Byla 2-1695-813/2014
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius, sekretoriaujant Rasai Burbienei, Violetai Lazauskienei, dalyvaujant ieškovui E. J., jo atstovui advokatui Raimundui Gargasui, atsakovės ŽŪB „( - )“ atstovei advokatei V. S., trečiajam asmeniui P. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. J. ieškinį atsakovei ŽŪB „( - )“, trečiajam asmeniui P. S. dėl pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas E. J. ieškiniu (b.l. 1-2) prašė patvirtinti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą, kuri buvo sudaryta 2008-08-25, pagal kurią ŽŪB „( - )“ už 5000 Lt pardavė sandėlį, invent. Nr. 33, esantį ( - ) k., ( - ) sen., Kėdainių r., E. J.. Iš atsakovės ŽŪB „( - )“ priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad dar nuo 2003-08-14 iki 2008-08-25 ieškovas iš atsakovės ŽŪB „( - )“ už 50 Lt nuomojo ginčo sandėlį, mokėjo už sunaudotą elektros energiją, į šį sandėlį investavo apie 11 000 Lt jį pagerindamas.2008-08-25 ieškovas susitarė ateityje pirkti ginčo sandėlį ir atsakovei sumokėjo 5000 Lt. Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl to, kad nebuvo atlikta sandėlio inventorizacija, šis pastatas nebuvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre ir ieškovas tai žinojo. Šiuo metu sandėlio inventorizacija ir teisinė registracija jau atlikta, tačiau pirkimo pardavimo sutartis nesudaryta. Šalys 2008-08-25 susitarime nenurodė konkretaus termino pagrindinei sutarčiai sudaryti. Ieškovas mano, jog faktinis sandėlio jam perdavimas, visos kainos sumokėjimas ir yra pirkimo pardavimo sutartis, todėl ir prašo ją patvirtinti.

5Atsakovė ŽŪB „( - )“atsiliepimu (b.l. 18-19) su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, jog 2008-08-25 susitarimo metu ŽŪB „( - )“ neturėjo nuosavybės teisės į ginčo sandėlį, todėl ir negalėjo susitarti dėl jo pardavimo. Atsakovė nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį turtą įgijo tik 2014 m., teismo sprendimu. Be to, susitarime nebuvo nustatytas terminas pagrindinei pirkimo pardavimo sutarčiai sudaryti, sutartis nėra privalomos notarinės formos. Todėl atsakovei ŽŪB „( - )“ pareiga sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigė po 1 metų, skaičiuojant nuo 2008-08-25.

6Trečiasis asmuo P. S. teisme paaiškino, kad jis iki 2013 m. kovo mėnesio buvo ŽŪB „( - )“ vadovas. Iki to laiko visi šios bendrovės pastatai, įskaitant ir ginčo sandėlį nebuvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre. 2008-08-25 P. S., veikdamas ŽŪB „( - )“ vardu, su ieškovu E. J. sudarė preliminarią sutartį dėl sandėlio pirkimo, gavo 5000 Lt, nors nuosavybės teisės į pastatą nebuvo įregistruotos. Po šios sutarties ieškovas sandėliu naudojosi, jį pagerino. Jeigu to nebūtų, sandėlis būtų sugriuvęs. 2008-08-25 preliminarioje sutartyje šalys nebuvo susitarę dėl termino pagrindinei pirkimo pardavimo sutarčiai sudaryti ir niekada šios preliminarios sutarties nepratęsė.

7Liudytojas R. V. teismo posėdyje parodė, kad jis nuo 1998 m. iki 2003 m. buvo ŽŪB „( - )“ vadovas. 2003 m., veikdamas bendrovės vardu, 2003 m. su E. J. sudarė sandėlio (kalvės) nuomos sutartį 20 metų laikotarpiui. Liudytojas pripažino, kad nei vienas ŽŪB „( - )“ žinioje buvęs pastatas neturėjo inventorizacijos ir nebuvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre, nes bendrovė neturėjo tam lėšų.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje yra įrodytos šios aplinkybės. 2003-08-14 nuomos sutartimi atsakovė ŽŪB „( - )“ 20 metų laikotarpiui E. J. išnuomojo kalvę, esančią ( - ) k., Kėdainių raj. (b.l. 9). 2008-08-25 šalys sutarė, kad ŽŪB „( - )“ parduoda ieškovui E. J. sandėlį už 5000 Lt, o pirkimo pardavimo sutartis bus pasirašyta tada, kai bus atlikta pastato inventorizacija (b.l. 4). Šalys parengiamojo posėdžio metu pripažino faktą, kad 2008-08-25 sutarties sudarymo metu ieškovas sumokėjo, o atsakovė gavo 5000 Lt sumą, ką patvirtina ir bylose esantis kasos pajamų orderio kvitas TSO 0852375 (b.l. 5). Ieškovas 2008-08-25 sutartį vertina kaip nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartį, o atsakovė – kaip preliminariąją sutartį pagrindinei pirkimo pardavimo sutarčiai ateityje sudaryti.

10Iš ieškiniu apibrėžtų bylos nagrinėjimo ribų matyti, kad ieškovas prašo pripažinti 2008-08-25 preliminarią sutartį pagrindine sutartimi, bei pripažinti jam nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą – sandėlį, invent. Nr. 33, esantį ( - ) k., ( - ) sen., Kėdainių raj. Ginčas kyla dėl to, ar šiai sutarčiai taikomos bendrosios preliminarios sutarties nuostatos (CK 6.165 straipsnis), ar ieškovas įgijo visišką nuosavybės teisę į ginčo turtą nuo 2008-08-25 sutartyje nustatytos kainos visiško sumokėjimo atsakovei ŽŪB „( - )“.

11CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Taigi trumpai preliminariąją sutartį galima apibrėžti kaip šalių susitarimą dėl kitos sutarties sudarymo ateityje, t. y. kaip sutartį dėl sutarties sudarymo. Būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 6.159 straipsnis, 6.165 straipsnio 1, 2 dalys, 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas).Tais atvejais, kai būtina atskirti preliminariąją sutartį nuo pagrindinės, dėl kurios šalys galėjo tartis preliminariojoje sutartyje, lemiamą reikšmę turi susitarimą sudariusių šalių valia. Civilinių santykių dalyviai dėl kokių nors priežasčių gali nuspręsti pagrindinės sutarties nesudaryti iš karto, o numatyti, kad ją sudarys ateityje (tokiomis priežastimis gali būti, pavyzdžiui, tam tikro reikalingo leidimo neturėjimas, subjektinės teisės į daiktą neturėjimas, nepakankamas daikto parengimas parduoti ir pan.). Nustačius, kad išreikšta šalių valia aiškiai rodo jų susitarimą ateityje sudaryti kitą, t. y. pagrindinę, sutartį, konstatuotinas ikisutartinių santykių etapas ir preliminariosios sutarties sudarymo faktas. Nustačius, kad šalys susitarimu siekė tik susitarti dėl tokios sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra, nes toks tvirtinimas prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą. Pagrindinė preliminariosios sutarties sąlyga, skirianti ją nuo pagrindinės sutarties, – aiškiai išreikštas ar akivaizdžiai (aiškiai) numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-674/2014).

12Nustatant, ar gali būti šalių susitarimas kvalifikuojamas kaip pagrindinė sutartis ar ne, esminę reikšmę turi šalių atlikti veiksmai, šių veiksmų tikslai, sutarties objekto formavimo specifika. Pavyzdžiui, kai viena šalis perduoda pagrindinės sutarties objektą valdyti kitai šaliai, o ši sumoka daikto kainą ar jos dalį, tai paprastai leistų teigti, kad sudaryta pagrindinė sutartis, nes šalys atliko būtent tuos veiksmus, kurie būdingi pagrindinei sutarčiai. Arba, pvz., CK 6.309 straipsnyje nurodyta, kad įsipareigojimas parduoti daiktą kartu perduodant daiktą būsimam pirkėjui valdyti yra laikomas to daikto pirkimu-pardavimu. Būtent šia įstatymo nuostata ir remiasi ieškovas. Kita vertus, nustačius tokius šalių veiksmus, iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šalys sudarė pagrindinę sutartį, tačiau gali būti, jog sudarytame susitarime šalys aiškiai išreiškė savo valią laikyti tokius veiksmus preliminaraus susitarimo sąlygomis. Pavyzdžiui, pirkimo–pardavimo sutarties objektas gali būti perduodamas būsimam pirkėjui naudoti tam, kad šis įvertintų, ar tas daiktas yra jam tinkamas ir pan., ir tik po to šalys gali tartis dėl jo pardavimo. Pinigai taip pat gali būti perduodami, pavyzdžiui, tam tikslui, kad pardavėjas galėtų atlikti parengiamuosius darbus, reikalingus pagrindinei sutarčiai sudaryti (pvz., parengti reikalingus dokumentus, projektus, planus ir pan.). Taigi negalima vienareikšmiškai teigti, kad šalių veiksmai, būdingi pagrindinės sutarties turiniui, reiškia tik pagrindinės sutarties sudarymą. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad visais atvejais esminis kriterijus atskirti preliminariąją sutartį nuo pagrindinės – atitinkamo susitarimo sudarymo metu buvusi šalių valia ir tikslas, kurio jos siekė šiuo susitarimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006).

13Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys 2008-08-25 sutartyje nustatė, kad pagrindinė sandėlio pirkimo pardavimo sutartis bus sudaryta ateityje tik po to, kai bus atlikta šio sandėlio inventorizacija. Sutartyje šalys taip pat nurodė, kad sandorio suma yra 5000 Lt, kurią ieškovas E. J. iš karto sumoka atsakovei ŽŪB „( - )“. Nors sutartyje ir nebuvo nurodyta, tačiau teismo posėdžio metu duotais asmenų paaiškinimais nustatyta, kad ši 5000 Lt suma atsakovei buvo reikalinga atlikti ginčo sandėlio inventorizaciją ir teisinę registraciją, t. y. tinkamai parengti nekilnojamąjį daiktą jo pardavimui, atsakovei įgyti subjektinę nuosavybės teisę į šį daiktą. Vadinasi, atsakovė ŽŪB „( - )“ iš esmės įsipareigojo parengti ir pateikti visus dokumentus, reikalingus sandėlio pirkimo pardavimo sutarčiai ateityje sudaryti.

14Iš šių aplinkybių teismas konstatuoja, kad ginčo šalių 2008-08-25 sudaryta sutartis atitinka visus preliminariosios sutarties požymius, nes: iš jos turinio aiškiai matyti šalių susitarimas ateityje sudaryti sutartyje įvardyto pastato pirkimo pardavimo sutartį, šiame susitarime šalių iš anksto aptartomis sąlygomis (CK 6.165 straipsnio 1 dalis); sutartis sudaryta rašytine forma (CK 6.165 straipsnio 2 dalis). Sutartyje nebuvo nustatytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti. Ši sąlyga nėra būtinas preliminarios sutarties požymis ir jo nesant sutartis netampa negaliojanti. Šiuo atveju, taikoma dispozityvinės teisės nuostata, kad jeigu šis terminas nenurodytas, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminarios sutarties sudarymo (CK 6.165 straipsnio 3 dalis). Byloje nustatyta, kad per metus laiko, skaičiuojant nuo 2008-08-25, šalių įvardyta sandėlio pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, o įstatymo nustatytas 1 metų terminas nebuvo pratęstas. Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Taigi, nagrinėjamos bylos šalims nesudarius iki 2009-08-25 pagrindinės sutarties, pasibaigė jų prievolė pagal 2008-08-25sutartį. Konstatavus, kad šalių sudaryta sutartis– preliminarioji, ji negalėtų būti patvirtinta CK 1.93 straipsnio 4 dalies pagrindu.

15Ginčo šalių veiksmai patvirtina, jog šios suvokė sudarančios preliminariąją sutartį ir jos padarinius: 2008-08-25 šalys buvo sudariusios susitarimą dėl sandėlio pirkimo pardavimo ateityje, nebuvo nustačiusios termino pirkimo pardavimo sutarčiai sudaryti, nesudarė pagrindinės sutarties per metus laiko, šalys naujos sutarties nepasirašė, nepratęsė senosios galiojimo, o preliminarios sutarties sudarymo metu atsakovė ŽŪB „( - )“ neturėjo įgijusi nuosavybės teisės į ginčo pastatą. Iš Liteko duomenų bazės matyti, kad atsakovė nuosavybės teisę į šį ir kitą nekilnojamąjį turtą įgijo tik 2013-10-14 teismo sprendimu dėl įgyjamosios senaties fakto nustatymo (b.l. 31-32). Taigi, ginčo šalių veiksmai patvirtina, jog jos suprato tik sutariančios ginčo sandėlio pirkimo pardavimo sutartį sudaryti ateityje, o per metus laiko nesudarius pagrindinės sutarties, prievolė sudaryti ją pasibaigia. Priešingu atveju ieškovas būtų reikalavęs naujosios sutarties sudarymo arba senosios pratęsimo. Tai, kad nekilnojamasis daiktas buvo perduotas pirkėjui valdyti, kaip tai numato CK 6.309 straipsnio 1 dalis, ir net praėjus metams po 2008-08-25 iš ieškovo E. J. nepareikalauta daiktą grąžinti, nereiškia, jog tokiu būdu atsakovė ŽŪB „( - )“ pripažino pratęsianti šalių santykius. Kaip jau išaiškinta, tai, kad šalys atliko veiksmus, būdingus pagrindinei sutarčiai (pardavėjas perdavė pirkėjui turtą, o pastarasis jį priėmė, atsiskaitė už jį ir pradėjo valdyti bei juo naudotis), nepakanka paneigti to, kad, 2008-08-25 atsakovei neturint subjektinės nuosavybės teisės į ginčo sandėlį ir nesant šio daikto inventorinių dokumentų, buvo sudaryta būtent preliminarioji sutartis su tikslu vėliau, kai bus atlikta pastato inventorizacija ir atsakovei viešajame registre įregistruota nuosavybės teisė, sudaryti pagrindinę pirkimo pardavimo sutartį, ir ši išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014).

16Pripažinus sutartį preliminaria, šioje byloje tampa nebesvarbu dėl kieno kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis. Pažymėtina ir tai, jog šalių ginčo sutartyje nėra numatyta galimybė šią sutartį pratęsti, o šalys vėlgi nepateikė jokių įrodymų apie preliminarios sutarties termino pratęsimą. Todėl teismas vertina, kad preliminarioji sutartis laikytina pasibaigusia, nes praėjus metams laiko nuo jos sudarymo, pagrindinė sutartis taip ir nebuvo sudaryta. Įvertinęs preliminarios sutarties sudarymo metu šalių valią, teismas konstatuoja, kad šalis siejo ikisutartiniai teisiniai santykiai, todėl nėra pagrindo pripažinti 2008-08-25 sutarties pagrindine sutartimi, o leidimas naudotis turtu bei visos kainos sumokėjimas, skirtas inventorizacijai atliktai, nelemia sudarytos sutarties kvalifikavimo kaip pagrindinės. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog jokie ginčo sandėlio dokumentai ieškovui perduoti nebuvo, šalys taip pat nebuvo pasirašiusios jokio CK 6.398 straipsnio reikalavimus atitinkančio perdavimo-priėmimo akto. Net ir įgyvendinus iš esmės visas pirkimo pardavimo sandoriui reikšmingas teises ir pareigas, nustatytas CK 6.305 straipsnio 1 dalyje, tačiau nesant Nekilnojamojo turto registre įrašo apie pirkimo pardavimo dalyko – ginčo sandėlio priklausymą pardavėjui nuosavybės teise, buvo užkirstas kelias šalims sudaryti kitokią, nei tik preliminarią, sutartį.

17Pripažinus šalių sudarytą 2008-08-25 sutartį preliminaria sutartimi, netaikytini tiek CK 6.309 straipsnio 1 dalis, pagal kurią įsipareigojimas parduoti daiktą kartu perduodant daiktą būsimajam pirkėjui valdyti yra to daikto pirkimas pardavimas, nei CK 1.93 straipsnio 4 dalis, pagal kurią vienai šaliai įvykdžius sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, antrajai šaliai vengiant įforminti sandorį notarine tvarka, tokį sandorį teismas gali pripažinti galiojančiu, kadangi šios teisės normos reglamentuoja pagrindinės (ne preliminarios) sutarties šalių santykius.

18Ieškinyje minimos ir ieškovo bei trečiojo asmens teisme paaiškintos aplinkybės dėl ginčo sandėlio pagerinimo ir jo apimčių nėra reikšmingos nagrinėjamai bylai, nes bylos nagrinėjimo teisme ribas sudaro tik 2008-08-25 sutarties kvalifikavimo ir su juo susijusių teisinių padarinių klausimai. Ieškovas šioje byloje atsakovei nepareiškė jokių materialinių reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo ar kitų piniginių sumų priteisimo, neįrodinėjo galimai jo atliktų pagerinimų ginčo sandėlyje faktų ir jo verčių. Todėl šių aplinkybių įrodinėjimas ir vertinimas išeina už bylos nagrinėjimo ribų.

19Remiantis CPK 93 str. 1 d., atmetus ieškinį ir atsakovei laimėjus bylą, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo. Nustatyta, kad atsakovė ŽŪB „( - )“ procese patyrė 950 Lt išlaidų advokatės V. S. teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 35), todėl šios išlaidos atsakovei priteistinos iš bylą pralaimėjusio E. J..

20Be to, iš ieškovo valstybei priteistinos ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios byloje viso yra 27,94 Lt (CPK 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 283 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priteisti iš E. J., a.k. ( - ), atsakovei ŽŪB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), 950 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš E. J., a.k. ( - ), valstybei 27,94 Lt (dvidešimt septynis litus 94 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įm. k. 188659752, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas E. J. ieškiniu (b.l. 1-2) prašė patvirtinti pirkimo-pardavimo... 5. Atsakovė ŽŪB „( - )“atsiliepimu (b.l. 18-19) su ieškiniu nesutiko,... 6. Trečiasis asmuo P. S. teisme paaiškino, kad jis iki 2013 m. kovo mėnesio... 7. Liudytojas R. V. teismo posėdyje parodė, kad jis nuo 1998 m. iki 2003 m. buvo... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje yra įrodytos šios aplinkybės. 2003-08-14 nuomos sutartimi atsakovė... 10. Iš ieškiniu apibrėžtų bylos nagrinėjimo ribų matyti, kad ieškovas... 11. CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 12. Nustatant, ar gali būti šalių susitarimas kvalifikuojamas kaip pagrindinė... 13. Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys 2008-08-25 sutartyje nustatė, kad... 14. Iš šių aplinkybių teismas konstatuoja, kad ginčo šalių 2008-08-25... 15. Ginčo šalių veiksmai patvirtina, jog šios suvokė sudarančios... 16. Pripažinus sutartį preliminaria, šioje byloje tampa nebesvarbu dėl kieno... 17. Pripažinus šalių sudarytą 2008-08-25 sutartį preliminaria sutartimi,... 18. Ieškinyje minimos ir ieškovo bei trečiojo asmens teisme paaiškintos... 19. Remiantis CPK 93 str. 1 d., atmetus ieškinį ir atsakovei laimėjus bylą, jos... 20. Be to, iš ieškovo valstybei priteistinos ir išlaidos, susijusios su... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš E. J., a.k. ( - ), atsakovei ŽŪB „( - )“, juridinio asmens... 24. Priteisti iš E. J., a.k. ( - ), valstybei 27,94 Lt (dvidešimt septynis litus... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...