Byla 2-142-780/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui J. K. su trečiaisiais asmenimis B. M. M., J. Č., Z. T., M. G., Lazdijų rajono savivaldybe, Veisiejų regiononio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Odetai Gruodienei, atsakovui J. K. ir jo atstovei advokato padėjėjai Jolantai Meištienei, trečiojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui J. K. su trečiaisiais asmenimis B. M. M., J. Č., Z. T., M. G., Lazdijų rajono savivaldybe, Veisiejų regiononio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teisėjas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą J. K. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytus pastatus – lauko virtuvę ir pirtį, esančius prie gyvenamojo namo, Gėlių ( - )., ( - )regioninio parko teritorijoje (pažymėtus 2011 m. vasario 28 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-17-(14.31) situacijos plane), ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

4Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovas J. K. 1987-1988 metais pasistatė lauko virtuvę ir pirtį prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), neturėdamas jokių statybą leidžiančių dokumentų ir didesnio ploto nei tuo metu buvo leidžiama. Dėl šių statinių ieškovas 2011-03-07 surašė savavališkos statybos aktą, o 2011-04-05 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti lauko virtuvę ir pirtį. 2011-10-07 ieškovas pratęsė J. K. terminą statybą leidžiančiam dokumentui gauti iki 2012-01-05. Tačiau atsakovas per nustatytą terminą reikalavimo neįvykdė ir statybą leidžiančio dokumento nepateikė, todėl ieškovas prašo įpareigoti atsakovą vykdyti reikalavimą nugriauti savavališkai pastatytus pastatus. Ieškovas sutinka, kad atsakovo statiniai nėra draudžiami ir toje vietoje gali būti statomi, tačiau daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiams nesutariant dėl žemės sklypo, kuriame pastatyti atsakovo statiniai, išsipirkimo iš valstybės, atsakovas negali gauti statybą leidžiančio dokumento, todėl nėra galimybės įteisinti savavališkus statinius.

5Atsakovas J. K. su ieškinio reikalavimais nesutinka. Jis ir jos atstovė paaiškino, kad pripažįsta, jog statinius maždaug 1986 metais pasistatė be jokių statybą leidžiančių dokumentų, tačiau nesutinka, kad jie turi būti nugriauti. Pastatyti statiniai nėra draudžiami statyti toje vietoje, užstatymo tankis ir pastatų aukštis neviršija leistinų ribų, gretimų sklypų savininkai Z. T. ir M. G. sutinka su jo statinių įteisinimu. Atsakovas siekia įteisinti statinius, tačiau negali to padaryti kol neparengtas žemės sklypo planas, dėl kurio nesutaria ( - ) namo bendraturčiai. Nesutvarkius žemės sklypo įsigijimo bendron nuosavybėn klausimų atsakovas negali gauti statybą leidžiančio dokumentų – rašytinių pritarimų supaprastintam projektui, todėl prašo leisti parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą per 18 mėnesių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas J. K. prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), valstybei priklausančiame žemės sklype, kuris yra ( - )regioninio parko teritorijoje, 1987-1988 metais savavališkai pasistatė 32 m2 lauko virtuvę, kuri priskiriama I grupės nesudėtingų statinių kategorijai, ir 22,5 m2 kitos pagalbinio ūkio paskirties pastatą, kuris priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Dėl šių statinių 2011-03-07 jam buvo surašytas savavališkos statybos aktas, o 2011-04-05 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti lauko virtuvę ir pirtį. Atsakovas J. K. per Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nustatytą terminą negavo statybą leidžiančio dokumento ir neįvykdė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, todėl savavališkos statybos padariniai turi būti šalinami teismui priimant vieną iš Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numatytų sprendimų.

8Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.

9Dėl savavališkos statybos

10Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

112011-03-07 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-110307-00007-(14.12), kuriame užfiksuota, kad J. K. prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), ( - )regioninio parko teritorijoje, 1987-1988 metais pasistatė 32 m2 lauko virtuvę, kuri priskiriama I grupės nesudėtingų statinių kategorijai, ir 22,5 m2 pirtį, kuri priskiriama II grupės nesudėtingų statinių kategorijai, be statybą leidžiančių dokumentų (b.l. 29-32).

12Pagal 1974 m. balandžio 12 d. LTSR Ministrų tarybos nutarimu Nr. 142 patvirtintus Individualios statybos nuostatus, kurie galiojo atsakovui statant aptariamus pastatus, gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų bei įrenginių statyba galėjo būti pradėta tik tam reikalui skirtame sklype, turint nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą statybos techninę dokumentaciją, sutartį dėl sklypo suteikimo neterminuotam naudojimui ir leidimą statybai (nuostatų 3 p.). Valstybinio statybos reikalų komiteto 1976 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 307 bei šiuo įsakymu patvirtintoje Leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkoje buvo nustatyta, kad leidimus statyti ar rekonstruoti pastatus statytojams galėjo išduoti Respublikinio pavaldumo miestų vykdomųjų komitetų statybos ir architektūros valdybų (skyrių) statybos kontrolės inžinieriai, miestų vyriausieji architektai (architektai) ir rajonų architektai inspektoriai; leidimai galėjo būti išduoti statytojui pateikus, be kitų dokumentų, taip pat ir žemės sklypo skyrimo ir perdavimo naudotis dokumentus, nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą techninį projektą ir darbo brėžinius bei sąmatą.

13Nei vieno iš aukščiau nurodytų dokumentų atsakovas teismui nepateikė ir pripažino, kad pastatus pasistatė be jokių statybą leidžiančių dokumentų. Be to, šios statybos neteisėtumas yra nustatytas ir įsiteisėjusiu 2007 m. liepos 2 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje Nr. 2-155-780/2007 (b.l. 101-103).

14Kadangi atsakovas pripažįsta savavališkos statybos faktą, kuriuo savo reikalavimą grindžia ieškovas (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 187 str.), o aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, iš naujo įrodinėti nereikia (CPK 182 str. 2 p.), todėl valstybei priklausančioje žemėje atsakovo J. K. pastatyta lauko virtuvė ir ūkio paskirties pastatas pripažintini savavališka statyba, kurios padarinius reikia šalinti įstatymo nustatyta tvarka, nes atsakovas ir po savavališkos statybos akto surašymo per Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nustatytą terminą negavo statybą leidžiančio dokumento.

15Dėl statinių pobūdžio ir paskirties

16Savavališkos statybos akte ir ieškinyje atsakovo pastatyti statiniai įvardijami kaip lauko virtuvė ir pirtis, tačiau atsakovas teigia, kad jo pastatyti statiniai yra lauko virtuvė ir ūkinis pastatas, o ne pirtis.

17Kadangi byloje nėra ginčo, jog vienas iš pastatų yra lauko virtuvė, todėl teismas pripažįsta, kad 32 m2 ploto ir 4,60 m. aukščio (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas b.l. 21-22) statinys yra pagalbinio ūkio paskirties pastatas - lauko virtuvė, kuri priskiriama I grupės nesudėtingų statinių kategorijai (2010-09-27 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 1 lentelės 2 eilutė).

18Tačiau nei ieškovas nei tretieji asmenys byloje neįrodė, kad kitas atsakovo pastatytas 22,5 m2 ploto ir 6 m. aukščio statinys (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas b.l. 21-22) yra būtent pirtis. Šio pastato paskirties nustatymas šioje byloje yra aktualus sprendžiant galimybės įteisinti šį statinį klausimą, kurį iškėlė tretieji asmenys, nes, pagal Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 433 (redakcija, galiojanti nuo 2011 07 15 (Žin., 2011, Nr. 87-4200), viename žemės sklype leidžiama statyti tik vieną pirties pastatą (Reglamento 16 p.).

19Iš trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. atstovo paaiškinimų, paties atsakovo paaiškinimų ir jo pateiktos 2012-08-09 Kadastrinių matavimų darbų sutarties Nr. 20120809-1 (b.l. 184-186) matyti, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendraturčiai siekia nusipirkti bendrojon dalinėn nuosavybėn žemės sklypą, esantį prie šio namo ir priklausantį valstybei, kuriame stovi atsakovo savavališkai pastatyti statiniai. Vadinasi atsakovui leidus įteisinti jo savavališkai pastatytą statytinį kaip pirtį, kiti to paties gyvenamojo namo bendraturčiai - B. M. M. ir J. Č., prarastų galimybę šiame žemės sklype statyti antrą tokios pat paskirties statinį. Tokiu atveju savavališkai pasistatęs ir įsiteisinęs pirtį atsakovas atimtų tokią pat teisę iš kitų to paties gyvenamojo namo ir būsimų to paties žemės sklypo bendraturčių. Tačiau atsakovas teigia, kad pastatas, kurį ieškovas įvardijama pirtimi, nėra pirtis ir jo įteisinimas neatims galimybės kitiems bendraturčiams ateityje statyti pirtį jų siekiamame įsigyti žemės sklype.

20Kilus ginčui tarp šalių dėl atsakovo statinio paskirties, šio statinio paskirtį įrodyti turėjo ieškovas ir jo pusėje dalyvaujantys tretieji asmenys, kurie šia aplinkybe grindė savo reikalavimus (CPK 178 str.). Tačiau nei ieškovas nei tretieji asmenys neįrodė, kad vienas iš atsakovo statinių yra būtent pirtis. Pabrėžtina, kad ieškovo pakviestas liudytojas Kazys Jautakis, kuris ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą ir Savavališkos statybos aktą, paaiškino, jog šio pastato viduje nebuvo, o jo paskirtį nurodė preliminariai, atsižvelgdamas į kaimynų ir kitų namo gyventojų paaiškinimus. Liudytojas nurodė, kad pastato paskirtis galutinai paaiškėtų tik rengiant projektinę dokumentaciją jo įteisinimui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad kitoje civilinėje byloje Nr. 2-155-780/2007 priimtu sprendimu, kuriuo taip pat buvo sprendžiamas tų pačių statinių įteisinimo klausimas, buvo nustatyta, kad atsakovas J. K. savavališkai pastatė lauko virtuvę ir sandėlį su malkine, o ne pirtį (b.l. 101-102).

21Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas pripažįsta, kad byloje nėra įrodyta, jog vienas iš atsakovo pastatytų statinių yra būtent pirtis, todėl šis 22,5 m2 ploto ir 6 m. aukščio statinys laikytinas kitos pagalbinio ūkio paskirties pastatu, kuris priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai (2010-09-27 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 1 lentelės 2 eilutė).

22Atitinkamai ir trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. argumentas, kad vien tik šio pastato įvardinimas pirtimi savavališkos statybos akte ir ieškinyje, savaime yra kliūtis įteisinti jį, yra nepagrįsti, nes visus ieškinio argumentus privaloma įrodyti, o ne vien tik deklaruoti.

23Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo

24Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. redakcija, galiojanti nuo 2011-01-01, nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Statybos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (2010-07-02 Nr. XI-992 redakcija) 24 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymo dėl savavališkų statybų nuostatos taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Todėl savavališkos statybos padariniai šalinitini pagal galiojančią Statybos įstatymo 28 str. redakciją.

25Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato ne tik ieškovo prašomą taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą - statinio nugriovimą, bet ir atsakovo prašomą taikyti būdą – savavališkų statinių įteisinimą. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. teismas gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

26Nors trečiasis asmuo B. M. M. byloje iškėlė atsakovo pastatytų statinių per didelio aukštingumo, per mažų atstumų nuo kaimyninių žemės sklypų ribų ir per didelio užstatymo tankumo klausimus, kurie atimtų atsakovui galimybę įsiteisinti savo statinius jeigu tokie statybų reikalavimų pažeidimai pasitvirtintų, tačiau išnagrinėjus bylą visi dalyvaujantys asmenys pripažino, kad atsakovo statiniai šių statybos reikalavimų nepažeidžia.

27Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas patvirtina, kad vienas atsakovo savavališkai pastatytas statinys yra 4,60 m. aukščio, o kitas - 6 m. aukščio (b.l. 21-22). ( - )regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas 2002-08-10 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 433 (redakcija, galiojanti nuo 2011 07 15 (Žin., 2011, Nr. 87-4200), leidžia statyti pagalbinio ūkio pastatus iki 7 metrų aukščio (Reglamento 19.3. p.), todėl atsakovo statiniai šį reikalavimą atitinka.

28Nors iš žemės sklypo plano (b.l. 19) ir faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto (b.l. 21-22) matyti, kad atsakovo statiniai yra pastatyti labai arti gretimų žemės sklypų, tačiau tretieji asmenys Z. T. ir M. G., kurioms ir priklauso šie gretimi žemės sklypai, yra pateikę rašytinius sutikimus, kad atsakovas gautų statybą leidžiančius dokumentus ir savo statinius įregistruotų viešame registre (b.l. 148-149, 152, 167). Vadinasi ir ši aplinkbė nėra kliūtis įteisinti savavališką statybą, nes gretimų sklypų savininkų rašytiniai sutikimai jau yra gauti.

29Atsakovo pateikti žemės sklypo užstatymo tankumo paskaičiavimai patvirtina, kad sklypo, kuriame stovi savavališkai pastatyti statiniai, užstatymo tankumas yra 29?, o šiuo metu po visais šiame sklype esamais statiniais užstatymo tankumas yra 26,60? (b.l. 183). Akivaizdu, kad ir žemės sklypo užstatymo tankumas nepažeidžia Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ numatytų užstatymo tankumo reikalavimų.

30Byloje nėra ginčo, kad ūkinės paskirties naujų statinių statyba žemės sklype, kuriame yra pastatyti atsakovo statiniai, yra galima, ir tokios statybos nedraudžia jokie teisės aktai. Todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovo pastatyti statiniai neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, kad savavališka statyba nesukėlė jokių sunkių padarinių aplinkai ir visuomenės interesams, taip pat į tai, kad statiniai stovi jau labai ilgą laiką ir iki šiol nebuvo nugriauti, nors kontroliuojančios valstybės institucijos apie šių statinių neteisėtumą žino jau nuo 2007 m. liepos 2 d. kai buvo paskelbtas teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-155-780/2007, kurioje buvo konstatuota ši savavliška statyba, teismas pripažįsta, jog atsakovui leistina pasinaudoti teise per atitinkamą terminą įteisinti savavališkai pastatytus statinius kaip ūkinės paskirties pastatus. Pripažintina, kad leidimas per nustatytą terminą įteisinti savavališkai pastatytus statinius susiklosčiusioje situacijoje yra pakankamas konstatuotos savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas, kuris atitinka visų procese dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principo nuostatas, o reikalavimas nugriauti statinius dabartinėje situacijoje būtų neproporcingas padarytam įstatymų pažeidimui.

31Įvertinant trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. argumentus, kad dabartinis šių asmenų nesutikimas su savavališkos statybos įteisinimu užkerta galimybę atsakovui įteisinti savavališkus statinius, pabrėžtina, kad šiuo atveju nesudėtingų statinių statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimas supaprastintam nesudėtingų statinių projektui, o ne gyvenamojo namo, kuriame gyvena atsakovas, bendraturčių sutikimas (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.2., 3.3. p.). Kadangi nei B. M. M., nei sutuoktiniai J. Č. ir E. Č. nėra žemės sklypo, kuriame stovi atsakovo pasatyti statiniai, savininkai, todėl ir jų sutikimas rengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant rašytinius įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimus supaprastintam projektui dabartinėje situacijoje nėra reikalingas. Be to, net jeigu po teismo sprendimo priėmimo B. M. M. bei sutuoktiniai J. Č. ir E. Č. kartu su atsakovu J. K. nusipirktų šį žemės sklypą iš valstybės ir jų sutikimo su atsakovo statybomis klausimas taptų aktualus, jų interesai dėl tokio teismo sprendimo nebūtų pažeisti, nes sprendimas leisti per nustatytą terminą įteisinti savavališkai pastatytus statinius dar nereiškia, kad savavališkos statybos tokiu teismu sprendimu yra galutinai įteisinamos. Statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, jog per nustatytą terminą statytojui neįvykdžius teismo reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinys nugriaunamas statytojo lėšomis. CPK 273 str. 1 d. taip pat numato, kad tame pačiame sprendime teismas gali suteikti teisę ieškovui atlikti prašomus veiksmus, išieškant iš atsakovo patirtas išlaidas, jei teismo įpareigojimo atsakovas neįvykdys teismo nustatytu terminu. Tai reiškia, kad atsakovas, norėdamas per teismo nustatytą terminą įteisinti savo statinius, ir tapęs to paties žemės sklypo, kuriame stovi statiniai, bendraturčiu kartu su trečiaisiais asmenimis B. M. M. ir J. Č., turėtų susitarti su visais bendraturčiais ir gauti jų sutikimus statyboms, jeigu jie bus privalomi prieš gaunant rašytinius pritarimus iš įgaliotų valstybės tarnautojų. Tokiu atveju jeigu atsakovas nesusitartų su žemės sklypo bendraturčiais ir jų nesutikimas būtų kliūtimi išduoti statybą leidžiantį dokumentą, jis negalėtų galutinai įteisinti savavališkai pastatytų statinių ir jie būtų nugriauti jo lėšomis. Vadinasi priimamas teismo sprendimas nepažeidžia B. M. M. bei J. Č. interesų, nes jie dar nėra žemės sklypo, kuriame stovi atsakovo statiniai, savininkai, ir nepaneigia jų teisės nesutikti su atsakovo savavališkos statybos įteisinimu, jeigu po teismo sprendimo priėmimo jie taptų šio žemės sklypo savininkais ir jų sutikimas būtų privalomas galutiniam savavališkos statybos įteisinimui. Pastebėtina ir tai, kad tame pačiame Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte (b.l. 21-22) buvo užfiksuota ir J. Č. tame pačiame žemės sklype įrengta kanalizacijos duobė, vandens gręžinys ir gyvenamojo namo stoge įrengtas stoglangis, dėl kurių jai taip pat buvo surašytas savavališkos statybos aktas (b.l. 33), o Lazdijų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-47-393/2012 priimtu 2012-01-26 sprendimu (b.l. 165-168) leido J. Č. per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus ir įteisinti šiuos savavališkus statinius. Vadinasi tame pačiame žemės sklype savavališkus statinius yra pasistatęs ne tik atsakovas J. K., bet ir trečiasis asmuo J. Č., todėl šalinant visų savavališkų statybų padarinius tame pačiame žemės sklype visiems statytojams turi būti taikomi ir vienodo proporcingumo savavališkų statybų padarinių šalinimo būdai, užtikrinantys vienodą teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą analogiškai įstatymą pažeidusiems asmenims (CK 1.5 str.).

32Trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. argumentas, kad įteisinus savavališką statybą bus pažeistos jų teisės ir teisėti interesai, nes žemės sklypą ( - )namo gyventojai ruošiasi pirkti bendron nuosavybėn, o įteisinus savavališkai pastatytus statinius atsakovui, dėl turimo didesnio patalpų ploto, tektų neproporcingai didelė sklypo dalis, nors jis turi mažiau gyvenamo ploto gyvenamajame name nei jie, yra nepagrįstas. Net ir tokiu atveju jeigu atsakovas įsiteisintų savavališką statybą pirmiau nei ( - )namo bendraturčiai įsigytų šį žemės sklypą, trečiųjų asmenų teisės įsigyti žemės sklypo dalį, proporcingą jų turimam gyvenamojo namo plotui, nebus pažeistos, nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių“ 7 p. kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys. Vadinasi visiems gyvenamojo namo (pagrindinio daikto), esančio ( - ), bendraturčiams perkant valstybei priklausantį žemės sklypą, reikalingą šiam gyvenamajam namui eksploatuoti, atsakovas, net ir įsiteisinęs savo ūkinius pastatus, neturės teisės į didesnę žemės sklypo dalį bendrojoje nuosavybėje, nes nustatant jam tenkančią žemės sklypo dalį negalės būti atsižvelgiama į jo turimus gyvenamojo namo priklausinius.

33Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti pažymėtina, kad teismo nustatytas terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį šioje konkrečioje situacijoje. Įvertinus aukščiau aptartų ir savavališkai statybai įteisinti galinčių prireikti procedūrų kiekį, jų apimtį, taip pat tai, kad šių procedūrų atlikimas priklauso ne tik nuo atsakovo pastangų, bet ir gali priklausyti nuo kitų asmenų, teisėjas sprendžia, kad atsakovo prašomas suteikti jam 18 mėnesių terminas yra pagrįstas ir bus pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Mokėti Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą atsakovui neprivaloma, kadangi šis įstatymo reikalavimas įsigalioja tik nuo 2013-01-01.

34Ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, nes reikalavimas nugriauti savavališkai pastatytus statinius atmetamas, tačiau savavališkos statybos padariniai pašalinami kitu būdu – leidžiant atsakovui per teismo nustatytą terminą įteisinti savavališką statybą. Nepaisant to kad ieškinys tenkinamas iš dalies, teismas pripažįsta, kad bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o teismo pasirinktas kitoks tokių padarinių pašalinimo būdas nei prašė ieškovas ir tretieji asmenys, nereiškia, kad kokia nors ieškinio dalis buvo nepagrįsta. Ieškinio pagrindu priimant tokį sprendimą savavališkos statybos padariniai yra pašalinami. Tai reiškia, kad ieškinio tikslai yra pasiekti, o dėl visų su tuo susijusių bylinėjimosi išlaidų yra kaltas atsakovas, kuris per jam įstatymų suteiktą terminą nepašalino savavališkos statybos padarinių neteisminiu keliu.

35Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 139 Lt dydžio žyminis mokestis nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas, ir 110,90 Lt bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Viso iš atsakovo priteistina 249,90 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

36Taip pat iš atsakovo trečiajam asmeniui B. M. M. priteistinos 450 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, kurių dydį patvirtina pateiktas dokumentas (b.l. 153) (CPK 98 str. 1 d.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273 str., teisėjas

Nutarė

38Ieškinį patenkinti iš dalies.

39Įpareigoti atsakovą J. K., a.k. ( - ) per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus 32 m2 ploto ir 4,60 m. aukščio I grupės ir 22,5 m2 ploto ir 6 m. aukščio II grupės nesudėtingiems pagalbinio ūkio paskirties pastatams, esantiems ( - ).

40Jeigu per nustatytą 18 (aštuoniolikos) mėnesių terminą atsakovas J. K. šio reikalavimo neįvykdys, per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos jis privalo savo lėšomis nugriauti šiuos statinius ir sutvarkyti statybvietę. Per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovo J. K. patirtas išlaidas.

41Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

42Priteisti iš atsakovo J. K. 249,90 Lt (du šimtus keturiasdešimt devynis litus 90 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas 5660, kvitą pateikiant teismui.

43Priteisti iš atsakovo J. K. 450 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų B. M. M., a.k. ( - )

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas išnagrinėjęs bylą... 3. Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą J. K. per tris mėnesius nuo teismo... 4. Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovas J. K. 1987-1988 metais pasistatė... 5. Atsakovas J. K. su ieškinio reikalavimais nesutinka. Jis ir jos atstovė... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovas J. K. prie gyvenamojo namo, esančio ( - ),... 8. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.... 9. Dėl savavališkos statybos... 10. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo... 11. 2011-03-07 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr.... 12. Pagal 1974 m. balandžio 12 d. LTSR Ministrų tarybos nutarimu Nr. 142... 13. Nei vieno iš aukščiau nurodytų dokumentų atsakovas teismui nepateikė ir... 14. Kadangi atsakovas pripažįsta savavališkos statybos faktą, kuriuo savo... 15. Dėl statinių pobūdžio ir paskirties... 16. Savavališkos statybos akte ir ieškinyje atsakovo pastatyti statiniai... 17. Kadangi byloje nėra ginčo, jog vienas iš pastatų yra lauko virtuvė, todėl... 18. Tačiau nei ieškovas nei tretieji asmenys byloje neįrodė, kad kitas atsakovo... 19. Iš trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. atstovo paaiškinimų, paties... 20. Kilus ginčui tarp šalių dėl atsakovo statinio paskirties, šio statinio... 21. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas pripažįsta, kad byloje nėra... 22. Atitinkamai ir trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. argumentas, kad vien tik... 23. Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo ... 24. Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. redakcija, galiojanti nuo... 25. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato ne tik ieškovo prašomą taikyti... 26. Nors trečiasis asmuo B. M. M. byloje iškėlė atsakovo pastatytų statinių... 27. Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas patvirtina, kad vienas atsakovo... 28. Nors iš žemės sklypo plano (b.l. 19) ir faktinių duomenų patikrinimo... 29. Atsakovo pateikti žemės sklypo užstatymo tankumo paskaičiavimai patvirtina,... 30. Byloje nėra ginčo, kad ūkinės paskirties naujų statinių statyba žemės... 31. Įvertinant trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. argumentus, kad dabartinis... 32. Trečiųjų asmenų B. M. M. ir J. Č. argumentas, kad įteisinus savavališką... 33. Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti... 34. Ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, nes reikalavimas nugriauti... 35. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų... 36. Taip pat iš atsakovo trečiajam asmeniui B. M. M. priteistinos 450 Lt dydžio... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273... 38. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 39. Įpareigoti atsakovą J. K., a.k. ( - ) per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo... 40. Jeigu per nustatytą 18 (aštuoniolikos) mėnesių terminą atsakovas J. K.... 41. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš atsakovo J. K. 249,90 Lt (du šimtus keturiasdešimt devynis... 43. Priteisti iš atsakovo J. K. 450 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų)... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...