Byla e2-30704-871/2017
Dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu it jų modifikavimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „RS Logistic“ ieškinį atsakovui UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu it jų modifikavimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) pripažinti lizingo sutarčių Nr. 201508F-542, 201508F-544, 201508F-545, 201508F-547, 201509F-637 vienašališką nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu ab initio; 2) pakeisti lizingo sutartis 201508F-542, 2015-08F-544, 201508F-545, 201508F-547, 201509-637 tokiu būdu: atidėti ieškovui lizingo turto išpirkimo įmokų mokėjimą 6 mėnesių terminui, t.y. laikotarpiui nuo 2017-03-01 iki 2017-09-01, paliekant pareigą ieškovui mokėti tik palūkanas; susidariusį įsiskolinimą už atidėtas ir nesumokėtas 6 mėnesių dydžio turto išpirkimo įmokas leisti ieškovui sumokėti per 6 mėnesių terminą, skaičiuojant nuo lizingo sutarčių mokėjimo grafikuose nurodytos paskutinės įmokos sumos; 3) priteisti ieškovui iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „RS Logistic“ ir atsakovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ sudarė 5 lizingo sutartis: 1) 2015-08-05 lizingo sutartį Nr. 201508F-542, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką MAN TGX 18.440; 2) 2015-08-05 lizingo sutartį Nr. 201508F-544, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką MAN TGX 18.440; 3) 2015-08-05 lizingo sutartį Nr. 201508F-545, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką Krone SDP27; 4) 2015-08-05 lizingo sutartį Nr. 201508F-547, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką Krone SDP27; 5) 2015-09-10 lizingo sutartį Nr. 201509F-637, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką MB Spreinter 316CDI. Ieškovas nuo 2017 m. pradžios dėl įvairių nusižengimų ir kitų priežasčių privalėjo atleisti iš darbo vairuotojus, kurie atlikdavo darbo funkcijas naudojantis ieškovo lizinguojamais vilkikais, todėl daugiau nei tris mėnesius ieškovas negalėjo įprastais ir iš anksto suplanuotais mastais vykdyti savo veiklos bei generuoti iš anksto numatytų gauti pajamų. Dėl šios priežasties lizingo įmokos atsakovui 2017-03 ir 2017-04 buvo dengiamos dalinai. Ieškovas vidinės krizės laikotarpiu siekdamas stabilizuoti finansinius rodiklius tęsiant įmonės veik bei bent dalinai vykdyti įsipareigojimus atsakovui, teikė prašymus dėl pradelstų 2017 m. kovo balandžio įmokų: 1) 2017-04-25 prašė leisti sumokėti vėluojamas įmokas kartu su einamosiomis p 2017 m. gegužės ir birželio mėnesius; 2) 2017-05-30 prašė leisti atidėti lizingo įmok mokėjimą 6 mėnesiams ieškovui dengiant tik palūkanas. Nepaisant to, atsakovas kategoriškai atsisakė bendradarbiauti dar 2017-04-18 pateikiant pranešimą dėl lizingo sutarčių nutraukimo. Atsakovas šiame pranešime nurodė, kad ieškovąs 2017-05-11 yra skolingas 6 008,85 Eur. Net ir po atsakovo pranešimo apie lizingo sutarčių nutraukimą ieškovas toliau pervesdavo stambias pinigų sumas dengiant įsiskolinimus bei susirašinėjo elektroniniais laiškais, prašant 1) pratęsti sutartis 3 arba 6 mėnesiams bei 2) sudaryti galimybes susitikti su atsakovo direktoriumi ir aptarti susiklosčiusią situaciją. Ieškovas laiko, kad 2017-04-18 pranešimas dėl Lizingo sutarčių nutraukimo yra neteisėtas, todėl naikintinas ir lizingo sutarčių nutraukimas pripažintinas neteisėtu. Atsakovas nutraukdamas Lizingo sutartis nesilaikė CK 6.574 str. numatytos lizingo sutarčių nutraukimo tvarkos, kadangi Ieškovui nesuteikė jokio papildomo termino pašalinti galimą Lizingo sutarčių pažeidimą. Atsakovo 2017-04-18 pranešime dėl sutarčių nutraukimo nurodoma, kad vadovaujantis Lizingo sutarčių 12.2.4 p. Atsakovas vienašališkai nuo 2017-04-25 nutraukia visas Lizingo sutartis. CK 6.574 str. nustatyta, kad kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma; jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kasacinio Teismo yra išaiškinta, kad sprendžiant, ar vienašalis sutarties nutraukimas yra teisėtas, be sutarties nutraukimo pagrindų egzistavimo, svarbu taip pat nustatyti, ar sutartis nutraukta nustatyta tvarka. Lizingo sutarties šalių susitarimas negali prieštarauti nurodytai CK 6.574 str. nuostatai. Lizingo sutarčių 12.3 p. numatyta, kad „Apie vienašališkų sutarties nutraukimų Lizingo davėjas praneša Klientui raštu. Sutartis (Lizingo davėjo nuožiūra - taip pat ir visos kitos su Klientu sudarytos sutartys) laikoma nutraukta nuo pranešime apie Sutarties nutraukimų nurodytos datos, bet ne ankščiau nei po 7 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos". Kitaip sakant, Lizingo sutartyse nėra numatyta jokio pranešimo apie sutarties pažeidimą, kuriame būtų reikalaujama pašalinti daromą pažeidimą ir nustatomas terminas, 2) numatoma teisė Lizingo davėjui pranešime dėl sutarties nutraukimo paskirti terminą po kurio bus laikoma, jog sutartis yra nutraukta, tačiau toks terminas nėra ilgesnis kaip 7 dienos, skaičiuojant nuo pranešimo išsiuntimo dienos (t. y. galima situacija, kuomet paskiriamas trumpesnis nei 7 dienų terminas iki sutarties nutraukimo ir toks pranešimas siunčiant registruotu paštu gaunamas sutarties nutraukimo dieną arba jau po sutarties nutraukimo dienos), todėl toks itin trumpas terminas negali būti laikomas protingu terminu Lizingo sutarčių galimiems pažeidimams pašalinti. Lizingo sutarčių 12.2 p. numatyta, kad „Lizingo davėjas turi teisę vienašališkai (ne teismine tvarka) nutraukti Sutartį, jei yra bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų, kuri kiekviena laikoma esminiu pažeidimu", o 12.2.4 „Klientas per 30 kalendorinių dienų nuo remiantis Sutartimi nustatytos mokėjimo datos nesumoka (arba sumoka tik iš dalies) bet kokių pagal Sutartį jam tenkančių mokėjimų, įskaitant ir baudas bei delspinigius". Kitaip sakant, Atsakovas Lizingo sutartyse įtraukė standartinę sąlygą, jog Atsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Lizingo sutartis, dėl esminio pažeidimo, kuomet Ieškovas neapmoka mokėtinų įmokų įskaitant bet kokius mokėjimus pagal sutartį ne ankščiau kaip po 30 kalendoriniu dienų. Atsakovo pateiktame mokėjimo grafike nurodoma, kad pirmųjų neapmokėtų sąskaitų apmokėjimo terminas buvo 2017-03-25, tai reikštų, jog Atsakovas galėtų laikyti, jog yra daromas esminis sutarties pažeidimas tik 2017-04-25 negavęs 2017-03-25 sąskaitų apmokėjimo. Nepaisant to, Atsakovo pranešimas dėl sutarties nutraukimo yra 2017-04-18 dienos, kuriame nurodoma, kad Lizingo sutartys bus nutrauktos nuo 2017-04-25. Tačiau atsakovo pranešimo dėl sutarčių nutraukimo momentu (2017-04-18) nuo 2017-03-25 (termino apmokėti Atsakovo išrašytai sąskaitai) buvo praėję tik 24 dienos, o ne 30 dienų, kaip yra numatyta Lizingo sutartyse. Vadovaujantis Lizingo sutarčių nuostatomis, Ieškovas jokio esminio pažeidimo 2017-04-18 dienai nedarė, kadangi nuo seniausios neapmokėtos sąskaitos nebuvo praėję 30 dienų. Atsakovas, parengęs Lizingo sutarčių sąlygas, pats nesilaikė jose numatytų sąlygų. Atsakovas pateikė pranešimą dėl Lizingo sutarčių nutraukimo nesilaikant Lizingo sutarčių 12.2.4 p. numatytos sąlygos, t. y. praėjus tik 24 dienos (kuomet Ieškovas nedarė jokio esminio Lizingo sutarčių pažeidimo), o ne 30 dienų ir nustatant, jog 2017-04-25 Lizingo sutartys bus laikomos nutrauktomis (t. y. nurodant dieną, kurią tik galėtų prasidėti esminio sutarties pažeidimo darymas), kas sudaro atskirą pagrindą Atsakovo vienašališką Lizingo sutarčių nutraukimą pripažinti neteisėtu. Įvertinus Atsakovo finansuotas sumas lizingo objektams įsigyti, išmokėtą sumą, neapmokėtų sąskaitų sumą, ieškovo veiksmus nuolat dengiant įmokas, priežastis dėl kurių Ieškovas uždelsė mokėjimus ir pastangas bendradarbiauti bei remiantis teismų suformuota praktika nagrinėjamais klausimais. Ieškovas nedarė esminio Lizingo sutarčių pažeidimo. Teismų praktikoje išaiškinta, jog „lizingo sutarties atveju lizingo davėjui leidžiama vienašališkai nutraukti sutartį tik tada, kai sutarties pažeidimas yra esminis ir tik CK 6.574 straipsnyje nustatyta tvarka. Ieškovo pradelsta mokėti suma buvo itin maža prisiimtų įsipareigojimų kontekste, todėl remiantis teismų praktika, tokios skolos nesumokėjimas laiku gali būti laikomas tik formaliu pažeidimu, tačiau ne esminiu, sudarančiu pagrindą nutraukti Lizingo sutartis (6.574 str.).Analizuojant Atsakovo suformuotus duomenis apie Ieškovo įsipareigojimus ir jų vykdymą, akivaizdu, jog bendra lizinguoto turto vertė yra lygi 295 815 Eur; atsakovo finansuota suma įsigyjant lizinguotą turtą yra lygi 233 870,50 Eur (kas sudaro 79 % visos lizinguoto turto vertės); Ieškovo neapmokėtos sąskaitos, likusi neišmokėta lizinguoto turto vertė įskaitant visas kitas mokėtinas sumas yra lygi 144 704,02 (kas sudaro 49 % visos lizinguoto turto vertės); Ieškovo preliminariais skaičiavimais atsižvelgiant į Lizingo sutartyse numatytus grafikus Atsakovui grąžinant finansuotą sumą ir mokant palūkanas bus sumokėta 315 265,94 Eur (kas yra 19 450,94 Eur daugiau nei visa lizinguoto turto vertė ir 81 395,44 Eur daugiau nei Atsakovo finansuota suma); Ieškovo vėluojama sumokėti suma pagal pradelstas sąskaitas įskaitant ir kitas mokėtinas sumas yra 6 008,85 Eur (kas sudaro 4,15% neišmokėtos lizinguoto turto vertės įskaitant visas kitas mokėtinas sumas, 2,56% Atsakovo finansuotos sumos ir 1,9% lizingo sutarčių visiško įvykdymo atveju Atsakovui sumokėtos sumos). Ieškovas nuolat dengė Atsakovo išrašomas sąskaitas. 2017-04 mėn. buvo padengta daugiau nei pusė mokėtinos mėnesinės sumos, o 2017 05 buvo sumokėta beveik dviguba suma nei mokėtina mėnesinė įmoka. Pabrėžtina, jog Atsakovo pateiktoje informacijoje apie Ieškovo įsipareigojimus ir jų vykdymą, nurodoma jog buvo priskaičiuoti 3 804,05 Eur delspinigiai. Ieškovas nekelia klausimo dėl tokių delspinigių skaičiavimo pagrįstumo, tačiau pažymi, jog šie delspinigiai buvo sumokėti. Ieškovas negalėjo mokėti lizingo įmokų dėl objektyvių priežasčių - Ieškovas dėl nusižengimo nuo 2017 m. pradžios atleido 6 vairuotojus, kurie generavo pajamas valdydami Atsakovo lizinguojamą turtą, todėl Ieškovas negavo iš anksto suplanuotų pajamų. Būtent dėl šios priežasties ir susidarė pradelsti mokėjimai, apie ką Atsakovas ne kartą buvo informuotas. Ieškovas nuolat dalinai dengė lizingo įmokas ir dėjo maksimalias pastangas išsaugoti sutarčių galiojimą, kuomet Atsakovas kategoriškai atsisakė bendradarbiauti. Ištikus laikiniems finansiniams sunkumams, kuomet dėl už nusižengimus atleistų darbuotojų Ieškovo lizinguoti vilkikai stovėjo garaže nenaudojami ir negalėjo generuoti pajamų. Ieškovas daugybę kartų kreipėsi į Atsakovą 1) prašant pratęsti Lizingo sutartis 2) prašant atidėti mokėjimą leidžiant mokėti tik palūkanas. 3) prašant leisti pradelstą sumą kartu su einamosiomis įmokomis sumokėti per 2017-05 - 2017-06 mėnesius (4) prašant susitikti su Atsakovo direktoriumi ir skubiai aptarti susiklosčiusią situaciją, derėtis dėl tolimesnių Lizingo sutarčių vykdymo sąlygų. Nepaisant to, Atsakovas atsisakė vesti bet kokias derybas dėl tolimesnio Lizingo sutarčių vykdymo, sutinkant su kuriuo nors Ieškovo siūlytu variantu ar siūlant savo problemos sprendimo būdą. Ieškovas Lizingo sutartyse numatytų mokėjimų 2017-03 - 2017-09 mėnesiais negali pilnai j vykdyt i ištikusios vidinės krizės įmonėje. Kadangi darbuotojų atleidimas turėjo reikšmės. Ieškovo finansiniams rodikliams (t. y. sukėlė reikšmingas pasekmes). Ieškovas šiuo metu dirbdamas maksimaliu pajėgumu deda pastangas eliminuoti bet kokius vidinės krizės padarinius. Atsižvelgiant į tai, Ieškovas prašo pakeisti Lizingo sutartis atidedant lizingo įmokų mokėjimą 6 mėnesių terminui, leisti laikotarpiui nuo 2017-03-01 iki 2017-09-01, vykdant įsipareigojimus pagal Lizingo sutartimis nustatytą įmokų ir palūkanų mokėjimo grafiką mokėti tik palūkanas, nemokant kredito dalies. CK 6.204 str. 2 d. numatyta, kad sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės mažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: 1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; 2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; 3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; 4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Šioje byloje egzistuoja visos minėtos sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kadangi: 1) Lizingo sutartys buvo sudarytos 2015-08-05 - 2015-09-10, laikotarpyje, o Ieškovo įmonėje dirbę vilkikų darbuotojai atleisti 2017 m. pradžioje (t. y. aplinkybės, iš esmės pakeitusios sutartinių prievolių pusiausvyrą atsirado po Lizingo sutarčių sudarymo); 2) Ieškovas iš anksto negalėjo numatyti, kad Ieškovo priimti 6 vairuotojai padarysi nusižengimus dėl ko Ieškovas bus priverstas juos atleisti, priešingu atveju Ieškovas nebūtų šių darbuotojų įdarbinęs; Ieškovas negalėjo kontroliuoti 6 vairuotojų elgesio ir negali atsakyti už padarytus nusižengimus prieš Atsakovą; Ieškovas sudarydamas Lizingo sutartis negalėjo teikti pasiūlymus Atsakovui, jog įtrauktos sąlygos, susijusios su Ieškovo darbuotojų drausme, nes tokių ateityje atsirasią aplinkybių negalėjo žinoti. CK 6.204 str. 3 d. numatyta, kad kai sutarties įvykdymas sudėtingesnis, nukentėjusi sutarties šalis i teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti. Šis prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Ieškovas sužinojęs apie vairuotojų nusižengimus ir krintančius finansinius rodiklius dėl to, lizinguotas turtas stovi nenaudojamas ir negali generuoti pajamų, nedelsiant daugybę kartų kreipėsi Atsakovą prašant pakeisti Lizingo sutartyse numatytą mokėjimo grafiką ir pratęsti Lizingo sutana vykdymo terminą. Pastebėtina, jog Ieškovas teikdamas prašymas J mokėjimo termino pratęsimo nebuvo nutraukęs įmokų pagal Lizingo sutartis mokėjimo. Priešinga per mėnesį padarydavo ne vieną, o kelis mokėjimo pavedimus, kartais net ženkliai viršinant mokėtiną sumą pagal Lizingo sutarties grafiką (pavyzdžiui, gegužės mėnesį).Bet kuriuo atveju, šiuo metu Ieškovo finansinė situacija yra stabilizuota, kadangi buvo priimti nauji vairuotojai, tačiau vis dar šalinami vidinės krizės padariniai. Atsižvelgiant į esamą situaciją, ir Ieškovo patirtus nesklandumus bei pastangas pašalinti bet kokius tokių nesklandumų sukeltus padarinius, Ieškovas prašo pratęsti Lizingo sutarčių vykdymo terminą.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-08-05 Ieškovas ir Atsakovas sudarė Lizingo sutartį Nr. 201508F-544 (toliau vadina Lizingo sutartis Nr. 1). Lizingo sutartimi Nr. 1 Ieškovas įsipareigojo mokėti Atsakovui mėnesines lizingo įmokos už lizinguojamą turtą - Vilkiką MAN TGX 18.440 (identifikacinis numeris - WMA06XZZ7GP070012), 2015 gamybos (toliau vadinama - Turtas Nr. 1). Atsakovas perdavė Turtą Nr. 1 Ieškovui valdyti ir naudotis sutartyje Nr. 1 nustatyta tvarka ir įsipareigojo Ieškovui įvykdžius visas Lizingo sutarties Nr. 1 sąlygas perduoti Turtą Nr. 1 Ieškovo nuosavybėn. 2015-08-05 Ieškovas ir Atsakovas sudarė Lizingo sutartį Nr. 201508F-545 (toliau vadina Lizingo sutartis Nr. 2). Lizingo sutartimi Nr. 2 Ieškovas įsipareigojo mokėti Atsakovui mėnesines lizingo įmokos už lizinguojamą turtą - Krone SDP27 (identifikacinis numeris - VVKESD000000681874), 2015 m. (toliau vadinama - Turtas Nr. 2). Atsakovas perdavė Turtą Nr. 2 Ieškovui valdyti ir naudotis Lizingo sutartyje Nr. 2 nustatyta tvarka ir įsipareigojo Ieškovui įvykdžius visas Lizingo sutarties Nr. 2 sąlygas perleisti Turtą Ieškovo nuosavybėn. 2015-08-05 Ieškovas ir Atsakovas sudarė Lizingo sutartį Nr. 201508F-547 (toliau vadina Lizingo sutartis Nr. 3). Lizingo sutartimi Nr. 3 Ieškovas įsipareigojo mokėti Atsakovui mėnesines lizingo įmokas už lizinguojamą turtą - Krone SDP27 (identifikacinis numeris - VVKESD000000681875), 2015 m. gani (toliau vadinama - Turtas Nr. 3). Atsakovas perdavė Turtą Nr. 3 Ieškovui valdyti ir naudotis Lizingo sutartyje Nr. 3 nustatyta tvarka ir įsipareigojo Ieškovui įvykdžius visas Lizingo sutarties Nr. 3 sąlygas perleisti Turtą Ieškovo nuosavybėn. 2015-08-05 Ieškovas ir Atsakovas sudarė Lizingo sutartį Nr. 201508F-542 (toliau vadinama Lizingo sutartis Nr. 4). Lizingo sutartimi Nr. 4 Ieškovas įsipareigojo mokėti Atsakovui mėnesines lizingo įmokas už lizinguojamą turtą - MAN TGX 18.440 (identifikacinis numeris - WMA06XZZ2GP070001), 2015 m. gan (toliau vadinama - Turtas Nr.4). Atsakovas perdavė Turtą Nr. 4 Ieškovui valdyti ir naudotis Lizingo sutartyse Nr. 4 nustatyta tvarka ir įsipareigojo Ieškovui įvykdžius visas Lizingo sutarties Nr. 4 sąlygas perleisti Turtą' Ieškovo nuosavybėn. 2015-09-10 Ieškovas ir Atsakovas sudarė Lizingo sutartį Nr. 201509F-637 (toliau vadinas Lizingo sutartis Nr. 5). Lizingo sutartimi Nr. 5 Ieškovas įsipareigojo mokėti Atsakovui mėnesines lizingo įmokas už lizinguojamą turtą - MB Spreinter 316CDI (identifikacinis numeris - VVDB9067351P189140), 2015 gamybos Atsakovas perdavė Turtą Nr. 5 ieškovui valdyti ir naudotis sutartyje nustatyta tvarka ir įsipareigojo Ieškovui įvykdžius visas Lizingo sutarties Nr. 5 sąlygas Turtą Nr. 5 Ieškovo nuosavybėn. Ieškovas netinkamai vykdė savo prievoles pagal Lizingo sutartis Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 (Dėl šios priežasties Atsakovas 2017-04-25 nutraukė La sutartis bei pareikalavimo grąžinti lizinguojamą Turtą Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 Ieškovo skola Atsakovui pagal Lizingo sutartis 2017-04-25 buvo 151.558,05 EUR, iš jų: 138.695,20 EUR - lizinguojamo turto likutinė vertė; 12.476,83 EUR pradelsti mokėjimai; 386,02 EUR delspinigiai už pradelstus mokėjimus. nutraukimo teisėtumui konstatuoti nėra reikšmingi CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti esminio s pažeidimo požymiai. Lizingo sutarčių 12.2.4 punkte nustatyta, jog Lizingo davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu klientas per 30 kalendorinių dienų nuo remiantis sutartimi nustatyto mokėjimo datos nesumoka (arba sumoka tik iš dalies) bet kokių pagal sutartį jam tenkančių mokesčių įskaitant ir baudas ir delspinigius. Atsakovo nuomone, esant įstatyme ar sutartyje nustatytam pagrindui Atsakovas turėjo teisę pasirinkti savo pažeistų teisių gynimo būdą - vienašalį sutarties nutraukimą, konkrečiu atveju nustatyta tvarka ir padarė. Pagal Lizingo sutarčių 12.4 punktą Ieškovas turėjo galimybę iki sutarčių nutraukimo pašalinti sutarčių nutraukimo pagrindu buvusį pažeidimą, tačiau to nepadarė. Tokiu atveju, Atsakovui Lizingo sutartys būtų likusios galioti. Atsakovo nuomone, šiuo atveju Atsakovo atliktas vienašališkas Lizingo sutarčių nutraukimas neteisėtu galėtų būti pripažintas tik tuo atveju, jei Ieškovas būtų padengęs pranešime nurodytus įsiskolinimus per Lizingo sutartyse numatytus terminus. Atkreiptinas dėmesys i tai, jog ginčo atveju Ieškovas neginčija Lizingo sutarčių privalomumo, vadinasi, Ieškovas laisva valia sudarė šias sutartis ir prisiėmė atitinkamus įsipareigojimus, kurie šalims turi įstatymo galia (CK 6.189 str. 1 d.). Remiantis CK 6.204 str. 2 d., aplinkybės gali būti pripažintos varžančiomis sutarties vykdymą ne tik iš esmės apsunkina padėti, bet ir atitinka keturis kriterijus: 1) atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; 2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; 3) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Kasacinis teismas laikosi teisės aiškinimo taisyklės, jog būtina nustatyti, jog egzistuoja visos CK 6.204 str. 2 d. nurodytos sąlygos, priešingu atveju neatsiranda pagrindo taikyti CK 6.204 str. 3 d. nurodytu sutarties pakeitimo būdu. Ieškovas kaip aplinkybe 6.204 str. taikymui ginčo byloje remiasi nurodydamas, jog 2017 m. pradžioje jo įmonėje dirbę 6 vilkikų darbuotojai buvo atleisti. Tiek esminis vykdymo išlaidų padidėjimas, tiek esminis vykdymo vertės sumažėjimas (CK 6.204 str. 2 d.) turi būti pagrindžiami objektyviais kriterijais, patvirtinančiais, kad atitinkamas pasikeitimas tikrai įvyko. Šalis, kuri prašo keisti sutarties sąlygą, turi pateikti įrodymų, pagrindžiančių, kaip jos nurodytos aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą. Ieškovas ieškinyje nepateikė patvirtinančiu įrodymu, kad tam tikru aplinkybių atsiradimas buvo pagrindinis veiksnys, sąlygojęs Ieškovo finansinės padėties pablogėjimą, ir kad šis pablogėjimas buvo toks išskirtinis ir taip apsunkino Lizingo sutarčių vykdymą. Vertinant asmens finansinės padėties pokyčius turi būti atsižvelgiama į du aspektus: (i) finansinės padėties pablogėjimo mastą, išskirtinumą; ir (ii) tai, kaip konkrečios sutarties atžvilgiu pasireiškė šis pablogėjimas. Jau minėta, kad siekiant taikyti 6.204 str., šiuo institutu besiremiantį šalis privalo įrodyti, jog jos padėtis iš esmės pasunkėjo, t. y. iš esmės buvo suvaržytas prievolių vykdymas. Vertinant pablogėjimo pasireiškimo formas, Lietuvos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad esminiu sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimu laikytinos aplinkybės, kai arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas. Pažymėtina, kad tiek esminis vykdymo išlaidų padidėjimas, tiek esminis vykdymo vertės sumažėjimas turi būti pagrindžiami objektyviais kriterijais, patvirtinančiais, kad atitinkamas pasikeitimas tikrai įvyko. Ieškovas neginčija, jog Atsakovas tinkamai įvykdė savo prievoles pagal Lizingo sutartis (Sudarė Lizingo sutartis bei perdavė nustatyta tvarka Turtus Ieškovui), todėl konstatuotina, jog Ieškovas gavo tai, ko tikėjosi iš Lizingo sutarčių sudarymo. Atkreiptinas dėmesys, jog Lizingo sutartyse nustatytas skolos gražinimo terminas yra viena esminiu sąlygų, kurios tinkamas vykdymas įprastai yra laikomas kertiniu skolininko įsipareigojimų kreditoriui elementu. Prisiimdamas prievoles, kiekvienas ūkinėje komercinėje sferoje veikiantis subjektas privalo atitinkamai įvertinti savo galimybes prisiimamus įsipareigojimus įvykdyti tinkamai ir laiku. Taigi, ginčo atveju, būtent atsakovas yra ta šalis, kuri negauna to, ko tikėjosi iš Lizingo sutarties; tinkamo ir savalaikio skolininko prievolių įvykdymo. Minėta, jog Atsakovui liko neįvykdytos prievolės Lizingo sutartis. Ieškovo skola Atsakovui pagal Lizingo sutartis 2017-04-25 buvo 151 558,05 EUR. Atsakovo nuomone, pateikiamu Ieškiniu siekiama įpareigoti teismo sprendimo būdu prieš jos valia pakeisti sutarties sąlygas išimtinai ieškovo naudai. CK 6.204 str. 3 d. numato, jog kai sutarties įvykdymas sudėtingesnis, nukentėjusi sutarties: turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti. Šis prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj po sutarties įvykdymo suvaržymo. Atsakovas Ieškovo pateiktus prašymą nenutraukti sutarčių gavo jau po sutarčių nutraukimo. Atsakovo pateiktas elektroninis susirašinėjimas, priešingai nei teigia ieškovas patvirtina, jog Atsakovas neatsisakė bendradarbiauti. Ieškovas buvo susitikęs su Atsakovo vadovu ir jam buvo suteiktas mėnesio terminas įsiskolinimui padengti. Tačiau Ieškovas ne tik kad nepadengė įsiskolinimo, tačiau iškarto teismui pateikė šį Ieškinį. Vienas iš būtinu kriterijų CK 6.204 str. taikymui ginčo atveju yra reikalavimas, kad šalis, siet pasinaudoti rebus sic stantibus institutu, įrodytų, jog nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos: Kaip yra pažymėta teismų praktikoje, toks rizikos prisiėmimas nebūtinai turi būti aiškiai išreikštas, jis gali būti ir numanomas. Ieškovas, reikšdamas Ieškinyje numatytus reikalavimus, piktnaudžiauja savo teisėmis ir bar jo kaltės atsiradusias neigiamas pasekmes perkelti Atsakovui. Atsakovui yra visiškai nesuprantama, priežastys trukdė Ieškovui nusisamdyti naujus darbuotojus. Atsakovo nuomone yra akivaizdu, jog jis sudarydamas finansinio lizingo sutartis turi savo rizikas, todėl negali prisiimti dar ir savo klientų verslo rizikos. Teismų praktikoje pažymima, jog [skolininkų] verslo sėkmė ir rizikos - kainų svyravimai neturi nieko bendro su kredito davėjo veiklos nepatenka į jo veiklos sferų, todėl ieškovas nepagrįstai savo veiklos rizikas siekia perkelti atsakovui, ekonominio nuosmukio pasekmes patiria paraleliai su savo klientais, nes laiku negaudamas įmokų, stokoti lėšų, turi keisti kreditų išdavimo sąlygas ir apimtis bei pan. Taigi, patenkinus Ieškinio reikalavimus, Ieškovui būtų suteiktas perdėtas pranašumas, neatitinkantis pasaulinėse rinkose nusistovėjusio privataus verslo modelio ir sutarčių teisės principų. Veikla, vykdoma prisiimant su ja susijusią riziką, įpareigoja verslo subjektą būti ypatingai\ ir rūpestingu, o esant nesėkmei ar nuostoliams reiškia, kad verslo subjektui tenka nepasisekimo, nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo našta. Taigi, darytina išvada, kad Ieškovo atžvilgiu nėra tenkinama ir rizikos neprisiėmimo sąlyga. Atsakovo nuomone, kitos sutarties pusės verslo apsunkinimas, kaip teigia Ieškovas darbuotojų atleidimo, neturėtų būti aiškinamas besąlygiškai skolininko naudai. Lizingo sutarčių pakeitimo galimybė, tęstinumas ir tokio pakeitimo sąlygos gali būti vertinamos galimos tik įvertinus finansų įstaigai nustatytas rizikos valdymo priemones bei gebėjimą (leidimą) keisti Lizingo sutarčių sąlygas. Finansų įstaigų įstatymo 31 str. 3 d. inter alia nustatyta, jog finansų įstaiga, prieš priimdama sprendimą įsigyti kapitalo arba pinigų rinkos priemonių, skolinti, prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti, kad: <...> įsigyjamas finansinis turtas, įkeičiamas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas finansų įstaigos reikalavimas, tikrai yra ir iš jo gali būti tenkinamas įgytas finansų įstaigos reikalavimas; kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus; klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms <...>. To paties straipsnio 7 d. 4 p. nustato, jog finansų įstaiga, sudarydama su klientu sandorį, turintį galimos rizikos požymių, turi reikalauti, kad sutartyje būtų aiškiai nurodyta <...> finansų įstaigos teisė, jeigu klientas nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdo, prieš terminą nutraukti sutartį arba pareikalauti iš kliento arba trečiojo asmens, prisiimančio įsipareigojimus už klientą, įvykdyti įsipareigojimus prieš terminą, arba pareikalauti suteikti papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones. Finansų įstaigų įstatymo 32 str., reglamentuojantis verslo rizikos įvertinimą ir ribojimą, 2 d. nustato, jog finansų įstaiga privalo <...> teisės aktų nustatyta tvarka perkainoti savo turtą bei nustatyti jo grynąją vertę, atsižvelgdama į kiekvieno sandorio dėl finansinių paslaugų teikimo rizikingumų, į kliento finansinę bei ekonominę būklę, į prievolių pagal sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo vykdymų, į turimas šių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones bei kitas aplinkybes, turinčias įtakos finansų įstaigos turto vertei. Minėtos normos 4 d. nustato, jog finansų įstaiga privalo <...> teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti atidėjinius (atidėjimus) savo veiklos rizikai sumažinti, įskaitant skolinimo, rinkos, palūkanų normos, valiutų keitimo kurso, investicijų, šalies (valstybės ar jos dalies) bei kitas rizikos rūšis, kurios gali būti nustatytos ir įvertintos, ir dėl rizikos patirtiems nuostoliams padengti bei finansų įstaigos turto rinkos vertei nustatyti (toliau - specialieji atidėjiniai (atidėjimai) veiklos rizikai sumažinti). Pažymėtina, jog dėl betęsiančio Ieškovės savalaikio prievolių nevykdymo, Atsakovas jau yra patyręs nuostolių, t.y. Ieškovų paskoloms yra suformuoti specialieji atidėjiniai, kurie mažina Atsakovo pelną. Tęsiantis teismo procesui, Atsakovas patirs papildomą nuostolį, nes turėtų suformuoti papildomus atidėjinius galimam nuostoliui iš paskolų amortizuoti. Tai mažinta Atsakovo akcijų grąžą ir patrauklumą potencialiam investuotojui dėl banko finansinių rodiklių pablogėjimo. Apeliacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, jog kredito gavėjui pažeidus kredito grąžinimo terminus, teismas neturi kompetencijos savarankiškai, neatsižvelgiant į kredito įstaigos patvirtintas kreditavimo ir rizikos vertinimo taisykles, kredito riziką ribojančius normatyvus, vertinti kreditų gavėjų mokumą, pratęsti pasibaigusius kreditų grąžinimo terminus. Pažymėtina ir tai, jog Ieškovas yra turėjęs didelių prievolių kitiems kreditoriams. Šią aplinkybę patvirtina Atsakovo kartu su šiuo atsiliepimu j Ieškinį pateikiamas 2016-06-28 patvarkymas dėl informacijos pateikimo bei turtinių teisių/išmokėtinų lėšų arešto Nr. S-27697. Atsižvelgiant į tai, Atsakovo nuomone, Ieškovas turėtų pateikti įrodymus dėl gebėjimo įvykdyti prievoles. Todėl Įvertinus nurodytas aplinkybes bei teisini Atsakovui taikytiną reguliavimą, darytina išvada, jog Ieškovas turi ne tik Įrodyti CK 6.204 str. taikymo pagrindus, bet ir pagristi prašomu sutarčių sąlygų (be kita ko, termino nustatymo) pakeitimo tikslingumą, pagrįstumą ir neprieštaravimą atsakovo veiklai taikomiems reikalavimams.

4Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo su atsakovo atsiliepimu nesutiko. Nurodė, kad, kaip patvirtina pateikiami dokumentai, buvęs Ieškovo darbuotojas važiavo neblaivus ir ne pagal maršrutą savo iniciatyva. Sustabdytas Prancūzijos policijos pareigūnų dėl neblaivumo buvo išlaipintas iš vilkiko bei uždarytas areštinėje. Ieškovui priklausantis vilkikas pastatytas aikštelėje, paimant vilkiko bei puspriekabės dokumentus, kurie privalomi Ieškovui vykdant tarptautine pervežimų veiklą. Ieškovas konfiskuotą vilkiką su priekaba pargabenti į Lietuvą galėjo tik kovo mėnesį. Ieškovas per trumpą laiką negalėjo surasti tinkamų ir patikimų darbuotojų, kurie galėtų tolias generuoti pajamas. Ieškovas gaudavo daugybę potencialių darbuotojų gyvenimo aprašymų, tokius darbuotojus priėmus, darbas nebuvo atliekamas tinkamai, padaromi įvairūs nusižengimai, ko vėluodavo Ieškovo kontrahentų mokėjimai ir Ieškovas norėdamas išlaikyti gerą savo įmonės vardą privalėdavo vėl atleisti ką tik įdarbintus asmenis. Atitinkamai, negalėdamas generuoti pajamų negaudamas apmokėjimų iš savo kontrahentų Ieškovas negalėjo vykdyti įsipareigojimų savo kreditoriams apie ką Atsakovas buvo informuojamas. Dėl minėtų priežasčių lizingo įmokų Atsakovui 2017-03 ir 2017-04 buvo dengiamos dalinai CK 6.204 str. 2 d. numatyta, kad sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmes sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Šioje byloje egzistuoja visos minėtos sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kadangi: Lizingo sutartys buvo sudarytos 2015-08-05 - 2015-09-10, laikotarpyje, o Ieškovo įmonėje dirbę vilkikų darbuotojai atleisti 2016 m. pabaigoje - 2017 m. pradžioje (t. y. aplinkybės, iš esmės pakeitusios sutartinių prievolių pusiausvyrą atsirado po Lizingo sutarčių sudarymo): Ieškovas iš anksto negalėjo numatyti, kad Ieškovo priimti 6 vairuotojai padarysi nusižengimus dėl ko Ieškovas bus priverstas juos atleisti, priešingu atveju Ieškovas nebūtų šių darbuotoju įdarbinęs; Ieškovas negalėjo kontroliuoti 6 vairuotojų elgesio; Ieškovas sudarydamas Lizingo sutartis negalėjo teikti pasiūlymus Atsakovui, jog būtų įtrauktos sąlygos, susijusios su Ieškovo darbuotojų drausme, nes tokių ateityje atsirasiančiu aplinkybių negalėjo žinoti. CK 6.204 str. 3 d. numatyta, kad kai sutarties įvykdymas sudėtingesnis, nukentėjusi sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti. Šis prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Ieškovas sužinojęs apie vairuotojų nusižengimus ir krintančius finansinius rodiklius dėl to. jog lizinguotas turtas stovi nenaudojamas ir negali generuoti pajamų, daugybę kartų kreipėsi į Atsakovą. prašant pakeisti Lizingo sutartyse numatytą mokėjimo grafiką ir pratęsti Lizingo sutarčių vykdymo terminą. Pabrėžtina, jog Ieškovas teikdamas prašymas dėl mokėjimo termino pratesimo nebuvo nutraukęs įmokų pagal Lizingo sutartis mokėjimo. Priešingai, per mėnesi padarydavo ne vieną, o kelis mokėjimo pavedimus, kartais net ženkliai viršijant mokėtiną sumą pagal Lizingo sutarties grafiką (pavyzdžiui. 2017 m. gegužės mėnesį). Bet kuriuo atveju, šiuo metu Ieškovo finansinė situacija yra stabilizuota, kadangi buvo priimti nauji vairuotojai, tačiau vis dar yra šalinami vidinės krizės padariniai. Atsakovas Atsiliepime teigia, jog neva turėjo teisę nutraukti lizingo sutartis, kadangi lizingo sutartyse buvo susitarta, jog kas bus laikoma esminiu lizingo sutarčių pažeidimu. Lizingo sutarčių 12.2 p. numatyta, kad „Lizingo davėjas turi teisę vienašališkai (ne teismine tvarka) nutraukti Sutartį, jei yra bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų, kuri kiekviena laikoma esminiu pažeidimu", o 12.2.4 „Klientas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo remiantis Sutartimi nustatytos mokėjimo datos nesumoka (arba sumoka tik iš dalies) bet kokiu pagal Sutartį jam renkančių mokėjimų, įskaitant ir baudas bei delspinigius". Kitaip sakant, Atsakovas Lizingo sutartyse įtraukė standartinę sąlygą, jog Atsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Lizingo sutartis, dėl Esminio pažeidimo, kuomet Ieškovas neapmoka mokėtinų įmoku įskaitant bet kokius mokėjimus pagal sutarti ne ankščiau kaip po 30 kalendoriniu dienu. Formaliai laikantis Lizingo sutarčių 12.2.4 p., reiktų sutikti, jog itin mažų sumų nesumokėjimas lemia Lizingo sutarčių nutraukimą. Pavyzdžiui, Ieškovui nesumokėjus 1 Eur, kuomet lizinguojamo to vertė yra daugiau nei 200 000 Eur, Atsakovas turėtų pagrindą nutraukti visas Lizingo sutartis. Toks aiškinimas neatitinka aktualios teismų praktikos. Kasacinio Teismo nagrinėtoje byloje buvo apsisakyta, jog lizingo gavėjui pradelsus 4 748,40 Eur (16 127 Lt) dydžio mokėjimus, kuomet lizingo objekto vertė yra 116 503,12 Eur (402 261,97 Lt), o lizingo gavėjas jau sumokėjęs apie 86 886 Eur (300 000 Lt) negali būti laikoma esminiu lizingo sutarties pažeidimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo tai pat yra išaiškinta, jog sutarčių nutraukimo pagrindai turi realūs, jų tikrumas Įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusia šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. CK 6.189 str. numatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojantis sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutarties nutraukimas pagal tarptautines sutarčių teisės favor contractus (sutarties naudai) principą ir jį atspindintį nacionalinį teisini reguliavimą, CK 6 knygos II dalies normas yra išimtinis teisių gynimo būdas (ultima ratio), todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas teisinis ir faktinis pagrindas. Sutartiniuose teisiniuose santykiuose prioritetas turi būti teikiamas sutarties išsaugojimui, o ne jos nutraukimui. Taigi, itin mažos sumos lizinguojamo turto kontekste nesumokėjimas (Ieškovo vėluojama sumokėti suma pagal pradelstas sąskaitas įskaitant ir kitas mokėtinas sumas buvo 6 008,85 Eur, kas sudaro 4,15% neišmokėtos lizinguoto turto vertės įskaitant visas kitas mokėtinas sumas, 2,56% Atsakovo finansuotos sumos ir 1.9% lizingo sutarčių visiško Įvykdymo atveju Atsakovui sumokėtos sumos) negali būti laikoma esminiu pažeidimu ir teisėtu pagrindu nutraukti Lizingo sutartis.

5Atsakovui UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ieškovo dubliko ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas 2017-09-04 išsiųsti per EPP sistemą ir laikytini įteiktais sekančią darbo dieną po išsiuntimo (CPK 175 str.1 10 d.). Kadangi atsakovas nepateikė tripliko į ieškovo dubliką per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Vadovaujantis LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas UAB „RS Logistic“ su atsakovu UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ sudarė: 1) 2015-08-05 lizingo sutartį Nr. 201508F-542, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui, valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką MAN TGX 18.440 (finansuojama suma 75 407,20 EUR), o ieškovas už lizinguojamą turtą su atsakovu įsipareigojo tinkamai atsiskaityti; 2) 2015-08-05 lizingo sutartį Nr. 201508F-544, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui, valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką MAN TGX 18.440 (finansuojama suma 75 407,20 EUR), o ieškovas už lizinguojamą turtą su atsakovu įsipareigojo tinkamai atsiskaityti; 3) 2015-08-05 lizingo sutartį Nr. 201508F-545, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė Ieškovui, kaip lizingo gavėjui valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką Krone SDP27 (finansuojama suma 20 666,80 EUR), o ieškovas už lizinguojamą turtą su atsakovu įsipareigojo tinkamai atsiskaityti; 4) 2015-08-05 lizingo sutartį Nr. 201508F-547, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas, perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui, valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką Krone SDP27 (finansuojama suma 20 666,80 EUR), ieškovas už lizinguojamą turtą su atsakovu įsipareigojo tinkamai atsiskaityti; 5) 2015-09-10 lizingo sutartį Nr. 201509F-637, kurios pagrindu atsakovas, kaip lizingo davėjas perdavė ieškovui, kaip lizingo gavėjui valdyti ir naudotis 2015 m. vilkiką MB Spreinter 316CDI (finansuojama suma 41 722,50 EUR), o ieškovas už lizinguojamą turtą su atsakovu įsipareigojo tinkamai atsiskaityti. Lizingo sutartimis ieškovas įsipareigojo per 7 dienas nuo sutarčių sudarymo momento sumokėti atsakovui atitinkamai nuo 20 iki 25 proc. pradines įmokas nuo lizinguojamų transporto priemonių verčių, t.y. pagal sutartį 201508F-542 – 18 851,80 EUR, pagal sutartį Nr. 201508F-544 – 18 851,80 EUR, pagal sutartį Nr. 201508F-545 – 5 166,70 EUR, pagal sutartį Nr. 201508F-547 – 5 166,70 EUR, pagal sutartį Nr. 201509F-637 – 13 907,50 EUR. Atsakovui nuo 2017 m. vasario mėn. pradėjus netinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytas lizingo sutartis, t.y. nesilaikant mokėjimo grafikų, 2017-04-25 duomenimis pagal lizingo sutartį Nr. 201508F-542 atsakovo apskaičiuoti pradelsti mokėjimai sudarė 3 658,40 EUR (neskaitant delspinigių), pagal lizingo sutartį Nr. 201508F-544 – 4 413,32 EUR (neskaitant delspinigių), pagal lizingo sutartį Nr. 201508F-545 – 907,15 EUR (neskaitant delspinigių), pagal lizingo sutartį Nr. 201508F-547 – 1 209,56 EUR (neskaitant delspinigių), pagal lizingo sutartį Nr. 201509F-637 – 2 288,40 EUR (neskaitant delspinigių), t.y. iš viso pagal lizingo sutartis 2017-04-25 duomenimis ieškovo skoliniai įsipareigojimai atsakovui sudarė 12 476,83 EUR. 2017-03-01 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą ir pareikalavo iki 2017-04-16 sumokėti ieškovui 3 574,22 EUR pradelstų mokėjimų pagal lizingo sutartis; nurodė, kad nurodytos sumos nesumokėjus per nurodytą terminą, lizingo sutartys bus nutrauktos. Duomenų, kad ieškovas per atsakovo nurodytą terminą sumokėjo atsakovo rašte nurodytą skolos sumą, byloje nėra (CPK 178 str.). 2017-04-18 raštu „Dėl sutarčių nutraukimo“ atsakovas kreipėsi į ieškovą, kuriame nurodė, kad vadovaudamasis sutarčių 12.2.4 p., nuo 2017-04-25 vienašališkai nutraukia lizingo sutartis; pareikalavo per 3 kalendorines dienas grąžinti atsakovui lizinguojamą turtą, per vieną savaitę sumokėti atsakovui visus sutarčių nutraukimo dienai turėtus sumokėti mokėjimus. 2017-04-25 ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu, kuriame nurodė, kad 2017-04-24 gavo atsakovo perspėjimą apie sutarčių nutraukimą; ieškovas vėluoja mokėti įmokas pagal sutartis dėl susiklosčiusios sunkios padėties (buvo atleisti 6 ieškovo darbuotojai, dėl ko 3 transporto priemonės nevykdė vežimų); nurodė, kad per 2017 m. gegužės ir birželio mėn. padengs visus įsiskolinimus ir vykdys mokėjimus pagal grafikus. 2017-05-03 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad dėl darbuotojų atleidimo ieškovui stipriai trūko apyvartinių lėšų; prašė pradedant nuo 2017 m. birželio mėn. šešiems mėnesiams pratęsti visas lizingo sutartis, paliekant tik mokėtinas palūkanas. Išrašai iš ieškovo sąskaitos patvirtina, kad 2017-04-19 ieškovas sumokėjo atsakovui 790,26 EUR, 2017-04-21 – 1 158,45 EUR, 2017-05-08 – 3 279,79 EUR, 2017-05-12 – 1 067,06 EUR, 2017-05-17 – 1 367,58 EUR.

9Iš bylos duomenų matyti, kad lizingo sutarčių 12.2.4 p. ieškovas su atsakovu susitarė, kad atsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti su ieškovu sudarytas lizingo sutartis, jei ieškovas atlieka esminį sutarčių pažeidimą – per 30 kalendorinių dienų nuo sutartyse nustatytų mokėjimo datų nesumoka (arba sumoka iš dalies), bet kokį tenkantį mokėjimą, įskaitant ir baudas ir delspinigius. Vadovaujantis CK 6.574 str. nuostatomis, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Bylos duomenys patvirtina, kad 2017-03-01 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą ir pareikalavo iki 2017-04-16 (daugiau nei per 30 dienų terminą) sumokėti ieškovui 3 574,22 EUR pradelstų mokėjimų pagal lizingo sutarčių pagrindu išrašytas sąskaitas, kurių apmokėjimo terminas – 2017-02-25; nurodė, kad minėtos sumos nesumokėjus per nurodytą terminą, lizingo sutartys bus nutrauktos. Duomenų, kad ieškovas per atsakovo nurodytą terminą sumokėjo atsakovo rašte nurodytą skolos sumą, byloje nėra (CPK 178 str.). Atsakovas ieškovui apie lizingo sutarčių nutraukimą nuo 2017-04-25 pranešė 2017-04-18 pranešimu, t.y. daugiau nei po 30 dienų nuo pareikalavimo ištaisyti sutarčių vykdymo trūkumus, taigi nėra pagrindo sutikti su ieškovo teiginiu, kad atsakovas nesuteikė ieškovui papildomo termino sutarčių vykdymo trūkumams ištaisyti. Ieškovas, siekdama pagrįsti teiginį, kad atsakovas nesilaikė įspėjimo apie sutarties nutraukimą termino, nurodo, kad iš ieškovo kartu su 2017-04-18 pranešimu dėl sutarčių nutraukimo teiktos 2017-05-11 ataskaitos matyti, kad anksčiausiai mokėtinų sąskaitų terminai suėjo 2017-03-25, dėl ko 2017-04-18 pranešimo surašymo metu nebuvo suėjęs 30 dienų terminas nuo pradelsimo jas apmokėti. Atkreiptinas dėmesys, kad 2017-04-18 pranešime dėl sutarčių nutraukimo nėra nurodoma, kad kartu su juo teikiamai kokie nors priedai (pvz. ieškovo mokėjimų ataskaita). Taip pat matyti, kad ieškovo mokėjimų ataskaita sudaryta 2017-05-11, t.y. praėjus beveik vienam mėnesiui nuo 2017-04-18 pranešimo dėl sutarčių nutraukimo, dėl ko atsakovas ja negalėjo vadovautis, rengdamas 2017-04-18 pranešimą. Be to, ataskaitoje nėra nurodoma, už kurį laikotarpį ji sudaryta, ar į ją įtrauktos tik nuo 2017-03-25 ar ir nuo ankstesnio laikotarpio ieškovo nepamokėtos sąskaitos. Remiantis išdėstytu, nėra pagrindo teigti, kad 2017-04-18 pranešimu dėl sutarčių nutraukimo atsakovas nutraukė sutartį būtent dėl 2017-05-11 ataskaitoje nurodytų neapmokėtų sąskaitų. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, kad sutartis buvo nutraukta ieškovui nepamokėjus sąskaitų, kurių mokėjimo terminas - 2017-02-25, todėl pareiškėjo teiginiai, kad atsakovas nesuteikė ieškovui papildomo termino sutarčių vykdymo trūkumams ištaisyti, atmestini.

10Taip pat nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentu, kad atsakovas nesilaikė sutarčių nutraukimo tvarkos. Lizingo sutarčių 3.1 p. šalys susitarė, kad visus mokėjimus ieškovas įsipareigoja atlikti grafike nurodyta tvarka. Iš lizingo sutarčių grafikų matyti, kad viena iš lizingo sutarčių įmokų (atitinkamai 1 104,55 EUR pagal sutartį Nr. 201508F-544, 763,46 EUR pagal sutartį Nr. 201508F-637, 302,73 EUR pagal sutartį Nr. 201508F-545, 302,73 EUR pagal sutartį Nr. 201508F-547, 1 104,56 EUR) turėjo būti atlikta iki 2017-02-25. Kadangi atsakovo ieškovui skirtame 2017-03-01 įspėjime dėl sutarties nutraukimo nurodoma, kad rašto surašymo metu ieškovas yra skolingas atsakovui iš viso 3 574,22 EUR sumą, kurios apmokėjimo terminas 2017-02-25, darytina išvada, kad pranešimo apie sutarčių nutraukimą surašymo metu (2017-04-18) buvo suėjęs 30 kalendorinių dienų terminas nuo sutartyse nustatytų mokėjimo datos (2017-02-25), po kurio pagal sutartis atsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo teiginys, kad atsakovas nesilaikė sutarties nutraukimo termino, atmestinas.

11Nustačius, kad atsakovas sutartis vienašališkai nutraukė laikydamasis sutartyse nustatytų formos reikalavimų, vertintina, ar atsakovo įvykdytas sutarčių nutraukimas buvo pagrįstas, atitiko teisės aktų reikalavimus.

12Civilinėje teisėje galioja esminis sutarčių teisės principas, pagal kurį sutarčių privaloma laikytis (lot. pacta sunt servanda). Sutartyse nustatyti, imperatyvioms įstatymo normoms neprieštaraujantis įsipareigojimai saisto sutarčių šalis, nustato jų teises, pareigas ir atsakomybę. Nagrinėjamu atveju yra kilęs ginčas dėl sutarties sąlygos, suteikiančios atsakovui vienašališkai nutraukti sutartį su ieškovu, teisinių pasekmių. Ieškovo manymu, nagrinėjamu atveju, ieškovui netinkamai vykdant lizingo sutartis, ieškovas negalėjo pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise, kadangi ieškovas neatliko esminio sutarties pažeidimo. Atsakovo manymu, nagrinėjamu atveju, ieškovas įvykdė sutartyje numatytą esminį sutarties pažeidimą, dėl kurio atsakovas įgijo teisę vienašališkai nutraukti lizingo sutartis su ieškovu. CK 6.217 str. įtvirtinta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1 d.). CK 6.574 str. įtvirtinta, kad lizingo davėjas šiame straipsnyje nustatyta tvarka turi teisę vienašališkai nutraukti lizingo sutartį, kai lizingo davėjas ją iš esmės pažeidžia. Pagal CK 6.217 str. 5 d., vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad CK 6.217 straipsnio 5 dalis leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, t. y. aptarus sutartyje konkrečius jos nutraukimo pagrindus, CK 6.217 straipsnio 5 dalies nuostatos suteikia šalims galimybę vienašališkai nutraukti sutartį ir tais atvejais, kai sutarties pažeidimas nėra esminis. Nagrinėjamu atveju, pažeidimas, kurį ieškovui įvykdžius, galimas vienašalis sutarties nutraukimas atsakovo iniciatyva, buvo įtvirtintas ne įstatyme, tačiau lizingo sutarčių 12.2.4 punktuose (atsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti su ieškovu sudarytas lizingo sutartis, jei ieškovas per 30 kalendorinių dienų nuo sutartyse nustatytų mokėjimo datų nesumoka (arba sumoka iš dalies), bet kokį tenkantį mokėjimą, įskaitant ir baudas ir delspinigius). Šiame kontekste pažymėtina, kad CK 6.574 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas, raštu pareikalavęs, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma, turi teisę nutraukti lizingo sutartį, yra imperatyvioji. Tai reiškia, kad šalių susitarimas dėl vienašališko lizingo sutarties nutraukimo negali prieštarauti nurodytai nuostatai, nes pagal kasacinio teismo praktiką sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms. Taigi lizingo sutarties atveju lizingo davėjui leidžiama vienašališkai nutraukti sutartį tik tada, kai sutarties pažeidimas yra esminis ir tik CK 6.574 straipsnyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2014). Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad imperatyvi CK 6.574 str. norma (kurios šalys savo susitarimu negali pakeisti) lizingo davėjui leidžia lizingo sutartį su lizingo davėju vienašališkai nutraukti tik esant esminiam sutarties pažeidimui, vertintina, ar ieškovas atliko esminį lizingo sutarčių pažeidimą.

13Vadovaujantis CK 6.217 str. 2 d., nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (CK 6.217 str.). Nagrinėjamu atveju, sutarties nutraukimo metu (2017-04-25) pagal sutartį Nr. 201508F-544 iš iki to momento mokėtinos 54 383,32 EUR įmokų sumos ieškovas buvo pavėlavęs sumokėti 3 658,40 EUR įmokų sumą (t.y. 6,72 proc. nuo iki to momento įsipareigotos sumokėti sumos), pagal sutartį Nr. 201509F-637 iš iki to momento mokėtinos 28 478,22 EUR įmokų sumos ieškovas buvo pavėlavęs sumokėti 2 288,40 EUR įmokų sumą (t.y. 8,04 proc. nuo iki to momento įsipareigotos sumokėti sumos), pagal sutartį Nr. 201508F-545 iš iki to momento mokėtinos 12 416,98 EUR įmokų sumos ieškovas buvo pavėlavęs sumokėti 2 288,40 EUR įmokų sumą (t.y. 7,31 proc. nuo iki to momento įsipareigotos sumokėti sumos), pagal sutartį Nr. 201508F-547 iš iki to momento mokėtinos 14 839,02 EUR įmokų sumos ieškovas buvo pavėlavęs sumokėti 1 209,56 EUR įmokų sumą (t.y. 8,15 proc. nuo iki to momento įsipareigotos sumokėti sumos), pagal sutartį Nr. 201508F-542 iš iki to momento mokėtinos 56 352,30 EUR įmokų sumos ieškovas buvo pavėlavęs sumokėti 2 288,40 EUR įmokų sumą (t.y. 6,49 proc. nuo iki to momento įsipareigotos sumokėti sumos). Iš bylos medžiagos matyti, kad iki sutarčių nutraukimo momento ieškovas buvo išmokėjęs 52 proc. lizinguojamo turto kainos. Remiantis išdėstytu, atsižvelgiant į sutarčių nutraukimo metu buvusį santykį tarp pagal sutartis mokėtinų ir nesumokėtų įmokų, į iki sutarties nutraukimo momento ieškovo išmokėtą lizinguojamo turto kainos dalį, nėra pagrindo išvadai, kad sutarčių nutraukimo metu atsakovas iš esmės negavo to, ką tikėjosi pagal sutartis gauti. Nėra duomenų ir apie tai, kad ieškovo pinginių įsipareigojimų griežtas laikymasis pagal sutartis turėjo esminės reikšmės ir dėl atsakovo įsipareigojimų nevykdymo atsakovas patyrė, ar jam iškilo grėsmę patirti didelius nuostolius, buvo ženkliai neigiamai įtakota atsakovo galimybė atsiskaityti su savo kreditoriais, kitaip ženkliai neigiamai įtakota atsakovo veikla. Nenustatyta ir tai, kad sutartinių piniginių įsipareigojimų neįvykdymas davė pagrindą atsakovui nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje. Priešingai, ieškovas iš dalies apmokėdavo sutarčių pagrindu išrašytas sąskaitas, 2017-04-25, 2017-05-30 pranešimais ieškovas nurodė, kad artimoje ateityje (per 3-4 mėnesius) galės sumokėti visas skolas ir mokėti einamąsias įmokas. Laikotarpiu nuo 2017-04-19 iki 2017-05-17 periodiškai sumokėdavo atsakovui nuo 790,26 EUR iki 3 279,79 EUR sumas sąskaitoms pagal sutartį apmokėti. Teismo vertinimu, sutarčių nutraukimo metu buvo akivaizdu, kad nutraukus sutartis ieškovas patirtų labai didelių nuostolių – ieškovas būtų priverstas perduoti atsakovui pagrindines, įmonės pajamas generuojančias, veiklos priemones (transporto priemones), sumokėti skirtumą tarp realizuoto lizinguoto turto kainos ir mokėjimų, likusių įvykdyti pagal sutarčių mokėjimo grafikus, liktų be transporto priemonių, jam ženkliai būtų apjunkinta galimybė vykdyti įprastinę veiklą, gauti pajamas. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, ieškovo laikotarpiu nuo 2017 m. vasario mėn. atliktas lizingo sutarčių pažeidimas (netinkamas įmokų mokėjimas, praleidžiant mokėjimo terminus) nepripažintinas esminiu sutarčių pažeidimu, dėl kurio ieškovas būtų įgijęs teisę vienašališkai nutraukti sutartis su ieškovu. Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad kreditoriui renkantis pažeistų savo teisių gynimo būdą, be kitų, taikomas favor contractus principas, kuris reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę. Kasacinio teismo konstatuota, kad sutarties nutraukimas, kaip vienas iš pažeistų teisių gynybos būdų, pagal tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamą favor contractus principą ir jį atspindintį nacionalinį teisinį reguliavimą yra išimtinis teisių gynimo būdas, todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas įstatyme įtvirtintas ir faktinis pagrindas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010). Atsižvelgiant į išdėstytą, nustačius, kad atsakovas lizingo sutartis nutraukė nesant tam pakankamo pagrindo, nesilaikydamas favor contractus principo, pažeisdamas ieškovo teisėtus interesus, ieškovo reikalavimas pripažinti lizingo sutarčių Nr. 201508F-542, 201508F-544, 201508F-545, 201508F-547, 201509-637 vienašališką nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu ab initio pripažintinas pagrįstu, ir tenkintinas.

14Ieškovas taip pat prašo pakeisti lizingo sutartis 201508F-542, 2015-08F-544, 201508F-545, 201508F-547, 201509F-637 tokiu būdu: atidėti ieškovui lizingo turto išpirkimo įmokų mokėjimą 6 mėnesių terminui, t.y. laikotarpiui nuo 2017-03-01 iki 2017-09-01, paliekant pareigą ieškovui mokėti tik palūkanas; susidariusį įsiskolinimą už atidėtas ir nesumokėtas 6 mėnesių dydžio turto išpirkimo įmokas leisti ieškovui sumokėti per 6 mėnesių terminą, skaičiuojant nuo lizingo sutarčių mokėjimo grafikuose nurodytos paskutinės įmokos sumos. Nurodė, kad lizingo sutartyse numatytų mokėjimų 2017 m. kovo – rugsėjo mėn. negali pilnai įvykdyti dėl ištikusios vidinės krizės įmonėje (6 darbuotojų atleidimo). Reikalavimą pakeisti sutartis grindžia CK 6.204 str. nuostatomis. Vadovaujantis CK 6.204 str. 1 d. jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau negu kitai šaliai, ši šalis privalo vykdyti sutartį atsižvelgiant į kitose šio straipsnio dalyse nustatytą tvarką. Sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: 1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; 2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; 3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; 4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos (CK 6.204 str. 2 d.). Kai sutarties įvykdymas sudėtingesnis, nukentėjusi sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti. Šis prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Kreipimasis dėl sutarties pakeitimo savaime nesuteikia nukentėjusiai šaliai teisės sustabdyti sutarties vykdymą. Jeigu per protingą terminą šalys nesutaria dėl sutarties pakeitimo, tai abi turi teisę kreiptis į teismą. Teismas gali: 1) nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei sąlygas; 2) pakeisti sutarties sąlygas, kad būtų atkurta šalių sutartinių prievolių pusiausvyra (CK 6.204 str. 3 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 6.204 straipsnyje įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių (rebus sic stantibus) taisyklė taikytina, kai vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai. Aplinkybės turi pasikeisti jau po sutarties sudarymo – jos vykdymo laikotarpiu. Nurodytas reglamentavimas patvirtina bendrąjį principą, kad CK 6.204 straipsnio nuostatomis visų pirma siekiama išsaugoti sutartinius santykius, t. y. kai sutarties šalis nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų pirminėmis sutarties sąlygomis dėl aplinkybių, atsiradusių ne dėl jos kaltės, ir kita sutarties šalis atsisako sutartį pakeisti, tai gali padaryti teismas ir sutartiniai santykiai tęsis toliau. Tam, kad būtų konstatuota, jog vienai šaliai sutarties vykdymas yra iš esmės suvaržytas, būtina nustatyti, kad tam tikros aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą ir kad jos atitinka CK 6.204 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus. Esminiu sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimu laikytinos aplinkybės, kai arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas. Pažymėtina, kad būtina nustatyti, jog egzistuoja visos CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, priešingu atveju neatsiranda pagrindo taikyti CK 6.204 straipsnio 3 dalyje nurodytų sutarties pakeitimo būdų (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011).

15Bylos duomenys patvirtina, kad iki kreipiantis į teismą su ieškiniu šioje civilinėje byloje, ieškovas 2017-05-30 prašymu kreipėsi į atsakovą, prašydamas pakeisti lizingo sutartis, pratęsti įmokų mokėjimo terminus 6 mėnesiams. Duomenų, kad atsakovas sutiko su ieškovo pasiūlymu pakeisti sutartį, byloje nėra (CPK 178 str.). Iš bylos duomenų matyti, kad nuo 2017 m. vasario mėn., iš esmės pasikeitė prievolių pagal lizingo sutarčių pusiausvyra – ieškovui dėl 6 darbuotojų atleidimo negaunant planuotų pajamų, tapo ženkliai sunkiau vykdyti savo įsipareigojimus pagal lizingo sutartis, nei sutarčių sudarymo metu. Nustatyta, kad lizingo sutartys buvo sudarytos atitinkamai 2015-08-05 bei 2015-09-10, tuo tarpu ieškovo įmonėje dirbę 6 vairuotojai buvo atleisti laikotarpiu nuo 2016-12-29 iki 2017-03-02, dėl ko darytina išvada, kad aplinkybės, lėmusios sutarties vykdymo apsunkinimą (vairuotojų atleidimas), atsirado jau po lizingo sutarčių sudarymo. Vairuotojai T. K., S. S., M. S., V. K., V. T. atleisti darbuotojų prašymu, vairuotojas R. K. atleistas dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, taigi dėl priežasčių, kurių ieškovas lizingo sutarčių sudarymo metu negalėjo protingai numatyti ir kontroliuoti, lizingo sutartimis nebuvo prisiėmęs šių aplinkybių (kurios atsirado ne dėl ieškovo kaltės, tačiau dėl darbuotojų veiksmų, kurie ieškovo protingai negalėjo būti numatyti) atsiradimo rizikos. Teismo vertinimu, atsakovas tokio faktų vertinimo nepaneigė (CPK 178 str.). Vien atsakovo deklaratyvūs teiginiai, kad ieškovas, kaip verslininkas, turėjo prisiimti bet kokią, su jo verslu susijusią riziką, atsakovui neįrodant, kad tokią riziką (šiuo atveju, 6 darbuotojų išėjimą iš darbo) ieškovas turėjo galimybę protingai kontroliuoti, nelaikytini įrodančiais, kad atsakovas šią riziką buvo prisiėmęs. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad egzistuoja visos CK 6.204 str. taikymo sąlygos. Nustačius, kad yra pagrindas pakeisti lizingo sutartis, tam, kad su sutarčių vykdymo apsunkinimu susidūrusi šalis (ieškovas) galėtų sutartis įvykdyti, vertintina, ar siūlomi sutarčių pakeitimai nesuteikia ieškovui pernelyg didelio pranašumo atsakovo atžvilgiu, iš esmės nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, nepakeičia sutarčių tokiu būdu, kuris atsakovui ypač nepalankus.

16Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo pakeisti lizingo sutartis, pratęsiant jose nustatytus įmokų mokėjimo terminus 6 mėnesiams bei atidedant įmokų mokėjimą laikotarpiui nuo 2017-03-01 iki 2017-09-01, kuriuo mokamos tik palūkanos. Nustatyta, kad pagal lizingo sutarčių įmokų mokėjimo grafikus, visos lizingo įmokos turėtų būti sumokamos per 60 mėnesių nuo sutarčių sudarymo. Teismo vertinimu, pratęsiant įmokų mokėjimo terminus papildomai 6 mėnesiams, bei atidedant įmokų mokėjimą laikotarpiui nuo 2017-03-01 iki 2017-09-01, kuriuo mokamos tik palūkanos, atsakovo interesai iš esmės nebūtų pažeisti, kadangi įmokų mokėjimo terminai prailgėtų tik 10 proc. nuo sutartyse nustatytų, terminams pasibaigus atsakovui būtų sumokėtos visos sutartimis sulygtos sumos (t.y. sutarčių vertė nesumažėtų), atsakovas pinigine išraiška gautų tai, ko pagrįstai tikėjosi iš sutarties. Atsakovas nurodė, kad lizingo sutarčių pakeitimas galimai pažeistų atsakovo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tačiau šio teiginio nepagrindė, nenurodė, kokie konkretūs ieškovo siūlomi sutarčių pakeitimai, kokiu būdu pažeistų minėtas teisės normas. Vien deklaratyvūs atsakovo teiginiai nesudaro pagrindo šį atsakovo argumentą laikyti įrodytu. Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos taisyklę, būtent teigianti šalis turi įrodyti savo teiginius. Nagrinėjamu atveju, atsakovas neįrodė, kad ieškovo siūlomi pakeitimai prieštarautų atsakovo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovo reikalavimas tenkintinas, lizingo sutartys 201508F-542, 2015-08F-544, 201508F-545, 201508F-547, 201509F-637 pakeistinos tokiu būdu: atidėtinas ieškovui lizingo turto išpirkimo įmokų mokėjimas 6 mėnesių terminui, t.y. laikotarpiui nuo 2017-03-01 iki 2017-09-01, paliekant pareigą ieškovui mokėti tik palūkanas; susidaręs įsiskolinimas už atidėtas ir nesumokėtas 6 mėnesių dydžio turto išpirkimo įmokas sumokėtinas per 6 mėnesių terminą, skaičiuojant nuo lizingo sutarčių mokėjimo grafikuose nurodytos paskutinės įmokos sumos.

17Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurių patyrimą patvirtinantys dokumentai pateikti iki šio sprendimo už akių priėmimo – 1 080,00 EUR žyminio mokesčio. Priėmus atsakovui nepalankų sprendimą už akių, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

18Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 str. teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Pripažinti tarp ieškovo UAB „RS Logistic“, į.k. 302800531, ir atsakovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, į.k. 126233315, sudarytų 2015-08-25 lizingo sutarčių Nr. 201508F-542, 201508F-544, 201508F-545, 201508F-547, 2015-09-10 lizingo sutarties 201509F-637 atsakovo atliktą vienašališką nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu ab initio.

22Pakeisti lizingo sutartis 201508F-542, 201508F-544, 201508F-545, 201508F-547, 201509-637 tokiu būdu: atidėti ieškovui lizingo turto išpirkimo įmokų mokėjimą 6 mėnesių terminui, t.y. laikotarpiui nuo 2017-03-01 iki 2017-09-01, paliekant pareigą ieškovui mokėti tik palūkanas; susidariusį įsiskolinimą už atidėtas ir nesumokėtas 6 mėnesių dydžio turto išpirkimo įmokas leisti ieškovui sumokėti per 6 mėnesių terminą, skaičiuojant nuo lizingo sutarčių mokėjimo grafikuose nurodytos paskutinės įmokos sumos.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, į.k. 126233315, 1 080,00 EUR (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „RS Logistic“, į.k. 302800531, naudai.

24Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

26Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 20 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

27Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) pripažinti... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko,... 4. Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo su atsakovo atsiliepimu nesutiko. Nurodė,... 5. Atsakovui UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ieškovo dubliko ir jo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 7. Vadovaujantis LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas UAB „RS... 9. Iš bylos duomenų matyti, kad lizingo sutarčių 12.2.4 p. ieškovas su... 10. Taip pat nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentu, kad atsakovas nesilaikė... 11. Nustačius, kad atsakovas sutartis vienašališkai nutraukė laikydamasis... 12. Civilinėje teisėje galioja esminis sutarčių teisės principas, pagal kurį... 13. Vadovaujantis CK 6.217 str. 2 d., nustatant, ar sutarties pažeidimas yra... 14. Ieškovas taip pat prašo pakeisti lizingo sutartis 201508F-542, 2015-08F-544,... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad iki kreipiantis į teismą su ieškiniu šioje... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo pakeisti lizingo sutartis, pratęsiant... 17. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas,... 18. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 str.... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Pripažinti tarp ieškovo UAB „RS Logistic“, į.k. 302800531, ir atsakovo... 22. Pakeisti lizingo sutartis 201508F-542, 201508F-544, 201508F-545, 201508F-547,... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, į.k.... 24. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto... 25. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1)... 26. Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 20 d. apeliaciniu skundu... 27. Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine...