Byla 2-496-242/2012
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio, delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis, sekretoriaujant Jolantai Zabolevičienei, dalyvaujant ieškovei L. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal L. A. ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos statyba“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio, delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė L. A. prašo priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ 7094,45 Lt laiku neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, delspinigius, kuriuos paskaičiuos atsakovas, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką ir 150,00 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Paaiškino ir ieškinyje nurodė, kad pagal 2007 m. gegužės 28 d. darbo sutartį Nr. ( - ) buvo priimta į darbą pas atsakovą ( - ) skyriaus viršininke. Darbo sutartį atsakovas nutraukė 2012 m. birželio 28 d. jos pareiškimu (DK 127 str. 1 d.). Atsakovas privalėjo visiškai atsiskaityti atleidimo iš darbo dieną, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje, tačiau neatsiskaitė iki šiol. Atsakovo generalinis direktorius A. K. žadėjo atsiskaityti, tačiau pažado nevykdė. Pagal atsakovo išduotą pažymą jai neišmokėta 7094,45 Lt darbo užmokesčio ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Paskutinį kartą dalį atlyginimo – 500 Lt atsakovas išmokėjo birželio 22 d., o išeinant iš darbo birželio 28 d., išmokėjo 400 Lt. Vidutinis mėnesinis jos darbo užmokestis neatskaičius mokesčių buvo 2002,98 Lt. Darbo užmokesčio mokėjimo diena nuolat keitėsi. Pastoviai buvo iki kito mėnesio 10 dienos, bet paskutiniu metu iki 20 dienos ar net vėliau. Pagal Darbo kodekso 207 straipsnį jai priklauso delspinigiai už laiku neišmokėtą darbo užmokestį. Pati delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką neskaičiavo, nes nežinojo kaip skaičiuoti. Sutinka, kad delspinigius skaičiuoti galima nuo sekančio mėnesio 25 dienos. Taikos sutarties sudaryti su atsakovu nepavyko, nes pastangų tartis jis nerodė, todėl prašo ieškinį patenkinti.

4Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies - neginčija 7094,45 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos, tačiau nesutinka su reikalavimu priteisti delspinigius. Pagal UAB „Ignalinos statyba“ generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. T-72 patvirtintą apskaitos politiką, darbo užmokestis darbuotojams mokamas iki sekančio mėnesio 25 d., todėl delspinigiai gali būti skaičiuojami darbo užmokesčiui vėluojant įstatyme numatytoms 7 kalendorinėms dienoms. Ieškovė iš darbo atleista 2012 m. birželio 28 d., todėl darbo užmokesčio vėlavimas jos darbo santykių su atsakovu metu nėra viršijęs įstatymo nustatytų terminų. Kadangi atsakovo veiksmuose nėra piktybiškumo (išmokėjo ieškovei 900 Lt darbo užmokesčio), jis įtakotas sudėtingos finansinės padėties, įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, piniginiai srautai nėra atsistatę, todėl prašo netaikyti vidutinio darbo užmokesčio už atsiskaitymo uždelsimo laiką išmokėjimo sankcijos, kaip bloginančios ir taip sudėtingą atsakovo finansinę padėtį, atmesti reikalavimą dėl delspinigių už laiku neišmokėtą darbo užmokestį priteisimo, bei atidėti ieškovei priklausančių išmokų mokėjimą 2 mėnesiams ir išdėstyti šių išmokų mokėjimą dalimis 4 mėnesių terminui.

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalis nustato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį. Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalis nustato, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Pagal Darbo kodekso 177 straipsnį darbdavys turėjo išmokėti ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Iš atsakovo išduotos 2012 m. birželio 28 d. pažymos Nr. ( - ) ir 2012 m. rugpjūčio 1 d. pažymos Nr. ( - ) seka, kad ieškovei darbo užmokestis neišmokėtas už 2012 m. gegužės–birželio mėnesius (b.l. 9, 19). Už gegužės mėnesį priskaičiuota išmokėti 1377,91 Lt darbo užmokesčio, o už birželio mėnesį – 6616,54 Lt darbo užmokesčio ir kompensacija už nepanaudotas atostogas (72 darbo dienas), iš viso 7994,45 Lt. Atsakovas 2012 m. birželio 22 d. išmokėjo ieškovei 500 Lt darbo užmokesčio už gegužės mėnesį, o birželio 28 d. – 400 Lt, todėl bendra neišmokėta suma yra 7094,45 Lt (7994,45–900) (b.l. 9,19). Darbo kodekso 207 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami nustatyto dydžio delspinigiai. Delspinigių dydį, mokėjimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą 1996 m. vasario 20 d. įstatymas Nr. I-1214 (Žin., 1996, Nr. 20-521). Šio įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai; delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra – darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Įstatymo nustatytas delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-30 nuo 2012 m. vasario 1 d. patvirtintas 0,07 procento delspinigių dydis. Delspinigiai neapmokestinami fizinių asmenų pajamų mokesčiu, nuo jų nemokamos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos (Įstatymo 2 str. 3 d.).

7Byloje nenustatyta ieškovės kaltė, todėl dėl darbo užmokesčio mokėjimo vėlavimo kaltas darbdavys. Nurodytuose teisės aktuose nustatyta delspinigių sankcija darbdaviui laiko atžvilgiu gali būti taikoma tol, kol darbuotoją, kuriam nustatytu laiku nebuvo išmokėtos atitinkamos išmokos, ir darbdavį sieja darbo santykiai, o po darbo santykių pasibaigimo, darbdaviui neįvykdžius Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje ir 206 straipsnyje 1 dalyje nustatytos prievolės, taikoma Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nurodyta sankcija - darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką, o delspinigių skaičiavimas nutraukiamas. 2007 m. gegužės 28 d. darbo sutartyje Nr. ( - ) darbo užmokesčio mokėjimo diena nenumatyta. Ieškovė teigia, kad darbo užmokestis buvo išmokamas panašiai iki sekančio mėnesio 20 dienos, bet paskutiniu metu ir vėliau. Pagal UAB „Ignalinos statyba“ generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. T-72 patvirtintos apskaitos politikos 11.6.10-11.6.11 punktus darbo užmokestis darbuotojams mokamas, vadovaujantis raštiškais darbuotojų prašymais, vieną kartą per mėnesį iki sekančio mėnesio 25 d. (b.l. 54-55). Nors šis dokumentas nėra dvišalis darbdavio ir darbuotojo (-jų) sutarimu priimtas aktas ir byloje nėra duomenų apie sudarytą kolektyvinę sutartį, ieškovo darbo sutarties pakeitimą ar darbuotojo raštiško prašymo dėl darbo užmokesčio mokėjimo termino nustatymo, todėl, nesant kitų įrodymų, atsižvelgiant į ieškovės duotus paaiškinimus, teismas turi pagrindo manyti, kad atlyginimas ieškovei už darbą turėjo būti mokamas vieną kartą per mėnesį iki sekančio mėnesio 25 dienos. Iš to seka, kad delspinigiai už gegužės mėnesį turėtų būti skaičiuojami nuo liepos 3 d. (birželio 25 d. +7 kalendorinės dienos). Darbo sutartis su ieškove nutraukta 2012 m. birželio 28 d. (b.l. 54), todėl delspinigiai nepriteisiami, nes darbo užmokesčio vėlavimas ieškovės darbo santykių su atsakovu metu nėra viršijęs įstatymo nustatyto termino.

8Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalį, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Darbo kodekse neaptarta galimybė sumažinti už uždelstą atsiskaityti laiką mokėtinos išmokos dydžio, ši išmoka pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nelaikoma neprotingai didelė. Minėtos normos paskirtis yra daugiaplanė: tiek kompensacinė (darbuotojui), tiek prevencinė ir nubaudimo (darbdaviui) (LAT 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2006, 2008 m. gegužės 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-267/2008 ir kt.). Ar darbdavys pažeidė savo pareigą laiku atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju ir ar jam taikytinos Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nustatytos teisinio poveikio priemonės, sprendžiama pagal darbuotojo atleidimo dienos padėtį. Darbuotojo kaltė dėl neatsiskaitymo su juo atleidimo dieną, konstatuojama jei jis iki atleidimo savo nesąžiningais veiksmais sukuria tokią situaciją, kad atleidimo dieną su juo atsiskaityti nėra galimybės (LAT 2012 m. vasario 10 d. nutartis Nr. 3K-3-27/2012).

9Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad su ieškove neatsiskaityta dėl jos kaltės, ieškovė atleista iš darbo pačios prašymu, o ne kitais pagrindais, įstatyme nenumatyta galimybė sulaikyti darbo užmokesčio mokėjimą, atsakovas neneigia, kad su ieškove pilnai neatsiskaitė, todėl jai turi būti priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką, t.y. už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 28 d. iki teismo sprendimo priėmimo dienos 2012 m. spalio 12 d. Atsakovo pateiktos 2012 m. rugpjūčio 30 d. ir 2012 m. rugsėjo 5 d. pažymos patvirtina, kad ieškovės vienos dienos vidutinis darbo užmokestis yra 95,38 Lt, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 2002,98 Lt (b.l. 50, 51), todėl ieškovei priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką - 7058,12 Lt (95,38 Lt×74 darbo dienos = 7058,12 Lt). Išmokant priteistas sumas, nuo jų yra išskaičiuojami mokesčiai, bet teismas nėra institucija, išskaičiuojanti mokesčius, todėl priteisiama priskaičiuota 7058,12 Lt vidutinio darbo užmokesčio suma už uždelsimo laiką (neišskaičius mokesčių). Mokesčių išskaičiavimą privalo atlikti priteistas sumas išmokantis asmuo.

10Taigi, ieškovei priteisiama: 7094,45 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas suma, nuo kurios mokesčių išskaičiuoti nereikia, nes jie darbdavio jau išskaičiuoti pagal 2012 m. rugpjūčio 1 d. pažymą Nr. ( - ) (b.l. 19) ir 7058,12 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką, kurį išmokant turi būti išskaičiuoti mokesčiai. Iš viso ieškovei priteisiama iš atsakovo 14152,57 Lt (7094,45+7058,12).

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 417 straipsnis, leidžia teismui darbo bylose viršyti pareikštus reikalavimus, todėl teismas priteisia ieškovės naudai visą 14152,57 Lt sumą.

12Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašo atidėti ieškovei priklausančių išmokų mokėjimą 2 mėnesiams ir išdėstyti šių išmokų mokėjimą dalimis 4 mėnesių terminui, motyvuodamas tuo, kad pablogės atsakovo finansinė padėtis. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Skubiai vykdytino sprendimo ar jo dalies įvykdymą atidėti ar išdėstyti negalima. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti, o įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis Nr. 3K-3-594/2006). Atsakovas teigia, kad jo finansinė padėtis sunki, tačiau nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų, be to sunki skolininko turtinė padėtis yra viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, tačiau ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą (LAT 2004 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K–3–68/2004). Atsakovei priteistos darbo išmokos reikšmingos socialine prasme, lėšos reikalingos pragyventi, dėl darbo užmokesčio nemokėjimo buvo pažeisti ieškovės teisėti lūkesčiai gauti sutartą atlyginimą už darbą, sprendimo dalis dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumos (2002,98 Lt), kurią išmokant turi būti išskaičiuoti mokesčiai, yra vykdytina skubiai, todėl teismas mano, kad atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą nėra pagrindo.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, todėl iš atsakovo priteisiamos ieškovei bylinėjimosi išlaidos - 150 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 4).

14Ieškovė, paduodant ieškinį, nuo žyminio mokesčio yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo priteisiama 424,58 Lt (14152,57 Lt x 3% =424,58 Lt) žyminio mokesčio valstybei (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

15Bylos nagrinėjimo metu teismas turėjo 7,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl šios išlaidos priteisiamos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 270, 282, 417 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš uždarosios akinės bendrovės „Ignalinos statyba“, įmonės kodas 155550585, buveinės adresas Švenčionių g. 37, Ignalina, L. A., asmens kodas ( - ), naudai 7094,45 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, 7058,12 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką, kurį išmokant turi būti išskaičiuoti mokesčiai, ir 150,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 14302,57 Lt (keturiolika tūkstančių tris šimtus du litus 57 ct).

19Išieškoti iš uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ į valstybės biudžetą 432,28 Lt (keturis šimtus trisdešimt du litus 28 ct) bylinėjimosi išlaidų (424,58 Lt žyminio mokesčio ir 7,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

20Sprendimo dalis dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumos, t.y. 2002,98 Lt (dviejų tūkstančių dviejų litų 98 ct), kurią išmokant turi būti išskaičiuoti mokesčiai, išieškojimo L. A. naudai vykdytina skubiai.

21L. A. reikalavimą dėl delspinigių priteisimo atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė L. A. prašo priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės... 4. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti... 5. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 7. Byloje nenustatyta ieškovės kaltė, todėl dėl darbo užmokesčio mokėjimo... 8. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalį, kai... 9. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad su ieškove neatsiskaityta dėl jos... 10. Taigi, ieškovei priteisiama: 7094,45 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 417 straipsnis, leidžia teismui... 12. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašo atidėti ieškovei priklausančių... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 88... 14. Ieškovė, paduodant ieškinį, nuo žyminio mokesčio yra atleista (CPK 83... 15. Bylos nagrinėjimo metu teismas turėjo 7,70 Lt išlaidų, susijusių su... 16. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš uždarosios akinės bendrovės „Ignalinos statyba“, įmonės... 19. Išieškoti iš uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ į... 20. Sprendimo dalis dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumos,... 21. L. A. reikalavimą dėl delspinigių priteisimo atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...