Byla e2-47-496/2015
Dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą (atsisakymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą)

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. Ž. skundą Kelmės r. 2-ojo notaro biuro notarui A. A. su suinteresuotu asmeniu J. Ž. dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą (atsisakymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą) ir

Nustatė

2Pareiškėja G. Ž. pareiškimu prašo panaikinti Kelmės r. 2-ojo notaro biuro notaro A. A. 2014-09-03 nutarimą Nr. S-044, bei įpareigoti išduoti G. Ž., a. k. ( - ) paveldėjimo teisės liudijimą į žemės sklypą, esantį ( - ), 0,3000 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), bei transporto priemonę TOM 650, Vin Nr. ( - ).

3Pareiškėja nurodo, kad 2014-09-03 notaras priėmė nutarimą, kuriuo atsisakė išduoti jai paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą į paveldėtą palikėjo J. Ž. turtą, t.y. žemės sklypą, esantį ( - ), 0,3000 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), bei transporto priemonę TOM 650, Vin Nr. ( - ). Mano, kad šis notaro veiksmas yra neteisėtas. Nurodo, kad J. Ž. nėra pareiškusi reikalavimo dėl minėto turto padalinimo, todėl dėl nekilnojamojo turto padalinimo taikytinas bendrasis ieškinio senaties terminas, t.y. 10 metų. Palikėjo ir J. Ž. santuoka nutraukta daugiau kaip prieš dvylika metų, vadinasi, reikalavimui dėl šio turto padalinimo yra suėjęs senaties terminas ir jis turi būti taikomas. Kadangi turtas registruotas palikėjo vardu, pareiškėja yra vienintelė paveldėtoja, J. Ž. nereiškė reikalavimo padalinti šį turtą, todėl pareiškėjai turėtų būti išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į visą palikėjo turtą.

4Notaras A. A. atsiliepime į skundą nurodo, kad nesutinka su pareiškėjos G. Ž. skundu, nurodo, kad jo motyvai yra išdėstyti nutarime atsisakyti atlikti notarinį veiksmą. Nurodo, kad pareiškėjos skunde nurodyti argumentai dėl suėjusių senaties terminų santuokoje įgyto turto padalinimui šioje konkrečioje situacijoje yra teisiškai nereikšmingi. Galimai dėl klaidos notaras nurodo pareiškėjos vardą J. Ž., nors nutarime atsisakyti atlikti notarinį veiksmą yra įrašyta, kad yra atsisakoma išduoti paveldėjimo teisės liudijimą pagal testamentą G. Ž. ir ši yra pareiškėja byloje.

5Suinteresuotas asmuo J. Ž. atsiliepimo į skundą nepateikė. Procesiniai dokumentai jai įteikti tinkamai. 2015-01-29 dieną teismui pateiktame paaiškinime J. Ž. nurodo, kad namų valdos žemės sklypas liko nepadalintas tarp jos ir J. Ž., nes šis jai pamelavo, kad tai yra jo asmeninis turtas.

6Dalyvaujantys byloje asmenys apie skundo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka informuoti įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 133 str. 3 d.)

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Iš šioje byloje bei byloje Nr. 52/2014 dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į mirusiojo J. Ž. palikimą esančių įrodymų matyti, kad pareiškėjos sutuoktinis J. Ž. 1993 m. gruodžio 29 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigijo žemės sklypą, esantį ( - ), 1998 m. kovo 21 d. įsigijo transporto priemonę TOM 650, Vin Nr. ( - ), kurie įregistruoti J. Ž. vardu. J. Ž. buvo sudaręs santuoką su J. Ž. 1967 m. gruodžio 16 d. Santuoka nutraukta 2002 m birželio 19 d. (civ. byla Nr. 2-396-03-2000). T. y. minėti žemės sklypas ir automobilis įgyti kaip bendroji jungtinė sutuoktinių - palikėjo J. Ž. ir J. Ž. - nuosavybė. 2008 m. kovo 7 d. Kelmės rajono apylinkės teismo nutartimi (civ. byla Nr. 2-7-496/2008), buvusių sutuoktinių turtas padalintas, tačiau minėtas žemės sklypas ir transporto priemonė šia nutartimi nėra padalinti. Su pareiškėja G. Ž. J. Ž. susituokė 2002 m. rugpjūčio 14 d. J. Ž. 2007 m. kovo 26 d. surašė testamentą, kuriame nurodyta, kad visą jam priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, jis palieka savo sutuoktinei G. Ž.. J. Ž. mirė ( - ). 2014 m. kovo 6 d. pareiškėjai G. Ž. buvo išduotas liudijimas, kad ji priėmė palikimą. Pareiškėja kreipėsi į Kelmės rajono 2-ojo notaro biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, tačiau Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notaras A. A. 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu pareiškėjos prašymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į visą turtą po palikėjo – jos sutuoktinio J. Ž. mirties netenkino. Notaras nutarime nurodė, kad po palikėjo J. Ž. ankstesnės santuokos nutraukimo 2002-06-19, 2008-03-07 teismo nutartimi, kuria padalintas buvusių sutuoktinių sugyventas turtas, namų valdos 0,3000 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), ir transporto priemonė TOM 650 nepadalinti, nors palikėjo vardu įgyti iki santuokos nutraukimo. Nutraukus santuoką, turtas, kuris pagal šeimos teisės normas buvo priskirtinas bendrajai jungtinei nuosavybei ir jis nepadalijamas santuokos nutraukimo byloje, toliau valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl buvę sutuoktiniai yra laikomi bendrosios dalinės nuosavybės dalyviais, taigi daro išvadą, kad buvusi palikėjo J. Ž. sutuoktinė J. Ž. yra žemės sklypo ir transporto priemonės bendraturtė ir išdavus J. Ž. įpėdinei paveldėjimo teisės liudijimą į aptariamus objektus, galimai būtų pažeisti buvusios J. Ž. sutuoktinės J. Ž. interesai.

9Pagal Notariato įstatymo 1 straipsnį notarams suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-219/2011). Ši nuostata taikoma ir išduodant paveldėjimo teisės liudijimą (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-643/2013).

10Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, sutuoktinių turto, kuris įregistruotas iki 2000 m. CK įsigaliojimo, teisiniam statusui nustatyti yra aktualios CK 3.88 straipsnio l dalies l punkto ir SŠK 21 straipsnio 3 dalies nuostatos. Santuokoje įgyjamas turtas laikomas priklausančiu abiem sutuoktiniam, nors įforminamas vieno iš jų vardu (SŠK 21 straipsnio 3 dalis). Nutraukus santuoką, turto, kuris pagal šeimos teisės normas buvo priskirtinas bendrajai jungtinei nuosavybei, teisiniam režimui nebetaikomos šeimos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, t. y. tokiais atvejais, kai sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas nepadalijamas santuokos nutraukimo byloje, nutraukus santuoką, jis valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise, o buvę sutuoktiniai yra laikomi bendrosios dalinės nuosavybės dalyviais (CK 4.72, 4.73 straipsniai). Tokiu atveju buvę sutuoktiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą valdo, juo naudojasi ir disponuoja bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis, LAT nutartys Nr. 3K-3-369/2011, 3k-3-499/2007).

11Iš aptartų rašytinių įrodymų matyti, kad palikėjas J. Ž., miręs ( - ), būdamas susituokęs su pirmąja žmona J. Ž. (1967-12-16 – 2002-06-19) įsigijo 1993-12-29 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-2403 pagrindu žemės sklypą, esantį ( - ), o 1998 m. kovo 21 d. įsigijo transporto priemonę TOM 650, Vin Nr. ( - ). Nors šis turtas įregistruotas J. Ž. vardu, šis turtas įsigytas galiojant SŠK, todėl priklausė abiems sutuoktiniams - J. Ž. ir J. Ž.. 2000-11-20 dieną buvo priimtas sprendimas nutraukti J. Ž. ir J. Ž. santuoką. Pagal tuo metu galiojusias Santuokos ir šeimos kodekso, o taip pat ir 1964 m. redakcijos Civilinio proceso kodekso normas nutraukiant santuoką, nebuvo reikalaujama pasidalinti santuokoje įgytą turtą, tai ir nebuvo padaryta. 2002-06-19 buvo išduotas ištuokos liudijimas, t.y. po 2000 metų civilinio kodekso įsigaliojimo.

12Pareiškėja G. Ž. nurodo, kad pagal CK 3.129 str. reikalavimams dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, išskyrus nekilnojamuosius daiktus, padalinimo yra taikomas penkerių metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo to momento, kai sutuoktiniai pradėjo gyventi skyrium, o nekilnojamųjų daiktų padalijimui taikomas 10 metų ieškinio senaties terminas.

13Šis pareiškėjos aiškinimas nėra visiškai teisingas. CK 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad CK nustatyti ieškinio senaties terminai taikomi, jeigu ieškinio senaties terminas prasidėjo įsigaliojus šiam kodeksui, taip pat jei reikalavimams pareikšti ieškinio senaties terminai, numatyti pagal galiojusius įstatymus, nepasibaigė iki šio kodekso įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, kad J. Ž. ir J. Ž. ištuoka įregistruota įsigaliojus 2000 m. CK, tai šių buvusių sutuoktinių reikalavimams padalyti santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą turi būti taikomi CK nustatyti ieškinio senaties terminai. CK 3.129 straipsnyje įtvirtinta, kad reikalavimams dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, išskyrus nekilnojamuosius daiktus, padalijimo taikomas penkerių metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo to momento, kai sutuoktiniai pradėjo gyventi skyrium. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas šios normos aiškinimo ir taikymo klausimais, nurodė, kad reikalavimams dėl nekilnojamojo daikto, esančio sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, padalijimo ieškinio senatis netaikoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. R. v. S. R., bylos Nr. 3K-3-449/2003; 2006 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. K. G., bylos Nr. 3K-3-551/2006; 2008 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. G. v. Z. G., bylos Nr. 3K-3-292/2008).

14Notaro A. A. atsisakymas išduoti pareiškėjai G. Ž. paveldėjimo teisės liudijimą į namų valdos 0,3000 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), motyvuojant tuo, kad nutraukus santuoką ir nepadalinus šio sutuoktinių turto buvusi palikėjo sutuoktinė išliko nepadalyto turto bendraturtė, yra pagrįstas, todėl 2014-09-03 Kelmės 2-ojo notaro biuro notaro A. A. nutarimas atsisakyti atlikti notarinį veiksmą šioje dalyje yra pagrįstas ir teisėtas, o pareiškėjos G. Ž. skundas šioje dalyje atmestinas.

15Tačiau dėl atsisakymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į transporto priemonę Tom 650 notaras yra neteisus. Remiantis CK 3.129 str. nuo J. Ž. ir J. Ž. ištuokos įregistravimo 2002 metais yra praėję daug daugiau nei penkeri metai, visą šį laiką buvę sutuoktiniai gyveno atskirai, kitas sutuoktinių turtas buvo padalintas 2008 metais, J. Ž. nepareiškė reikalavimo padalinti šią transporto priemonę, ja nesinaudojo, todėl pripažįstama, kad yra pasibaigęs ieškinio senaties terminas dalinti šį turtą buvusiems sutuoktiniams. Dalyje dėl notaro A. A. atsisakymo išduoti pareiškėjai G. Ž. paveldėjimo teisės liudijimą į transporto priemonę Tom 650 skundas yra tenkintinas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 511-513 straipsniais, teismas

Nutarė

17Pareiškėjos G. Ž. skundą dėl Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notaro A. A. atsisakymo atlikti notarinį veiksmą (atsisakymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą) tenkinti iš dalies, panaikinti 2014-09-03 Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notaro A. A. nutarimo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą dalį dėl atsisakymo išduoti pareiškėjai G. Ž. paveldėjimo teisės liudijimą į transporto priemonę Tom 650.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai