Byla I-789-243/2013
Dėl 2013-04-10 įsakymo Nr. AD1-867 „Dėl leidimo egzempliorių vežti keleivius nustatytu maršrutu“ panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Eglės Kiaurakytės, Aušrelės Mažrimienės, dalyvaujant posėdžių sekretorei Ilonai Dumšienei, pareiškėjos E. N. individualios įmonės atstovui E. N., pareiškėjos UAB „Lenkora“ atstovui A. G. (A. G.), pareiškėjos UAB „Drongo“ atstovui R. D. (R.D.), pareiškėjų A. S. individualios įmonės, UAB „Drongo“, E. N. individualios įmonės, UAB „Lenkora“ atstovui advokatui Sigitui Čepui, atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovei Vilmai Marcinkevičienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų A. S. individualios įmonės, UAB „Drongo“, E. N. individualios įmonės, UAB „Lenkora“ skundą atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Devintoji banga“ dėl 2013-04-10 įsakymo Nr. AD1-867 „Dėl leidimo egzempliorių vežti keleivius nustatytu maršrutu“ panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjos A. S. individuali įmonė, UAB „Drongo“, E. N. individuali įmonė, UAB „Lenkora“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-10 įsakymą Nr. AD1-867 „Dėl leidimo egzempliorių vežti keleivius nustatytu maršrutu“, kuriuo panaikinti UAB „Devintoji banga“ išduoto leidimo Nr. 9/12-MT keturi egzemplioriai Nr. 3, 12, 14, 22 vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais. Skunde nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotu leidimu Nr. 9/12-MT UAB „Devintoji banga“ leista vežti keleivius Klaipėdos mieste maršrutu Nr. 9 „Miesto ligoninė – Vingio g. – Miesto ligoninė“ iki 2017-09-03. Leidimas išduotas 23 egzemplioriais, nes UAB „Devintoji banga“ nurodytą maršrutą privalo aptarnauti 23 transporto priemonėmis. Pareiškėjoms išduoti leidimo egzemplioriai Nr. 3, 12, 14, 22. Nurodo, jog pagal 2012-09-04 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Devintoji banga“ keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punktą nuo 2012-11-05 pagal bendradarbiavimo sutartis negali dirbti daugiau kaip pusė maršrutą aptarnaujančių transporto priemonių. Teigia, jog maršrutą aptarnaudavo būtent pagal bendradarbiavimo sutartis. Nurodo, kad UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdyba nutarė sudaryti bendradarbiavimo sutartis tik su kai kuriais akcininkais, o 2012-10-22 valdyba nutarė, kad įmonėms, su kuriomis nesudaromos bendradarbiavimo sutartys, iki 2012-10-26 suteikiama galimybė perkelti veiklą į UAB „Devintoji banga“, to nepadarius – iki 2012-10-29 privaloma grąžinti leidimus vežti keleivius. Nesutikdami su UAB „Devintoji banga“ valdybos sprendimais juos ir 2012-09-04 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Devintoji banga“ keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punktą ginčija Klaipėdos miesto apylinkės teisme. Pareiškėjų teigimu, teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė ginčijamų aktų galiojimą, todėl jos tęsė veiklą – vežė keleivius maršrutu Nr. 9. Pažymi, jog UAB „Drongo“ vadovui R. D. (R. D.) ir E. N. individualios įmonės savininkui E.N. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai už tai, kad jie vežė keleivius neturėdami leidimo, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-28 ir 2013-03-18 nutarimais administracinių teisės pažeidimų bylos nutrauktos nesant pažeidimų sudėties. Nurodo, jog 2013-03-21 laikraštyje „Klaipėda“ paskelbta, jog prarasti UAB „Devintoji banga“ priklausantys leidimai Nr. 3, 12, 14, 22 laikytini negaliojančiais, yra neteisinga informacija, nes leidimo egzempliorių originalus turi iki šiol. Argumentuoja, jog ginčijamu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-10 įsakymu Nr. AD1-867 nepagrįstai panaikinti senieji leidimo egzemplioriai ir 2013-04-11 įsakymu Nr. AD1-871 išduoti nauji, nes panaikintus leidimo egzempliorius pareiškėjos turi ir nėra jų praradusios (b.l. 5-9).

3Pareiškėjų atstovai skundą prašo patenkinti jame išdėstytų argumentų pagrindu.

4Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą prašo jį netenkinti. Argumentuoja, jog pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymo Nr. 3-62 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių (toliau Taisyklės) 21 punktą kompetentinga įstaiga (savivaldybės administracija) sudariusi su vežėju sutartį išduoda jam leidimą vežti keleivius sutartyje nurodytu maršrutu. Leidimų egzempliorių išduodama tiek, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti. Taisyklių 24 punkte nurodyta, jog leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui, išskyrus bendradarbiavimo atvejį pagal Taisyklių 31 punktą. Nurodo, jog pagal 2012-09-04 su UAB „Devintoji banga“ sudarytą keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartį Nr. J9-909 išdavė leidimą Nr. 9/12MT 23 egzemplioriais, nes UAB „Devintoji banga“ maršrutą turi aptarnauti 23 transporto priemonėmis. Argumentuoja, jog leidimas 23 egzemplioriais išduotas 2012-09-17, t.y. iki 2012-11-05, nuo kurios pagal bendradarbiavimo sutarties 3.21 punktą negali dirbti daugiau kaip pusė maršrutą aptarnaujančių transporto priemonių. Teigia, jog UAB „Devintoji banga“ nusprendus nebendradarbiauti su pareiškėjomis, jos privalėjo grąžinti leidimus, tačiau to nepadarė. Pažymi, jog civilinėje byloje Nr. 2-535-618/2013, kurioje pareiškėjos ginčija bendradarbiavimo sutarties 3.21 punktą ir UAB „Devintoji banga“ valdybos sprendimus, Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-294-265/2013 panaikinta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės taip pat argumentuoja, jog pagal Taisyklių 28 punktą praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. Teigia, jog UAB „Devintoji banga“ pateikė pagrįstą prašymą panaikinti pareiškėjų neteisėtai valdomus leidimo egzempliorius, todėl buvo priimtas ginčijamas įsakymas. Atsakovės teigimu, pareiškėjos praradimo sąvoką nepagrįstai susiaurina, nes šiuo atveju praradimas siejamas ne su žinojimu, kur yra daiktas, o su prarasta valdymo teise (b.l. 98-100).

5Atsakovės atstovė su skundo reikalavimais nesutinka ir skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą.

6Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Devintoji banga“ atsiliepimu su pareiškėjų skundu nesutinka ir siūlo jį atmesti kaip nepagrįstą. Argumentuoja, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagrįstai panaikino leidimo Nr. 9/12-MT vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais egzempliorius Nr. 3, 12, 14, 22, kuriuos turi ir negrąžina pareiškėjos. Nurodo, jog keleivių vežimo sutartis yra sudaryta ne su pareiškėjomis, o su UAB „Devintoji banga“ ir jai išduotas leidimas Nr. 9/12-MT, todėl pareiškėjos neteisėtai negrąžina leidimo egzempliorių. Teigia, jog pagal galiojančią 2012-09-04 sutartį su Savivaldybės administracija dėl keleivių vežimo turi būti sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys. Pabrėžia, kad su pareiškėjomis UAB „Devintoji banga“ bendradarbiavimo sutarčių nesudarė (b.l. 117-119).

7Teisėjų kolegija konstatuoja:

8nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-10 įsakymo Nr. AD1-867 „Dėl leidimo egzempliorių vežti keleivius nustatytu maršrutu“, kuriuo panaikinti UAB „Devintoji banga“ išduoto leidimo N. 9/12-MT keturi egzemplioriai Nr. 3, 12, 14, 22 vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais teisėtumo ir pagrįstumo (b.l. 102).

9Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymu Nr. 3-62 (2009-06-11 įsakymo Nr. 3-256 redakcija) patvirtintos Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo sąlygas, reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę už šių taisyklių reikalavimų nevykdymą ir yra privalomos savivaldybių institucijoms bei jų įgaliotoms įstaigoms, (...) vežėjams, autobusų ekipažams bei asmenims, kontroliuojantiems keleivinį kelių transportą (Taisyklių 1 ir 2 punktai). Pagal Taisyklių 21 punktą kompetentinga įstaiga, sudariusi su vežėju sutartį, šiam vežėjui išduoda leidimą (-us) vežti keleivius sutartyje nurodytu maršrutu. Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

10Iš pareiškėjų skundo turinio, paaiškinimų ir bylos medžiagos matyti, jog turi panaikintus leidimo egzempliorius ir jų pagrindu siekia toliau vykdyti keleivių vežimo veiklą Klaipėdos mieste maršrutu Nr. 9. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir UAB „Devintoji banga“ 2012-09-04 sudarė Keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartį Nr. J9-909, pagal kurią vežėjas (UAB „Devintoji banga“) įsipareigoja teikti savivaldybei keleivių vežimo maršrutiniais taksi paslaugas nustatytu maršrutu Nr. 9 (Miesto ligoninė – Vingio g. – Miesto ligoninė) (b.l. 109-114). UAB „Devintoji banga“ 2012-09-17 išduoti leidimo Nr. 9/12MT 23 egzemplioriai, nes pagal sutartį UAB „Devintoji banga“ maršrutą turi aptarnauti 23 transporto priemonėmis. Pagal 2012-09-04 Keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punktą vežėjas įsipareigojo, jog nuo 2012-11-05 pagal bendradarbiavimo sutartis negali dirbti daugiau kaip pusė maršrutą aptarnaujančių transporto priemonių. UAB „Devintoji banga“ valdyba 2012-10-06 posėdyje nusprendė, jog bendradarbiavimo sutartys bus sudarytos su UAB „Samvik“, IĮ „Priapas“, IĮ „Tamas“, G. T. IĮ, I. Š. IĮ, UAB „Vežesta“, UAB „Gveža“, IĮ „Klaipėdos ekspedicija“ bei UAB „Eutagra“ (b.l. 15-16), o 2012-10-22 posėdyje valdyba nusprendė, jog įmonėms, su kuriomis nutarta nesudaryti bendradarbiavimo sutarčių, iki 2012-10-26 suteikiama galimybė perkelti veiklą į UAB „Devintoji banga“, to nepadarius jos iki 2012-10-29 privalo grąžinti UAB „Devintoji banga“ direktoriui leidimus vežti keleivius (b.l. 17). Byloje nekyla ginčo dėl faktinės aplinkybės, jog leidimo Nr. 9/12-MT keturi egzemplioriai Nr. 3, 12, 14, 22 išduoti A. S. individualiai įmonei, UAB „Drongo“, E. N. individualiai įmonei ir UAB „Lenkora“, kurios maršrutą aptarnaudavo pagal bendradarbiavimo sutartis su UAB „Devintoji banga“ (Taisyklių 31 punktas) ir su kuriomis bendradarbiavimo sutartys nepratęstos ir naujos nesudarytos. Taip pat nekyla ginčo dėl faktinės aplinkybės, jog pareiškėjos negrąžino UAB „Devintoji banga“ leidimo Nr. 9/12-MT keturių egzempliorių Nr. 3, 12, 14, 22. Pareiškėjos pačios skunde nurodo aplinkybę, jog leidimų negrąžino. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Devintoji banga“ 2012-11-16 raštu pareikalavo iki 2012-11-20 grąžinti jai šiuos leidimo egzempliorius ir 2012-11-23 kreipėsi į VŠĮ Klaipėdos keleivinis transportas išdėstydama situaciją ir prašydama išreikalauti leidimus iš pareiškėjų (b.l. 104, 105). Pareiškėjos atsisakė leidimus grąžinti. Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog Taisyklių požiūriu būtent UAB „Devintoji banga“ yra vežėjas, kuriai išduotas leidimas vežti keleivius. Tai, kad pareiškėjos turi UAB „Devintoji banga“ akcijų, nagrinėjamoje administracinėje byloje nekeičia teisinio vertinimo (b.l. 49-57).

11Iš bylos duomenų ir informacinės teismų sistemos Liteko duomenų matyti, jog Klaipėdos miesto apylinkės teisme (proceso Nr. 06-3-12127-2012-9) yra nagrinėjama civilinė byla dėl UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto, UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 ir 2012-10-22 valdybos posėdžių nutarimų galiojimo ir UAB „Devintoji banga“ įpareigojimo toliau tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas tarp atsakovų UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punkto galiojimas ir atsakovo UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06 valdybos posėdžio nutarimų galiojimas ir UAB „Devintoji banga“ įpareigota tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais. Teismo 2012-11-08 nutartimi panaikintas UAB „Devintoji banga“ įpareigojimas tęsti bendradarbiavimo sutartis aptarnauti maršrutą Nr. 9 su visais esamais vežėjais, kurios galiojo iki 2012-09-02 (b.l. 18-20). Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-351-513/2013 taip pat konstatuota, jog teismas neturi teisės įpareigoti atsakovą UAB „Devintoji banga“ sudaryti bendradarbiavimo sutartis, todėl nėra teisinio pagrindo taikyti tokią laikinąją apsaugos priemonę ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-08 nutartis palikta nepakeista (b.l. 24-28). Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-294-265/2013 panaikinta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartis ir visos ja pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (b.l. 83-84). Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės neturi įtakos nagrinėjamos administracinės bylos aplinkybių teisiniam vertinimui. Konstatuotina, jog pareiškėjos nepagrįstai apribojo UAB „Devintoji banga“ teisę valdyti ir disponuoti išduoto leidimo Nr. 9/12-MT keturiais egzemplioriais Nr. 3, 12, 14, 22, todėl UAB „Devintoji banga“ ir atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagrįstai vertino situaciją kaip leidimo praradimą. Pripažintini pagrįstais atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentai, jog šiuo atveju praradimo sąvoka apima ne tik žinojimą, kur yra daiktas, bet ir prarastą jo valdymo teisę. Pagal Taisyklių 28 punktą praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. Tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 2013-03-14 pateikė prašymą panaikinti leidimo Nr. 9/12-MT egzempliorius Nr. 3, 12, 14, 22 nurodydamas, jog pareiškėjos negrąžina joms pasirašytinai išduotų leidimų (b.l. 103). Teismo vertinimu, atsakovė, vadovaudamasi Taisyklių 28 punktu, pagrįstai panaikino šiuos leidimo egzempliorius (b.l. 102). Ginčijamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl panaikinti jį skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,

Nutarė

13atmesti pareiškėjų A. S. individualios įmonės, UAB „Drongo“, E. N. individualios įmonės, UAB „Lenkora“ skundą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-10 įsakymo Nr. AD1-867 „Dėl leidimo egzempliorių vežti keleivius nustatytu maršrutu“ panaikinimo.

14Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai