Byla 2-47-393/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei J. Č. su trečiaisiais asmenimis Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei J. Č. su trečiaisiais asmenimis Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę J. Č. per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytus inžinierinius tinklus – kanalizacijos rezervuarą su kanalizacijos tinklais, geriamojo vandentiekio tinklus, esančius ( - ), Lazdijų r., ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Inspekcijai atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2011 m. lapkričio 10 d. (b. l. 48), tretiesiems asmenims: Veisiejų regioninio parko direkcijai – 2011 m. lapkričio 9 d. (b. l. 47), Lazdijų rajono savivaldybės administracijai – 2011 m. lapkričio 8 d. (b. l. 45), Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos – 2011 m. lapkričio 9 d. (b. l. 46).

4Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą, tačiau 2011-11-28 teismo nutartimi jai nustatytas 20 d. terminas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, nutartyje nurodytiems atsiliepimo trūkumams pašalinti, nes atsiliepimas neatitiko įstatymų nustatytų reikalavimų. Nutarties kopija atsakovei įteikta 2011-11-30 (b. l. 58), tačiau atsakovė per nustatytą terminą trūkumų nepašalino, todėl 2012-01-06 nutartimi teismas atsiliepimą grąžino jį padavusiam asmeniui (b. l. 61).

5Iš nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamų priežasčių nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d.).

6Tretieji asmenys pateiktuose atsiliepimuose nurodo, kad su pareikštu ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti (b. l. 49-51, 54-55, 59-60).

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Iš bylos dokumentų matyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausieji specialistai pagal gautą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus 2011-01-25 raštą Nr. 43D-(14.4.7)-142, 2011 m. vasario 28 d. patikrino situaciją vietoje ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-417-(14.31), kuriame nurodė, kad prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), pastatyti nekilnojamojo turto registre neregistruoti statiniai – J. ir E. Č. įrengta gelžbetoninė kanalizacijos duobė – talpa nenustatyta, vandens gręžinys – gylis nenustatytas ir iš kiemo pusės gyvenamojo namo stoge įrengtas 0,7x0,9 m. dydžio stoglangis (b. l. 19-25). Inspekcijos specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, 2011-03-07 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-110307-00008-(14.12) (b. l. 29-30), kuriame nurodė, kad inžinieriniai statiniai – kanalizacijos rezervuaras su lauko kanalizacijos tinklais, geriamojo vandens šulinys su lauko vandentiekio tinklais, stoglangis gyvenamojo namo konstrukcijoje, esantys ( - ), Lazdijų r. sav., Veisiejų regiono parko teritorijoje, pastatyti savavališkai, statytoja J. Č.. Inspekcija, vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p. ir statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2009 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, 2011-04-05 surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.REI-10-110405-00008-(14.29), kuriuo iš statytojos J. Č. pareikalavo iki 2011-10-05 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytus inžinierinius tinklus, esančius Gėlių g. 3, Veisiejų m. ir sutvarkyti statybvietę. Šiame reikalavime statytoja taip pat buvo informuota, jog ji turi teisę Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 ir 2 p. nurodytais atvejais kreiptis į šios įstatymo 23 str. nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybų leidžiančio dokumento išdavimo (b. l. 32). Šis reikalavimas atsakovei buvo išsiųstas registruotu laišku (b. l. 38-39). 2011-10-07 Inspekcija iš atsakovės gavo prašymą pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą (b. l. 33), tačiau Inspekcija, nurodžiusi priežastis termino nepratęsė (b. l. 36-37).

9Kadangi atsakovė J. Č., neturėdama statybą leidžiančio dokumento – rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo statinių supaprastintam projektui, nutiesė inžinierinius tinklus į jai nuosavybės teise priklausančias patalpas, ir tuo pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 p., 4 p., 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p., 28 d. reikalavimus, be to, gera valia per nustatytą terminą nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl ieškovas prašo ieškinį patenkinti.

10Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybos įstatymo 2 str. 92 d. ir 23 str. 1 d. yra numatyti visi statybą leidžiantys dokumentai, be to 23 str. 28 d. nustato, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama. Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 ir 2 p. nustatyta, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais LR įstatymų nustatytais pagrindais.

12Pagal šiuo metu galiojančio statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531), atsakovės J. Č. savavališkai pastatyti vandentiekio kanalizacijos rezervuaras su kanalizacijos tinklais, geriamojo vandentiekio tinklai priskiriami I ir II grupės nesudėtingiems statiniams. Minėti inžinieriniai statiniai yra valstybinėje žemėje. Kaip jau minėta, pagal statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. bei pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944, 2011, Nr. 61-2915) 6 priedo 3.2 ir 3.3 p. I ir II grupės nesudėtingų statinių statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui.

13Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė J. Č. neturėdama statybą leidžiančio dokumento – rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo statinių supaprastintam projektui, savavališkai pastatė inžinierinius tinklus – nutiesė kanalizacijos rezervuarą su kanalizacijos tinklais, geriamojo vandentiekio tinklus į jai nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias daugiabučiame gyvenamajame name, Gėlių g. 3, Veisiejų m., ir tuo pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p. ir 28 d. reikalavimus.

14Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. redakcija, galiojanti nuo 2011-01-01, nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis Statybos įstatymo (2010-07-02 Nr. XI-992 redakcija) 24 straipsnio 1 d., savavališkos statybos padarinių šalinimui taikytina nauja Statybos įstatymo 28 str. redakcija. Šio straipsnio 7 dalis numato ne tik ieškovo prašomą taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą - statinio nugriovimą, bet ir tvarką ir sąlygas, kurioms esant statytojas gali įteisinti savavališką statybą (Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p.). Pagal naują įstatymo redakciją teismas gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima pagal teisės aktų reikalavimus.

15Įvertinus bylos faktines aplinkybes pripažintina, kad inžinierinių tinklų statyba pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. yra galima, todėl statytoja gavusi statybą leidžiančius dokumentus turi galimybę įteisinti statybą, todėl pripažintina, kad įpareigojimas statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą gauti statybą leidžiančius dokumentus ir įteisinti statybą būtų pakankamas konstatuotos savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas, kuris atitiktų visų proceso šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principo nuostatas, o reikalavimas nugriauti statinius būtų neproporcingas padarytam įstatymų pažeidimui.

16Sprendžiant nustatytiną terminą pažymėtina, kad atsakovė pati išreiškė norą įteisinti savavališkas statybas, jau savanoriškai kreipėsi dėl savavališkai įrengto kanalizacijos rezervuaro, šulinio ir kiemo pusės stoge įrengto stoglangio įteisinimo (b. l. 43). Taip pat pažymėtina ir tai, kad teismo nustatytas terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį, todėl įvertinus aukščiau aptartų ir savavališkai statybai įteisinti būtinų procedūrų kiekį, jų apimtį, tai, kad procedūrų atlikimas priklauso ne tik nuo atsakovo pastangų, bet ir nuo kitų asmenų, teisėja sprendžia, kad pagrįstas ir pakankamas terminas statybą leidžiančiam dokumentui gauti būtų 8 (aštuoni) mėnesiai. Mokėti Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą atsakovei neprivaloma, kadangi šis įstatymo reikalavimas įsigalioja tik nuo 2013-01-01.

17Teismas taip pat pripažįsta, kad leidimas atsakovei per nustatytą terminą gauti statybą leidžiantį dokumentą nepažeis trečiųjų asmenų teisių, kadangi Statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, jog per nustatytą terminą statytojui neįvykdžius teismo reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinys bus nugriautas jo lėšomis, o Lietuvos Respublikos CPK 273 str. 1 d. taip pat numato, kad tame pačiame sprendime teismas gali suteikti teisę ieškovui atlikti prašomus veiksmus, išieškant iš atsakovės patirtas išlaidas, jei teismo įpareigojimo atsakovas neįvykdys teismo nustatytu terminu. Todėl atsakovei nustatytinas terminas, per kurį ji privalės nugriauti savo statinį jeigu neįvykdys teismo įpareigojimo.

18Įvertinus tai, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies: konstatavus savavališką statybą, nustatytinas terminas jos padariniams pašalinti.

19Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau teismas pripažįsta, kad bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o teismo pasirinktas kitoks tokių padarinių pašalinimo būdas nei prašė ieškovas, nereiškia, kad kokia nors ieškinio dalis buvo nepagrįsta. Ieškinio pagrindu priimant tokį sprendimą savavališkos statybos padariniai yra pašalinami, o tai reiškia, kad ieškinio tikslai yra pasiekti. Todėl iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (139 Lt), nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas, ir bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (28,90 Lt) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str. teisėja

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Įpareigoti atsakovę (statytoją) J. Č., a. k. ( - ) savo lėšomis per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus kanalizacijos rezervuarui su kanalizacijos tinklais, geriamojo vandentiekio tinklams (nesudėtingiems statiniams), esantiems ( - ), Lazdijų r. sav., įteisinti.

23Jeigu per nustatytą terminą atsakovė J. Č. šio reikalavimo neįvykdys, per šešis mėnesius nuo šio termino pabaigos ji privalo savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytus inžinierinius tinklus – kanalizacijos rezervuarą su kanalizacijos tinklais, geriamojo vandentiekio tinklus ir sutvarkyti statybvietę. Šio įpareigojimo atsakovei teismo nustatytu terminu neįvykdžius – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, į. k. 288600210, atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovės J. Č., patirtas išlaidas.

24Priteisti iš atsakovės J. Č., a. k. ( - ) 167,90 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt septynis litus 90 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660).

25Atsakovė sprendimo už akių neturi teisės skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

26Per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lazdijų rajono apylinkės teismui.

27Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovas ir tretysis asmuo gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, rašytinio... 2. Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę J. Č. per šešis mėnesius nuo... 3. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2011 m. lapkričio 10 d. (b. l. 48),... 4. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą, tačiau 2011-11-28... 5. Iš nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog atsakovė per nustatytą... 6. Tretieji asmenys pateiktuose atsiliepimuose nurodo, kad su pareikštu ieškiniu... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš bylos dokumentų matyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 9. Kadangi atsakovė J. Č., neturėdama statybą leidžiančio dokumento –... 10. Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų... 11. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba – statinio ar jo... 12. Pagal šiuo metu galiojančio statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010... 13. Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė J. Č.... 14. Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. redakcija, galiojanti nuo... 15. Įvertinus bylos faktines aplinkybes pripažintina, kad inžinierinių tinklų... 16. Sprendžiant nustatytiną terminą pažymėtina, kad atsakovė pati išreiškė... 17. Teismas taip pat pripažįsta, kad leidimas atsakovei per nustatytą terminą... 18. Įvertinus tai, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies: konstatavus... 19. Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau teismas pripažįsta, kad... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str.... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Įpareigoti atsakovę (statytoją) J. Č., a. k. ( - ) savo lėšomis per 8... 23. Jeigu per nustatytą terminą atsakovė J. Č. šio reikalavimo neįvykdys, per... 24. Priteisti iš atsakovės J. Č., a. k. ( - ) 167,90 Lt (vieną šimtą... 25. Atsakovė sprendimo už akių neturi teisės skųsti nei apeliacine, nei... 26. Per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę... 27. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovas ir...