriaus IV dalies 3 p., Senųjų Trakų apsauginė zona – Senųjų Trakų piliavietės rezervato ir Senųjų Trakų archeologijos bei kaimo architektūros draustinių vizualinės apsaugos zona. Ši zona sutampa su Senųjų Trakų piliavietės ir gatvinio kaimo saugomo kraštovaizdžio zona. Tikslas – ūkininkauti, palaikant ir atkuriant Senųjų Trakų apylinkių agrarinį kraštovaizdį. Naudojimas – ribotas ūkinis naudojimas, gyvenamoji funkcija Strakiškių ir Pilialaukio kaimuose, pažintinė rekreacija, kitos veiklos formos, neprieštaraujančios parko uždaviniams. Apsaugos ir naudojimo režimą nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XIX skyrius, 77,78,79 p.). Tvarkymas – taikomas saugomo kraštovaizdžio zonų, paminklų apsaugos zonų apsaugos ir naudojimo režimas. Strakiškių kaimas tvarkomas pagal kaimo architektūros draustinio apsaugos ir naudojimo sąlygas (žr. 2.4, 2.5 punktus).

35Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, reglamentuojančios veiklą nacionalinių parkų teritorijose, nuo 1996 metų yra nustatytos ne Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX, o XXXIV skyriuje. Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 136.1 p., visose nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose draudžiama įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus.

36Iš ginčijamo sprendimo turinio matyti, kad Direkcija atsisakė išduoti pareiškėjai planavimo sąlygas planuojamam rengti žemės gelmių naudojimo planui, motyvuodama tuo, kad ginčo Telkinio II sklypas yra naujas naudingųjų iškasenų karjeras, o naujų naudingųjų iškasenų karjerų įrengimas prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. ir Planavimo schemos 3 skyriaus 2 d. 2.1 p. reikalavimams. Šias savo išvadas Direkcija grindžia tuo, kad Telkinio II sklypas nėra pažymėtinas Planavimo schemos sprendiniuose.

37Į bylą pateikti įrodymai bei proceso šalių paaiškinimai, sudaro pagrindą kaip nepagrįstus atmesti šiuos Direkcijos argumentus. Nustatyta, kad Telkinio II sklypas buvo išžvalgytas

381970 metais, o jo naudingieji ištekliai patvirtinti Teritorijų naudingųjų iškasenų išteklių komisijos 1971-03-26 protokolu Nr. 1(173). Trakų rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1978-06-05 kalnakasybos sklypo suteikimo aktu Trakų nerūdinių statybinių medžiagų kombinatui buvo suteiktas 175 ha kalnakasybos sklypą eksploatuoti Serafiniškių I smėlio-žvyro telkinį, kurio dalis apima ir Telkinio II sklypą. Kaip nustatyta anksčiau, pareiškėja turi Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą, suteikiantį jai teisę vykdyti naudingųjų išteklių gavybą visame Telkinio II sklypo kasybos sklypo plote, t. y. 312,78 ha teritorijoje. Bendrovė žvyro gavybos darbus Telkinio II sklype vykdo pagal Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2011-03-03 patvirtintą Telkinio II sklypo dalies išteklių naudojimo ir rekultivavimo projektą. Kaip nurodė pareiškėja, šiuo metu kasybos darbai vykdomi žemės sklype, kadastrinis Nr. 7970/0002:1442, kuris taip pat įtrauktas į planuojamą rengti žemės gelmių naudojimo planą. Teismo vertinimu, byloje nustatytos faktinės aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad Telkinio II sklypas nėra naujas žvyro karjeras, todėl atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą ir išduoti žemės gelmių naudojimo planą. Vien ta aplinkybė, kad ginčo Telkinys nėra pažymėtas Planavimo schemoje, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadas, kad toje teritorijoje ginčo Telkinio nėra. Pagal anksčiau nurodytą teisinį reguliavimą, ginčo teritorijoje ribojamas tik naujų naudingųjų išteklių karjerų įrengimas, todėl veikiantys karjerai, gali būti eksploatuojami laikantis teisės aktų reikalavimų. Pažymėtina, kad išduodama pareiškėjai planavimo sąlygas, Direkcija turi nustatyti tokį ginčo teritorijos naudojimo režimą, kuris užtikrintų teisės aktuose konkrečioms teritorijoms nustatytų apsaugos reikalavimų laikymąsi, tačiau neturi teisės atsisakyti išduoti planavimo sąlygas, motyvuodama tuo, kad jų prašoma naujam naudingųjų iškasenų karjerui įrengti.

39Atsisakydama tenkinti pareiškėjos prašymą, Direkcija taip pat nurodė, kad, jos nuomone, planuojamiems darbams nepakanka 1992 metais atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų. Teismas pažymi, kad viešojo administravimo subjekto priimamas administracinis aktas turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimus, t. y. turi būti grindžiamas objektyviais faktiniais duomenimis ir teisės aktų nuostatomis, o ne bendro pobūdžio pamastymais. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad Direkcijos argumentai dėl 1992 metais atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų nepakankamumo yra nepagrįsti.

40Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Bendrovės skundas tenkintinas iš dalies – Direkcijos 2016-08-12 sprendimas Nr. S-(3.6)-286 naikintinas ir ji įpareigotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjos įgalioto asmens UAB ,,GJ Magma“ 2016-06-17 prašymą Nr. TPP-08 ir 2016-07-27 raštu pateiktą papildomą informaciją.

41Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 ir 2 p., 132 ir

42133 str. teismas

Nutarė

43Pareiškėjos UAB Žvyro karjerai skundą patenkinti iš dalies.

44Panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2016-08-12 sprendimą

45Nr. S-(3.6)-286.

46Įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjos įgalioto asmens UAB ,,GJ Magma“ 2016-06-17 prašymą Nr. TPP-08 ir 2016-07-27 raštu pateiktą papildomą informaciją.

47Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

48Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB Žvyro karjerai (toliau – Bendrovė) kreipėsi į teismą su... 5. UAB ,,GJ Magma“ 2016-06-17 prašymą Nr. TPP-08 ir 2016-07-27 raštu... 6. Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad Direkcija nepagrįstai... 7. 1999 metų. Dalis į Telkinio II sklypą patenkančių žemės sklypų, pagal... 8. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus... 9. Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į... 10. Atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėjos planuojamos Telkinio II sklypo... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,GJ Magma“ atsiliepime į pareiškėjos... 12. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė pareiškėjos... 13. Teismas konstatuoja:... 14. Byloje ginčas yra kilęs dėl Direkcijos 2016-08-12 sprendimo Nr. S-(3.6)-286,... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos... 16. Atstovaudama pareiškėjos interesus, UAB ,,Magma“ su 2016-06-17 prašymu Nr.... 17. Išnagrinėjusi šį pareiškėjos prašymą, Direkcija 2016-07-11 sprendimu... 18. UAB ,,GJ Magma“ 2016-07-27 raštu Direkcijai pateikė papildomus... 19. Direkcija 2016-08-12 sprendimu Nr. S-(3.6)-286 atsisakė išduoti planavimo... 20. Su tokiu Direkcijos sprendimu pareiškėja nesutinka ir prašo teismą jį... 21. Žemės gelmių įstatymo 12 str. 1 d. nustatyta, kad žemės gelmių... 22. Aplinkos ministro 2014-02-17 įsakymu Nr. D1-145 patvirtintose Žemės gelmių... 23. Nr. D1-262 patvirtinto Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad pagal Lietuvos geologijos tarnybos 1999-12-03... 25. 23 082 m3 ir yra patvirtinti Teritorijų naudingųjų iškasenų išteklių... 26. Įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-12-01... 27. Nr. A-2808-520/2016, konstatuota, kad Bendrovė žvyro gavybos darbus Telkinio... 28. Kaip teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškino pareiškėjos ir jos... 29. Ginčo byloje dėl to, kad dalis pareiškėjos planuojamos teritorijos patenka... 30. Parko paskirtį, apsaugos, naudojimo bei valdymo principus, fizinių ir... 31. Ginčui aktualiu metu galiojusio Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 3 d.... 32. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2 d. 1 p., valstybiniuose parkuose... 33. Planavimo schemos III skyriaus II dalies 2.1 p. nustatyta, kad Senųjų Trakų... 34. Pagal Planavimo schemos III skyriaus IV dalies 3 p., Senųjų Trakų apsauginė... 35. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, reglamentuojančios veiklą... 36. Iš ginčijamo sprendimo turinio matyti, kad Direkcija atsisakė išduoti... 37. Į bylą pateikti įrodymai bei proceso šalių paaiškinimai, sudaro pagrindą... 38. 1970 metais, o jo naudingieji ištekliai patvirtinti Teritorijų naudingųjų... 39. Atsisakydama tenkinti pareiškėjos prašymą, Direkcija taip pat nurodė, kad,... 40. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Bendrovės skundas... 41. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 42. 133 str. teismas... 43. Pareiškėjos UAB Žvyro karjerai skundą patenkinti iš dalies.... 44. Panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2016-08-12 sprendimą... 45. Nr. S-(3.6)-286.... 46. Įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją iš naujo... 47. Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 48. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...