Byla 2-1396-641/2012
Dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance” ieškinį atsakovui M. Š. dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių.

2Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-11-21 tarp ieškovo ir atsakovo pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 1000,00 Lt dydžio paskolą. Atsakovas įsipareigojo iki 2010-12-21 grąžinant paskolą kartu sumokėti 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (palūkanas), tačiau sutartu laiku atsakovas paskolos negrąžino ir nesumokėjo palūkanų, todėl liko skolinga ieškovui 1100,00 Lt (1000,00 Lt paskolos + 100,00 Lt palūkanų). Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovui paskaičiavo 1793,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2893,00 Lt skolą, t. y. 1000,00 Lt paskolą, 100,00 Lt palūkanas, 1793,00 delspinigius, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 87,00 Lt žyminio mokesčio.

4Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2012-08-14), viešo paskelbimo būdu (24 b.l.). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui (2 b.l.), teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „4finance“ (ankstesnis pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) su atsakovu M. Š. prisijungimo būdu sudarė Paskolos sutartį pagal standartines Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 3 d. nuostatas (4-7 b.l.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t. y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2010-11-21 ieškovui pervedus į atsakovo banko sąskaitą 1000,00 Lt paskolą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis (9 b.l.). Pagal Paskolos sutartį, atsakovas 1000,00 Lt dydžio paskolą bei 100,00 Lt palūkanas įsipareigojo grąžinti per 30 dienų, t. y. iki 2010-12-21. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 1100,00 Lt skola, kurią sudaro 1000,00 Lt negrąžinta paskola ir 100,00 Lt palūkanos (paskolos suteikimo komisinis mokestis).

9Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 p. numato, kad jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kurį mokėjimą pagal paskolos sutartį, paskolos gavėjas už kiekvieną vėlavimo dieną moka paskolos davėjui 1 proc. delspinigius nuo bendrosios uždelstų mokėjimų sumos. Atsakovui paskaičiuoti 1793,00 Lt dydžio delspinigiai (1-2, 10 b.l.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 1793,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (1000,00 Lt), yra aiškiai per dideli.

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovo paaiškinimai dėl delspinigių dydžio pagrįstumo (10 b.l.) atmestini, kadangi ieškovas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, veikiantis padidintos rizikos sąlygomis greitų paskolų teikimo srityje, todėl vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę - komercinę veiklą turi pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų, Vartojimo kredito įstatymas 2010-11-21 vartojimo kredito sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas septintadaliu, t. y. iki 0,3 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 537,90 Lt (1793,00 Lt x 0,3) delspinigių (CK 6.73 str. 2 d.). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1637,90 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 87,00 Lt žyminio mokesčio (3 b.l.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (56,62 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. ir 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos proporcingos patenkintų reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidos: 49,26 Lt žyminio mokesčio.

139,90 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 str. 1 d., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 – 288 str., 307 str., teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo M. Š., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta- ( - ), ieškovui UAB „4finance”, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, A/s Nr. ( - ), AB „Swedbank”, banko kodas 73000, 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų 00 ct) paskolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų 00 ct) palūkanų, 537,90 Lt (penkis šimtus trisdešimt septynis litus 90 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1637,90 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo M. Š., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „4finance”, juridinio asmens kodas 301881644, bylinėjimosi išlaidas: 49,26 Lt (keturiasdešimt devynis litus 26 ct) žyminio mokesčio.

18Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

19Sprendimo nuorašą per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio... 2. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-11-21 tarp ieškovo ir atsakovo pagal... 4. Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad... 9. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 11. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas... 13. 9,90 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 str. 1 d.,... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo M. Š., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji... 17. Priteisti iš atsakovo M. Š., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „4finance”,... 18. Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 19. Sprendimo nuorašą per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...