Byla 2-760-123/2010
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant ieškovės UAB „Maritenas“ atstovams Nedai Salatkienei, advokatei Dianai Kaunienei, atsakovės UAB „Valikeda“ atstovui advokatui Arūnui Skuolevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Maritenas“ ieškinį atsakovei UAB „Valikeda“, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų UAB „VG Seafood trading“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 200 000 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp šalių buvo sudaryta Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis, pagal kurią perdavė atsakovei saugoti trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančius 3 krovinius ? sušaldytos žuvies mėsos surimi, atsakovė šį krovinį priėmė saugoti ir būdama muitinės sandėlio savininkė įsipareigojo saugoti ieškovės perduotas prekes. Tačiau atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, nes perduotos saugoti prekės dėl sandėlyje pažeisto temperatūrinio režimo buvo sugadintos. Trečiasis asmuo, būdamas prekių savininkas, patyrė žalą ir dėl žalos atlyginimo ieškovei bei atsakovei pareiškė pretenziją. Ieškovė atlygino trečiajam asmeniui padarytą žalą, todėl ji įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į dėl žalos padarymo kaltą atsakovę.

3Ieškovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutinka. Teigia, kad ieškovė neatskleidė to fakto, kad atsakovės sandėlyje buvo saugomi ne tik ieškovės nurodyti trys konteineriai, o dar papildomai keturiolika tos pačios rūšies prekių konteinerių, kurie priklausė trečiajam asmeniui, tačiau tik trijuose konteineriuose laikomos prekės buvo sugadintos, nors visi konteineriai buvo laikomi tomis pačiomis sąlygomis. Abejones, kad prekės buvo sugadintos patvirtina ir AB „Lietuvos draudimas“, todėl yra neaišku, ar prekės buvo sugadintos bei kokius nuostolius patyrė trečiasis asmuo. Mano, kad ieškovė nepagrindė nuostolių buvimo fakto. Nurodo, kad jai nėra žinomi jokie susitarimai dėl nuostolių pripažinimo ir atlyginimo, sudaryti tarp ieškovės ir trečiojo asmens.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš bylos duomenų nustatyta, kad tarp šalių buvo sudaryta Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. 06-24, pagal kurią atsakovė, būdama muitinės sandėlio savininkė, įsipareigojo saugoti ieškovės perduotas prekes, o už perduotų prekių praradimą ar sugadinimą atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka (b. l. 12-15). Ieškovė su trečiuoju asmeniu buvo sudariusi ekspedijavimo ir prekių saugojimo sutartis (b. l. 16-20). Ieškovė perdavė atsakovei saugoti trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančius tris krovinius ? sušaldytos žuvies mėsos surimi, kuriuos atsakovė priėmė saugoti (b. l. 23-29). Atsakovei perduotos saugoti prekės buvo sugadintos, prekių savininkė patyrė nuostolius. AB „Lietuvos draudimas“ atsisakė išmokėti trečiajam asmeniui draudimo išmoką, motyvuodamas, kad įvykis yra nedraudžiamasis (b. l. 79-80). Prekių savininkė dėl nuostolių atlyginimo kreipėsi į ieškovę bei atsakovę (b. l. 53-54). Ieškovė su trečiuoju asmeniu sudarė susitarimą, kuriuo ieškovė įsipareigojo atlyginti trečiajam asmeniui 200 000 Lt patirtą nuostolį dėl sugadintos surimi žaliavos, ieškovė sumokėjo 123 734,60 Lt, o likusią 76 265,40 Lt sumą įsipareigjo sumokėti per 12 mėnesių (b. l. 21-22).

6Pagal prekių sandėliavimo sutartį prekių sandėlis (saugotojas) įsipareigoja už atlyginimą saugoti prekių savininko (davėjo) jam perduotas prekes ir išsaugotas grąžinti nurodytam asmeniui. Prekių sandėliu laikomas juridinis asmuo (verslininkas), kurio pagrindinė veiklos rūšis yra saugoti prekes ir teikti kitas su prekių saugojimu susijusias paslaugas (CK 6.851 str.). Sandėliavimas yra speciali pasaugos rūšis, todėl jai taikytinos CK XLII skyriaus pirmo skirsnio taisyklės (CK 6.830 str. 5 d.). CK 6.845 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad saugotojas atsako už jam perduotų daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą. Profesionalus saugotojas atsako visais atvejais, išskyrus, kai daiktas žuvo ar buvo sugadintas dėl nenugalimos jėgos (CK 6.845 str. 3 d.). Saugotojas privalo atlyginti davėjui visus nuostolius, susijusius su daikto praradimu, trūkumu ar sugedimu (CK 6.846 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d.). Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos (CK 6.256 str.). Civilinė atsakomybė atsiranda, jeigu konstatuojamos šios trys būtinosios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios turtinės žalos. Ieškovas pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą nuostatą turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. jam tenka pareiga įrodyti visas tris būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas. Tuo tarpu kaltė, skirtingai nei kitos civilinės atsakomybės sąlygos, preziumuojama, todėl ieškovas šios sąlygos neprivalo įrodyti. Nesant kaltės privalo įrodyti atsakovas.

7Kaip matyti iš bylos duomenų atsakovės pagrindinė veiklos rūšis yra saugoti prekes ir teikti kitas su prekių saugojimu susijusias paslaugas (CK 6.851 str. 2 d.). Atsakovė būdama profesionali saugotoja su ieškove sudarė Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 06-24, pagal kurią buvo įsipareigojusi ieškovei saugoti jai perduotas prekes bei privalėjo imtis visų jai prieinamų priemonių užtikrinti jai perduoto krovinio išsaugojimą (CK 6.832 str. 1 d.). Tačiau atsakovė neužtikrino tinkamų ir saugių jai perduotų šaldytos surimi žaliavos laikymo sąlygų, nes dėl atsakovės šaldymo kompresorių gedimo nuo 2009-02-12 iki 2009-03-25 visuose sandėliuose-šaldytuvuose buvo temperatūrų svyravimas, dėl to buvo pažeistas produktų sandėliavimo temperatūrinis režimas ir buvo sugadinta sušaldyta surimi, t. y. pakito žaliavos surimi kokybė. Atsakovė pripažino, kad nesiėmė jokių veiksmų, kad sandėliuojama produkcija būtų perkelta į kitą saugią vietą (b. l. 42-52). Tai, kad atsakovei perduota saugoti surimi žaliavos kokybė neatitiko jai keliamų reikalavimų, patvirtino ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, kuri šią produkciją buvo įsigijusi iš trečiojo asmens, atlikti išsamūs tyrimai (b. l. 123), todėl atmestini atsakovės argumentai, kad jai perduotos saugoti prekės nebuvo sugadintos. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovė neįvykdė tiek įstatymuose, tiek sutartyje nustatytos pareigos saugoti jai perduotas prekes ir išsaugotas prekes grąžinti ieškovei (CK 6.246 str. 1 d., 6. 832 str. 1 d.). Dėl sandėlyje pažeisto temperatūrinio režimo buvo sugadintos ieškovės perduotos atsakovei saugoti prekės, dėl to prekių savininkė patyrė nuostolius (CK 6.247 str.).

8Ieškovės pateiktų nuostolių dydis pagrįstas byloje esančiais įrodymais, t. y. prekių savininkės pateiktais sugadintos surimi žaliavos laboratotinių bandymų tyrimais, nuostolių skaičiavimo lentele, susitarimu, kurių prekės savininkas ir ieškovė sumažino nuostolių dydį iki 200 000 Lt (b. l. 56-58, 60, 102-122), todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovė nepagrindė nuostolių buvimo fakto bei jo dydžio (CK 6.249 str. 1 d.).

9Minėta, kad šalys pasirašė atlygintinę prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį. Todėl atsakovė, kaip profesionali saugotoja, atsako už jai perduotų saugoti prekių praradimą, trūkumą ar sugadinimą visais atvejais, t. y. be kaltės, išskyrus jai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (CK 6.844 str. 1, 2 d., 6.845 str. 2, 3 d.). Sutartinę prievolę pažeidė atsakovė, nes dėl atsakovei priklausančio mutinės sandėlyje temperatūrinių svyravimų buvo sugadinta atsakovei perduota saugoti surimi žaliava, ji prarado savo kokybę ir nebeatitiko jai keliamų reikalavimų, sumažėjo jos vertė (CK 6.844 str. 2 d.). Ieškovės pateikti įrodymai, kad prekės buvo sugadintos ir jos prarado savo vertę, todėl buvo patirti nuostoliai, nenuginčyti (CK 845 str. 2, 3 d., CPK 178 str.).

10Aptartais motyvais ieškinys tenkintinas (CK 6.845 str. 1-3 d., 6.846 str., , 6.851 str, 6.830 str. 5 d., CPK 178 str.). Iš atsakovės priteistina 200 000 Lt ieškovės patirtų nuostolių ir nuo šios sumos šešių procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

11CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovė pareikšdama ieškinį sumokėjo 2 500 Lt žyminio mokesčio valstybei (b. l. 10), likusi mokėtina žyminio mokesčio dalis – 2 500 Lt buvo atidėta iki teismo sprendimo priėmimo (b. l. 67-68), todėl iš atsakovės priteistina 2 500 Lt žyminio mokesčio ieškovei ir 2 500 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 p., 93 str. 1 d.). Iš atsakovės priteistina ieškovei 4 953,03 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, t. y. 3 000 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti, 1 848,97 Lt už ekspertų darbą, 104,06 Lt išlaidų už dokumentų vertimą (CPK 88 str. 1 d. 6, 8 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

12Teismo 2009-09-14 nutartimi atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovei UAB „Maritenas“ iš atsakovės UAB „Valikeda“ 200 000 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 200 000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-09-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 500 Lt žyminio mokesčio,

164 953,03 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Valikeda“ 2 500 Lt žyminio mokesčio valstybei.

18Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui padavus apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai