Byla 2-1225-71/2011
Dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. T. pareikštą ieškinį atsakovams D. Š., A. Š. ir trečiajam asmeniui UAB „Berneda“ dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir,

Nustatė

2Šalys 2011-12-23 pateikė teismui prašymą, kurį 2011-12-28 patikslino ir prašo patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį su pateiktu patikslinimu, prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti. Nurodo, kad šalys taikiai išsprendė ginčą, taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos ir suprantamos (tomas 3 b.l. 56-62). Nurodė, kad ieškovė J. T. šioje byloje atsisako nuo ieškinio reikalavimo pareikšto atsakovui A. Š. ir patvirtina, kad ieškovei procesinės šio atsisakymo pasekmės yra žinomos, o atsakovė D. Š. pareiškia ir patvirtina, kad sutinka įvykdyti visas prievoles ieškovei J. T. dėl kurių yra kilęs ginčas šioje byloje. Šalių prašymai tenkintini. Šalių pateikta taikos sutartis įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių ir interesų nepažeidžia, šalims išaiškintos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, kurias šalys suprato. Teismas priima ieškovės J. T. atsisakymą nuo ieškinio pareikšto atsakovui A. Š. ir toje dalyje bylą nutraukia. Taikos sutartis tvirtina ir byla nutrauktina (LR CPK 42, 150 str.; 293 str. 1 d. 5 p.).

3Teismo 2011-09-07 nutartimi (tomas 1, b.l. 20-21), taikytos laikinosios apsaugos priemonės keičiamos, paliekant dabar esančius apribojimus iki visiško ir tinkamo taikos sutarties įvykdymo išskyrus tai, kad atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kiek jos liečia jam nuosavybės teise priklausantį šios taikos sutarties 12.1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą, pakeičiamos, leidžiant šį turtą perduoti ieškovui, taip pat leidžiant šį nekilnojamąjį turtą parduoti trečiajam asmeniui – šio nekilnojamojo daikto bendraturčiui su sąlyga, kad visi už parduotą turtą gauti pinigai, t. y. 322 400,00 Lt pervedami tiesiai į ieškovo sąskaitą.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str., 293 str.1 d. 5 p., 294 str., 439 str. 8 p.,

Nutarė

5Patvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį tokio turinio :

6Sudarydamos šią taikos sutartį šalys:

 1. Patvirtina, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.983 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi susitaria civilinę bylą Nr. 2-1225-71/2011 baigti taikos sutartimi ir ją teikti Šiaulių apygardos teismui tvirtinti.
 2. Šalims yra žinoma, kad ieškovui pateikus ieškinį dėl skolos priteisimo, šioje civilinėje byloje, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės visam solidarių skolininkų turtui ir turtinėms teisėms, uždraudžiant jiems disponuoti įmonių „Berneda“ ir „Lietavira“ akcijomis.
 3. Patvirtina, kad atsakovo skola ieškovui dėl, kurios yra kilęs ginčas civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme lygi 467 881,50 Lt (keturi šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas litas 50 centų).
 4. Ieškovė pareiškia, kad civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011, nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme, atsisako ieškinio A. Š. (a. k. ( - ) atžvilgiu). Ieškovė pareiškia ir patvirtina, kad procesinės šio atsisakymo pasekmės jai yra žinomos. Atsakovė D. Š. (a. k. ( - ) pareiškia ir patvirtina, kad sutinka įvykdyti visas prievoles ieškovei dėl kurių yra kilęs ginčas civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 Šiaulių apygardos teisme.
 5. Patvirtina, kad trečiojo asmens skola atsakovei yra lygi 3 655 400,00 Lt. (trys milijonai šeši šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai litų 00 centų ).
 6. Aiškiai susitaria ir patvirtina, kad atsakovė grąžina ieškovei skolą, dėl kurios yra kilęs ginčas civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 ir kurios bendra suma yra lygi 467 881,50 Lt (keturi šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas litas 50 centų), perleisdama dalį savo turimo reikalavimo į trečiąjį asmenį, kuris turi šios sutarties 5 punkte nurodytą įsiskolinimą atsakovei, su ta sąlyga, kad atsakovo perleisto reikalavimo dalį, trečiasis asmuo ieškovei įvykdys šioje taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovės perleidžiamo reikalavimo dalis šiuo atveju yra lygi 145 000,00 Lt (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių litų 00 centų ) sumai.
 1. Susitaria ir patvirtina, kad ieškovė, po šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos, tinkamam šios taikos sutarties įvykdymui, neturi teisės reikalauti jokių kitų prievolių įvykdymo, išskyrus nurodytas šioje taikos sutartyje.
 2. Pareiškia, kad ieškovė, vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos atsisako pareikšto ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, kad procesinės šio atsisakymo pasekmės jai yra žinomos. Tuo atveju, jeigu pateikus šią taikos sutartį teismui tvirtinti paaiškės, jog civilinės bylos užbaigimui taikos sutartimi bus reikalingas bet koks kitas papildomas atsakovės ir (arba) trečiojo asmens rašytinis dokumentas, atsakovas ir (arba) trečiasis asmuo įsipareigoja tokį dokumentą pateikti teismui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo, rašytinio arba žodinio pranešimo apie tokį trūkumą, gavimo dienos. Šalys susitaria ir patvirtina, kad ši taikos sutartis neįsigalioja, jeigu teismas atsisakys ją patvirtinti.
 3. Susitaria ir patvirtina, kad ši taikos sutartis įsigalioja nuo, teismo nutarties dėl šios taikos sutarties patvirtinimo, įsiteisėjimo dienos.
 4. Patvirtina, kad draudimas trečiajam asmeniui disponuoti nekilnojamuoju turtu, nurodytu šios taikos sutarties 12.2 punkte, pasibaigia nuo bet kokio galutinio teismo sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2A-30/2011 nagrinėjamoje Lietuvos apeliaciniame teisme, įsiteisėjimo dienos.
 5. Susitaria ir patvirtina, kad tuo atveju, jeigu bet koks galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-30/2011 nagrinėjamoje Lietuvos apeliaciniame teisme, dėl nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, trečiųjų asmenų reikalavimų ar kitų priežasčių, nebus priimtas per 2 (du) mėnesius nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos ir dėl to trečiajam asmeniui nepasibaigs draudimas disponuoti nekilnojamuoju turtu, nurodytu šios taikos sutarties 12.2 punkte, dėl ko nebus galimybės įvykdyti šios taikos sutarties 12.2 punkte nurodytos prievolės, ieškovė turi teisę reikalauti, kad atsakovė nedelsiant, bet ne vėliau kaip 5 (penkias) dienas nuo raštiško pranešimo gavimo dienos, įvykdytų visas ar dalį prievolių pagal šią taikos sutartį.

712.

8Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsakovas ir trečiasis asmuo sutinka su ieškiniu 467 881,50 Lt (keturi šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas litas 50 centų) sumoje. Skola ieškovei faktiškai bus grąžinta trečiajam asmeniui įvykdant šios taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą, t. y. pardavus 12.2 punkte nurodytą turtą, sumokant, ieškovei grynaisiais pinigais arba pavedimu į sąskaitą perleisto reikalavimo sumą – 145 000,00 Lt, 12.2 punkte nurodyto turto pardavimo sutarties pasirašymo metu, bei atsakovei perduodant ieškovei nuosavybės teises į 12.1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą ir (arba) sumokant grynaisiais pinigais tokia šioje taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais:

912.1 Atsakovei D. Š. priklausančias 1613/3667 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), kurio bendras plotas 0,3667 ha, u/n ( - ), ir 44/100 dalis pastatų, esančių adresu ( - ), kurių unikalūs numeriai yra – ( - ) bei 1/1 dalis kitų inžinerinių pastatų u/n ( - ), esančių adresu ( - ), ir kurio šalių suderinta vertė yra lygi 322 400,00 Lt (trys šimtai dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai litų 00 centų).

1012.2 Trečiasis asmuo UAB „Berneda“, vykdydamas taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą ieškovei, įsipareigoja per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos tretiesiems asmenims parduoti jam nuosavybės teise priklausantį butą su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: a-4(l/8 iš 16,38 kv. m.), esantį adresu ( - ), kurio u/n ( - )ir įsipareigoja, kad buto pirkėjas dalį pinigų už perkamą butą, t. y. 145 000,00 Lt (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai litų 00 centų ) sumokės tiesiai į ieškovės sąskaitą Nr. LT ( - )arba grynaisiais pinigais, buto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu.

 1. Susitaria ir patvirtina, kad jeigu nekilnojamojo turto, nurodyto šios taikos sutarties 12.1 punkte bendraturtis patvirtina savo pageidavimą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti šį nekilnojamąjį turtą už šalių aptarta kainą, t. y. 322 400,00 Lt jis, šią pinigų sumą sumoka tiesiai į ieškovės nurodytą sąskaitą Nr. LT ( - ) sutarties pasirašymo metu.
 2. Susitaria ir patvirtina, kad jeigu nekilnojamojo turto, nurodyto šios taikos sutarties 12.1 punkte bendraturtis atsisako pasinaudoti pirmumo teise įsigyti šį nekilnojamąjį turtą, tai įsigaliojusi taikos sutartis kartu su bendraturčio atsisakymu pasinaudoti pirmumo teise įsigyti šį nekilnojamąjį daiktą, yra kartu ir priėmimo perdavimo aktas, suteikiantis ieškovei teisę įregistruoti nuosavybės teises į šios taikos sutarties 12.1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto registre.
 3. Susitaria ir patvirtina, kad atsakovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) dienas nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos pateikti ieškovei nekilnojamojo turto nurodyto šios taikos sutarties 12.1 punkte bendraturčio atsisakymą arba patvirtinimą pirmumo teise įsigyti sutarties 12.1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą. Šalys susitaria ir patvirtina, kad jeigu per šiame punkte nustatytą terminą atsakovė nepateiks bendraturčio patvirtinimo apie pageidavimą pirmumo teise įsigyti sutarties 12.1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą, bus laikoma, kad bendraturtis atsisakė savo pirmumo teisės įsigyti šį nekilnojamąjį turtą.
 4. Susitaria, kad atsakovė įsipareigoja neatlygintinai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo bendraturčio atsisakymo, nuo pirmumo teisės įsigyti nekilnojamąjį daiktą, nurodytą šios taikos sutarties 12.1 punkte, gavimo dienos arba nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos, priklausomai nuo to, kuris terminas sueina anksčiau, ieškovei perduoti visus dokumentus (žemės sklypų (ribų) planus, kadastrines bylas, projektavimo sąlygų sąvadą ir kt.) susijusius su ieškovei perduodamu šios taikos sutarties 12.1 punkte nurodytu nekilnojamuoju turtu.
 5. Susitaria ir patvirtina, jog atsakovei ir (arba) trečiajam asmeniui, vėluojant tinkamai įvykdyti bet kurią šia sutartimi prisiimtą prievolę ilgiau kaip 7 (septynias) dienas arba susiklosčius šios taikos sutarties 11 punkte nurodytoms aplinkybėms ar pažeidus 11 punkte nustatytą skolos grąžinimo terminą, ieškovė turi teisę išsiimti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytų įsipareigojimų dydžio skolos išieškojimo iš viso atsakovei nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo/nekilnojamojo turto, turtinių teisių ir (arba) jam priklausančių piniginių lėšų esančių pas jį ar trečiuosius asmenis ir (arba) iš trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančio ir šioje taikos sutartyje nurodyto nekilnojamojo turto, t. y. už šios taikos sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsakovė ir trečiasis asmuo šios taikos sutarties apimtimi ieškovei atsako solidariai nepriklausomai nuo to, kuris iš jų pažeidė prievolę.
 1. Susitaria ir patvirtina, kad ieškovė įsipareigoja neatiduoti antstoliui šios taikos sutarties vykdymui, kol nesueis šios taikos sutarties 11 punkte numatytas terminas, tik tokiu atveju jeigu įvyks šiame punkte numatytos aplinkybės.
 2. Susitaria ir patvirtina, kad po to kai trečiasis asmuo ieškovei įvykdys šios taikos sutarties 6 punkto pagrindu perleistą reikalavimą jam nuosavybės teise priklausančiu turtu arba grynaisiais pinigais, trečiojo asmens skola atsakovei sumažėja tokia suma, kokia bus sumokėta ieškovei ir/ar perduota ieškovei turtu.
 3. Susitaria, kad atsakovė ir (arba) trečiasis asmuo turi teisę šioje taikos sutartyje numatytas prievoles ieškovei įvykdyti ir anksčiau nustatyto termino.
 4. Susitaria ir patvirtina, kad įsigaliojus šiai taikos sutarčiai, Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. nutartimi laikinosios apsaugos priemonės taikytos šioje byloje, pakeičiamos, paliekant dabar esančius apribojimus iki visiško ir tinkamo taikos sutarties įvykdymo išskyrus:

11„atsakovės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kiek jos liečia jai nuosavybės teise priklausantį šios taikos sutarties 12.1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą, pakeičiamos, leidžiant šį turtą perduoti ieškovei, taip pat leidžiant šį nekilnojamąjį turtą parduoti trečiajam asmeniui – šio nekilnojamojo daikto bendraturčiui su sąlyga, kad visi už parduotą turtą gauti pinigai, t. y. 322 400,00 Lt pervedami tiesiai į ieškovės sąskaitą“.

 1. Ieškovė neatlygins atsakovei ir (ar) trečiojo asmens nuostolių, jeigu pastarieji juos patirs dėl to, kad ieškovė dėl teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, išsiims vykdomąjį raštą dėl ko atsakovė ir (ar) trečiasis asmuo negalės vykdyti savo įsipareigojimų prieš trečiuosius asmenis.
 2. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti ir kad šioje taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 3. Patvirtina, kad po visiško ir tinkamo šios taikos sutarties įvykdymo, atsisako viena kitos atžvilgiu bet kokių pretenzijų ar reikalavimų kylančių iš sutartinių teisinių santykių nagrinėjamų civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 Šiaulių apygardos teisme, ir nereikš jų ateityje, išskyrus reikalavimus tinkamai vykdyti įsiteisėjusią teismo nutartį, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis.
 4. Ši sutartis yra sudaroma keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną šalims ir teismui.
 1. Patvirtina, kad šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, Civilinio kodekso 6.985 straipsnyje žinomos bei Civilinio proceso kodekso 584 straipsnis suprantamas.
 2. Sutarties šalims yra žinomos šios taikos sutarties nevykdymo pasekmės numatytos Civilinio proceso kodekso 595 straipsnyje.
 3. Šalys susitaria, kad šią taikos sutarti teismui tvirtinti gali pateikti viena iš šalių arba šalys bendru pareiškimu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika dienų) nuo taikos sutarties pasirašymo dienos. Ši taikos sutartis sudaryta sąžiningai, laisva valia, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų lūkesčių.
 4. Susitaria ir patvirtina, kad bet kuri iš šalių turi teisę kreiptis, o ieškovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po visiško ir tinkamo šios taikos sutarties įvykdymo kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 panaikinimo.
 5. Susitaria ir patvirtina, kad kiekviena šalis pati padengia visas savo patirtas bylinėjimosi išlaidas civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 ir išlaidas už teisines konsultacijas, atstovavimą ir pagalbą, susijusias dėl taikos sutarties patvirtinimo. Šalių susitarimu visos civilinėje byloje Nr. 2-1225-71/2011 į valstybės biudžetą priteistinos sumos, įskaitant, bet neapsiribojant procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, priteistinos iš atsakovės.

12Teismas priima ieškovės J. T. atsisakymą nuo ieškinio atsakovo A. Š. atžvilgiu ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukia.

13Patvirtinus taikos sutartį, laikinąsias apsaugos priemonės pakeičiamos taip kaip tai numatyta šios taikos sutarties 21 punkte, o visas kitas laikinąsias apsaugos priemones paliekamos galioti iki visiško ir tinkamo šios taikos sutarties įvykdymo. Tinkamai ir laiku įvykdžius šią taikos sutartį, visas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas šioje civilinėje byloje 2-1225-71/2011 panaikinamos.

14Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekcija grąžinti ieškovei J. T. (( - )) 75 procentus t.y. 3262,50 Lt (tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt du litus 50 centų) žyminio mokesčio, sumokėto mokėjimo kvitu 2011-09-05.

15Priteisti iš atsakovės D. Š. (( - )) 56,39 Lt (penkiasdešimt šešis litus 39 centus), išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

16Patvirtinus taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą

Ryšiai