Byla 2S-258-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų R. Janovičienės, A. Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovui D. Š. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo skolą – 11 483,56 Lt, 16 procentų dydžio sutartyje nustatytas metines palūkanas, skaičiuotinas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų sumos, t.y. nuo 10 785,45 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog vadovaujantis sutarties 17 p. reiškiamas ieškinys Vilniaus m. 2 apylinkės teisme.

7Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-09-30 nutartimi atsisakė priimti ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovui D. Š. dėl skolos ir palūkanų priteisimo; grąžino ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Lietuvos skyriaus, sumokėtą žyminį mokestį – 345 Lt; išaiškino ieškovui, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka pateikti ieškinį teismui pagal teismingumą – Vilniaus m. 1 apylinkės teismui. Teismas, įvertinęs sudarytos sutarties dalyką, šalių ypatumus ir prekių pobūdį, šalių sudarytą sutartį pripažino vartojimo kredito sutartimi, o atsakovą – vartotoju. Teismas konstatavo, jog būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Atsižvelgęs Europos Teisingumo Teismo 2009-06-04 byloje Nr. C-243/08 prejudicinį sprendimą, priimtą iš esmės analogiškoje civilinėje byloje, kurioje aptarti nacionalinio teismo veiksmai privalomi sprendžiant pareikšto ieškinio (pareiškimo) teismingumo klausimą bylose, kurių viena šalis yra vartotojas; į tai, kad Vilniaus m. 2 apylinkės teismui pateikta sutartis sudaryta vartotojui prisijungus prie sutarties, t. y. jis buvo priverstas sutikti su verslininko iš anksto parengtomis sąlygomis, neturėdamas galimybės daryti įtakos šių sąlygų turiniui; todėl byloje pateiktos Sutarties 17 punktas ex officio vertintas kaip nesąžininga sutarties sąlyga, taip kompensuojant sutartinės vartotojo ir verslininko pusiausvyros nebuvimą. Kadangi Europos Teismingumo Teismas konstatavo nacionalinio teismo pareigą atlikti teritorinės jurisdikcijos patikrinimą, t. y. nustatyti tinkamą teismingumą bylose su vartotojais, atsižvelgiant į tai, kad vartotojas gyvena ne Vilniaus m. 2 apylinkės teismo veiklos teritorijoje, šio ginčo sprendimas Vilniaus m. 2 apylinkės teisme prieštarautų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms, Europos Teisingumo Teismo formuojamai praktikai bei Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009-09-30 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – civilinę bylą palikti nagrinėti Vilniaus m. 2 apylinkės teisme. Nurodo, jog šalių valia keisti teritorinį priklausymą teismams yra ribojama tik ta apimtimi, kuria jis pažeidžia imperatyvias išimtinio teritorinio teismingumo taisykles. Teismas nenustatė, kad būtų pažeistos išimtinio teismingumo taisyklės, todėl nebuvo procesinio pagrindo atsisakyti priimti ieškinį. Apelianto vertinimu, CPK 30 str. 11 d. norma įtvirtina, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių ne turi, bet bylos šalies pasirinkimu gali būti nagrinėjamas vartotojo gyvenamosios vietos teisme. Nurodo, jog šalių sutarta sąlyga dėl teismingumo vienodai taikytina abiems šalims. Nurodo, jog kredito sutarties 17 punkto sąlyga yra patvirtinta abiejų sutarties šalių, ši sąlyga nėra pripažinta nesąžininga, todėl ji teismui privaloma, kaip išreiškianti šalių valią. Nurodo, jog teismo nuomonė, kad tuo atveju, jeigu ginčas sprendžiamas ieškovo – verslininko pasirinkimu, jam suteikiamas nepagrįstas pranašumas vartotojo atžvilgiu, reiškia, kad vartojimo sutarčių standartinėse sąlygose negali būti įtvirtinamos sutartinio teismingumo taisyklės, t. y. negali būti nurodoma, jog iš vartojimo sutarties kilę ginčai gali būti nagrinėjami konkrečiame teisme, kadangi teismas laikosi nuomonės, jog visi dėl vartojimo sutarčių kilę ginčai gali būti sprendžiami tik vartotojo gyvenamosios vietos teisme. Pažymi, kad atsakovas buvo tinkamai supažindintas su sutartinį teismingumą įtvirtinančia sąlyga, kadangi ji aiškiai išreikšta sutartyje, atsakovas ją patvirtino savo parašu. Tokį aiškinimą grindžia Vilniaus apygardos teismo 2009-07-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-769-275/2009. Negalima teigti, kad kredito sutarties 17 p. laikytinas nesąžininga vartojimo sutarties sąlyga CK 6.188 str. 2 d. prasme, kadangi ieškovas neapribojo atsakovo teisės kreiptis į teismą, neperkėlė įrodinėjimo pareigos išimtinai atsakovui, neapribojo atsakovo teisės gintis visais įstatymuose numatytais būdais ir priemonėmis, taigi elgėsi sąžiningai. Apelianto teigimu, teismas pažeidė sąžiningos bylos šalies teises ir teismo pareigą priimti motyvuotą nutartį, pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes, bet ne deklaratyvias teisės normas, jų nesusiejant su bylos faktais. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismo cituojamose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse aptariama vartotojų teisių bylų specifika, akcentuojant padidintą vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, taikytinos iš esmės nagrinėjant iš vartojimo teisinių santykių kylančias bylas ir priimant sprendimus, tuo tarpu ieškinio priėmimo stadijoje šie klausimai nėra sprendžiami. Pažymi, kad remiantis sutartiniu teismingumu šalių pasirinktas teismas yra Vilniaus m. 2 apylinkės teismas, o pareiškiant ieškinį pagal atsakovo gyvenamąją vietą, ieškinys turėtų būti teikiamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismui; abu šie teismai yra tame pačiame pastate, todėl nėra jokių objektyvių aplinkybių, kad viename iš šių teismų atsakovui būtų sunkiau ginti savo interesus. Nurodo, jog cituojamas Europos Teisingumo Teismo 2009-06-04 sprendimas netaikytinas šioje byloje, kadangi nacionalinis teismas privalo vertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga ir tai turi padaryti, kai jam tampa žinomos sutarties sąlygos nesąžiningumą patvirtinančios teisinės ir faktinės aplinkybės. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą apie sutarties sąlygos nesąžiningumą visiškai neanalizavęs faktinių bylos aplinkybių.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ginčo šalis siejančius teisinius santykius, tinkamai vadovavosi vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatomis, pagrįstai ieškinio priėmimo stadijoje, taikydamas palankiausio vartotojui sutarties sąlygos aiškinimo taisyklę, ex officio sprendė klausimą dėl standartinės vartojimo sutarties sąlygos, nustatančios sutartinį teismingumą, atitikties sąžiningumo kriterijams ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį.

11Teisės kreiptis į teismą tvarką nustato CPK normos. Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu. Pagal CPK 32 str. 1 d., šalys rašytiniu tarpusavio susitarimu gali pakeisti teritorinį bylos teismingumą, tačiau Konstitucijos 5 str., Europos Sąjungos teisė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika akcentuoja padidintą vartotojų teisių apsaugą, kuri turi būti taikoma ne tik iš esmės nagrinėjant iš vartojimų santykių kylančias bylas ir jose priimant sprendimus, bet ir sprendžiant verslininko vartotojui pareikšto ieškinio (pareiškimo) priėmimo klausimą, kuomet teismas privalo ex officio įvertinti standartines vartojimo sutarties sąlygas dėl sutartinio teismingumo, nes tik taip gali būti užtikrinta visapusė vartotojų teisių apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-211/2008). Taigi šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavusi silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti ne tik specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą, bet ir efektyvų vartotojo interesų gynimą. Aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193 str. – 6.195 str.), bet ir speciali CK 6.193 str. 4 d., CK 6.188 str. 6 d. įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (vadinamoji contra proferentem taisyklė), kad tuo atveju, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1137/2002).

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus kreipėsi į Vilniaus m. 2 apylinkės teismą su ieškiniu dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš skolininko D. Š., reikalavimą grįsdamas šalių 2008-10-16 sudarytos Vartojimo kredito sutarties Nr. VK08/10/53G pažeidimu. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, pagrįstai konstatavo, jog tarp ieškovo ir atsakovo šioje byloje buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis (CK 6.886 str.), ir jos sąlygas vertino CK 6.188 str. nustatytų sąžiningumo kriterijų aspektu. Kolegija pažymi, kad vartojimo kredito sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis ne tik paties vartotojo, bet ir vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Todėl kolegija nesutinka ir laiko nepagrįstu apelianto argumentą, jog pagal CK 6.188 str. 1 d. tik vartotojas turi teisę reikalauti pripažinti negaliojančias sąžiningumo kriterijams prieštaraujančios vartojimo sutarties sąlygas. CK 6.188 str. įtvirtinti sąžiningumo kriterijai gali būti taikomi tik individualiai neaptartoms vartojimo sutarčių sąlygoms (CK 6.188 str. 2 d.), kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje (CK 6.188 str. 4 d.). Pats apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad šiuo konkrečiu atveju sutartyje esančios sąlygos yra tipinės paslaugų teikėjo nevienkartiniam naudojimui parengtos sąlygos (CK 6.185 str.).

13Kadangi nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Europos Sąjungos teisei ir Europos Teisingumo Teismo formuojamai praktikai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Europos Teisingumo Teismo 2009-06-04 priimtu sprendimu byloje Nr. C-243/08 dėl 2008-05-22 Budaörsi V?rosi B?rós?g (Vengrija) pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Gy?rfi ir pagrįstai ieškinio priėmimo stadijoje sąžiningumo aspektu vertino minėtos sutarties 9.1.p. standartinę nuostatą, įtvirtinančią sutartinį teismingumą, jog šalims nesusitarus derybų metu, ginčas sprendžiamas teisme ieškovo nuožiūra pagal ieškovo arba pagal atsakovo gyvenamąją vietą ar buveinę.

14Kita vertus, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, ieškovas nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad minėtos standartinės sutarties sąlyga spręsti ginčą išimtinai ieškovo pasirinkimu buvo aptarta su skolininku individualiai. Tokiu įrodymu nelaikytina ir apelianto atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, jog atsakovas savo parašu sutartyje patvirtino, kad yra tinkamai supažindintas su teismingumo taisyklėmis. Sutarties pasirašymo faktas nepaneigia prezumpcijos, jog šiuo atveju atsakovas kaip silpnesnioji sutarties šalis buvo priverstas priimti jam siūlomas (primetamas) ieškovo (stipraus kontrahento) parengtas sutarties sąlygas, o priešingu atveju atsisakyti sutarties (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ši sąlyga nelaikytina šalių susitarimu dėl teismingumo CPK 32 str. prasme, ji vertintina kaip nesąžininga (CK 6.188 str. 6 d.), todėl yra negaliojanti nuo sutarties sudarymo momento.

15Kolegijos vertinimu, apeliantas netinkamai aiškina CK 6.193 str. 4 d., CK 6.188 str. 6 d. įtvirtintų palankiausių vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygų aiškinimo taisyklių ir sutartinio teismingumo taisyklių santykį, tvirtindamas, jog standartinėje sutartyje iš viso negali būti įtvirtinamos sutartinio teismingumo taisyklės. Paminėtos normos nedraudžia standartinėse sutartyse nustatyti sutartinį teismingumą įtvirtinančią sąlygą (CPK 32 str. 1 d.), tačiau tokiu atveju ji turi neprieštarauti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, apsaugai keliamiems reikalavimams.

16Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išsamiai nurodė konkrečius argumentus, kurių pagrindu jis atsisakė priimti ieškovo ieškinį, t. y. nurodė, kad atsakovas (vartotojas) D. Š. prisijungė prie standartinės vartojimo sutarties, parengtos verslininko (ieškovo), neturėjo galimybės daryti įtakos Sutarties turiniui (buvo pažeista sutartinė vartotojo ir verslininko pusiausvyra), atsakovo (vartotojo) gyvenamoji vieta yra ne Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo veiklos teritorijoje, o Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teritorijoje, nurodė teisės aktus, teismų praktiką, todėl atmestini atskirojo skundo argumentai, kad nutartis yra be objektyvių motyvų, formali, priimta neįvertinus faktinių aplinkybių, įrodymų.

17Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2009-09-30 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

18Iš apelianto Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 2,80 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš apelianto Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų R. Janovičienės, A. Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Nordea... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo skolą – 11... 7. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-09-30 nutartimi atsisakė priimti... 8. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 9. Atskirasis skundas atmetamas.... 10. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, pripažįsta, kad... 11. Teisės kreiptis į teismą tvarką nustato CPK normos. Teismingumas yra... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB),... 13. Kadangi nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų... 14. Kita vertus, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, ieškovas nepateikė jokių... 15. Kolegijos vertinimu, apeliantas netinkamai aiškina CK 6.193 str. 4 d., CK... 16. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išsamiai nurodė... 17. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 18. Iš apelianto Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 20. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti... 21. Priteisti iš apelianto Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank...