Byla 2A-1765/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“, Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH ir atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“, Kruger A/S apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-202-278/2013 pagal ieškovų akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“, Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH ieškinį atsakovams Utenos rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Arginta“, Kruger A/S, uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, sutarties pripažinimo negaliojančia ir pirkimo procedūrų atnaujinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Pireka“, institucijos, duodančios išvadą, – Viešųjų pirkimų komisija, Aplinkos projektų valdymo agentūra.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovai AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, atsakovams Utenos rajono savivaldybės administracijai, UAB „Arginta“, Kruger A/S, UAB „Utenos vandenys“, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. liepos 9 d. posėdyje priimtą ir tos pačios dienos posėdžio protokole Nr. 30 įvirtintą bei 2010 m. liepos 12 d. rašte „Dėl pasiūlymo atmetimo“ Nr. VS-1014, adresuotame ieškovui AB „Požeminiai darbai“, nurodytą sprendimą, kuriuo atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovų AB „Požeminiai darbai“ ir Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH konkursinį pasiūlymą, pateiktą atviro konkurso būdu atliekamam viešajam pirkimui „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (pirkimo Nr. 82525), panaikinti atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. liepos 26 d. posėdyje priimtą ir tos pačios dienos posėdžio protokole Nr. 35 įtvirtintą sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo atviro konkurso būdu atliekamame viešajame pirkime „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, kuriuo atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija preliminarioje pasiūlymų eilėje nurodė vienintelį UAB „Arginta“ ir Kruger A/S pasiūlymą, panaikinti atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugpjūčio 10 d. posėdyje priimtą ir tos pačios dienos posėdžio protokole Nr. 36 įvirtintą sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo atviro konkurso būdu atliekamame viešajame pirkime „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (pirkimo Nr. 82525), kuriuo atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija pasiūlymų eilėje nurodė vienintelį UAB „Arginta“ ir Kruger A/S pasiūlymą bei jį pripažino laimėjusiu, pripažinti negaliojančia atsakovų Utenos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Utenos vandenys“ ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“ bei Kruger A/S 2010 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą rangos sutartį Nr. S6-36, įpareigoti atsakovą Utenos rajono savivaldybės administraciją atnaujinti pirkimo procedūras viešajame pirkime „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.

5Ieškovai nurodė, kad dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomame atvirame konkurse „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau – konkursas) ir 2010 m. birželio 1 d. viešųjų pirkimų komisijos raštu buvo informuoti, kad ieškovų pateiktas techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus. 2010 m. birželio 19 d. raštu Nr. VS-861 ieškovai buvo informuoti, kad dėl AB „Požeminiai darbai“/ Stulz-Wasser-und Prozesstechnik GmbH techninio pasiūlymo įvertinimo viešųjų pirkimų komisija papildomai kreipėsi į nepriklausomą vandentvarkos ekspertą E. K., kuris 2010 m. birželio 28 d. viešųjų pirkimų komisijai pateikė ekspertinę nuomonę dėl ieškovų techninio pasiūlymo, kuriame nurodė, kad išnagrinėjus šį pasiūlymą, įskaitant ir papildomą pasiūlymo turinio paaiškinimą, techninis pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir, vadovaujantis pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 29.1.5 punktu, turi būti atmestas. Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. liepos 9 d. posėdyje ieškovų pasiūlymas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, buvo atmestas, 2010 m. rugpjūčio 10 d. posėdyje patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, UAB „Arginta“/Krüger A/S pateiktas pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o 2010 m. rugpjūčio 31 d. su atsakovais pasirašyta rangos sutartis. Ieškovai taip pat nurodė, kad priimtas sprendimas konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Arginta“/Krüger A/S prieštaravo ankstesniam viešųjų pirkimų komisijos sprendimui, nepagrįstai buvo pasitelktas sprendimo priėmimui ekspertas, nes to nenumatė konkurso sąlygos, eksperto pasirinkimas vykdytas neskaidriai, neinformuojant ieškovų, eksperto išvada yra nepatikima, tendencinga, konkurso dalyvių pasiūlymai vertinti nevienodai, o viešųjų pirkimų komisijos išvada atmesti ieškovų pasiūlymą, nemotyvuota. Perkančioji organizacija ieškovų techninį pasiūlymą įvertino pažeidžiant esminius viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus. Eksperto E. K. nuomonėje nurodoma, jog ieškovų techniniame pasiūlyme yra kai kurių neatitikimų tarp įvairiose techninio pasiūlymo vietose pateiktų paaiškinimų bei techniniame pasiūlyme ir ieškovų 2010 m. gegužės 27 d. pateiktų paaiškinimų, tačiau nenurodoma jokių neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams, nuomonė nepagrįsta konkrečiais skaičiavimais, o perkančioji organizacija privalėjo suteikti, tačiau nesuteikė galimybės ieškovams pateikti eksperto nuomonėje nurodytų aplinkybių paaiškinimų bei jas paneigti. Teismo paskirtos ekspertizės išvados patvirtina, jog ieškovių pateiktas pasiūlymas atitiko perkančiosios organizacijos reikalavimus. Pirma, ieškovai techniniame pasiūlyme nurodė teisingus suvartotinus cheminių reagentų kiekius. Tai, kad ieškovų nurodytas polielektrolito sausinimui kiekis yra teisingas, pagrindžia 2010 m. gegužės 19 d. atsakyme į perkančiosios organizacijos užklausimą pateikti skaičiavimai. Aplinkybę, kad šie skaičiavimai teisingi, ekspertas patvirtino tiek pirminės, tiek ir papildomos ekspertizės atsakymuose. Šių dydžių neteisingumą UAB „Arginta“/Krüger A/S grindžia ieškovų pasiūlymo 396 puslapyje padaryta klaida, o ne skaičiavimais. Ekspertas buvo suklaidintas atsakovų UAB „Arginta“/ Krüger A/S, todėl be jokios pagrįstos priežasties panaudojo ieškovų techninio pasiūlymo 396 puslapyje. nurodytus klaidingus duomenis. Pažymėjo, jog jeigu pasiūlymo 396 puslapyje padaryta rašymo klaida negali būti ištaisyta, tuomet nėra pagrindo leisti ištaisyti UAB „Arginta“/Krüger techniniame pasiūlyme padarytą klaidą, kurią atsakovai nurodė 2010 m. gegužės 24 d. rašte, atsakant į viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 19 d. užklausimą, teigiant, jog techniniame pasiūlyme nurodyta 6 g/kg SM polimero (100 procentų koncentracijos) dozė esanti spausdinimo klaida, o teisinga polimero dozė – 3 g/kg SM. Toks tariamos klaidos ištaisymas leido UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme sumažinti su polielektrolitu sausinimui susijusius eksploatacijos kaštus. Ekspertas pateikė skaičiavimus, kad dumblo pūdymo etape susidarys 3 185,0 Nm3/d biodujų kiekis, iš kurio 90 procentų, t.y. 2 866,5 Nm3/d, turėtų būti tiekiama į kogeneracinį bloką, o 10 procentų, t.y. 318,5 Nm3/d, bus tiekiama dumblo džiovintuvo katilo šildymui. Ekspertas sutiko, kad pagal ieškovų techninį pasiūlymą į kogeneracinį bloką yra nukreipiamas biodujų kiekis lygus 2860 Nm3/d, ir iš to seka, kad ieškovų techniniame pasiūlyme maksimalus pagaminamų biodujų kiekis turėtų būti apie 3177,78 Nm3/d . Dėl to ekspertas A. V. pagrįstai konstatavo, kad ieškovų pasiūlyme atsižvelgta į biodujų kiekį, kuris minimaliai susidarys iš turimo dumblo kiekio. Pirkimo dokumentuose nėra reikalavimo, kad pūdintuvuose dumblo maišymui būtinai būtų naudojamos mechaninės maišyklės, nes konkurso sąlygose nurodomas tiktai leidimas konkurso dalyviams, bet ne pareiga, siūlyti mechanines (sraigtines) maišykles. Konkurso sąlygose buvo nurodoma, jog sieros vandenilio (H2S) kiekio sumažinimui biodujose reikalaujamas biologinis arba cheminis biodujų valymo būdas, tačiau atsakovai pasiūlė valymui panaudoti aktyvuotos anglies filtrą, kuris neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, nes nėra priskiriamas cheminiam būdui. UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme nurodė skirtingas dujų talpyklas, o sprendžiant sausinto dumblo sandėliavimo klausimą, teikė dvi sausinto dumblo sandėliavimo talpas, nenurodant jų dydžio, kurį tikslino 2010 m. gegužės 24 d. ir 2010 m. birželio 9 d. raštais. UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme nusausinto dumblo džiovinimui numatė uždaro (kamerinio) tipo džiovyklą, kurioje džiovinimo procesas vykdomas esant 180-70°C temperatūriniame režime ir kuris prieštarauja perkančiosios organizacijos reikalavimui, nes patys atsakovai pasiūlyme nurodo, jog džiovinimo procese temperatūra nukrinta iki 70-80°C. Pasiūlyta džiovykla nėra segmetinio (modulinio) tipo, todėl ateityje negalės būti išplėsta ir kt. Pažymėjo, jog atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S techninio pasiūlymo neatitikimai konkurso sąlygų reikalavimas perkančiosios organizacijos nebuvo konstatuoti. Pažymėjo, jog ieškovų pasiūlytas džiovinimo įrangos išpildymas ir galingumai yra ženkliai geresni nei UAB „Arginta“/Krüger, nes dirbant visu pajėgumu per dieną galima išdžiovinti 6 960 kg SM/d dumblo. Ekspertas A. V. yra nurodęs, jog AB „Požeminiai darbai“/Stulz – Wasser und Prozesstechnik GmbH savo pasiūlyme priėmė kogeneracinę jėgainę TCG2016C galingumo – 400 kWh. Pasiūlyme pagaminamas šiluminės energijos kiekis per metus nustatytas naudojantis vokiečių technologų metodika, todėl pasiūlyme nurodyti kiekiai nežymiai mažesni, pagaminamos šiluminės energijos metinis kiekis – 3189000 kWh/metus – priimtinas skaičiuojant ekonominius kaštus ir rodiklius. Be to, konstatavo, jog UAB „Arginta“/Krüger A/S teiginys, kad skaičiuojant pagaminamą šilumos ir elektros energijos kiekį, ieškovai turėjo vadovautis pasiūlymo 3.8.1 lentelėje nurodytu biodujų kiekiu ir debitu 2700Nm3/d ir 12,5 m3/h, yra neteisingas. Šie skaičiai į lentelę yra klaidingai įrašyti ir jie reiškia ne didžiausią debitą, bet minimalų pirkimo dokumentuose nurodytą biodujų kiekį. Visi pateikti skaičiavimai, išskyrus UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme, rodo, kad pūdintuvuose galima pagaminti žymiai didesnį biodujų, elektrinės bei šiluminės energijos kiekį. Eksperto pateiktais skaičiavimais nustatyta, jog pagaminamas biodujų kiekis gali būti lygus apie 3185 Nm3/d, 132,71 m3/h. Ieškovai nurodė, kad jų pasiūlyto kogeneracinio bloko šiluminis galingumas yra 398 kW, o tai su 8 000 darbo valandomis per metus sudaro 3 184 000 kWh/metus. Išsiskiriančios biodujos į dujų saugojimo talpą patenka nepertraukiamu rėžimu, dėl to į kogeneracinį bloką yra tiekiamas didesnis biodujų kiekis, kurio pagalba yra gerai išnaudojamas kogeneracinio bloko elektrinis ir šiluminis galingumas. Skaičiuojant šilumos pagaminimą ieškovai naudojo minimalų pagaminamą biodujų kiekį, įvertinę dėl hidrolizės išsiskiriančių biodujų kiekį. Skaičiuojant šios elektros energijos kiekį nebuvo jokio reikalingumo naudoti didesnį nei minimalų pagaminamą biodujų kiekį, nes atsižvelgiant į kogeneracinio bloko šiluminį galingumą (398 kW), didesnio šiluminės energijos kiekio per metus nei 3 184 000 kWh kogeneracinis blokas negalėtų pagaminti. Ekspertas A. V. teigė, kad ieškovų apskaičiuotas elektros energijos kiekis yra 3 proc. didesnis, tačiau minimalus skirtumas yra dėl naudotų skirtingų kogeneracinės jėgainės elektrinio naudingumo koeficientų, ir darė išvadą, kad elektros energijos reikšmė nėra padidinta ir kapitalizuotiems energijos kaštams įtakos neturi. AB „Požeminiai darbai“ ir Stulz-Wasser und Prozesstechnik GmbH elektros energijos skaičiavimuose naudojo vidutinį galintį susidaryti biodujų kiekį – 2860 Nm3/d. Pažymėjo, jog ekspertas A. V. pirminiame ekspertizės akte bei teismo posėdyje, atsakydamas į klausimus, laikėsi nuoseklios pozicijos, kad ieškovai tinkamai apskaičiavo pagaminamos elektros energijos kiekį. Ekspertas nurodė, kad ieškovų skaičiavimuose naudojo vidutinį galintį susidaryti biodujų kiekį – 2860 Nm3/d, kurį galima išskaičiuoti iš pagaminamo elektros energijos kiekio. Šio pagaminamos elektros energijos kiekio pagrįstumas matyti ne tik iš ieškovų pateiktų skaičiavimų, bet ir iš to, kad ekspertas nustatė, koks jo manymu galimas iš dumblo pagaminti maksimalus biodujų kiekis.

6Ieškovai nurodė, kad atmestinas atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S teiginys, jog duomenys, kuriais remiantis apskaičiuojamas pagaminamos elektros energijos kiekis, nurodytas ieškovų techninio pasiūlymo 3.9.1 lentelėje (435 ir 436 psl.), turi būti paimti iš 3.8.1 lentelės (433 ir 434 psl.), nes toks reikalavimas nėra įtvirtintas konkurso sąlygose. Be to, 2010 m. gegužės 19 d. atsakyme perkančiajai organizacijai buvo pateiktas masių ir šilumos energijos balansas džiovinimo procesui, todėl konstatuotina, jog masių ir energijos balansas buvo pateiktas svarbiausioms dumblo apdorojimo grandims. Eksperto A. V. išvados yra nuoseklios, pagrįstos skaičiavimais, todėl atsakovų teiginiai dėl jų neaiškumo, prieštaringumo atmestini bei konstatuotina, jog AB „Požeminiai darbai“ ir Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH perkančiajai organizacijai pateiktas techninis pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus ir turėjo būti pripažintas laimėtoju. Ieškovų manymu, atsakovų sudaryta rangos sutartis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi yra pripažinta negaliojančia.

7Atsiliepimu atsakovai Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos vandenys“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad paskelbto konkurso reikalavimai buvo griežti, konkursui pateikti pasiūlymai buvo didelės apimties ir jų įvertinimui viešųjų pirkimų komisijai buvo reikalingos specialisto žinios. Pažymėjo, jog pateiktų techninių pasiūlymų įvertinimui eksperto E. K. pasitelkimo procedūra buvo skaidri, jo dalyvavimas viešojo pirkimo komisijos darbe buvo teisėtas ir pagrįstas. Ekspertas išnagrinėjo ne tik ieškovų techninį pasiūlymą, bet visų tiekėjų techninius pasiūlymus ir dėl kiekvieno pasiūlymo pateikė atskirą ekspertinę nuomonę. Ieškovų techninį pasiūlymą perkančioji organizacija nagrinėjo nepažeisdama esminių viešųjų pirkimų principų, tačiau ieškovų sprendimai dėl elektros energijos sąnaudų, biodujų kiekių, pagamintos elektros energijos vertės ir garantuojamo elektros energijos suvartojimo dydžio ir kitų duomenų neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Pažymėjo, jog teismo paskirto eksperto A. V. ekspertizės aktuose, jo paaiškinimuose teismo posėdyje yra prieštaravimų, todėl teismas neturėtų vadovautis pateiktais ekspertizės aktais. Be to, teismas negali įpareigoti perkančiąją organizaciją tęsti pirkimo procedūrų, nes finansavimas yra pasibaigęs ir galimai bus priimtas sprendimas nutraukti pirkimą.

8Atsiliepimu atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad konkurso dalyvių pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, kurį sudaro eksploatavimo išlaidos ir kaina. Pažymėjo, jog eksploatavimo išlaidų kainos paskaičiavimas įtakoja pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimą net 20 proc., todėl konkurso dalyvis, neteisingai pateikęs ekonominių kaštų paskaičiavimą, gauna nepagrįstą pranašumą, lyginant su kitais dalyviais. Nurodė, kad pirkimo dokumentuose įsakmiai nustatomas draudimas keisti pasiūlyme paskaičiuotus eksploatacinius kaštus. Ekspertas A. V. ekspertizės aktuose nesilaikė pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo, laisvai interpretavo ieškovų siūlomus eksploavimo išlaidų skaičiavimus, kurie gaunami taikant įvairias reikšmes. Pažymėjo, kad 2012 m. birželio 1 d. ekspertizės aktu konstatuota, jog abiejų tiekėjų pasiūlymus galima buvo priimti ir tęsti viešojo pirkimo procedūras, tačiau apklausiant ekspertą A. V. teismo posėdyje, paaiškėjo, jog 2010 m. birželio 1 d. ekspertizės akte daromos išvados yra nepagrįstos paskaičiavimais, prieštaringos ir prieštarauja galutinei eksperto išvadai. Ekspertas iš esmės paneigė savo akte darytas išvadas, dalį jų interpretavo kitaip, be to, paneigė ir kitaip atsakė į daugelį ekspertizės akte atsakytų klausimų, pateikė iš esmės kitokias ekspertizės išvadas, kad abiejų dalyvių pasiūlymai dalinai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. 2012 m. gruodžio 10 d. ekspertas A. V. pateikė naują ekspertizės aktą ir atlikęs detalią, pagal atskiras dumblo apdorojimo grandis AB „Požeminiai darbai“/Stulz - Wasser und Prozesstechnik GmbH ir UAB „Arginta“/Krüger A/S techninių pasiūlymų analizę, nustatė, jog sprendžiant dumblo apdorojimo įrenginių statybos klausimus, ieškovų pasiūlymas geriausiai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimams. Nurodė, kad ieškovų pasiūlyme pilniau išspręsti uždaviniai, keliami naujiems dumblo apdorojimo įrenginiams, siekiant padidinti išgaunamų biodujų, elektros ir šiluminės energijos kiekius. UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme numatytas dumblo džiovinimo įrenginys neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų dumblo džiovinimo procesui keliamų reikalavimų. Priimti techniniame pasiūlyme sprendiniai nesudaro sąlygų spręsti iš dumblo apdorojimo talpų (homogenizavimo, pūdyto, sausinto, džiovinto ir riebalų priėmimo mazgo) pašalinamo užteršto oro ir kvapų valymo klausimus. Numatant dumblą džiovinti aukštatemperatūriniame rėžime susidaro užterštas kondensatas, kuris papildomai apkrauna valymo įrenginių biologinio valymo grandį. Dėl to ekspertas teigė, kad šio tiekėjo pasiūlyme pateikti sąnaudų ir eksploatacijos kaštų rodikliai yra prastesni nei ieškovų pateiktame techniniame pasiūlyme. Atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S teigimu, ekspertas A. V., atlikdamas 2012m. gruodžio 10 d. papildomą ekspertizę, ne tik nepagrindė ir nepaaiškino savo 2012 m. birželio 1 d. pateiktos ekspertizės išvadų, bet iš esmės pateikė naujas išvadas, kurios skiriasi nuo pirminės ekspertizės akto išvadų, prieštarauja ir kitų ekspertų nuomonėms, pateiktoms ginčo metu, todėl yra neteisingos. Pažymėjo, kad ekspertui ekspertizės akte konstatavus, jog išsiskiriantis dumblo pūdymo procese biodujų realaus kiekio nustatymas yra vienas pagrindinių rodiklių, nulemiančių dumblo apdorojimo įrengimų ekonominius rodiklius, ekspertas A. V. nepastebi, kad savo deklaruojamuose duomenyse ieškovai nurodo vienus pagaminamų biodujų kiekius, o skaičiavimuose naudoja išvestinius ir pasiūlyme nedeklaruojamus dydžius. Nurodė, jog pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 280 lape nurodyti duomenys: iš 8150 kg SM/d pirminio dumblo susidaro 2383 kg SM/d, o perteklinio - 5767 kg SM/d. Be to, pūdomo pirminio dumblo procentinis SM kiekis bendro SM kiekio atžvilgiu yra 5767x100/8150 = 71 % (o ne 77 %), perteklinio dumblo - 29 % (o ne 23 %). Pažymėjo, jog ekspertas neteisingai nurodo ir organinių sausų medžiagų santykį pirminiame ir pertekliniame dumble. Vadovaujantis Lietuvos valyklų tyrimų duomenimis, vidutinis perteklinio dumblo peleningumas yra 30 % nuo SM kiekio. Perteklinio dumblo procentinis organinių sausų medžiagų kiekis bendro organinių sausų medžiagų kiekio atžvilgiu yra 26% ir pirminio dumblo procentinis organinių sausų medžiagų kiekis — 74 % (o ne 80 %), todėl eksperto A. V. biodujų kiekio skaičiavimai yra neteisingi ir netikslūs nuo pat įvadinių duomenų. Atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S nurodė, kad ieškovų techniniame pasiūlyme nėra pateiktas biodujų kiekio skaičiavimas ir nėra nurodyta 2860Nm3/d biodujų kiekio reikšmė. Ieškovų pasiūlymo 3.8 lentelėje „Siūlomų darbų pagrindiniai parametrai“, kurioje pagal pirkimo dokumentų reikalavimus visi duomenys turi būti pateikiami didžiausiems debitams ir apkrovoms, esant projektinei apkrovai ir srautui, 434 lape nurodyta, kad pagamintas biodujų kiekis yra 2700Nm³/d. Deklaravus didžiausią pagaminamų biodujų reikšmę (kaip to reikalauja pirkimo dokumentų II skyrius 4 skirsnis), dalyvis turėjo tokią pat reikšmę naudoti ir apskaičiuojant savo pasiūlymo eksploatacinius kaštus. Dėl to nurodė, jog didžiausia kogeneracinio bloko pagaminamų biodujų per parą reikšmė parodo, kokį kiekį elektros ir šiluminės energijos gali pagaminti dalyvio siūlomi įrengimai. Ieškovai deklaravo didžiausią 2700 Nm3/d pagaminamų dujų kiekį, o skaičiuojant eksploatacinius kaštus naudojo kur kas didesnę pagaminamų dujų kiekio reikšmę - 2860 Nm3/d. Pažymėjo, jog kitų parametro reikšmių, nei jos nurodytos pasiūlyme, taikymas keičia pasiūlymą, nes neteisingų duomenų naudojimas pakeitė gaunamos šilumos energijos kiekį ir tuo pačiu dirbtinai sumažino eksploatacinius kaštus. Atsakovai nurodė, jog ieškovai nuo pūdintuvuose dumblo maišymui naudojamų mechaninių maišyklių, jas pakeičiant į dumblo maišymą naudojant dujų įpūtimo įrangą, atsisakė techninio siūlymo paskutiniame etape, t.y. po pasiūlymo pateikimo, todėl darytina išvada, kad buvo atliktas pasiūlymo pakeitimas, o tai prieštarauja VPĮ bei pirkimo dokumentų reikalavimams. Taip pat ekspertas nepagrįstai konstatavo, jog pirkimo dokumentuose dumblo maišymas pūdintuvuose mechaninėmis maišyklėmis yra tik rekomendacinio pobūdžio. Ieškovų pasiūlyme neįvertintas visų įrenginių elektros energijos poreikis, o vertinant UAB „Arginta“/Krüger A/S techninį pasiūlymą nepagrįstai nurodoma, kad pasiūlyme nusausinto dumblo džiovinimui numatyta uždaro (kamerinio) tipo džiovykla Bio-Con DP1500-AA, nors 2010 m. birželio 3 d. raštu SD-168/10 perkančiajai organizacijai atsakyta, kad į džiovinimo sistemą yra tikslingai įvedamas oras ir jis yra tikslingai išvedamas iš jos, todėl eksperto A. V. teiginys, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme nusausinto dumblo džiovinimui numatė uždaro (kamerinio) tipo džiovyklą, yra visiškai nepagrįstas. Neteisingos ir nepagrįstos eksperto A. V. išvados, jog UAB „Arginta“/Krüger A/S numatyta dumblo džiovykla neatitinka pirkimo dokumentų, nes siūlomos džiovyklos techniniame aprašyme nurodoma, kad apytiksli temperatūra pirmoje džiovinimo proceso dalyje yra 130-180°C. Ekspertas ignoravo pasiūlymo nurodymą, kad dumblo džiovinimo temperatūra yra 70-180°C, ir nurodymą pastabose, kad bendras džiovyklos temperatūros režimas neviršija nurodytos pirkimo dokumentuose, t.y. neviršys 130°C temperatūros. Ieškovai elektros energijos suvartojimo skaičiavimų lentelėje, priimdami mažesnes instaliuoto galingumo reikšmes nei jos deklaruotos pasiūlymo 3.2. lentelėje Siūlomų įrengimų techninės charakteristikos, sumažino naudojamos galios reikšmes, kurios taikytos eksploatacijos kaštams skaičiuoti, ir tokiu būdu sumažino kapitalizuotų eksploatacijos išlaidų reikšmę; skaičiavimuose sumažintas elektros energijos kiekis džiovyklai, dėl ko yra mažesnė ir kapitalizuotų eksploatacijos išlaidų reikšmė, be to, sumažinti reagentų kiekiai, dėl ko sumažėjo ir dalyvio eksploatacijos kaštai. AB „Požeminiai darbai“/Stulz - Wasser und Prozesstechnik GmbH techninis pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, nes kapitalizuotos eksploatacijos išlaidos yra apskaičiuotos ne pagal techniniame pasiūlyme nurodytas techninių ir technologinių rodiklių reikšmes. Papildoma ekspertizė neatsakė į teismo užduotą klausimą ir nepašalino pirminės ekspertizės neaiškumų, todėl buvo tikslinga skirti pakartotinę ekspertizę.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 15 d. sprendimu ieškovų AB „Požeminiai darbai“/Stulz - Wasser und Prozesstechnik GmbH ieškinį tenkino iš dalies; panaikino Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. liepos 26 d. sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo atviro konkurso būdu atliekamame viešajame pirkime „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, kuriuo atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija preliminarioje pasiūlymų eilėje nurodė vienintelį UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymą; panaikino Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo atviro konkurso būdu atliekamame viešajame pirkime „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (pirkimo Nr. 82525), kuriuo atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija pasiūlymų eilėje nurodė vienintelį UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymą bei jį pripažino laimėjusiu; Utenos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Utenos vandenys“ ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“/ Krüger A/S 2010 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą rangos sutartį Nr. S6-36 pripažino negaliojančia; kitoje dalyje ieškinį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas nustatė, jog Utenos rajono savivaldybės administracijos paskelbto konkurso sąlygų 1 skirsnio 2 punktu apibrėžti reikalavimai konkursu siekiamam įsigyti objektui. Konkurso sąlygų bendrųjų nuostatų 2.2 punktu perkančioji organizacija nurodė, kad visi įrengimai turi būti pagrįsti ekonomiškai, nurodant kokybę patvirtinančius sertifikatus, jų galima siūlyti kelis, atitinkančius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pagrindiniai pirkimo darbai yra naujų dumblo apdorojimo įrenginių projektavimas, montavimas, paleidimas ir derinimas. Konkurso sąlygų 12.3 punktu nustatyta, jog konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimų ar išlygų, galinčių bet kokiu būdu: a) turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų apimtims ar atlikimo trukmei; b) riboti perkančiosios organizacijos ir/ar užsakovo teises arba konkurso dalyvio įsipareigojimus nurodytus konkurso ir sutarties sąlygose; c) pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių pasiūlymus. Be to, konkurso sąlygų 12.4 punktu perkančioji organizacija nustatė, kad pasiūlymai su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus pripažinti neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmesti. Minėtų sąlygų 27.8 punktu perkančioji organizacija nustatė, jog vertindama techninius pasiūlymus, komisija patikrins kiekvieną pasiūlymą, nustatydama: a) ar atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (vienas pasiūlymas iš vieno dalyvio, pasiūlymo kalba, du atskiri vokai, ar nėra alternatyvų, išlygų ir pakeitimų, ir t.t.); b) ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (t.y. atitinka technines specifikacijas, tinkama darbų programa ir laiko grafikas pasiūlyme nėra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų, pateiktos tinkamai užpildytos ir pasirašytos garantijos, eksploatacijos išlaidos paskaičiuotos laikantis nurodytos metodikos ir t.t.). Konkurso sąlygų 27.12 punktu nurodė, kad vertindama pasiūlymą, viešųjų pirkimų komisija neatsižvelgs į jokius nukrypimus ir papildymus, sąlygojančius neprašytą naudą perkančiajai organizacijai. Tai reiškia, kad toks pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu minimalius techninius ir/arba finansinius reikalavimus, tačiau jokie konkurso dalyvio pasiūlytos kainos koregavimai dėl darbų kokybės pagerinimo arba siūlomų atlikti papildomų darbų, palyginus su pirkimo dokumentų reikalavimais, nebus atliekami, jį vertinant ir lyginant su kitų konkurso dalyvių pasiūlymais. Konkurso sąlygų III skyriaus „Techninė specifikacija /Užsakovo reikalavimai“ (toliau - techninė specifikacija) II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 1 dalyje Bendroji dalis perkančioji organizacija nustatė, jog techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Pasiūlymo teikėjas turi atsižvelgti į visas sąlygas nurodytas III skyriuje. Svarbu, kad pasirinktas dumblo ir biodujų utilizavimo procesai būtų gerai žinomi, patikrinti praktikoje ir turėtų geras darbines charakteristikas esant analogiškam įrenginių dydžiui, apkrovos sąlygoms ir tokiomis pat klimatinėmis sąlygomis. Be to, nurodė, kad pasiūlymo tiekėjas turi pateikti skaičiavimus, įrodančius, kad bendras minimalių techninių reikalavimų tikslas ir garantiniai rodikliai gali būti pasiekti. Konkurso dalyvis savo pasiūlyme privalo išsamiai ir detaliai aprašyti dumblo ūkio įrenginius, technologinio proceso detales, siūlomą įrangos išdėstymą, veikimo metodiką, pateikti dumblo balanso bei energetinius skaičiavimus ir t.t. Teismas taip pat nustatė, jog Utenos rajono savivaldybės administracijos paskelbto atviro konkurso dalyviai, teikdami techninius pasiūlymus, privalėjo juos parengti griežtai vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl esant bent vienam konkurso sąlygų reikalavimų neatitikimui, pasiūlymas turėjo būti atmestas.

12Teismas nustatė, jog ieškovų pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų techninio pasiūlymo dalyje.

13Teismas pažymėjo, kad vadovaudamasi viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento 12 punkto pagrindu, viešojo pirkimo komisija turėjo teisę kreiptis į ekspertus dėl pateiktų pasiūlymų įvertinimo. Pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi šioje byloje konstatavo, jog priežastys, dėl kurių konkurso procedūros atliktos pakartotinai bei tiekėjų pasiūlymo vertinimui pasitelktas ekspertas, atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą ir specifiškumą (itin didelę pirkimo dokumentų apimtį, sudėtingus techninius skaičiavimus ir kt.) nekvalifikuotinas viešųjų pirkimų principų pažeidimu, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovų pasiūlymą informatyvumo prasme tiekėjo teisių nepažeidė, sutiko, jog tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami nelygiaverčiai, ir nurodė, jog nagrinėjant bylą iš naujo svarstytinas ekspertizės skyrimo klausimas, o pasiūlymų atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams klausimą iš esmės turi išspręsti teismas.

14Teismas nustatė, kad iš į bylą pateiktų eksperto A. V. techninio vertinimo ekspertizės aktų matyti, jog įvertinus ieškovų bei UAB „Arginta“/ Krüger A/S pasiūlymus ekspertas A. V. konstatavo, jog ieškovų pasiūlymas geriausiai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimams, nes pasiūlyme pilniau išspręsti uždaviniai, keliami naujiems dumblo apdorojimo įrenginiams, siekiant padidinti išgaunamų biodujų, elektros ir šiluminės energijos kiekius, jog UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme numatytas dumblo džiovinimo įrenginys neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų dumblo džiovinimo procesui keliamų reikalavimų, priimti techniniame pasiūlyme sprendiniai nesudaro sąlygų spręsti iš dumblo apdorojimo talpų (homogenizavimo, pūdyto, sausinto, džiovinto ir riebalų priėmimo mazgo) pašalinamo užteršto oro ir kvapų valymo klausimus, numatant dumblą džiovinti aukštatemperatūriniame rėžime susidaro užterštas kondensatas, kuris papildomai apkrauna valymo įrenginių biologinio valymo grandį, UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme pateikti sąnaudų ir eksploatacijos kaštų rodikliai yra prastesni nei AB „Požeminiai darbai“/Stulz - Wasser und Prozesstechnik GmbH pateiktame techniniame pasiūlyme.

15Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygose perkančioji organizacija numatė, jog dumblo apdorojimo grandyje būtina numatyti naują V=2000 m3 talpos dumblo pūdintuvą, dirbantį mezofiliniame režime (T=35-37°C), renovuoti esamus 2 x 1000 talpos pūdintuvus, pakeičiant juose visą mechaninę įrangą (šilumokaičius ir maišykles), įrengti naują biodujų valymo mazgą, įrengti naują biodujų deginimo žvakę ir naują V=900 m3 talpos biodujų saugyklą. Be to, iš 3 lentelės Utenos nuotekų valykloje susidarantys technologiniai parametrai matyti, jog perkančioji organizacija numatė, kad susidarančių biodujų kiekis Nm3/d (minimaliai) 2700. Konkurso sąlygose nurodoma, jog pūdymo metu susidariusios biodujos būtų panaudojamos kogeneraciniame įrenginyje elektros energijos gamybai.

16Teismas atsakovų teiginius, jog apskaičiuojant biodujų kiekį, pagrindu imamas perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose nurodytas bendras dumblo kiekis 8150 kgSM/d, kad ekspertas A. V. biodujų skaičiavimą atliko neteisingai, atmetė kaip nepagrįstus. Teismo nuomone, kadangi pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nustatė minimalų biodujų kiekį, konstatuoti, jog ieškovų nurodytas galimas pagaminti biodujų kiekis yra neteisingas, nėra pagrindo.

17Teismas konstatavo, jog ieškovų pasiūlymuose esantys nukrypimai nuo pirkimo dokumentų nedaro didelės įtakos į technologinį dumblo apdorojimo procesą, bet turi įtakos nustatant statybos kainą ir eksploatacines išlaidas. Nors atsakovai teigia, kad ieškovų dumblo maišymui pūdintuvuose pasiūlytos mechaninės maišyklės neatitinka pirkimo dokumentų, tačiau šie teiginiai atmestini, nes pirkimo dokumentuose nurodoma, jog dumblo maišyklės metantankuose gali būti siūlomos mechaninės (sraigtinės) maišyklės. Teismas nustatė, kad nesant konkretaus reikalavimo dėl maišyklių, darytina išvada, jog jų tipą turėjo teisę teikėjas siūlyti savo nuožiūra, t.y. naudoti dujų įpūtimo įrangą. Dėl to ieškovų pasiūlymas neprieštaravo pirkimo dokumentų reikalavimams.

18Teismas pažymėjo, jog perkančiajai organizacijai ekspertas E. K. 2010 m. birželio 28 d. nurodė, kad ieškovų pasiūlyme pateikti prieštaringi duomenys ir informacija: organinių medžiagų sumažinimas pūdytuvuose yra 2 450 kg SM/d, iš bendro dumblo kiekio po tankinimo atėmus dumblo kiekio sumažėjimą pūdymo metu gaunamas 5 700 kg SM/d. dumblo kiekis, kuris patenka į sausinimą, tačiau pasiūlymo 434 puslapyje nurodytas dumblo kiekis sausinimui - 4 230 kg SM/d. Ieškovų pateikta informacija apie džiovinamo dumblo kiekį yra prieštaringa: 376 puslapyje nurodytas 5 580 kg SM/d, 434 puslapyje – 6 960 kg SM/d, 433-434 puslapiuose tiektino dumblo kiekis 7 050 kg SM/d (2 573 250 kg SM/metus). Minėtas ekspertas konstatavo, jog ieškovų pasiūlyme nurodytas džiovyklos našumas 290 kgSM/val. ir vandens išgarinimo pajėgumas 1 128 kgH2O/val. arba 997 kgH2O/val. yra per maži, dumblo džiovinimo įrangos našumas yra nepakankamas ir siūloma įranga nebus galima apdoroti projektinį dumblo kiekį. Nurodė, jog ieškovai numatė per mažą dumblo homogenizavimo talpos tūrį bei per mažo našumo homogenizuoto dumblo siurblius, tačiau paaiškinime patikslino šiuos parametrus iki reikiamo dydžio.

19Teismas pažymėjo, kad ekspertas A. V. darė išvadą, kad abiejų konkurso dalyvių pasiūlyta įranga dumblo sausinimui atitinka konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams, bei konstatavo, jog eksperto E. K. ekspertinė nuomonė dėl ieškovų pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams būtų pagrįsta tuo atveju, jeigu pirkimo dokumentuose nebūtų nurodytas sausinamo dumblo kiekis – 4 230 kg SM/d ir reikalingos sausinimo įrangos našumas ne mažesnis 800 kg SM/h.

20Teismas nurodė, jog eksperto A. V. ekspertizės aktu konstatuota, kad ieškovų pasiūlyme pilnai išpildyti visi pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai dumblo džiovinimo, sandėliavimo ir pakrovimo įrangai.

21Teismas nustatė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovų siūlomos dumblo sausinimo įrangos našumas yra nepakankamas. Iš konkurso sąlygų matyti, jog po atskirų dumblo apdirbimo grandžių turi būti nurodomi dumblo kiekiai, todėl kritiškai vertino eksperto E. K. teiginius, jog pasiūlyme ieškovai nurodė skirtingus dumblo kiekius.

22Teismo teigimu, iš ieškovų 2010 m. gegužės 27 d. techninio pasiūlymo paaiškinimo matyti, jog ieškovai nurodė 20m3 homogeninės talpos tūrį dumblo mišiniui sukaupti. Minėtos talpos dydį ieškovai patikslino 2010 m. gegužės 27 d. raštu nurodydami, jog teikdami pasiūlymą neįvertino užduoto centrifūgos nuolatinio veikimo, todėl koregavo talpos dydį ir nurodė, kad bus pateikta 50m3 talpa. Teismas konstatavo, jog ieškovams tik patikslinus pasiūlymą jis tapo atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus, dėl to pasiūlymas prieštarauja pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 25.3 punktui.

23Teismas pažymėjo, jog perkančiajai organizacijai ekspertinę nuomonę pateikęs ekspertas E. K. konstatavo, jog UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, o ieškovai pasiūlyme dumblo apdorojimo įrenginių elektros energijos suvartojimo lentelėje neįvertinto naujo ir esamo pūdytuvų maišyklių, vieno esamo pūdytuvo dumblo cirkuliacinio siurblio, karšto vandens cirkuliacinių siurblių, maišyklės, pūdyto dumblo talpoje, pūdyto dumblo siurblių, vidaus ir laiko apšvietimo bei patalpų vėdinimo reikmėms reikalingos elektros energijos sąnaudos, o 3.9 formoje pateikta neteisingai apskaičiuota elektros energijos suvartojimo reikšmė, kas įtakoja skaičiuojant kapitalizuotus eksploatacinius kaštus. Teismas nustatė, kad ieškovų pasiūlyme pateikiama dumblo maišymo technologija, kur dumblas pūdintuvuose maišomas įspaudžiant dujas, todėl ieškovai teigia, jog dėl to nereikalingos maišyklės, siurblys ir maišyklė išpūdytam dumblui neįvertinti, tačiau skaičiavimuose įvertintas 10 kW dujų orapūtės prijungimo našumas, kuris sudaro tik 5,5 kW. Skaičiavimuose įvertintas 8,5 kW pajungiamas našumas ir apie 5,5 kW prijungiamas mažųjų vartotojų našumas, tuo padengiamas energijos poreikis pastato apšvietimui ir ventiliacijai, įskaitant ir išorės apšvietimą, todėl numatytas elektros energijos kiekis yra pakankamas, suminis energijos suvartojimas nėra nepagrįstas ir per mažas, o kapitalizuotų eksploatacinių kaštų skirtumo nėra. Dėl to iš ieškovų siūlomų įrengimų techninių charakteristikų matyti, jog cirkuliacinio dumblo siurblio instaliuotas galingumas nurodomas 8,5 kW, o elektros energijos suvartojimo skaičiavimuose šio siurblio instaliuotas galingumas nurodomas tik 8,0 kW. Ieškovai atsisakė nuo pūdintuvuose dumblo maišymui naudojamų mechaninių maišyklių ir jas pakeitė į dumblo maišymą naudojant dujų įpūtimo įrangą, todėl nepaneigta, jog naudojant dujų įpūtimo įrangą, elektros energijos sąnaudos yra mažesnės, o vidaus ir lauko bei patalpų vėdinimo reikmėms reikalinga elektros energija yra įvertintos. Teismas nustatė, kad 2012 m. birželio 1 d. ekspertizės aktu ekspertas A. V. konstatavo, jog suminis energijos vartojimas nėra nepagrįstas ar per mažas, todėl kapitalizuotų eksploatacinių kaštų skirtumo nėra. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygose nurodoma, jog pūdymo metu susidariusios biodujos būtų panaudojamos kogeneraciniame įrenginyje elektros energijos gamybai. Generuojama šiame įrenginyje elektros energija turi būti panaudota dumblo apdorojimo įrenginių technologinėms reikmėms. Teismas nustatė, kad 2010 m. gegužės 27 d. raštu AB „Požeminiai darbai“ perkančiajai organizacijai nurodė, kad elektros energijos gamybai kogeneraciniame bloke iš biodujų skaičiuoti buvo priimta biodujų susidarymo norma 2 860 Nm3/d. Ieškovų pasiūlyme nurodytas pagamintas biodujų kiekis 2 700 Nm3/d, t.y. mažesnis negu buvo naudotas eksploatacinių kaštų skaičiavimuose. Ieškovai teigia, jog pasiūlyme susidarančių biodujų minimalus kiekis numatytas 2 700 m3/d, tačiau kogeneracinė jėgainė dėl jos pertraukiamo darbo režimo bus apkrauta apie 91,3%. Priklausomai nuo dujų saugyklos ir nuolatinio dujų išsiskyrimo per faktines jėgainės darbo valandas galima jos eksploatacija ir su didesniu biodujų kiekiu (iki 123,3 Nm/h prie 2 700 Nm3/d ir 133,7 Nm/h prie 2 929,5 Nm3/d). Ieškovai teigia, kad elektros energijos skaičiavimuose naudojo vidutinį galintį susidaryti biodujų kiekį 2860 Nm3/d. Dėl to nurodytas biodujų kiekis neprieštarauja dujų poreikiui. Be to, agregatas gali dirbti ir su gamtinėmis dujomis. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygose nurodoma, kad pūdymo metu susidariusios biodujos bus naudojamos kogeneraciniame įrenginyje elektros energijos gamybai ir 90% pagamintų dujų turi būti skiriama dujiniam elektrogeneratoriui bei ne mažiau kaip 10% biodujų - dumblo džiovintuvo katilui šildyti. Pažymėjo, kad minimalus biodujų kiekis, gaminamas metantankuose yra nuo 2 700 Nm3/d, o apdorojus perteklinį dumblą ultragarsine įranga, bendras išgaunamų biodujų kiekis gali padidėti ne mažiau kaip 10 %. Ieškovai teigė, kad skaičiuodami šilumos pagaminimą naudojo minimalų pagaminamą biodujų kiekį, įvertinę dėl hidrolizės išsiskiriančių biodujų kiekį, skaičiuojant pagaminamos elektros energijos kiekį nebuvo jokio reikalingumo naudoti didesnį nei minimalų pagaminamą biodujų kiekį, kadangi, atsižvelgiant į kogeneracinio bloko šiluminį galingumą (398 kW), didesnio kiekio šiluminės energijos kogeneracinis blokas negalėtų pagaminti per metus (maksimalus 3 184 000 kWh), dėl to pasiūlyme apskaičiuotas šilumos energijos kiekis yra pagrįstas. Teismas pažymėjo, kad teismo ekspertas A. V. 2012 m. gruodžio 10 d. ekspertizės akte nurodė, kad naudojantis Vokietijos normatyvine medžiaga apskaičiuota, jog bendras biodujų kiekis, esant pirkimo dokumentuose nurodytam dumblo sąstatui, gali būti - 3185 Nm3/d, 132,71 m3/h, todėl įvertinus į kogeneracinį įrengimą nukreipiamą 90 % pagamintų dujų, tai, jog dujų gamyba pūdintuvuose vyksta nenutrūkstamai visų metų bėgyje, t.y. 8760 h, ir pirkimo dokumentuose nustatytam generatoriaus darbo valandų skaičiui - 8 000 h/metus, darė išvadą, jog kogeneracinėje jėgainėje išsiskiriančias per parą biodujas bus reikalinga sudeginti ne per 24 val., bet per 21.92 val., todėl valandinis dujų kiekis paduodamas į generatorių bus 130,82 m3/h. Dėl to ekspertas apskaičiavo, jog per metus kogeneracinėje jėgainėje pagaminamos šilumos energijos kiekis yra 3 197 240 kWh/metus (130,82 x 0,47 x 6,5 x 8000 = 3 197 240 kWh/metus), ir konstatavo, jog pagaminamas kogeneracinėje elektrinėje elektros energijos kiekis priklauso nuo jėgainės elektrinio naudojimo koeficiento (ieškovų priimta - 0,38, UAB „Arginta“/Krüger A/S - 0,367). Nurodė, jog pagamintas elektros energijos kiekis per metus sudarytų 2 516 977 kWh/ metus (130,82 x 0,37 x 6,5 x 8000 = 2516977 kWh/metus). Ekspertas pažymėjo, kad ieškovai pasiūlyme nurodė kogeneracinę jėgainę TCG2016C, kurios galingumas 400 kWh, kad ieškovų pasiūlyme nurodyti kiekiai yra nežymiai mažesni - pagaminamos šiluminės energijos metinis kiekis 3 184 000 kWh/metus, todėl priimtinas skaičiuojant ekonominius kaštus ir rodiklius. Ieškovų pasiūlyme nurodoma, kad bendras metinis vidutinis elektros energijos kiekis yra 2 593 066,67 kWh/metus, darytina išvada, jog ieškovų pasiūlyme nurodytos ir pagal pirkimo dokumentus galimos bendro metinio vidutinio elektros energijos kiekio reikšmės yra 383 321 KWh/ metus skirtumas (2 593 066,67-2 209 745= 383 321), kas įtakoja kapitalizuotų eksploatacijos išlaidų elektros energijai padidėjimą, o pateikti skaičiavimai prieštarauja konkurso sąlygų reikalavimams.

24Teismas taip pat nustatė, kad ekspertas E. K. nurodė, kad ieškovai nepateikė masės ir energijos balanso schemų visai dumblo apdorojimo grandžiai, o 2010 m. gegužės 27 d. Nr. 03-06-06 paaiškinime esanti informacija nesutampa su pasiūlyme esančia informacija ir duomenimis, kurie buvo naudoti technologiniams ir eksploatacinių kaštų skaičiavimams, be to, nepateikta energijos balanso schemos/skaičiavimų, pagrindžiančių ieškovų pasiūlymo 3.8 formoje deklaruotas vertes. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovai techniniame pasiūlyme energijos balansą pateikė tik džiovinimo procesui, teismas konstatavo, jog ieškovų techninis pasiūlymas prieštarauja konkurso sąlygų reikalavimui. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovų pasiūlyme neišpildyti ar nepilnai išpildyti konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio reikalavimai pateikti technines charakteristikas: karšto vandens cirkuliacinių siurblių biodujų kaupyklos (jos orapūtės), dujų fakelo, kompresoriaus, kogeneracinio bloko, dujų katilinės, nenurodytas įrangos instaliuotas galingumas.

25Teismas pažymėjo, jog ekspertas A. V. 2012 m. gruodžio 10 d. ekspertizės aktu konstatavo, jog ieškovų sąnaudų ir eksploatacijos kaštai yra apskaičiuoti neteisingai, nes skaičiavimuose neteisingai priimtas pareikalaujamos elektros energijos kiekis džiovyklai, jis yra sumažintas, todėl sumažinta ir kapitalizuotų eksploatacijos išlaidų reikšmė, be to, kapitalizuotų eksploatacijos išlaidų skaičiavimuose sumažinti reagentų kiekiai, dėl ko taip pat sumažėjo ieškovų eksploatacijos kaštai.

26Teismas nustatė, kad tiek AB „Požeminiai darbai“/Stulz-Wasser und Prozesstechnik GmbH, tiek ir UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymuose, priešingai nei tai nustatė pirkimo dokumentų techninės specifikacijos bendrosios dalies reikalavimai, nebuvo atlikti reikiamo dumblo homogenizavimo talpos tūrio nustatymo skaičiavimai.

27Teismas pažymėjo, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme sieros vandenilio (H2S) kiekio sumažinimui biodujose numatė jų valymui panaudoti aktyvuotos anglies filtrą, nors konkurso dokumentuose nurodoma, kad H2S kiekio sumažinimui apytakinėje biodujų linijoje (prieš jų utilizavimą) reikia numatyti biologinį arba cheminį būdą.

28Teismas nurodė, kad nustatydama buferinės biodujų saugyklos talpos naudingą tūrį pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija numatė, jog jos naudingas tūris 900 m3, tačiau techniniame pasiūlyme UAB „Arginta“/Krüger A/S numatė skirtingus dujų talpos dydžius.

29Teismas nurodė, kad ekspertas A. V. nustatė, kad techniniame pasiūlyme UAB „Arginta“/Krüger A/S nedetalizavo Ch DS matavimo on-line įrangos ir vamzdynų šildymo, dumblo džiovinimo įrenginys neatitinka perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose aprašomas specifikacijas, nors ir neprieštarauja funkciniams reikalavimams.

30Teismo teigimu, pagal eksperto A. V. išvadas, kadangi UAB „Arginta“ / Krüger A/S siūloma džiovykla yra ne segmentinio (modulinio), ne atviro tipo, bet uždara „izoliuota kamera“, kurioje oras neišleidžiamas į aplinką, o nukreipiamas į degimo zoną ir be valymo įrenginių išleidžiamas į aplinką, todėl pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovai teigė, kad siūloma džiovykla atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau eksperto A. V. išvada nėra paneigta (CPK 178 str.). Be to, iš atsakovų pasiūlymo matyti, jog 70-180°C yra ne paduodamo į džiovyklą oro temperatūra, o būtent džiovinimo proceso temperatūra, kuri tik džiovinimo proceso pabaigoje nukrinta iki 70-80°C, nors pagal pirkimo dokumentus negali nukristi žemiau 80 °C ir pakilti aukščiau 130°C.

31Teismas nustatė, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S techninio pasiūlymo pirmoje dalyje numatė dvi talpas, nenurodant jų dydžio - vieną talpą sausintam Utenos VĮ dumblui, kitą - atvežtiniam sausintam dumblui iš kitų valyklų, nors sausinto dumblo sandėliavimui perkančioji organizacija numatė 1 rezervuarą su sausinto dumblo priėmimo punktu 3 parų kiekiui. Be to, 2010 m. gegužės 24 d. rašte Nr.SD154/10 perkančioji organizacija nurodė, kad atvežtinio dumblo sandėliavimui priimta talpa yra 21m3, o sausinto dumblo talpa - 10m3. Viešojo pirkimo komisijai nurodžius sausinto dumblo talpos neatitikimą pirkimo dokumentams, UAB „Arginta“/Krüger A/S 2010 m. birželio 9 d. rašte Nr.SD 175/10 nurodė, kad sausintam dumblui sukaupti (antroji dumblo talpa) numatyta 3 parų dumblo kiekiui, t.y. 71 m3. Teismo nuomone, pirkimo dokumentuose esantys neaiškumai paaiškinami tuo, jog konkurso sąlygose nurodoma, kad sausinto dumblo talpa skirta atvežtam iš kitų valyklų sausintam dumblui priimti su ištuštinimo įranga ir į talpą turi tilpti 3 d. sausintas dumblas, tačiau nesant perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų patikslinimo laikytina, jog atsakovų pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Dėl to teismas konstatavo, jog pateiktas atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymas, kuris vėliau buvo tikslinamas, prieštaravo pirkimo dokumentų reikalavimams.

32Teismas pažymėjo, jog ekspertizės akte konstatuota, jog UAB „Arginta“/Krüger A/S savo pasiūlyme, skaičiuodami pagaminamus šiluminės ir elektrinės energijos metinius kiekius, naudojosi pirkimo dokumentuose nurodytu dumble esančio organinių sausų medžiagų kiekiu, kuris nukreipiamas į pūdintuvus, numatydami gan didelį organinių medžiagų suirimo mezofiliniame dumblo pūdymo procese procentą - 62,15 %, biodujų kiekis iš pūdintuvų paskaičiuotas - 2700 Nm3/d, kas pirkimo dokumentuose nurodoma kaip minimali biodujų išeiga per dieną. Ekspertas A. V. nurodė, kad skaičiuojant, jog iš pagamintų biodujų kiekio į kogeneracinę jėgainę bus nukreipta 90 % pagamintų biodujų, kas sudaro 2520 m3/d, ir priimant sudegintų biodujų šiluminę vertę - 6,5 kW/m3, UAB „Arginta“/Krüger A/S nustatė, kad per dieną bus pagaminama 6012 kWh/d elektrinės energijos ir 7846 kWh/d šiluminės energijos. Eksperto teigimu, jog skaičiuojant metinius šiluminės ir elektros energijos kiekius, UAB „Arginta“/Krüger A/S neįvertino, jog kogeneracinės jėgainės darbas metuose yra ne 8760 h, bet pirkimo dokumentuose nurodomas 8000 h, todėl pagamintus šiluminės ir elektros energijos metinius kiekius, priimtus skaičiuojant eksploatacines išlaidas ir kaštus, reikia sumažinti įvedant koeficientą 0,913. Be to, ekspertas darė išvadą, jog UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme nurodytos kogeneracinės jėgainės yra skirtingų gamintojų, todėl neaišku, kokio įrenginio nurodytas elektrinis ir šiluminis naudingumo koeficientas taikomas techniniame pasiūlyme, o tai prieštarauja pirkimo dokumentų reikalavimams, jog tiekėjas turi nurodyti konkretaus priimto įrenginio naudingumo koeficientą.

33Teismas nustatė, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme nurodomas garantinis laikotarpis įrangai (12 mėn.) prieštarauja perkančiosios organizacijos konkurso reikalavimui, jog visos įrangos garantinis laikotarpis 2 metai (pirkimo dokumentų 3 skyrius, 3.1 p); pasiūlyme nurodoma, jog dumblas iš pūdytuvų bus leidžiamas per dumblas/dumblas šilumokaitį, nors pirkimo dokumentai reikalauja tik vieno tipo šilumokaičio vanduo/ dumblas. Teismas nurodė, kad teismo ekspertas yra konstatavęs, jog šio tipo šilumokaičiai yra brangūs, dėl dažno užsikimšimo jų eksploatacija yra nepatogi, mažas šilumos atidavimo efektyvumas, todėl siūloma papildoma įranga yra perteklinė ir didina eksploatacines išlaidas, nors neblogina bendrų dumblo parametrų ir iš dalies pagerina šilumos balansą.

34Teismas pažymėjo, kad UAB „Arginta”/Krüger A/S atskirose pasiūlymo dalyse neatliko reikalaujamų paskaičiavimų (pvz. po pūdymo išeinančių sausųjų medžiagų kiekio). pasiūlyme „3.8 - 3.11“ yra įtraukta ultragarsinė dumblo apdorojimo įranga, tačiau pasiūlymo „Rangovo techninis pasiūlymas 1 dalis“ nurodoma, kad bus naudojama kita hidrodinaminė įranga, veikianti kavitacijos principu. Teismas nustatė, kad pateiktos šios ir įrangos techninės specifikacijos Rangovo techninis pasiūlymas 1 dalis yra anglų kalba, nors pirkimo dokumentuose reikalaujama pateikti visą informaciją lietuvių kalba. Pasiūlyme nėra pagrįstų įrodymų ar ši įranga prilygs, ar bus efektyvesnė nei ultragarsinė, kaip to reikalauja pirkimo dokumentai.

35Teismas konstatavo, jog teikdami paaiškinimus 2010 m. gegužės 24 d. raštu Nr. SD 154/10 atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S pakeitė savo pasiūlymą, nurodant sunaudojamo dumblo tankinimui reikalingo polielektrolito kiekį, pasiūlant šilto dumblo nuvedimo iš pūdytuvų per dumblas / dumblas šilumokaitį į pūdyto dumblo surinkimo talpą, nes polimero dozę, reikalingą dumblo tankinimui, sumažino nuo 6 g/kg SM iki 3 g/kg SM, nors nurodė, kad tai yra spausdinimo klaida, tačiau pakeitus pasiūlyme reagento dozę, buvo sumažintos su polielektrolitu sausinimui susiję eksploataciniai kaštai. 2010 m. birželio 3 d. raštu Nr. SD168/10 pakeitė 2010 m. gegužės 24 d. rašte Nr. SD154/10 nurodytą džiovinto dumblo talpos tūrį iš 45m3 į talpą, kurios tūris 90m3, nurodydama, kad tai dimensijos korekcinė klaida. Teismas taip pat konstatavo, jog pasibaigus pasiūlymo terminui, techninį pasiūlymą tikslindama keitė ir ieškovai (pvz., dėl talpų dydžio, reagentų).

36Teismas pažymėjo, kad taisydami klaidas eksploatacinius kaštus sumažino ne tik atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S, bet ir ieškovai (pvz., dėl talpų dydžio, reagentų).

37Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nei ieškovų AB „Požeminiai darbai“/Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH, nei atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymai neatitiko perkančiosios organizacijos reikalavimų ir viešųjų pirkimų komisijos sprendimu turėjo būti atmesti (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.). Teismas taip pat konstatavo, kad Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų komisija, pripažindama minėto tiekėjo pasiūlymą laimėjusiu konkursą, nelygiaverčiai vertino konkurso dalyvių pasiūlymus ir tuo pažeidė VPĮ 3 straipsnyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principus.

38Teismas atsakovų teiginius, jog ekspertas A. V. ekspertizės aktuose bei teismo posėdyje skirtingai atsakė į užduotus klausimus, atmetė kaip nepagrįstus, nes ekspertas 2012 m. birželio 1 d. ekspertizės išvadas teismo posėdyje ir papildomos ekspertizės aktu tik pagrindė išsamiau ir aiškiau. Tiek pirmos, tiek papildomos ekspertizės aktuose ekspertas nurodė, jog abiejų konkurso dalyvių pasiūlymuose yra neatitikimų perkančiosios organizacijos reikalavimams ir juos motyvavo.

39Teismas teigė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi nepriėmė konkretaus sprendimo dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia.

40Teismas konstatavo, kad ieškinys tenkintinas iš dalies.

41III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

42Ieškovai AB „Požeminiai darbai“, Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimą dalyje, kurioje nutarta panaikinti atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. liepos 9 d. posėdyje priimtą ir tos pačios dienos posėdžio protokole Nr. 30 įtvirtintą bei 2010 m. liepos 12 d. rašte „Dėl pasiūlymo atmetimo“ Nr. VS-1014 nurodytą sprendimą, kuriuo atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovų akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“, Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH pasiūlymą, panaikinti ir įpareigoti atsakovą Utenos rajono savivaldybės administraciją atnaujinti pirkimo procedūras viešajame pirkime, kitoje dalyje Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovų ieškovo AB „Požeminiai darbai“ naudai bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai patikslindami homogenizuoto dumblo talpos tūrį pakeitė pirkimo dokumentų neatitinkantį pasiūlymą į atitinkantį. Be to, teismas nepagrįstai konstatavo, kad priešingai pirkimo dokumentų reikalavimams, ieškovai nepateikė dumblo homogenizavimo tūrio talpos skaičiavimų. Pirma, konkurso dokumentai tiesiogiai neįtvirtino reikalavimo homogenizuoto dumblo talpos tūriui. Antra, konkurso dokumentai tiesiogiai neįtvirtino reikalavimo pateikti homogenizuoto dumblo talpos tūrio skaičiavimus. Trečia, homogenizavimo talpos tūrio klaidos ištaisymas bet kuriuo atveju turėtų būti vertinamas kaip neesminė/mažareikšmė aplinkybė ir nesudaro pagrindo atmesti ieškovų techninį pasiūlymą.
 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovų nurodytas bendras metinis vidutinis pagaminamos elektros energijos kiekis viršija pagal nustatytus perkančiosios organizacijos parametrus kogeneraciniame bloke paskaičiuotą bendrą metinį vidutinį elektros energijos kiekį. Pirma, konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.8 punkte nenurodytas 2 209 745 kWh/metus bendras metinis vidutinis pagamintos elektros energijos kiekis, kurio konkurso dalyviai negalėtų viršyti. Antra, sprendime nepateikta jokių skaičiavimų, kuriais remiantis būtų paskaičiuotas teismo nurodytas 2 209 745 kW/metus bendras metinis vidutinis pagamintos elektros energijos kiekis. Trečia, ekspertas A. V. ekspertizės akte nenurodė, kad konkurso pirkimo dokumentai įtvirtino maksimalų pagamintos elektros energijos kiekį, ekspertas pats paskaičiavo galimą pagaminti biodujų kiekį, kurio dalį nukreipus į kogeneracinį bloką, būtų pagamintas metinis vidutinis pagamintos elektros energijos dydis didesnis, nei nurodė teismas. Ketvirta, teismo konstatavimas, kad konkurso dokumentuose yra nurodytas pagamintinos elektros energijos kiekis, kurio konkurso dalyviai negali viršyti, prieštarauja konkurso kaip viešojo pirkimo procedūros, kurioje konkuruoja skirtingi tiekėjai esmei ir prasmei, pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą. Penkta, byloje pateiktas ieškovų skaičiavimais pagrįstas jų techniniame pasiūlyme nurodyto pagamintinos elektros energijos dydžio paskaičiavimas, kuris nebuvo paneigtas, o ekspertas A. V. nustatė, kad jis yra pagrįstas ir iš esmės atitinka eksperto A. V. paskaičiuotą.
 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai techniniame pasiūlyme energijos balansą pateikė tik džiovinimo procesui bei kad tai prieštarauja konkurso dokumentų reikalavimams. Pirma, sprendime pacituota konkurso dokumentų nuostata nereikalavo pateikti išsamesnio masių ir energijos balanso atskiro dokumento nei su savo techniniu pasiūlymu pateikė ieškovai. Antra, negalima teigti, kad ieškovai pripažino, kad pūdymo grandies energijos balansas kaip atskira dalis apskritai nėra pateiktas. Trečia, ieškovų pateiktas masių ir energijos balansas yra aiškus iš ieškovų techninio pasiūlymo visumos ir jis yra realiai įvykdomas. Ketvirta, teismo konstatavimas apie tariamai nepaneigtą perkančiosios organizacijos teiginį yra nepagrįstas, o atitinkama aplinkybė neturi teisinės reikšmės bylai teisingai išspręsti. Penkta, jeigu ieškovas ir būtų pripažinęs, kad pūdymo grandies energijos balansas kaip atskira dalis apskritai nėra pateiktas, tai ši aplinkybė turėtų būti vertinama kaip neesminė/mažareikšmė ir nesudarytų pagrindo atmesti ieškovų techninį pasiūlymą.
 4. Teismas nepasisakė dėl ieškovų pateiktų motyvų dėl elektros energijos sąnaudų džiovintuvui skaičiavimo bei netinkamai interpretavo ieškovų poziciją byloje dėl reagentų kiekių eksploatacijos kaštuose.
 5. Teismo sprendimo teiginys, jog Utenos rajono savivaldybės administracijos paskelbto atviro konkurso dalyviai, teikdami techninius pasiūlymus, privalėjo juos parengti griežtai vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl esant bent vienam konkurso sąlygų reikalavimų neatitikimui pasiūlymas turėjo būti atmestas, nepagrįstas ta dalimi, kiek jis nustato/reiškia, kad privalo būti atmestas net ir toks pasiūlymas, kuriame yra esminės reikšmės neturinčių neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams. Pagal konkurso sąlygų 28.3 punktą tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, garantavo technologinių skaičiavimų patikimumą, pateikdamas perkančiajai organizacijai technologinio proceso, elektros energijos kiekio ir reagentų kiekio garantijas. Taip pat konkurso dalyvis pagal konkurso sąlygų 3.11 skyrių pateikė perkančiajai organizacijai garantijas, kuriomis užtikrino, kad dumblo ūkio rodikliai atitiks techninių specifikacijų nustatytus parametrus, net jei pasiūlyme pateiktuose skaičiavimuose būtų padaryta klaidų ar rašymo apsirikimų.

43Atsiliepimu į ieškovų AB „Požeminiai darbai“, Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH apeliacinį skundą atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad teismas pagrįstai ir teisingai konstatavo, jog ieškovų pasiūlymas neatitiko perkančiosios organizacijos paskelbto vykdomo viešojo pirkimo „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ dokumentų reikalavimų, todėl šioje dalyje teismo sprendimas paliktinas galioti. Ieškovų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovų nurodytas bendras metinis vidutinis pagaminamas elektros energijos kiekis viršija pagal nustatytus perkančiosios organizacijos parametrus kogeneraciniame bloke paskaičiuotą bendrą metinį vidutinį elektros energijos kiekį, atmestinas kaip nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad ieškovai techniniame pasiūlyme energijos balansą pateikė tik džiovinimo procesui, ir kad tai prieštarauja konkurso pirkimo dokumentų reikalavimams. Atsakovai sutinka su teismo sprendimo argumentais, kadangi teismas teisingai aiškino pirkimo dokumentų turinį ir reikalavimus, kuriais reikalaujama dalyviams pateikti energetinių masių balansą - pateikti biodujų utilizavimo įrenginių generuojamą šiluminį ir elektrinį galingumą (kW), įvertinant naudingumo koeficientus ir naudojamo kuro rūšį (biodujos ir jų arba gamtinės dujos) (Konkurso dokumentų I skyriaus 2 skirsnis). Be to, atsakovai sutinka su teismo sprendimo argumentais ir konstatavimu, jog ieškovų eksploatacijos kaštai apskaičiuoti neteisingai, nes skaičiavimuose neteisingai priimtas pareikalaujamos elektros energijos kiekis džiovyklai, jis yra sumažintas, todėl yra sumažintos ir kapitalizuotos eksploatacijos išlaidos. Be to, kapitalizuotų eksploatavimo kaštų skaičiavimuose sumažinti reagentų kiekiai, dėl ko taip pat sumažėjo ieškovų eksploataciniai kaštai. Pažymėjo, jog ieškovo argumentai, kad teismas turėjo pripažinti, kad jų pasiūlymas atitinka konkurso dokumentų reikalavimus, nes neva ieškovų pasiūlymo pažeidimai laikytini neesminiais ir mažareikšmiais, atmestini kaip nepagrįsti.

44Atsakovai Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos vandenys“ atsiliepimu į ieškovų AB „Požeminiai darbai“, Stulz- Wasser und Prozesstechnik GmbH apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimą dalyje, kurioje teismas atmetė ieškovų ieškinį, palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovų atsakovams bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė faktą, kad ieškovų pasiūlymas neatitinka perkančiosios organizacijos parengtų pirkimo dokumentų reikalavimų, o neatitikimai yra tokie, dėl kurių ieškovai pasiūlyme netinkamai apskaičiavo kapitalizuotos eksploatacines išlaidas. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada tik patvirtina faktą, kad perkančioji organizacija, atmetusi ieškovų pasiūlymą pirkime, taip pat buvo priėmusi pagrįstą sprendimą. Nesutiktina su ieškovų apeliacinio skundo teiginiais, kad jeigu ir egzistavo kokie neatitikimai ieškovų techniniame pasiūlyme, tai tie neatitikimai yra neesminės klaidos/mažareikšmės aplinkybės, negalinčios suponuoti ieškovų techninio pasiūlymo ydingumo. Konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas negali būti teisėtai pripažintas laimėjusiu, o perkančiosios organizacijos sprendimas konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pažeistų VPI 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą bei VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovų reikalavimą įpareigoti atsakovą Utenos rajono savivaldybės administraciją atnaujinti pirkimo procedūras viešajame pirkime „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.

45Atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimą dalyje, kurioje teismas patenkino ieškovų ieškinį panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį atmesti visiškai, skirti pakartotinę ieškovų ir UAB „Arginta“/Krüger A/S techninių pasiūlymų įvertinimo ekspertizę, pavedant ją atlikti vandentvarkos srities ekspertui doc.dr. M. R. arba ekspertui D. L., pavesti atsakyti į visus klausimus, kurie yra nurodyti eksperto A. V. 2012 m. birželio 1 d. ekspertizės akte ir 2012 m. gruodžio 10 d. papildomos ekspertizės akte, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, priteisti iš ieškovų visas UAB „Arginta“/Krüger A/S turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė pasiūlymų įvertinimo ekspertizės ir papildomos ekspertizės skyrimą ir vertinimą reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą visiškai neatsižvelgė, kad tas pats ekspertas A. V., papildomos ekspertizės akte, kuris iš esmės turėjo papildomai paaiškinti pirminės ekspertizės aktą, padarė priešingas išvadas negu pirminiame ekspertizės akte. Atsižvelgiant į ginčo situacijos sudėtingumą, eksperto A. V. ekspertizės aktų prieštaravimai galėjo būti pašalinami tik vienu būdu – skiriant pakartotinę ekspertizę. Teismas taip pat nepasisakė dėl esminių ekspertizės ir papildomos ekspertizės aktų trūkumų.
 2. Ieškovai savo deklaruojamuose duomenyse nurodo vienus pagaminamų biodujų kiekio dydžius, o jau skaičiavimuose naudoja išvestinius, iškreiptus ir dalyvio pasiūlyme nedeklaruotus dydžius. Eksperto A. V. biodujų kiekio skaičiavimai yra neteisingi ir netikslūs nuo pat įvadinių duomenų (pūdomo pirminio ir perteklinio dumblo kiekių proporcija pagal sausas medžiagas yra atitinkamai 23 proc. ir 77 proc.).
 3. Teismas nurodė, kad nors atsakovai teigia, kad ieškovų dumblo maišymui pūdintuvuose pasiūlytos mechaninės maišyklės neatitinka pirkimo dokumentų, tačiau šie teiginiai atmestini, nes pirkimo dokumentuose nurodoma, jog dumblo maišyklės metantankuose gali būti siūlomos mechaninės (sraigtinės) maišyklės. UAB „Arginta“/Krüger A/S nuomone, ši teismo išvada nėra pagrįsta visapusišku ir išsamiu visų teisiškai reikšmingų aplinkybių bei UAB „Arginta“ teismo posėdžio metu akcentuotų argumentų įvertinimu (CPK 185 str. 1 d., 270 str. 4 d.). Dalyvis mechaninių maišyklių atsisakė techninio pasiūlymo paskutiniame etape, t. y. po pasiūlymo pateikimo, todėl galima teigti, kad buvo atliktas pasiūlymo pakeitimas, o tai prieštarauja VPĮ 39 straipsnio 1 daliai ir VPĮ 3 straipsnio 1 daliai.
 4. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas specialisto E. K. ekspertinę nuomonę dėl ieškovų pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, kadangi vadovavosi išimtinai tik eksperto A. V. ekspertizės aktu (CPK 218 str.).
 5. Teismas nepagrįstai nustatė, kad tiekėjo UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme, priešingai nei reikalavo pirkimo dokumentai, nėra numatytas nei cheminis, nei biologinis biodujų valymo būdas. Pažymi, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymas ir jame nurodytas biodujų valymo metodas neturėjo būti vertinamas formaliai (ieškoma žodžio „cheminis“ ar „biologinis“ lingvistinė sutaptis). Vien lingvistinis nesutapimas nesuponuoja, kad pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentų reikalavimų. Abiejų dalyvių pasiūlymuose buvo nurodytas absorbcinis (aktyvuotos anglies filtrais) dujų valymo būdas, tačiau ieškovo pasiūlymo atžvilgiu, ekspertas nenurodė, kad tai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, tačiau pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą į tokį nelygiavertį tiekėjų pasiūlymų vertinimą neatsižvelgė.
 6. Pirmosios instancijos teismas, perrašydamas eksperto A. V. 2012 m gruodžio 10 d. ekspertizės akto išvadas, visiškai nepagrįstai teigia, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme nusausinto dumblo džiovinimui numatė uždaro (kamerinio) tipo džiovyklą Bio-Con DP1500-AA .
 7. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovų argumentus dėl siūlomos džiovyklos atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, konstatavo, kad nors atsakovai teigia, kad siūloma džiovykla atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau eksperto A. V. išvada nėra paneigta (CPK 178 str.). Be to, iš atsakovų pasiūlymo matyti, jog 70-180°C yra ne paduodamo į džiovyklą oro temperatūra, o būtent džiovinimo proceso temperatūra, kuri tik džiovinimo proceso pabaigoje nukrinta iki 70-80°C, nors pagal pirkimo dokumentus negali nukristi žemiau 80 °C ir pakilti aukščiau 130°C. Tokios teismo išvados nėra pagrįstos bylos duomenimis.
 8. UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme nebuvo nurodyta konkreti sausinto dumblo talpos tūrio reikšmė, tačiau jos pateikti pasiūlyme ir pagal pirkimo dokumentų reikalavimus nereikalauta. Pagal pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 25.1 punktą viešojo pirkimo komisija gali konkurso dalyvio paprašyti paaiškinti savo pasiūlymą. UAB „Arginta“ 2010 m. birželio 9 d. raštu Nr. SD 175/10 atsakė į viešojo pirkimo komisijos paklausimą nurodydama sausinto dumblo talpos tūrį. Nagrinėjamu atveju yra akivaizdu, kad pasiūlymas nebuvo keičiamas, o buvo paaiškinamas/patikslinamas, nekeičiant jo esmės.
 9. Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, jog UAB „Arginta“/Krüger A/S atskirose pasiūlymo dalyse neatliko reikalaujamų paskaičiavimų (pvz. po pūdymo išeinančių sausųjų medžiagų kiekio).
 10. Teismas konstatavo, kad teikdama paaiškinimus 2010 m. gegužės 24 d. raštu Nr. SD 154/10 UAB „Arginta“/Krüger A/S pakeitė savo pasiūlymą, nurodant sunaudojamo dumblo tankinimui reikalingo polielektrolito kiekį, pasiūlant šilto dumblo nuvedimo iš pūdytuvų per dumblas / dumblas šilumokaitį į pūdyto dumblo surinkimo talpą, nes polimero dozę, reikalingą dumblo tankinimui, sumažino nuo 6 g/kg SM iki 3 g/kg SM, nors nurodė, kad tai yra spausdinimo klaida, tačiau pakeitus pasiūlyme reagento dozę, buvo sumažintos su polielektrolitu sausinimui susiję eksploataciniai kaštai. Šie teismo motyvai nėra pagrįsti visapusišku bylos aplinkybių įvertinimu. UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme flokulianto, skirto dumblui tankinti, metimo sunaudojimo skaičiavimo formulėje, kurioje pateiktas teisingas rezultatas ir kuris taikytas eksploatacijos kaštams skaičiuoti, nurodyta polimero dozė yra 3 g/kg SM. Pastaroji dozė parinkta remiantis dumblo tirštinimo įrangos tiekėjų rekomendacijomis bei dumblo tirštinimo praktika. UAB „Arginta“ 2010 m. gegužės 24 d. raštu Nr. SD 154/10 atsakydama į viešojo pirkimo komisijos paklausimą nurodė, kad teisinga polimero dozė dumblo tankinimui yra 3 g/kg SM, o šiuo paaiškinimu pasiūlymas nebuvo pakeistas.
 11. Teismo motyvas, kad UAB „Arginta“ 2010 m. birželio 3 d. raštu Nr. SD 168/10 pakeitė savo pasiūlymą, yra nepagrįstas, nes pačiame pasiūlyme nebuvo nurodyta konkreti džiovinto dumblo talpos tūrio reikšmė. Jos pateikti pasiūlyme nereikalauta ir pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. UAB „Arginta“ 2010 m. birželio 3 d. raštu Nr. SD 168/10 atsakė į viešojo pirkimo komisijos paklausimą, nurodydama džiovinto dumblo talpos tūrį. Šiuo paaiškinimu pasiūlymas nebuvo pakeistas.
 12. Teismas nustatė, kad taisydami klaidas, eksploatacinius kaštus sumažino ne tik UAB „Arginta“/Krüger A/S, bet ir ieškovai (pvz., dėl talpų dydžio, reagentų), tačiau UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymo paaiškinimai neturi jokios įtakos UAB „Arginta“/Krüger A/S eksploatacijos kaštų skaičiavimams, kai tuo tarpu ieškovų pasiūlymo tikslinimai tiek keičia pasiūlymą, tiek turi tiesioginę įtaką eksploatacijos kaštų skaičiavimams.

46Atsiliepimu į atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą, ieškovai prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimą dalyje, kurioje buvo patenkinti ieškovų patikslinto ieškinio reikalavimai, palikti nepakeistą, atmesti atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S prašymą skirti byloje pakartotinę ekspertizę, jeigu teismas patenkintų atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S prašymą skirti byloje pakartotinę ekspertizę, nepavesti ekspertizės atlikti atsakovų nurodytiems asmenims, pavesti ją atlikti ekspertams G. K. arba V. R., išreikalauti iš atsakovo UAB „Arginta“ rašytinius įrodymus apie UAB „Arginta“ kartu su UAB „Hidroterra“ per paskutinius 3 (tris) metus vykdytus projektus, taip pat apie UAB „Arginta“ kartu su UAB „Hidroterra“ šiuo metu vykdomus projektus, įskaitant duomenis apie tai, kokius asmenis UAB „Arginta“ pasitelkė subrangovais projekto rengimo darbų atlikimui projekte „Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, priimti ir prijungti prie bylos teikiamus įrodymus, priteisti iš atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme atsakovai neprašė teismo skirti pakartotinę ekspertizę po to, kai buvo paskirta ir atlikta papildoma ekspertizė. Pakartotinei ekspertizei nėra pagrindo ir atsakovai nenurodė tinkamo pagrindo pakartotinės ekspertizės skyrimui. Be to, nėra pagrindo teigti, kad ekspertizės aktas ir/arba papildomos ekspertizės aktas yra neteisėti ir nepagrįsti.
 2. Atsakovai neginčija teismo sprendimo motyvų, kuriais teismas nustatė aplinkybes, esančias savarankiškais ir pakankamais pagrindais atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymo atmetimui, o kartu ir ieškovų ieškinio patenkinimui atitinkamoje dalyje. Teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovai techniniame pasiūlyme pasiūlė 3 skirtingus biodujų talpos dydžius, atsakovai techniniame pasiūlyme nedetalizavo ChDS matavimo on-line įrangos ir vamzdynų šildymo, atsakovai techniniame pasiūlyme nurodė nepagrįstai padidintus pagamintinus metinius šilumos ir elektros energijos kiekius, kurie turėtų būti sumažinti (o tai reiškia ir eksploatacinių išlaidų padidinimo reikalingumą), atsakovai techniniame pasiūlyme nurodė trumpesnį 12 mėnesių garantinį terminą įrangai, nors konkurso dokumentai įrangai reikalauja ilgesnio 24 mėnesių garantinio termino, atsakovai techniniame pasiūlyme pasiūlė ne ultragarsinę įrangą, o kitą hidrodinaminę įrangą, veikiančią kavitacijos principu, bei nepagrindė, ar ji prilygs ar bus efektyvesnė nei ultragarsinė.
 3. Teismas teisingai ir pagrįstai nustatė aplinkybes, susijusias su atsakovų pasiūlymu, kurias apeliaciniame skunde ginčija atsakovai ir nustatė su šiomis aplinkybėmis susijusias teisines pasekmes. Atsakovai nepagrįstai ginčija eksperto atliktus galimo pagaminti biodujų kiekio skaičiavimus, eksperto atliktą ieškovų pasiūlyme nurodyto į kogeneracinį bloką nukreipiamo biodujų kiekio pagrįstumo įvertinimą, sprendimo motyvą dėl ieškovų pasiūlymo metantankuose mechanines maišykles pakeisti į maišymą suspaustomis dujomis. Atsakovai taip pat nepagrįstai teigia, kad teismas, vertindamas vandentvarkos specialisto E. K. pateiktą ekspertinę nuomonę, pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, nes esą vadovavosi išimtinai eksperto A. V. ekspertizės aktais, sprendime teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad atsakovai nepasiūlė sieros vandenilio (H2S) valymo biodujose cheminio arba biologinio būdo. Atsakovai taip pat nepagrįstai teigia, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad nusausinto dumblo džiovinimui atsakovai numatė uždaro kamerinio tipo džiovyklą, nusausinto dumblo džiovinimui atsakovai numatė džiovyklą, kurios džiovinimo proceso temperatūra neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, sausinto dumblo sandėliavimui atsakovams numačius 2 sausinto dumblo talpas ir techniniame pasiūlyme nenurodžius jų tūrio, o vėliau nurodžius neteisingą tūrį, ir dar vėliau jį pakeitus, buvo pažeisti konkurso dokumentų reikalavimai. Atsakovai taip pat nepagrįstai teigia, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovai techniniame pasiūlyme nepateikė reikalaujamų skaičiavimų, atsakovai techniniame pasiūlyme pažeidė konkurso dokumentų reikalavimą pateikti techninio pasiūlymo dokumentus lietuvių kalba. Kelia abejonių atsakovų argumentas, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovai pakeitė savo pasiūlymą, t.y. vietoje dumblo tankinimui nurodytų 6 g/kg SM nurodė 3 g/kg SM. Be to, atsakovai nepagrįstai teigia, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovams techniniame pasiūlyme nenurodžius džiovinto dumblo talpos tūrio, o vėliau nurodžius neteisingą tūrį, ir dar vėliau jį pakeitus, buvo pažeisti konkurso dokumentų reikalavimai, atsakovams techniniame pasiūlyme klaidų taisymas leido sumažinti eksploatacinius kaštus.

47Atsakovai Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos vandenys“ atsiliepimu į apeliantų UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą prašo jį patenkinti ir Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimą dalyje, kurioje teismas patenkino ieškovų ieškinį, panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovų ieškinį atmesti visiškai, priteisti iš ieškovų visas atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai palaiko UAB „Arginta“/Krüger A/S poziciją, dėstomą apeliaciniame skunde, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skyrė papildomą ekspertizę bei pažeidė ekspertizės išvados vertinimo nuostatas. Kaip pagrįstai ir išsamiai nurodo UAB „Arginta“/Krüger A/S nėra pagrindo vadovautis eksperto A. V. išvadoje padarytais teiginiais dėl UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. Atsakovai visa apimtimi palaiko UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinio skundo argumentus dėl to, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo UAB „Arginta“/Krüger A/S techninio pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams. Nurodo, kad darydamas tokias išvadas, teismas netinkamai vertino bylos faktinius duomenis, netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas (VPĮ 39 str.).

48IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

49Apeliaciniai skundai netenkintini, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

50Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.

51Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

52CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip pagrindas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškę atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S, todėl atsakovų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas.

53Dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo

54CPK 314 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal CPK 219 straipsnio 2 dalį, jeigu teismui kyla abejonių dėl eksperto išvados pagrįstumo, taip pat jeigu yra prieštaravimų tarp kelių ekspertų išvadų, teismas gali paskirti pakartotinę ekspertizę ir pavesti ją daryti kitam ekspertui ar ekspertams. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog byloje yra būtina skirti pakartotinę AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH ir UAB „Arginta“/Krüger A/S techninių pasiūlymų įvertinimo ekspertizę, pavedant ją atlikti vandentvarkos srities ekspertui doc.dr. M. R. arba ekspertui D. L. ir atsakyti į visus klausimus, kurie yra nurodyti eksperto A. V. 2012 m. birželio 1 d. ekspertizės akte ir 2012 m. gruodžio 10 d. papildomos ekspertizės akte.

55Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę, todėl prašymas dėl pakartotinės skyrimo ekspertizės atmestinas.

56Dėl įrodymų išreikalavimo

57Ieškovai AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH atsiliepime į atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą nurodo, kad yra būtina išreikalauti iš atsakovo UAB „Arginta“ rašytinius įrodymus apie UAB „Arginta“ kartu su UAB „Hidroterra“ per paskutinius 3 (tris) metus vykdytus projektus, taip pat apie UAB „Arginta“ kartu su UAB „Hidroterra“ šiuo metu vykdomus projektus, įskaitant duomenis apie tai, kokius asmenis UAB „Arginta“ pasitelkė subrangovais projekto rengimo darbų atlikimui projekte „Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, priimti ir prijungti prie bylos teikiamus įrodymus. CPK 199 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama, pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį įrodymą turi tas asmuo bei aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti. Nagrinėjamu atveju ieškovai AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH tinkamai nenurodė bylos aplinkybių, kurias jų prašomi išreikalauti rašytiniai įrodymai galėtų patvirtinti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad prašomi išreikalauti įrodymai neturi reikšmės svarbių bylai aplinkybių nustatymui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiu apeliantų prašymu nesutinka ir jį kaip nepagrįstą atmeta.

58Dėl kitų įrodymų pateikimo į bylą

59Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacijai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir t. t. CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Tame pačiame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Šias išimtines sąlygas turi nurodyti ir privalo jas pagrįsti dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde bei atsiliepimuose į šį procesinį dokumentą.

60Teisėjų kolegija įvertinusi ieškovų AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH pateiktus su atsiliepimu į atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą įrodymus ir argumentus dėl jų priėmimo į bylą, sprendžia, kad dalies pateiktų įrodymų, t.y. mokslinio darbo „Biodujų, pagamintų anaerobiniuose rektoriuose, apdorojimas buitinėms nuotekoms: kvapų kontrolė ir energijos/išteklių atgavimas“ ištraukos pateikimo galimybę ieškovai turėjo pirmosios instancijos teisme, tačiau tuo nepasinaudojo, minėto įrodymo pateikimo būtinybė neatsirado priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl teisėjų kolegija atsisako priimti į bylą su apeliaciniu skundu pateiktą minėtą įrodymą (CPK 314 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje pakanka įrodymų visapusiškai bei teisingai išaiškinti ir nustatyti turinčias reikšmės bylai aplinkybes, spręsti dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

61Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl rašytinių įrodymų – Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. balandžio 15 d. rašto Nr. APVA -1219- prijungimo. Teisėjų kolegija, konstatavusi, jog atsakovo prašymas prijungti šį dokumentą prie bylos atitinka CPK 314 straipsnio reikalavimus, jį patenkina.

62Dėl bylos nagrinėjimo ribų

63Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

64Dėl faktinių bylos aplinkybių

65Bylos duomenimis nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės administracija 2009 m. gruodžio 18 d. paskelbė atvirą konkursą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Projektas finansuojamas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Sanglaudos fondo, bendrojo finansavimo ir užsakovo UAB „Utenos vandenys“ lėšomis ir bendra jo vertė 23 567 102,96 Lt. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, išanalizavusi konkurso dalyvių pateiktus techninius pasiūlymus, pasiūlymų paaiškinimus, 2010 m. gegužės 31 d. patvirtino, kad konkurso dalyvio AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus, ir apie tai 2010 m. birželio 1 d. raštu Nr. VS-712 informavo ieškovą AB „Požeminiai darbai“. Bylos duomenys patvirtina, kad viešojo pirkimo komisija, turėdama tikslą pasitikrinti ar nesuklydo vertindama konkurso dalyvių techninius pasiūlymus, 2010 m. birželio 16 d. nutarė kreiptis į administracijos direktorių dėl ekspertų paslaugų pirkimo iniciavimo ir kitame posėdyje išnagrinėti bei įvertinti eksperto išvadas. Iš bylos duomenų matyti, kad įvertinusi vandentvarkos eksperto E. K. ekspertinę nuomonę, jog AB „Požeminiai darbai“/Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH pasiūlymas parengtas neprofesionaliai, viešųjų pirkimų komisija konstatavo, jog AB „Požeminiai darbai“/Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH techninis pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir 2010 m. liepos 9 d. pasiūlymą ir 2010 m. liepos 16 d. pretenziją atmetė. Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. liepos 26 d. posėdyje patvirtinta, kad konkurso dalyvio UAB „Arginta“/Krüger A/S finansinis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pritarta sudarytai preliminariai pasiūlymų eilei, į kurią, pagal ekonominį naudingumą įrašyta UAB „Arginta“/Krüger A/S ir tiekėjo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o perkančiajai organizacijai pasiūlyta sudaryti rangos sutartį, kuri pasirašyta 2010 m. rugpjūčio 31 d. Ieškovai nesutinka su priimtais viešųjų pirkimų komisijos sprendimais ir mano, kad perkančioji organizacija neobjektyviai, tendencingai ir vienpusiškai vertino ieškovų techninį pasiūlymą, vadovavosi prielaidomis bei tendencingai pasirinkto eksperto nuomone. Ieškovų nuomone, ieškovų techninis pasiūlymas nelaikytinas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir todėl negalėjo būti atmestas pirkimo dokumentų reikalavimų neatitikimo pagrindu, ieškovai AB „Požeminiai darbai“/Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH pateikė eksploatavimo išlaidų prasme akivaizdžiai naudingiausią pasiūlymą, kadangi ieškovų pasiūlytos eksploatavimo išlaidos yra daugiau nei 32 procentais geresnės už atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlytas eksploatavimo išlaidas. Ieškovų teigimu, atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

66Dėl viešųjų pirkimų

67Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

68Dėl ekspertizės ir papildomos ekspertizės skyrimą ir vertinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo

69Apeliantai UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą pirmiausiai grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pasiūlymų įvertinimo ekspertizės ir papildomos ekspertizės skyrimą ir vertinimą reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą visiškai neatsižvelgė, kad tas pats ekspertas A. V., papildomos ekspertizės akte, kuris iš esmės turėjo papildomai paaiškinti pirminės ekspertizės aktą, padarė priešingas išvadas negu pirminiame ekspertizės akte. Atsižvelgiant į ginčo situacijos sudėtingumą, eksperto A. V. ekspertizės aktų prieštaravimai galėjo būti pašalinami tik vienu būdu – skiriant pakartotinę ekspertizę. Teismas taip pat nepasisakė dėl esminių ekspertizės ir papildomos ekspertizės aktų trūkumų. Teisėjų kolegija nesutinka su UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinio skundo argumentais, kad teismas netinkamai ištyrė į bylą pateiktus įrodymus. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir išsamiai išanalizavo visus byloje esančius įrodymus, įskaitant pirminę ir papildomą ekspertų išvadas.

70Pagal CPK 218 straipsnį eksperto išvada teismui nėra privaloma, ji vertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje buvo pateiktos išsiskiriančios ekspertų nuomonės dėl ieškovų pasiūlymo. Dėl to pirmosios instancijos teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi konstatavo: „<...> eksperto išvada dėl atskirų šalių pateiktų klausimų nėra pakankamai išsami, todėl <...> byloje tikslinga skirti papildomą ekspertizę <...>. Ekspertui pavedant atlikti 2012 m. sausio 25 d. nutartyje skirti ekspertizę nurodytuose klausimuose būtinus paskaičiavimus bei išsamiai konstatuoti konkrečius tiekėjų AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH ir UAB „Arginta“/Krüger A/S techninių pasiūlymų neatitikimus perkančiosios organizacijos dokumentų reikalavimams <...>“.Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvados dėl atliktos tiek pirminės, tiek papildomos ekspertizės ir dėl konkurso dalyvių techninių pasiūlymų tikrinimo kriterijų ir jų vertinimo vienoda apimtimi yra pagrįstos. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teismo paskirtas ekspertas 2012 m. birželio 1 d. ekspertizės išvadas teismo posėdyje ir papildomos ekspertizės aktu tik pagrindė išsamiau ir aiškiau. Tiek pirmosios, tiek papildomos ekspertizės aktuose ekspertas nurodė, kad abiejų konkurso dalyvių pasiūlymuose yra neatitikimų perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų nustatytus reikalavimams ir juos motyvavo.

71Teismas gali, bet neprivalo, paskirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 219 str.). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atliktų ekspertizių rezultatai yra pakankami ir tokie, kurie leidžia tiksliai atsakyti į tiriamus klausimus dėl konkurso tiekėjų techninių pasiūlymų atitikties konkurso reikalavimams, nustatyti turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

72Dėl konkurso sąlygų ir tiekėjų pasiūlymų

73VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti pirkimo dokumentų turinio reikalavimai - perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo pateikti visą minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją. VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6, 7 punktuose nustatyta, kad privalomoji viešojo pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis, terminai) ir specialiuosius reikalavimus viešojo pirkimo objektui (techninė specifikacija). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011 nurodė, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. sausio 24 d. Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-359/93, Rink. 1995, p. I-157).

74Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, konkurso sąlygų 1 skirsnio 2 punktu perkančioji organizacija apibrėžė reikalavimus konkursu siekiamam įsigyti objektui. Pagrindiniai pirkimo darbai yra naujų dumblo apdorojimo įrenginių projektavimas, montavimas ir paleidimas, derinimas. Konkurso sąlygų 2.1 punkte numatyta, kad perkamų projektavimo ir statybos darbų apimtys, funkcinės bei techninės savybės yra nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose, o šie dokumentai pateikti pirkimo dokumentų II-V skyriuose. Pirkimas apima visus darbus, kokius reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad pasiekti nustatytus techninius reikalavimus ir funkcines savybes, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose, ar ne. Įrengimai turi būti kompaktiški, ekonomiški, pritaikyti Utenos apskrities poreikiams. Konkurso sąlygų 12.3 punktu nustatyta, jog konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimu ar išlygų, galinčių bet kokiu būdu: a) turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų apimtims ar atlikimo trukmei; b) riboti perkančiosios organizacijos ir / ar užsakovo teises arba konkurso dalyvio įsipareigojimus nurodytus konkurso ir sutarties sąlygose; c) pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių pasiūlymus. Dėl to konkurso sąlygų 12.4 punktu perkančioji organizacija nustatė, kad pasiūlymai su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus pripažinti neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmesti. Svarbu paminėti, kad perkančioji organizacija nustatė, jog vertindama techninius pasiūlymus, komisija patikrins kiekvieną pasiūlymą, nustatydama: a) ar atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (vienas pasiūlymas iš vieno dalyvio, pasiūlymo kalba, du atskiri vokai, ar nėra alternatyvų, išlygų ir pakeitimų, ir t.t.); b) ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (t.y. atitinka technines specifikacijas, tinkama darbų programa ir laiko grafikas pasiūlyme nėra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų, (pateiktos tinkamai užpildytos ir pasirašytos garantijos; ar eksploatacijos išlaidos paskaičiuotos laikantis nurodytos metodikos ir t.t.)(Konkurso sąlygų 27.8 p.). Be to, nustatė, kad, vertindama pasiūlymą, viešųjų pirkimų komisija neatsižvelgs į jokius nukrypimus ir papildymus, sąlygojančius neprašytą naudą perkančiajai organizacijai. Tai reiškia, kad toks pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu minimalius techninius ir/arba finansinius reikalavimus (Konkurso sąlygų 27.12 p.).

75Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad tiekėjai, teikdami techninius pasiūlymus privalėjo juos parengti tiksliai pagal konkurso dokumentus, t.y. numatyti visus projektavimo ir statybos darbus, funkcines savybes bei minimalius techninius reikalavimus, nustatytus konkurso sąlygų III skyriaus „Techninė specifikacija/Užsakovo reikalavimai“ (toliau - techninė specifikacija) II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 1 dalyje „Bendroji dalis“ techninėje specifikacijoje.

76Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad konkurso sąlygose pažymėta, jog techninius reikalavimus atitinkantiems tiekėjų pasiūlymams Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija paskaičiuoja „.<...> kriterijaus (T) balus pagal konkurso sąlygų 27.6 punkte nurodytą formulę“ (kriterijaus (T) balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (Tp) palyginant su geriausia to kriterijaus reikšme šiuo atveju (Tmin). Dėl to mažiausiai pasiūlytos kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų (Tmin) ir vertinamo pasiūlymo kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų (Tp) santykis padauginamas iš kriterijau lyginamojo svorio(Y)“. Pagal konkurso sąlygų 27.2 punktą, vertinimo kriterijus (T) – eksploatavimo išlaidos, kurias sudaro elektros ir šiluminės energijos sąnaudos (įvertinant pagamintos energijos kiekį) bei reagentų sąnaudos. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kuo mažesnės eksploatavimo išlaidos, tuo didesnis vertinimo kriterijaus balas suteikiamas konkretaus tiekėjo pasiūlymui, tačiau balas suteikiamas tik tiem pasiūlymams, kuri atitinka konkurso dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus. Viešųjų pirkimų procedūras nustatančio teisinio reglamentavimo laikymasis yra reikšmingas siekiant, kad sudaroma viešojo pirkimo sutartis atitiktų pirkimų tikslą ir skatintų tiekėjų konkurenciją. Atsižvelgiant į tai, svarbu nustatyti, ar tiekėjų pateikti techniniai pasiūlymai atitiko konkurso sąlygų reikalavimus. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams, privalo pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymus atitinkančius visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir pagrįstai vertino ne tik tai, ar ieškovų pasiūlymo atmetimo pagrindai teisėti, bet ir, ar perkančioji organizacija neteisėtai neatmetė ir atsakovų pasiūlymo dėl priežasčių, dėl kurių buvo atmestas ieškovų pasiūlymas.

77Dėl AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH pateikto techninio pasiūlymo

78Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos pareiga yra visapusiškai, tiksliai ir teisingai, laikantis nustatytų procedūrų ir viešųjų pirkimų principų, išnagrinėti ir įvertinti pateiktus tiekėjų pasiūlymus. Tik tokiu būdu gali būti užtikrinta, kad bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas, kurio įgyvendinimo garantas yra viešųjų pirkimų principai.

79Ieškovai apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovų nurodytas bendras metinis vidutinis pagaminamos elektros energijos kiekis viršija pagal nustatytus perkančiosios organizacijos parametrus kogeneraciniame bloke paskaičiuotą bendrą metinį vidutinį elektros energijos kiekį. Su tokiais apeliantų apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

80Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovų pasiūlyme pateiktas metinis vidutinis kogeneraciniame bloke pagaminamos elektros energijos kiekis apskaičiuotas klaidingai ir dėl tokio klaidingo skaičiavimo ieškovai sumažino eksploatacines išlaidas elektros energijai. Bylos duomenimis nustatyta, kad konkurso dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.8 punktas „Siūlomų darbų pagrindiniai parametrai“ reikalauja pateikti pagrindinių darbų parametrus iš techninio rangovo pasiūlymo bei visi duomenys turi būti pateikti didžiausiems debitams ir apkrovoms, esant projektinei apkrovai ir srautui. Dėl to šių dydžių techninė – ekonominė prasmė yra ta, kad kogeneracinis blokas, degindamas biodujas, pagamina elektros energiją ir šiluminę energiją. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovai savo pasiūlyme nurodė, kad kogeneracinis blokas sunaudos 2 700 m3/d, tačiau ieškovai, pateikdami metinį vidutinį elektros energijos pagaminamos kogeneraciniame bloke kiekį apskaičiavo naudodamas ne savo paties nurodytą kogeneracinio bloko sunaudojamą biodujų kiekį 2 700 m3/d, bet naudojo didesnę reikšmę - 2 860 m3/d. Dėl to pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai nustatė, kad ieškovų pasiūlyme nurodytu pagaminamu biodujų kiekiu 2 700 m3/d negali būti pagaminamas metinis elektros energijos kiekis 2 593 066,67 kWh/metus, nurodytas ieškovų pasiūlyme. Dėl to pirmosios instancijos teismas, teisingai įvertinęs ekspertizės aktą ir konkurso sąlygomis keliamus reikalavimus, pagrįstai konstatavo, jog ieškovų pasiūlyme nurodytos ir pagal pirkimo dokumentus galimos bendro metinio vidutinio elektros energijos kiekio reikšmės yra 383 321 kWh/metus skirtumas, kas įtakoja eksploatacijos išlaidų energijai padidėjimą, o pateikti skaičiavimai prieštarauja konkurso sąlygų reikalavimams. Ieškovų argumentas, kad minimą sunaudojamų biodujų kiekį 2 860 m3/d, kuris buvo naudojamas skaičiavimuose, ieškovai nurodė 2010 m. gegužės 27 d. pateikdami perkančiajai organizacijai paaiškinimą, kuriame pažymėjo, kad toks biodujų kiekis bus nukreipiamas į kogeneracinį bloką ir kad pagaminamai elektros energijai skaičiuoti naudojo būtent šiuos dydžius, atmestinas kaip nepagrįstas. Bylos duomenys patvirtina, kad ekspertas 2012 m. rugsėjo 12 d. teismo posėdžio metu paaiškino, kad toks skaičiavimas negalimas ir prieštarauja konkurso dokumentų reikalavimams. Dėl to darytina išvada, kad ieškovai turėjo taikyti pasiūlyme nurodytus duomenis dėl biodujų kiekio pagal konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.8 punktą, o ne pakeisti paaiškinimu savo pasiūlymą. Taip pat teisėjų kolegija nesutinka su ieškovų argumentu, kad homogenizavimo talpos tūrio klaidos ištaisymas bet kuriuo atveju turėtų būti vertinamas kaip neesminė/mažareikšmė aplinkybė, kuri nesudaro pagrindo atmesti ieškovų techninį pasiūlymą, kadangi ieškovai paaiškindami savo pasiūlymą iš esmės ne ištaisė klaidą, bet papildė ir taip pat pakeitė techninį pasiūlymą, nurodydami kitą nei techniniame pasiūlyme biodujų susidarymo reikšmę. Pagal konkurso dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 12.3 papunktį nagrinėjant konkurso dalyvių pasiūlyme pateiktą techninę ir finansinę informaciją, komisija negali siekti, siūlyti ar leisti konkurso dalyviui pakeisti pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

81Ieškovai apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai techniniame pasiūlyme energijos balansą pateikė tik džiovinimo procesui bei kad tai prieštarauja konkurso dokumentų reikalavimams. Apeliantų nuomone, sprendime pacituota konkurso dokumentų nuostata nereikalavo pateikti išsamesnio masių ir energijos balanso atskiro dokumento nei su savo techniniu pasiūlymu pateikė ieškovai. Negalima teigti, kad ieškovai pripažino, kad pūdymo grandies energijos balansas kaip atskira dalis apskritai nėra pateiktas. Ieškovų pateiktas masių ir energijos balansas yra aiškus iš ieškovų techninio pasiūlymo visumos ir jis yra realiai įvykdomas. Taip pat pažymėjo, jeigu ieškovas ir būtų pripažinęs, kad pūdymo grandies energijos balansas kaip atskira dalis apskritai nėra pateiktas, tai ši aplinkybė turėtų būti vertinama kaip neesminė/mažareikšmė ir nesudarytų pagrindo atmesti ieškovų techninį pasiūlymą. Su tokiais apeliantų apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

82Viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, įtvirtinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, nustato tai, kad tiekėjų pasiūlymų vertinimas turi būti atliekamas pagal iš anksto visiems žinomas sąlygas, t.y. perkančioji organizacija privalo visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų ir tai yra besąlyginė tiekėjų teisėtų lūkesčių ir konkurencijos skatinimo prielaida.

83Iš konkurso dokumentų I skyriaus 2 skirsnio nuostatų nustatyta, kad tiekėjai teikdami pasiūlymą perkančiajai organizacijai turėjo pateikti energetinių masių balansą – pateikti biodujų utilizavimo įrenginių generuojančių šiluminį ir elektrinį galingumą (kW), įvertinant naudingumo koeficientus ir naudojamo kuro rūšį (biodujos ir/arba gamtinės dujos). Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovai energetinių masių balansą perkančiajai organizacijai pateikė tik 2010 m. gegužės 27 d. Nr. 03-06-06 savo paaiškinime, o pasiūlyme nepateikė masės ir energijos balanso schemos/skaičiavimų. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai papildė savo pasiūlymą, kadangi perkančiajai organizacijai pateiktoje nuomonėje ekspertas E. K. nurodė, kad ieškovai nepateikė masės ir energijos balanso schemų visai dumblo apdorojimo grandžiai. Eksperto A. V. išvadoje nurodoma, kad nepilnai atliktas masių ir energijos balansas nedaro įtakos pasiūlytai dumblo apdorojimo įrangai ir viso komplekso funkcionalumui, tačiau pažymėjo, kad ieškovams techniniame pasiūlyme energijos balansą pateikus tik džiovinimo procesui, konstatuotina, jog ieškovų techninis pasiūlymas prieštarauja konkurso sąlygų reikalavimui. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai techniniame pasiūlyme energijos balansą pateikė tik džiovinimo procesui ir perkančioji organizacija tokį pažeidimą pagrįstai vertino kaip neatitinkantį konkurso dokumentų reikalavimams.

84AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovų pateiktų motyvų dėl elektros energijos sąnaudų džiovintuvui skaičiavimo bei netinkamai interpretavo ieškovų poziciją byloje dėl reagentų kiekių eksploatacijos kaštuose. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytų teiginių apeliaciniame skunde apeliantas nepagrindė. Bylos duomenimis nustatyta, kad skaičiavimai pasiūlyme turėjo būti atliekami laikantis konkurso dokumentuose nustatyto eiliškumo. Pirmiausiai pateikiami duomenys apie įrengimų technines charakteristikas (konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.2 forma) ir perkeliami į konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.7 formą. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ekspertas A. V. 2012 m. gruodžio 10 d. ekspertizės aktu konstatavo, jog AB „Požeminiai darbai“/Stulz-Wasser und Prozesstechnik GmbH sąnaudų ir eksploatacijos kaštai yra apskaičiuoti neteisingai, nes skaičiavimuose neteisingai priimtas pareikalaujamos elektros energijos kiekis džiovyklai, jis yra sumažintas, todėl sumažinta ir kapitalizuotų eksploatacijos išlaidų reikšmė. Be to, ekspertas A. V. ekspertizės akte nurodė, kad dėl kitų reagentų sumažinto kiekio pritaria UAB „Arginta“/Krüger A/S nurodytai pretenzijai, vietoje ieškovų pasiūlyto kitų reagentų metinio kiekio 63 362 kg, reikėtų priimti 84 783 kg. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kapitalizuotų eksploatacijos išlaidų skaičiavimuose sumažinti reagentų kiekiai įtakojo ieškovų eksploatacinių kaštų sumažinimą. Pagal konkurso dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 papunktį, chemikalai – pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis. Siūlomasis chemikalų dozavimas pagrindžiamas pagalbine informacija – pagrindinėmis cheminėmis lygtimis ir pan. Iš byloje esančios ieškovo pasiūlymo 12 lentelėje pateiktų skaičiavimų rezultatus, tame tarpe polielektrolito sunaudojimas dumblo sausinimui 9 900 kg, o skaičiuotinas metinis kitų, nei nurodyta aukščiau reagentų sunaudojimas 84 483 kg. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog nurodyti skaičiavimo rezultatų duomenys taikomi eksploatacinių kaštų skaičiavimams, tačiau ieškovų eksploatacinių kaštų skaičiavimo lentelėje „Reagentų sąnaudos“ pateiktos kitos reagentų reikšmės, t.y. polielektrolito sunaudojimas dumblo sausinimui 9 500 kg, o skaičiuotinas metinis kitų, nei nurodyta aukščiau reagentų sunaudojimas 63 362 kg. Bylos duomenys tai patvirtina (CPK 178 str.).

85AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH apeliacinį skundą grindžia ir tuo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog Utenos rajono savivaldybės administracijos paskelbto atviro konkurso dalyviai, teikdami techninius pasiūlymus, privalėjo juos parengti griežtai vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl esant bent vienam konkurso sąlygų reikalavimų neatitikimui pasiūlymas turėjo būti atmestas. Apelianto nuomone, šis teismo konstatavimas yra absoliutus ir todėl neteisėtas ir nepagrįstas ta dalimi, kiek jis nustato/reiškia, kad privalo būti atmestas net ir toks pasiūlymas, kuriame yra esminės reikšmės neturinčių neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams. Su tokiu apeliantų argumentu teisėjų kolegija negali sutikti.

86Kaip minėta, konkurso dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 12.3 papunktis reglamentuoja, kad konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimų ar išlygų. Minėtų konkurso sąlygų 25.4 papunktyje nustatyta, kad komisija neatsižvelgs į jokius techninius ar finansinio pasiūlymo papildymus ar pagerinimus, jeigu tokie būtų pateikti kartu su konkurso dalyvio paaiškinimu, atsakant į komisijos užduotus klausimus. Tokiu atveju bus vertinama tik informacija nurodyta konkurso dalyvių pasiūlyme. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovų pažeidimai laikytini esminiais, nes jų pasėkoje buvo neteisėtai sumažinti siūlomos technologijos eksploataciniai kaštai, pasiūlyme siūlyta įranga neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimams. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas, pagrįsta. Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus tikrina ir vertina pagal juose pateiktus duomenis, todėl viešojo pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas negali būti kvalifikuojamas jas atitinkančiu tik dėl tinkamo tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos neteisėtas sprendimas laimėtoju išrinkti tiekėją, kurio pasiūlymas neatitiko viešojo pirkimo sąlygų suponuoja viešųjų pirkimų – tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimą. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir vadovaudamasis faktinėmis teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtomis, nustatytomis aplinkybėmis nustatė, kad perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovų pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimams (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. ir konkurso sąlygų 29.1.5 p.).

87Dėl UAB „Arginta“/Krüger A/S pateikto techninio pasiūlymo

88Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Dėl to vertinimo kriterijai turi būti taikomi objektyviai ir visiems vienodai (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. Sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725). Lygiateisiškumo principas suponuoja tai, kad ribojama galimybė aiškinti ir keisti konkurso sąlygas bei draudžiama tiekėjams keisti pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai – atsižvelgti į tokius tiekėjų pasiūlymų pakeitimus. Skaidrumo principo laikymasis padeda siekti kitų tikslų inter alia tiekėjų lygiateisiškumo, jis suprantamas kaip perkančiosios organizacijos veiksmų nuspėjamumas ir sietinas su perkančiosios organizacijos pareigomis užtikrinti viešumą paskelbiant viešąjį pirkimą, teikti pakankamą informaciją tiekėjams (informatyvumo pareiga), laikytis paskelbtų viešųjų pirkimų sąlygų.

89Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjant tarp šalių ginčą, būtina įvertinti ne tik tai, ar ieškovų pasiūlymo atmetimo pagrindai teisėti, bet ir tai, ar perkančioji organizacija neteisėtai neatmetė ir atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymo dėl priežasčių, dėl kurių ieškovų pasiūlymas buvo atmestas. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2011 m. lapkričio 22 d. nutartimi šioje civilinėje byloje yra nurodęs, jei netapačiai taikyti vertinimo kriterijai lėmė tai, kad tik vieno iš tiekėjo pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygas, tai vienodai taikomi kriterijai gali lemti tapatų sprendimą ir dėl kitų tiekėjų (t.y. pasiūlymo neatitikties pripažinimą). Taip nebūtų pažeisti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo bei skaidrumo principai viešuosiuose pirkimuose.

90UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad tiekėjo UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme, priešingai nei reikalavo pirkimo dokumentai, nėra numatytas nei cheminis, nei biologinis biodujų valymo būdas. Apeliantų nuomone, UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymas ir jame nurodytas biodujų valymo metodas neturėjo būti vertinamas formaliai (ieškoma žodžio „cheminis“ ar „biologinis“ lingvistinė sutaptis). Vien lingvistinis nesutapimas nesuponuoja, kad pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentų reikalavimų. Su tokiu apeliantų argumentu teisėjų kolegija nesutinka. Bylos duomenimis nustatyta, kad konkurso sąlygose nurodoma, kad H2S kiekio sumažinimui apytakinėje biodujų linijoje (prieš jų utilizavimą) reikia numatyti biologinį arba cheminį būdą. Tiekėjo siūlomos įrangos sąraše nurodoma, kad biodujų valymas numatomas cheminiu būdu keičiamais anglies įkrovos filtrais. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pasiūlyme nurodytas H2S iš biodujų pašalinimo būdas (keičiamais anglies įkrovos filtrais) prieštarauja konkurso sąlygose numatytam biologiniam arba cheminiam biodujų valymo būdui. Be to, 2012 m. gruodžio 10 d. ekspertizės akte nurodoma, kad tai yra ne cheminis būdas ir eksploataciniu požiūriu biodujų valymas anglies filtruose yra brangiausias. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S neginčija fakto, kad pasiūlyme nurodė H2S šalinimą iš biodujų, naudojant anglies įkrovos filtrą, tačiau teiginį, kad pasiūlytas biodujų valymo būdas anglies įkrovos filtrais laikytinas cheminiu biodujų valymo būdu grindžia tik sąvokos „absorbcija“ aiškinimu. Be to, 2012 m. gruodžio 10 d. ekspertizės akte nurodoma, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S atsisakius nuo cheminio – biologinio oro valymo įrangos numatyto pirkimo dokumentuose neaišku kaip ir kur bus valomas užterštas oras, kuris pašalinamas iš tankinamo, pūdyto, sausinto ir džiovinto dumblo talpų. Siūlomo džiovintumo praplėtimas ateityje reikalautų didelių investicijų išlaidų ir praktiškai yra neįmanomas.

91Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S nusausinto dumblo džiovinimui numatė uždaro kamerinio tipo džiovyklą, kurioje oras neišleidžiamas į aplinką, o nukreipiamas į degimo zoną ir be valymo įrenginių išleidžiamas į aplinką, todėl pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, perkančioji organizacija numatė, jog dumblo džiovykla dirbs 7200 h/metus, o džiovintuvas turi būti atviro tipo su pastoviu oro valymu ir išleidimu į aplinką. UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme nusausinto dumblo džiovinimui numatė uždaro (kamerinio) tipo džiovyklą Bio-Con DP1500-AA, kurioje džiovinimo procesas vykdomas esant 180-70°C temperatūriniame režime. Džiovykloje iš dumblo išsiskyrusios dujos nukreipiamos į degimo zoną ir kartu su degimo produktais be valymo per kaminą išleidžiamos į aplinką. Atsakovų pasiūlyme aprašomos džiovyklos techniniame aprašyme nurodoma, jog apytiksli temperatūra pirmoje džiovinimo proceso dalyje yra 130-180° C ir tai prieštarauja pirkimo dokumentuose numatytam temperatūriniam rėžimui džiovinimo procese. Be to, pirkimo dokumentuose numatyta, jog džiovykla turi būti modulinio (segmentinio) tipo, kad ateityje, padidėjus džiovinamo dumblo kiekiui, būtų galima pridėti papildomus modulius (segmentus). Nurodoma, jog dėl to, kad būtų galima orą išleisti į aplinką, prie džiovintuvo būtina įrengti oro valymo įrangą, kuri turi būti dviejų lygių (cheminio ir biologinio). Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad viešųjų pirkimų komisija tiekėjams pateikdama atsakymą dėl „atviro“ ar „uždaro“ tipo džiovyklos ir jame palaikomos temperatūros nurodė, kad ekonomiškiausias variantas išdžiovinti Utenos valykloje susidarantį dumblą su mažiausiom energetinėm sąnaudom yra naudojant juostinę džiovyklą su atviro tipo džiovinimo sistema, kurios temperatūra 80 - 130°. Dėl to apeliantų teiginys, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nustatė, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme nusausinto dumblo džiovinimui numatė uždaro (kamerinio) tipo džiovyklą Bio-Con DP1500-AA, atmestinas kaip nepagrįstas. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovai nepateikė jokių argumentų, kurie paneigtų teismo sprendimo argumentą, kad atsakovų techniniame pasiūlyme pasiūlyta džiovykla neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų džiovinimo proceso temperatūrai. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai nustatė, jog atsakovų techniniame pasiūlyme pasiūlytos džiovyklos džiovinimo temperatūra, kuri yra nuo 70 iki 180 laipsnių, taip pat dumblo džiovinimo įrenginys neatitinka perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose aprašomos specifikacijos.

92Apeliantai apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme nebuvo nurodyta konkreti sausinto dumblo talpos tūrio reikšmė, kadangi jos pateikti pasiūlyme pagal pirkimo dokumentų reikalavimus nereikalauta. Apelianto teigimu, UAB „Arginta“ 2010 m. birželio 9 d. raštu Nr. SD 175/10 atsakė į viešojo pirkimo komisijos paklausimą nurodydama sausinto dumblo talpos tūrį, todėl pasiūlymas nebuvo keičiamas, o buvo paaiškinamas/patikslinamas nekeičiant jo esmės. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu apeliantų teiginiu nesutiktina. Bylos duomenimis nustatyta, kad sausinto dumblo sandėliavimui perkančioji organizacija numatė 1 rezervuarą su sausinto dumblo priėmimo punktu 3 parų kiekiui, tačiau UAB „Arginta“/Krüger A/S techninio pasiūlymo pirmoje dalyje numatė dvi talpas, nenurodant jų dydžio - vieną talpą sausintam Utenos VĮ dumblui, kitą - atvežtiniam sausintam dumblui iš kitų valyklų. 2010 m. gegužės 24 d. rašte Nr.SD154/10 nurodė, kad atvežtinio dumblo sandėliavimui priimta talpa yra 21m3, o sausinto dumblo talpa – 10 m3. Viešojo pirkimo komisijai nurodžius sausinto dumblo talpos neatitikimą pirkimo dokumentams, UAB „Arginta“/Krüger A/S 2010-06-09 rašte Nr.SD 175/10 nurodė, kad sausintam dumblui sukaupti (antroji dumblo talpa) numatyta 3 parų dumblo kiekiui, t.y. 71 m3. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovams po techninio pasiūlymo pateikimo nurodžius sausinto dumblio talpos tūrį, buvo pateikta informacija apie tai, kokio tūrio sausinto dumblo talpą UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlė savo pasiūlyme, ir taip buvo pakeistas pasiūlymas.

93UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą grindžia ir tuo argumentu, jog pirmosios instancijos teismo motyvai, kad teikdama paaiškinimus 2010 m. gegužės 24 d. raštu Nr. SD 154/10 UAB „Arginta“/Krüger A/S pakeitė savo pasiūlymą, nurodant sunaudojamo dumblo tankinimui reikalingo polielektrolito kiekį, pasiūlant šilto dumblo nuvedimo iš pūdytuvų per dumblas/dumblas šilumokaitį į pūdyto dumblo surinkimo talpą, nes polimero dozę, reikalingą dumblo tankinimui, sumažino nuo 6 g/kg SM iki 3 g/kg SM, nors nurodė, kad tai yra spausdinimo klaida, tačiau pakeitus pasiūlyme reagento dozę, buvo sumažintos su polielektrolitu sausinimui susiję eksploataciniai kaštai, atmestini kaip nepagrįsti. Apelianto nuomone, techniniame pasiūlyme flokulianto, skirto dumblui tankinti, metimo sunaudojimo skaičiavimo formulėje, kurioje pateiktas teisingas rezultatas ir kuris taikytas eksploatacijos kaštams skaičiuoti, nurodyta polimero dozė yra 3 g/kg SM. Pastaroji dozė parinkta remiantis dumblo tirštinimo įrangos tiekėjų rekomendacijomis bei dumblo tirštinimo praktika. UAB „Arginta“ 2010 m. gegužės 24 d. raštu Nr. SD 154/10 atsakydama į viešojo pirkimo komisijos paklausimą nurodė, kad teisinga polimero dozė dumblo tankinimui yra 3 g/kg SM, o šiuo paaiškinimu pasiūlymas nebuvo pakeistas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto argumentu. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai ir pagrįstai įvertino tai, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S teikdami paaiškinimus polimero dozę, reikalingą dumblo tankinimui sumažino nuo 6 g/kg SM iki 3g/kg SM. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S teikdama pasiūlymą „Siūlomų darbų pagrindiniai parametrai“ lentelėje nurodė, kad polimero (100 proc. koncentracijos) dozė dumblo tankinimui – 6g/kg (tokiu atveju skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo tankinimui gaunasi 17 484,5 kg/metus). Tiekėjai pasiūlymo „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ pateiktoje 3 lentelėje „Reagentų sąnaudos“ deklaravo skaičiuotiną metinį polielektrolito sunaudojimą dumblo tankinimui – 8 924 kg/metus. Teikdamas paaiškinimus 2010 m. gegužės 24 d. raštu Nr. SD 154/10 UAB „Arginta“/Krüger A/S pakeitė savo pasiūlymą, nurodant sunaudojamo dumblo tankinimui reikalingo polielektrolito kiekį, pasiūlant šilto dumblo nuvedimo iš pūdytuvų per dumblas / dumblas šilumokaitį į pūdyto dumblo surinkimo talpą, nes polimero dozę, reikalingą dumblo tankinimui, sumažino nuo 6 g/kg SM iki 3 g/kg SM, nors nurodė, kad tai yra spausdinimo klaida, tačiau pakeitus pasiūlyme reagento dozę, buvo sumažintosi su polielektrolitu sausinimui susiję eksploataciniai kaštai. Nustatyti atsakovų pateikto pasiūlymo neatitikimai pirkimo sąlygų reikalavimams nėra spausdinimo klaida, kurią galima būtų ištaisyti, nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo nepadarant atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti atidus ir tikslus, t. y. kiekvieną konkurso sąlygą vykdyti tiksliai, kaip joje yra reikalaujama. Šis reikalavimas yra vienodas visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams ir visi tiekėjai turi jo laikytis ir tai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą.

94Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys paneigia UAB „Arginta“/Krüger teiginį, kad jų techninio pasiūlymo paaiškinimai neturi jokios įtakos UAB „Arginta“/Krüger A/S eksploatacijos kaštų skaičiavimams. Pirma, UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme nurodytą 6 g/kg SM sunaudojamo dumblo tankinimui reikalingo polielektrolito kiekį sumažino iki 3 g/kg SM, tuo nepagrįstai techniniame pasiūlyme sumažindami su polielektolitu sausinimui susijusius eksploatacinius kaštus. Antra, atsakovų techninio pasiūlymo sprendinys sieros vandenilio kiekio sumažinimui biodujose numatė panaudoti aktyvuotos anglies filtrą, prieštarauja konkurso sąlygų reikalavimams, kad H2S kiekio sumažinimui apytakinėje biodujų linijoje reikia numatyti biologinį arba cheminį būdą bei neabejotinai padidins užsakovo eksploatacinius kaštus. Trečia, tiekėjas nusausinto dumblo džiovinimui numatė ne segmentinio (modulinio) tipo, uždaro (kamerinio) tipo džiovyklą, džiovinimo procesas vykdomas 70-180 oC temperatūriniame režime, o apytikslė temperatūra pagrindinėje džiovinimo proceso dalyje yra 130-180 oC. Dėl to šios aplinkybės lemia didesnius eksploatacinius kaštus.

95Nustačiusi, kad atsakovų pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų perkančioji organizacija nepagrįstai tokio pasiūlymo neatmetė, o pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą šį sprendimą panaikinti.

96Dėl viešųjų pirkimų principų

97VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis. Tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas. Suprantama, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus bei byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ir tiekėjo AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH, ir tiekėjo UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlymas neatitiko perkančiosios organizacijos reikalavimų, todėl VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir konkurso sąlygų 29.1.5 punkto nuostatomis turėjo būti atmesti. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų pirkimų komisija nelygiaverčiai vertino konkurso dalyvių pasiūlymus, pažeidė viešųjų pirkimų principus perkančiosios organizacijos vykdomame konkurse. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, padarė pažeidimų, turėjusių reikšmę pagal įstatymus teisingam pirkimo atlikimui, taip pat pažeidusių viešųjų pirkimų principus.

98Dėl viešojo pirkimo sutarties

99Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad viešojo pirkimo sutartis sudaryta neteisėtai ir nepagrįstai. Dėl to viešojo pirkimo sutartis pripažintina niekine ir negaliojančia kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymų normoms (CK 1.80 str. 1 d.).

100Dėl VPĮ 952 straipsnio normų taikymo

101Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti perkančiajai organizacijai VPĮ 952 straipsnyje numatytas sankcijas.

102Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

103Kiti apeliacinių skundų argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atmestini kaip nepagrįsti.

104Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.).

105Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinių skundų argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti ar pakeisti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, ir sprendžia, kad apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

106Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

107Atmetus ieškovų AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH ir atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinius skundus jų turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 str.). Atsakovai Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos vandenys“ prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pradžios nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl atsakovų Utenos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Utenos vandenys“ prašymai netenkintini (CPK 98 str. 1 d.).

108Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

109Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovai AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH... 5. Ieškovai nurodė, kad dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos... 6. Ieškovai nurodė, kad atmestinas atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S... 7. Atsiliepimu atsakovai Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB... 8. Atsiliepimu atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S ieškinį prašė atmesti.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 15 d. sprendimu ieškovų AB... 11. Teismas nustatė, jog Utenos rajono savivaldybės administracijos paskelbto... 12. Teismas nustatė, jog ieškovų pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis... 13. Teismas pažymėjo, kad vadovaudamasi viešojo pirkimo komisijos darbo... 14. Teismas nustatė, kad iš į bylą pateiktų eksperto A. V. techninio vertinimo... 15. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygose perkančioji organizacija numatė,... 16. Teismas atsakovų teiginius, jog apskaičiuojant biodujų kiekį, pagrindu... 17. Teismas konstatavo, jog ieškovų pasiūlymuose esantys nukrypimai nuo pirkimo... 18. Teismas pažymėjo, jog perkančiajai organizacijai ekspertas E. K. 2010 m.... 19. Teismas pažymėjo, kad ekspertas A. V. darė išvadą, kad abiejų konkurso... 20. Teismas nurodė, jog eksperto A. V. ekspertizės aktu konstatuota, kad... 21. Teismas nustatė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovų siūlomos... 22. Teismo teigimu, iš ieškovų 2010 m. gegužės 27 d. techninio pasiūlymo... 23. Teismas pažymėjo, jog perkančiajai organizacijai ekspertinę nuomonę... 24. Teismas taip pat nustatė, kad ekspertas E. K. nurodė, kad ieškovai... 25. Teismas pažymėjo, jog ekspertas A. V. 2012 m. gruodžio 10 d. ekspertizės... 26. Teismas nustatė, kad tiek AB „Požeminiai darbai“/Stulz-Wasser und... 27. Teismas pažymėjo, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S techniniame pasiūlyme... 28. Teismas nurodė, kad nustatydama buferinės biodujų saugyklos talpos naudingą... 29. Teismas nurodė, kad ekspertas A. V. nustatė, kad techniniame pasiūlyme UAB... 30. Teismo teigimu, pagal eksperto A. V. išvadas, kadangi UAB „Arginta“ /... 31. Teismas nustatė, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S techninio pasiūlymo... 32. Teismas pažymėjo, jog ekspertizės akte konstatuota, jog UAB... 33. Teismas nustatė, kad UAB „Arginta“/Krüger A/S pasiūlyme nurodomas... 34. Teismas pažymėjo, kad UAB „Arginta”/Krüger A/S atskirose pasiūlymo... 35. Teismas konstatavo, jog teikdami paaiškinimus 2010 m. gegužės 24 d. raštu... 36. Teismas pažymėjo, kad taisydami klaidas eksploatacinius kaštus sumažino ne... 37. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nei... 38. Teismas atsakovų teiginius, jog ekspertas A. V. ekspertizės aktuose bei... 39. Teismas teigė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. lapkričio 2 d.... 40. Teismas konstatavo, kad ieškinys tenkintinas iš dalies.... 41. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 42. Ieškovai AB „Požeminiai darbai“, Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH... 43. Atsiliepimu į ieškovų AB „Požeminiai darbai“, Stulz–Wasser und... 44. Atsakovai Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos... 45. Atsakovai UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliaciniu skundu prašo Panevėžio... 46. Atsiliepimu į atsakovų UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą,... 47. Atsakovai Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Utenos... 48. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 49. Apeliaciniai skundai netenkintini, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario... 50. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 51. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 52. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 53. Dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo... 54. CPK 314 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinės instancijos teismas... 55. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo skirti... 56. Dėl įrodymų išreikalavimo... 57. Ieškovai AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik GmbH... 58. Dėl kitų įrodymų pateikimo į bylą... 59. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacijai būdinga tai, kad pirmosios... 60. Teisėjų kolegija įvertinusi ieškovų AB „Požeminiai darbai“/... 61. Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl... 62. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 63. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 64. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 65. Bylos duomenimis nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės administracija 2009... 66. Dėl viešųjų pirkimų ... 67. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 68. Dėl ekspertizės ir papildomos ekspertizės skyrimą ir vertinimą... 69. Apeliantai UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą pirmiausiai... 70. Pagal CPK 218 straipsnį eksperto išvada teismui nėra privaloma, ji vertinama... 71. Teismas gali, bet neprivalo, paskirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę... 72. Dėl konkurso sąlygų ir tiekėjų pasiūlymų... 73. VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti pirkimo dokumentų turinio... 74. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, konkurso sąlygų 1... 75. Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad tiekėjai, teikdami techninius... 76. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad konkurso sąlygose pažymėta, jog... 77. Dėl AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH... 78. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos pareiga yra... 79. Ieškovai apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, kad pirmosios... 80. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 81. Ieškovai apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos... 82. Viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, įtvirtinti... 83. Iš konkurso dokumentų I skyriaus 2 skirsnio nuostatų nustatyta, kad... 84. AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH apeliacinį... 85. AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozesstechnik GmbH apeliacinį... 86. Kaip minėta, konkurso dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 12.3 papunktis... 87. Dėl UAB „Arginta“/Krüger A/S pateikto techninio pasiūlymo ... 88. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi... 89. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjant tarp šalių ginčą, būtina... 90. UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad... 91. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB... 92. Apeliantai apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad UAB... 93. UAB „Arginta“/Krüger A/S apeliacinį skundą grindžia ir tuo argumentu,... 94. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys paneigia UAB... 95. Nustačiusi, kad atsakovų pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų... 96. Dėl viešųjų pirkimų principų... 97. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis... 98. Dėl viešojo pirkimo sutarties... 99. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad viešojo pirkimo... 100. Dėl VPĮ 952 straipsnio normų taikymo... 101. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti... 102. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 103. Kiti apeliacinių skundų argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios... 104. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 105. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinių skundų... 106. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 107. Atmetus ieškovų AB „Požeminiai darbai“/ Stulz–Wasser und Prozestechnik... 108. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 109. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. sprendimą palikti...