Byla 2-2070-413/2013
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys R. C. ir J. Z

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovo atstovams G. G. ir advokato padėjėjui T. P., atsakovų atstovams advokatams I. B. ir E. U., trečiojo asmens R. C. atstovui advokato padėjėjui A. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kulminacija“ ieškinį atsakovams D. D. ir J. M. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys R. C. ir J. Z.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 11 d. nutartimi ieškovui UAB „Kulminacija“ iškelta bankroto byla. Iškeldamas ieškovui bankroto bylą, teismas konstatavo, kad 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 25 452 Lt, o finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 56 277,14 Lt, iš kurių 5 209,56 Lt skola darbuotojams. Per ataskaitinį 2010 metų laikotarpį bendrovės nuostoliai, lyginant juos su praėjusiais finansiniais metais, padidėjo iki 50 062 Lt. Iš paminėtų duomenų teismas sprendė, kad ieškovas toliau negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams ir yra nemokus.

5Remiantis bylos duomenimis, įmonės vadovu nuo 2000 m. sausio 21 d. iki 2010 m. lapkričio 18 d. buvo atsakovas D. D., o nuo 2010 m. lapkričio 19 d. iki bankroto bylos iškėlimo (2011 m. vasario 11 d.) – atsakovas J. M.. Ieškovo nuomone, 2009 - 2010 metų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad dar 2009 metais įmonė buvo nemoki, kadangi per vienerius metus jos pradelsti finansiniai įsipareigojimai ( 33 997 Lt) viršijo daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės ( 48 702 Lt). Žinodami, kad įmonė yra nemoki, tuometiniai jos vadovai (atsakovai D. D. ir J. M.) turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Kulminacija“ iškėlimo, tačiau to nepadarė. Įmonės kreditoriams padarytą žalą ieškovas kildina iš įmonės darbuotojams neišmokėto 63 764,09 Lt dydžio darbo užmokesčio, iš kurio 6 311,50 Lt darbo užmokesčio skola atsirado atsakovo D. D. vadovavimo įmonei laikotarpiu; atsakovo J. M. be pagrindo 2010 m. gruodžio 31 d. išmokėtos atsakovui D. D. 22 217,72 Lt sumos (avanso) ir 5 866,13 Lt sumos, kurią atsakovas J. M. išsimokėjo sau 2011 m. vasario 11 d., t. y. po to, kai įmonei jau buvo iškelta bankroto byla. Teigdamas, kad nurodytas aplinkybes patvirtina bylos rašytiniai įrodymai, ieškovas kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė priteisti: 1) iš atsakovo D. D. – 6 311,50 Lt žalos atlyginimo; 2) iš atsakovo J. M. – 63 318,72 Lt žalos atlyginimo; 3) solidariai iš atsakovų D. D. ir J. M. solidariai 22 217,72 Lt žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 123-132).

6Atsakovo D. D. atstovė prašo jos atstovaujamojo atžvilgiu ieškinį atmesti. Nurodo, kad reikalavimas priteisti 6 311,50 Lt žalą, kurią ieškovas kildina iš darbuotojams neišmokėto darbo užmokesčio per laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. lapkričio 19 d., kai bendrovei dar vadovavo atsakovas D. D., negali būti tenkinamas, nes atlyginimas nebuvo išmokėtas tik dviems įmonės darbuotojams – E. M. neišmokėtas darbo užmokestis už vieną mėnesį, ir ši aplinkybė nesudarė savarankiško pagrindo konstatuoti, kad įmonė yra nemoki bei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ir R. C. neišmokėtas darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. lapkričio 19 d., nes šis asmuo buvo ne tik įmonės darbuotoju, bet ir vienu iš jos savininkų (akcininku), galėjusiu daryti įtaką įmonės valdymui ir turinčiam savarankišką teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarius. Atsakovo nuomone, nepagrįstas yra ieškovo reikalavimas priteisti iš abiejų atsakovų solidariai jam išmokėtus 22 217,22 Lt, nes šios pinigų sumos išmokėjimas buvo tinkamai apskaitytas įmonės buhalteriniuose dokumentuose, todėl laikytinas sandoriu. Ieškovas šio sandorio neginčija ir nenurodo kuo šis sandoris pažeidžia kitų kreditorių teises. Taigi, kol sandoris nenuginčytas ir yra galiojantis, reikalauti atlyginti žalą ieškovas neturi teisinio pagrindo.

7Atsakovo J. M. atstovas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, kadangi ieškovas neįrodė visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, reikalingų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti. Be to, prašoma priteisti žala dėl įmonės darbuotojams neišmokėto 57 452,59 Lt darbo užmokesčio nepagrįsta įrodymais apie šios žalos susidarymo priežastis, pagrindą ir laikotarpį, dėl ko neįmanoma atriboti atsakovų atsakomybės atsižvelgiant į jų vadovavimo įmonei laikotarpius.

8II. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis (2002 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. IX-1200 redakcija, galiojanti nuo 2003 m. sausio 1 d.) nustato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

10Byloje kilo ginčas dėl pareigos kreiptis į teismą pažeidimu padarytos žalos atlyginimo.

11Nuo 2008 m. liepos 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Panaši nuostata įtvirtinta ir CK 2.87 straipsnio 7 dalyje, kurioje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Kasacinis teismas laikosi nuoseklios pozicijos, kad įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už įmonės vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę. Nėra teisiškai reikšmingos ir galimos įmonės administracijos vadovo pastangos siekti, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktų kiti asmenys (kreditoriai). Pareiga inicijuoti bankroto bylą, esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams, tenka įmonės administracijos vadovui, ĮBĮ apibrėžiama šios pareigos įgyvendinimo tvarka, todėl teisės aktuose nereglamentuoti įmonės administracijos vadovo veiksmai neeliminuoja nei pareigos inicijuoti bankroto bylą, nei civilinės atsakomybės už šios pareigos nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

12Dėl civilinės atsakomybės

13Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas – nagrinėjamu atveju atsakovai (CPK 178 str., 182 str. 4 p.).

14Bylos duomenimis nustatyta (šios aplinkybės neginčija ir atsakovai), kad įmonės vadovu nuo 2000 m. sausio 21 d. iki 2010 m. lapkričio 18 d. buvo atsakovas D. D., o nuo 2010 m. lapkričio 19 d. iki bankroto bylos iškėlimo (2011 m. vasario 11 d.) – atsakovas J. M.. Kauno apygardos teismas, 2011 m. vasario 11 d. nutartimi iškeldamas ieškovui bankroto bylą, konstatavo, kad pagal 2010 m. gruodžio 31 d. įmonės balanso duomenimis ieškovas turėjo turto už 25 452 Lt, o finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 56 277,14 Lt, iš kurių 5 209,56 Lt skola darbuotojams. Per ataskaitinį 2010 metų laikotarpį bendrovės nuostoliai, lyginant juos su praėjusiais finansiniais metais, padidėjo iki 50 062 Lt. Remiantis nurodytu, teismas sprendė, kad įmonė yra nemoki, todėl ši aplinkybė iš naujo nenustatinėtina (CPK 182 str. 2 p.). Aiškūs įmonės nemokumo požymiai matosi ir iš 2009 metų balanso, pagal kurį pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (33 997 Lt) viršijos daugiau kaip pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ( 48 702 Lt) (t. 1, b. l. 14-16). Taigi abu atsakovai per atitinkamus savo vadovavimo įmonei laikotarpius turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o to nepadarius – jiems atsirado prievolė atlyginti visą dėl neteisėto neveikimo bendrovei padarytą žalą. Ieškovas įmonei padarytos žalos dydį kildino iš 1) Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartimi patvirtintų įmonės darbuotojų 63 764,09 Lt dydžio kreditorinių reikalavimų sumos, iš kurios 6311,50 Lt darbo užmokesčio skola susidarė atsakovo D. D. vadovavimo laikotarpiu, o likusi 57 452,59 Lt skola – atsakovo J. M. vadovavimo laikotarpiu; 2) iš 5 866,13 Lt įmonės lėšų, kurias atsakovas J. M. neteisėtai išsimokėjo sau po to, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla (t. 1, b. l. 158); 3) iš 22 217,72 Lt sumos, kurią atsakovas J. M. 2010 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 27 be teisėto pagrindo išmokėjo atsakovui D. D. (t. 1, b. l. 156). Taigi ieškovas jam padarytą žalą kildino ne visų teismo patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų suma, bet tik paminėtomis sumomis, kurios, ieškovo nuomone, pagrįstos į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais (CPK 13 str., 42 str. 1 d.).

15Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovo reikalavimas pagrįstas ir tenkintinas iš dalies. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad 6311,50 Lt darbo užmokesčio skola įmonės darbuotojams R. C. ir E. M. atsirado atsakovo D. D. vadovavimo įmonei laikotarpiu (t. 2, b. l. 56). Kaip jau buvo minėta, nustačius, kad šios skolos atsiradimo laikotarpiu įmonė buvo nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.), o atsakovui D. D. nesilaikius įstatymu nustatytos pareigos inicijuoti įmonei bankroto bylą, šią sumą, kaip įmonės kreditoriams padarytą žalą, privalo atlyginti atsakovas D. D..

16ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą (nutartis įsiteisėjo 2011 m. vasario 22 d.), įmonės valdymo organai netenka įgaliojimų, o įmonės administratorius, įspėjęs raštu prieš 15 dienų, nutraukia darbo sutartį arba civilines sutartis su įmonės valdybos nariais ir vadovu. Taigi atsakovo J. M. įgaliojimai nutrūko 2011 m. vasario 22 d., todėl jis neturėjo pareigos mokėti įmonės darbuotojams atlyginimą už 2011 m. vasario ir po to sekusius mėnesius iki ieškovo nurodomos datos – 2011 m. balandžio mėn. imtinai. Remiantis įmonės darbuotojų darbo užmokesčio apskaitos duomenis laikytina, kad dėl atsakovo neteisėto neveikimo įmonės darbuotojams buvo padaryta 11 247,99 Lt žala, kuri skaičiuotina už 2010 m. lapkričio - 2011 m. sausio mėnesių laikotarpius, dėl ko ieškovo ieškinys šioje reikalavimų dalyje tenkintinas iš dalies.

17Teismas visiškai sutinka su ieškovo argumentais, kad išsimokėdamas sau 5 866,13 Lt įmonės lėšų po to, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, ieškovas pažeidė ne tik kitų kreditorių teises, bet ir pačios įmonės interesus, todėl reikalavimas priteisti šią sumą iš atsakovo yra pagrįstas (CK 6.245 str.)..

18Dėl solidarios atsakomybės

19Bylos duomenimis, J. M. 2010 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 27 išmokėjo atsakovui D. D. 22 217,72 Lt avansą (t. 1, b. l. 156). Pažymėtina, kad nurodomu laikotarpiu įmonei buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, išmoka atlikta po to, kai pareiškėjas R. C. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonei nutraukus su atsakovu D. D. darbo santykius. Iš mokėjimo paskirties (avansas) neaišku, už ką ši suma buvo išmokėta, atsakovas šių aplinkybių nepatikslino ir įrodymų apie gautinos sumos teisėtumą nepateikė. Vadovaujantis teismų praktika paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu; 2) kai asmenis sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) kai asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. kai iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) kai pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) kai žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-59/2008). Kasos išlaidų ir pajamų orderiai nėra sandoriai, šiais dokumentais įforminamos ūkio subjektų kasos operacijos ir jie išrašomi kitų dokumentų ar sandorių pagrindu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintas „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės“), todėl kasos išlaidų ir pajamų orderiai negali būti nuginčijami sandorių negaliojimo pagrindais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-76/2011). Taigi, nagrinėjamoje byloje nustačius, kad 22 217,72 Lt įmonės lėšų suma buvo išmokėta be teisėto pagrindo, laikytina, kad atsakovai (J. M. išmokėdamas, o D. D. be pagrindo gaudamas) bendrais neteisėtais veiksmais padarė žalą ieškovui ir jo kreditoriams, t.y. juos siejo bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, dėl ko yra pagrindas atsakovų atžvilgiu taikyti solidariąją atsakomybę.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Ieškovas patyrė 3000 Lt atstovavimo išlaidų ir buvo atleistas nuo 2 755 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Be to, teismas turėjo 51,84 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį tenkinus iš dalies (43 proc. apimtyje), šios išlaidos, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovų (CPK 88 str. 1 d.. 3 p., 96 str. 1 d., 98 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kulminacija“ (juridinio asmens kodas 234678020) iš atsakovų D. D. (a. k. ( - ) 6 311,50 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus vienuolika litų 50 ct), iš atsakovo J. M. (a. k. ( - ) 11 247,99 Lt (vienuolika tūkstančių du šimtus keturiasdešimt septynis litus 99 ct) žalos atlyginimo ir po 645 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kulminacija“ (juridinio asmens kodas 234678020) solidariai iš atsakovų D. D. (a. k. ( - ) ir J. M. (a. k. ( - ) 22 217,72 Lt (dvidešimt du tūkstančius du šimtus septyniolika litų 72 ct) žalos atlyginimo.

26Priteisti iš atsakovų D. D. (a. k. ( - ) 548,42 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 42 ct), iš atsakovo J. M. (a. k. ( - ) 696,42 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt šešis litus 42 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Danutei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 11 d. nutartimi ieškovui UAB... 5. Remiantis bylos duomenimis, įmonės vadovu nuo 2000 m. sausio 21 d. iki 2010... 6. Atsakovo D. D. atstovė prašo jos atstovaujamojo atžvilgiu ieškinį atmesti.... 7. Atsakovo J. M. atstovas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, kadangi... 8. II. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalį... 10. Byloje kilo ginčas dėl pareigos kreiptis į teismą pažeidimu padarytos... 11. Nuo 2008 m. liepos 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta,... 12. Dėl civilinės atsakomybės ... 13. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 14. Bylos duomenimis nustatyta (šios aplinkybės neginčija ir atsakovai), kad... 15. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovo... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai... 17. Teismas visiškai sutinka su ieškovo argumentais, kad išsimokėdamas sau 5... 18. Dėl solidarios atsakomybės... 19. Bylos duomenimis, J. M. 2010 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 27... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Ieškovas patyrė 3000 Lt atstovavimo išlaidų ir buvo atleistas nuo 2 755 Lt... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 ir 270 straipsniais, teismas... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 25. Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 26. Priteisti iš atsakovų D. D. (a. k. ( - ) 548,42 Lt (penkis šimtus... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...