Byla eB2-890-613/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Green Trust“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas Valstybinės mokesčių inspekcija prie LR FM kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei UAB „Green Trust“ bankroto bylą.

62.

7Pareiškėjas nurodė, kad atsakovė pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM 2019 m. vasario 1 d. mokesčių apskaitos informacinės sistemos apskaitomas prievoles valstybės biudžetui turi 8150,79 Eur mokestinę nepriemoką, kurią sudaro 8150,79 Eur pelno mokestis. Sprendimai perduoti vykdymui antstoliui. Antstolis Jonas Petrikas 2018-05-24 raštu Nr. S19-16489 informavo, kad bendrovė nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi, sąskaitų kredito įstaigose nėra, įmonės kasoje esančioms ir būsimoms grynosioms piniginėms lėšoms surašytas turto arešto aktas. VĮ Registrų centras, LR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis įmonė savo vardu registruoto turto neturi. Remiantis VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruoto turto neturi. Valstybės įmonės Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti tik už 2011 metus. Bendrovėje dirbančiųjų nėra. Pareiškėjas išsiuntė pranešimą įmonei apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės įsiskolinimas nebuvo sumokėtas ir nesumažėjo

8Įmonei keltina bankroto byla

93.

10Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas - tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

114.

12Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010). Į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti ir turi būti nustatyta tikroji jo vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1492-241/2017). Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanso duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).

135.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės įmonės Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti tik už 2011 metus. Atsakovė pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM 2019 m. vasario 1 d. mokesčių apskaitos informacinės sistemos apskaitomas prievoles valstybės biudžetui turi 8150,79 Eur mokestinę nepriemoką, kurią sudaro 8150,79 Eur pelno mokestis. Sprendimai perduoti vykdymui antstoliui. Antstolis Jonas Petrikas 2018-05-24 raštu Nr. S19-16489 informavo, kad bendrovė nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi, sąskaitų kredito įstaigose nėra, įmonės kasoje esančioms ir būsimoms grynosioms piniginėms lėšoms surašytas turto arešto aktas. VĮ Registrų centras, LR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis įmonė savo vardu registruoto turto neturi. Remiantis VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruoto turto neturi.

156.

16Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su savo kreditoriais, taip pat įmonė nemoka prievoles valstybės biudžetui, turi 8150,79 Eur mokestinę nepriemoką, kurią sudaro 8150,79 Eur pelno mokestis, realios veiklos nebevykdo.

177.

18ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Remiantis nutarties 5 punkte aptartais atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentais, konstatuotina, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertę, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

198.

20Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

21Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

229.

23Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

2410.

25Bankroto administratore skirtina UAB "Lideres", sąrašo eilės Nr.: B-JA147 (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, Teismų informacinė sistema Liteko). ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratorės kandidatūra būtų pripažintina netinkama, nenustatyta.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 4 straipsnio 3 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

27Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Green Trust“, juridinio asmens kodas 302315802, buveinės adresas Viršutinė g. 1, Klaipėda, iškelti bankroto bylą.

28Uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“ bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“, sąrašo eilės Nr. B-JA147.

29Pritaikyti uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“, juridinio asmens kodas 302315802, ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Green Trust“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti pareiškėjo pasirinktiems antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

30Įpareigoti bankroto administratorę Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

31Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtai bankroto administratorei, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

32Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratorei teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

33Įpareigoti bankroto administratorę gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

34Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

35Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta iki 2 896 eurų bauda.

36Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas Valstybinės mokesčių inspekcija prie LR FM kreipėsi į... 6. 2.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovė pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos... 8. Įmonei keltina bankroto byla... 9. 3.... 10. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos... 11. 4.... 12. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas... 13. 5.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės įmonės Registrų centrui... 15. 6.... 16. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su savo... 17. 7.... 18. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai... 19. 8.... 20. Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies... 21. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo... 22. 9.... 23. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10... 24. 10.... 25. Bankroto administratore skirtina UAB "Lideres", sąrašo eilės Nr.: B-JA147... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 27. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Green Trust“, juridinio asmens... 28. Uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“ bankroto administratore... 29. Pritaikyti uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“, juridinio asmens... 30. Įpareigoti bankroto administratorę Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 31. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 32. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos... 33. Įpareigoti bankroto administratorę gavus duomenis apie antstoliams pateiktus... 34. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“... 35. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Green Trust“... 36. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...