Byla A-2808-520/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro karjerai“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro karjerai“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Karjerų linija“ skundą atsakovui Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Žvyro karjerai“) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Karjerų linija“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir atsakovas, Tarnyba) 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. (7)-1.7-2887 (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Tarnybą priimti ir išnagrinėti bendrovės 2014 m. rugpjūčio 26 d. prašymą dėl leidimo naudoti naudingąsias iškasenas išdavimo (toliau – ir Prašymas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Karjerų linija“ skundą tenkino: panaikino Sprendimą ir įpareigojo Tarnybą teisės aktuose nustatyta tvarka priimti ir išnagrinėti Prašymą.

7Atsakovas Tarnyba apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą atmesti.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – bylą nutraukti ir pareiškėjo UAB „Karjerų linija“ skundą palikti nenagrinėtą arba jį atmesti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodė, kad jis sutinka su Tarnybos apeliacinio skundo argumentais bei reikalavimais, ir prašė juos tenkinti.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu atsakovo Tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Žvyro karjerai“ apeliacinius skundus tenkino: panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Karjerų linija“ skundą atmetė.

11II.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė prašymą priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad jis apeliacinės instancijos teisme iš viso patyrė 1 429,31 Eur (į šią sumą įskaitant 248,06 Eur dydžio pridėtinės vertės mokestį) atstovavimo išlaidų, kurias sudaro 1 312,85 Eur už apeliacinio skundo surašymą, suderinimą ir pateikimą bei 116,46 Eur už atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą surašymą, suderinimą ir pateikimą. Prašymą priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 41 straipsnio 1 dalimi ir teigia, kad prašoma priteisti suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nurodytų rekomendacinių dydžių.

14Pareiškėjas UAB „Karjerų linija“ atsiliepime į prašymą prašo trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį sumažinti iki 300 Eur.

15Pareiškėjas paaiškina, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti suma už apeliacinio skundo parengimą viršija Rekomendacijų 8.10 punkte nurodytą maksimalią sumą. Nors pagal Rekomendacijų 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą maksimalus priteistinas atstovavimo išlaidų dydis yra 955,63 Eur, tačiau pareiškėjas atkreipia dėmesį į trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą apimtį (trys pastraipos, mažiau negu pusė puslapio) ir turinį (nurodyta, kad sutinkama su apeliaciniu skundu) bei teigia, jog jis turėtų būti įkainotas pagal Rekomendacijų 8.17 punktą (už kitų, nei nurodyta Rekomendacijų 8.16 punkte, dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą), t. y. 73,51 Eur. Pareiškėjo teigimu, trečiasis suinteresuotas asmuo neturi pagrindo siekti pagal Rekomendacijas maksimalaus galimo atlygio už procesinį veiksmą priteisimo, nes atstovavimo išlaidų dydis turi būti priteisiamas atsižvelgiant ne tik į maksimalius dydžius, bet ir į Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus.

16Pareiškėjas pažymi, kad byla nebuvo sudėtinga, kad bylai nereikėjo kompleksinių ar specialių teisinių žinių, kad byla buvo grindžiama ankstesniu procesu, vykusiu tarp tų pačių šalių, kuriame trečiasis suinteresuotas asmuo buvo atstovaujamas to paties advokato Sauliaus Zališausko, kad advokatui nereikėjo vykti į kitą vietovę negu registruota jo darbo vieta, kad bylos reikalavimas buvo neturtinis, kad sprendžiami teisiniai klausimai nebuvo nauji bei kad UAB „Žvyro karjerai“ pateikė 2,5 lapų apeliacinį skundą, kuriame remiantis suformuota teismų praktika teigta, jog byla laikytina ginču tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Atsižvelgęs į tai, pareiškėjas laikosi pozicijos, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašyme nurodytas UAB „Žvyro karjerai“ priteistinų atstovavimo išlaidų nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dydis yra neprotingas ir turi būti ženkliai sumažintas.

17•SS/21 1-201 rija 6

18Ruskan

19iklaičio teismo iklaič

20io Jotiems tvarkos atlikti

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22III.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ padavė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriuo siekia, kad jam būtų atlygintos bylinėjimosi išlaidos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme – 1 429,31 Eur atstovavimo išlaidų.

24Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu – proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 40 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi tokias pačias teises į išlaidų atlyginimą, kaip ir proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 40 str. 5 d.). Taigi ABTĮ 40 straipsnio 3 dalies teisės norma, atsižvelgiant į teisės gauti iš kitos šalies procesinių išlaidų atlyginimą prigimtį bei esmę, suteikia tretiesiems suinteresuotiems asmenims teisę pretenduoti į ABTĮ 40 straipsnio 5 dalyje nustatytų išlaidų atlyginimą tada, kai yra nustatoma, jog teismo sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės.

25Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu atsakovo Tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Žvyro karjerai“ apeliacinius skundus tenkino: panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Karjerų linija“ skundą atmetė. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atsiliepime į prašymą neginčija fakto, kad išnagrinėjus bylą buvo patenkintos / apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Žvyro karjerai“ teisės, todėl jis įgijo teisę į savo išlaidų atlyginimą, tačiau nesutinka su prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma, prašydamas ją sumažinti. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija pasisakys dėl trečiojo suinteresuoto asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, sumos pagrįstumo.

26Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011; 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 52 str. 3 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. birželio 9 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. P858-104/2014, nurodydama minėtas nuostatas, kurios taikomos sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ekonomiškumo principas suponuoja byloje dalyvaujančių asmenų pareigą procesinius veiksmus atlikti racionaliai, taupyti savo ir kitų proceso dalyvių lėšas.

27Nustatyta, kad trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą ir atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą parengė ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė advokatas Saulius Zališauskas, o trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ už tai šiam advokatui sumokėjo 1 429,31 Eur (III t., b. l. 1–6, 12–13, 70–75), t. y. trečiasis suinteresuotas asmuo realiai patyrė bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašo atlyginti jam 1 429,31 Eur (į šią sumą įskaitant 248,06 Eur dydžio pridėtinės vertės mokestį) atstovavimo išlaidų, kurias sudaro 1 312,85 Eur už apeliacinio skundo surašymą, suderinimą ir pateikimą bei 116,46 Eur už atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą surašymą, suderinimą ir pateikimą.

28Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių).

29Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo argumentu, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti 1 312,85 Eur suma už apeliacinį skundą viršija nustatytą maksimalią sumą, nes maksimaliai pagal Rekomendacijų 8.10 punktą už apeliacinio skundo surašymą, kai advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, galėtų būti priteista 1 249,67 Eur (1,7 x 735,1 Eur). Todėl pareiškėjas iš esmės pagrįstai prašo sumažinti už apeliacinį skundą trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistiną sumą. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje spręstų teisinių klausimų pobūdį, daro išvadą, kad byla nebuvo tokia sudėtinga ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinės instancijos teismui pateiktas apeliacinis skundas nebuvo tokios apimties, jog būtų pagrindas priteisti maksimalų Rekomendacijose nurodytą dydį už jo surašymą.

30Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas atsiliepime į prašymą nepagrįstai teigia, kad trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimas turėtų būti įkainotas pagal Rekomendacijų 8.17 punktą, nes už atsiliepimą į apeliacinį skundą rekomenduojamas priteistini maksimalus užmokesčio dydis yra įtvirtintas Rekomendacijų 8.11 punkte. Nors trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti 116,46 Eur suma už atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą neviršija nustatytos maksimalios sumos, nes maksimaliai pagal Rekomendacijų 8.11 punktą už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą galėtų būti priteista 955,63 Eur (1,3 x 735,1 Eur), tačiau pareiškėjas pagrįstai atsiliepime į prašymą prašo atkreipti dėmesį į trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą apimtį ir turinį bei sumažinti už jį priteistiną sumą.

31Teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad byla nelaikytina sudėtinga, trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinės instancijos teismui pateiktų procesinių dokumentų, už kurių parengimą prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, apimtį (nedidelė) ir turinį (dalis apeliacinio skundo argumentų buvo išdėstyti atsiliepime į skundą; atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą iš esmės tik nurodoma, kad trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su atsakovo apeliaciniu skundu), ankstesnį advokato dalyvavimą byloje, tai, kad byloje nebuvo sprendžiami sudėtingi bei nauji teisiniai klausimai ir nereikėjo specialių teisinių žinių, bei vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sprendžia, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas sumažinti trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą už apeliacinio skundo ir atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą surašymą, priteisiant iš pareiškėjo trečiajam suinteresuotam asmeniui 700 Eur.

32Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija iš dalies tenkina trečiojo suinteresuoto asmens prašymą ir trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Žvyro karjerai“ iš pareiškėjo UAB „Karjerų linija“ priteisia 700 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 40 straipsnio 3 dalimi, 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

34Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro karjerai“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies.

35Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Žvyro karjerai“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Karjerų linija“ 700 Eur (septynis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Karjerų... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 7. Atsakovas Tarnyba apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ (toliau – ir... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ atsiliepime į... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu... 11. II.... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ Lietuvos vyriausiajam... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad jis apeliacinės instancijos teisme... 14. Pareiškėjas UAB „Karjerų linija“ atsiliepime į prašymą prašo... 15. Pareiškėjas paaiškina, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti... 16. Pareiškėjas pažymi, kad byla nebuvo sudėtinga, kad bylai nereikėjo... 17. •SS/21 1-201 rija 6... 18. Ruskan... 19. iklaičio teismo iklaič... 20. io Jotiems tvarkos atlikti... 21. Teisėjų kolegija... 22. III.... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ padavė prašymą... 24. Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų bylinėjimosi... 25. Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 26. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai... 27. Nustatyta, kad trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą ir... 28. Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio... 29. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo argumentu, kad trečiojo... 30. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas atsiliepime į prašymą... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad byla nelaikytina sudėtinga,... 32. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija iš dalies tenkina... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro... 35. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 36. Nutartis neskundžiama....