Byla 2-1052-613/2013
Dėl antstolio patvarkymo panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos skundą suinteresuotam asmeniui antstoliui Jonui Petrikui dėl antstolio patvarkymo panaikinimo,

Nustatė

22012-02-07 Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos skundas dėl antstolio Jono Petriko 2012-11-07 patvarkymo panaikinimo.

3Pareiškėja nurodo, kad 2012-11-13 gavo antstolio Jono Petriko 2011-11-07 patvarkymą Nr. 0172/12/00428, kuriuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos įpareigojama nedelsiant įvykdyti antstolio 2012-08-29 patvarkymą areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 01172/12/0028, pervedant skolininkui UAB „Laivų projektai" priklausančias 20299,00 Lt pinigines lėšas į antstolio nurodytą depozitinę sąskaitą. Pareiškėja mano, kad antstolis netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nesutinka su antstolio paaiškinimu, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos nepagrįstai atsisakė grąžinti 20299,00 Lt mokesčio permoką ir paaiškino, kad mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos sumas iškaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos mokesčių mokėtojo prašymu. Tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka iš šių sumų padengus mokestinę nepriemoką, naudojamos minėtoms skoloms dengti finansų ministro nustatyta tvarka. Padengus šias skolas likusios sumos grąžinamos mokesčių mokėtojo prašymu. Mokesčių permokos įskaitymo ir grąžinimo tvarka yra nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. ir VMI viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 patvirtintose Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse.

4Pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nuomone, antstolis neįgyja išskirtinės padėties mokesčių permokų įskaitymo ir grąžinimo procedūroje, vienintelė antstolio ypatybė šioje procedūroje - jis užtikrindamas vykdomojo dokumento įvykdymą, turi pareigą reikalauti, jog susidariusi permoka būtų grąžinta ne mokesčių mokėtojui, bet jam, tačiau grąžinimo ir įskaitymo procedūra atliekama laikantis LR Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. nustatytos tvarkos.

5Pareiškėja nurodo, kad 2012-10-04 sprendimu Nr. 1387538 į antstolio sąskaitą pervedė 26000,36 Lt mokesčio permokos, nes, atliekant kontrolės veiksmus, buvo nustatyta, kad Įmonė skolinga valstybės biudžetui 20299,00 Lt mokesčių, todėl minėtai nepriemokai padengti buvo įskaityta dalis fiksuojamos permokos. Paaiškina, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nėra teisinio pagrindo remtis LR CPK nuostatomis, kurios reglamentuoja antstolio vykdomą išieškojimą, vienintelis pareiškėjos elgesio variantas yra vykdyti antstolio patvarkymą vadovaujantis LR Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. ir Taisyklių nustatyta tvarka, todėl mano, kad antstolio įpareigojimas pervesti 20299,00 Lt pinigines lėšas į jo depozitinę sąskaitą yra nepagrįstas ir prašo panaikinti antstolio Jono Petriko 2012-11-07 patvarkymą Nr. 0172/12/00428.

6Suinteresuotas asmuo antstolis Jonas Petrikas, LR CPK 510 str. 2 d. numatytais terminais, išnagrinėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos skundą ir 2012-12-06 patvarkymu Nr. 0172/12/00428 atsisakė jį patenkinti.

7Antstolis nurodė, kad 2012-08-13 priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/00428, kuriuo prašė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pateikti informaciją apie tai, ar pareiškėja skolininkui UAB „Laivų projektai“ turi grąžintinų piniginių lėšų, jei jų yra, prašė nurodyti tikslią grąžintinų pinigų sumą. Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pateikė 2012-08-24 raštą Nr. (13.4-38-4)-R-7231, kuriuo informavo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos priėmė sprendimą taikyti UAB „Laivų projektai“ kontrolės veiksmus dėl mokesčių permokos pagrįstumo nustatymo. Vadovaudamasis gauta informacija, antstolis 2012-08-29 priėmė patvarkymą areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/00428. Minėtu patvarkymu areštuota 66383,08 Lt suma, esanti ir/ar pateksianti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą ar kasą, priklausančią skolininkui UAB „Laivų projektai“, kaip valstybės grąžintina mokestinė permoka. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos informavo antstolį, kad 2012-09-13 UAB „Laivų projektai“ turi permoką 46299,36 Lt sumai. Vykdydama 2012-08-29 antstolio patvarkymą Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos į antstolio depozitinę sąskaitą pervedė tik 26000,36 Lt. 2012-10-12 antstolis priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/00428, kuriuo prašė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos paaiškinti skolininko UAB „Laivų projektai“ mokestinės permokos sumažinimo iki 26000,36 Lt pagrindus. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2012-11-06 pateikė antstoliui 2012-11-05 raštą Nr. (20.21-06)-RMA-23772, kuriuo pranešė, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Mokesčių apskaitos departamento Prievolių apskaitos skyriaus 2012-10-04 sprendimu į antstolio sąskaitą pervesta 26000,36 Lt UAB „Laivų projektai“ mokesčio permoka, nes po atlikto Klaipėdos AVMI Kontrolės departamento I Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus II poskyrio mokestinio tyrimo dėl bendrovės mokesčių permokos pagrįstumo, 2012-09-17 ir 2012-09-19 padengtos mokesčių nepriemokos: pridėtinės vertės mokesčio 40880,00 Lt, gyventojų pajamų mokesčio 15611,00 Lt ir Garantinio fondo įmokų 600,00 Lt. Kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, dalį lėšų užskaitė jau po to, kai antstolis buvo areštavęs UAB „Laivų projektai“ susidariusią permoką 66363,08 Lt sumoje, 2012-11-07 antstolis priėmė patvarkymą Nr. 0172/12/00428 „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio Jono Petrikio patvarkymą pervesti areštuotas pinigines lėšas“. Antstolis nurodo, kad vadovaujantis LR CPK 749 str. 3 d., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos neturėjo teisės iš skolininko UAB „Laivų projektai“ priklausančios permokos sumos užskaityti kitų įsiskolinimų, susidariusių po to, kai antstolis buvo areštavęs susidariusią permokos sumą. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pažeidė imperatyviąsias proceso teisės normas (LR CPK 585 str., 749 str.,), todėl naikinti antstolio J. Petriko 2012-11-07 patvarkymą Nr. 0172/12/00428 „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio Jono Petriko patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“ nėra teisinio pagrindo.

8Skundas netenkintinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis J. Petrikas, vykdydamas 2012-03-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-13298-613/2011, vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos informacija, 2012-08-29 priėmė patvarkymą areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/00428 (vykd.b.l. 86). Minėtu patvarkymu areštavo 66383,08 Lt sumą, esančią ir/ar pateksiančią į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, kodas 188659752, buveinė Vasario 16-osios g. 15, Vilnius, sąskaitą ar kasą, priklausančią skolininkui UAB „Laivų projektai“, į. k. 141961231, kaip valstybės grąžintina mokestinė permoka. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2012-09-17 raštu Nr. (20.21-06)-RMA-19872 informavo antstolį, kad 2012-09-13 dienai skolininkas UAB „Laivų projektai“ turi permoką 46299,36 Lt sumai (vykd.b.l. 97-98). Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos apskaitos departamento Prievolių apskaitos skyrius 2012-10-04 priėmė sprendimą Nr. 1387538 grąžinti mokesčio permoką. Minėtu sprendimu nuspręsta UAB „Laivų projektai“ mokesčio permoką įskaityti 26000,36 Lt sumai, negrąžinti mokesčio permokos iš Mokesčio fondo sąskaitų ir pervesti neįskaitytą likutį 26000,36 Lt į antstolio J. Petriko depozitinę sąskaitą (vykd.b.l.113).

10Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 585 straipsnyje įtvirtinta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.). Vykdymo procesą reglamentuojančios proceso teisės normos taikomos visiems asmenims, taip pat mokesčių administratoriui. Specialiajame įstatyme (Mokesčių administravimo įstatyme) nenustatyta, kad mokesčių administratorius turi teisę nepaklusti teisėtiems antstolio nurodymams (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-03-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2007).

11Išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų (LR CPK 688 str.1 d.). Nukreipdamas išieškojimą į pinigines lėšas arba apribodamas disponavimą piniginėmis lėšomis, antstolis priima nustatytos formos patvarkymą (LR CPK 689 str. 1 d.), kuris yra privalomas vykdyti. 2005-10-27 Nr. 1R-352, patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 p. nustato, kad jei skolininko lėšas kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, skolininko turtines teises areštuoja antstolis ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti skolininko lėšas, lėšos pervedamos pagal CPK 754 str. nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę. Mokesčių administravimo įstatymo 63 str. 2 d. numatyta analoginė lėšų paskirstymo tvarka – „jei kredito įstaigai yra pateiktas mokesčių administratoriaus nurodymas nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos ir atitinkamas antstolių patvarkymas ar kitos valstybės institucijos sprendimas dėl priverstinio išieškojimo, o mokesčių mokėtojo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų visiems minėtiems sprendimams ar nurodymams patenkinti, kredito įstaiga privalo vykdyti mokesčių administratoriaus nurodymą atsižvelgdama į Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę bei minėtų dokumentų pateikimo datą“.

12Vadovaujantis LR CPK 754 str., valstybė neturi pirmumo teisės prieš kitus kreditorius, ir jos, kaip išieškotojos, reikalavimai tenkinami trečiąja eile.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 749 str. 3 d. numatyta, kad antstolis nurodo skolininkui, jog šis neturi teisės priimti jokio reikalavimo įvykdymo arba valdyti ar disponuoti turtine teise, o prievolės skolininkui nurodo prievolę įvykdyti antstoliui arba pervesti pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą.

14Vadovaujantis tuo, kas anksčiau išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 87 str., Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėmis, neturėjo pagrindo iš 46299,36 Lt sumos 2012-09-17 ir 2012-09-19 padengti mokesčių nepriemokas: pridėtinės vertės mokesčio 40880,00 Lt, gyventojų pajamų mokesčio 15611,00 Lt ir Garantinio fondo įmokų 600,00 Lt (vykd.b.l. 120), po to, kai antstolis jau buvo areštavęs susidariusią permokos sumą. Esant mokesčio permokos areštui, pareiškėja turėjo vadovautis LR Mokesčių administravimo įstatymo 106 str. 1 d. įtvirtintais mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdais, LR civilinio proceso kodekso normomis. Todėl teismas mano, kad antstolio 2012-11-07 patvarkymas „Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio Jono Petriko patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas“ yra teisėtas ir nenaikintinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291, 513 straipsniais,

Nutarė

16Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos skundo dėl antstolio Jono Petriko 2012-11-07 patvarkymo panaikinimo, netenkinti.

17Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0172/12/00428 grąžinti antstoliui Jonui Petrikui.

18Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai