Byla 2-331-368/2010
Dėl nuostoliu atlyginimo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Egidijus Mockevicius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams M. V., advokatei Irenai Andriuškevicienei, K. A.,

2atsakovo atstovei R. M.,

3atsakovo atstovei D. A., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Artapolas“ ieškini atsakovams Šiauliu miesto savivaldybes administracijai, Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes Ukio ministerijos del nuostoliu atlyginimo,

4Teismas, išnagrinejes byla,

5n u s t a t e :

6Ieškovas UAB „Artapolas“ prašo priteisti iš atsakovu Šiauliu miesto savivaldybes administracijos ir Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes Ukio ministerijos 128 175,24 Lt bei bylinejimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad jis 2007 m. gegužes 4 d. sudare valstybines žemes nuomos sutarti Nr. ( - ), pagal kuria ieškovui UAB „Artapolas“ buvo išnuomotas 1,3724 ha ploto žemes sklypas, kadastrinis Nr. ( - ). Ieškovas išsinuomojo aptariama valstybines žemes sklypa, tikedamasis, kad šalia sklypo suprojektuota gatve bus nutiesta, kol jis prades pramones ir sandeliavimo statybas išsinuomotame sklype. Ieškovas mano, kad nesant privažiavimo prie išsinuomoto sklypo nebuvo jokios galimybes pradeti bei vykdyti numatyto objekto statybos darbu. Pažymi, kad nei viena imone, su kuria ieškovas taresi del statybos darbu ivykdymo nesutiko pradeti statybos darbus nesant privažiavimo prie išsinuomoto žemes sklypo.Tuo tarpu, jis sažiningai vykdydamas savo sutartinius isipareigojimus, ivykde visus reikalavimus statybos leidimui gauti, siekiant ivykdyti nuomos sutartyje numatyta pareiga nustatytu terminu (per 12 menesiu nuo nuomos sutarties sudarymo) pradeti komercinio pastato statyba. Atliko kitus veiksmus, butinus ir reikalingus ivykdyti sutarti: užsake inžinerinius geologinius tyrinejimus, topografine nuotrauka, suprojektavo vandentiekio ir ukio nuotekas, atliko gamybinio pastato projektavima, sklypo sutvarkymo projektavima, atliko gamybinio pastato prijungimo prie elektros tinklu technini projekta. 2008 m. rugsejo 3 d. prašymu ieškovas kreipesi i ŠAVA, prašydamas nutraukti nuomos sutarti, nurode, kad del neirengtos ( - ) gatves Šiauliu mieste neturi galimybiu vykdyti sutarti. 2008-10-22 ŠAVA isakymu Nr. ( - ) nuomos sutartis buvo nutraukta. Ieškovas nurodo, kad patyre 128 175,24 Lt išlaidu, susijusiu su nuomos sutarties sažiningu vykdymu ir jos nutraukimu. Pažymi, kad CK 6.483 str. 1 d. tiesiogiai itvirtinta nuomotojo pareiga garantuoti, kad išnuomotas daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirti, kuriai jis išnuomojamas visa nuomos termina, o CK 6.555 str. 1 d. nustatyta nuomotojo pareiga remontuoti melioracijos irenginius, kelius, tiltus ir kitus inžinerinius irengimus.

7Ieškovas pateike teismui prašyma del 31 246,17 Lt ieškinio dalies atsiemimo.

8Ieškovo atstovas Imoniu bankroto administravimo ir teisiniu paslaugu biuras prašo ieškovo ieškini tenkinti. Ieškovo atstovas sutinka, kad ieškovas atsiimtu ieškinio dali del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo.

9Atsakovas Šiauliu miesto savivaldybes administracija prašo ieškini atmesti. Nurodo, kad 2008-10-22 nuomos sutartis buvo nutraukta paties ieškovo prašymu šaliu susitarimu. Pažymi, kad nei minimo žemes sklypo nuomos aukciono dokumentuose, nei nuomos sutartyje nera jokiu nuostatu del atsakovu isipareigojimu nutiesti ( - ) gatves atkarpa tarp ( - ) gatviu, kuri yra prie ieškovo išsinuomoto valstybines žemes sklypo, bet tai netrukdo išnuomoti detaliuoju planu suformuoto naujo valstybines žemes sklypo. Ieškovas visa laika žinojo, kad gatve yra tik suprojektuota, o ne nutiesta. Nuomos sutartis buvo sudaryta viešo nuomos aukciono išdavoje, todel ieškovas tai turejo žinoti ir žinojo užsiregistruodamas dalyvauti žemes sklypo nuomos aukcione. Be to pažymi, kad realiu kliuciu pradeti statybos darbus išsinuomotame sklype nera ir niekada nebuvo. Ieškovas turejo pasirupinti, kad butu irengtas privažiavimas i sklypa ir tik tada ieškoti rangovo objekto statybai. Nurodo, kad jokie teises aktai nenustato draudimo išnuomoti suformuoto detaliuoju planu žemes sklypo be irengto privažiavimo prie jo. Išduodant ieškovui techninio projektavimo salygu savada techninese salygose buvo numatyta, kad reikalinga bus sudaryti inžineriniu tinklu ir susisiekimo komunikaciju savininko ar naudotojo sutarti su statytoju del susisiekimo komunikaciju ir automobiliu parkavimo. Tokia sutartis pridedama prie statinio projekto ir ja yra išsprendžiama komunikaciju statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybes teises užbaigus statyba. Atsakovas pažymi, kad valstybines žemes sklypas ieškovui buvo išnuomotas tinkamai ji suformavus pagal teises aktu reikalavimus, viešo aukciono budu, todel jis negalejo buti objektyviai netinkamas naudoti. Nurodo, kad ieškovas patirtu nuostoliu dydi grindžia ivairiomis saskaitomis–fakturomis, taciau nepateike jokiu dokumentu apie šiu saskaitu–fakturu apmokejima. Atsakovas sutinka, kad ieškovas atsiimtu ieškinio dali del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo.

10Atsakovas Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes Ukio ministerijos prašo ieškini atmesti. Nurodo, kad jau prieš dalyvaudamas aukcione del žemes sklypo nuomos ieškovas žinojo, kad ( - ) gatve šalia išnuomoto sklypo nera nutiesta. Jokiu garantiju ar isipareigojimu, kad ( - ) gatves dalis, tarp ( - ) gatviu, kuri yra prie ieškovo išsinuomoto valstybines žemes sklypo, bus nutiesta nei žemes nuomos aukciono salygose, nei valstybines žemes nuomos sutartyje, numatyta nebuvo. Pažymi, kad nesant nutiestai ( - ) gatves atkarpai, ieškovui prieš vykdant statybos darbus išsinuomotame sklype, gavus technines salygas iš Šiauliu miesto savivaldybes administracijos, buvo galima isirengti laikina privažiavima prie sklypo iš ( - ) gatves. Mano, kad ieškovas, suprasdamas, kad suprojektuota ( - ) gatve nera nutiesta, privalejo ivertinti visas savo galimybes tarp ju ir finansines, turesiancias itakos planuojamos veiklos išsinuomotame sklype vystymuisi. Nurodo, kad ieškovas patirtu nuostoliu dydi grindžia ivairiomis saskaitomis–fakturomis, taciau nepateike jokiu dokumentu apie šiu saskaitu–fakturu apmokejima. Atsakovas sutinka, kad ieškovas atsiimtu ieškinio dali del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo.

11Ieškinio dalis del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo paliktina nenagrineta, kita ieškinio dalis atmestina.

12Byloje nustatyta, kad ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovu 128 175,24 Lt ieškovo patirtu išlaidu, kurios yra ieškovo nuostoliai ir kuriuos jis patyre už gauta netinkama naudoti daikta. Ieškovas nurodo, kad jis išsinuomojo valstybines žemes sklypa, tikedamasis, kad šalia sklypo suprojektuota gatve bus nutiesta, kol jis prades pramones ir sandeliavimo statybas išsinuomotame sklype. Ieškovas mano, kad nesant privažiavimo prie išsinuomoto sklypo nebuvo jokios galimybes pradeti bei vykdyti numatyto objekto statybos darbu. Tuo tarpu, jis sažiningai vykdydamas savo sutartinius isipareigojimus, bei del neirengtos ( - ) gatves Šiauliu mieste neturejo galimybiu vykdyti sutarti, todel 2008-10-22 nuomos sutartis buvo nutraukta.

13Esant gincui del sutarties turinio ir jos salygu, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyviu ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties salygos turi buti aiškinamos atsižvelgiant i ju tarpusavio ryši, sutarties esme, tiksla, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dali aiškinant sutarti taip pat turi buti atsižvelgiama i šaliu derybas del sutarties sudarymo, šaliu elgesi po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties salygos turi buti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštu nesažiningumo vienos iš šaliu atžvilgiu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2000 m. balandžio 3 d. nutartis byloje AB „Turto bankas“ v. UAB „Vaidluve“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2004 m. rugsejo 8 d. nutartis byloje UAB „Auksinis varnas” v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilineje byloje UAB “Libra Vitalis” v. UAB “H. F.”, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2007 m. gegužes 10 d. nutartis civilineje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant istatyme išdestytus ir teismu praktikoje pripažintus sutarciu aiškinimo budus turi buti kiek imanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šaliu valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokiu sutarciu kylancius isipareigojimus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2010 m. kovo 20 d. nutartis byloje UAB „Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla gincas, turini ir prasme yra svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistu faktinius šaliu veiksmus sutarti sudarant ir ja vykdant.

14Sutartimi du ar daugiau asmenu susitaria sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys isipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikru veiksmu atlikimo), o pastarieji igyja reikalavimo teise (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Taigi sutartis, kaip susitarimas, yra keliu asmenu samoningai tikslingas bei laisvanoriškas valios išreiškimo aktas. Žemes nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) isipareigoja perduoti už užmokesti kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodyta žemes sklypa laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje nustatyta paskirti ir naudojimo salygas, o nuomininkas isipareigoja moketi sutartyje nustatyta žemes nuomos mokesti (CK 6.545 straipsnio 1 dalis). Pagal bendraja taisykle sudarytos sutartys turi buti vykdomos taip, kaip šalys susitare, t. y. šalys privalo vykdyti sutarti tinkamai ir sažiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Iš nurodytos žemes nuomos sutarties savokos matyti, kad viena iš esminiu šios sutarties salygu yra tai, jog nuomininkas sutartyje nurodyta žemes sklypa privalo valdyti ir naudotis pagal šio žemes sklypo paskirti ir naudojimo salygas.

15Teismas atkreipia demesi i tai, kad Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2010 m. liepos 10 d. išnagrinejusi civiline byla pagal atsakovo uždarosios akcines bendroves „ Artapolas“ kasacini skunda del Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties peržiurejimo civilineje byloje pagal ieškovo Šiauliu miesto savivaldybes administracijos ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Artapolas“, treciasis asmuo Šiauliu apskrities viršininko administracija, del žemes nuomos mokescio priteisimo, - Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. kovo 8 d. nutarti paliko nepakeista. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2010 m. liepos 10 d. nutartyje konstatuota, kad teismai remesi ir lingvistiniu ginco sutarties salygu aiškinimu, nustatydami, kad ginco sutarties 7. 2 punkte tiesiogiai nurodyta, jog detaliajame plane ginco žemes sklypas apibrežiamas kaip teritorija tarp ( - ) ir projektuojamu (o ne esanciu, ar nutiestu, ar pan.) ( - ) gatviu, kad ginco sutartyje nenumatyti jokie Šiauliu miesto savivaldybes administracijos isipareigojimai nutiesti gatve prie išnuomoto žemes sklypo. Taip pat teismai nenukrypo nuo pareigos sutarti aiškinti sažiningai ir atsižvelgiant i šaliu ketinimus, nes ivertino UAB „Artapolas“ elgesi tiek sudarant sutarti, tiek veliau, ir patirti šioje verslo srityje ir realias galimybes ivertinti nuomojama daikta, t. y. kad žemes sklypas buvo išnuomotas aukciono budu, kad aukciono proceduros vyko daugiau kaip du menesius, kad UAB „Artapolas“, budamas šioje srityje patyres verslininkas ir susipažines su sklypo detaliuoju planu (kuriame tiesiogiai ivardyta, jog ( - ) gatves yra tik projektuojamos), inicijavo derybas del tam tikru ginco sutarties salygu, taciau nekele klausimu nei del kelio i sklypa nutiesimo terminu, nei del ieškovo planu šiuo klausimu, nei del sklypo naudojimo salygu, tokio kelio nesant. Teismai atsižvelge ir i tai, jog išnuomoto žemes sklypo naudojimo salygos bei jo bukle nepakito per visa nuomos laikotarpi, o UAB „Artapolas“ nekele klausimo del nuomojamo žemes sklypo netinkamumo naudotis ar trukumu bei del ieškovo pareigos tiesti kelia iki tol, kol Šiauliu miesto savivaldybes administracija pareikalavo sumoketi nuomos mokesti. Teiseju kolegija nurode, kad teismai nenukrypo nuo istatyme ir teismu praktikoje itvirtinamu sutarciu aiškinimo taisykliu bei principu, ivertino bylai reikšmingas aplinkybes, todel nera pagrindo abejoti teismu išvadomis, kad UAB „Artapolas“ galejo ir turejo žinoti išnuomojamo žemes sklypo bukle, turejo visas galimybes nuvykti apžiureti ginco sklypa, išsiaiškinti visas jam rupimas detales, o to nepadares, nebuvo pakankamai rupestingas bei atidus ir veike savo rizika. Del to nera pagrindo konstatuoti, kad pirmosios ar apeliacines instancijos teismai, atmesdami UAB „Artapolas“ teiginius, jog jis negavo to, ko tikejosi gauti pagal sutarti, ir del Šiauliu miesto savivaldybes administracijos kaltes negalejo naudotis išsinuomotu daiktu pagal paskirti, pažeide sutarciu aiškinimo taisykles ar nukrypo nuo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikos.

16Teiseju kolegija minetoje nutartyje taip pat pažymejo, kad nustacius, kad teismai pagristai konstatavo, jog UAB „Artapolas“ sudarant nuomos sutarti turejo ir galejo buti žinoma žemes sklypo bukle, jog jis dalyvavo derinant sutarties salygas, taciau klausimo del kelio i sklypa nekele, kiti UAB „Artapolas“ skunde nurodyti argumentai (kad žemes sklypas buvo su trukumais ir jo nebuvo galima naudoti pagal paskirti; kad sklypas negalejo buti išnuomotas be kelio; kad salyga del kelio i sklypa turejo buti itraukta i sutarti; kad laikino kelio irengimas daug kainuotu ir pan.) neteko teisines reikšmes.

17Pagal CK 6.485 straipsnio 5 dali nuomotojas neatsako už išnuomoto daikto trukumus, kuriuos jis aptare sutarties sudarymo metu arba apie kuriuos nuomininkas turejo žinoti, arba kuriuos nuomininkas galejo pastebeti be jokio papildomo tyrimo sutarties sudarymo ar daikto perdavimo metu.

18LR statybos istatymo 20 str. 7 d. nustatyta, kad nauji inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos tiesiami statytojo (užsakovo) ir inžineriniu tinklu ar susisiekimo komunikaciju savininko ar naudotojo sutarciu pagrindu. Pažymetina, kad Šiauliu miesto savivaldybes administracijos Architekturos ir urbanistikos skyrius pagal ieškovo UAB „Artapolas“ 2007-07-12 dienos prašyma parenge ir pateike ieškovui techninio projekto projektavimo salygu savada Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad jei del suprojektuoto statinio butina išplesti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma inžineriniu tinklu savininko ar naudotojo ir statytojo (užsakovo) sutartis. Joje nurodoma inžineriniu tinklu, susisiekimo komunikaciju statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybes teises (užbaigus statyba).

19Apibendrinant anksciau nurodytas aplinkybes teismas nelaiko, kad žemes sklypas išnuomotas su trukumais, del kuriu ieškovas negalejo jo naudoti pagal paskirti. Todel ieškovo teiginiai, kad jis atliko butinus statyti statinius veiksmus, patirdamas išlaidas, kurios del negalejimo vykdyti sutartiniu isipareigojimu yra ieškovo nuostoliai, del ko priteistini iš atsakovu yra nepagristi.

20Sutartine civiline atsakomybe galima tik nustacius jos salygas: neteisetus veiksmus, nuostolius, priežastini ryši tarp nuostoliu ir neteisetu veiksmu, kalte (CK 6.246–6.249 straipsniai). Istatymo ar sutarties nurodytais atvejais civiline atsakomybe gali atsirasti ir be kaltes (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

21Teismas pažymi, kad ieškovo nuostoliai ir priežastinis ryšys kaip civilines atsakomybes salygos, teisiškai reikšmingos yra tik tada, kai ieškovas irodo atsakovu neteisetus veiksmus kaip viena iš civilines atsakomybes salygu. Nenustacius atsakovu neteisetu veiksmu ieškovo irodinejami nuostoliai ir priežastinis ryšys yra tik tariami, objektyviai nesusije su nuomos sutartimi ir teismas savo procesiniame sprendime del ju nepasisako.

22Atsižvelgiant i tai, kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartyje nurode, kad UAB „Artapolas“ sudarant nuomos sutarti turejo ir galejo buti žinoma žemes sklypo bukle, i tai, kad išnuomoto žemes sklypo naudojimo salygos bei jo bukle nepakito per visa nuomos laikotarpi, o taip pat, kad nuomos sutarties 7.2 punkte tiesiogiai nurodyta, jog detaliajame plane žemes sklypas apibrežiamas kaip teritorija tarp ( - ) ir projektuojamu ( - ) gatviu, kad nuomos sutartyje nenumatyti jokie Šiauliu miesto savivaldybes administracijos isipareigojimai nutiesti gatve prie išnuomoto žemes sklypo, bei i tai, kad LR statybos istatyme itvirtinta, kad nauji inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos tiesiami statytojo ir inžineriniu tinklu ar susisiekimo komunikaciju savininko ar naudotojo sutarciu pagrindu, bei i kitus anksciau šioje nutartyje nurodytus motyvus - ieškovo argumentai del patirtu nuostoliu, netenka teisines reikšmes.

23Esant šioms aplinkybems ieškinys yra neteisetas ir nepagristas, ieškinio dalis del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo paliktina nenagrineta, kita ieškinio dalis atmestina. Kadangi ieškovas atsieme ieškinio dali del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo, ieškovui gražintina žyminio mokescio dalis - 937 Lt (LR CPK 87 str. 1 d. 2 p.).

24Iš ieškovo priteistina 31,73 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei (CPK 88 str.1 d. 3).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 1 d. 2 p., 139 str., 296 str. 10 p., 259 str., 263 str., 265 str., 268-270 str., 279 str.,

Nutarė

26Ieškinio dali del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo palikti nenagrineta, kita ieškinio dali atmesti.

27Ipareigoti Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos gražinti ieškovui UAB „Artapolas“ (imones kodas 151454792, adresas Kestucio g. 4, LT- 68308, Marijampole) 937 Lt (devynis šimtus trisdešimt septyniu litu) žyminio mokescio dali.

28Iš ieškovo UAB „Artapolas“ (imones kodas 151454792, adresas Kestucio g. 4, LT- 68308, Marijampole) priteisti 31,73 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei.

29Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skunda paduodant Šiauliu apygardos teismui.

Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Egidijus... 2. atsakovo atstovei R. M.,... 3. atsakovo atstovei D. A., viešame teismo posedyje... 4. Teismas, išnagrinejes byla,... 5. n u s t a t e :... 6. Ieškovas UAB „Artapolas“ prašo priteisti iš atsakovu Šiauliu miesto... 7. Ieškovas pateike teismui prašyma del 31 246,17 Lt ieškinio dalies atsiemimo.... 8. Ieškovo atstovas Imoniu bankroto administravimo ir teisiniu paslaugu biuras... 9. Atsakovas Šiauliu miesto savivaldybes administracija prašo ieškini atmesti.... 10. Atsakovas Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes Ukio ministerijos prašo... 11. Ieškinio dalis del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo paliktina... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovu 128 175,24... 13. Esant gincui del sutarties turinio ir jos salygu, sutartis aiškinama nustatant... 14. Sutartimi du ar daugiau asmenu susitaria sukurti, pakeisti ar nutraukti... 15. Teismas atkreipia demesi i tai, kad Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu... 16. Teiseju kolegija minetoje nutartyje taip pat pažymejo, kad nustacius, kad... 17. Pagal CK 6.485 straipsnio 5 dali nuomotojas neatsako už išnuomoto daikto... 18. LR statybos istatymo 20 str. 7 d. nustatyta, kad nauji inžineriniai tinklai ar... 19. Apibendrinant anksciau nurodytas aplinkybes teismas nelaiko, kad žemes sklypas... 20. Sutartine civiline atsakomybe galima tik nustacius jos salygas: neteisetus... 21. Teismas pažymi, kad ieškovo nuostoliai ir priežastinis ryšys kaip civilines... 22. Atsižvelgiant i tai, kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2010 m. liepos 10 d.... 23. Esant šioms aplinkybems ieškinys yra neteisetas ir nepagristas, ieškinio... 24. Iš ieškovo priteistina 31,73 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str.... 26. Ieškinio dali del 31 246,17 Lt nuomos mokescio priteisimo palikti nenagrineta,... 27. Ipareigoti Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu... 28. Iš ieškovo UAB „Artapolas“ (imones kodas 151454792, adresas Kestucio g.... 29. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...